Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

177

description

Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

Transcript of Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

Page 1: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 2: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

:

:

( )

( ) ( )

( ) ( )

:

:

:

:

:

2011

B 2012 ( )

: Litho Web Ltd

©

ISBN: 978-9963-0-4606-5

50%, . .

Page 3: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

3

ENOTHTA A1 ............................................... 11

A1.1 / .................................................................................................... 13

1. ; .......................................................................... 13

2. ............................................................................................................. 13

3. ............................................................................ 14

4. (Data) (Information) ......................................................... 14

5. ........................................................................................................... 14

6. ......................................................................................... 16

7. .................................................................................... 16

8. ..................................................... 17

9. (Informatics) ........................................................................................ 18

................................................................................................................ 18

ENOTHTA A2 / ...... 19

A2.1 ........................................................................... 21

1. .................................................................................................... 21

2. 1946-56 ( 40-50) ...................................................................... 21

3. 1956-63 ( 50-60) ................................................................... 22

4. 1964-70 ( 60+) ........................................................................... 23

5. 1970 – ..................................................................................... 23

6. 1990 – ...................................................................................... 24

................................................................................................................ 25

A2.2 ........................................... 27

1. ...................................................................... 27

................................................................................................................ 30

A2.3 ...................................... 31

1. .................................................................................................... 31

2. ...................................................... 32

3. ................................................................................. 33

4. .................................................................................. 33

5. ( ) ........................................... 34

6. , . 34

................................................................................................................ 35

Page 4: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

4

ENOTHTA A3 ..................................................... 37

A3.1 .................................................................... 39

1. ................................................................................................................... 39

2. ..................................................................... 39

3. ..................................... 40

4. ........................................... 41

................................................................................................................ 42

A3.2 ...................................................................... 43

1. ................................................................................................................... 43

2. (System Software) ................................................................... 43

3. (Application Software) .............................................................. 43

4. ....................................... 43

5. ........................................................................ 44

................................................................................................................ 45

A3.3 ...... 47

1. (Graphical User Interface) ........................................ 47

2. (Mouse) ..................................................................................... 48

3. (Window) ............................................................... 49

4. .................................................................. 50

5. ................................................. 50

................................................................................................................ 51

......................................................................................................................... 52

A3.4 ............................................................................ 53

1. ................................................................................................................... 53

2. (File) ................................................................................................... 53

3. (Filenames) ..................................................................................... 53

4. (Folders) (Subfolders) ............................................................ 54

5. (Path) ................................................................................... 55

................................................................................................................ 56

A3.5 ....................................................... 57

1. .......................... 57

2. ...................... 57

3. (Views) ................. 58

4. (New Folder) ...................................................................... 58

5. / (Rename) ............................................................. 58

6. / (Delete) ........................................................................... 58

7. / (Copy - Paste) ................................................................. 59

8. / (Cut – Paste) ................................................................. 59

9. / / ................................... 59

Page 5: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5

10. (Recycle Bin) .......................................... 60

........................................................................................................................ 61

4 ........................................................ 63

4.2 .......................................................................... 65

4.2.1 ................................ 67

1. (Microsoft Word) .................................................................... 67

2. .............................. 67

3. ............................................................................ 67

4. / (New Blank Document) ........................................... 67

5. (Open) .......................................................................................... 68

6. ..................................................................... 68

7. (Views) ..................................................................... 68

8. (Zoom) ..................................................................... 69

9. / (Ribbon) ................................................................... 69

10. / (Ruler) ........................................................................ 69

11. (Save) .................................................................................... 69

12. / (Close Document) ............................................................ 70

13. (Exit) ............................................................... 70

........................................................................................................................ 71

4.2.2 , , K ................. 73

1. ........................................................... 73

2. , , , , ..... 73

3. ...................................................................................................................... 73

4. ................................................................................... 74

5. (Print) ............................................... 74

........................................................................................................................ 75

4.2.3 ........................................................ 77

1. .................................................................................................................. 77

2. .................................................................................. 78

3. (Format Painter) .................................................. 78

........................................................................................................................ 79

4.2.4 ................................. 81

1. .................................................................................................................. 81

2. (Superscript / Subscript) .................. 81

3. (Change Case) ............................................................ 82

4. (Text Highlight Color) .......................... 82

5. (Text Effects) .......................................................... 82

6. (Styles) ................................................................... 82

........................................................................................................................ 83

Page 6: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

6

4.2.5 .................................................. 85

1. (Alignment) .................................................................................................. 85

2. - (Line Spacing) .................... 85

3. (Spacing) .................................................................... 86

4. (Border) .................................................................................................. 86

5. (Shading) ....................................................................................................... 87

6. (Bullets and Numbering) ......................................................... 87

......................................................................................................................... 88

4.2.6 ..................... 91

1. (Indents) ........................................................................................................ 91

2. (Tabs) ..................................................................................................... 92

......................................................................................................................... 93

4.2.7 .......................................................... 95

1. (Margins)................................................................................................... 95

2. - (Orientation) ...................................................................... 95

3. (Page Number) .................................................................................. 96

......................................................................................................................... 96

4.2.8 ............................... 97

1. (Header & Footer) .................................................................. 97

2. (Border) ............................................................... 97

3. (Watermark) ....................................................................................... 98

......................................................................................................................... 98

4.2.9 ............................................................................ 99

1. (Table) .......................................................................................................... 99

2. ........................................................................................ 99

3. (Insert Table) .............................................................................. 100

....................................................................................................................... 100

4.2.10 ........................... 101

1. ................................................................ 101

2. .................................................................. 101

3. ................................................................ 101

4. ................................................. 102

....................................................................................................................... 102

4.2.11 .............................................. 103

1. .......................................................................................... 103

....................................................................................................................... 104

4.2.12 ................................................................... 105

1. .................................................................... 105

2. (Border) ................................................................................. 105

Page 7: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

7

3. (Shading) ...................................................................................... 106

4. (Merge Cells) ............................................................................. 106

5. (Split Cells) ..................................................................................... 106

6. (Table Style) ............................................................ 106

...................................................................................................................... 107

4.2.13 ................................................... 109

1. ................................................................................................................ 109

2. (Insert Picture from File) ........................................ 110

3. (Clip Art) ................................... 110

4. (WordArt) ................................................................ 110

5. (Shapes) ......................................................... 110

6. ........................................... 111

7. (Wrap Text) .................................................... 111

...................................................................................................................... 111

4.3 .......................................................................... 113

4.3.1 ............................................... 115

1. (Open)................................................................. 115

2. (Shapes) ..................... 115

3. (Text) .................... 115

4. (Save) ........................................................... 115

...................................................................................................................... 116

4.3.2 ..................................................................... 117

1. (Add to custom color) ........................................... 117

2. (Resize) ............................................................................ 117

3. (Rotate).................................................................................... 117

4. (Flip) ......................................................................................... 118

5. (Curve) ...................................................................... 118

6. (Pick Color) ............................................................ 118

...................................................................................................................... 119

4.3.3 ............................. 121

1. ................................................................................................................ 121

2. ; ........................................................... 121

3. ......................................................................................................... 121

4. ................................................................. 122

5 .................................. 123

5.1 ........................................................................ 125

5.1.1 ........................................ 127

1. .................................................................................................................... 127

2. ................................................................................................................ 128

Page 8: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

8

.............................................................................................................. 129

5.1.2 , ........................................................................................ 131

1. (URL) ......................... 131

2. (Home), (Back), (Forward) (Stop) (Refresh) ........................................ 131

3. ................................................................................................ 132

4. / : ...................................................... 133

5. (Favorites): ................................................. 133

6. : ......................................................................................... 133

7. , , , , : ........................................... 133

.............................................................................................................. 134

5.2 .................................................................. 135

5.2.1 ................................. 137

1. (e-mail) ............................................................................ 137

2. .................................................. 138

.............................................................................................................. 138

5.2.2 .......................................... 139

1. (Webmail) ........ 139

2. .................................................................................................... 139

3. ....................................................................... 140

4. .............................................................................................. 140

5. (Reply) & (Reply all) ......................... 141

6. (Forward) .............................................................................. 141

7. (Attach) ..................................................................... 141

8. (Cc) (bcc) ......................................... 142

9. .................................................. 142

10. .......... 143

.............................................................................................................. 144

5.3 ..................................................................... 145

5.3.1 ... 147

1. ............................................ 147

2. : ........................................................................................ 147

3. (Spam) ................................................................................. 148

4. ..................................................................... 149

5. .................................................................................................. 150

6. ....................................................................... 150

7. .............................................................................................. 151

.............................................................................................................. 152

Page 9: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

9

ENOTHTA A6 ................. 153

A6.1 .................................... 155

1. ..................................................................................... 155

2. ................................................................................................... 155

3. ( ) ................................................................... 156

4. ................................................................................................... 156

5. ........................................................................................... 156

.............................................................................................................. 157

A6.2 .......................................... 159

1. (Mail Merge) ................................................................. 159

ENOTHTA A7 , ............................................... 161

A7.1 ................ 163

1. ................................................................................................................ 163

2. ......... 163

3. ( ) .................................... 164

4. ( ) ....................................................................................................................... 164

5. , , ............................................................................................................. 165

6. .................................................................................................................. 165

7. ................................................................................................. 166

.............................................................................................................. 166

A7.2 Scratch .... 167

1. ................................................................................................................ 167

2. Scratch ........................................................................................ 167

3. Scratch .................................................................................................. 167

4. ...................................................................................................... 168

5. (Stage) ...................................................................................................... 168

6. / ( ) ............................................................ 168

7. ( ) ........................................................................ 168

8. (Sprite) ................................................................................ 169

9. / (Sprite) ...................................................... 169

10. ................................................................................ 169

11. ....................................................................... 169

12. .................................................................. 170

13. ....................................................................................................... 170

14. ............................................................................ 170

15. ................................................................................................... 172

Page 10: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

10

16. .................................................................................... 172

17. ...................................................................................... 173

18. ............................................................................................ 173

....................................................................................................................... 174

............................................................................ 175

Page 11: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

11

ENOTHTA A1

:

( )

( )

( )

Page 12: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 13: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

13

A1.1 /

:

« » « »

.

1. ;

,

, ( ) .

,

, , ( ) . .

, , .

2.

, , , ’ .

, , :

( , , , , , , . .) ( )

( ’ , ,

) (

, , , )

1 –

Page 14: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

14

.

3.

, 2,

: (

« » ) (

)

( )

4. (Data) (Information)

.

, .

5.

. , ,

.

. .

:

1 :

,

.

:

:

: .

2 :

. , .

: .

2 –

Page 15: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

15

: .

: ,

.

3 :

.

: .

: .

: :

. , ,

.

4 :

. .

: .

: .

: ,

.

, ,

, , , . .

- - , .

, , , :

, ,

.

, .

.

Page 16: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

16

6.

( ),

.

, , .

,

, . ,

.

7.

.

,

:

Paint , Photoshop, Gimp

Windows calculator

Microsoft Word, OpenOffice Writer

Microsoft Excel, OpenOffice Calc

Microsoft Powerpoint, OpenOffice Impress

Microsoft Internet Explorer , Mozilla Firefox

Media Player , VLC Player , RealPlayer , Power DVD

, . , Windows Movie Maker Core Video

Studio , AutoCAD , Skype .

3

Page 17: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

17

8.

, (

) .

, , , ,

, ( ), , . . .

, ,

. .

(

, , . .). ( )

.

, .

( , , , , . .),

, , . .

.

, ( , , , . .), .

.

.

. « »

, , . « » , ,

, .

, , ,

.

, . , , , . .

Page 18: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.1 / 1. 1- 2

18

. .

9. (Informatics)

, , .

, , , .

, , , ,

, .

:

,

, ( ) .

:

(1) , (2) , (3) (4) .

(Data): .

(Information):

, .

(Programme):

( ), .

(Informatics):

, , .

1. ., ., ., ., (2003) , . 3—5, .

2. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 12—15, .

Page 19: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

19

ENOTHTA A2 /

:

( )

( ) ( )

Page 20: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 21: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

21

A2.1

: (

) , ,

, .

1.

, (2200 . .) (80 . .).

(Pascal) 1645 (Babbage) 1822 (

).

20 .

’ ,

,

( ).

(

).

2. 1946-56 ( 40-50)

( ) . ( )

.

( ). (

/

5 / 6 ENIAC ( )

4 :

Page 22: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

22

). , / , , . ENIAC.

, /

: 1946-1956 :

: ( 100 m ), : (

) : ( $500,000)

: ( ) :

: ENIAC, EDVAC, UNIVAC

3. 1956-63 ( 50-60)

H / (transistor), (switch) ,

. ,

, , .

, ( )

( ).

(IBM – International Business Machine Corporation) IBM 1401,

.

, /

: 1956-1963 : ,

( )

: ( 50—

100 ) : (

$500,000) :

( 20—100 )

: : 7090, -0

7 :

8 7090 ( )

9 -0 ( )

Page 23: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

23

4. 1964-70 ( 60+)

( ,

).

,

, .

IBM DEC (IBM S/360 DEC PDP-8).

, /

: 1964-1970 : (Integrated Circuit, IC)

: ( ) : (

) : , (

$10,000 ) : ( 1,000,000 )

: IBM S/360, DEC PDP-8

5. 1970 –

( 70 )

(microprocessor), ,

,

.

VLSI – (Very Large Scale Integration).

, , ,

10 :

12 DEC PDP-8 ( ) 11 IBM 360 ( )

13 (Microprocessor):

Page 24: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

24

. / . ,

, (Personal Computers, PCs).

, /

: 1970 - :

(Microprocessor) VLSI : ( 1

) :

: ( $1000) : (

1,000,000,000 )

: IBM PC, Apple iMac

6. 1990 –

1990, (artificial intelligence)

« » , .

, ,

. ,

.

, , .

, .

.

. ,

14 VSLI ( ):

16 ASIMO Honda:

15 ( )

Page 25: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

25

(laptop), (netbook), (handheld computers) (Personal Digital Assistant, PDA) . .

, ( ),

,

.

, .

, (quantum computer)

(DNA computer), .

.

.

/

:

: , , ,

.

:

: – , 1940-50, (Transistor) – , 1950-

60 (ICs) – ,

1960+ (Microprocessor), VLSI –

, 1970 , – ,

1990 ,

:

, , .

, .

1. ., ., ., .,(2002), , . 20–25, , , . .

2. ., ., ., ., (2003) , . 11–14, .

3. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 21—29, .

4. :

Page 26: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 1

26

. http://el.wikipedia.org/wiki :

Webopedia. http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hardware_Software/2002/FiveGenerations.asp

( «computer generations» www.webopedia.com)

Oracle ThinckQuest. http://library.thinkquest.org/C0115420 ( "History")

Techi Warehouse. http://www.techiwarehouse.com/engine/a046ee08/Generations-of-Computer

http://www.youtube.com (computer timeline, computer generations, computer history, . . .)

Page 27: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 2

27

A2.2

:

. .

1.

, .

, . , /

, . ,

, ,

, , . . :

1.1 (Supercomputers)

.

, .

,

. « » ,

… ! .

.

, , .

.

1.2 (Mainframes)

1960 1970

. ,

,

17 Cray-2

18

Page 28: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 2

28

. .

( ) , .

. , .

.

.

, , , , . .

1.3 (Personal Computers)

. .

:

(Desktops)

, .

.

: (« »), , , .

(notebooks laptops)

,

. , ,

. , .

, (

).

/ (Palmtops) ,

(PDA), . ,

19

20

21

Page 29: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 2

29

(smartphones) . ,

/ .

1.4

« » .

(netbooks) (tablet computers)

.

(

, ).

(service) (servers).

, ( , computer clusters),

, , .

Google.

(Embedded computers)

, . , , . . , , (GPS), , . .

22

netbook

23

24

25

26

27

28

Page 30: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 2

30

(Supercomputer):

, . (

, . .).

(Mainframe):

. .

( , , . .).

(Personal Computer):

.

. , (Desktop), (Laptop),

(Palmtop) . .

:

, (netbook),

(tablet) (server) (computer clusters),

(embedded computers).

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 16—29, .

2. ., ., ., ., (2003) , . 12—15,

3. Microsoft (2011): ,

http://windows.microsoft.com/el-GR/windows-vista/Introduction-to-computers

4. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer ( )

Page 31: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 3

31

29 , ,

A2.3

: (

– , – RAM, / – I/O Unit) ( - -

- ).

1.

, , .

(Hardware) .

, .

(Software). , o ,

.

29 , , ( ) . , ( ,

, , , . .), ,

( ), ( ) . , ,

, .

Page 32: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 3

32

2.

,

30. , , ,

/

.

/ ,

, ,

. :

2.1 , KME (Central processing Unit, CPU)

. ( )

(microprocessor).

2.2 ( ) (RAM)

VLSI .

.

.

2.3 / (I/O Unit)

VLSI. ( ) .

2.4

, .

( ) . ,

, .

30 –

31 RAM

Page 33: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 3

33

3.

.

(Keyboard)

.

.

(Mouse)

« ».

.

.

(Scanner)

, ( )

.

(Microphone)

.

(Web Camera)

.

4.

/ .

(Monitor)

( )

.

(Printer)

( ) ( )

.

(Speakers)

( . .

CD) .

Page 34: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 3

34

5. ( )

.

( ).

(Hard Disk)

.

.

.

(Floppy Disk)

.

.

D

(Optical Discs, CD, DVD)

.

. , ,

, , . .

(USB Flash Drive)

.

.

: CD DVD (Drives)

( –Floppy Disk Drive, CD/DVD– CD/DVD Drive).

6. ,

. ,

:

, .

, .

, .

.

-

Page 35: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.2 / .2. 3

35

. . . ( ) ( ) .

(Hardware): ( ).

(Software): ( , ).

, KME

(Central Processing Unit, CPU):

, (microprocessor).

( ) (RAM):

VLSI ,

.

/ (I/O Unit):

VLSI ( ) .

:

, .

, .

:

, . . (Keyboard),

(Mouse), (Scanner), (Microphone), (Web Camera).

:

/ ,

. . (Monitor), (Printer), (Speakers).

:

, . . (Monitor), (Floppy Disk), (Optical Discs, CD, DVD), (USB Flash Drive).

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 16—30,

Page 36: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 37: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

37

ENOTHTA A3

:

( )

( ) ( )

.

Page 38: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 39: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 1

39

32

A3.1

: /

.

1.

, ( )

( ).

, , , . ,

.

.

, .

2.

:

, ,

( )

, .

, ( ) ( ) , .

.

, .

.

.

Page 40: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 1

40

, ( )

( . . ),

. .

( . . , ,

. .). ’ ( ).

3.

3.1

, . .

(Paint)

My Documents

hello.txt My Documents

mypictures

firefox

,

, , . ., .

( . . , .

, . .). ’

(Graphical User Interface).

,

.

(command line interface).

, ,

,

(

33

34 ( ), ,

. .

35 ,

. dir .

Page 41: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 1

41

). , ,

. . .

3.2

,

, .

, .

.

« » . , , ( ),

.

3.3

. .

.

4.

.

. , ,

.

:

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux Ubuntu, Linux Fedora Mac OS X,

UNIX, Aix Solaris,

Android, iOS4, Windows Phone 7, Mobile Mac OS X, BlackBerry OS6 Symbian,

.

36

Page 42: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 1

42

Linux. Android Linux.

: ( )

,

.

: . ,

.

:

.

:

.

: ,

( , , , . .)

:

Windows XP/Vista/7, Linux Ubuntu/Fedora, Mac OS X, UNIX, A , Solaris, Android, Windows Phone 7, Mobile Mac OS X, BlackBerry OS6, Symbian.

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 34—46, .

2. 2011 Compare Best SmartPhones,http://cell-phones.toptenreviews.com/smartphones/

3. , http://el.wikipedia.org/ ( : )

Page 43: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 2

43

37

A3.2

: ( ,

) .

1.

, .

. ,

.

, .

2. (System Software)

, , ,

. :

(Windows, Linux, Mac OS, . .)

(device drivers) ( , )

( . . )

.

3. (Application Software)

,

, . . « », « », « ».

4.

.

( . . ),

, .

38

Page 44: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 2

44

.

« » . ’

. , .

« » ,

.

5.

, , ,

. .

Microsoft Word

Open Office Writer

Microsoft Excel

Open Office Calc

Microsoft PowerPoint

Open Office Impress

Microsoft paint

Open Office Draw

Adobe Photoshop

Gnu GIMP

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Microsoft Outlook

Mozilla Thunderbird

MSN Messenger

GNU Pidgin

Page 45: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 2

45

Windows Media Player

VLC Media Player

( ) Microsoft Encarta

Britannica

( ) Age of Empires II

Sim City

( ).

( . . Open Office, Gimp). .

, , . ,

.

, . .

, , .

(System Software):

( )

,

. .

(Application Software):

( )

. .

: ,

, . .

:

Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Paint), Open Office (Writer, Calc, Impress, Draw), Adobe Photoshop, Gnu GIMP, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, MSN Messenger, GNU Pidgin, Windows Media Player, VLC Media Player.

Page 46: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 2

46

4. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 34–46, .

5. , http://el.wikipedia.org/ ( : , )

Page 47: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

47

A3.3

: / .

1. (Graphical User Interface)

. . (Graphical User

Interface).

:

(Desktop): . ,

« » . (Icons): « »,

, , , . (Windows): ,

. 39, , , .

(Task Bar):

( . . , , , . .), (Start Button).

,

39 ( ), Windows 7 .

(Desktop)

(Window)

(Task Bar)

(Icons)

(Start Button)

(Active Window)

Page 48: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

48

. « ».

(Active Window): (

).

( ). .

(Start Button): « » ,

, ,

. .

(Menu): ,

, .

(Dialog Box): / , . .

,

, .

2. (Mouse)

( ),

. , . , :

1

(Left Click)

(Double Left Click)

(« »)

(Right Click)

(Drag and Drop)

,

( )

1 : , .

40 (Start Menu)

41 (Dialog Box)

Page 49: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

49

3. (Window)

. :

(Title bar): . (

4 ).

: , .

(Menu Bar): . .

(Toolbar): ( , ). .

, (Ribbon) .

(Status Bar): . ,

( . . 42, ).

.

/ (Horizontal/Vertical Scroll Bar): ,

. .

(Title Bar)

(Menu Bar) (Menu Bar)

(Toolbar)

(Status Bar)

(Maximize Button)

(Restore Button)

(Maximize Button)

(Restore Button)

(Minimize Button)

(Close Button)

(Minimize Button)

(Vertical Scroll Bar)

(Address Bar)

(Horizontal Scroll Bar)

42

Page 50: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

50

4. : ,

« » .

/ :

,

. , . .

: , « »

(Task Bar). , .

.

:

,

.

.

: ,

. « ».

5. :

:

o

o . Open.

o (Start Button) All Programs. .

: , ( ). ,

(Task Bar).

43

Page 51: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

51

: (« ») .

: (Start Button) ,

Shutdown. .

.

(Graphical

User Interface):

.

:

(Desktop), (Icons), (Windows), (Task Bar), (Start Button), (Menu), (Dialog Box).

(Window): , .

.

:

(Title bar), (Menu Bar), (Toolbar), (Status

Bar), (Scroll Bars). /

(Minimize/Maximize/Close) .

(Active Window):

. (

).

44 (Shutdown)

Page 52: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 3

52

/ (Left Click)

/ (Double Left Click)

/ (Right Click)

(Drag and Drop)

: .

/ : .

: .

(Task Bar).

: .

: (Start Button)

Shutdown.

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 39–42,

Page 53: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 4

53

A3.4

: ( , , , ,

, . .) ( , , ,

) /

1.

, ,

.

( , ,

. .), .

; ,

, , ,

. , « » (files).

2. (File)

, .

, ( . ).

.

, , , , . .

, , , . , ,

. , ( . . CD) , .

3. (Filenames)

, . mybook.doc, mybook

doc .

45 ,

Page 54: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 4

54

. ,

( , , <,>, *, :, . .). ( )

. .doc Microsoft Word.

, .

. .

.txt

( )

.doc ( , . .) Microsoft Word

.xls

( , , . .) Microsoft Excel

.avi

.mp3 ,

.jpg

.bmp Paint

.exe ( ).

4. (Folders) (Subfolders)

,

. ,

, (Folders) .

o (Directory).

46 . , , , DVD, ,

Page 55: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 4

55

«:» ( 46) .

,

. . .

(Subfolder).

, . 47 . 48

Windows 7.

:

( . . 47

).

.

, . ( ) . ( . .

47 Documents

lagos.doc).

5. (Path)

( ), , ,

( lagos.doc). , , ’

, , , . . , (Path),

, «\», . .

I:\Maria\Documents\lagos.doc , , . .

I:\John\Photos.

47

48 Windows 7.

Page 56: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 4

56

(File): ,

. , , , , , . .

.

(Filename):

, , . . mybook.doc, mybook= doc= .

, . .

: . .

: .

: . ( . . .txt= ,

.doc= Microsoft word, .jpg= , .avi= ,

.mp3= , .exe= )

(Folder): , . o

(Directory).

(Subfolder): .

(Path): ,

,

«\», . . I:\Maria\Documents\lagos.doc.

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 34—46,

Page 57: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 5

57

A3.5

:

(Thumbnails, Tiles, Icons, List,

Details, . .) , , .

1.

:

« » (Computer, My Computer) . .

(C:), ( , . .)

H (A:), ( )

, (D:) (CD, DVD)

(E:), (F:) ( )

, USB Flash Drive (I:) ( )

, ,

My Documents .

(Recycle Bin) , .

:

, (C:) (A:).

2.

(1) (My Computer)

.

(2) .

(3) ,

. .

49 .

(path)

Page 58: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 5

58

3. (Views)

. View

( 49), . :

Icons: . (Extra Large, Large, Medium, Small).

List: , .

Details: . ( . . ,

, . .)

Tiles: Icons.

Thumbnails: .

4. (New Folder)

(1) .

(2) File – New – Folder (

New – Folder).

(3) New Folder, Enter.

5. / (Rename)

(1) / .

(2) Rename.

(3) / , Enter.

6. / (Delete)

(1) .

(2) . Delete.

(3) .

1: (2), Delete

.

2: , . !

Page 59: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 5

59

7. / (Copy - Paste)

(1) /

(2) , .

(3) / .

(4) / Edit –

Copy ( / Copy).

(5) , Edit – Paste (

Paste).

8. / (Cut – Paste)

(1) / .

(2) / .

(3) / Edit – Cut ( /

Cut).

(4) , Edit – Paste (

Paste).

: H / / « » . ,

. , .

, « » . Move Here

Copy Here.

9. / /

, / / .

:

, ,

.

Page 60: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 5

60

,

, Shift ,

.

,

, Ctrl -

.

10. (Recycle Bin)

,

.

/ :

(1) ,

(2) / .

(3) File – Restore ( / Restore).

/ . ,

/ .

:

(1) .

(2) Empty Recycle Bin.

(3) .

Page 61: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.3 .3. 5

61

( )

(New Folder) File – New – Folder New – Folder

/ (Rename) Rename

/ (Delete) Delete

Del .

/ (Copy - Paste) Edit – Copy Copy

Edit – Paste Paste

« » Copy Here

/ (Cut – Paste) Edit – Cut Cut

Edit – Paste Paste

« » Move Here

/ /

« »

: , Shift + .

: , Ctrl + .

/ / .

(Recycle Bin)

/ :

/ File – Restore Restore

Empty Recycle Bin.

1. ., ., ., ., (2006) ', ', ' , . 34—46,

Page 62: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 63: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

63

4

:

A

( )

( )

Page 64: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 65: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 /

65

4.2

Page 66: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 67: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

67

4.2.1

: / / .

1. (Microsoft Word)

: . o , , .

2.

(1) .

(2) ( , , . .).

(3) .

(4) ( . . ).

(5) .

(6) .

(7) .

(8) , CD , .

(9) .

3.

(Taskbar) Start, All Programs . E

(Desktop) ( . . ) .

4. / (New Blank Document)

/ File

New Ctrl + .

Page 68: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

68

5. (Open)

USB Flash Drive CD, USB Flash Drive USB CD CD.

File Open

Ctrl + .

Open . , ,

Enter .

6.

(1) ( ) .

(Taskbar).

(2)

.

(3) View Window Switch Windows.

(4) .

7. (Views)

, :

(1) (Print Layout) – ( ).

(2) (Full Screen Reading) – .

(3) (Web Layout) – .

(4) (Outline) – .

(5) (Draft) – , .

View

Page 69: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

69

:

Alt + V , P

Alt + V , R

Alt + V , W

Alt + V , O

Alt + V , N

8. (Zoom)

:

(1) View Zoom

Zoom Alt + V , Z .

( : Zoom !)

9. / (Ribbon)

(Ribbon).

Ctrl + F1 .

(Toolbars).

10. / (Ruler)

(Rulers)

View Ruler Alt + V , L .

.

11. (Save)

CD, USB CD CD.

(1) Save s . File Save s

Alt + F , A .

(2) Save , .

Page 70: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

70

File Save

Ctrl + S .

(3) Save Save As , .

(4) Save As Save as type:

: (.txt) Plain Text (

, ).

(.rtf) Rich Text Format

(.dotx) Word Template. Acrobat (.pdf) PDF. (.doc) . . Word 97-2003

. , Word.

12. / (Close Document)

/ :

(1) File Close.

(2) (Taskbar) Close Window.

(3) Ctrl + W .

13. (Exit)

:

(1) File Exit

(2) Alt + F , X .

Page 71: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

71

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

/

(Blank document)

Ctrl + N

(Open)

Ctrl + O

(Switch

Windows)

(Print Layout)

Alt + V , P

(Full Screen Reading)

Alt + V , R

(Web Layout)

Alt + V , W

(Outline)

Alt + V , O

(Draft)

Alt + V , N

/

(Ruler)

Alt + V , L

(Zoom)

Alt + V , Z

Page 72: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 1

72

/

(Ribbon)

Ctrl + F1

(Save)

Ctrl + S

(Save As)

Alt + F , A

F12

/

(Close)

Ctrl + W

(Exit)

Alt + F , X

Page 73: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 2

73

4.2.2 , , K

: , , , , .

1.

,

.

2. , , , ,

, :

1. ( )

2.

1.

2.

1.

2. Select All 3. Ctrl + A 4.

3.

(1) ,

.

(2) ,

:

Page 74: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 2

74

Ctrl + Backspace

Del

Ctrl + Delete

Delete .

4.

,

.

.

:

Home :

End :

Ctrl + Home :

Ctrl + End :

Enter :

5. (Print)

File Print Ctrl+P.

:

(1) Settings, :

Print All Pages = ,

Print Current Page = ,

Print Custom Range = ( . . 1,3,7

1, 3 7 1-7 1 7),

Print Selection = ( ).

Page 75: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 2

75

(2) Copies, ( ) .

(3) Printer, Print to File

, . , ( )

( Save As).

(4) Print.

Home

End

Pg up

Pg dn

Ctrl + Home

Ctrl + End

Ctrl + Pg up

Ctrl + Pg dn

Ctrl +

Ctrl +

Ctrl +

Ctrl +

Ctrl + Delete

Ctrl + Backspace

Ctrl + E (Center)

Ctrl + L (Align Text Left)

Ctrl + R (Align Text Right)

Ctrl + J (Justify)

Ctrl + B (Bold)

Ctrl + I (Italic)

Ctrl + U (Underline)

Page 76: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 2

76

Ctrl + X (Cut)

Ctrl + C (Copy)

Ctrl + V (Paste)

Ctrl + Z (Undo)

Ctrl + Y (Redo)

Ctrl + F (Find)

Ctrl + H (Replace)

Ctrl + P (Print)

Ctrl + Enter (Page Break)

Ctrl + A (Select)

Ctrl + Spacebar

Ctrl + Shift + > < (Grow & Shrink Font)

Ctrl + Shift + F (Change Font)

F7 (Spelling & Grammar)

Shift + F3 (Change Case)

F1 (Help)

F12 (Save As)

Page 77: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 3

77

4.2.3

: , / .

1.

1.1 (Fonts)

, . ,

. (Fonts).

:

Arial Times New Roman Courier Comic Sans MS Monotype Corsiva

:

Webdings

Wingdings

1.2 (Font Size)

, , (points, pt):

Arial 8pt Times New Roman 8pt Courier 8pt Arial 10pt Times New Roman 10pt Courier 10pt Arial 12pt Times New Roman 12pt Courier 12pt

Arial 14pt Times New Roman 14pt Courier 14pt 1.3 , ((Bold, Italic & Underline))

, , , , . . – , – – ,

. .

1.4 (Font Color)

.

1.5 (Format Painter)

, . . – – , , . .

.

Page 78: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 3

78

2.

(1) .

(2) Home Font .

2.1

Font Color , More Colors…

3. (Format Painter)

(1) .

(2) Home Clipboard Format Painter. .

(3) , (1).

Page 79: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 3

79

:

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Font)

Ctrl + Shift + F

(Font Size)

Ctrl + Shift + >

Ctrl + Shift + <

(Bold)

Ctrl + B

(Italic)

Ctrl + I

(Underline)

Ctrl + U

(Font Color)

(Format Painter)

Ctrl + Shift + C

Page 80: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 81: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2.M4

81

4.2.4

: .

1.

1.1

.

1.2

. . .

, 2.

1.3

. . .

2 , A6.

1.4

, . . . .

1.5

,

. T .

2. (Superscript / Subscript)

(1) .

(2) Home Font (Superscript) (Subscript) .

Page 82: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 4

82

3. (Change Case)

(1)

(2) Home Font (Change Case) :

Sentence case. = ( ).

lowercase = .

UPPERCASE = .

Capitalize Each Word = ( ).

tOGGLE cASE = – ( ).

4. (Text Highlight Color)

(1) .

(2) Home Font (Text Highlight Color)

.

5. (Text Effects)

(1) .

(2) Home Font (Text Effects)

.

6. (Styles)

(1) .

(2) Home Styles .

Page 83: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2.M4

83

:

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Superscript)

Ctrl + Shift + =

(Subscript)

Ctrl + =

(Change Case)

Shift + F3

(Text Highlight

Color)

(Text Effects)

(Styles)

Page 84: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 85: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 5

85

4.2.5

: .

1. (Alignment)

: .

(1) Home Paragraph (Alignment)

.

Align Text Left: .

Center: .

Align Text Right: .

Justify: .

(2) :

Ctrl + L = Align Text Left

Ctrl + E = Center

Ctrl + R = Align Text Right

Ctrl + J = Justify

2. - (Line Spacing)

(1) Home Paragraph

.

Page 86: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 5

86

(2) Line spacing: :

Single: .

1,5 Lines: 1,5 .

Double: .

At Least: At:

Exactly: At:

Multiple: ,

At:

3. (Spacing)

(1) Page Layout Paragraph Spacing,

:

Before: .

After: .

( : 6 . 12 .)

4. (Border)

: , .

. , .

(1) Home Paragraph (Border)

. , No Border.

(2) Home Paragraph (Border).

Page 87: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 5

87

(3) Borders and Shading… :

Setting: ( None).

Style: .

Color: .

Width: .

Apply To: .

Options: .

5. (Shading)

(1) Home Paragraph (Shading)

. , No Color.

6. (Bullets and Numbering)

(1) Home Paragraph (Bullets) (Numbering) .

Page 88: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 5

88

:

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Alignment)

Ctrl + L

Ctrl + E

Ctrl + R

Ctrl + J

(Line Spacing)

Ctrl + 1

Ctrl + 2

Ctrl + 5

(Paragraph Spacing)

(Border)

Page 89: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 5

89

(Shading)

(Bullets)

(Numbering)

Page 90: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 91: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 6

91

4.2.6

: .

1. (Indents)

: .

.

(1) Home Paragraph

. Indentation,

:

Left: .

Right: .

Special: - First Line ( By:).

- Hanging ( By:).

(2) (Ruler) ,

:

.

(3) Home Paragraph (Indent) .

Decrease: 1,27 cm .

Increase: 1,27 cm .

(4) Tab

1,27 cm . Backspace

1,27 cm .

Page 92: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 6

92

2. (Tabs)

: , , ,

. . 5 ( , , , , ).

ab .

(1) Home Paragraph

.

(Tabs) :

Tab stop position: .

Alignment: .

Left: .

Center: .

Right: .

Decimal: .

Bar: .

Leader: .

(2) (Ruler) (

Tab ) .

Page 93: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 6

93

:

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Indentation)

(Tabs)

Page 94: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 95: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 7

95

4.2.7

: - .

1. (Margins)

: .

, .

, . ,

3 , 2 . , View (Ruler).

:

(1)

.

(2) Page Layout Page Setup (Margins)

.

2. - (Orientation)

: ( ) : - (Landscape) -

(Portrait) . , , ,

. , .

(1) Page Layout Header & Footer

(Orientation)

.

(3 )

(2 )

Page 96: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 7

96

3. (Page Number)

: , .

(1) Insert Header & Footer (Page Number)

.

(2) (Remove Page Number)

(Header) (Footer).

Delete .

, , .

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Margins)

(Orientation)

(Page Number)

Page 97: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 8

97

4.2.8

: .

1. (Header & Footer)

: (Header) (Footer) .

.

( ) .

. , ,

. :

(1) , .

(2) Insert Header & Footer (Header) (Footer) .

2. (Border)

: , .

. , , .

(1) Home Paragraph (Border).

Borders and Shading… :

Setting: ( None).

Style: . Color: . Width: . Apply To: . Art: . Options: .

Page 98: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 8

98

3. (Watermark)

: (Page Background) , . ,

, ( -Watermark).

(1) Page Layout Page Background (Watermark) .

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

&

(Header & Footer)

(Page Border)

(Watermark)

Page 99: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 9

99

4.2.9

: , .

1. (Table)

: (Tables) ( , , ,

, . .).

. ,

.

2.

(Columns) (Rows). 5

4 20 .

, .

, .

. .

Page 100: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 9

100

3. (Insert Table)

:

(1) Insert Table (Table). ,

Insert Table…

(Number of columns:) (Number of rows:) .

(Autofit behavior):

Fixed column width:

AutoFit to contents:

AutoFit to window:

(2) Insert Tables (Table). , ,

.

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Insert Table)

Page 101: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 10

101

4.2.10

: ,

, TAB .

1.

(Cursor) :

(1) .

(2) Tab .

(3) Shift

+ Tab .

(4) ( ) , , , ,

.

(5) , , .

( : ,

Tab , .)

2.

, (

, , . .). .

3.

.

, , , ,

.

, , , , , , , ,

. .

Page 102: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 10

102

( , , . .) .

, , .

4.

(1) , .

(2) Delete .

:

, , , ( , , )

Tab

Shift + TAB

Alt + Home

Alt + End

Alt + PgUp

Alt + PgDn

Page 103: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 11

103

4.2.11

: , , .

1.

Table Tools -> Layout.

Select

Cell

Column

Row

Table

Insert

Left

Right

Above

Below

Delete

Cells

Columns

Rows

Table

Properties

Row Height /

Column Width /

Page 104: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 11

104

Table Tools -> Layout.

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

, , ,

(Select)

(Insert)

, , ,

(Delete)

(Row Height)

(Column Width)

Page 105: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 12

105

4.2.12

: ( , , …) .

1.

(1) Home Font (

).

2. (Border)

: , .

. , , .

:

(1) Home Paragraph (Border)

. No Border.

(2) Home Paragraph (Border). Borders and

Shading… :

Setting: ( None).

Style: .

Color: .

Width: .

Apply To: .

Options: .

Page 106: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 12

106

3. (Shading)

(1) Home Paragraph (Shading)

. , No Color.

4. (Merge Cells)

: - , , .

.

(1) …

(2) Table Tools -> Layout Merge (Merge Cells).

5. (Split Cells)

: , .

(1) …

(2) Table Tools -> Layout Merge (Split Cells).

6. (Table Style)

:

.

(1) …

(2) Table Tools -> Design Table Styles

.

Page 107: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 12

107

/ / / :

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Borders)

(Shading)

(Merge Cells)

(Split Cells)

(Table Styles)

Page 108: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 109: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 13

109

4.2.13

: , ,

,

.

1.

1.1

:

Graphics Interchange Format (.gif) Joint Photographic Experts Group (.jpg .jpeg) Portable Network Graphics (.png) Bitmap Microsoft Windows (.bmp, .rle, .dib) - Windows (.wmf) Tagged Image File (.tiff) Encapsulated PostScript (.eps)

1.2 (Wrap Text)

. , ,

.

In Line with Text

Square Tight Behind Text In Front of Text

,

.

.

,

.

.

.

.

Page 110: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 13

110

2. (Insert Picture from File)

(1) Insert Illustrations (Picture).

(2) Insert Picture.

(3) , .

(4) Insert .

3. (Clip Art)

(1) Insert Illustrations (Clip Art). (

Clip Art ).

(2)

Search for: Go.

(3) , .

4. (WordArt)

(1) Insert Text (WordArt). (

WordArt).

(2) .

(3) Your text here.

(4) .

5. (Shapes)

(1) Insert Illustrations (Shapes).

(2) .

(3) .

( : ( ),

Shift .)

Page 111: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 13

111

6.

(1) , .

(2) ,

, :

, Ctrl ,

.

,

Shift .

, Ctrl Shift ,

.

7. (Wrap Text)

(1) .

(2) Picture Tools->Format Arrange

(Wrap Text).

(3) , .

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Picture)

Page 112: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.2 / .4.2. 13

112

(Clip Art)

(WordArt)

(Shapes)

(Add Text)

(Wrap Text)

Page 113: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 /

113

4.3

Page 114: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 115: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 1

115

4.3.1

: .

1. (Open)

CD, USB CD CD.

File Open

Ctrl + .

Open . , ,

Enter .

2. (Shapes)

(1) (Shapes)

. (2) ,

.

3. (Text)

(1) Text .

(2)

.

(3) .

4. (Save) CD,

USB CD CD.

(1) Save s

. File Save s

Alt + F , A .

(2) Save , .

File Save

Ctrl + S .

Page 116: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 1

116

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Open) Ctrl + O

(Tools)

(Brushes)

(Outline)

(Fill)

(Size)

(Colors)

(Font)

(Font Size)

Ctrl + Shift + >

Ctrl + Shift + <

(Bold)

Ctrl + B

(Italic)

Ctrl + I

(Underline)

Ctrl + U

(Save) Ctrl + S

(Save As) Alt + F , A F12

Page 117: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 2

117

4.3.2

: .

1. (Add to custom color)

(1) Edit Colors . , Add to Custom Colors

.

2. (Resize)

(1) , . . .

(2) Home Image (Resize).

(3) (Resize and Skew) Horizontal ( )

Vertical ( ).

(4) .

3. (Rotate)

(1) , . . .

(2) Home Image (Rotate).

(3) (Flip and Rotate) o :

:

(1) , .

(2) .

Page 118: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 2

118

4. (Flip)

(1) Home Image (Rotate).

(2) (Flip and Rotate) o :

:

(1) , . ( .)

(2) .

5. (Curve)

(1) (Home) (Shapes) (Curve).

(2) , , .

6. (Pick Color)

(1) Home Tools (Pick Color).

(2) , .

(3) , .

Page 119: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 2

119

(Description)

(Tab)

(Icon)

(Group)

(Dialog Box)

(Keys)

(Resize)

&

(Rotate & Flip)

(Curve)

(Pick Color)

Page 120: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 121: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 3

121

4.3.3

: .

1.

1.1

, .

, . .

.

1.2

JPEG (.jpg), TIFF (.tif) bitmap (.bmp). ,

RAW.

2. ;

, JPEG (.jpg) , ,

. .

( , 8 10 ), TIFF (.tif) JPEG .

3.

3.1 JPEG

, JPEG.

JPEG .

3.2 TIFF

TIFF.

, web, TIFF.

Page 122: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.4.3 / .4.3. 3

122

3.3 bitmap – GIF - PNG

bitmap (.bmp) . .

GIF PNG , JPEG .

4.

:

1. File Save As…

2. File

name.

3. .

4. Save as type.

5. ,

.

6. Save.

Page 123: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

123

5

:

. .

( ) ( )

( )

Page 124: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 125: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 /

125

5.1

Page 126: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 127: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 1- 2

127

5.1.1

: / .

1.

1.1 /

(computer network)

( , , ).

1.2

, .

:

1.2.1 (RJ45):

/

. / .

1.2.2 (Ethernet):

/ ( ). / .

1.2.3 (Hub) (Switch):

Ethernet.

( ) ( ).

/

RJ45

Page 128: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 1- 2

128

1.3

1.3.1 :

: , , ,

.

: . , . , .

Internet : ,

. , , .

: , .

1.3.2 : :

.

: .

: , , .

2.

2.1

(Internet) . .

.

.

2.2

(WWW) (e-mail) (newsgroups) (Facebook, MSN, Skype) (e-commerce), (e-learning & e-

training)

Page 129: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 1- 2

129

2.3

, / :

(ISP):

. CYTA, OTENET,

PRIMETEL . .

Modem ( ) Router ( ): Modem

/ ( ) ( ).

Router ( ) .

. Modem/Router .

(Web Browser) : .

Internet Explorer, Firefox, Safari . .

/ (Network): /

(Internet):

(ISP): ,

Modem: /

Router:

Web Browser: .

Modem

Page 130: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 131: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 3- 5

131

5.1.2 ,

: (URL) (Home), (Back), (Forward),

(Stop) (Refresh) /

, html , , , ,

.

1. (URL)

(URL) , «Address» ( )

, . ,

«http://www.moec.gov.cy/», «Address» ( )

.

2. (Home), (Back), (Forward) (Stop) (Refresh)

.

. , :

(Home) ( )

(Back)

(Forward)

. ,

(Stop)

(Refresh)

. ,

, .

Page 132: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 3- 5

132

3.

. :

Google -> http://www.google.com/ Yahoo -> http://search.yahoo.com/ Bing -> http://www.bing.com/

:

1. , . . www.google.gr Enter.

2. - .

3. . :

4. .

– .

.

,

, ,

, , , (blogs), e-mail . .

.

, . ., .

Page 133: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 3- 5

133

4. / :

Tools Internet Options General Home Page

Apply

5. (Favorites):

: Favorites Add to Favorites ,

Add

6. :

: File Save As / :

(C:, F:….) (File name) (Save as type)

Save

7. , , , , :

, . , , demo ,

.

,

. , Save

Target/Picture As. , Save , .

Skype,

, :

Download Skype

Save

Save

Page 134: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.5.1 / .5.1. 3- 5

134

:

(Home)

(Back) (Forward) (Stop)

(Refresh)

(Search Engine):

.

/ :

(Favorites):

Page 135: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 /

135

5.2

Page 136: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 137: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 1- 2

137

5.2.1

: (e-mail)

(webmail).

1. (e-mail)

1.1

, , , ,

.

1.2

,

. :

/ ( )

1.3

. , , ,

:

e-mail

Page 138: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 1- 2

138

1.4

(email address). ,

@ ( ). , @

. , @,

« » ( )

.

2.

o

, (user name),

(password).

(webmail)

:

Yahoo Mail Gmail Hotmail

:

, , , .

Webmail: .

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Page 139: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

139

5.2.2

: (Reply), (Reply

all) (Forward) (Attach) (cc) (bcc)

1. (Webmail)

(webmail)

.

Yahoo Mail http://www.yahoo.com/

Mail (user name) (password) . ,

.

, .

.

2.

(Inbox).

:

1. (Inbox).

2. .

Page 140: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

140

3.

:

1. (New).

2. :

(To)

(Subject)

3. (Send)

, (Sent)

4.

. :

1.

2.

3. (Delete)

Page 141: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

141

5. (Reply) & (Reply all)

, (Reply). , (To)

.

(Reply all).

6. (Forward)

, , .

:

1.

2. (Forward)

3. (To)

4. (Send)

7. (Attach)

, . ,

. , , , .

, , :

1. (Attach Attachments)

2. .

, (Browse)

3. . ,

2

Reply / Reply all

Page 142: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

142

4. (Open) . (Attach Attachments)

5. (Send)

8. (Cc) (bcc)

, . ’

(Cc) / (bcc) . .

(Cc) .

e-mail Cc

/ (bcc)

" "

:

:

Kostas Maria.

Maria Kostas.

Kostas Maria Christos Eleni.

Kostas Maria Eleni Christos.

Eleni Christos Kostas Maria.

(Cc) / (bcc).

9.

. ,

.

Page 143: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

143

.

:

1.

2.

3. ( )

4. (Open)

:

1.

2.

3. ( )

4. (Save/Save as)

5.

6. (Save)

10.

/ / / .

, .

:

1. (Contacts)

2. /

3. ( , , , …..)

4. (Save)

/ :

1. (Contacts)

2.

3. (Delete)

Page 144: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.2 / .5.2. 3- 5

144

(Inbox):

(Sent):

(Reply):

(Reply all):

(Forward): /

(Attach): /

(Cc): / .

cc

/ (bcc):

/ .

bcc

/ / :

/

Page 145: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 /

145

5.3

Page 146: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 147: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

147

5.3.1

:

, , (Spam), (Phising), ,

,

, , (Spam), (Phising), , ,

.

1.

, , . ,

. .

:

(Spam)

(Phising)

(CyberBullying)

2. :

, (viruses, Trojan horses, worms).

: « » . . . ,

.

Page 148: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

148

, , :

(antivirus program) .

(Kaspersky, Panda, Nod32, Norton, Avg, Avira, . .), .

(update) .

(back up) . / .

« » photo.jpg.vbs. ,

. ,

. « ».

, :

,

(full system scan). , , , .

, , .

(virus removal tool) (

, ) , « » ,

.

on-line.

3. (Spam)

, ,

, .

:

.

.

.

Page 149: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

149

3.1 (Phising)

, . « »

.

:

.

.

4.

, , , ,

.

:

www.cyberethics.info 22674747 ( HotLine) / .

( . . “Safe Internet”

). ,

.

(Pan-European Game Information – PEGI). PEGI

: 3, 7, 12, 16 18.

.

: , , , , , , online .

online . ,

PEGI OK. online “PEGI OK”,

Page 150: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

150

, .

5.

,

. , .

:

, , .

. , ,

, , . ,

, .

’ .

6.

, .

, .

.

( )

, , . . . . .

.

: ( – ) . .

.

.

Page 151: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

151

.

7.

(internet addiction)

, , .

:

7.1 : . . . , . , . . .

7.2 : . . ( . . ). . - . . .

, «

».

: . .

, , .

, .

, . ,

, , (CyberBullying),

.

Page 152: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

5.3 / .5.3. 1- 3

152

:

:

, (viruses, Trojan horses, worms).

/

-

antivirus program:

(Spam):

,

.

- (Phishing):

:

, , , ,

.

PEGI (Pan-European Game Information)

PEGI OK online ,

:

, ,

,

:

:

.

Page 153: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

153

ENOTHTA A6

:

( )

( )

Page 154: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 155: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.6 .6. 1

155

A6.1

: .

1.

, , , Fax ,

, , . . .

, , ,

:

2.

:

(1) , .

(2) , , .

51 , . ,

.

50: ( , , )

51:

Page 156: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.6 .6. 1

156

53:

52: ( Excel)

, , , . . ,

.

3. ( )

, :

Word, Excel, Access

. ,

. ,

,

, , .

4.

(1) .

(2) .

5.

,

. .

1

2

Page 157: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.6 .6. 1

157

:

,

, Fax .

: ,

.

: .

:

,

.

.

: , , . . .

: .

Page 158: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 159: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.6 .6.M2

159

A6.2

: .

1. (Mail Merge)

, ( ) .

Mailings.

1 – Start Mail Merge: ( Letters).

2 – Select Recipients: ( ). ,

(Type New List), (Use Existing List) (Select from Outlook Contacts).

3 – Edit Recipient List: Edit Recipient List .

Page 160: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.6 .6. 2

160

4 – Insert Merge Field:

.

5 – Finish & Merge: Finish & Merge Edit Individual

Documents.

( ) .

« _ »

« » « »

« _ »

« »

All

Page 161: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

161

ENOTHTA A7 ,

:

( )

( )

Page 162: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 163: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.1. 1- 8

163

A7.1

: ( ) /

( ) /

1.

( ) , , ( . . , ,

) , ,

.

( . . , , , )

, . ,

.

, , ,

. , ,

. , , ,

, .

« »

. .

2.

, ,

, . ( ,

) , 54

( )

( )

Page 164: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.1. 1- 8

164

« » . , , « » .

, . , . . ,

, .

3. ( )

, , .

, .

.

, .

, .

:

, « » .

, . .

, : 5

, . .

, . . . ,

, , , , . . , ,

. .

.

.

4. ( )

,

. .

, , .

Page 165: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.1. 1- 8

165

. ,

:

1 cm: 5

5. , ,

, . « » .

.

( ) .

. , .

,

.

« »

.

6.

, ( ).

, . :

( ) ,

, ( . . )

( . . [Enter] ).

.

, . .

Page 166: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.1. 1- 8

166

7.

,

.

, . ,

, ,

. .

(Programme):

/ .

(Programming language):

,

.

(Programming environment):

( )

,

, .

Page 167: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

167

A7.2 Scratch

: Scratch Scratch / / / ( / / )

1.

Scratch

, .

http://info.scratch.mit.edu/el/Scratch_1.4_Download.

2. Scratch 1. Scratch

.

3. Scratch

Scratch : , , . ,

.

Page 168: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

168

4.

Scratch : , .

.

Esc (escape).

5. (Stage)

– sprite . 480

360 . x y. x y 0. x y

“mouse x-y display” ’ .

6. / ( )

1. « » « ».

2. « ». 3. « ».

,

, « »

« » .

4.

. 5. « ».

7. ( )

1. , , « »

2.

. 3. « ».

Page 169: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

169

8. (Sprite)

( ) , .

(sprite) : 1. « » « ». 2. .

,

« ».

9. / (Sprite)

:

1. « ».

2. .

3. .

4. « ».

. « ».

10.

:

1. « » .

2. « » .

11.

:

1. .

2. .

Page 170: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

170

12.

1. « » « » « » .

2. . ,

/ .

,

« »,

.

13.

( ) .

:

1. .

2. « ».

3. « ».

4. .

5. .

6. « ».

14.

.

« », Scratch .

,

.

Page 171: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

171

:

1. .

7. « ».

8. .

9. ,

« ». , , , :

« ».

« -------------- ».

« ».

. ,

. , .

Page 172: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

172

, .

.

« »

.

,

« ».

« »: = * .

, .

.

15.

.

16.

: 1.

« ».

2. « ».

« ».

Page 173: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

173

17.

: 1. « ». 10. « ». 11.

. 12. . 13. « ».

18.

: 1. « ». 2. « ». 3.

. 4. . 5. « ».

Page 174: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

174

Scratch

/

/

Page 175: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

.7 , & .7.2. 1- 8

175

« ……»

( )

5 240,-90.

«GuitarChords1» ( )

«fantasy1-a» (

)

( )

« ….. ……… ;»

« »

« » « » *

« »

« » .

Page 176: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις
Page 177: Πληροφορική Α΄ Γυμνασίου - Σημειώσεις

177