σημειώσεις φυσική

55
.Jd ηρΥα/\ \ιΌ. j(~\) ζ()υί (t'I1>WVΟ\λΠ€,IΙ\,Q(» ~~VΩU~ ιων 30 ο 't sc> J ~() (, ~ ~()I;~ Ι1 o~ J lSO<> ) l% 00 J ';2,io" J ,ζ,οΟ V\:\ot. ο, U r" + ",C) """ cψx'" n••. Ν o\C)\/I,\ Iv C \λ~Wr~ ~jνlώ\ι 1 r:-.90 '<\

description

μηχανικές ταλαντώσεις - Γ λυκείου

Transcript of σημειώσεις φυσική

Page 1: σημειώσεις φυσική

.Jd ηρΥα/\ \ιΌ. j(~\) ζ()υί (t'I1>WVΟ\λΠ€,IΙ\,Q(» ~~VΩU~ ιων30 ο 't sc> J ~() (, ~ ~()I;~ Ι1 o~J lSO<> ) l% 00 J ';2,io" J ,ζ,οΟ

V\:\ot. ο,

U r"+ ",C) """

cψx'" n••.Ν o\C)\/I,\ Iv C \λ~Wr~ ~jνlώ\ι "Ι1 r:-.90

'<\

Page 2: σημειώσεις φυσική

~ Ν n \λci~ω\lf

(~\~HO";: - ί/2.J

YQ" \ IGd\O'G ϊ1Ω\ \1ς

ων ~ \00 __- (3 /2..-)

L

VJS +- 1-ο

-1.

Page 3: σημειώσεις φυσική

6L <;υ \/ciΡΤfl§,\ \''t.. tn, '6ωνΊ.ο..:

Υ' /ι\ JΙ ι

1

'Ώ\λ l'~2.-t ψ) τ, - bVV'J

Ώ\λ ( 1t\/H 'eJ~ '<\y,\~

Page 4: σημειώσεις φυσική

όJ α ι \ (λξ~\&\\I~ ξ,)

~') 6t\S \λ\\ C\~~LO~\Ii~

~o ~-~- V~~\ ===~=υ·==~==~==π==Ό==~ _ι- f\ --- β. -j

Gl

'()Icλ\l fλΓΩ" \-'-L~~. (;'()\λfl() '!Ζ\VΗtω S;t. l\frλQίΡΗ(j. Iιl,)tilio) 1l00νονΖω ()\(Κ)

"((χα Υ\ I\ΡOΡx~ Το) ι;ε. ~(), (Y\)OΙ(~ΏQ.c\\~ 6ι6.\λH~ το> IΙ.Ω\!..tΟ\J J\l,tiN\ 1:\\-1

τω 'e-toVW

Page 5: σημειώσεις φυσική

~N (λ 'G ΡCΛ\~Ω\ lν Q\ η \C\cJI C\o,)

"6' (λ ζ.\ιΩ. (.,ώ~Q., ) ηω R..o..vE\.

~ (vUUV """('ΜΙ C!!\QΥ,(lψΜi.!\ "ζC),{<~'HΝ<λ k t C\l τ:.cλ~ν§λ\

\;\Κ\ Όt. E,(jvo.~t~,\ <Υξ ζr) ~v(). Ncλ ~ωQl}Υ λο..

\ ) Ζ 1\W ζu\l ω±

~~ 1:: -Τ' /2. ::. Τ

'251 ~ Τ 3(\- -- • """''''r -::. /'2,

Page 6: σημειώσεις φυσική

ινω 1\

c,vw Ό, tΝτ.cλ~\ι(j\(\, ζ\Ρ:-)'~~t:cω %5 '(C~) ,i\nu ~O--λ6. π/ι \\(λ\ 1I.e>ΙQ.(\ \.'{\\ α(\~~\j,~t't..s C~.•.~~~

C Q\)cr) 'C-oQx\ro)~1! αν tQ. 'δt@ο. ~t'Κ\yQ\} ν Q~\). οοο "(ς) \.) \\.\),\ Q\ ~o.\ΔN"ζω,).

-) t<=-Q & ><~oLsζ. ~ DVAll1.

-'> σι (~υ

Page 7: σημειώσεις φυσική

0-" -,,3- f2"wι.ι1: 1'1--Q..-~--u.-t-Λ-Ι

(λ/ 11. Ι<,)(-::. - \\ -':> CA:. - \J..)'l C-~) τ; w{,~,<,

4-\\ ~ ~~o :::) CΛz.. c)2<

, -Ρ.., ι-. 'χ..χ--- -+ ~ '::) ο,'::.~w'ί t::...<,

C-I

- Ct:: ~Cuj ; ~-JJ

(μ - ~ω' "1"'" Q) ~ ~ '1ν εc, 'ι" '-'<\v Ib 11ι' (1ρω ')-\ w{ ,1,,<\ ~ IIJ1> 'Ψ" "',"'~ι\

\ ) 'ζ !\ω E>VΝω~ C';i) ~(),.. ~\ί)ωυ~~ <sr.o (Η ρ3.~\\)ν() \1--0.\ \1('}. C\,?(j§,~~:a)\"ίo

Page 8: σημειώσεις φυσική

C- " ~ '2 ω~ ,...\jt ωΊ.. .L. r. 'L c--) 't. 1\ ι 'Ι: U 't. ~ /.""' b _ - _ \ ~ ()"'" r" \1) - ω ~-'"'

Ί<f\Ων() \(\VfltQ,\ }c) €>\),)~λα Ί\α/ K(b\ts,\ Ω\Ι\Ζ"

α/\ 'C) \,\~)~\i\ r6.,) .

Page 9: σημειώσεις φυσική

~~~~~~~~=u~~\~)~Ω~Cu~u~μ!~ζ~\)~Τ~?~~~\)L-~ε\~Q~~ι~)Η~\)~~~ξ~~~()~χ~~~,ν~\~J~~ __ ~~~~{~~A-_

χι\) , ο, ) lu)..\ ~(\ ~λα.) \αi\ΕΩ,)ν γςλ'ιSρ6-λδσ\)l~λ~ LlS ~~ ~)().

Γ,(}., \l\λ υ~ ~)ρω lI..Q.νω ζςι ~'SJ~; -~~~ω Ί.'<\ E>{i\€~'S\ ΏOJ 2> ίνΗ.Ο-ι' ι.α/ I'tI.v (λντ.\ςκσ\ΎΥ"

Lnς \)~\ιφ«().s \lCΛ\ Ω"νωψ}\χω t.o" \'r"b~((jj\ ~γ()" \\~φ fv(\ \LQι 000 'tw Cλ.νιΙ(;{Ω\'6~()..

~9\6\\ω λα. f"\,ω )~o ) o..ro. \λffiJeώ ν(ι ~ΡQ'ό\ι) '-l) 1>()ο ()~,E(;,HS

. Ι

\) ~ [.\ω E>I,)V (wi t 'Ρ~ :ο. ΙΟ IΊ/~ €,υy (nI,; l t 1\;.,)

Q,;;:: - \\ut -ιψ(ωΙτ 'e~ ~ - tQC'l'jY 1\\λΙ[\/3 t -'r n/4;)

~'(\'γΙ\ι)± -'r *~~2\0'1\"" \,ϊ\/f, t + \Τ I'\'i.)

U;::. f\ω EιιuCw-L \-~~ ::::3Ε:Οίi",

f,uν C!'/f, -l + ί\'1~

~ Ζ VΗ η~~ίωι!. )f,"S\ ο.\ΠΏ 00 ψις, 1\( να/)\) c\!Q, o.ro "(ο.. "Sφ.\τς\ 'f...,\j J ο... ι,λ'( Το 'Iφov(j

\lQ.\ \xl1?niw VQ 'Rrl("~ω (α. ά.1«ι ~ύo ..θα \JIrl~l) rc\ l~'<λ \νω&"ο- '1(~Iα

Page 10: σημειώσεις φυσική

* υ [ν1ρ;χμ fνi)E~Y' Υ\ιΟ 'VQ.< ,""CL5 ~ i) 6l\l !\,' έναν a aC) τω> ι.ζΧια» χ ,\ ),(\ ωι ΥΩ. \JIQS

~'fiti~α/J ~ QJ \ro ~),\,υ,\ιτ Το. 1\~(). "(ων E;f<~bf\) Ν \λ f "(ς) 'f,yJJVO

'bln ΡI~: ~(Ι t\t>Et\H νο.. \:ω~\ω Ίl\ ~lO>.\.QOΡ~~ ~υ) \Qα/.."Η.5 11(12 fl'~N \λtrc~ Ια/>

r~ 't.\J, CL \(0-.\ \Jα. ~(),,$ ~ CΔω~ vo, ~Ρ~(\U\:,1 'CC\U Η)α/η ~ λ&

Page 11: σημειώσεις φυσική

- . ..,'-Cλ(s.\,)τXH (),\) \ ?

v - Τ

Ρ..,

J...

v -,,,,ρ,

G.l ~ +

Page 12: σημειώσεις φυσική
Page 13: σημειώσεις φυσική

~~b\k.*, w~ό.t.;~&~:;;;;;;;;;w~(~)-------------------\j apl,\1U\ ~ci(\~ \~o 'J'D5 ;;t\l~t\ τΧ\ν \.

\: '

Τ'ί\ Θ Ι να ~~y\;)~ι '\"\. \QCI

ΚCM CΛ\\ςλ\ιω Qc 'Ρο <. ~

~ ~ώ 'C'Ρβ)\lξ ~νo. ~) 1\Oto~\\{) \\\>6~k\~p.J 11 Ο\Ω. cλt\o 1\\ 1UQ 'h()b'C\;) \j CΛ

όr'f;tG()Υ.~ \\{!\\ ooc'~'ft'\\f;τ\ \)0-. \λ'λS ~\iΛ,ι-\ '<') rc>-t~J1Ώrο.. GCJ.) ~α ~~\ίυHα/

~~\) <οχ) <.0

--j,. -+- +_ Cuv

Page 14: σημειώσεις φυσική

\ 1

r C\ '1("" rCO ~ίI.\ κci)

--kJ 'ε \λ)\.λCλ Killrf,\

L-)()\\..j, <::()

Κ \ΑΙ ΙΊ\ν "' __

\ jc,,-~Μ'>ι\)<..Q

\QO~J

- ~'9-2.."'= ~~

Page 15: σημειώσεις φυσική

~ __~'~~~(~}~~~Χ~~__-_~~·~~'-~U~'~ΟL-~~~ό~~~Ί~ _'"- 12- ~ ΙΑ "(\~\p, ο

)(~ - Ι'-ιι

(\.Ο.. το δoLιι:

\(201:.)

.{;. '-C:>~ ~~/~

υ>Ο

x<..-{A>i

u<o'

Page 16: σημειώσεις φυσική

u>()

1\C"\o.\f1*,EA:~

cλ) Χ'- ~~V'lJl-t~~

\

/'L τ, '(\\λ 30 "'-Ώ\), (lItk

-)

Page 17: σημειώσεις φυσική

- J

~ί'.t\,,~\ 'r\ CΨ\I'\\t~\\i\ 90.. ~ ςtJΩy,ξ: ~Ω "~ \γι. \.λ') <όu~'t\,.~ 1.~\ ΟΙ\, \\.) '6\(}.Τ\

- \\, S- '10

Page 18: σημειώσεις φυσική

\)<"0

_____________ ~~D----

Page 19: σημειώσεις φυσική

rI 'i(\/ - ~fr\ρ~ ~~ '3 - :~ ~ -+-=__~ _

~~~~~~~~a~6~~~ό~)--~~~α~~~~ΝJ~~ω~-~ν--~~~~·~~w~~ν---(~S~D~~_Ωrωι -{:<:.Q . x~) ~ \.J )0 ~sI"- ~

"'- ο

~ ~ ...;00'--- _

Page 20: σημειώσεις φυσική

rI 'i(\/ - ~fr\ρ~ ~~ '3 - :~ ~ -+-=__~ _

~~~~~~~~a~6~~~ό~)--~~~α~~~~ΝJ~~ω~-~ν--~~~~·~~w~~ν---(~S~D~~_Ωrωι -{:<:.Q . x~) ~ \.J )0 ~sI"- ~

"'- ο

~ ~ ...;00'--- _

Page 21: σημειώσεις φυσική

ΙΌς νΟ--

Ι Thλ\ω \R,O'Q<i.~ κω ψ\,~ιω\},\ O-\\G λα rnΟieμι>"\Q.) τciliλ{Ι\~-V:>l.~(">~~Δ\..t\:>l-'lWlΔL-~ω~OC",,!J,",-"'ι~~ffi~Ο,-'__

(\\λ\~yr,-,,-\_\.",-,f\-+--~1,-~λ(~~,:?\.~όΙ(,...~~_1tt::. - \;)Κ Ι---..:'f'Ί'-I---I J?~- ΟΧ ι,---------

Page 22: σημειώσεις φυσική

,

~YΊ}' εω\}"",

()

~Ρ(E.\\!' ωλ 6Ί 'f\ θ\.. \\,Q.\ ~

aΤ~ν (λ\ ){ς)

'-

__ -'1\ Μ \:λο.ΚψVw ΤΩ Οα/ ΊΏ et 'W,\ "ω Q\Q'1\VnJ fΔ'f\)~Q<\:J 1'<'>

~ls'$.~\c\~~ji,)\'),t.Ώo.~~1\ ς Έx.Λf~r.\) (\CΛ)

rozQ. ).

fh,)'ό\c~ο

-l\ .Οτα.ν ~\ro.. ~~\() \:.0 t\\\~)\l\\IG\)~\ '\\ ΤΟ θ.J,)(\'<cφω\ΓO\I'r' Q,ζ\o J'S\ ΘΦ t'J\ M~ '&/

Z6tc c.o \:λ~τρa "(S\';, ~()vo..\7f'~ 'ζω Ελ(λ'(\\?IΩ,) tllf~{o." (),.\\Ι,) \\\ ~E,λ)

"~

('6) .\l..C~,().. Δι ~ Η\ι γ-,~""")..Do..\Ι,\,-"\f ..•••Η ..•••α/"-- ....•.t'""-'t\"-"-\~...,i.."\~•••.IιΙ--",Ο:..>...;C\\",,,),,,,",,\\_~-,,,-,,",,,,S.J,----,~~·"",,~~~,,----

-ζOljj"

ΙVCλ

____ ~~;: _~ι~I~~~ι~I ~ _Ι ~~\. ΙΙ-Υ&Ι

<, =:=J"= $> c~tι\ ~ ~,},,,-\'Χι

~ τ\\\~ χ'f\ωi\ρω (ζο" Nffiί.lW(\{\\t'{), C\W ~\λ \QQ\v'ttcN ,~~ ~W\)~'<... ζω\,\ςλ C\<u Ψ- \~ςiQ~\ < 7 'S\\~~!

να f,~L~ (,(λ)'(-\ "(ι~ "Έί\ν(\~\> 1'>0..\ νο 'bώw ().\ι "({) εk,-!-'e\O ~'(ςj.\ i ς\\~

Page 23: σημειώσεις φυσική

EbΙ~\Ω α~'ψi~ κ) ςτο f\R)" χω <i \l'QO t t;qx)"i RJν1~R\

10 ci'&o ~(\In'\ GΊiρι ω~~\)D Cι.Kk)\l'N () \1...0..\ \D Ε)Q<Ri\\λ~

eω\.λ~ 'λ~

,-ςowιWΝ'\ Ενω

\\Q..uω

ζ\CΧ.Ω

I~ ~______I~b\~~------~~t-~--~t~f~1-~--~K~~~------------------------_

G11- >< ----\ 1τ, JN\ -Ωιι..

~ t)φ\)\.λ\ ~k~~<..~($ζ,®'ς\,ς,,~ Ι<. §\i ~f\>J~V\) EJ;. O~Ό4'" )~υ\~ "ζς2

~\ψ. ς:} Θ.~)ι), ~ ~ .; το θ. )t\'S\~ \ s;"Wλ\" \λ.('t!%Οtα/"ς).· ~ \.

Η') 1 C'αP

-----t------JL-----------if----------'-......>...=-~ - L\)-\'i1,) ~ - r Β - D K(\j -i<J) ~:::-l.

~ 1.lΦ\)\λ~'Λι'>ο cckτφc\.. \;ΔΕ ~to..~oρE> \\1 ~ \1..9 ο <S-ΤΟ i νο.. 'α/J.) C\.'t:,Φ Η,νω

fd.f\ιλ/t~~\(ο Q\~)('), \λ~5 ('\\ ~νώ \.α ~ς\- 'tcl1~ <i~~ Ην\}..\. CR't.\'t~w..

Page 24: σημειώσεις φυσική

10.Υ)

, Gt{~~\I)~Iι(,)

<λ~ tlV(λ\

{ο.. ΣΙ

(

',Jδο •"'\ 'Ο, θ\ Cλ.1Jco

:\ - .ω \:.)

ΟΙ

Page 25: σημειώσεις φυσική
Page 26: σημειώσεις φυσική

{'\n()~()ί)~ίνα (},\jυ..~\!ςwi\ω)ψ. ro. <ek,-S\\,\t'>. \\'i: εν(), ~I'.'ι\ Vc),. ~~i)~ Irn \SτW\-φ. \\λ;)

Ίη) \[\O\J ~wS\t>\:OJ) ~~\ "t'{\ ~Q\(.,""ύ \ΟΙ ξ 'ζcΝ έbS\) Q.~)~~i): \\bΝ)Ι[ι\'μ ΤΩ i11.()0.,(-"0 C\k.(\ 'h')\Kh\}cl !Sn) ε;,()α/'S'Ιφ, '(ων ζ\~~ ~\\~\~ \Ι,\).\ <Μ E\tQ r\ffi.i\;\-o j

~<; ν(λ \2 ~~OU~ {ο \~\o Qrs:X ~~~)(} ) Ο l-O "ts\\[ \~\.~ ί)\,)()\\ '\\ 'iS\\\('

\

!tj \ωciQ)~Ι ~\I?:>η~~ιxI(.) \r(l ~) 1W~'1\\d t\~(} ~"t~~(>. (1QJ \)<}, Q)vbf<l"f"M (Qt ζ\;\.~~ 'S\

1\~~ \ι-.α/. <}ω ~ \0.» ~ E~ QJ\rb~~"d,ζ\i.)\!!-\. \'S\ ) "'-\λ\ \JQ !"λ% \χ\ν%;~\J (λ\)

-'*- \I"(J\Io.\)J Ώα!\. i'ror:\\Ρ<6 ttcuv rψ'Iro\~ O\.'i\'-.Cλ νCΛ tl)\'~t.~()\)\ι Θ ε;HΡ~ ,{\ ΌC>-ρ\\\),,)

1.Q.. (},\[(\ I\.~φώ \XS- m \ffi'b()\j(},~() }Ώί,) ~(λ' ~ ~(Έ;~ω ""ζΧ\ ν~O-- <R.~XJ~1Qδ- c® \CΦ

J(')C\\U\' κο,' tιs(),\~c>..\!\\\ (~γ \.~C\ Sι(Jω,(λΚΙ(\ \>j~\ \[(λ RO.:csx\I«\lU G~ ~ν~

Page 27: σημειώσεις φυσική

C":\~

~l,\-i] -ο"(αν tv<\

ε~\, N<\\d'iE'\

'tf.<k\~\s) tJ Ε

~μ, fλν Η)

\ -, -,

\ \ - ~ -=~Κ. 1\,;1, 1\3 ~,~~

I-\.~ ~\l.L \.\1.11: \Ι-<ι. \'.)

\I.'oI'i t "'''J \:Ι.ι.ΤNtI- ,,)

\ \

EVQ c~ \f<\\'\Jcrn

Q'Q~\\\ ~~~'t~o"'-C\\ <ο Qι'CΦ\("ρ)\Aι2 QCό Τ,Ώ \;-)1 ~ κ 'S\ 'i)

α/XQ -,Ω Κ 'i\ 'b ί(.να/. ~Ω.\.rΩ C'M'(c>,> r®\,)L~]\S \~')

~ f\(\(ιρf\ "Ο υ(l) Ι'Ν"Μ)\1 vo,. ~~ί)~ τ'{\ Sί)\(λ\,\'\\, (ςυ ~'-\\~α) ~ω. ξ",ν(\ fc(~)~

1'{Δ) \I{}"V~\ ~~1'ι l) ό,ς»,) (() E:.ώ~)" t,(,\I(λ\ Q;, C\.~iIQ ~~~"t'-\

(]

~ς:;"", Ι;) t 1\ \\ X\\"'λΓ~

Page 28: σημειώσεις φυσική

~ (;'1 \λω λiιr.!b>\Ι ζω\Jo ζ\ο) Jl,.CΛVHf\~J κφ ~(:> WS 1fi5'tΩ}\ι να

bi '/!;pν~ 1:\ C'ffi'f) cx.mCλCi\\ ~'N'\ WM\ "(ο ε,ώ~C> C (iE c:ι~\τ~ \~ς\,(.;() ΤΟ

τ;t ~l :ο ~ 'S\ '''''ι ~"' %~ τ®nWffW\ι

-----'t'----'l~--4.:.-...:....:.-!\=~'----------------Atλ~:ω-: ~ __~ r '"Ι\.. τ: _(-., ~ - .

.~\)\() )':~f>\~ σ:)~

V~O Cλν MO~~\\I>J !Ω ~ω\}~ (Ν,,\) '-Ώ G)l \.0'\ ω ~"'fu) ~'tC~\.'Q() \\L),\J'tt ~~\ ~-l~,

Q.{"\~Ω,-JI,.~i\\lω !() ~\Ι)φ \λ.{):.(~ \\--~()C({\ \\1},\ (ο Cλ\\)f..I!\L) '?\'t&:t.ρ\>. ~\ι ~tωQ{~\\) ±~o ό\Q..\!

_~~ιJ~~~~L- _~ ι~i)\\<W..f \JH \ \\.~ ψ~ό..J:'.Ρ:}) α/ t 'k.l\. (\0. ) 1'\Vt~lo.,\

1(1)

-Ι..τ6 -)\.!.u - (\~

~ f:\~Y'-Cs..ut i- ~<'J "'':'~~J>C> ~~ \\ 'S\WQ.o "'J ~'9ό':: l-;,,I\~[1 -~ ~I:' Ό -[\'1 τ, (\r'L

Page 29: σημειώσεις φυσική

Ι \ \\ ι" ι\

1"''' /Ι/f- .;'

Ι\./ _ 't''O τ-/λ-\-- - \0 (00

Page 30: σημειώσεις φυσική

€}@ψ. ik1\ρtQ 6C~t~\ \\ OCtρtω!J\f(J \.0 EVCΛIdJ 6.."-\0 <λIz\C)\ll'{Q ) 'f\J\,),,) (f{() 6.~ ζ(),)

o.~) tf.O\~ \.()\'{)'tl:~&tl.. ~I\,λ~ w~ 1\\ Ίο E,Uoc~ (6ΡΙα/«(),\ ςιQνώ ς\. J."E.\O OQ~\JΊ\Q

H'\\\ek \'(}.,\\b()~~si\ \.),'t ~o fukLD<!(\C\ GΙΩ φ tt\ -ITo ς,ωSJ>' QΌM\)~ OQ&s,«\()" ~)\ί~1ψ\

\!!)J ~Cλ\ \:λfrQ.Il\\IC~)'tl "tc\ ε,\~ 00) ζΩ \\ (S(r:> 6 ΚςιΙ, CλN τ ~Q,\1~α/)~ G ~\(\;:.

f' t.\

-/ L" \ Ι<. ι

ι,

Page 31: σημειώσεις φυσική

θ

//

\-- - 4\ ----Ι 611--ι '-11

+ Α --\

~""(ψ\~ 'l. I)"'~Ε f'I:o ~ !'Ι .••'2.

Τ 'S\\(

Page 32: σημειώσεις φυσική

Ώ~D\Qf~~ζ. ~ ν~ 'Έ;lξ~Χ:(),:i\.\'( (C\ ς,JCilΏψλ '1\ <\ Eν(~Hσ (\(λ) ~~C)E:ΛQ.f~\!-f

'&\0.. νΟ, 1)\·("~'tIQoj\(;t:. ",--ο Q)csr(\~ KCb,~\,ihr\ c~ ~\\ίj.) rJNi\lιw{)\{:ι ~λ\ 'CΏ, \ \mo.'6

..Ι 'i{'1Jtλf Q.fΡ~Ιl\f~ t \βο.ςΩ,\\ξ) r f\S l ι) ςξ ~ \(. I-\.Q.\ (),\n.\ Μ ρ(~(\ \l"Cλ\ ~\.)

δCi:,V ε,)φι)~~ ο..ί\ώ\f~C1 S,VΙ\?\t,\(\$ f\ !icψ n(~\~tvt{ GI(,@r\?~..

Ώο) O<i=-u fλt(ρ\t ~~!'~ \Q<kS\\. ~ν ξ,WU\.λ\ o~\~~ \ρCις<,,,, \2Q-::'CY~ ΟΙ E>L<~SM"" 1ι\\ΚJνιO'.

t-I'> ~iD ~'(\Je.ω~~~'i) k ~K "'- ~&D ~QJ\?{ωi + ΤY;j ,",-\r~D(:\'tη~~~ J r.α. 'δL~Ψ'>

~\ χ( \f(>-\ l\\j1\(stρa~

Page 33: σημειώσεις φυσική

--.8 (λ~~cir(ι ΟΟ'ΜJJ 1lQ.)~~ iooτ:\ψ~ αc~<:. \( Wprw~{ ® Q.\ι\(\IJ%\,), ~~ι.. α/) tV\λ "SόJ

cλιtφ ~Xλ)~ ό~~«λ. Gώl~ \t<i~~ '" . Jo W<R~ \ωϊ>\'OO~\ Iίc\vwGY 'ΝΔ,ο CX(~)Vt\() !l\~D!b(),\\~~oJ~cc. C)"t.O g~)~(). Ωρ~\ft\..~ 6() ν~~~ \0 \\1 κςλ/ ΤΟ \λ«c.o.-ΤΩ\\~<ς,\ RQζ(\ ~c:.ιa~ ~ν 1<...<:. 1)0 Νι~ ;VQ 9J~ti,τE C(j "

,Α) (6) (ο

~YSNC\. \ ) \Ε<Δζο-, \λ« το

~)0 -]

)~

-) -)

Cλ.~1'CiJIftcλ\ ~ iQJ\f 'Ε-\ ~.. "tUC\s)':> ~\)() -:> ~~)ι ~ ~τ..~

Page 34: σημειώσεις φυσική

Ν\ι\)-)\)\

~(\"Gtl"'~ "'M~'ρ:ω-, '<\ Ι(.ΡΩ)(ffi <ιω ~tm οοο WJtS\S 0\ ζ\Ψb~~\QώΌΗ~ Υ.,ς}JS}'~\)\[{<\,",

1cι ει."'tI""" α/Ο< \<!<:ί) ν lli Ω>\?)\.μ~ > Ί.Q 11;;:l~ωιλω. lλ\WJfuλ' ";,'.:ιΙ" ~""i>ο-ο v. C"'t V\. ) ~ ,""", \Ι' <"''ι \J'

ΤΩ !.\/σ, σ.')ί) ΤΩ <1&0. Q--') Q---} Ω:' t 0--> \.

Page 35: σημειώσεις φυσική

U ~ m-('\',ι-=--υι

~ ΥΚις)5 (){\ο ΤΙ\\[ n~\lCΚlffi Ι~gJ~'j ~α/ Τ~ Ώ\(Λ.,-,J.:-α/R\Υ--'\\ s\ 'Γ\),\\C.Δ.α.\",--(\ CbJ §ςn-..

GuJ\λNc).. \.\tv~" f νο.. C\O<Rc~ '\(\> ~'Δ\\ι-'(\S {\(}.Ρ(}..~~\Ι\\1~,(\5

~~ ~α/ς i ~1..@csτ.uι.,f1 ",ς;α/Η{υ ~Ώ'«oςλj,'\)'N)~\1>('{'{)\ciXH. \:.9\f ω(\ο: r;:\."L):: \<..~~x- Kι.~ , 'Ί ()()

Page 36: σημειώσεις φυσική

~1()Ι ().\ Ι f να ,,"\g )ρο- Η::,οΡθοα/ V>CΛ\ LC) Q{\Ο~S-λ\{,?()ιfω Μο 1. Ώ Θ1- (~<NS}

χ 1\ \~ \λ"Ω,Ι. Το CΛ\QX4Eιl\ ~~~~() }ό~ ο,\Στς) "\Ω Χ .:ς\ 'ό ΤΙ\να/ (ς) u'α/,(\\) τ(~\{(~ς~

~ Ό CCΛVIa 6φ Ε)vvδi<cτ.ω CJ-t EV<λ. rtwi\,~(() ιόt~ '<"") G1C}.~Q6, f(\CΛ\f(\\~~) ε(1/()..\

\)::: \ι ) εVΏ αν EXU\)~LC\~ ~},Ii\~~(), rQt~ '\'\ 6τQ}''\j't~\ r(\(λ\f(λ\\(C>Q<)$ ΏR.υω ζO\[~λ~~ των 1\.1 )"-1· .. \J..y CΛy~)'@' \:λ,! '--W ""C~Qo \JΩ.) Ε)<Jvhi:ο\ΠC\,\

Ε>!. E><j:\QC\ i η~ί~\.

-.3J tχωbt Ώ 'l\::<: - \}:6 f(,\rw Q)ν{(\~ω\ζS\ 'bUvο,.\1η) γ,~Qφ.χ~'c \[0-.. ~'RC)-.~Ψ)<-;,α/ψ:.

~o G t>,-,~"=,tv\ι..:...>.Δ.),,."-'ςΜΔΔ- _

4J t.α.\Ι Eιvo,

~\I."O

ι~ώ ~ ~:.~0"1<>-.)'

Page 37: σημειώσεις φυσική

"

0..') \.Jro% ~ κ. -τ V\'9 \( ~'Ι.. '" ~9tcη U'L -\- 'ι9. \'-;-

JJ "* όια/ι 'Q Kg:i><S1\ ~\V't.l~\ 'O't Op\)ρv\'\C) tD\\n'bQ ""lO'Q O{l,Q) ~\ ν(λ

'6\WQ\ ( (R\\ Ε,Δ. Ό ζ<t τυχ>k α/\CI~OAQU\[®"'1 ~ω) \(0.\ σC\U\Μ 'Q nclU \λG~~

%.3λ~Τ φ~ Κ \ι,ςλ\ \ ωρ~ 't\O-vw <;t. \<ς,\ Ο ~\\f1\C) Υ"\\i~tδC). Ζ <.,ι) ',J(). \I~},~),), ~\

'(\0 ) K\\[~Χ\Cλ\ \ΑΙ Lc&~Ί!~Νςl. V\ ζ\ ~\\?ά)\,ζC\\' M<\C'i\\~ 'S\ ~λα(Π\~ό., \A'i (a ~'L ,

Θ()~,\~'c\'s \Χ\Τ,\\μ\}\) νό- & <2α/\\'t \λn6. 1,<\)[ K~\)§;'\\ 10 M~1cσ τ ~Q,,\\\\J%':,

Τω ζ,ω\JC>Η:5\ '() 'ζΩ) G\J~tlυ~()3"Q\:~~ C iN),.Gt\~ '<\ \\\0,,<S\\~s-, "'-φ\)l:sS\

.. t(λ\! Υ\ \~t;!υΜ\ 'elVCλ\ C\N9.<Sζl~ ffi t~O-~},OE>uJ i\\)() 'fSlQ,. νο, 8t'w ω \Jro\\IC> ό 'lQIV

'\\ ιιρoJ% ~(\Lα/ ~\,,~ "tQts ~\\§.lt\.\Q\\O ~ J<J'J> ιςj(\~> ( ~ iW, C"'; ~ ~~ Cl\l -\ trI'l

Q (<:Αν 'Ώ \\.Qα)~ 't~\lCλ\ Ίlli.σαυ,*' 'τ()ζς το \..)α/νί:> 'ζωα/. ~ ζΩ \\ N\s»,

ΘΙ j:vt»

,----~ --

Page 38: σημειώσεις φυσική

~Ώ 'C\c~(O~G~ ΩΙ\{~\.ω cmC\ ΤΧ\

-)

(1\

\J '"'::.~C1\\ ( 'ι ίL-)u 1--~~~~~~ν~--~~r~~~=~~'----------------------__~\\~. ~~--------±--------\1\'-\ C1\Iί..

----------------------------------------=====------~----j~------

\,

c.:::.;>

-. \<..

Page 39: σημειώσεις φυσική

ίι) 'Cj {ς},\/ η 'ι\ΡΟ:)b'Q '~\\lHQ.\ ζξ \UXO\o, ~~'" ηο.\ιω Q 'lt~() Ώ\X~ι..Ω

tn\ ,,€b ο C ελο ε;-\λK~ 1\ nkr ΟΙS\)

\, \. \.

buvb ΕΗα/ \),f fΔο."ti\~\() (,τ.ο-tJ~~\ς \(. θα. t \\\L"S\t,\ '-o.-~V\.Sl&\) 1\k,().)s f\

δ ~)ro)\1 ('ΜΙ 0\ I~)U'HS \. )\ \(ςλ/ \)~ «,ι'ι/\\,,, (h'Q.\ ιΡ~ω:\tS '6, ()\).,6~~,

Θσ (tlnS \ruΏ,Q")\\) \λΓΙ ci lf\V \(\>α)Ε),\\ \r (\, ~ ρci)\:" το 'G\s,},,\'C)\ ""\α)

GU,)\),C),Ics5 C IζIx},α/U~~ K~)("~ i') 1,1) ~:Ο~ζ.ωιγc)iΩ~ς,'λ.\ς'ϊS C nC;-Ofr'''''' \<..~ci)§,d ~ lΓιο, V!) το ~ρv,.) \9-"0. Q~ω~w (c\.. ~*,~,():(Ci,

_ '. \\α \\ρέS\'i:~ να ~\Ώ'>"\! τ'\\ν ΙCλ.f,V1τ/:σ Ict) ω~ 'C'ρω τ.\\\ι l<\:etJC\n ~X\ν

CΛI\o\,\Q..,,-\>C)\[()1\ Δι '(".ς>-λ 10 bQS~"a)~'t \λ~ DOO l\'ό\\αl>

ο t-cΙν 'Q κρα)Ε>\) Εινω n'1(\(SI(\g,'i\ ~n. {.\QCλtJ\JQEC~ ~DC) '\"C}.. \ι<\. ib\,a')~~'(ο U", }~ν(ι) (λ\ι {~ν(>.\ r1o.a(!ct\ \;Jo. nciρο.)\~ λον τ:ύΓΩ

φ()C)'(\ ΟΙ.. tQ-.~\)'(.,\\O:S HVCl\ Ο\λC)t\ΏQίS ,,[C\'.\J Η να/ (}..'Π.ί~\,()\\'ό nρ(v Τ!\\ι

K~oJ()ί\ "((κι \Q.~X\ () ~btc)S "H'j))OS νς)\/ο ncl) C>-.\Jt( 'δ\,(). \.)~ ε~.) -\) L

~U c\Qo..~~()Q,,) θ b rν\'t ~Hλ \[(). ΙO~ω 'ζΩ ~Λ:cC\s 1%C\\ιΙ\,\'(')w ~\'illG)

~ Θ Κ-'fωl\()l(\\J!:λ/Gi:ι

Page 40: σημειώσεις φυσική

n - 1\ . '\ ''(Ο ω~ 'ΙΡ\(,\\Ηω ζf o..N~\)\I€.\\ ''tς" Ι;3~ Q )~I\'~υ ξΙΟ\ ι\~(},QΙ\,fu Υ, l

υι11 \J'ι . Να. ΙΟρs-u ~π6-. (~ν \I"~α~\') \0 VH) ~<λ1a.) Τ~~\R.ω§,λ\)

Μι ΙΠ-4JI

~~ G~~~~~~~~~~J~ _"'k \\ \Α'i ~ '\ ιι;x'l + '\. (n i.\j 12:.. G> \i~'t '" ,,( ~(3J'l "\ (Τ'ι<ι\}ι't =-) \ ) Q. τ, \\\

\\

-* Σ~ ό'cu \\:> 'Oξ~iτ.c5 \>,f 'Κ~\ tw~Q-. "-~ΩI.)(kS'\ \\Q \\~ω~~(Τα/ Gτ\~\t\0.\0 _\. '<\

\Q Q\.\J0\l ε\[0 ~lζ~ ~o.. -ΙξNυ,~)νH ΚΩ,\ \:JΩ- 'jr'ι/"\Vό.. ~I'(\\I (ho.. ~€α/

1J ()ro.\, '() κφ)Ε,ί'\ 1'V(\0,-, Q 'f,mQ$\?2'\'QQ 't1'\t\ε10 'CΩC<t fu (xo.'\I'~λ.\K)\),* ~oo \.\~lt'-l.~~"\~

(~ ΟCCΛν 'f\, ,,-~ι2()\\ t(\lo" x~\~ ςοn C2\\Q,.J 1'.0.' να "tl\lt\Q\ ~ΤΏ Θ\ '!'Θ η l;χ,μ,\ο. Cλ.N\λC).,μ,ψ\ι~~ \ E>}(J')O\λ) ο«. Q.\&~ \?()..\.ιΙ <S'-'NJ \\.c.ψ:R~~ C:,

!!...ο;ι: c\ \ ~\

Page 41: σημειώσεις φυσική

btι>\I.~nw"Jx ιGt \ V*'

t\l.NI\ {Ν

K~ω~'Ό

•..

IZf ~~\\λΙ\κι ~\\(.\\ili () - •.. (;1 fl\Κλ\ "('ω,\[{cλ ~\λW~I\C\\ ().\t ΕWUψ- του 'S\. VfO.r- --......

C\'\ι"cnκΨ.." <Τ\\ Cl '(\'\λ ~ (ς) ι;;.ωυ(\. \\ClJ fH\A Τ~" ι<.α\Χ">Υ\κ

ΘΦϊti\ Ι':\{\\ f\~\AI Τ\n 'χι

Υ Gt1. J:Ξ1il,nG.~'I-"1 r- "'\ α\ι Ι )<, ~v,\

IJ If~ι \;1 ~ Γ\ <'f\'t tv.Gt .Ι'γ ..l.

kJ 't 11

~ ~~eo~<'Bt-\-~'t

~ ι~ Κ~ -,/,-,) '::)------~~--tt_----~------------------------------------Κ"

'-\''ιl:)" v()... -co.. !ό\'ι'\) ~~ \.«(),\)\ύ '(Q" ~ ((J~()t~.

-ω ςW\>,~ \:X~\.\ ~, ')\0- \/()- ιc,\)GJ\''t- UIJ J

CS',~

~(.λ <Ι\1?~α/)\?>,,- "~ό),\\\ \..'Jι,J

ί\.ν~\ ~~~\.~~'" ~\}-'-Ό... \~\ G.~ λΔ ~X\~'ς\

-':'C'I \\ψJ> R

\l<λ'-"'Υ...i.,~\.)~~ "'''-'''\'''''''Ι(

Page 42: σημειώσεις φυσική

f\') (,\{'\- Τ "Ι ""

('I"'~"'<;..

t .ι <§) ι i'ί", ~ \~b~\~C",J

\ Τ -\C'.. 01. ~, - L\('M... ")1 \ \ - b\t'P-'I ~ ~ !!. <-':..>~ Uιz

.1. v _

'Ι' 'Ρ \ -'", 'ί. t('(\\~ η, -ε, /0 ('Ι'Ι\\) , ι..•.~~SIJn f ~ ~\.J\

t , > >

" ς <, <, "

vG1

'Σ\i)\λ\λ ΚI'l. \~\)Ρ~Φ'-\ <1\.0 ""~ι\\) ό.\\ρ" y.,\R~t.G'\J\.)\1)U) ®-,,,,S;!,w §'C~~~ ~. \\~\\U ~"CΌ N"YL

~\.. Q..\\CJQ(),,~ \\ ,~~ ~~':> \\\\ Q:;~\.υ~\I...~,~'t-\':I~~ ~S?~ I'('t- Μω ~\. \.)υ \λ-~\ &,)~~ς,,J\'\""

I'hu>fS\.\~~ \(-\."(G ς{\'\. , \\! ο ~\i?\>'ί. ~), l ~\§~'\ d ~ J) ~ )tJu ", \Ψ\J~~

'> <,

\)~ <':'=-)

&\ιi"lι

+f>.

,ι ι'-'\.

()!'\.

Page 43: σημειώσεις φυσική

\J _6\

,. \ \!'r\,

""ι

ι\1),

t- 'ο

\'" ~ι~~ ~~}~ I'~(I)'~ \) \'-

_'.~tJ '2τη \\,rρ\S\\I.\J§,,\ α/!3-5'Ι ~O- \:},\μ 1ψις.c\o\) Ε;ωv-", ~'ιδ ffiι Γα/ fu t.(.,\J~\

CS-O~τ.~,\\.(J G30 Ν>νω 'C) ",0.\\J ό...~Ω ~\.~ Ρ<)I.QSύ ~~\ω (~ "-ςμ. \..Ό ω\}\>..

"Ο- ~ "-'t.~~\ -lck'.J\WG5\ 1\\<λ\<λJ ς X>-cS"\J "C() C'!'\ Q:, ~'t.~ ~ι ~ CΚ'~~"

~ "((> ΊΙ() ι 11\JL

Page 44: σημειώσεις φυσική

~

\\tΡ\()~(\)

.G\J.! t λCι>.1 σλ

\~\

v

1'-~r;;-t!'\.- ιfΊ\ ~~

-- Ι-- \ ~I.ί !Y',~",(' tιl ~1 ()..- ,--.1 Ι:::::;;::C\"" "'\~(1\\:. 1 t::;::::j r>: iY'II+(W'~ .l.-1\ 1.1, r---\'- -c=:':i '\'ι'ι"\.-ι... _. IJI - - 1- Ι \~-±- .-\101

ρ.

~ιο ι

-l. t1 \ Ι t1 "'·\...·1

(\', 1-1,,(-1"1.() pυ~ ι Ψ 1

Α'~ Ι- r tΥ '"

Ι,. -

\ f ~φ '- '(

<, , -, "- -, , <, ' "- -, <,

(y\\UI .• r(\'ι,\)'1.

c=) \ )-\-.";: N\I-'<"'t

t,,?) 'ν c=-}\ \.λ - ~I~ ο, )Υ n..'\--\'...

\h <-Ύ rι:'ι

(~ -::.Χ 'ι.

Page 45: σημειώσεις φυσική

.(6: ~~ιz~Ι :::\Cml-trιι])Ut-."ι -r

" \ ''t ι \ f , '\.'ο " - Ii ~ :: - C ('(),-t ιm.) V ""

~ (;\\f\λ\R~~HOI. Gι"ν i"NibΌ"Cα/J Ενο. ε,~ \Aό.~ Ν\ \ "()~~\ \5 'Ό ΓtλIJω '() Ι\ΜΙ,,) cλoφt! lli..,\'\~\~ Gςer-~'t~

\:''t ~~)\'iΊ\

JCIΊ~

_c I:L-\5IJ c>','(\\Κ>- ;'\.Qv..\.~~ω.~~ε.'-----Ι\:,<",~~ό..,-,--------,-'{\""Q,,--\----'~""'Q"___''6'''t--I:!=Ο~-s;..J.J..1-ί-'Lv\::..1 ---''<\LJ,., -----'G"'-Ε~~~.>.ις)\':!.!-, _

_ m'>J- ΊΊ~'"~\- -

Ι>-

\\<Ι\\~~~ \JD

Ztf\ μp.'-~~lλ CΛ\.H,X\ \)0.. \λCλS ~ωfΩJJ ςψ\Χλ \λ~ ~ C\Cλ.) \)1;). \~~tQI'\

(;\. ο, ",s:?6 CC'\\λw f\ ,,<....!~ 'C.~~tO\) \?t\!-~\:~ \1.., Ίο §\>?%, ~ν l,ψW,\ "$Μ

~ R%?'\\ "τ,,'Μ) \.λ~\j~() C,\9,.) N\\\Q\(). \S\.\~ J μ., t(\~'\Ι~it~\ Η\.\ \IJ~~'t\ '"(ο

GwuO- <Ξ,'ί ~όo \λC>.\1<' (\\ι \iΊOΙ \.\ Ν\ι \R'Ci)'b't\ (~ {ο- TsΊ,I1~ '(\J

t\~Q) 10- \,-(..\JJ ~~ι(). ~ S<u\O}\ μ,CΜ Q'lo..\\ 'Q'ζU,6'tΙ G'i U\ JC»\,

\\

• G\C\- r.lQ,~\λQEOJ\ξ\ \0 \>.kΕ,\t..ό ~ ~'J\\~

Page 46: σημειώσεις φυσική

• -\-1.:).- Q..(\

Ίο

__~ϊ~~~~J~Ζ~)__~c~rΙ~)__ ~~~~ 1__c=J m_,©_~ ~~-----------------'+Α

\" t:::::if'll't ± V Θ\'

i:\\ι,,\

---------- --

Page 47: σημειώσεις φυσική

--Wa'm Ε-eΡλt(). 50) .\\ Go. \"1) ~ ΜώΕ:<).)\1 <;<t- ~ό- ~11J.-~ \\~~ '{\ ?\~~'S\\n, να. ~cW~~\J\bt

\~\'I\\

h

Page 48: σημειώσεις φυσική

'", '", " " "s 's 's

γη ~ρci)\:t; ω ζΩ ~\)~ooQi') "(ο '-'

\.λ τ,C1 ' θα. τ.ο

1

Page 49: σημειώσεις φυσική

\ /

~.I .../

Α'(\ 1J φ:tί>%ill' 1:'<0, I:r-

\φ, Ι.•,

1)\ b'\>.Ji\!\\\\!!, \ I..sλ 't'\\\1

C>{\( )

',Ι \::=t ",,\

Page 50: σημειώσεις φυσική

~.;

Θ \f'[ Η"'- U\<".,." ~-,,~ -..\ ( \ι,

:ο. ~- !Ί'\lν~ΊΟ 1

-bJ 'I\\6..~\ 'ίlj~'ζ~)~"\!o να ~ 1\\CS\W,,)\J νο. ttιςλ/)~~ Τ6 ~I~ψ \.,\:,~oα,,) C\~\}1!If

ΤΩ \ GW~(HO) Μ) ·l(;:(\O",'{H.~)Y'iI\.J\\ <Πυ (J.,~I:>c...\~,> \\"6~\)

Ε,Ψ

1\~'fl~\\f\<,~\ Ef.. \lJω30

Page 51: σημειώσεις φυσική

-δJ ('i\ \\σ ~ ~\ ν <.λ

ΙQ\~'ιt~t ι<;Ι

~-----------~rι

ωι

---2J fv'\\.\~~\ ν(~ ~>I> 1PΙ~α/.)ν 'δ\'~ ~\j~ Gω\'x~,C'ω μ(>.ν\\ Ίι,\ς),,,,,\),)(\1\ 61 ~\N \'=4\)

\\~ \?'t,-I.),I()<\\()1\ ~ 'Cts~\ 1'411\\ '.0 E.~ \.»'

\ι <,\. -) .-

Page 52: σημειώσεις φυσική

Ίο

",crt,,~~~~~~'~~~~~\~G~~~t~ν~~~~L~__~~'~~__~.~~~α~\~~G~~~~~vL-__~~u)~_ν~~~~~λ~~~~~~~~~ν~\~\~~~~a~~~~~_

L, '-'~'" \~,~ .,1,,~I.<Ε,uν\ }~\(), ):~~\\ \J(>-\l""\~'(\).\ '<\ -\ ν'<\\λ.W,\

<, <, <, <, <, <,

Κ

t/ ΙΙ~IIλO

"νi~u ~

~\.\(αI~~I\ < Τ ~~~l ,,~ ΨΘ,,-,ςι ,).~,.•Hb

Ι-!<\. Vp..

C,\<>," 1\ .ft~"~\\

--------------------------------------------------'-~-~--~~\------------i-~------------------------

"'" J ~,

j'.

Page 53: σημειώσεις φυσική

~ D9CJ~~', \,)lli~t\ Ί\ι132'μ,,~\lι\ υλ \λC'h\ 1l~){jλλι ~S\~\(\, \~ 'Sl'λ\i)CιQ"-Ι\\k.\ \

(J1(,'-~~'\ W-.\ i'>«),\IιΌQ't\\~ ~\J~\~~ Υ-*1\ 't-, >0') ~...~ό'L , \')~\(;'Y>ORς,.1. \\W)..,

ς."~ι '" ~~"L ,""-) v-.iZ.ι " 1<!Ι..<ι);,<t Γη t-N Ι "'Ι- Ι·<,

"'" ,<:""> ~i\~Ι

Ic \ '1 - \CI'ί;: 'χ,'\ 'λ'L C9 "Ι--- -""'- ~ Λ\ "'" ~ ,-,,---

<, ~~ "<ι.. Ι .,..., ~\Λ\" ~~Υ'ιι

" ~...>.. Ι' ι

1q.] J \\~~~\\),c~\") ffi\

~\Γhν\Q~\JQ \ΛΑ \χλ'» J\\).)soΩν

ΤΩ \5\\ ~U\[~~<τ.\.ιλ-\ ~'t§ill

~Sψ\Q Ώ-Cλ)

\ΙΝ \<>10<, {i,},'hw.& l"-

ΟΙ

Page 54: σημειώσεις φυσική

~,,~\"'"(\! ι\,\\ ('<i )(Ιν/Ι,\ 3'"

..s

~~~GJΙ» -ιο ~\ , ~'L.

Ίο

10 '\iψ, \\α/

Page 55: σημειώσεις φυσική

Ε>ιΗ'#\ I,!\,,\<,}..\..~

Μό.. ~ ~Ω. 'τ-C(\

«:.

ΝΟ'\

.\ -) \-G-..O -\

'kM Γσ" ~(jt"t~t '(\.'- ίσο ιJI(r1) Το f,\ ιdt!\~Sb Ι60\) . MkQ,~j)~',) ~ι) C;J(;-I<,-,

ΟΌΟ >s.QQ \/() ιι..\\Ν \.(μ 1'0 ε<,ιΥ.<.λ Λ(\\!\ιJ ().(\1.2 ''f\c;(\) Ι'!\ -cQ,)

, -, <, ,----~

((

\o::wt.

Τ