σημειώσεις φυσική

of 55 /55
.Jd ηρΥα/\ \ιΌ. j(~\) ζ()υί (t'I1>WVΟ\λΠ€,IΙ\,Q(» ~~VΩU~ ιων 30 ο 't sc> J ~() (, ~ ~()I;~ Ι1 o~ J lSO<> ) l% 00 J ';2,io" J ,ζ,οΟ V\:\ot. ο, U r" + ",C) """ cψx'" n••. Ν o\C)\/I,\ Iv C \λ~Wr~ ~jνlώ\ι 1 r:-.90 '<\

Embed Size (px)

description

μηχανικές ταλαντώσεις - Γ λυκείου

Transcript of σημειώσεις φυσική

 • .Jd /\ \. j(~\) () (t'I1>WV\,I\,Q( ~~VU~ 30 't sc> J ~() (, ~ ~()I;~ 1 o~J lSO ) l% 00 J ';2,io" J ,,

  V\:\ot. ,

  U r"+ ",C) """

  cx'" n. o\C)\/I,\ Iv C \~Wr~ ~jl\ "1 r:-.90

  '

 • ~ n \ci~\lf(~\~HO";: - /2.

  J

  YQ" \ IGd\O'G 1\ \1 ~ \00 __- (3 /2..-)

  L

  VJS +- 1-

  -1.

 • 6L
 • J \ (~\&\\I~ ,)~') 6t\S \\\ C\~~LO~\Ii~

  ~o ~-~- V~~\ ===~===~==~======~ _- f\ --- . -j

  Gl

  '()Ic\l f" \-'-L~~. (;'()\fl() '!\Vt S;t. l\frQ(j. Il,)tilio) 1l00 ()\()

  "(( \ I\Ox~ ) ;. ~(), (Y\)O(~Q.c\\~ 66.\H~ > I.\!..t\J J\l,tiN\ 1:\\-1

  'e-toVW

 • ~N ( 'G C\~\ l Q\ \C\cJI C\o,)"6' ( .\. (.,~Q., ) R..o..vE\.

  ~ (vUUV """(' C!!\Q,(li.!\ "C),{

 • 1\

  c,vw , t.c~\(j\(\, \:-)'~~t:c %5 '(C~) ,i\nu ~O--6. / \\(\ 1I.e>Q.(\ \.'{\\ (\~~\j,~t't..s C~..~~~C Q\)cr) 'C-oQx\ro)~1! tQ. '[email protected] ~t'\yQ\} Q~\). "() \.) \\.\),\ Q\ ~o.\N",).

  -) t

 • 0-" -,,3- f2"w.1: 1'1--Q..-~--u.-t--(/ 11.
 • C- " ~ '2~ ,...\jt .. .L. r. 'L c--) 't. 1\ ': U 't. ~ /.""' b _ - _ \ ~ ()"'" r" \1) - ~-'"'

  \),)~ \/ K(b\ts,\ \\"

  /\ 'C) \,\~)~\i\ r6.,) .

 • ~~~~~~~~=u~~\~)~~Cu~u~!~~\)~~?~~~\)L-~\~Q~~~)~\)~~~~~~()~~~~,~\~J~~ __ ~~~~{~~A-_

  \) , , ) lu)..\ ~(\ ~.) \i\,) 'S6-\)l~~ LlS ~~ ~)().

  ,(}., \l\ ~ ~) lI..Q. ~'SJ~; -~~~ .'{i\~'S\ OJ 2> .-' ./ I'tI.v (.\\"Ln \)~\().s \lC\ "}\ t.o" \'r"b~((jj\ ~()" \\~ fv(\ \LQ 000 'tw C.(;{\'6~()..

  ~9\6\\ . f"\, )~o ) o..ro. \ffiJe ( ~Q'\) '-l) 1>() ()~,E(;,HS

  .

  \) ~ [.\ E>I,)V (wi t '~ :. I/~ ,y (nI,; l t 1\;.,)

  Q,;;:: - \\ut -( 'e~ ~ - tQC'l'jY 1\\[\/3 t -'r n/4;)

  ~'(\'\) -'r *~~2\0'1\"" \,\/f, t + \ I'\'i.)U;::. f\ EuCw-L \-~~ ::::3:i

  ",f,u C!'/f, -l + \'1~

  ~ V ~~!. )f,"S\ .\ 00 , 1\( /)\) c\!Q, o.ro "(.. "S.\\ 'f...,\j J ... ,'( 'Iov(j

  \lQ.\ \xl1?niw VQ 'Rrl("~ (. .1 ~o .. \JIrl~l) rc\ l~'

 • * [1; fi)E~Y' \ 'VQ.< ,""CL5 ~ i) 6l\l !\,' a aC) > . ,\ ),(\ . \JIQS~'fiti~/J ~ QJ \ro ~),\,,\ . 1\~(). "( E;f
 • - . ..,'-C(s.\,)XH (),\) \ ?

  v -

  ..,

  J...

  v -,,,,,

  G.l ~ +

 • ~~b\k.*, w~.t.;~&~:;;;;;;;;;w~(~)-------------------\j apl,\1U\ ~ci(\~ \~o 'J'D5 ;;t\l~t\ \ \.

  \: '

  '\ ~~y\;)~ '\"\. \QCI

  CM C\\\ Qc ' 6~k\~p.J 11 \. ct\o 1\\ 1UQ 'h()b'C\;) \j Cr'f;tG().~ \\{!\\ ooc'~'ft'\\f;\ \)0-. \'S ~\i,-\ '

 • \ 1

  r C\ '1("" rCO ~I.\ ci)

  --kJ ' \)\.C Killrf,\L-)()\\

  ..j,

 • ~ __~'~~~(~}~~~~~__-_~~~~'-~U~'~L-~~~~~~~ _'"- 12- ~ "(\~\p,

  )(~ - '-

  (\... oL:

  \(201:.)

  .{;. '-C:>~ ~~/~>

  xi

  u

 • u>()

  1\C"\o.\f1*,EA:~c) '- ~~V'lJl-t~~

  \

  /'L , '(\\ 30 "'-\), (lItk

  -)

 • - J

  ~'.t\,,~\ 'r\ C\I'\\t~\\i\ 90.. ~ tJy,: ~ "~ \. \.')

 • \)
 • rI 'i(\/ - ~fr\~ ~~ '3 - :~ ~ -+-=__~ _

  ~~~~~~~~a~6~~~~)--~~~~~~~J~~~-~--~~~~~~w~~---(~S~D~~_r -{:

 • rI 'i(\/ - ~fr\~ ~~ '3 - :~ ~ -+-=__~ _

  ~~~~~~~~a~6~~~~)--~~~~~~~J~~~-~--~~~~~~w~~---(~S~D~~_r -{:

 • --

  Th\ \R,O'Q"\Q.) cili{\~-V:>l.~(">~~\..t\:>l-'lWlL-~~OC",,!J,",-"'~~ffi~,-'__(\\\~yr,-,,-\_\.",-,f\-+--~1,-~(~~,:?\.~(,...~~_1tt::. - \;) ---..:'f''-I---I J?~- ,---------

 • ,~Y}' \}"",

  ()

  ~(E.\\!' 6 'f\ \.. \\,Q.\ ~a~ (\ ){)

  '-

  __ -'1\ \:.Vw / et 'W,\ " Q\Q'1\VnJ f'f\)~Q~ls'$.~\c\~~ji,)\'),t.o.~~1\ x.f~r.\) (\C)

  rozQ. ).

  fh,)'\c~

  -l\ .. ~\ro.. ~~\() \:.0 t\\\~)\l\\IG\)~\ '\\ .J,)(\' c~t\ ~ ~,},,,-\'

  ~ \\\~ 'f\i\ (" Nffi.lW(\{\\t'{), C\W ~\ \QQ\v'ttcN ,~~ ~W\)~'

 • Eb~\ ~'i~ ) f\R)" < ----\ 1, JN\ -..

  ~ t)\)\.\ ~k~~

 • 10.)

  , Gt{~~\I)~I(,)

 • {'\n()~())~ (},\j..~\!wi\). ro. \:OJ) ~~\ "t'{\ ~Q\(.,"" \ 'c bS\) Q.~)~~i): \\b)[\' i11.()0.,(-"0 C\k.(\ 'h')\Kh\}cl !Sn) ;,()/'S', '( \~~ ~\\~\~ \,\).\ . (1QJ \)
 • C":\~

  ~l,\-i] -"( tv

 • ~ (;'1 \ ir.!b>\ \Jo \) Jl,.CVHf\~J ~(:> WS 1fi5't}\

  bi '/!;p~ 1:\ C'ffi'f) cx.mCCi\\ ~'N'\ WM\ "( ,~C> C (iE c:~\~ \~\,(.;()

  ;t ~l : ~ 'S\ ''''' ~"' %~ nWffW\

  -----'t'----'l~--4.:.-...:....:.-!\=~'----------------At~:-: ~ __~ r '"\.. : _(-., ~ - .

  .~\)\() )':~f>\~ :)~

  V~O C MO~~\\I>J ! ~\}~ (,,\) '- G)l \.0'\ ~"'fu) ~'tC~\.'Q() \\L),\J'tt ~~\ ~-l~,Q.{"\~,-JI,.~i\\l !() ~\) \.{):.(~ \\--~()C({\ \\1},\ ( C\\)f..I!\L) '?\'t&:t.\>. ~\ ~tQ{~\\) ~o \Q..\!

  _~~J~~~~L- _~ ~i)\\ ~~ \\ 'S\WQ.o "'J ~'9':: l-;,,I\~[1 -~ ~I:' -[\'1 , (\r'L

 • \ \\ " \

  1"''' //f- .;'

  \./ _ 't''O -/-\-- - \0 (00

 • }@. ik1\tQ 6C~t~\ \\ OCtt!J\f(J \.0 EVCIdJ 6.."-\0 -/ L" \
 • //

  \-- - 4\ ---- 611-- '-11

  + --\

  ~""(\~ 'l. I)"'~ f'I:o ~ !' .'2.

  'S\\(

 • ~D\Qf~~. ~ ~ ';l~:(),:i\.\'( (C\ ,JCil '1\
 • --.8 (~~cir( 'JJ 1lQ.)~~ ioo:\~ c~
 • \\)-)\)\

  ~(\"Gtl"'~ "'M~':-, ' \.

 • U~ m-('\',-=--

  ~ )5 (){\ \\[ n~\lClffi ~gJ~'j ~/ ~ \(.,-,J.:-/R\--'\\ s\ '\),\\C...\",--(\ CbJ n-..

  GuJ\Nc).. \.\tv~" f .. C\O('{'{)\ciXH. \:.9\f (\: r;:\."L):: \

 • ~1() ().\ f ,,"\g )- ::,/ V>C\ LC) Q{\~S-\{,?()f 1. 1- (~Q..),,."-'- _4J t..\ Evo,

  ~\I."O

  ~ ~ ~:.~0"1-.)'

 • "0..') \.Jro% ~ . - V\'9 \( ~'.. '" ~9tc U'L -\- '9. \'-;-

  JJ "* / 'Q Kg:i> j(\~> ( ~ iW

  , C"'; ~ ~~ Cl\l -\ trI'l

  Q ( '/. ~ \\ N\s,

  j:vt

  ,----~ --

 • ~ 'C\c~(O~G~ \{~\. cmC\ \

  -)

  (1\

  \J '"'::.~C1\\ ( ' L-)u 1--~~~~~~~--~~r~~~=~~'----------------------__~\\~. ~~----------------\1\'-\ C1\I..

  ----------------------------------------=====------~----j~------

  \,

  c.:::.;>

  -. \

 • ) 'Cj {},\/ '\:)b'Q '~\\lHQ.\ \UXO\o, ~~'" .\ Q 'lt~() \X~..tn\ ,,b C ;-\K~ 1\ nkr S\)

  \, \. \.

  buvb / \),f f."ti\~\() (,.-tJ~~\ \(. . t \\\L"S\t,\ '-o.-~V\.Sl&\) 1\k,().)s f\

  ~)ro)\1 (' 0\ I~)U'HS \. )\ \(/ \)~ ,'/\\,,, (h'Q.\ ~:\tS '6, ()\).,6~~, (tlnS \ru,Q")\\) \ ci lf\V \(\>)),\\ \r (\, ~ ci)\:" 'G\s,},,\'C)\ ""\)GU,)\),C),Ics5 C IIx},/U~~ K~)("~ i') 1,1) ~:~.c)i~,'.\'S C nC;-Ofr'''''' \

  t-c 'Q )>\) n'1(\(SI(\g,'i\ ~n. {.\QCtJ\JQEC~ ~DC) '\"C}.. \

 • n - 1\ . '\ ''( ~ '\(,\\ f o..N~\)\I.\\ ''t" ;3~ Q )~I\'~ \ \~(},Q\,fu , l

  11 \J' . . s-u ~6-. (~ \I"~~\') \0 VH) ~ 'O~i.c5 \>,f '~\ tw~Q-. "-~I.)(kS'\ \\Q \\~~~(/ G\~\t\0.\0 _\. '

 • bt>\I.~nw"Jx Gt \ V*'

  t\l.NI\ {

  K~~'

  ..

  IZf ~~\\\ ~\\(.\\ili () -.. (;1 fl\\ "(',\[{c ~\W~I\C\\ ().\t WU- 'S\. VfO

  .r- --......C\'\"cn.." \

  ti\ ':\{\\ f\~\AI \n '

  Gt1. J:1il,nG. ~'I-"1 r- "'\ \ ),~ \:X~\.\ ~, ')\0- \/()- c,\)GJ\''t- UIJ JCS',~

  ~(. ,,- "~),\\\ \..'J,J\.~\ ~~~\.~~'" ~\}-'-... \~\ G.~ ~X\~'\

  -':'C'I \\J> R

  \l

 • f\') (,\{'\- " "" ('I"'~"' ~ Uz .1. v _

  '' ' \ -'", '. t('(\\~ , -, /0 (''\\) , ...~~SIJn f ~ ~\.J\ t , > >

  " '. ~), l ~\~'\ d ~ J) ~ )tJu ", \\J~~'>

 • \J _6\

  ,. \ \!'r\,

  ""

  \1),

  t- '\'" ~~~ ~~}~ I'~(I)'~ \) \'-

  _'.~tJ '2 \\,r\S\\I.\J,,\ /!3-5' ~O- \:},\ 1.c\o\) ;v-", ~' ffi / fu t.(.,\J~\CS-O~.~,\\.(J G30 > 'C) ",0.\\J ...~ ~\.~

 • ~\\t\()~(\)

  .G\J.! t C>.1

  \~\

  v

  1'-~r;;-t!'\.- f\ ~~

  -- -- \ ~I. !Y',~",(' tl ~1 ()..- ,--.1 :::::;;::C\"" "'\~(1\\:. 1 t::;::::j r>: iY'II+(W'~ .l.-1\ 1.1, r---\'- -c=:':i '\''"\.-... _. IJI - - 1- \~-- .-\101

  .

  ~ -l. t1 \ t 1 "'\...1 (\', 1-1,,(-1"1.

  () p~ 1'~ - r t '" ,. -\ f ~ '- '(

 • .(6: ~~z~ :::\Cml-tr])Ut-." -r" \ ''t \ f , '\.' " - Ii ~ :: - C ('(),-t m.) V ""

  ~ (;\\f\\R~~HOI. G" i"Nib"C/J . ,~ \A.~ \ \ "()~~\ \5 ' tIJ '() \,,) cot! lli..,\'\~\~ Ger-~'t~

  \:''t ~~) \'i\ J CI~

  _c I:L-\5IJ c>','(\\>- ;'\.Qv..\.~~.~~.'-----\:,J- ~'"

  ~\- ->-

  \\.\1.k,\t.. ~ ~'J\\~

 • -\-1.:).- Q..(\

  __~~~~~J~~)__~c~r~)__ ~~~~ 1__c=J m_,_~ ~~-----------------'+

  \" t:::::if'll't V \'-

  i:\\,,\

  ---------- --

 • --Wa'm -et(). 50) .\\ Go. \"1) ~ :
 • '", '", " " "s 's 's

  ~ci)\:t; ~\)~ooQi') "( '-'

  \. ,C1 ' . .

  1

 • \ /~.I .../

  '(\ 1J :t>%ill' 1:'

 • ~.;

  \f'[ "'- U\ \\"6~\)

  ,

  1\~'fl~\\f\

 • -J ('i\ \\ ~ ~\ I> 1P~/.) '\'~ ~\j~ G\'x~,C' (>.\\ ,\),,,,,\),)(\1\ 61 ~\N \'=4\)\\~ \?'t,-I.),I()
 • ",crt,,~~~~~~'~~~~~\~G~~~t~~~~~L~__~~'~~__~.~~~~\~~G~~~~~vL-__~~u)~_~~~~~~~~~~~~~~~\~\~~~~a~~~~~_

  L, '-'~'" \~,~ .,1,,~I.-\l""\~'(\).\ '

 • ~ D9CJ~~', \,)lli~t\ \132',,~\l\ \C'h\ 1l~){j ~S\~\(\, \~ 'Sl'\i)CQ"-\\k.\ \(J1(,'-~~'\ W-.\ i'>),\IQ't\\~ ~\J~\~~ -*1\ 't-, >0') ~...~'L , \')~\(;'Y>OR,.1. \\W)..,

  ."~ '" ~~"L ,""-) v-.iZ. " 1

 • ~,,~\"'"(\! \,\\ ('
 • >'#\ I,!\,,\