Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

34

description

Παρουσίαση για τα Πολυμέσα, Πληροφορική Β Γυμνασίου

Transcript of Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Page 1: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα
Page 2: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα

Δηπκνινγία

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 2

Page 3: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηζαγσγή ζηα πνιπκέζα

Τη είλαη ηα πνιπκέζα

Με ηνλ όξν πνιπκέζα ελλννύκε, ηε ρξήζε πνιιαπιώλ κέζσλ ή κνξθώλ

γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξίαο.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 3

Μέζα :

Κείκελν

Δηθόλα (Αθίλεηε ή θηλνύκελε)

Ήρνο

Γξαθηθά

Σρεδηνθίλεζε (Animation)

Video

Page 4: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Καηεγνξίεο πνιπκέζσλ

Καηεγνξίεο εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 4

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν δηαλνκήο

oΟπηηθνί δίζθνη (CD-ROM, DVD-ROM)

oΠεξίπηεξα πιεξνθνξηώλ (Kiosks)

oΠξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (Online)

o Γηαδίθηπν (Internet)

Αλάινγα κε ηε ρξήζε

oΔλεκέξσζε

oΔθπαίδεπζε

oΧπραγσγία

Page 5: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνιπκέζσλ

Σε κηα πνιπκεζηθή εθαξκνγή ππάξρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:

Α. Η πιεξνθνξία έρεη ςεθηαθή θύζε.

Β. Η πιεξνθνξία είλαη ζπκπηεζκέλε.

Γ. Η πιεξνθνξίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κε γξακκηθό ηξόπν.

Όπσο θαη ζην WEB νη πιεξνθνξίεο ζε κηα Δ.Π. είλαη εηδηθά δνκεκέλεο. (παξάδεηγκα)

Γ. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο Γηάδξαζεο θαη ηεο Αιιειεπίδξαζεο.

Ο ρξήζηεο δελ παξαθνινπζεί παζεηηθά ηε ξνή εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο, αιιά κπνξεί

λα παξεκβαίλεη, θαζνξίδνληαο ηε ζεηξά ηε κνξθή θαη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία

παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία.

Η ηδηόηεηα απηή νλνκάδεηαη αιιειεπηδξαζηηθόηεηα ρξήζηε-ππνινγηζηή.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 5

Page 6: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Τξόπνη αιειεπίδξαζεο

Βειηησκέλεο εηδηθέο ζπζθεπέο εηζόδνπ – εμόδνπ :

Δηδηθά ρεηξηζηήξηα

Ηιεθηξνληθά γάληηα

Ηιεθηξνληθά γπαιηά ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο ηνπ ρώξνπ

Οζόλεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ

Ηρεηηθά ζπζηήκαηα πςειήο απόδνζεο (ηξηζδηάζηαηνο ήρνο)

Βειηίσζε Γ.Π.Δ. ησλ ππνινγηζηώλ ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θσλεηηθέο εληνιέο.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 6

Page 7: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα - Φσηνγξαθία

Οη ςεθηαθέο εηθόλεο είλαη ρσξηζκέλεο ζε ςεθίδεο, από ηηο νπνίεο θαζεκία

έρεη δηαθνξεηηθό ρξώκα.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 7

Σηηο παξαπάλσ εηθόλεο παξαηεξήζηε ηηο αηέιεηεο ζην ζρεδηαζκό ησλ θακπύισλ γξακκώλ.

Οη αηέιεηεο απηέο εκθαλίδνληαη, όηαλ ε κεγέζπλζε είλαη κεγάιε θαη ηα εηθνλνζηνηρεία

αξρίδνπλ λα μερσξίδνπλ σο ρξσκαηηζηέο ηεηξάγσλεο πεξηνρέο.

Page 8: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Αλάιπζε εηθόλαο

Αλάιπζε ηεο εηθόλαο : εθθξάδεη ηνλ αξηζκό ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κηαο

εηθόλαο ζε θάζε δηάζηαζή ηεο.

Γηα παξάδεηγκα ε παξαθάησ εηθόλα ρσξίδεηαη ζε 20 γξακκέο ελώ θάζε

γξακκή πεξηέρεη 23 εηθνλνζηνηρεία (pixels). Δπνκέλσο ε αλάιπζε ηεο

εηθόλαο απηήο είλαη 20x23

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 8

Page 9: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Αλάιπζε εηθόλαο

Όζα πεξηζζόηεξα είλαη ηα εηθνλνζηνηρεία από ηα νπνία απνηειείηαη κηα

εηθόλα ηόζν πεξηζζόηεξν κπνξνύκε λα ηε κεγεζύλνπκε ρσξίο λα

δηαθξίλνληαη ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο.

Δπίζεο κπνξνύλ λα απνηππσζνύλ θαη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο,

όπσο θαίλεηαη θαη ζηηο παξαθάησ δύν εηθόλεο :

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 9

Ανάλσζη 20x23 Ανάλσζη 42x46

Αλ απμεζεί ε

αλάιπζε έρνπκε

θαιύηεξε πνηόηεηα

θαη πεξηζζόηεξεο

ιεπηνκέξεηεο.

Page 10: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Φξώκα – Μνληέιν RGB

Κάζε εηθνλνζηνηρείν κηαο ςεθηαθήο εηθόλαο έρεη έλα κνλαδηθό ρξώκα.

Τν ρξώκα απηό παξάγεηαη από ην ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθώλ ηόλσλ ησλ

βαζηθώλ ρξσκάησλ :

Α. Κόθθηλν (Red)

B. Πξάζηλν (Green)

Γ. Μπιε (Blue)

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 10

R+G R+B

G+B

R+G+B

Με ζπλδπαζκό δηαθνξεηηθώλ

ηόλσλ ησλ ηξηώλ απηώλ ρξσκάησλ

κπνξεί λα επηηεπρζεί ηειηθά ε

εκθάληζε νπνηνπδήπνηε ρξώκαηνο

ζηελ νζόλε.

Page 11: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Φξώκα – Βάζνο ρξώκαηνο

Βάζνο ρξώκαηνο νλνκάδεηαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ρξσκαηηζηνύλ ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο

νζόλεο.

Όηαλ κηα εηθόλα έρεη 24bit βάζνο ρξώκαηνο ηόηε ελλννύκε έρνπλ

ρξεζηκνπνηεζεί :

8 bit γηα ην θόθθηλν ρξώκα

8 bit γηα ην κπιε ρξώκα

8 bit γηα ην πξάζηλν ρξώκα

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 11

Γειαδή θάζε εηθνλνζηνηρείν ηεο

εηθόλαο κπνξεί λα ρξσκαηηζηεί

κε έλα από 224

δηαθνξεηηθά

ρξώκαηα.

Page 12: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Μέγεζνο εηθόλαο

Πνιιέο θνξέο είλαη ρξήζηκν λα μέξνπκε πόζα Byte θαηαιακβάλεη κηα

εηθόλα ζε έλα απνζεθεπηηθό κέζν.

Τν κέγεζνο κηα εηθόλαο ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν :

Μέγεζνο εηθόλαο ζε Byte

=

(Οξηδόληηνο αξηζκόο εηθνλνζηνηρείσλ x Κάζεηνο αξηζκόο εηθνλνζηνηρείσλ x Βάζνο ρξώκαηνο)

:

8

Η δηαίξεζε κε ην 8 ρξεζηκεύεη γηα λα κεηαηξέςνπκε ηα bit ζε Byte.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 12

Page 13: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Μέγεζνο εηθόλαο – Παξάδεηγκα

Μία εηθόλα κε αλάιπζε 1024x768 θαη βάζνο ρξώκαηνο 8 bit ρξεηάδεηαη,

γηα λα απνζεθεπηεί ζηε κλήκε ρώξν :

(1024 x 768 x 8) : 8 = 786.432 Byte

Γειαδή κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κηα δηζθέηα (ρσξεηηθόηεηα 1.024.000

Bytes)

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 13

Page 14: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Δπεμεξγαζία εηθόλαο

Μπνξνύκε κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ λα επεμεξγαζηνύκε κηα

ςεθηαθή εηθόλα. Η ηξνπνπνίεζε κηαο εηθόλαο νλνκάδεηαη επεμεξγαζία

εηθόλαο.

Υπάξρνπλ δηάθνξα εκπνξηθά θαη

δσξεάλ πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο

εηθόλαο ην πην γλσζηό εκπνξηθό

ινγηζκηθό είλαη ην Photoshop

ελώ έλα δσξεάλ κε παξόκνηεο

δπλαηόηεηεο είλαη ην Gimp

(www.gimp.org)

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 14

Page 15: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Video – Κηλνύκελν ζρέδην

Έλα βίληεν απνηειείηαη από κηα δηαδνρηθή ζεηξά θσηνγξαθηώλ, νη νπνίεο

απέρνπλ ρξνληθά κεηαμύ ηνπο κεξηθά εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ.

Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα έλα θηλνύκελν ζρέδην. Γξήγνξε ελαιιαγή ζθίηζσλ

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 15

Page 16: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Δπεμεξγαζία βίληεν

Γηα λα επεμεξγαζηεί θαλείο έλα βίληεν πξέπεη λα επεμεξγαζηεί μερσξηζηά

όιεο ηηο θσηνγξαθίεο «θαξέ» πνπ ην απνηεινύλ θαη μερσξηζηά ην

ζπλνδεπηηθό ήρν.

Η επεμεξγαζία βίληεν κπνξεί λα γίλεη κε εηδηθό ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο

βίληεν.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 16

Page 17: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Δηθόλα – Φσηνγξαθία

Δηζαγσγή βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή

Η εηζαγσγή βίληεν ζηνλ ππνινγηζηή κπνξεί λα γίλεη κε έλα από ηνπο

παξαθάησ ηξόπνπο:

Α. Σπλδένληαο κηα ςεθηαθή βηληενθάκεξα απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζηή.

(κέζσ ζύλδεζεο USB)

B. Φξεζηκνπνηώληαο κηα εζσηεξηθή θάξηα ςεθηνπνίεζεο βίληεν, ώζηε

λα κπνξέζνπκε λα ζπλδέζνπκε θαη παιαηόηεξεο αλαινγηθέο ζπζθεπέο

ζύιιεςεο βίληεν.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 17

Page 18: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Δηζαγσγή ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή (1/4)

Η ζύιιεςε θαη εηζαγσγή ήρνπ ζηνλ

ππνινγηζηή κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ελόο

κηθξνθώλνπ.

Ο ήρνο πξέπεη λα κεηαηξαπεί από

αλαινγηθή κνξθή ζε ςεθηαθή (0 θαη 1)

γηα λα κπνξέζεη λα απνζεθεπηεί θαη λα

αλαπαξαρζεί από ηνλ ππνινγηζηή.

Απηή ε κεηαηξνπή γίλεηαη από ηελ

θάξηα ήρνπ.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 18

Page 19: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Δηζαγσγή ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή (2/4)

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ήρνπ από

αλαινγηθή ζε ςεθηαθή κνξθή

ρξεζηκνπνηώληαο κηα θάξηα ήρνπ.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 19

Ζρεηηθά θύκαηα.

Μηθξόθσλν.

Χεθηαθόο ήρνο.

Κάξηα ήρνπ

011 001 111 011 111 000

110 101 001 100 000 101

0110

0111

1011

1110

0110

Page 20: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Δηζαγσγή ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή (3/4)

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 20

Η κεηαηξνπή ελόο αλαινγηθνύ ερεηηθνύ ζήκαηνο ζε ςεθηαθή κνξθή,

ώζηε λα κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη λα αλαπαξαρζεί από ηνλ

ππνινγηζηή, πξνϋπνζέηεη ηε κέηξεζε ηεο ηηκήο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο ζε

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη

Γεηγκαηνιεςία.

Κάζε επηιεγκέλε ηηκή αληηζηνηρίδεηαη ζε έλα δπαδηθό αξηζκό θαη

απνζεθεύεηαη ζηε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή.

Η κεηαηξνπή απηή δελ νδεγεί πάληα ζε πηζηή αλαπαξάζηαζε ηνπ

αλαινγηθνύ ζήκαηνο από ην ςεθηαθό όπσο δείρλεη θαη ην γξάθεκα ζηελ

επόκελε δηαθάλεηα.

Page 21: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Δηζαγσγή ήρνπ ζηνλ ππνινγηζηή (4/4)

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 21

Χεθηαθό επίπεδν

Φξόλνο

Γεηγκαηνιεςία ζήκαηνο

Πνζνηηθό ζθάικα

Κακπύιε

αλαινγηθνύ

ζήκαηνο

Ζ δηαδηθαζία ηεο Γεηγκαηνιεςίαο

Page 22: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Αλαπαξαγσγή ήρνπ από ππνινγηζηή

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 22

Γηα ηελ αλαπαξαγσγή ήρνπ από ηα ερεία ηνπ ππνινγηζηή γίλεηαη

αθξηβώο ε αλάπνδε δηαδηθαζία.

Με ηε βνήζεηα πάιη ηεο θάξηαο ήρνπ

κεηαηξέπεηαη ν ςεθηαθόο απνζεθεπκέλνο

ήρνο από ςεθηαθή ζε αλαινγηθή κνξθή.

Τα ερεία αλαιακβάλνπλ ηελ αλαπαξαγσγή

ηνπ ήρνπ.

Page 23: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Αλαπαξαγσγή ήρνπ από ππνινγηζηή

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ήρνπ από

ςεθηαθή ζε αλαινγηθή κνξθή

ρξεζηκνπνηώληαο κηα θάξηα ήρνπ.

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 23

Ζρεηηθά θύκαηα.

Χεθηαθόο ήρνο.

Κάξηα ήρνπ 011 001 111 011 111 000

110 101 001 100 000 101

Page 24: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Απνζήθεπζε ήρνπ

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 24

Η ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ήρνπ θαηαιακβάλεη ζπλήζσο κεγάιν

ρώξν αλ επηιέμνπκε λα ηελ απνζεθεύζνπκε ζε θάπνην απνζεθεπηηθό

κέζν.

Η ζπρλόηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο

θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ απνζεθεπ-

ηηθνύ ρώξνπ πνπ ρξεηάδεηαη.

Α. Αλαινγηθό ζήκα.

Β. Χεθηαθό ζήκα κε ρακειή ζπρλό-

ηεηα δεηγκαηνιεςίαο. Μηθξό κέγεζνο αξρείνπ.

Γ. Χεθηαθό ζήκα κε πςειή ζπρλό-

ηεηα δεηγκαηνιεςίαο. Μεγάιν κέγεζνο αξρείνπ.

Page 25: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Απνζήθεπζε ήρνπ – Τν πξόηππν mp3

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 25

Δθαξκόδνληαο ζπκπίεζε ζε ήρν ζύκθσλα κε ην πξόηππν mp3

ρξεηαδόκαζηε κόλν ην 1/10 πεξίπνπ ηνπ αξρηθνύ απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ.

Μέγεζνο αξρείσλ mp3

Μέγεζνο αξρείνπ mp3

Μέγεζνο ςεθηαθνύ αξρείνπ

ήρνπ ρσξίο ζπκπίεζε.

Υπνβαζκίδεηαη ε πνηόηεηα

ηνπ αξρηθνύ ςεθηαθνύ

ήρνπ.

Μπνξνύκε λα

απνζεθεύζνπκε αθόκε θαη

10 ώξεο κνπζηθήο ζε CD.

Page 26: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Ήρνο

Δπεμεξγαζία ήρνπ

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 26

Με ηε βνήζεηα εηδηθνύ ινγηζκηθνύ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο

ήρσλ πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ζηνλ ππνινγηζηή.

Παξαδείγκαηα

1. Πξνζζήθε ερεηηθώλ εθέ

2. Μίμε ήρνπ κε άιινπο ήρνπο

3. Αθαίξεζε νιόθιεξσλ κέηξσλ

Διεύζεξνο επεμεξγαζηήο ήρνπ

http://audacity.sourceforge.net/

Page 27: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο – Διιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο 27

Page 28: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Α

Παξάδεηγκα δνκήο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο

28 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Βαζικό μενού

Επίπεδο με κύριες ενόηηηες

Επίπεδο με

σποενόηηηες

Page 29: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Β

Δηδηθό ρεηξηζηήξην

29 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Page 30: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Γ

Ζιεθηξνληθά γάληηα

30 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Page 31: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Γ

Τξηζδηάζηαηα γπαιηά

31 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Page 32: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Δ

Τξηζδηάζηαηεο νζόλεο

32 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Page 33: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Ε

Τξηζδηάζηαηνο ήρνο

33 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ

Page 34: Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφ. 3 - Πολυμέσα

Παξάξηεκα Ζ

Αλαγλώξηζε θσλήο - Φσλεηηθέο εληνιέο

34 Κσλζηαληίλνο Παξαζθεπόπνπινο Πίζσ