ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

of 8 /8
αφιέρωμα 24/02/2013 H ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Επιμέλεια αφιερώματος, συνέντευξη, εισαγωγή: Στέλιος Κούκος [email protected] Συνέντευξη: Ηλίας Σκουλίδας Κείμενα: Αρθρογραφία και ρεπορτάζ από τη «Μακεδονία» Άρθρο: Δημήτριος Γεδεών Ε ίναι απίστευτο πόσο πλούσιο πο- λιτισμό, ιστορία και παράδοση κρύ- βει κάθε διαμέρισμα της ευρύτε- ρης ελληνικής επικράτειας. Και μάλι- στα με ευδιάκριτα πάντα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε περίοδο, και έκδηλα συνήθως τα σημάδια της λό- γιας ή λαϊκής έκφρασης... Τρανό παρά- δειγμα τα μελωδικά ηχοχρώματα της παραδοσιακής μας μουσικής, που μόνο αυτά είναι αρκετά για να φανερώσουν και να χαρακτηρίσουν έναν τόπο. Έτσι, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μουσι- κολόγος για να μπορεί να ξεχωρίσει τον ηπειρώτικο σκοπό, τον ποντιακό ή τον θρακιώτικο, τον κρητικό και εν γένει τον νησιωτικό, ή τα στεριανά, τα ρου- μελιώτικα και τα μωραΐτικα, ή τα άσμα- τα και τις μουσικές της Μακεδονίας. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε επίσης πως ακόμη και μέσα στις ίδιες τις περιοχές υπάρχει ένα πλήθος από εκφραστικές εκφάνσεις που χαρακτηρίζουν ολόκλη- ρες τοπικές κοινότητες. Όλα αυτά συ- νιστούν έναν ιδιότυπο ελληνικό πολυ- πολιτισμό, ο οποίος εδράζεται σε κοι- νές αφετηρίες και πάνω απ’ όλα σε ιστο- ρικές και βιωματικές καταβολές... Με την απελευθέρωση των Ιωαννίν- νων από τον ελληνικό στρατό στις 21 Φεβρουαρίου 1913, αρχίζει να συμπλη- ρώνεται για τα καλά το ελληνικό και ρωμέικο ψηφιδωτό, το οποίο είχε διαρ- ραγεί. Έτσι, το ελληνικό κράτος αρχίζει να αποκτά μια ιδιαίτερη ευρυχωρία. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην εδαφι- κή, αλλά και στο επίπεδο του πολυπο- λιτισμού της ρωμιοσύνης όπως τον πε- ριγράψαμε πιο πάνω. Άλλωστε είναι ιδι- αίτερα όμορφο και συγκινητικό πως κά- θε περιοχή δεν απελευθερώθηκε μόνη της και κατόπιν τοπικών επαναστάσεων, αλλά με τη συνέργεια όλων των Ελλή- νων, από την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Κρήτη μέχρι τα πέρατα της οικουμένης, όπως παρουσιάσαμε στο προηγούμενο αφιέρωμα μας. Έτσι, τα ρωμέικα αναστάσιμα γλέντια που στήθηκαν στην καρδιά του φθινο- πώρου στις απελευθερωμένες περιο- χές της Μακεδονίας μεταφέρθηκαν εν μέσω χειμώνα στις πόλεις και στα χω- ριά της Ηπείρου και έκαναν ολόκληρο τον ελληνισμό να δονείται και να πα- ραληρεί από ευφρόσυνη αγαλλίαση. Αυτό απηχεί και η φράση της εφημερί- δας «Μακεδονία» της 22ας Φεβρουα- ρίου 1913 για τους πανηγυρισμούς στη Θεσσαλονίκη επί τη απελευθερώσει των Ιωαννίννων, η οποία γράφει «πας τις μεταβεβλημένος εις μίαν μεγάλην χα- ράν». Και το μυαλό μας πάει στον Γε- ώργιο Βιζυηνό: «μετεβλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου»! Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις λοι- πόν του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, το σχε- τικά νέο ελληνικό κρατικό μόρφωμα επανακτούσε μέσα σε λίγους μήνες και επισήμως πολλά από τα ελληνικά ηχο- χρώματα που διατελούσαν εν οθωμα- νική δουλεία, σκλαβιά και αιχμαλωσία. Γι’ αυτό και, όπως όλος ο ελληνισμός, η Θεσσαλονίκη -σύμφωνα με την περι- γραφή της «Μακεδονίας»- «ήτο μετα- βλημένη εις ένα παράφορον ‘Ανάστα ο Θεός’»! Η Ελλάδα αποκτά ευρυχωρία Σωτήρης Χρηστίδης, «Η παράδοση των Ιωαννίνων στον ελληνικό στρατό (1913)».

Embed Size (px)

Transcript of ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

 • 24/02/2013H

  , , :

  [email protected]

  :

  :

  :

  -, - - . - , - ... - , . , - , , , , - , - .

  - . - -, - - ... - 21 1913, - , -. , . -, - -

  . - - , -, , , . , - - - - . - 22 -

  1913 , -. - : ! - , - - - , . , , - - - - !

  , (1913).

 • 34|02 24.02.2013

  , - , - - - - .

  - - ; - 15 . - 1430. - , . - . , 19 - , -, -

  , - . - - -: , . , (- , - - - ), - ( , - ).

  , -

  ... - 15 - . - - . , , - . - , - . 17 - -. , -

  , 1912-1913, -Zeitz, .

 • 03|35 24.02.2013

  - - - . - - - - .

  1821; - , , ( - -), - 36 , , 82 -, - 94 . 1820 - . , - . - - , , - , -. - - .

  - . - ; -

  . - - , (). , - - , - 1854 1878. - (1878), - - .

  - 1897; - - , - - . - .

  - ; , - - . - , - , -, , .

  -; , - . , , 1906. - . , - , - (1908), - - , . - - .

  - ; - -

  ; (21 1913) - , - , , . - , - . , , - - .

  - ; -. , - - . - . - -, -

  . - , - - . - - - - - . - - .

  ; - , - . - . - . - , , -, .

  , .

  , .

  .

 • 36|04 24.02.2013

  ( , 26 -), ( -, 17 ) - . - , , - - - . , , - . , 14 - 1912 -

  21 -, -. 28 - . - ( ). 19 25 -. , , - - .

  29 - . - - . - 26 - 29 - . - , - - - - 26 , . - . , . 29 -, -. - 1 - . -: - - - -. , - - - -, - 9 , , .

  , - - , , IV VI, - , - . VI -

  1 - (9 ) (8 -). - -. - , VIII -. 20 1912 -. -: IV -, -. -, IV . - , , , -, . VI ( ) -

  1912-1913 , .

  , - - (.), - 42 -, 10.500 . - , - , , - .

  , (.), 23 - 23 ( ), - - - -- 24 , - 20.000 .

  O .., .

  .

 • 05|53 24.02.2013

  , . - IV , - , - - . - - - -, - 1 - - . IV - ., , - , - - - - .

  ... -, 5 - 1913, - -. :

  3 , - -, . . - . 6 - . -, - 7 . - . 8 , , - . , - - .

  - 10 - - . - - - . - - . - 762 40.647 , 48 93. - 30.000 112 . - : - , 1, 2 3, - 20 - . 2 - 1 , 17 - - . - -. .- -

  . , - - . - -.

  20 1913. 3 . 2 - 1 . - , . - . - 2 - . - - , , - . 15.00 - - . - . - 8 9 -. 17.00 (), - -. 9 , , . - -, - , - - -. - , - - - 9 , -- .

  1 20 21 - -

  . 6

 • 54|06 24.02.2013

  - : - -. ( ) 5 . . - . - , , - : - . 1 5 . - . 23.00 - 9 - - - - - . , -, . 1 . - 1 -! - - 2 - - ... -

  -. , - : - , -, - ... -

  - , - ... - - , -

  .... - -: - , - .

  21 - - - , - - . . - - - - :

  , , .

  - , . - : - 62, 174, 1.549, 5.451 - 58 . 7.249 4.433 - - . .

  , 1912-1913, -Zeitz, .

  22-2-1913.

 • 07|55 24.02.2013

  , , . - - - - , - - - , - . , , - - , , - , - - , - , - , - . , , , - , ... - , - -, , , , - - , -

  , - - - - , . , , , - - , - -, , - - .

  - :

  -, - , -, . - -

  . - - .

  - - - . -, , - - - , , - - , .

  ! - , - - . ! , - , -

  !...! - -. - , . - .

  22 1913.

  21 11 .. - , - - - . -. , - . . . - . -. 22/2/1913

 • 56|08 24.02.2013

  2 -, -: -, -, - - . : - , - ; , - , , , , , , - - . - - - - . - - - , 00.30 6.00.. 21 . - -. - - .

  - - . - , -, - . - - , . -

  , -, - - . - , , , . - - 101 . -, , - .

  - . - .. . , - .

  - () , -, ., , , , , - , - , -

  , . . - , -, , , , - , - -, - - , . - , - , .

  - -. , - . . - - - . . 7 1/2 . -

  . . - - - - - . - - - -. - - . - - - -. -. - . - - .

  - - . - , , . .

  22 1913, .

  , , .

  , 23/2/1913