ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ...

of 22 /22
‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’ 5 ο – 7 ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Embed Size (px)

description

5ο -7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ :2012-2013 ''

Transcript of ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ...

Page 1: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Page 2: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Έλσζε ηηο ηειίηζεο γηα λα ζρεκαηηζηεί ε εηθόλα.

Μεηά ρξσκάηηζε ηελ εηθόλα κε όηη ρξώκαηα ζέιεηο.

Page 3: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Η παιέηα ησλ ρξσκάησλ

Βάιε ζηνπο αξηζκνύο ηα παξαθάησ ρξώκαηα

θνύξν πξάζηλν Κίηξηλν

Πξάζηλν αλνηρηό Γθξη

Κόθθηλν Πνξηνθαιί

Καθέ Γαιάδην

Page 4: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

ΚΡΤΜΜΕΝΑ ΦΡΟΤΣΑ

Βξεο ηα θξπκκέλα θξνύηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηθόλα θαη γξάςε κέζα ζην

ηεηξαγσλάθη πόζα είλαη

Μεηά ρξσκάηηζε ηελ εηθόλα κε ηα ρξώκαηα πνπ εζύ ζέιεηο.

Page 5: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

TO AΛΛΟ ΜΘΟ

Ζσγξάθηζε ην άιιν κηζό θαη κεηά ρξσκάηηζέ ην.

Page 6: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Αληέγξαςε ηηο ιέμεηο

Page 7: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Αληέγξαςε ηηο ιέμεηο ζηηο δηπιαλέο ζηήιεο.

Page 8: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Φπηξώλεη, θπηξώλεη ν ζπόξνο….

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

πνξάθη κηθξό είκαη εγώ ην ρώκα θνηκάκαη γηα ιίγν θαηξό ην θσο κε δεζηαίλεη θαη πίλσ λεξό

Ρηδνύιεο ζα βγάισ Σνλ ήιην ζα δσ Κνηζάλη ζ’ απιώζσ Θα έρσ βιαζηό

Με πξάζηλα θύιια Κνκςά ζα ληπζώ Καη θίλα ινπινύδηα Παληνύ ζα ζθνξπώ

Καξπνύο ζα κνηξάζσ Με ρίιηνπο ρπκνύο πνξάθηα ζα έρνπλ ην ρώκα ζα κπνπλ!

Page 9: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Μαθηματικά Μοίρασμα - Αντιστοίχιση

Πσο κπνξείο λα δώζεηο ιύζε ζ’ απηό ην πξόβιεκα;

Ο γεσξγόο πξέπεη λα ζπείξεη 4 εηδώλ ζπόξνπο ζην ρσξάθη ηνπ.

Πξέπεη λα κνηξάζεη ην ρσξάθη ηνπ ζε ηόζα θνκκάηηα , έηζη ώζηε ζε θάζε θνκκάηη λα

θπηέςεη έλα είδνο. Με πνην ηξόπν κπνξείο λα ην θάλεηο;

Page 10: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Λέμεηο γηα θαξπνύο θαη ζπόξνπο

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Αληηζηνίρηζε κε ηα ζθίηζα πνπ ηαηξηάδνπλ.

Page 11: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Πνηνη είλαη ζπόξνη

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

εκείσζε κε έλα ΝΑΙ θαη ΟΧΙ όηη είλαη θαη όηη δελ είλαη ζπόξνο.

Page 12: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Φάρλσ , ςάρλσ ζπόξνπο

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

εκείσζε κε έλα Υ ζε πηα από ηα παξαθάησ κέξε βξίζθνπκε ζπόξνπο.

Ύζηεξα ρξσκάηηζέ ηα.

Page 13: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Καξπνί - πόξνη

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Κάλε ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμύ :

Καξπώλ πόξσλ

Page 14: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Σέζζεξηο Επνρέο

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Υξσκάηηζε ζε όιεο ηηο επνρέο ηε ξνδαθηληά θαη ην γύξσ πεξηβάιινλ.

Page 15: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Απ’ ην ζηάξη ζην ςσκί

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Αξίζκεζε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηηο εηθόλεο .

Page 16: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Σα θξπκκέλα θξνύηα θαη δέληξα

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Βξεο πνπ θξύβνληαη ηα παξαθάησ θξνύηα θαη δέληξα

Κ Α Ρ Π Ο Τ Η Ι Ε Κ

Φ Θ Ε Λ Δ Α Ε Λ Ι Α

Ο Φ Ρ Α Ο Τ Λ Α Ν

Ρ Α Ν Α Ν Α Ε Χ Ι

Α Λ Κ Ε Ρ Α Ι Α Μ

Δ Ψ Μ Θ Λ Ι Α Ο Γ Ν

Β Ε Ρ Ι Κ Ο Κ Ο Ε Β

Φ Μ Π Α Ν Α Ν Ι Α Θ

ΑΝΑΝΑ

ΦΡΑΟΤΛΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΚΑΡΠΟΤΗΙ

ΕΛΙΑ ΜΘΛΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΜΠΑΝΑΝΙΑ

Page 17: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Αθξνζηηρίδα

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

πκπιήξσζε ηελ αθξνζηηρίδα

T - - - - - - -

O - - - - -

- - - - -

Π - - - - - - - - -

Ο - - - - - - - - - - - - -

Ρ - - - -

Α - - - - - - -

Κ - - - - - -

Θ - - -

Page 18: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

ΕΛΙΑ

ηαπξόιεμν

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Λύζε ην παξαθάησ ζηαπξόιεμν βιέπνληαο ηηο παξαθάησ εηθόλεο.

ζηηα

Ρ

Δ

Ο

Ε

ΙΣΑΡΙ

ΠΟΡΑΚΙΑ

ΑΑ

ΡΟΔΙ

ΔΕΝΣΡΟ

ΟΠΡΙΑ

Page 19: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Γξάςε κέζα ζηνπο θύθινπο ηνπο αξηζκνύο από ην 1 κέρξη ην 6 γηα λα πεξηγξάςεηο

κε ηε ζεηξά ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο θπηνύ.

Page 20: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Φσο , λεξό , ζεξκόηεηα

Όλνκα: Ηκεξνκελία:

Υξσκάηηζε κόλν απηά πνπ ρξεηάδνληαη ηα θπηά γηα λα κεγαιώζνπλ.

Page 21: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013

Κξππηόιεμν

Page 22: ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ '' ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ''

‘’ ΣΟ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΑΚΙ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ ….. ΣΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ’’

5ο – 7ο ΝΘΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΖΣΟ : 2012 -2013