Xριστουγεννιατικα φυλλα εργασιας

of 5 /5
ÔÑÅÍÏ ÌÐÁËÁ ÊÏÕÊËÁ ÅÐÉÔÑÁÐÅÆÉÏ ÌÐÁËÁ ÌÐÁËÁÑÉÍÁ ÔÁÌÐËÅÔ ÂÉÂËÉÏ Óôïí/çí ................................................................. èá ðÜñù ............................................................... @ÐÅÑÉ...ÍÇÐÉÁÃÙÃÙÍ Êïßôáîå êáëÜ ôç âéôñßíá êáé äéÜëåîå Ýíá äþñï ãéá ôï ößëï/ç óïõ. Óôç óõíÝ÷åéá ãñÜøå ôï üíïìÜ ôïõ êáé ôï äþñï ôïõ.

Embed Size (px)

Transcript of Xριστουγεννιατικα φυλλα εργασιας

1. / . . @.../ ................................................................. ............................................................... 2. @... . ; . 3. [email protected] ; ; ; ; 4. ., @... 5. .