φυλλα εργασιας αντιγονης

of 34 /34
1 οφοκλζουσ Αντιγόνθ, 442 π. Χ. Πρόλογοσ : Η Αντιγόνθ ανακοινϊνει ςτθν Ιςμινθ τθν πρόκεςι τθσ να κάψει τον αδερφό τουσ Πολυνείκθ 1 ο φφλλο εργαςίασ Πρόλογοσ : ςτίχοι 1- 17 ΑΝ. κοινὸν αὐτάδελφον 1 Ἰςμήνθσ κάρα 2 , ἆρ’ οἶςκ’ ὅ τι Ηεὺσ τῶν ἀπ’ Οἰδίπου κακῶν 3 ὁποῖον οὐχὶ νῷν ἔτι ηώςαιν τελεῖ; 4 Οὐδὲν γὰρ οὔτ’ 5 ἀλγεινὸν οὔτ’ ἄτθσ ἄτερ (5) οὔτ’ αἰςχρὸν οὔτ’ ἄτιμόν ἐςκ’, ὁποῖον οὐ 6 τῶν ςῶν τε κἀμῶν οὐκ ὄπωπ’ ἐγὼ κακῶν. Καὶ νῦν τί τοῦτ’ αὖ φαςι πανδήμῳ πόλει κήρυγμα κεῖναι τὸν ςτρατθγὸν ἀρτίωσ; Ἔχεισ τι κεἰςήκουςασ 7 ; ςε λανκάνει (10) πρὸσ τοὺσ φίλουσ ςτείχοντα 8 τῶν ἐχκρῶν κακά; Ι. Ἐμοὶ μὲν οὐδεὶσ μῦκοσ , Ἀντιγόνθ, φίλων οὔκ’ ἡδὺσ οὔτ’ ἀλγεινὸσ ἵκετ’ ἐξ ὅτου δυοῖν ἀδελφοῖν ἐςτερήκθμεν δύο 9 , μιᾷ 10 κανόντων ἡμέρᾳ διπλῇ χερί· (15) ἐπεὶ δὲ φροῦδόσ ἐςτιν Ἀργείων ςτρατὸσ ἐν νυκτὶ τῇ νῦν, οὐδὲν οἶδ’ ὑπέρτερον, οὔτ’ εὐτυχοῦςα μᾶλλον οὔτ’ ἀτωμένθ. ΑΝΣΙΓΟΝΗ 11 Καλι μου, αγαπθμζνθ μου Λςμινθ, αδελφι μου, ποιο τάχα απ' τον Οιδίποδα κακό δε ρίχνει ο Δίασ ςτισ δυο μασ που απομείναμε μεσ ςτθ ηωι μονάχεσ; Τίποτα δεν υπάρχει πια, κατάρα και οδφνθ, ντροπι ι και ατίμωςθ, που εγϊ να μθν το βλζπω μεσ ςτισ δικζσ ςου ςυμφορζσ και μζςα ςτισ δικζσ μου. Και τί 'ναι πάλι θ προςταγι που λεν πωσ μόλισ τϊρα ο ςτρατθγόσ μασ ζβγαλε για τουσ πολίτεσ όλουσ; Ξζρεισ; Το ζχεισ ακουςτά; Ι δεν καταλαβαίνεισ πωσ ςυμφορζσ ορμιςανε απ' τουσ εχκροφσ ςτουσ φίλουσ; ΙΜΗΝΗ Πςο για με, λόγοσ κανείσ για φίλουσ, Αντιγόνθ, οφτε γλυκόσ οφτε πικρόσ, δεν ζφταςε αφότου οι δυο μασ ςτερθκικαμε τα δυο μασ τα αδζλφια, που αλλθλοςκοτϊκθκαν μζςα ςτθν ίδια μζρα. Απ' τθ ςτιγμι που ζφυγε πια ο ςτρατόσ του Άργουσ τθ νφχτα που μασ πζραςε, τίποτα πιο ςπουδαίο δεν είδα, μεγαλφτερθ χαρά ι λφπθ νά 'χω. 1 Ζμφαςθ ςτουσ ςυγγενικοφσ δεςμοφσ: κοινὸν αὐτ άδελφον, κακϊσ θ Αντιγόνθ κζλει να πείςει τθν Λςμινθ να ςυμπράξουν 2 Ρερίφραςθ για ζκφραςθ ςτοργισ 3 Επανάλθψθ και ςτον 6 ςτ., για να δθλωκεί με ζνταςθ θ αίςκθςθ τθσ τραγικισ τουσ ηωισ 4 Οι 4 ερωτιςεισ τθσ Αντιγόνθσ προςπακοφν να ξυπνιςουν τθν Λςμινθ από τον λικαργο, να υποψιάςουν το κοινό για τισ κακζσ ειδιςεισ που κα ακολουκιςουν και προδιαγράφουν τθ δυναμικι ςτάςθ τθσ Αντιγόνθσ λόγω τθσ ςοβαρότθτασ του κζματοσ 5 Ρολυςφνδετο , για να δθλωκεί με ζνταςθ θ αίςκθςθ τθσ τραγικισ τουσ ηωισ 6 Επανάλθψθ και ςτον 6 ςτ. (οὐκ), για να δθλωκεί με ζνταςθ θ αίςκθςθ τθσ τραγικισ τουσ ηωισ 7 Ρρωκφςτερο, για να δθλωκεί εμφατικά θ ψυχικι ζνταςθ τθσ Αντιγόνθσ 8 Μεταφορά, για να δοκεί ηωντάνια και παραςτατικότθτα ςτθν απειλι που πλθςιάηει 9 Ραριχθςθ των δ και του φκόγγου i, ςαν μοιρολόι. Επανάλθψθ του «δφο» και χριςθ δυϊκοφ αρικμοφ : ζνδειξθ μοναξιάσ, ζμειναν μόνο οι δυο τουσ 10 Αντίκεςθ ανάμεςα ςτο 1 και 2 για ζνταςθ: ςε 1 μζρα 2 κάνατοι!!! 11 Θ μετάφραςθ προζρχεται από το βιβλίο τθσ Στζλλασ Μπαηάκου-Μαραγκουδάκθ, 1996, Αρχαία Ελλθνικι Σραγωδία, οφοκλισ. Αντιγόνθ. Ακινα: Dian Books. Υπάρχει και ςτθν ιςτοςελίδα: Πφλθ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα → Αρχαία Ελλθνικι → Εργαλεία → Σϊματα κειμζνων → Ανκολόγιο Αττικισ Ρεηογραφίασ → Κατάλογοσ κειμζνων → Σοφοκλισ → Σοφοκλισ, Αντιγόνθ → κλικ ςτουσ ςτίχουσ που κζλουμε → κλικ «Εμφάνιςθ μετάφραςθσ» (πάνω δεξιά).

Embed Size (px)

Transcript of φυλλα εργασιας αντιγονης

 • 1

  , 442 . .

  :

  1

  : 1- 17

  . 1 2,

  3

  4

  5

  (5) , 6

  .

  7

  (10) 8

  . , ,

  9,

  10

  (15)

  , ,

  .

  11

  , , ,

  '

  ;

  , ,

  ,

  .

  '

  ;

  ; ;

  '

  ;

  , , ,

  ,

  ,

  .

  '

  ,

  , '.

  1 : , 2 3 6 ., 4 4 , 5 , 6 6 . (), 7 , 8 , 9 i, . : , 10 1 2 : 1 2 !!! 11 -, 1996, , . . : Dian Books. : , ( ).

 • 2

  1. : ;

  [, : 3 + (10),

  : , , , .

  2. : ( , )

  (8) :

  (11) (17) 1-17 ;

  3. :

  * ]

  155: : ,

  4. : ; *

  ]

  5. : (7),

  , ; : (4-5)

  6. :

  7. :

  : ,

  :

  8. :

  .. ..

  : *, :_________+ *, :________+ * , :___________+

  *, , , , , : _______+

 • 3

  , 442 . .

  :

  2

  : 18-38

  . 12 ,

  , .

  (20) . 13 .

  .

  , 14

  , ,

  15 ,

  (25) ,

  16 ,

  , ,

  (30) .

  17

  , , ,

  ,

  (35) , ,

  .

  ,

  , .

  , ' , , ' .

  ; .

  ' ' ; , , , . , , , ' , , . , , , , , , '

  , ' . .

  1. : 8 .

  . , . 193- 206.

  : , , , . , ,

  , , , , , , , ,

  ;

  12 13 , 14 ( ): 15 : : . 16 : 17 : !! !!

 • 4

  , . , , , : .773-776

  , , , ' .

  ;

  2. : (7) (27).

  31-32, , . , : . , . , .

  : , ;

  3. : *

  +

  4. :

  5. : , , .

  , , ; . 38 ,

  . 442. , , , ; 6. :

  : ,

  7. :

  .. :

  :

  8. : .. ,

  ( - ) :

  _________ ,

 • 5

  , 442 . .

  :

  3

  : 39-68

  . , , ,

  (40) 18

  . 19 .

  . 20

  . .

  . ,

  (45) . , ,

  .

  . ,

  . .

  . , ,

  (50) ,

  , ,

  (55)

  .

  ,

  (60) .

  ,

  .

  (65)

  , ,

  .

  , , , ; . ; ; ' . ; , . ! ! . ! , , , , . , , . , , ' , . , , ' , . ' . , ' , ' . ' ' , ' , , .

  1. : , . 49-57, :

  (49), (53), (55) * +.

  2. :

  , . 4 .

  :

  18 , 19 , . 20

 • 6

  1 : ( ), ,

  ( :

  . ;;;;;)

  2 : (

  : , , .

  , .. , , )

  3 : ( :

  . ;;;

  . 79: )

  4 : , (

  : . 91: , , )

  , , 2

  , ,

  . (536-537). 2

  ;

  3. :

  40, 41, 42

  * +

  4. :

  43- 47.

  21

  * +

  5. :

  ,

  ,

  ,

  (.46: ). ;

  6. : ..

  7. :

  :

  8. :

  .. ..

  21 : , , , ( ) vs : , , , (.. )

 • 7

  , 442 . .

  :

  4

  : 69-99

  . ,

  (70) , .

  ,

  .

  , 22 ,

  23

  (75) .

  ,

  .24

  . ,

  .

  (80) . ,

  .

  . .

  . 25 .

  .

  (85) , 26, .

  . ,

  , .

  . 27 .

  . .

  (90) . .

  . , , .

  . .

  . , ,

  28 .

  (95) 29

  30

  .

  . , ,

  , 31.

  , , . . ' ' ' . ' , , , . ' . . , ! ! ! , . , . ! ' ' . ' . , . ' ' . , , , . , , . , , .

  22 : 23 : , - 24 : 25 26 : (-), (+): || : , 27 : 28 : 29 30 31 :

 • 8

  1. :

  (88): ,

  . 99: ,

  , . 86: , .

  ; , ;

  2. :

  , :

  (69)// (71). ;

  . ;

  ( & ) 2

  . ;

  .

  . 79: ( : (63),

  )

  3. :

  ,

  * +

  4. :

  . ;

  5. :

  :

  : .

  . :

  .

  . , ,

  , , .

  6. : ..

  7. :

  (96): ..

  (93):

  8. :

  4 ( ) (74)

  ..

 • 9

  , 442 . .

  : 100-161 ( ): 32

  5

  1. 33:

  1 ()- ().

  ;

  ;

  2 .

  ;

  ( ), ;

  3 . ;

  2. :

  - :

  , ,

  .

  :

  , 34

  .

  3. :

  ( ); *, ,

  ]

  ( ). ;

  ; * +

  : /

  ( ) . ;

  4. :

  ; *

  +

  35

  .

  , ;

  5. :

  . ;

  ( , 425-435) .

  ;

  , ,

  . ;

  6. :

  ; * ,

  +

  ; *

  +

  ;

  :

  . ,

  . 32-34 , , , //

  //

  33 , 34

  . , . , 1270: , , , . . 35

  . : = // ( )= // ( ) = // =

 • 10

  , 442 . .

  1 : 162- 331:

  : 162-222 ( ): 36

  6

  1. :

  : +

  . ;

  . ; *.

  , . , , .

  .

  +

  2. :

  . ,

  5 , . 988 , 37

  , , .

  (captatio benevolentiae) -;

  ; * : ----- ||

  ( ----) ||

  ( ) !!!]

  . 658

  . 185 ( ) 304 (

  ) . . ;

  , ,

  3. :

  : . . 189-190 // , : // //

  4. :

  ( ). ;

  , (, ..)

  ; , ;

  5. :

  , , ;

  , , :

  -

  : , . , ;

  . ; ;

  :

  1 , .

  .

  36

  : . 37 .

 • 11

  , 442 . .

  1 : 162- 331:

  : 223- 279 ( ):

  7

  1. :

  O 1 . ; * 1 .

  , . , . - suspense +

  O 2 :

  . * 2 :

  . , , . ,

  +

  ; (

  )

  2. :

  ,

  3. :

  ( , , ,

  )

  4. :

  ; ;

  . ;

  5. :

  ; ;: ( )

  (gender studies);

  :

  ( );

 • 12

  , 442 . .

  1 : 162- 331:

  : 280-314: ,

  8

  (280) . , ,

  .

  38

  .

  (285) ,

  (290) 39

  , ,

  , .

  40

  .

  (295)

  41

  42,

  43

  (300)

  .

  ,

  .

  (305) , ,

  ,

  ,

  ,

  (310)

  , 44

  .

  .

  , ' ,

  .

  ,

  .

  ;

  ,

  , , ;

  ;

  .

  ,

  .

  , ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  ' .

  .

  ,

  , :

  ,

  ',

  ,

  ,

  ,

  ' .

  .

  38 - : , 39 , (: tyrannis omnia semper suspecta) 40 : () . 41 42 43 44

 • 13

  1. :

  ,

  . , ,

  , .

  :

  [, ]

  2. :

  ,

  , . , , .

  1056 . .

  ;

  . ; *

  6 : +

  ,

  ( 309).

  ;

  3. :

  (

  , , , )

  4. :

  . 280: ,

  . 302:

  , ;

  5. :

  . ;

  , .

  ;

  6. :

  7. :

  .. :

  : __________

  __________

  ________

  __________

  __________

  _________

  ( .. ):

  __________

  __________

  ________

  __________

  8. : ,

  _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _ _ _

  _ _ _ _ _ _

 • 14

  , 442 . .

  1 : 332- 383 ( ):

  9

  1. :

  : ;

  ;

  : , , ;

  ;

  1 ; * ,

  +

  , , ;

  2. :

  (278-279) ,

  . . ;

  ;

  , ,

  ; ;

  , , / /

  : , ;

  ; , , ; * Lesky

  , ,

  +

  3. :

  ,

  4. :

  , ;

  , ; (, ,

  )

  , 2 , ; * +

  5. :

  . ; ;

  , , ;

  ,

  . ;

  , 130-131, : , /

  . -

  6. :

  *

  +

 • 15

  , 442 . .

  2 : 384-560:

  : 384 - 440 ( ):

  10

  1. :

  ; *

  +

  - , , .

  2. :

  , , .

  , ,

  ;

  3. :

  .

  ;

  4. :

  ;

  -

  :

  ,

  1

  5. :

  H ,

  ; ;

  ;

  : ,/

  ./ ,/ .

  ;

  :

  ; ;

 • 16

  , 442 . .

  2 : 384-560:

  : 441 - 472

  11

  . , 45

  ,

  ,

  . 46 .

  .

  (445) 47

  , 48,

  . .

  .

  (450) . 49,

  ,

  (455) 50.

  ,

  , .

  ,

  ,

  (460) ,

  .

  ,

  ,

  (465)

  ,

  ,

  .

  ,

  (470) .

  .

  .

  , ; . , . : , : ' ; ; . ' ; , , . , , , . , , . ' , , ' . ' ; , . , , , ' ; ' , , . , . .

  1. :

  ; *

  +

  2. :

  . 447 .

  ; * ]

  45 ( ) 46 ( : ) : 47 ( ) 48 ( ) 49 : : 50 : : (449)

 • 17

  :

  1 : -

  2 :

  ,

  . :

  (453-454), (458-459) (470)

  .

  ; *

  , +

  3. :

  (443),

  (450), (455) * +

  4. :

  ; *

  3+

  5. :

  (453) (456). ;

  (. 460-464).

  ; * :

  +

  6. : . 457

  . 466-468

  7. : :

  __________

  ____________

  ____________

  ____________

  _________

  ____________

  8. : .. :

  ________, _________,________,_________,_______, _________

 • 18

  , 442 . .

  2 : 384-560:

  : 473- 496 , ,

  12

  .

  ,

  (475)

  .

  .

  (480) ,

  , , ,

  .

  , 51,

  (485) .

  ,

  (490) .

  52 .

  .

  (495)

  .

  , , ', , , . . , : , , . ' , , . , , . . ' . , .

  1. :

  , , ; *

  +

  ; *

  +

  2. :

  (479), (480),

  (486-487),

  (488-489)

  :

  1. 2. 3. ,

  1. -

  2. ,

  3.

  1. 2.

  3.

  51 : 52 ( ):

 • 19

  3. :

  (473-496), ,

  ; * +

  (486-487)

  5 .

  : ;

  ( ) . 473-477

  . .

  4. :

  , ,

  ;

  5. :

  (496) .

  6. : (- )

  7. : :

  8. :

  .. ;

  __________ ( ).

  479

 • 20

  , 442 . .

  2 : 384-560:

  : 497- 530 -

  13

  .

  . .

  .

  (500) , ,

  .

  (505) , .

  .

  . .

  . 53 .

  (510) . ,

  . .

  .

  . .

  .

  (515) . .

  . .

  . . .

  . .

  . .

  (520) . .

  .

  . , , .

  . 54 , .

  . , ,

  (525) .

  . ,

  ,

  (530) .

  ' ; ' . ; ' ' . ' . ' ' , ' ; , . , , . ' . , ' . ; . ; , . ' ; . ; , . . . . ; '. . , , . ' ' .

  53

  : 54 : . . : .

 • 21

  1. :

  :

  1 :

  2 : ,

  , ;

  : * -

  ]

  1 : : .

  :

  2 : , :

  :

  3 : , : .

  :

  ,

  ,

  , , , .

  2. :

  : (504-505).

  , . 1270 ,

  , , ;

  3. :

  :

  (497). ; [

  , ,

  , +

  . ; ;

  4. :

  , ;

  5. :

  . 505-507 .

  :

  (504-505). ,

  : (510).

  3 .

  ; ;

  : , (523)

  6. :

  .. (-)

  7. : :

  8. :

  .. , , :_______

 • 22

  , 442 . .

  2 : 384-560:

  : 531-560

  14

  . , 55

  ,

  ,

  , ,

  (535) ,

  . , 56,

  .

  . ,

  .

  (540) .

  57 .

  .

  .

  . , ,

  (545) .

  . , 58

  .

  .

  . 59 .

  (550) . 60

  . , .

  .

  . .

  . ,

  (555) . , .

  . .

  . , .

  . .

  . ,

  (560) , .

  , ' , , : ' ' ; , , . ' . , . . , , . , . , ; ' ; ' ; , ' . ; ' . ! ; , . . ' ' . . , , .

  55 , 56 57 ( ) 58 mi, 59 60 - : // // // //

 • 23

  1. :

  2 ,

  2. :

  : , ,

  , . :

  (539), (542), (549), ,

  (551)

  .

  ,

  . : , (551), (559)

  ( )

  ( ) ()

  ; ;

  .531-535

  3. :

  -

  - *

  +

  4. :

  . 491

  , ,

  ;

  5. :

  Lesky ,

  . ;

  ; ;

  6. : ..

  7. : : ,

  . .

  . .

  . .

  . .

  8. :

  .. , :_______

  :__________

 • 24

  , 442 . .

  2 : 582- 634 ( ):

  15

  1. :

  2 2 ;

  2 1

  : :

  ;

  : :

  ;

  : : ,

  : :

  :

  2. :

  ,

  , ( ), , /

  . ; * :

  / / ]

  ,

  ;

  3. :

  ;

  : ,

  ;,

  4. :

  ;

  ( )

  5. :

  ,

  ,

  ;

  , ,

  ;

  6. :

  (, , ) ;

 • 25

  , 442 . .

  3 : 635-761:

  : 635-682

  16

  (635) . , , , . . . , , , (640)

  61.

  , , . (645) , , , , , (650) , . (655) , , . (660) , . , . , , (665) . , . , , (670)

  62

  . , , (675)

  63

  . , , , , (680) . . , , .

  , , . , .

  , , : . ' ' . ' . , ' ' , , ; , , , ' ; ' . ' , . ' , ; , . , , ' . , ' . , , , , ' , . ' ; , , . ' , . , , .

  ' , .

  1. :

  . ,

  . ,

  , , :

  , !!

  :

  61

  , 62

  , 63

  : :

 • 26

  1 : : : * +

  2 : : ,

  : * . : , .

  3 : : * +

  :

  ( ) , , , ;

  2. :

  ,

  ,

  : ,

  .

  3. :

  , ( ,

  ) ;

  (653), (654): 1232- 1241:

  : ( ) / () /

  / , . ./ , /

  /

  . , / .

  ;

  .666: , 669: ,

  4. :

  ;

  ;

  5. :

  ;

  ( ), ,

  , . ;

  , , , ;

  6. : ..

  7. : .

  ________ _______ ________ _________ _______

  _________ _______ _______ ___________ ____ ________

  8. : : 2 (). 5

  ..

 • 27

  , 442 . .

  3 : 635-761:

  : 683-723

  17

  . , , (685) , . (690) , . , , (695) , (700) 64. , , , (705) , , , , , , , 65. (710) , , 66. , , . (715) , 67. . (720) , , , .

  , , , ' . , , . ' ' . . , . ' : , , , , ' . , , ; . , , , , . ' ; ' ; , , . , , . , , . ' . , . . , , , ' , , ' .

  1. :

  ( , .. . 705,718)

  64 : 65 66 67 ( , !!!)

 • 28

  .

  1 : ( ): : +

  2 : ( ): :

  3 68: , ( // ): : + +

  . 707-708 3

  2. :

  persona ,

  3. :

  (659): ;

  712-717,

  * ; ;+

  . 699: :

  4. :

  5. :

  . 690-691: / ,

  .

  ;

  ;

  .

  ;

  6. :

  710-714

  7. :

  .. : ,

  8. :

  ..: _______, _______,

  () ________, ________

  68 3 : , , ,

 • 29

  , 442 . .

  3 : 635-761:

  : 724-761 -

  18

  . , , , (725) , . . . , . (730) . . . . . . . (735) . . . . . . . (740) . , , . . . . , . . . (745) . , . . . . . . . . , . (750) . . . . . . . , . (755) . , . . , . . . , , , . (760) , .

  ', , ' , , . ' ; , . ; . ; . ' ; ' ; ; ' . ; . . , , ; . '; . , , ! . . . . . ; ; . ', . ' , , . ; ; ; , , . , , , , .

 • 30

  1. :

  .

  : (728), (733), (741)

  ;

  760-761: , //

  ;

  2. :

  ;

  ;

  3. :

  :

  ;

  -

  * , , , , , , +

  . 751 ;

  4. :

  69

  ;

  (760) : ;

  5. :

  ;

  , , , ,

  ;

  6. :

  7. : :

  8. :

  .. .. : , , ,

  , , , ,

  69

 • 31

  , 442 . .

  3 : 781- 800 ( ):

  19

  1. :

  : :

  : :

  2. :

  ; *

  , +

  ,

  ;

  3. :

  4. :

  . ;

  5. :

  .

  ;

  6. :

  3 .

  ;

  : , (1268-

  1281)

  K

  ,

  , ,

  . .

 • 32

  , 442 . .

  4 : 801-943:

  : 801-882 ()

  20

  1. :

  : (1) (2)

  1 : ;

  : (3).

  ,

  , ,

  , :

  , , , ,

  , .

  ,

  ,

  , ,

  ,

  , '

  , , .

  ,

  .

  , , ' '

  , .

  , ,

  ,

  ' , ,

  , .

  , , ,

  599 .

  2 :

  ;

  : (4) (5)

  3 : ;

  : (6)

  4 : ;

  : (1-5): (1) -

  (2) (3) (4) (5) (6)

  2. :

  ;

  3. :

  ;

  ; * , 493 .. ,

  ./ / , ,/

  .

  , , ;

  , . ;

  . 882

  4. : ; ; * !!!+

  5. :

  , ;

  : .

  ;

  6. : ;

 • 33

  , 442 . .

  4 : 801-943:

  : 883-943

  21

  1. :

  :

  ;

  : [

  , .

  .

  (3.119)

  , .

  .

  +

  :

  . ;

  :

  ;

  2. :

  : ,

  . ;

  3. :

  :

  ;

  ,

  4. :

  ;

  ;

  ,

  .

  : ;

  :

  ;

  ;

  5. :

  , ,

  ; , ;

 • 34

  , 442 . .

  4 : 944-987 ( ):

  22

  1. :

  : : .

  , , , .

  . ,

  , ' .

  . 70

  ;

  : : , ,

  , ,

  . 71

  ;

  : : ,

  . ,

  , , .

  , , . 72

  ( ) ;

  2. :

  . .

  .

  ;

  3. :

  /

  4. :

  ;

  5. :

  ;

  , ;

  , , , ,

  ;

  6. :

  ;

  .

  !

  70 . 71

  , . 72 , , . .