Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

20
Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα 19/ Νοε/2006 Νίκος Αβούρης [email protected] Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο: Εμπειρίες και Προοπτικές

description

Ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα Πανεπιστήμιο και Κοινωνία (Νοέμβριος 2006) Περιγράφει παραδείγματα καλής πρακτικής χρήσης τεχνολογιών μάθησης σε Ελληνικά Πανπεπιστήμια. a youtube presentation (slides+audio) http://www.youtube.com/watch?v=Ak8JwZsqiCo

Transcript of Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Page 1: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πάτρα 19/Νοε/2006

Νίκος Αβούρης[email protected]

Τεχνολογίες Μάθησηςστο ΕλληνικόΠανεπιστήμιο:Εμπειρίες και Προοπτικές

Page 2: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

2Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Από τεχνολογίαπίνακα-κιμωλίας

σεδιαδικτυακή μάθηση

Page 3: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

3Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Το ελληνικό πανεπιστήμιο;

Είναι τεχνολογική εξέλιξηη αντικατάσταση τηςκιμωλίας από τοδιαφανοσκόπιο (;)

17 Ιουλίου 2006, Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού ΚΥΠΕΣ, ΗΜ&ΤΥ

Page 4: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

4Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισηςπεριεχομένου και υποστήριξης εργαστηρίων

Page 5: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

5Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

3 παραδείγματαεκπαιδευτικώνδραστηριοτήτων

û (#1) Το RMC Labû (#2) Πρακτική άσκηση ERPû (#3) Η άσκηση Patra-Duisburg

Page 6: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

6Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

#1Το RMC Lab

Page 7: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

7Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Remote Managed & ControlledLaboratory RMCLab

• Παροχή εργαστηριακής εκπαίδευσηςστα Ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου μεχρήση πραγματικού εργαστηριακούεξοπλισμού• Παρέχει υπηρεσίες από το ακ. έτος2004-’05 προσφέροντας ~1500-φοιτητοώρες εργαστηριακής εκπαίδευσηςανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

Page 8: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

8Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Αρχιτεκτονική του RMCLab

Page 9: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

9Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Από απόσταση χειρισμόςεξοπλισμού

Page 10: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

10Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

#2 Πρακτική άσκηση

ERP

Page 11: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

11Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Πρακτική Άσκηση ΔιαχείρισηςΕπιχειρησιακών Πόρων: ΕικονικόΕργαστηριο

Page 12: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

12Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

2η ΕργασίαΚάθε ομάδα θα δημιουργήσει και θαπαραμετροποιήσει μια δική της παραγωγική εταιρείακατά το πρότυπο του παραδείγματος τηςπροηγούμενης ενότητας. Δηλαδή θα δημιουργήσειδικά της παραγωγικά σενάρια και θα τα υλοποιήσει μεβάση τα βήματα (α) Βασική ΠαραμετροποίησηΥποσυστημάτων Παραγωγής και (β) ΒιομηχανικήΠαραγωγή με MS Navision.Παραδοτέα: Κάθε ομάδα θα παραδώσει σεηλεκτρονική μορφή (CD) (α) μια παρουσίαση σεμορφή PowerPoint με το δικό της παράδειγμαοργάνωσης παραγωγής καθώς και όλα τα βήματα καιτις παραμετροποιήσεις και (β) τη βάση δεδομένωντου Navision database.fdb ή ένα αντίγραφο της βάσηςπου θα περιλαμβάνει την εταιρεία της ομάδας.Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την εργασίας της σε όλη την τάξη τηΔευτέρα 15/5/06.

Ημερομηνία έναρξης:2006-08-28

Προθεσμία υποβολής:2006-08-28 (η προθεσμία έχει λήξει)

Τύπος εργασίας:Ατομική

Page 13: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

13Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

#3 Η άσκηση

Patras-Duisburg

Page 14: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

14Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Συγχρονισμός χώρουεργασίας Άμεση

επικοινωνία

Page 15: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

15Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Άσκηση Patras-Duisburg

û Εμπειρία συνεργατικής δράσηςû Χρήση εργαλείων από απόστασηεπικοινωνίας και συνεργασίαςû Εργασία σε περιβάλλον διεθνές, κατανόηση της διατοπικής σημασίας τηςγνώσης και των προβλημάτωνû Ανάπτυξη δεσμών και κοινωνικώνσχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, άρσηαπομόνωσης

Page 16: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

16Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Τεχνολογίες Μάθησηςστο Πανεπιστήμιο:Προβληματισμοί

Page 17: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

17Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Από τα 3 παραδείγματα

û Οι φοιτητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες μεσημαντικές απαιτήσεις, παρόλα αυτά σε καμιάπερίπτωση δεν δυσανασχέτησαν για τοαυξημένο φόρτοû Η επίδοση τους και στα 3 μαθήματα αυτά ήτανπολύ υψηλή (πάνω από 80% επιτυχία στηντελική εξέταση)û Οι φοιτητές απέκτησαν αυθεντικές εμπειρίες

(χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού, αλληλεπίδραση με αυθεντικό περιβάλλονεπιχείρησης, ομαδική αξιολόγηση ιστοτόπου) που συσχέτισαν με θεωρητικές γνώσεις

Page 18: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

18Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

γενικότερα…û Οι «κονσέρβες γνώσης» δεν ελκύουν τοενδιαφέρον, αντίθετα η Μάθηση προκύπτειαπό ενεργό συμμετοχή.û Η συνεργασία και αλληλεπίδραση παίζουνθετικό ρόλο στη μάθηση.û Ο τόπος παίζει μικρότερο ρόλοû Το κόστος δεν είναι κρίσιμος παράγωνû Υπάρχουν διαθέσιμες ώριμες τεχνολογίεςπου υποστηρίζουν και διευρύνουν τιςδυνατότητες αυτές

Page 19: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

19Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

Συνέπειες - προοπτικές

û Οι νησίδες καλών πρακτικών θα πρέπει να γίνουνκανόνας - ανάγκη για μηχανισμό ελέγχουποιότητας και ανταλλαγής εμπειριώνû Οι νέες τεχνολογίες συνεπάγονται μια νέαεξωστρέφεια για το Πανεπιστήμιο: Διαφάνεια καιΔημοσιότητα του περιεχομένου της εκπαίδευσηςû Το άνοιγμα του Πανεπιστημίου στην Κοινωνία

(δια βίου μάθηση, διεθνείς συνεργασίες) επιταχύνεται με τις νέες τεχνολογίες και σχετικέςπρακτικές.

Page 20: Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

20Ν. Αβούρης http://hci.ece.upatras.gr

û #1 D Karadimas K Efstathiou "Design, Implementation and Evaluation of a Remote Laboratory System for Electrical Engineering Courses", 6th IEEE Int. Conf. Advanced Learning Techniques (ICALT '06), pp. 408-412, 5-7 July 2006, Kekrade, Hollandû #2 Α. Macris, Enterprise Resource Planning (ERP): A Virtual

lab implementation for managers’ and users’ training, Spoudai Journal, October – December 2004, pp 13-38.û #3 A. Harrer, G. Kahrimanis, S. Zeini, L. Bollen, N. Avouris,

Is there a way to e-Bologna? Cross-National Collaborative Activities in University Courses, Proc. EC-TEL, Crete, October 1-4, 2006, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4227/2006, pp. 140-154, Springer Berlin

Περισσότερα…