Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

of 26/26
150 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝) [2.1] iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ I›Î_ ’fl‹Îfi_ÿ ! ±ÎI‹Îfi˘ ‹A› V‰¤Î‰ ¢ ? iÎÎ÷Î-ƒpÎ, ’fl‹Îfi_ÿ ! /ÌΩ ÷˘ ’Îfl ‰√flfiÎ_ √H΢ »ı, ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ‹A› »ı. ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ ÁÎ◊ı ’fl‹Îfi_ÿ ’HÎ flËı ? ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îfi_ÿ … ˢ›, Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ. ±‹fiı »T‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì ÀıLÂfi ∂¤_ ◊›_ fi◊Ì, ±ı¿ Áı¿LÕı ›. √΂˘ ¤Î_Õı, ‘˘· ‹Îflı, …ı·‹Î_ ·¥ Ω›, ÷˘ › ±‹fiı ÀıLÂfi ∂¤_ fiÎ ◊Λ. ±fiı ±ı „@÷ ÷‹Îfl΋Î_ › »ı. Œ@÷ „@÷ ¿ı‚‰‰ÎfiÌ …wfl »ı. …ı Á΋Îfi ‹Îfl΋Î_ »ı ±ı Á΋Îfi ÷‹Îfl΋Î_ »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ’ÿ ÏÁ‰Î›fiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı. ËÎ, iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiΠˢ› I›Îfl ’»Ì ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ıÀ·ı /‘Ì iÎı› ‰V÷ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËı‰_. ’˘÷ı Ïfifl_÷fl iÎÎ÷Î- ƒpÎ’ÿ‹Î_ flËı÷Πˢ› ÷ı iÎÎfiÌ. ’Ò‰˝¿‹˝ fiÕı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Î‹Î_ ! ≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ’ı·_ iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËı‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı, ÷˘ iÎÎ÷Î- ƒpÎ flËı‰Î‹Î_ ¿¥ ‰V÷ ±ÎÕı ±Î‰ı ±‹fiı ? ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Î‹Î_ ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ μÿ› ±ÎÕı ±Î‰ı »ı. ˉı ’λ·Î_ ¿‹˘˝ /‘Î_ √Ò_«‰Âı. ‹fi‹Î_ ω«Îfl˘ ±Î‰Âı, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ √Ò_«Î‰Îfi_ fiËŸ ±Î’HÎı. ‹ËŸ ¤ı‚Áı‚ fiËŸ ◊¥ …‰Îfi_. ±ı iÎı› »ı fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_/_‘ flè΢ ±Î …√÷ ΩıÕı. /ÌΩı ¿˘¥ Á_/_‘ »ı … fiËŸ ˉı. ˉı /ÌΩ Á_/_‘‹Î_ ∂÷fḻı … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ¶L¶˘, ±ı V’_ÿfi˘ Ïfi‹Ò˝‚ fi◊Ì ◊›Îfiı ? ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı iÎı› V‰w’ı flËı·Î_ … »ı fiı ! ±ı /‘_ iÎı› V‰w’ı »ı. ±fiı ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ √Ò_«Î› ¿ı ¤¥, ±Î ‹fiı ‰‚√ı »ı ¿ı Â_ ? ÿËÎÕı ÿËÎÕı ±Î’HÎı ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ±˘»Î_ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ, ±ıÀ·_ Ωı‰_. ≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹÷k‰ ΩH›Î ’»Ì …ı ≠ffi˘ ◊Λ »ı ¿ı √Ò_«‰Î› »ı ÷ı ±Î’H΢ ω¤Î√ fiËŸfiı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı /‘Î iÎı› »ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ V‰w’ı »ı. ±fiı ±Î’HÎÎ ÷Î/΋Î_ fi◊Ì, T›‰„V◊÷fiÎ ÷Î/ı »ı. ±Î’H΢ ±fiı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ …\ÿ˘ »ı. ±ı iÎı› V‰¤Î‰fiÎ_ »ı, ±Î’HÎı iÎÎ÷Î V‰¤Î‰fiÎ »Ì±ı. iÎı› ‰V÷±˘ ‰Ì÷flÎ√ »ı, iÎÎ÷Î › ‰Ì÷flÎ√ »ı fiı ‰E«ı ±Ë_¿Îfl »ı ÷ı flÎ√-¶ıÊ ¿flΉı »ı. ±Ë_¿Îfl ∂ÕÌ √›˘ ±ıÀ·ı iÎı› ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√Ì ¤Î‰ flά‰Îfi˘. iÎı›fiı ÷fl»˘Õ ‹Îfḻı ÷˘ ±ı ’HÎ ÷fl»˘Õ ‹Îflı. »÷Î_ ‹ËŸ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰˘ ¬flÎ/ fiÌ¿‚ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ÷‹Îflı. ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì …ı /Î¿Ì flËı »ı, ±ı /‘_ iÎı› V‰w’ı flËı »ı. …ı ‰V÷ ‹ËŸ μI’Lfi ◊¥ ÷ı iÎı› »ı ±fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfiı “Œ˘flıfi”fi_ fiËŸ Ωı¬‹ ! ±Î ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì, ˢ‹-Œ˘flıfi(V‰-’fl) /ı …\ÿÎ ’ÕuÎ I›Îfl ’»Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı Ωı ÷‹ı ÷‹Îfl_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ fi «Ò¿˘ ÷˘ ÷‹ı “Œ˘flıfi”fiÎ Ωı¬‹ÿÎfl Ï/·¿<·ı › fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒpÎfi_ ·ZÎ /flÎ/fl /ıÁ÷_ fi◊Ì. ±ı ±Î‰ı »ı ±fiı …÷_ flËı »ı. ÿÎÿÎlÌ — …÷_ flËı ±ı ÷˘. ±ı ¿_¥¿ ¿Î›‹ flËıÂı fiı I›Îflı ¤√‰Îfi
 • date post

  12-Jan-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  97
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

 • 1. i-p 149 150MH-12 ()_ _ _. _ , _ __ H. _. i H i . i-i __ . __ . ___ . f L, V_ ? l , i Vw _ ! _ i Vw . H _ _ , _ ?[2.1] H - _ , _ _.i-W f Ik H f _ H ?i-W I_ _ ! l i V Vw . HI A V ? i-p, _ ! _ , TV . H V _ H , H i-p A .. i V_ , H i V . i V f i-p _ H ? , i E _ - l _ , _ _. T. _ i . i L _ _ , L . _, , H . _ _ , L _ . @ H _ . i M _ . @ @ w . _ , _ i Vw . V IL _ . i-p _ . , i H i . i-p I _ . i-p i-W _ ! i V . i-p_ _. _ i- i M , -(V-) u p_ i. I _ i-pb_ i-W _ ! < . f _ i-p_ _ _ , i- f i-p_ Z _ . p _ V ? _ . l i-p _ . l _ . _ I

2. i-p151 152 MH-12 () . _ , H _ _. f _ I i H __ _ ! _ i V_ _ ? ? f . l _ _ , _ . l Z _ _ _ . _ o . _ . @_ _. _ _ o ?! _ ^u_. f _ H .f __ V _. _ H H_ Z .l , I . l H , . _ ? . Z I_ _ @ _ . _ u_, . i-p_ H _ . _ _. _ C _. _ H , CS V H . b_ _. i _ , _ _ ! H Z . H H _, H _, H M_ H _, , i-p ! . ! . i-W _ _ I_ Z A. A. _ . , _ _ . _ , _ . _ H , , H i-p ^u.C, _ C _. S, . _ E C @__ ! ? ? . I_ _ C _ - _ @_ _ ? H . C i . i . _ , _ i. _ i, o ! f h ? _ i H i _ _ ! Q i . H l h . i _ _ V ? i _, Y. i _ _ . i_ . H i_ _ _ ? ! , _ i H ^. _ . _ 3. i-p153 154MH-12 ()H _ _ _ _ ? _ _, . H I_ _ ? _ H . C H _. _ . i-W _. . H H. _ ? _ M ! _ f . H _ M. __, {b_ _ B V_ H , _ ? _ i _. Z. ? l , H H _. , _ H _. @{@ i-p f H , _ H H B I H _. _ . ? _ H H _ , l , . BH. I . B , f , I. i _ ! i _, @ i H, H . _.l , . _ , H . f i _ _ ? , _ _ l @_ @_ . . _ , _ . H @ f i-W _, H _ . H , H H o ? _. _ _ l H H _ ? H _ . __ H H _ _ _. H i , H . . T, T. i-W _ ! _ _ , , H * ? f i-pb_ H . H I H _ ! _ I_ ? f H i-W _ H_. i-W I V H l . i-p _ , _ _ . _ ! H i-p V , , H @ . i-p l H _ H _ . 4. i-p155 156 MH-12 ()f . _ . f _ ?-H_ IZH ! l _ . _ _, I_. H _ . _ _ f _ ? _ ? , B. l i . Vw_ f B . B _ , i-pb_ _ , _ _ ? ? f I _ , l i-W . _ _ _ !f H _ w I l , . _ h b_ _. _ f . H ( ), , _ ZH ZH , H ? H _ .l , _ _ . F_ I_ . l B . f B . f F I, _ i-p B , I_ . H A H _ ? ... l _ A , _.l . ? f , _ _ ? f B . F l ! B , I _ _ ...f _ @ _ I _ l _ ! ? H @_ _ B _ MJH *, f H _ A_ _._ _ ?l _ _ _ ? @ l _. . _ * . . . f ? 5. i-p157 158MH-12 ()l I ?I_ ! f _ H _ ? _ H_, V l , _ . , H V . - , hH ? f i , _ ? _ , _ . . V ? f -H_ l , _, _ -H , ^ ? , . l ^ .f ? f ?l ! _ _ , _ ! I l _ . , CH . _ f H _ i-p S , _ _ . I . H I ? _ . . l _ _ ._ ! F_ A_ I_ T . A_ f _ _, ! H ?B , K _ ! l ! _ . V H . f [email protected] _ ?f L_ _l . L_ ?f H w H ! w l , _ CH _ H _ _ ? L_ . , l F . L_ . H ! _ L A . ? _ ^ .. _, _ _. 6. i-p 159 160 MH-12 () _ , _ f _ , _ V . . _ L i-p _ _ _ I K _. , _ _ i-p . _ _ _ ? _ i-p_ i _ l i-W _ . A_ . , . . . H , _. f ? ? , H K l i-W . o {- . K , ! , . K , L I S . f H _ _ ? K _ . _ i-p _ ? f V ? _ _ K l i-p _ K . _ _ _ _h _, _ _ . i . _ ! l i _ . f H _ _ V , _ f _ . _ _, _ _ . ? l , F I_ l _. . L _ . _ H , I_ . V , f i _ _ ? _, I_ L . _ _ ? f V_ I_ ?l . u . i l .i _. _ _ _ . H ? f _ _ K _ @ _ _ ? V_, _ i, l _. . i , _ H. l _ 7. i-p161 162 MH-12 () H _ H , . , _ _ H ? H f , _ _ C_ .Z . , . _. H _ l , _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _, H _ _ . _ . _. _ _, H _ _ _ . _ ? f , _ _ Tk _ H , _ ! , _ w _ _ K . Tk_ u _ _, _ @ ? . Tk . ? _ . _ _ ? C_ l _ , _ ? _ __ C_, ! @ @ H B _ , V ! ! P w . _ _ I_ . H i _ w. . _ _ ? - B . i _ I_ _ _ . , - _ B . . _ , . i-p _ h. H f , . H _. E - ?, _ i-p ?! l , H _ ? ! _ _, _ H _ . I _ _ _ @ ! _. H ? I , , _ _ , _ . _ i _ . _, ? I , . . _ _ . _ _ . . V_ . {_ _ . _ __ ! _ . f _ _ , f , _ _ , _ _ ? _ T_ E . _ l i . I . _