Download - Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

Transcript
Page 1: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 149 150 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

[2.1]

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ I›Î_ ’fl‹Îfi_ÿ !

±ÎI‹Îfi˘ ‹A› V‰¤Î‰ ¢ ? iÎÎ÷Î-ƒpÎ, ’fl‹Îfi_ÿ ! ⁄ÌΩ ÷˘

’Îfl ‰√flfiÎ_ √H΢ »ı, ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı ‹A› »ı.

≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ ÁÎ◊ı ’fl‹Îfi_ÿ ’HÎ flËı ?

ÿÎÿÎlÌ — ’fl‹Îfi_ÿ … ˢ›, Ïfifl_÷fl ’fl‹Îfi_ÿ. ±‹fiı »T‰ÌÁ

‰Ê˝◊Ì ÀıLÂfi ∂¤_ ◊›_ fi◊Ì, ±ı¿ Áı¿LÕı ›. √΂˘ ¤Î_Õı, ‘˘· ‹Îflı,

…ı·‹Î_ ·¥ Ω›, ÷˘ › ±‹fiı ÀıLÂfi ∂¤_ fiÎ ◊Λ. ±fiı ±ı „@÷

÷‹Îfl΋Î_ › »ı. Œ@÷ „@÷ ¿ı‚‰‰ÎfiÌ …wfl »ı. …ı Á΋Îfi ‹Îfl΋Î_

»ı ±ı Á΋Îfi ÷‹Îfl΋Î_ »ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ’ÿ ÏÁ‰Î›fiÌ ¤˛Î_Ï÷ »ı. ËÎ,

iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiΠˢ› I›Îfl ’»Ì ¤˛Î_Ï÷ ∂¤Ì ◊Λ. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ıÀ·ı ⁄‘Ì

iÎı› ‰V÷ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËı‰_. ’˘÷ı Ïfifl_÷fl iÎÎ÷Î-

ƒpÎ’ÿ‹Î_ flËı÷Πˢ› ÷ı iÎÎfiÌ.

’Ò‰˝¿‹˝ fiÕı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰Î‹Î_ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ’ı·_ iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËı‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı, ÷˘ iÎÎ÷Î-

ƒpÎ flËı‰Î‹Î_ ¿¥ ‰V÷ ±ÎÕı ±Î‰ı ±‹fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Î‹Î_ ’Ò‰˝¿‹˝fiÎ µÿ› ±ÎÕı ±Î‰ı »ı. ˉı

’λ·Î_ ¿‹ ˝ ⁄‘Î_ √Ò_«‰Âı. ‹fi‹Î_ ω«Îfl˘ ±Î‰Âı, ±ıÀ·ı ±ı‹Î_

√Ò_«Î‰Îfi_ fiËŸ ±Î’HÎı. ‹ËŸ ¤ı‚Áı‚ fiËŸ ◊¥ …‰Îfi_. ±ı iÎı› »ı fiı

±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı. iÎı›-iÎÎ÷Îfi˘ Á_⁄_‘ flè΢ ±Î …√÷ ΩıÕı. ⁄ÌΩı ¿˘¥

Á_⁄_‘ »ı … fiËŸ ˉı. ˉı ⁄ÌΩ Á_⁄_‘‹Î_ ∂÷fḻı … fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ¶L¶˘, ±ı V’_ÿfi˘ Ïfi‹Ò‚ fi◊Ì ◊›Îfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı iÎı› V‰w’ı flËı·Î_ … »ı fiı ! ±ı ⁄‘_ iÎı› V‰w’ı

»ı. ±fiı ±Î’HÎfiı ‹fi‹Î_ √Ò_«Î› ¿ı ¤¥, ±Î ‹fiı ‰‚√ı »ı ¿ı Â_ ?

ÿËÎÕı ÿËÎÕı ±Î’HÎı ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ±˘»Î_ ◊Λ »ı ¿ı fiËŸ, ±ıÀ·_ Ωı‰_.

≠ffi¿÷ν — ±ÎI‹÷k‰ ΩH›Î ’»Ì …ı ≠ffi˘ ◊Λ »ı ¿ı √Ò_«‰Î›

»ı ÷ı ±Î’H΢ ω¤Î√ fiËŸfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î iÎı› »ı ±fiı ÏÕV«Î…˝ V‰w’ı »ı. ±fiı ±Î’HÎÎ

÷Î⁄΋Î_ fi◊Ì, T›‰„V◊÷fiÎ ÷Î⁄ı »ı. ±Î’H΢ ±fiı ±ıfi˘ V‰¤Î‰ …\ÿ˘

»ı. ±ı iÎı› V‰¤Î‰fiÎ_ »ı, ±Î’HÎı iÎÎ÷Î V‰¤Î‰fiÎ »Ì±ı. iÎı› ‰V÷±˘

‰Ì÷flÎ√ »ı, iÎÎ÷Î › ‰Ì÷flÎ√ »ı fiı ‰E«ı ±Ë_¿Îfl »ı ÷ı flÎ√-¶ıÊ ¿flΉı

»ı. ±Ë_¿Îfl ∂ÕÌ √›˘ ±ıÀ·ı iÎı› ΩıÕı ‰Ì÷flÎ√Ì ¤Î‰ flά‰Îfi˘. iÎı›fiı

÷fl»˘Õ ‹Îfḻı ÷˘ ±ı ’HÎ ÷fl»˘Õ ‹Îflı. »÷Î_ ‹ËŸ ’˙ÿ˚√Ï·¿ ¤Î‰˘

¬flÎ⁄ fiÌ¿‚ı ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Îfi_ ÷‹Îflı. ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì …ı

⁄Î¿Ì flËı »ı, ±ı ⁄‘_ iÎı› V‰w’ı flËı »ı. …ı ‰V÷ ‹ËŸ µI’Lfi ◊¥

÷ı iÎı› »ı ±fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı.

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎfiı “Œ˘flıfi”fi_ fiËŸ Ωı¬‹ !

±Î ±‹ı iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì, ˢ‹-Œ˘flıfi(V‰-’fl) ⁄ı …\ÿÎ ’ÕuÎ

I›Îfl ’»Ì ±‹ı ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı Ωı ÷‹ı ÷‹Îfl_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ fi «Ò¿˘

÷˘ ÷‹ı “Œ˘flıfi”fiÎ Ωı¬‹ÿÎfl Ï⁄·¿<·ı › fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒpÎfi_ ·ZÎ ⁄flÎ⁄fl ⁄ıÁ÷_ fi◊Ì. ±ı ±Î‰ı »ı

±fiı …÷_ flËı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — …÷_ flËı ±ı ÷˘. ±ı ¿_¥¿ ¿Î›‹ flËıÂı fiı I›Îflı ¤√‰Îfi

Page 2: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 151 152 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

◊¥ √›Î Ë¢. ‹ÎÀı ±Î …÷_ flËı »ı, ±ıÀ·ı ’HÎ ±ı ’Òfl_ ◊Âı ¬fl_.

¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ Á_ÁÎfl‹Î_ ⁄‘Î_ ¿Î› ˝ ⁄Î¿Ì »ı fiı ! Á_ÁÎflfiÌ ŒÎ¥·˘ ⁄‘Ì

⁄Î¿Ì »ı ¿ı fi◊Ì ⁄Î¿Ì ?

≠ffi¿÷ν — ⁄Î¿Ì »ı Ë…\.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒÎ¥·˘ …ı‹ ±˘»Ì ◊÷Ì …Âı ÷ı‹ ±ı ·ZÎ ‰‘Îflı

‰‘Îflı ⁄ıÁ÷_ …Âı. ŒÎ¥·fiı ·Ì‘ı ±À@›_ »ı ⁄‘_.

≠ffi¿÷ν — ’˘÷Îfi΋Î_ ±Ï‰fl÷’HÎı flËı‰Î› ±ı‰Ì ¿Ú’Î ¿fl˘.

’ÿ˚√·fiÎ ÿflı¿ Á_›˘√fiı ’fl’ÏflHÎ΋ ΩHΉ΋Î_ ZÎÏ÷ ±Î‰ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı …ı ’Ëı·ÎfiÌ ŒÎ¥·˘ »ı fiı, ±ı ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î·

¿flÌ fiά‰Îfi˘. ¿˘¥ ZÎÏ÷ ±Î‰ı I›Î_ ±Î√‚ Á‹∞ …¥±ı ¿ı ±Î

ŒÎ¥·˘fiı ·Ì‘ı … »ı. ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’ÿ‹Î_ ±Ï‰fl÷’HÎı flËı‰Î÷_ fi◊Ì.

÷ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı … »ı, ±ı¿ Ω÷fiÌ ’λ·Î ÏËÁÎ⁄fiÌ Õ¬· »ı ŒÎ¥·˘fiÌ

⁄‘Ì. ±ıÀ·ı ±Ï‰fl÷’b_ fi◊Ì flËı÷_.

±ø‹ ±ıÀ·ı ±Î ¿ÎflHÎ ‹˘ZÎ … ◊¥ √›˘ ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î

…ıÀ·Î ¿‹ ˝ ⁄Î¿Ì flèÎÎ »ı, ±ıfi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ’Ò‰˝¿ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰‰Îfi˘ »ı !

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ’Ò‰˝¿ ±ı ⁄‘_ “Ωı÷Î_” Ïfi‰ıÕ˘ ±Î‰ı ÷˘ ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ ◊¥

Ω›. ⁄Á, ⁄Ì…\_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ’»Ì √‹ı ÷ı‰Î_ ¿‹ ˝ ˢ›, √‹ı ÷ı‰Î_

«Ì¿HÎΠˢ›, ¬flÎ⁄ ˢ›, ’HÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flè΢ ±ıÀ·ı »^Àu˘.

µÿ›¿‹˝‹Î_ Õ¬˘Õ¬· !

µÿ›¿‹˝‹Î_ Õ¬· ¿fḻı ÷ı CÎÕ̱ı ⁄Ï© ˢ› ±fiı µÿ›¿‹˝‹Î_

Õ¬· fiÎ ¿fḻı ÷ı CÎÕ̱ı iÎÎfi ˢ›. ±Î iÎÎfi fiı ⁄Ï©fi˘ »ı ÷ı ¤ıÿ.

≠ffi¿÷ν — Õ¬˘ ‹ÎhÎ ⁄Ï©◊Ì … ◊Λ »ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘ ‹ÎhÎ ⁄Ï©fi˘ … »ı ±Î ⁄‘˘. ±Î ⁄Ï©±ı … ⁄‘Ì

¤Î_…√Õ˘, ·˘«Î ‰ÎY›Î. iÎÎfifiı ±Î‰_ ¿Â_ ˢ› … fiËŸ. iÎÎfi‹Î_ ÷˘ Õ¬˘

ˢ› … fiËŸfiı ! ËÎ, «_ÿ¤Î¥ »ı ÷ı Õ¬˘ ¿flı ±fiı iÎÎfi ΩHÎı ±ıÀ·ı

÷‹ı »^ÀÎ.

≠ffi¿÷ν — ’ı·Î ≠Á_√ ∂¤Î ◊Λ I›Îflı ±iÎÎfi÷Î ∂¤Ì ◊Λ fiı

±ıfiÌ ±Áfl˘ ∂¤Ì ◊Λ ±fiı ±Î iÎÎfifiÌ „V◊Ï÷‹Î_ flËı‰_ ˢ› ÷˘ ¿¥

flÌ÷ı ±Î‰Ì ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ±ı‹Î_ flËı, ÷‹ı ±Î‹Î_ flˢ. ÷‹ı ‹ËŸ

…\ÿÎ flˢ ÷˘ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Õ÷_ fi◊Ì. ’ı·_ ¿o¥ Á‘flı fiËŸ. ˉı …ı Ω‹Ì

√›ı·_ »ı ±ı Á‘flı ±˘»\_ ¿o¥ ?! ±ıfiı Ωı›Î ¿fl‰_ ±ıÀ·ı »^Àu_.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ «_ÿ¤Î¥fi_ …ı »ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ◊›Î ¿fl‰Îfi_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’ÿ˚√· ±ıfi˘ ‘‹˝ …\ÿ˘, ±Î ±ÎI‹Îfi˘ ‘‹˝ …\ÿ˘.

⁄ıfiı ·ı‰Îÿı‰Î fiËŸ. ¿˘”¿fiÎ ‘‹˝‹Î_ Õ¬· ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flΛ ? ±ıfiı

“Ωı‰Îfi_” Œ@÷ ¿ı ’ÿ˚√· ±Î ¤Î‰‹Î_ Œflı »ı. …ıfiı “Ωı÷Î_” ±Î‰Õu_, ÷ıfiı

⁄‘_ › √›_. ±fiı µÿ›¿‹˝‹Î_ ËÎ◊ fiÎ CÎηı ±ıÀ·ı ¿Î‹ ◊¥ √›_. ±fiı

ËÎ◊ CÎÎS›˘ ˢ› ÷˘ ’V÷Ή˘ ¿flÌfiı ’HÎ ÷fl÷ ±ıfiı »˘ÕÌ ÿı ÷˘ ±ı

iÎÎfifiÌ fi∞¿‹Î_ »ı, ÷˘› ¿Î‹ ◊¥ …‰Îfi_ ±ıfi_ !

¿˘HÎı ·Ì‘_, ¿˘HÎı ÿÌ‘_, ±ÎHÎı ±ÎM›_ ±Î‹fiı fiı ±Î‹HÎı ·Ì‘_, ±ı‰Î

¿˘¥ «˘’ÕÎ ¤√‰Îfi flάı fiËŸ. ¿ı‰Î ÕÎèÎÎ »ı ! «˘’ÕÎ … flά÷Î fi◊Ì.

ÏËÁÎ⁄ ⁄‘˘ «˘A¬˘. ‰√fl «˘’Õı ÏËÁÎ⁄ «˘A¬˘. ÷ı◊Ì ‹ıÓ ¿èÎ_fiı ¿ı

¤√‰Îfi «˘’ÕÎ ·¬ı fiËŸ fiı ⁄Ï© »ı ÷ı «˘’ÕÎ ·¬ı. µÿ›¿‹˝‹Î_ ËÎ◊

CÎηı, ±Î_√‚Ì CÎηı µÿ›¿‹˝‹Î_. ±S›Î, ±Î’ı »ı ÷ı › µÿ›¿‹˝ fiı ’ı·˘

·ı »ı ±ı ±ıfiÎ µÿ›¿‹˝. ±ı‹Î_ ÷Îflı ‰E«ı ËÎ◊ CÎη‰Îfi˘ flè΢ … @›Î_

÷ı ? µÿ›¿‹˝ ±Î’ı »ıfiı ? ±fiı ·ıfiÎflı › µÿ›¿‹˝ ·ı »ı. I›Î_ ±Î√‚

’»Ì …‹ı-µ‘Îfl ¿fl‰Îfi_ … @›Î_ flèÎ_ ? ’HÎ ±Î ⁄Ï©fi˘ Õ¬˘. ±Î »ı

÷ı µÿ›¿‹˝‹Î_ Ωı Õ¬˘ fiÎ ¿flı, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ’Òfl_ iÎÎfi, Ëo ! ±ËŸ

±Î ÷‹Îfl_ ±‹¿ iÎÎfi ÷˘ »ı ’HÎ ¿ı‰‚iÎÎfi ±ıfi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı

µÿ›¿‹˝‹Î_ Õ¬˘ fiÎ ¿flı ! ÷‹fiı ÁQ›¿˚ iÎÎfi ÷˘ »ı …. ’HΠˉı

¿ı‰‚iÎÎfi ◊÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î‰Ì ÷ı‰Ì ⁄‘Ì ‰V÷±˘ Ωı¥Âıfiı ? iÎÎfi ÷˘

»ı …. ’HÎ ¿ı‰‚iÎÎfi‹Î_ ±Î ⁄‘_ ±Î_÷flÂıfiı ?

’»Ì µÿ›¿‹˝‹Î_ Õ¬˘ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘. ¿˘”¿ ‘˘· ‹Îfl÷_ ˢ› ÷˘

Page 3: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 153 154 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

±Î’HÎı ±ı‹ fiËŸ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_ ÷_ ? ±fiı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_, ÷ı

⁄˘·‰Îfi˘ «_ÿ¤Î¥fiı ±Ï‘¿Îfl »ı ’HÎ ÷‹Îflı ±Ï‘¿Îfl fiËŸ. ±Î

«_ÿ¤Î¥ ±ı › µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Ìfi ⁄˘·ı. ÷‹Îflı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_.

Á‹…‰_ ÷˘ ’Õıfiı ? ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝‹Î_ √M’Î fiÎ «Î·ı ! ⁄ÌΩ ‹Î√˝‹Î_

«Î·Ì Ω› √M’Î. ±Î ÷˘ ⁄Ë ¿Î_÷ı·_, ⁄Ë Ìb_ ¿Î_÷Ìfiı flıB›·fl VÀı…‹Î_

… ‹Ò¿ı·_ ±fiı ¿ı‰‚iÎÎfi◊Ì “Ωı¥fiı” ¿Ëı ’λÎ_. ±ı‹ fiı ±ı‹ ⁄˘·ı fiËŸ

±ZÎflı›. Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷ »ıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î µÿ›¿‹˝ »ı, ±ı‰_ ’HÎ ’ÒHν ΩB≤Ï÷ ˢ› I›Îflı

… Á‹Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, fiËŸ ÷˘ µÿ›¿‹ı› fiÎ Á‹…ı. ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷

flËı I›Îflı Á‹Ω› ¿ı µÿ›¿‹˝ »ı ±Î. ◊˘ÕÌ ◊˘ÕÌ ΩB≤Ï÷ ÷˘ flËı »ı,

‹ËÎI‹Î±˘fiı. ±Î iÎÎfi ÷˘ ¬fl_fiı ! iÎÎfi ◊¥ √›_, ˉı Œ@÷ ¿ı‰‚iÎÎfi

◊‰Îfiı ‹ÎÀı ⁄Î¿Ì flèÎ_.

≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi ◊‰Îfiı Â_ ⁄Î¿Ì flèÎ_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î @›Î_ @›Î_ Ë…\ ⁄Ï©fiΠլΠ»ı ±ı “Ωı¥” ·ı‰ÎfiÎ.

±ıÀ·ı ⁄Ï©fiΠլΠ«_ÿ¤Î¥ ¿flı, ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±Î’HÎı Œ@÷ ÷ı

լ΋Î_ fi ¤‚Ì …¥±ı. ±Î’HÎı “Ωı¥±ı”, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ

ÏËÁÎ⁄‹Î_. ±fiı ÷ı‹Î_ Ωı ÏËÁÎ⁄ «Ò¿Ì±ı ÷˘ µÿ›¿‹˝‹Î_ Õ¬˘ ¿› ˝

¿Ëı‰Î›. «_ÿ¤Î¥fi_ µÿ›¿‹˝ »ı ’HÎ ±Î’HÎı ¤‚Ì …¥±ı ±ı‰_ fiΠˢ‰_

Ωı¥±ı, ÷˘ ±Î’HÎfiı ±Õı fiËŸ.

iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ÏÁ‰Î›fi_ ⁄‘˘ Õ¬˘Õ¬· !

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı‰˘ ◊›˘ ¿ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ fi

flèÎ_ I›Î_ Õ¬˘Õ¬· ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÏÁ‰Î› ⁄‘_ › Õ¬˘Õ¬·, ±ıfi_ fi΋

… Á_ÁÎfl ! ’HΠˉı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ÷˘ fiÎ flËı‰Î› ÷ı ‰ÎV÷ω¿÷Î »ı, ¿ı

¤¥, ‹ÎHÎÁfiÌ ±ıÀ·Ì „@÷ fi◊Ì. ⁄Î¿Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ flè΢ ±ı ¤√‰Îfi

… ◊¥ √›˘. ’HÎ I›Î_ Á‘Ì Ë‰ı ¿ı‹ ¿fl‰_ ? ÷˘ ‹ËŸ Õ¬˘ ¿fl‰Îfi˘

ω«Îfl ±Î‰ı ÷ı CÎÕ̱ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_. ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı Õ¬· ◊¥

fiËŸ. Õ¬· ◊¥ Ë÷Ì ’HÎ ‰Î‚Ì ÿÌ‘Ì ±Î’HÎı.

≠ffi¿÷ν — ±Î ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰Î÷ ¿flÌ fiάÌ. ’HÎ ¿_¥ ÿflı¿

‰¬÷ı ‹ÎHÎÁ “Ωı›Î” ¿flı, ±ı‰_ flËÌ Â¿ı fiËŸ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flËÌ Â¿ı, ÷˘ ’»Ì ±ıHÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_. ÷‹fiı

ω«Îfl ±Î‰ı fiı, ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. ±ı@ı@À iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ flËı‰Î›

÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_. “±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì µ÷Ή‚◊Ì Â_ ¿fl‰Î √ÎÕÌ «·Î‰˘

»˘ ?” ⁄˘·Î¥ …‰Î›_ ÷˘ ±Î’HÎı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ’»Ì ¿ı, ±Î ¤Ò· ◊¥

±Î’HÎÌ.

≠ffi¿÷ν — fiËŸ, Õ¬˘Õ¬· ¿fl‰Îfi˘ ω«Îfl fi◊Ì ±Î‰÷˘

‹ÎHÎÁfiı, ’HÎ ◊¥ … Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ◊¥ … Ω›. fiÎ ◊Λ ±ı‰_ fiËŸ, ’HÎ ◊¥ … Ω›.

±ıÀ·ı Õ¬˘Õ¬· ¿flı »ı, ±ı … ¤Î_…√Õ »ı ±fiı ÷ıfiı ·Ì‘ı ±Î Á_ÁÎfl

∂¤˘ flè΢ »ı.

≠ffi¿÷ν — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı‰_, ’»Ì ±Î ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …ı

‰Î÷ »ı ±ıfi˘ ¿o¥ ±◊˝ … fiËŸfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿˘HÎı ¿fl‰Îfi_ »ı ? ±Î’HÎı Ω÷ı ¿fl‰Îfi_

fi◊Ì Ë˘÷_. ±Î’HÎı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ıfiı ±ıÀ·ı ¿ÊΛ˘ …flο ΩÕÎ

flËı·Î ˢ›. ˉı ¿˘”¿fiı ÀˆÕ¿ÎT›˘, ÷ı ’ı·Îfiı ÿ—¬ ◊Λ ±ı‰˘ ÀˆÕ¿ÎT›˘.

±ıÀ·ı “÷‹Îflı” “«_ÿ¤Î¥”fiı ¿Ëı‰_ ¿ı, “¤¥, ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ?

‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘.” “±Î’HÎı” ©ÎI‹Î±ı ≠Ï÷ø‹HÎ fiËŸ ¿fl‰Îfi_ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ … flËı‰Îfi_ fiı ±ıfiı ≠Ï÷ø‹HÎ

¿fl‰Îfi_. ±ıÀ·ı iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı ±fiı ≠Ï÷ø‹HÎ

±ı ’ÿ˚√·fiı ¿fl‰Îfi_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Ï÷ø‹HÎ ’ÿ˚√·fi_ fiı ≠Ï÷ø‹HÎı› ’ÿ˚√·fi_ »ı.

Page 4: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 155 156 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı Ωı Á‹Ω› ÷˘ ’»Ì ⁄Ë √Ò_« fi◊Ì flËı÷Ì.

Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ ÷IZÎHÎı … !

≠ffi¿÷ν — ±Î «_ÿ¤Î¥fiÌ ⁄‘Ì Ïø›Î±˘fiı “Ωı‰ÎfiÌ” … »ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı ’˘÷ı ±Î ⁄‘Ì Ïø›ÎfiÎ iÎÎ÷Î ◊›Î. “÷‹Îflı” “V‰w’”‹Î_

flËı‰_ Ωı¥±ı, iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_ … flËı‰_ Ωı¥±ı, ’»Ì Â_ ‰Î_‘˘ »ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±I›Îflı Ë_ ±Î’fiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿fl÷˘ ˢ™, ±ı

‰¬÷ı ‹Îflı ÷˘ ±ıfiı “Ωı‰_” Ωı¥±ı ¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥ Â_ ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı fiÎ flËı ÷˘ ’»Ì ±ı ŒÎ¥· ’Î»Ì ŒflÌ “Ωı‰Ì” ’ÕÂı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÁÎ¥‹·ÀıfiÌ›Á·Ì (ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı),

’λ‚◊Ì fiËŸ ’HÎ ±ıÀ ±ı ÀÎ¥‹ flËı‰_ Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ flËı ÷ı ΩB≤Ï÷ ±˘»Ì ±ıÀ·Ì.

≠ffi¿÷ν — F›Îflı ⁄fiΉ ⁄fi÷˘ ˢ› I›Îflı, Ë_ ±ıfi˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ

ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±Î’HÎfiı ’»Ì A›Î· ±Î‰ı ’HÎ ±ı ¿Î‹fi_ fiËŸ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — »÷Î_ ’»Ì A›Î· ±Î‰ı, ÷˘ › ⁄Ë ◊¥ √›_.

ŒÎ¥· Ωı›Î ‰√fl √¥ ÷˘ ?

≠ffi¿÷Î — ˉı …‹÷Ì ‰¬÷ı ΩB≤Ï÷ fiÎ flËÌ. ±ıÀ·ı ’λ‚◊Ì F›Îflı

ΩB≤Ï÷ ±Î‰ı, I›Îflı ¬_¬ıflÌ fiάı ¿ı ±Î ¬ÎfiÎfl …\ÿ˘ fiı Ë_ …\ÿ˘ ÷˘...

ÿÎÿÎlÌ — …\ÿ_ … »ıfiı ±ı ÷˘ !

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı …\ÿ_ fi◊Ì flÎA›_ ±ı◊Ì ÷˘ ⁄_‘Λı·Î.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ŒflÌ Ïfi‰ıÕ˘ ¿flÌÂ_. ŒflÌ ‰Îfl ±Î ŒÎ¥·fiı “Ωı‰Ì”

’Õı. ±ı¿ Œıfl˘ ŒÎ¥·‹Î_ ÁËÌ ◊›Î ‰√flfiÌ …÷Ì flËÌ ÷˘ ’»Ì ŒflÌ ÁËÌ

¿fl‰Ì ’Õı. ÁËÌ ¿›Î˝ ‰√fl ÷˘ …‰Î ÿı‰Î› … fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÁËÌ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — “Ωı›_” ±ı ÁËÌ ◊¥ √¥. “Ωı›Î” ‰√fl Ωı …÷_ flèÎ_,

ÁËÌ flËÌ √¥ I›Î_. ±Î’HÎı ÁËÌ ¿flÌfiı … …‰_ ’ÕÂı. ÷ı‹Î_ ¿_¥ ÁÎËı⁄fiı

√΂˘ ÿı‰Î÷Ì ËÂı ±ı‰_ ? ±ı¿ ÁËÌ Ωı¥±ı, ÏÁBfiı«fl.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÏÁBfiı«fl ±ıÀ·ı …flÎ ⁄fl˘⁄fl ¿Ë˘. ±ı ÏÁBfiı«fl

±ıÀ·ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‰÷ı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀΤΉı “Ωı¥fiı” Ω› ŒÎ¥·.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î ¬Î‰Îfi_ Âw ¿flı I›Îflı ⁄˘·ı ¿ı ±ÎËÎflÌ

±ÎËÎfl ¿flı »ı ±fiı Ë_ ÏfiflÎËÎflÌ ‹ÎhÎ ÷ıfiı Ωb_ »\_. ’»Ì ÏfiflÎ_÷ı

⁄fl˘⁄fl ¬Î›, ÷˘ ±ı‹Î_ ÁËÌ ÷˘ ZÎHÎı ZÎHÎı ˢ‰Ì Ωı¥±ıfiı, …\ÿÎ’HÎÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿_¥ fiËŸ. F›Î_ ±Î√‚ ¤Ò· ¬¥±ı I›Î_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î¬˘ ÿÁ Ï‹ÏfiÀ …‹‰Îfi˘ ÀÎ¥‹ ’ÁÎfl ◊¥ √›˘

±fiı ±ı ÿÁ Ï‹ÏfiÀ ’»Ì › ΩB≤Ï÷ fiˢ÷Ì ±Î‰Ì. ±Î…ı ÿ˘œ ‹ÏËfiÎ

’»Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î ÷˘ ÷ı ÿËÎÕı ΩB≤Ï÷ fiˢ÷Ì flËÌ, ÷˘ I›Î_ ±ı

ÁËÌ ¿fl‰ÎfiÌ ÷˘ flËÌfiı...

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒflÌ …‹÷Ì ‰¬÷ı ŒflÌ ÁËÌ ◊Âı.

≠ffi¿÷ν — ÷ı ±ı …ı «Ò¿Ì √›Î, ±ıfi_ Â_ ±Î‰Âı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ŒflÌ ÁËÌ ¿fl‰Ì ’ÕÂıfiı !

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ …ı …ı «Ò@›˘ ±ı ⁄‘_ ±I›Îflı “Ωı›_” ±ı ÁËÌ

¿flÌ ¿Ëı‰Î› ? ±ıHÎı @›Î_ «Ò¿Ì √›˘ ±ıfi_ ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ⁄‘_ M≤J◊¿flHÎ ¿›*,

±ıfi_ Â_ Œ‚ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ı‹Î_ »ı ÷ı Œ‚ ÂÎfi_ ±Î‰‰Îfi_ ? ±ı ÷˘ ¿flı@À

¿›* ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ±ı … ŒÎ¥· ŒflÌ fiËŸ ±Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÁËÌ ¿fl‰ÎfiÌ flËÌ Ω› ±ı ¤Ò· ¿Ëı‰Î› ?

Page 5: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 157 158 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı fiÎ ¿Ëı‰Î› ?

≠ffi¿÷ν — ±fiı ±ı ¤Ò·fi_ ’ÏflHÎ΋ Â_ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷Îflı …ıÀ·Ì ŒÎ¥·˘ ˢ›, ±ı‹Î_ ÁË̱˘ ¿fl‰ÎfiÌ »ı. ÷ı

±Î‹ ŒÎ¥·˘ ⁄ı-«Îfl ¤ı√Ì √¥ ˢ›, ÷˘ hÎHÎ flËÌ √¥fiı ? ±ıfi˘ ¿¿‚ÎÀ

¢ ? fiı‰_ Ë÷Ì, ÷ı‹Î_ ÁΥà ÷˘ ◊¥ √¥. ⁄Î¿Ì flËÌ ±ı ŒflÌ ±Î‰ı.

≠ffi¿÷ν — ¿·Î¿ ’»Ì ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±Î ÷˘ Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ flËÌ

√›_, ÷˘ ±ı ’λ\_ Ωı¥ ·ı-ΩHÎÌ ·ı, ÷˘ »^ÀÌ Ω› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î‰÷˘ ¤‰ ±Î‰ı ±ı‰˘ ¿˘¥ Ïfi›‹ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿ıÀ·Î_¿ ±Î‰÷ı ¤‰ …÷Î flËı.

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ’HÎ Á_›˘√ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flèÎÎ ‰√fl «ÎS›˘ Ω›,

÷˘ ±Î’HÎı ŒflÌ◊Ì ±ıfiı √‹ı I›Îflı ¤˘√‰‰˘ ’ÕÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ’λ\_ ŒflÌ “Ωı‰_” ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ŒflÌ◊Ì ±ı¿ ¿·Î¿ ’»Ì ›Îÿ ±Î‰ı ±fiı ±ıfi_

≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ › ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ … fiı ! ±ı ’»Ì ‹˘‚_

◊¥ Ω›. ±ıfiÌ ±ı ‰V÷ ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flı ÷˘ ‘˘‰Î¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ı Ïfi¿Î· ’»Ì ±Î …L‹‹Î_ … ◊¥ Ω› ¿ı ’λ\_

⁄ÌΩ …L‹‹Î_ Ïfi¿Î· ⁄Î¿Ì flËı ?

ÿÎÿÎlÌ — …ıÀ·˘ ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flı, ±ı‹Î_ CÎHÎ̬flÌ

±Î …L‹‹Î_ … Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ¿˘¥ ŒÎ¥· ⁄Î¿Ì flËı, ±ı ÷˘ ⁄ÌΩ

…L‹‹Î_ › ±Î‰ı. ’HÎ ’flÊÎ◊˝ ‘‹˝ »ı fiı ! ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ⁄Lfiı

»^À »ı.

I›Î_ ⁄Î¿Ì flËÌ Ω› Ïfi¿Î· !

fiÎ Ωı›_ fiı fiÎ ΩH›_, ±ıÀ·ı ±ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ ŒflÌ ’λ˘ Ïfi¿Î·

¿fl‰Î ±Î‰Âı, ’HÎ »ı ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı iÎÎfi ·Ì‘Î ’»Ì µ’›˘√ fiÎ flËı, ÷˘ ’λ\_ ŒflÌ

±ı ÏÕV«Î…˝ ±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÁËÌ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ÁËÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ŒflÌ ¿Î√‚

±Î‰ı, ±ıÀ·Ì ¬˘À.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ¬˘À ’Î»Ì ⁄Ì∞ ‰Îfl ’ÒflÌ ◊¥ Ω› ¿ı ’Î»Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ’ÒflÌ ◊Λ … fiı ! ⁄Ì…\_ Â_ ◊Λ, ‘_‘˘ ¢ »ı ! ±I›Îflı

÷˘ µ÷Ή‚fiı ·¥fiı ¿Î√‚ ⁄Ë ±fiı ÀÎ¥‹ ◊˘Õ˘, ÷ı ◊˘ÕÎ CÎHÎÎ flËÌ

Ω› ¿Î√‚. ±ıÀ·ı ÷ı ŒflÌ ‰Îfl ¿ı ÀÎ¥‹ ‰‘Îflı ˢ› fiı ¿Î√‚˘fi_ ¿Î‹

±˘»\_ ◊¥ √›_ ˢ›. I›Îflı ’Òfl˘ Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. ±ı Ωı Ïfi¿Î·Ì Á‹…ı

÷˘ ±ıfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ±fiı fiËŸ ÷˘ ±ıfiı ŒflÌ ŒflÌ Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ’ÕÂı.

±ı‹Î_ «Î·ı fiËŸ fiı ! F›Î_ Á‘Ì ŒÎ¥· µ’fl “«˘A¬_ »ı” ±ı‰Ì ÁËÌ

fiËŸ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì ŒflÌ ŒflÌ ŒÎ¥· ±ÎT›Î … ¿flÂı. ±ı ’ÿ˚√· «˘A¬_

◊›_, ±ı ’»Ì fiËŸ ±Î‰ı !

ΩB≤Ï÷ «œı, K›Îfi ÕΛ‰ÀÛ ¿fl÷Î_ !

≠ffi¿÷ν — ŒÎ¥· ±ıÀ·ı ¿˘¥ T›„@÷√÷ ˢ› ÷ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ÷ı ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ÷ı ω«Îfl˘ ’HÎ ŒÎ¥·w’ı … √HÎΛ »ı fiı ! ŒÎ¥·w’ı

ω«Îfl˘ ˢ› ÷ıfi_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰_ ÁÎfl_ ¿ı ±ıfiı “Ωı‰Ì” ’Õı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ω«Îfl˘ F›Îflı ±Î‰ı ÷ı “…\±ı” …. “…\±ı” ±ıÀ·ı

«˘A¬Î ◊¥fiı √›Î. fi◊Ì √‹÷Î ±ı ¬⁄fl ’Õı »ı fiı ? √‹÷Î_ ˢ› ÷˘›

“Ωı‰ÎfiΔ. √‹÷Ή΂ΠfiËŸ ¿fl‰Îfi_, ±ıfi_ fi΋ “Ωı‰Îfi_”.

Page 6: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 159 160 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

ω«Îfl ±ı ÷˘ ‹fi‹Î_◊Ì µÿ˚¤‰ ◊Λ, ÷ı ’»Ì fiÎ √‹ı ÷ı ’λ\_

»ıÀÎ flË̱ı ±fiı √‹ı ÷˘ ¤ı√Î ◊¥±ı. fiÎ √‹÷΋Î_ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ

◊Λ, fiÎ √‹÷΋Î_ »ıÀ˘ flËı ±ıÀ·ı fiÎ √‹÷΋Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ ◊›Î. ˉı

√‹÷΋Î_ iÎÎ÷Î-ƒpÎfi_ iÎÎfi ±Î’ı·_ ˢ› … ±ıÀ·ı ŒflÌ ŒÎ¥· “Ωı¥”

’»Ì «˘A¬_ ◊¥ Ω›. Ωı‰ÎfiÎ ≠›˘√◊Ì … ◊Λ, ⁄ÌΩı ¿˘¥ µ’Λ

fiËŸ. Ωı÷Î fiÎ ŒÎ‰ı ÷˘ ⁄ÌΩı ≠›˘√ √˘Ã‰Ì ÿı‰˘. «flHÎωϑ ⁄˘·‰Ì,

’»Ì ‰Î_«‰Ì.

…ı ‹Î· ¤› ˝ ˢ›, ÷ıfiÎ µÿ› ‰¬÷ı ±Î’HÎı K›Îfi ±Î’̱ı fiËŸ

÷ı ‹Î· ›·ıÁ-fi¿Î‹˘ … Ω›. ’»Ì K›Îfi fiÎ ±Î’̱ı ⁄Ë, ÷˘ ±ıfiÌ

‹ı‚ı …÷˘ flËı fi¿Î‹˘, »˘fiı ’»Ì ¿«fl˘ ¤› ˝ ˢ›. K›Îfi ±Î’̱ı,

÷L‹›Î¿Îfl ◊¥±ı I›Îflı ω¿S’ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı “Ωı›Î” ¿fḻı ±√fl

÷˘ ⁄Ì…\_ ¿Î‹ ¿fḻı ‹ËŸ ÷˘ ’ı·˘ fi¿Î‹˘ ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ıµ flV÷Î »ı fiı ? ¿Î_ ÷˘ ±ı‹Î_ K›Îfi fiÎ

±Î’̱ı ±fiı ωϑ‹Î_ ¿ı ±ı‹Î_ ¿Â΋Î_ ’ıÁÌ …¥±ı ±◊‰Î ÷˘ ±ıfiÌ

Á΋ı iÎÎ÷Î flË̱ı.

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î flËı‰_ ±fiı fiÎ flËı‰Î› ÷˘ ’ı·Ì flÌ÷ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ⁄ıµ flÌ÷ı ’ı·Ì √Î_Ã˘ ±˘√‚ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fiı F›Îflı ‹flÌ …‰Îfi˘ ω«Îfl ±Î‰ı »ı ÷ı I›Î_

±Î√‚ ÷L‹›Î¿Îfl ◊÷Î_ fi◊Ì. ◊Λ ¿Â_ fiËŸ ’HÎ ±ı Á‹…ı »ı ¿ı ±ËŸ

±Î√‚ fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı, ‹ÎÀı I›Î_ »ıÀ˘ flËı »ı. ±Î ÷˘ ±Îfiı ÀıVÀ ’Õı »ı,

I›Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÀıVÀ‰Î‚_ Ωı¬‹Ì Á‹Ω› ÷˘ ’»Ì I›Î_ «ı÷ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

≠ffi¿÷ν — ‹fi‹Î_ ω«Îfl ±Î‰ı ±fiı ±ı‹Î_ K›Îfi fiÎ ±Î’̱ı ÷˘

±ı ¬Î·Ì ◊›_ ¿Ëı‰Î› ¿ı ’»Ì ≥Œı@À ±Î’Ìfiı Ω› ⁄Ì…\_ ¿_¥ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ¬Î·Ì ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±Î‹Î_ ’ı·˘ ω«Îfl …ı ±Î‰ı »ı, ±ı‹Î_ ⁄ı ‰V÷ ¿Ì‘Ì.

±ı¿ ÷˘ ±ıfiÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Îfi_ ±fiı ⁄Ì…\_ ±ıfiÎ_ ≠I›ı K›Îfi fi ±Î’‰_.

÷˘ ±ı ⁄ıµ ≠Ïø›Î‹Î_ ¿èÎ_ ¿ı ω«Îfl ¬flÌ ’Õı ÷˘ ’»Ì ⁄ıµ‹Î_ Œıfl ¿›Î ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ flËı ÷ı‹Î_ ‰‘Îflı ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ. ’ı·˘ ±˘»˘

ŒÎ›ÿ˘ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ŒÎ›ÿ˘ ±ıÀ·ı ? ‰‘Îflı ŒÎ›ÿ˘ ±ıÀ·ı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ±ı Ïfl›· ’flÊÎ◊˝ ¿Ëı‰Î›. ±ıfiÌ ÷˘·ı ¿o¥

… fi ±Î‰Ì ¿ı !

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÷˘ ±Î ⁄ı‹Î_ Œıfl Â_ »ı ±Î‹ ? ±ıÀ·ı ⁄Ì…ı K›Îfi

±Î’ı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ±fiı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎ÷Î-ƒpÎ Ωı fiÎ flËı‰Î÷_ ˢ› ÷˘ ⁄Ì…ı K›Îfi flά.

fi‰¿Îfl ‹_hÎ ‰Î_«ı, ⁄Ì…\_ ¿_¥ ωϑ ⁄˘·ı.

⁄Á˘fi˘ ÀˇÎÏŒ¿ «Ò¿Î‰ı “Ωı‰Îfi_” !

≠ffi¿÷ν — …ı ’HÎ ¿_¥ ‹Îfl_ ÏÕV«Î…˝ ±Î‰ı »ı, ±ıfiı Ë_ ¬Î·Ì

“Ωı›Î” ¿fl_ »\_, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl÷˘ fi◊Ì. ±Î ⁄flÎ⁄fl »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ⁄flÎ⁄fl »ı.

≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ±ı¿‘Îfl_ ¿ı‹ flËı÷_ fi◊Ì ? µ÷flÌ Ω› »ı ’λ\_,

’λ\_ «œı ±ı‰_ ¿ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ µ÷flı. ±ı¿‰Îfl «œuÎ ’»Ì µ÷flı fiËŸ. iÎÎfi ÷˘

iÎÎfi … flËı‰Îfi_. ±ı¿‰Îfl Ωı ±Î_‘‚˘ ◊¥ √›˘ ÷˘ ’»Ì ÿı¬Î÷_ ⁄_‘

◊¥ Ω›. ±Î ÷˘ ’HÎ ŒflÌ ÿı¬Î› »ı fiı ?

“¿ı‰‚ Ïfi…V‰¤Î‰fi_, ±¬_Õ ‰÷ı iÎÎfi,

¿Ë̱ı ¿ı‰‚iÎÎfi ÷ı, ÿıË »÷Î_ Ïfi‰Î˝HÎ.” ñ lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ

Page 7: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 161 162 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

¤·ıfiı ÿıË Ë˘› ’HÎ »÷Î_ Ïfi‰Î˝HÎ »ı, ¿Ëı »ı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±¬_Õ ◊‰_ ⁄Ë ±CÎfl_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±flı, ¬_Õ ◊›_ ÷ıfiı ±¬_Õ ◊÷Î_ ‰Îfl fiÎ ·Î√ı. ¬_Õ …ıfiı

◊›_, ÷ıHÎı ±¬_Õ ◊‰ÎfiÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı ±¬_Õ ◊‰Î ‹ÎÀı

… ¬_Õ ◊›_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î‹Î_ ±ı‰_ ◊Λ »ı ¿ı ≠T≤ÏkÎ ¿fl÷Î_ ˢ› ÷˘

Âw ¿fl÷Î_ ’Ëı·Î_ ±ı K›Îfi flËı. ’»Ì ≠T≤Ïk΋Î_ ’ÕuÎ ±ıÀ·ı ¤Ò·Ì Ω›

±Õ‘˘ ¿·Î¿. ≠T≤ÏkÎ ’ÒflÌ ◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ≠÷ÌÏ÷ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±Î ÂıfiÎ …ı‰_ »ı ? ÷‹fiı Á‹Ω‰_ ¿ı

±Î’HÎı ±ËŸ ±Î√‚ ±ı¿ …B›Î±ı ±Î ¿˘ÃÌfiÎ_ œÎ‚ µ’fl, «Îfl flV÷Î

µ’fl ±ı¿ ‹˘ÀÌ ¬flÂÌ fiάÌfiı ⁄‘Î_ ⁄ıÃÎ_ I›Î_ ±Î√‚. ÷ı ±Î’HÎı Á΋Ì

⁄Î…\ Ωı‰_ ˢ› ÷˘ ⁄Á ±Î‰ı ÷˘ ’ı·_ ÿı¬Î› ? ±ıÀ·ı ⁄Á˘ ±Î›-Ω›

¿flı I›Î_ Á‘Ì ’ı·_ ±¬_Õ fiÎ ÿı¬Î›. ±flı, ⁄Á˘ ±Î‰÷Ì-…÷Ì ⁄_‘ ◊¥

…Âı. flÎ÷ ’ÕÌ ±ıÀ·ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ⁄Á˘ ⁄_‘ ◊¥ …‰ÎfiÌ, ËÕËÕÎÀ.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ⁄΂’˘◊Ìfi˘ ÿά·˘ ±ı¿ÿ‹ ¿ı‹fi˘ ⁄‘Îfiı

±Î’Ì ÿÌ‘˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ Â_ ◊Λ ? ¿Î‹ ·Î√Ì Ω›fiı ! ±ıfiı ¤› ·Î√ı

»ı ¿ı ˉı ±Î ±¬_Õ @›Îflı ◊Λ ! fi◊Ì ¤› flά‰Î …ı‰_. ÷ı ±Î ⁄‘Ì

⁄Á˘ ⁄_‘ ◊¥ …Âı ±ıÀ·ı ±Î¬_ … flËı, ±¬_Õ …. ÷Îfl_ iÎÎfi ÷˘ ±¬_Õ

… »ı. ±Î ⁄Á˘ ‰Î_‘˘ ∂ÃΉı »ı ±fiı ⁄Á˘fi˘ Á_›˘√ »ı. ÷ı Á_›˘√ ’λÎ_

ω›˘√Ì V‰¤Î‰fiÎ_ »ı. ±ı ’ÎÀÎ⁄_‘ …÷Î_ flËıÂı. ˉı ÷_ fi‰Î Á_›˘√˘

∂¤Î_ ¿fl÷˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÿÁ ÿËÎÕÎ ⁄ıÁ‰_ ’Õı ±Î ⁄‘_ Á‹…‰Î ‹ÎÀı,

÷˘ ±Î’ı ±ı¿ ·ÌÀÌ‹Î_ Á‹ΩT›_ ¿ı ‰E«ı ⁄Á˘ … ÿ˘Õı. ±ÎfiÎ_ µ’fl◊Ì

÷˘ ±‹Îflı ±fi¤‰ ·ı‰Î …ı‰˘ ¿ı ˉı Â_ ¿fl‰Î ¬˘À<_ ‹Î◊_ Œ˘ÕuÎ ¿fḻı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, ±Î ÷‹Îfl˘ ‹˘ZÎ … »ı. ±Î ÷˘ ⁄Á˘ ±Î›-Ω›

¿fl÷Ì Ë˘›, ÷ı‹Î_ ⁄Á˘‰Î‚Îfiı ¿Â_ fiÎ ¿Ëı‰Î› ±Î’HÎÎ◊Ì ? ±Î’HÎı

‹˘ZÎfiı ·¥fiı ⁄˘·Î› fiËŸ. ÷ı ⁄ı ‹Î‚‰Î‚Ì ›ı ±Î‰ı, ±ı¿ ‹Î‚‰Î‚Ì

›ı ±Î‰ı. ±fiı ËÎ◊Ì …÷˘ ˢ› ÷˘ fiÎ ÿı¬Î› ’λ\_. ’HΠˉı ±ı Á_›˘√˘

»ı. ±ıÀ·ı …ıÀ·Î_ »ı ±ıÀ·Î_ ±Î‰Ìfiı …÷Î_ flËı »ı ±fiı ’»Ì ±ı ±¬_Õ

… flËıÂı. »ı … ±¬_Õ. ±ıÀ·ı ±¬_Õ fi◊Ì flËı÷_, ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿fiı ÿÎÿÎ

÷˘ ±¬_Õ flËı »ı fiı ?

±ıÀ·ı ±Î‹ Á‹…HÎ ’ÕÌ Ω›fiı, ±¬_Õ ! …\±˘fiı, ¿ıÀ·˘ √Ò_«Îfl˘

Ë÷˘ ¿ı ±Î ¬_ÏÕ÷ ◊›_, ˉı ±¬_Õ @›Îflı ◊Âı ? ÷ı ¿˘fiÌ ⁄ΑΠflά‰Ì

ˉı ? ±¬_Õ … »ı ±Î. ÷‹fiı Á‹Ω¥ √›_ ±¬_Õ Ë‰ı ? ±CÎfl_

·Î√÷_”÷_ ±fiı ⁄Ë ±CÎfl_, ±˘Ë˘Ë˘ ! ±Îfi˘ @›Îflı ’Îfl ±Î‰Âı fiı @›Îflı

±ı ◊Âı ! ±Î‰Ì √›ı·˘ ’Îfl ! ±ıfiÎ ±P›ÎÁfiÌ …wfl »ı ±ËŸ. ±Î

±ø‹ ωiÎÎfi »ı ÷ı ±ıÀ·ı À«‹Î_ ±Î‰‰ÎfiÌ …wfl. ±ı¿ Œıfl˘ ‹‚ı »ı.

÷ıfiÌ ΩB≤Ï÷ …÷Ì fi◊Ì ±Î. ±ı¿ Œıfl˘ ‹fiı ¤ı√˘ ◊›˘ fiı iÎÎfi ·Ì‘_ ˢ›

÷˘ ±ıfiÌ ΩB≤Ï÷ …÷Ì fi◊Ì.

ˉı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ ÷ı … «ÎÏflhÎ. ’HÎ ±ı ÷‹ÎflÎ◊Ì flËı‰Î›

fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹Îflı ÷˘ ËΩfl˘ ·ŒflÎ_. ‰E«ı ⁄Á˘ ±Î›-Ω› ¿›Î˝ ¿fl÷Ì

ˢ›, ±ı‹Î_ ÂÌ flÌ÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flˢ ?! ÷‹ıı ¿Ë˘ ¿ı ±Î ⁄Á˘fiı ·Ì‘ı

fi◊Ì ÿı¬Î÷_ ¿Â_, »ı ¬fl_ ’HÎ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ⁄Á˘fiı ·Ì‘ı. I›Îflı Ë_ ¿Ë_

¿ı “⁄Á˘ ÷‹ÎflÌ √˘Ã‰HÎÌ »ı ¿ı ⁄ÌΩ ¿˘¥fiÌ ?” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ±ı ÷˘

‹ÎflÌ … √˘Ã‰ı·Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “⁄ı ‹Î‚fiÌ Ëµ √˘Ã‰ı·Ì ?” I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ.

⁄ı ‹Î‚fiÌ Ëµ √˘Ã‰ı·Ì.” ÷‹ıı … ±Î √˘Ã‰ı·Ì ⁄Î∞. ‹ÎflÌ ⁄Á˘ ⁄‘Ì

⁄_‘ ◊¥ √¥ ˢ› fiı ÷‹ÎflÌ ÷˘ «Î· … »ı fiı !

≠ffi¿÷ν — ’ı·Ì ⁄Áfi˘ ÀˇÎÏŒ¿ ±Î‰ı ±ıÀ·ı ÿı¬Î÷_ ⁄_‘ ◊¥ Ω›,

÷˘ ˉı Ωı‰Îfi_ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎı› ÿı¬Î›. ±Î ±ÎI‹Î ±flÌÁÎ …ı‰˘ »ı. ±flÌÁÎfiÌ

…B›Î±ı ±ÎI‹Î ‹Ò¿˘, ÷˘ ±flÌÁ΋Î_ »ı ÷ı … ’ı·_ Á΋ı Ë÷Ì …ı ‰V÷.

Á΋˘ ±Î‹ ÂHÎ√Îfl ¿flı·˘ ◊Î_¤·˘ Ë÷˘. ÷ı ±flÌÁ΋Î_ ÿı¬Î÷˘ ¿ı‹ ⁄_‘

Page 8: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 163 164 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

◊¥ √›˘ ? ◊Î_¤·˘ ‹ËŸ ‚@›Î ¿flı. ÷ı ‚¿÷˘ ⁄_‘ ◊¥ √›˘ ±ıÀ·ı

’ı·˘ ⁄Ò‹ ’ÎÕı ¿ı ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î‹Î_ ±Î‹ ‹ËŸ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì Ë‰ı. I›Îflı ¿Ëı,

¤¥, ‰E«ı ±Î ⁄Á˘ Ω› »ı ±ıÀ·ı.

±ÎI‹Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‹ ±Î ±Î_¬˘fiÌ ’ıà fi◊Ì Ωı÷˘,

±Î‹ ‹ËŸ ‚¿ı. iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ ÷ı ¿_¥ Ïø›Î ¿fl‰Ì ’Õı ? ‚¿ı ±ıÀ·ı ÷˘

±Î ±flÌÁÎfiı ¿Â_ ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Ì ’Õı ? ±ËŸ◊Ì ±Î‹ √›˘ ÷ı ‹ËŸ ÿı¬Î›.

fi ¬˘‚˘ ÀˇÎÏŒ¿ „@·›flLÁfiı !

≠ffi¿÷ν — ÷ı ⁄Á˘ …÷Ì ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰ÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄_‘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ±ı ÷˘ …ıÀ·Ì »ı, ÕÌÁÎ¥ÕıÕ ◊¥ »ı

±ıÀ·Ì …‰Î … ÿı‰ÎfiÌ. ¿Â_ ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ fiËŸ. ⁄Á˘ …÷Ì ‰¬÷ı

±Î’HÎÎ ·Z΋Î_ flËı ¿ı ’ı·Ì ⁄Î…\ »ı …. ±Î ÷˘ ’Ëı·Îfi˘ ÏËÁÎ⁄ »ı.

…ı ±Î ⁄Á˘ Ω› »ı ÷ı ¿Î›ÿÎfiÎ ÿflı Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — Ë_ ÷˘ ±ı ¢‘_ »\_ ¿ı ⁄Á˘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄_‘ ¿fl‰Ì ‹Îflı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ⁄_‘ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ⁄_‘ ¿fl‰Î …¥±ı ÷˘ ¿˘HÎ

⁄_‘ ¿flı ±ı ? ±Î’HÎı ÷˘ ©ÎI‹Î ◊›Î.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı √‹÷_ fi◊Ì ’λ\_ ±_ÿfl ¿ı ±Î ⁄Á˘ …¥ flËÌ

»ı. ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı ±Î ⁄Á˘ «Î·Ì ˉı, ⁄_‘ ¿fl˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı fiÎ √‹ı ±ı «_ÿ¤Î¥fiı fi◊Ì √‹÷_. ÷‹fiı ÷˘

√‹ı … »ı fiı ! ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ±Î ⁄‘˘ ÏËÁÎ⁄ »ı. ‹ÎÀı

√¤fl΢ fiËŸ. ⁄Á˘ ⁄‘Ì ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì ±Î‰ı »ı, fiËŸ ?

≠ffi¿÷ν — ¤Îflı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹ ? ˉı ±‹Îflı ⁄Á˘ fiÎ ±Î‰ı. ±‹Îflı ÷˘ ⁄‘_

±Î‰Ì √›_, ◊¥ flèÎ_. ±ı ÕÌÎ¥fi ’ÒflÌ ◊¥ √›ı·Ì. ˉı ’ÒflHÎ ¿flı·_ ÷ı

√·fi ◊Λ »ı. ÷ı ‰Ëı·_ ◊Λ ÷˘ ÁÎfl_ ±ı‹ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω› ±ı‰Ì

¤Î‰fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÷‹ıı ¿Ë˘ »˘, ⁄_‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰Ì ? ⁄_‘ ¿›Î˝

’»Ì ⁄√ÕÌ Ω› ⁄‘_.

≠ffi¿÷ν — fiÎ. ±ı «_ÿ¤Î¥fiı … ±Î‰ı »ı, ’HÎ ±Î µ¿ı· ±Î‰‰˘

Ωı¥±ı. µ¿ı·Î¥ Ω› ÷˘ ’»Ì ÂÎ_Ï÷ ◊¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ ‰¬÷ ±ı‰˘ ±Î‰Ì …Âı, ¬flı¬fl˘ ±Î‰Ì …Âı. ⁄Á

…Âı ±ıÀ·ı ’λ\_ ÿı¬Î¥ …Âı. I›Î_ Á‘Ì ≠÷ÌÏ÷‹Î_ flËı. F›Îflı ÿı¬Î›

I›Îflı ·Z΋Î_ ±Î‰ı. F›Îflı ŒÎ¥· ±Î‰ı, ⁄Á …÷Ì Ë˘› ‰E«ı I›Îflı

≠÷ÌÏ÷‹Î_ flËı ¿ı »ı … !

±Î¬Ì ÏŒS‹ ·BfifiÌ … √‹ı ?

≠ffi¿÷ν — Ωı‰Î fiı ΩHΉ΋Î_ Á_CÎÊ˝ ⁄Ë «Î·ı »ı. ±ıÀ·ı …ı …ı

Á_›˘√˘ ¤ı√Î ◊Λ ±ı‹Î_ ÷HÎÎ¥ …‰Î› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷HÎÎ¥ Ω› ÷˘ ¿˘HÎ ÷HÎÎ¥ Ω› ? ÷‹ı ÷˘

©ÎI‹Î. ©ÎI‹Î ÂÌ flÌ÷ı ÷HÎΛ ? «_ÿ¤Î¥ fi΋fi_ ’ÿ˚√· ÷HÎΛ.

≠ffi¿÷ν — ±ı Ωı‰Î-ΩHΉ΋Î_ „V◊fl÷Î flËı‰Ì Ωı¥±ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı „V◊fl÷Î flËı fiËŸ. „V◊fl÷Î flËı ÷˘ ∂·ÀÌ

µ’ÎÏ‘ ◊¥ ’Õı. ±Î ÏÁfiı‹ÎfiÌ ÏŒS‹ „V◊fl ◊¥ Ω› ÷˘ Â_ “Ωı‰Îfi_”

’»Ì ? ±ı ÷˘ «Î· … flËı‰Ì Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — fiËŸ, ±ı ÷˘ «Î· flËı, ’HÎ ±Î’HÎı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı «Î·

fi ◊¥ …¥±ı ±fiı ±Î’HÎı „V◊fl flË̱ı ±ı ….

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fḻı. “ΩıfiÎfl” ÷˘ Ë_‹ıÂÎ_ „V◊fl

… ˢ›. “ΩıfiÎfl” ÷HÎΛ fiËŸ Ë_‹ıÂÎ_ ›. “Ωı÷Î_” fi◊Ì ±Î’HÎı ±ıÀ·ı

±ıfiÌ ‹ËŸ ¨‘˘ ±P›ÎÁ ◊¥ Ω›. iÎΛ¿¤Î‰‹Î_ flèÎÎ ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘¥

ÿËÎÕ˘ ÷HÎΛ fiËŸ ±fiı ·Î√HÎ̉ ◊›˘ ¿ı ÷HÎΛ˘. ·Î√HÎ̉ ◊Λ

±ıÀ·ı ÏÁfiı‹Î‹Î_ › ÷HÎÎ¥ Ω› ·˘¿˘. flÕı »ı Ë_ ¿ı ! ±flı ’HÎ Ωı‰Îfi_”÷_

I›Î_ flÕ<_ »\_ Â_ ¿fl‰Î ? Ωı‰Îfi_ ˢ› I›Î_ flÕı ‹Ò±˘ ! flÕı ¬fl˘ ?! ±fiı

ÏŒS‹ ÷˘ ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÌ Ë˘› ÷˘ Ωı‰ÎfiÌ √‹ı ?

Page 9: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 165 166 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

≠ffi¿÷ν — fiÎ √‹ı, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ÏŒS‹‹Î_ CÎÕÌ¿‰Îfl‹Î_ ·Bfi ±Î‰ı. CÎÕÌ¿‹Î_ ‹Îfl΋Îfl

◊÷Ì Ë˘›, CÎÕÌ¿‹Î_ ËflHÎ ¿flÌ …÷Πˢ›, I›Îflı Ωı‰ÎfiÌ √‹ıfiı ! ±Î¬Ì

ÏŒS‹‹Î_ ·Bfi «ÎS›Î ¿flı ÷˘ fiÎ √‹ı fiı ? ±ıÀ·ı ⁄‘Ì ±Î ÏŒS‹ Ωı‰ÎfiÌ

»ı. …flΛ ±Îfi_ÿ fiÎ Ω› ±ı ±Î’b_ ωiÎÎfi.

„@÷ ÷˘ ±Î¬Ì … »ı ‹ËŸ, ’HÎ ±T›@÷ w’ı flËı·Ì »ı. ¿ı‹

±‘ÒflÌ flËı »ı ? ±Î’HÎfiı Ë…\ ±Î ⁄‘_ √‹ı »ı. »÷Î_ ±Î iÎÎfi ’»Ì

CÎb_ ¬fl_ ±˘»\_ ◊¥ √›_fiı ? …ı‹ …ı‹ ±˘»\_ ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ „@÷±˘

T›@÷ ◊Âı. √‹ı »ı ±ıfi˘ ±◊˝ Ï÷flV¿Îfl fi◊Ì ¿fl‰Îfi˘ ±ıfi˘. ’HÎ ±ıfiÌ

‹ËŸ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω›, ¤Ò·Ì Ω› ’˘÷ı, ’˘÷ÎfiÌ Â„@÷ ¤Ò·Ì Ω›

±fiı ±Î‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ √‹ı »ı ¿Ëı‰Î›.

¬Î±˘-’̱˘ ’HÎ ÷L‹›Î¿Îfl fiÎ ◊Ή. …\±˘, ÏÁfiı‹Î‹Î_ Ω‰ »˘ ÷˘

¿o¥ ¿˘¥ ÁÎflÌ ⁄¥ ¿ı ÁÎfl˘ ¤¥ ˢ›, ÷˘ ¤ıÀı »ı ±ıfiı ? ±fiı ¿˘¥

¿˘¥fiı ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘ I›Î_ ⁄Ò‹ ’ÎÕı »ı ¿ı ±ı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_ ? “fiÎ ‹ÎflÌ”

±ı‰_ ¿Ëı »ı ¿o¥ ? ‹fi‹Î_ Á‹…ı »ı ¿ı Ωı‰Îfi_ … »ı ±Î, ⁄˘·‰Îfi_ fi◊Ì.

¿ıÀ·Î ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ÏÁfiı‹Î Ωı‰Î √›ı·Î ? ÷ı ÿËÎÕı Ωı›ı·_ ¬fl_

fiı ’HÎ ? ÷ı ¿o¥ ⁄˘·÷Î fiˢ÷Î fiı ¿ı ¿ı‹ ‹Îfl_ »\_ ÷ı ? Ëo, Ωı‰Îfi_ …

»ı I›Î_ ±Î√‚ ! ±ı ÏŒS‹ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Ì ¿ı ÷‹ı ±‹fiı ‹Î◊ı ·¥

Ω‰ ΩıÕı. ÏŒ·‹ ÷˘ ¿Ëı »ı ¿ı Ωı¥fiı Ω‰. ’»Ì ÷‹ı ¨‘_ ¿fl˘, ÷ıfi_

ÏŒ·‹ Â_ ¿flı Ï⁄«ÎflÌ ? ’HÎ ’˘÷ı √_ÿfl «˘’ÕÌfiı Ω› ±ıÀ·ı ’»Ì Â_

◊Λ ? ±ı √_ÿfl ‘˘¥fiı …‰_ ’Õı. ’˘÷ı √_ÿfl «˘’ÕÌfiı Ω› ±ıÀ·ı …ı

ˢ› ÷ı ±Õı fiı « ÓÀı !

“Ωı‰Î”◊Ì ◊Λ ÏËÁÎ⁄ «˘A¬Î !

≠ffi¿÷ν — ¿o¥ ¤Ò· ◊÷Ì Ë˘› fiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı, ±Î’HÎı ±_ÿfl

‰œÌ±ı ’HÎ ¬flÎ ¿ı «_ÿ¤Î¥, ±Î ÷‹ı ¿fl˘ »˘ ±ı ÁΫ_ fi◊Ì. ÷˘ ›

’λÎ_ ±ı¿ ⁄Î…\◊Ì «_ÿ¤Î¥ ‹Îfiı fiËŸ fiı ¿flı ….

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı “ΩıfiÎfl” © »ı. …ıfiı “…\±ı”

»ı, ±ı‹Î_ ÂÏ© »ı ±fiı ±ÂÏ© »ı, ’HÎ ÷ı› ÁÎ’ıZÎ ƒÏp◊Ì. ⁄οÌ,

ΩıfiÎflfiı ‹ÎÀı ÂÏ©-±ÂÏ© ˢ÷Ì fi◊Ì. “ΩıfiÎfl”fiı ÷˘ ⁄‘_ Áfl¬_ … »ı.

±Î ⁄‘_ ·˘¿˘fiÎ ‹fi‹Î_ ÁÎfl_-¬˘À<_ »ı. ⁄Î¿Ì ¤√‰ÎfifiÌ ƒ„WÀ±ı ÁÎfl_-

¬˘À<_ »ı fiËŸ. Á‹Î…fiı ÁÎfl_-¬˘À<_ »ı. ¤√‰Îfi ÷˘ ¿Ëı »ı, “Ωı¥” √›Î

±ıÀ·ı »ÒÀÎ ◊¥ √›Î. ±ı › »^ÀÎ ±fiı ±Î › »^ÀÎ. ±ıÀ·ı Â_ ◊›_ ?

±iÎÎfiı ¿flÌfiı ⁄Î_‘ı·Î ÏËÁÎ⁄ ±ı “Ωı¥fiı” ¿Îœ˘ ±ıÀ·ı ÷‹ı »^ÀÎ ±fiı

±ı › »^À_. “Ωı›Î” ‰√fl ⁄Î_‘ı·˘ ÏËÁÎ⁄, “Ωı¥fiı” ¿Îœ˘ ±ıÀ·ı »^ÀÎ !

fi ◊οı ÏŒS‹ ¿ı ≠ıZο !

±Î ⁄‘_ …ı ±Î‰ı »ı fiı, ±Î iÎı› »ı fiı ÷‹ı iÎÎ÷Î ◊¢, I›Îflı

’ÒHÎνËÏ÷ ◊Âı. ±Î ΩHΉÎfiÌ ‰V÷±˘ flËÌ Ë‰ı. ‹ËŸ◊Ì …ı ‰ÎT›_”÷_ fiı

÷ı ∂√ı »ı ˉı. ∂√ı »ı fiı ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰_ ±Î’HÎı. ±fiı Ωı

÷L‹›Î¿Îfl ◊¥ √›Î ÷˘ ±Î ‹˘Z΋Î√˝ …÷˘ flËıÂı. ±Î ‹˘ZÎ ÷‹ÎflÎ

ËÎ◊‹Î_ ±Î’ı·˘ »ı. ˉı ≠ffi ∂¤˘ fiËŸ ◊Λ. ¿„QM·À Á˘S›Âfi flËıÂı.

±Î …ı ≠ffi ∂¤Î ◊Λ »ı. ±Î ÷˘ ‹ËŸ◊Ì ∂√ı »ı. ÷ıfiı ÷‹ı »ı ÷ı

‹ËŸ ±_ÿfl ≠‰ı ¿fl˘ »˘. ∂√ı »ı ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ? Á΋_ ŒÌS‹ ÿı¬Î›

»ı. ŒÌS‹ ±ı‰_ fi◊Ì ¿Ëı÷Ì ¿ı ÷‹ı ‹ÎflÌ ΩıÕı ¤ı√Î_ ◊¥ Ω‰. ±Î’HÎı

“Ωı‰Îfi_” »ı. ’HÎ ±Î “Ωı¢” ±ıÀ·ı »^ÀÌ …Âı. ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiı

’fl‹Îfi_ÿÌ ◊›Î. ±Î¬Ì Ï…_ÿ√Ì ÿflı¿ ¿Î› ˝ ÏŒS‹fiÌ ’ıà “Ωı‰Î”‹Î_ ±Î‰ı

÷˘ ¿˘¥ ¿Î›˝ ±ıfiı ±Õı fiËŸ. ÏŒS‹fiı ΩıfiÎfl˘ ±fiı ÏŒS‹ ⁄ı …\ÿΠˢ›

Ë_‹ıÂÎ_ ¿ı ±ı¿ … ˢ› ?

≠ffi¿÷ν — …\ÿΠˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ÏŒS‹‹Î_ µ÷flı·˘ ÏŒS‹ Ωı¥ ¿ı ? fiÎ. ÏŒS‹fiı ΩıfiÎfl˘

ˢ› ÷ı ÏŒS‹ …\±ı. ’HÎ …√÷ ÏŒS‹‹Î_ µ÷flı·_ »ı ±fiı ÷‹ı ÏŒS‹

ΩıfiÎflÎ »˘, ±ıÀ·ı ÏŒS‹ Ωı¥±ı ¿ı ¤¥, ±Î …√÷ «Î·ı »ı ±ı ÏŒS‹

ÿı¬Î› »ı. ±Î ⁄‘Ì ÏŒS‹ … »ıfiı ⁄‘Ì. ±ıÀ·ı ‰Î÷ Á‹…‰ÎfiÌ À>_¿Ì

fiı À« »ı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ › »ı fiËŸ ! ÏŒS‹ ±fiı ÏŒS‹fiı ΩıfiÎfl˘ ⁄Lfiıfiı

◊ο fiÎ ·Î√ı. ΩıfiÎflfiı ◊ο fiÎ ·Î√ıfiı ! ÏŒS‹fiı ◊ο fiÎ ·Î√ı.

Page 10: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 167 168 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

Ïfi¿Î· ¿flı ±ı ’ÿ˚√· ‘‹˝ !

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰¬÷ ÷˘ ŒÎ¥·˘fi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊÷˘ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· fi◊Ì ◊÷˘ ±ı …ıHÎı “ΩH›_” ±ı

±ÎI‹‘‹˝ ±fiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊‰˘ - fiÎ ◊‰˘ ±ı ’ÿ˚√·‘‹˝. ⁄ıfiÎ_

‘‹˝ …\ÿÎ »ı. ’ÿ˚√·fi˘ ‘‹˝ fiÎ ◊Λ, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Îÿı‰Î ? ±Î’HÎı

÷˘ “ΩH›_” ¬fl_ fiı ? “ΩH›_” ±ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ ‘‹˝‹Î_ »Ì±ı.

’ÿ˚√·fi˘ ‘‹˝ ˢ› ¿ı fiÎ › ˢ›. ±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. ’ÿ˚√· ‘‹˝

…\ÿ˘, ±ÎI‹‘‹˝ …\ÿ˘. ±ÎI‹‘‹˝ ±ıÀ·ı Ïfifl_÷fl “ΩH›Î” ¿fl‰_, Á_’ÒHν

ΩB≤Ï÷. ±ı¿ ’fl‹Îb ∂Õu_ ˢ› ÷˘ ¬⁄fl ’Õı, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î.

’Îfl¿Ì ’ÿ˚√· ’ÌÕ΋Î_ ’Õ¢ fiËŸ. ’ÿ˚√· ÷˘ CÎÕÌ‹Î_ ¨«_ ◊Λ, fiÌ«_

◊Λ. “ΩH›Î” ¿fl‰_ ±ı ±Î’H΢ ‘‹˝ fiı ¨«Î-fiÌ«Î ◊‰_, ‹÷¤ıÿ ◊‰˘

±ı ÷˘ …^fi˘ ’Ïfl«›, ‰‘ı ÷˘ √‹ı ±fiı CÎÀı ÷˘ fiÎ √‹ı. ±ı ‘‹˝ fiÎ

flËı‰˘ Ωı¥±ı ±Î’H΢. ±ı ’Ïfl«› ’Ëı·Î_fi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿ËÌ

ÿı‰Îfi_ ¿ı ±Î‹ fi◊Ì ±Î’b_, ±Î ±Î’b_ Lˢ›. ±ı ’ÎÕ˘ÂÌfiÎ_ ’ÏflHÎ΋

»ı. ÿÎÿαı fiÎ ¿èÎ_, »÷Î_ ±Î’b_ ‹Îfi̱ı ÷ıfiı ’»Ì ÿÎÿÎ Â_ ¿flı ?

±ıÀ·ı ±Î’HÎı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ±Î flÌ÷ı ¿fl‰Îfi˘ »ı. ±ıÀ·ı »^À¿˘

◊¥ √›˘. ’»Ì ±ı ¬flÎ⁄ ˢ›, ÿÏfi›Î ‰√˘‰Ì fiάı ±ı‰_ ˢ› ÷˘ ›

’HÎ ±Î’HÎfiı ⁄Α¿ fi◊Ì, ±ıfiı “Ωı¥±ı” …. “ΩıfiÎfl”fiı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷

ÁÎ◊ı ¿˘¥ Á_⁄_‘ ˢ÷˘ fi◊Ì. Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ √‹ı ±ı‰Ì ¬flÎ⁄ ˢ› ÷˘

› ‹ËŸ “ΩıfiÎfl”fiı, ƒpÎfiı ¿_¥ flÎ√ı › fi◊Ì ◊÷˘ fiı ¶ıÊı › fi◊Ì ◊÷˘.

“ΩıfiÎfl”fiı ¿_¥ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ‹ËŸ ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄ ±Î¬_ …√÷ Ïfi_ÿÎ

¿flı ±ı‰Î_ ¤Î‰ µI’Lfi ◊›Î ˢ›, ÏÕV«Î…˝‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷˘› ±ıfiı

±Î’HÎı Ωı›Î ¿fl‰Î_. “±˘Ë˘Ë˘ ! ±ı‰_ ¿ı‰_ «_ÿ¤Î¥ ? ÷‹fiı ÷˘ Ë_ ·Î›¿

ΩHÎ÷˘”÷˘ ’HÎ ÷‹ı »˘ fiηΛ¿”, ±ı‹ ¿Ëı‰_ …flÎ.

≠ffi¿÷ν — ⁄fl˘⁄fl »ı. ’HÎ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ◊Λ ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ◊Λ ÷˘ › “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ¬flÎ⁄ ‰÷˝fi

◊Λ ÷ı › “Ωı›Î” ¿fl˘.

≠ffi¿÷ν — ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ › “Ωı›Î” ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰ÎHÎÌ fiÌ¿‚ı ÷˘ › “Ωı›Î” ¿fl‰_. ±ı fiÌ¿‚ı ÷˘› …\ÿÎ

flËı‰_. ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì …\ÿÎ ◊Λ ’HÎ ÷ı ◊‰_ Ωı¥±ı. ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì …\ÿ_

◊Λ ’HÎ VÀıÏ’_√ ·ı. ±ıÀ·ı ⁄ÌΩ VÀı’ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±fiı ±ı‹Î_ ÷˘

Ωı¥±ı ÷˘ › ±_⁄ηη, ±Î iÎÎfiÌ ’flÊ ‰Î÷˘ ¿fl÷Î_ ˢ›fiı, ÷ı ±ı‹fiı

ÿı¬Î› ⁄‘_. …ı …ı ¿fl÷Î_ ˢ› ±ı ⁄‘_ ÿı¬Î›. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı »ı ÷ı ±Î

¿fl‰Îfi_ »ı, ±Î ¤Î‰˘ ¿fl‰ÎfiÎ »ı. ±I›Îflı ’Ëı·ı VÀı’ı ÿÒfl fiÎ ◊Λ

±ı¿ÿ‹ ±ıÀ·ı ±ı¿Îÿ VÀı’ ‰‘Îflı, ±ıÀ·ı ⁄ı-hÎHÎ ±‰÷Îfl ¿Ë̱ı »Ì±ıfiı !

⁄˘·fiÎflfiı “ΩHÎı” ÷ı »ıS·_ iÎÎfi !

“«_ÿ¤Î¥” F›Îflı ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ› ±fiı “÷‹ı” “Ωı›Î” ¿fl˘, ±ı

«_ÿ¤Î¥ Â_ ⁄˘·ı »ı, I›Îflı ±ı ¿flı@À iÎÎfi, »ıS·_ iÎÎfi. ±ıfiÎ ’»Ì ⁄ı

’√Ï◊›Î_ flèÎÎ_, ÷ı ÷˘ ±ı¿ÿ‹ fiÎfiÎ »ı. «_ÿ¤Î¥ Â_ ⁄˘·Ì flèÎÎ »ı, ±ıfiı

’˘÷ı “ΩHÎı”. ±ıÀ·_ ±Î‰ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.

¤√‰Îfi ¿ÚWHÎ ±Î‰_ ¿fl÷Î Ë÷Î ¿ı ¿ÚWHÎ Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı›Î” ¿flı.

‹ËΤÎfl÷‹Î_ ·ÕÎ¥ ◊¥ I›Îflı ¿Ëı »ı, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfiı »ı ÷ı Ω÷ı ¿›* ?

I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi “Ωı›Î” ¿fl÷Î Ë÷Î ¿ı ¿ÚWHÎ Â_ ¿flı »ı !”

±ÎÀ·_ … “Ωı‰ÎfiÌ” …wfl »ı.

±Îfiı ¿Ëı‰Î› iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ !

iÎÎ÷Î-ƒpÎfi˘ ¢ ±◊˝ »ı, ¿ı ¨«Î‹Î_ ¨«˘ ±◊˝ ’ı·˘ »ı ¿ı ’˘÷ı

±_ÿfl¬Îfiı Â_ ¿flÌ flè΢ »ı ? ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-±Ë_¿Îfl ⁄‘_ Â_ ¿flÌ flèÎ_

»ı, ±ı ⁄‘Îfiı Á‰˝ flÌ÷ı ΩHÎı ±fiı …\±ı ⁄Á. ⁄Ì…\_ ¿Â_ fiËŸ. ±fiı ÷‹Îflı

¿›Î ’ÿ‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ »ı ! ¿ı «_ÿ¤Î¥ Ëfl÷Î_-Œfl÷Î_ ÿı¬Î›. «_ÿ¤Î¥

Œfl÷Î_ ˢ›fiı ÷ı ÷‹ı ’»Ì ⁄ıÁÌfiı …\±˘ ÷˘ ±Î «_ÿ¤Î¥ ÷ı CÎÏÕ±ı

ÿı¬Î›. ¿ı‰Ì flÌ÷ı Œ›Î˝ ÷ı ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fi_ ±Î¬_ ÂflÌfl ÿı¬Î‰_ Ωı¥±ı.

⁄ËÎflfi˘ ¤Î√ ÿı¬Î‰˘ Ωı¥±ı, ±_ÿflfi˘ ¤Î√ ‰Îfl ·Î√ı. F›Îflı ⁄ËÎflfi˘

¤Î√ ÿı¬Î› …\ÿ˘, ÷ı ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Î ‹Î_Õı, ’»Ì Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Î›.

Page 11: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

iÎÎ÷Î-ƒpÎ 169 170 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

ˉı ⁄ËÎflfi˘ ¤Î√ ±ıÀ·ı Â_ ? ¿ı »˘¿fl˘ …÷˘ ˢ› ±Î‹ ±fiı

»˘¿flÎfiÎ √…‰Î‹Î_◊Ì ’ˆÁÎ ’Õı, ’Õ÷Πˢ› ÷˘ ’λ‚ ±Î’HÎı ’Ëı·Î_

Â_ ¿fl÷Î Ë÷Î, ¿¿‚ÎÀ ¿flÌ ‹ı·Ì±ı, ¿>ÿο>ÿ ¿flÌ ‹ı·Ì±ı, “∂¤˘ flËı,

’ˆÁÎ ’Õı »ı, ∂¤˘ flËı.” ËÎ·Ì Ω› ‹ËŸ ⁄‘_. ¿ÎflHÎ ¿ı ∞‰÷˘ Ë÷˘.

«_ÿ¤Î¥ ÷flÌ¿ı ∞‰÷˘ Ë÷˘. ±ıÀ·ı ±ı‰_ ◊Λ fiı ’»Ì ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ

◊›˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ’ˆÁÎ ’Õı ¿ı …ı ¿o¥ ◊‰Îfi_ ˢ›, ÷ı ±Î’HÎı «ı÷‰HÎÌ

±’Λ, ¿ı “±ı ¤Î¥, ÷ÎflÎ √…‰Î‹Î_◊Ì ’ˆÁÎ ’Õı »ı.” ’»Ì ±ı‹Î_ ±Î’HÎı

±ÎCÎΒλΠfiÎ ◊¥±ı ¿Â_. ±ı ÷˘ «ı÷‰HÎÌ fiÎ ±Î’̱ı ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

ΩHÎı ∞‰÷Πˢ¥±ı ±ı‰_ ¬⁄fl fiÎ ’Õ‰Ì Ωı¥±ı.

Ë…\ ±Î ƒÏp ¨«Ì …÷Ì …Âı. ∞‰÷Πˢ› ±Î…ı ÷˘ ‹ËŸ ¿¿‚ÎÀ

¿flÌ ‹ı·ı, ˉı ÷˘ …ı ¤Ò· ◊‰ÎfiÌ Ë˘› ¿ı fi¿ÁÎfi …‰Îfi_ ˢ› ÷˘ ◊Λ,

±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_. ‹flÌ √›Î ˢ› ÷˘ ’»Ì Â_ ¿fḻı ? ’»Ì

¤Ò·˘ ◊Λ ÷˘ ? ±ı ⁄‘_ ±Î‰Ì flÌ÷ı ±ıfiÎ …ı‰_ ! »˘ÕÌfiÎ ËÎ◊ı B·ÎÁ‰ıfl

⁄‘Î ÷ÒÀÌ √›Î, ÷˘ ±Î’HÎı ΩıfiÎfl fiı ΩHÎfiÎfl. ⁄Á ! ±ZÎflı› ⁄˘·‰_

fiËŸ, ΩHÎı ∞‰÷Î fiΠˢ¥±ı ±ı‰Ì flÌ÷ı flËı‰_.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë À>_¿ Á‹›‹Î_ ¿Ú’΂ÿı‰fiÌ »ıS·Ì

ÿÂÎ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›fiı, ±ı ÁÎfl_. »ıS·_ iÎÎ÷Î-ƒpÎ

÷˘, «_ÿ¤Î¥ ±Î‰÷Î-…÷Πˢ› ÷˘ ÷‹fiı ±Î‹ ÿı¬Î› ¿ı ±˘Ë˘Ë˘,

±Î‰˘ «_ÿ¤Î¥, ±ı‰_ ⁄‘_ ‰Î÷ ¿fl÷Πˢ› ÷˘ › ÷‹fiı …\ÿÎ ÿı¬Î›.

«_ÿ¤Î¥ ÿÎÿÎ∞fiÎ ’√ı ÷ı· CÎÁ÷Πˢ› ÷ı ÷‹fiı ÿı¬Î›. ±fiı “÷‹ı”

¿Ë˘ ¿ı “«_ÿ¤Î¥±ı ⁄Ë ÁÎfl_ CÎV›_” ±ı »ıS·_ !

≠ffi¿÷Î — ±Î‹ ±Î¿ÚÏ÷ …\ÿÌ ÿı¬Î› ¿ı ±Î‹ Á‹…HÎ◊Ì …\ÿ_ ÿı¬Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ’Ëı·Î_ Á‹…HÎ◊Ì …\ÿ_ ÿı¬Î› ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±Î¿ÚÏ÷◊Ì

ÿı¬Î›. Ëfl÷Î_-Œfl÷Î_ …ı‹ ±Î ⁄ÌΩ ¿˘¥ …÷Πˢ› ±ı‰Î_ ÿı¬Î›. ±Î

¤Î¥ ±Î‰÷Î_-…÷Î_ ÿı¬Î› »ı ±ı Á‹…◊Ì ÿı¬Î› »ı ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ, ±Î¿ÚÏ÷◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ÿı¬Î› ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_, ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î …\ÿ˘ »ı.

±ıfiÌ ⁄Ë ·Î·« flά‰Ì fiËŸ. ±ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À_ ’ÿ ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı

÷˘ ±Î …ıÀ·_ ±ÎM›_ »ı, ±ıÀ·_ ƒœ ◊¥ Ω› ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. Ï·Ï‹À

⁄Î_‘‰Î …¥±ı ÷˘ ±Î› flËÌ Ω› fiı ÷ı› flËÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ fiıı ¿ı «_ÿ¤Î¥ …\ÿÎ ÿı¬Î›, Ëfl÷Î_-Œfl÷Î_,

±ÎÀ·_ …\ÿÎ’b_ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ƒpÎ ÷˘ «_ÿ¤Î¥fiÌ ±_ÿfl …

ˢ›fiı !

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı … Ωı‰Îfi_ fiıı ! «_ÿ¤Î¥fiÌ ±_ÿfl ˢ› »÷Î_ ±ıfiı

ÿı¬Î› …\ÿÎ. ±ı ’HÎ »ıS·_ ’ÿ »ı, ±ı ÷‹Îflı ÷˘ ±Î ‹ıÓ ¿èÎ_ »ı ±ıÀ·_

… ±Î‰ı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_. ±ı VÀıÂfiı √›Î ÷˘ ⁄ÌΩ ⁄‘Î VÀıÂfi ¤ı√Î

◊¥ …Âı.

vvvvv

Page 12: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 171 172 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

[2.2]

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ !

±Î … »ı ‹˘Z΋Î√˝ !

±Î Á_ÁÎflfi_ ±Î¬_ V‰w’ … ±ı‰_ »ı ¿ı ±Î ÁΛ„LÀÏŒ¿

Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ıÀ·ı ¿<ÿfl÷ ⁄‘_ ¿›Î˝ ¿flı ±fiı ÷‹Îflı

“ΩH›Î” ¿fl‰Îfi_ ±ı … ‹˘Z΋Î√˝ »ı. I›Îflı ‰‚Ì ’λÎ_ øÏ‹¿‹Î√˝‰Î‚Î

¿ËıÂı, ±ı‹Î_ ±ÎI‹Îfi_ ¿Â_ fiËŸ ? ±ÎI‹Îfi_ ±ı‹Î_ ±Î‰Ì … Ω› »ı.

±ı‹Î_ ±ı¿ ±ıωÕLÁ ±ıfi˘ ±Î‰Ì … Ω› »ı, ω¤Îω¿ ¤Î‰ ! ω¤Îω¿

±ÎI‹ÎfiÌ Ï‰¤Î‰ ÿÂÎ. ÷ı ±ı‹Î_ ±ı¿ ±ıωÕLÁ ÷flÌ¿ı ±Î‰Ì Ω› »ı.

‹ÎÀı ¬flı¬fl ’©Ï÷Áfl ¿÷ν fi◊Ì ±ı, fiˆÏ‹Ïkο ¿÷ν »ı. ⁄ÌΩ Á_Ωı√˘

¤ı√Î ◊Λ I›Îflı ’λ\_ ◊Λ ±fiı Á_Ωı√˘fiÎ ‘yÎ◊Ì Ï‰¤Î‰ ◊Λ ±fiı

ω¤Î‰◊Ì ⁄ÌΩ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊Λ.

±ıÀ·ı ˉı ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ ±ı ¿flı, ±Îfiı

÷‹Îflı “ΩH›Î” ¿fl‰_, ÷˘ ±Î ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ËÎ◊ ¿’Λ˘, ¿Î’fiÎfl

¿<ÿfl÷, ÷‹ı “ΩH›Î” ¿fl˘ ±ı ⁄‘_ ¿ı‰‚iÎÎfi ±fiı F›Î_ Á‘Ì ¤˘√‰À˘

·Î√ı I›Î_ Á‘Ì ¿ı‰‚iÎÎfifiÎ ±_¢‹Î_ Œıfl »ı.

±Î µS·ÎÁ‹Î_ fiı µS·ÎÁ‹Î_ ¿ı‰‚iÎÎfi ◊¥ Ω›. ±I›Îflı

¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ ◊÷_ fi◊Ì, ’HÎ ±ıfiÎ_ ±_ ‰‘ı. ’˘÷ı ÷˘ ±ÎI‹Î »ı … ±fiı

⁄ËÎfl Ωı µS·ÎÁ‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ÷˘ ◊¥ flèÎ_ ! ±ı¿ Â_¿Î ÷˘ √›ı·Ì

»ı, Ïfi—Â_¿ ◊›ı·Î_ »ı, ’»Ì Ωı¥±ı Â_ ?

ÏÕ≠ıÂfi ◊›_ ˢ› ÷˘ ÏÕ≠ıÂfi “Ωı›Î” ¿fl‰_. ±ıÏ·‰ıÀ ◊›_ ÷˘

±ıÏ·‰ıÀ “Ωı›Î” ¿fl‰_. Â_ ◊Λ ÷ı “Ωı›Î” ¿fl˘. ±ıÏ·‰ıÀ ◊›Î ’»Ì

ÏÕ≠ıÂfi ±ÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ. F›Îflı ÏÕ≠ıÂfi ±ÎT›Î ’»Ì ±ıÏ·‰ıÀ

◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ‹ÎÀı …ı ◊Λ ±ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±’ ±ıLÕ Õεfi,

Õεfi ±ıLÕ ±’.

≠ffi¿÷ν — …ı‹ Á‹› Ω›, ±ı‹ ±Î iÎÎfi ÁF…Õ ◊÷_ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — Á‹…HÎ ’Õı ÷ı‹ Á‹Î÷˘ Ω›. ±Î’HÎı ÷˘ Á‹…‰Îfi_

±ı¿·_ … »ı. ‹ıÓ …ı iÎÎfi ±ÎM›_, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î‰flHÎ ⁄‘Î_ ÷ÒÀÌ √›Î,

¿÷ν’b_ »^ÀÌ √›_. ¿ÎflH΢ ⁄‘Î_ ∂ÕÌ √›Î. ˉı ±ı ’ÏflHÎ΋ flèÎÎ.

’ÏflHÎ΋fiı ÂÌ flÌ÷ı ¤˘√‰‰_ ? ±ıfiÎ_ ‹ÎÀı ±Î Á‹∞ ·˘ ! Á‹…◊Ì

⁄‘˘ µ¿ı· ±Î‰ı ±fiı ±ıÀ·_ ⁄‘_ Á‹Î¥ Ω› ¿ı “ΩHÎı” ±ı¿·_ …. ’ı·˘

√΂ ÿÌ‘Î ¿flı fiı ±Î “ΩH›Î” ¿flı ±ıÀ·_ …, fiÎ flËı ±ı‰_ ?

≠ffi¿÷ν — flËı, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı √΂ ÷˘ ÂflÌflfiı ±Õ÷Ì fi◊Ì. ‹E»fl_ ¿ˆÕu_ ˢ›

÷ı › “ΩH›Î” ¿flı. Ωı “ΩHÎfiÎfl” »ı ÷˘ ÂflÌfl◊Ì »ıÀ˘ »ı ±fiı “ΩHÎfiÎfl”

fiÎ flèÎÎ ÷ı CÎÕ̱ı ÂflÌfl‹Î_ »ı.

¬flÎ⁄fiı ¬flÎ⁄ “ΩH›ı” ±ı Ω› !

≠ffi¿÷ν — ˉı …ı ŒÎ¥·˘ ±Î‰Ì, ±ıfi˘ Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿› ˝.

±ı ≠¿ÚÏ÷fiÌ …ı ¿_¥ √Ò_«˘ Ë÷Ì, ±ı ⁄‘_ ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fḻı. ±ı …ı‹

…ı‹ “Ωı›Î” ¿fḻı ±ı‹ ±ı‹ ≠¿ÚÏ÷ ⁄‘Ì «˘A¬Ì ◊÷Ì Ω› ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ fiı ! ≠¿ÚÏ÷ ⁄‘Ì «˘A¬Ì ◊÷Ì Ω›. …ı‹ ÷‹ı

“…\±˘”fiı, ÷ı‹ ÷‹ÎflÌ “Ωı‰ÎfiÌ” „@÷ ‰‘÷Ì Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ‹„SÀM·Î›

◊Λ ±fiı «˘A¬_ ◊Λ. “¬flÎ⁄ »ı” ±ı‰_ “ΩHÎı” ±ıÀ·ı …÷_ flËı. ¿˘¥

’HÎ ‰V÷ ¬flÎ⁄fiı ¬flÎ⁄ ΩHÎ̱ı I›Îfl◊Ì … …‰Î ‹Î_Õı. …B›Î ¬Î·Ì

¿flÌ fiάı. ±ıfiı F›Î_ Á‘Ì ÁÎfl_ »ı ±ı‹ ‹Îfi̱ı I›Î_ Á‘Ì ⁄ıÁÌ flËı.

⁄ÌΩı ¿˘¥ ¿Ã˘fl µ’Λ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±Î iÎÎfifi˘ … µ’Λ !

Page 13: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 173 174 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

±Î …ı ¨‘_ ±Î‰ı »ı fiı, ÷ı ÷˘ “ΩH›_”fiı ÷‹ı ? ±ıÀ·ı …÷_ … flËı‰Îfi_

‘Ì‹ı ‘Ì‹ı. ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì …÷_ … flËıÂı. ±ı‹Î_ ±Î’HÎfiı ¬˘À fi◊Ì

…÷Ì. fiÎ “ΩH›_” ˢ› I›Îflı ¬˘À Ω›.

¿<ÿfl÷ı ±ı‰Ì ¿‚Î ‹Ò¿Ì »ı ¿ı ±Î …√÷ ⁄_‘ ◊Λ … fiËŸ.

¤√‰Îfifiı ’HÎ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı‰_ ˢ› ÷˘ › fiÎ ◊Λ ! ±ıÀ·ı ’»Ì ¤√‰Îfiı

‘Ìfl… ’¿ÕÌ ¿ı “Â_ ⁄fiı »ı” ±ı “Ωı›Î” ¿fl˘. ±fiı …ıfiı »^À‰_ ˢ› ÷ı

±ı‰Ì ‘Ìfl… ‘flΩı. …ıfiı ±Î …√÷ ’˘ÊÎ÷_ fiΠˢ›, ÷ı Â_ ⁄L›Î ¿flı

»ı ÷ı “Ωı›Î” ¿fl˘ ÷˘ »^À¢. “±‹ı” ’HÎ ±ı‰_ … ¿fḻı »Ì±ı.

Á_√ - ±Á_√ - ÁIÁ_√

≠ffi¿÷ν — ±Î’ …ı iÎÎfi ±Î’˘ »˘ ÷ı‹Î_ …\ÿ_ ÷˘ ’Õı »ı, ’HÎ

÷ı‹Î_ ‹ÎflÌ ¿_¥ ¿«Î flËÌ √¥ ËÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¿ÂÌ ¿«Î fiËŸ. @›Î_ @›Î_ T≤Ïkα˘ Ω› »ı ±fiı

@›Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ? ±fiı ·Î‰ı »ı Â_ ? ±fiı ·¥ Ω› »ı Â_ ? ±ı ⁄‘_

“Ωı›Î” ¿fḻı. ’»Ì ±ı◊Ì ‰‘Îflı ±Î√‚fi_ Ë‹HÎı ±Î ±ı‰Ì ¬˘ÀÌ

±ÎÂα˘ flά‰Ì fiËŸ. Ë‹HÎı ±Î “Ωı‰Î›” fiı ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √›_.

¤√‰Îfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı “T≤Ïkα˘ fiÎ ÿı¬Î› ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ◊÷Î_ fiı ?”

I›Îflı ¿Ëı, “fiΔ. ±ıÀ·ı “◊¥ √›_” !

ˉı “Ωı‰Îfi_” Â_ »ı ? ’ÿ˚√·fiÎ µÿ›fiı … “Ωı‰Îfi_” »ı. ’HÎ

µÿ› F›Îflı ±ı‰˘ ΩıÂ⁄_‘ ¤Îflı ˢ› I›Îflı ‘Ò_‘‚_ “ÿı¬Î›”. ±ıÀ·ı

“Ωı‰Îfi_” Á‹Ω› … fiËŸ, «Ò¿Ì Ω›. µÿ› Ωı Ë·¿˘ ˢ› fiı ÷˘ µÿ›

±ı¿⁄Î…\ «ÎS›Î ¿flı fiı “±Î’HÎı” “Ωı÷Δ ˢ¥±ı. «_ÿ¤Î¥fiı ÷‹ı “…\±˘”

±ı … »ıS·_ iÎÎfi.

≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄Î…\ Ωı‰Î‹Î_ … ±Î’H΢ Ïfifl_÷fl µ’›˘√ flËı,

‹ÎÀı ±Î’HÎı ±ı‰Ì ¿¥ Ïø›Î ¿fl‰Ì ¿ı …ı◊Ì ‰‘Îflı µ’›˘√ flËÌ Â¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄Î…\fiÎ Á_Ωı√˘, ÁIÁ_√ ÷flŒfiΠˢ‰Î Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷Î — ‹Îflı Á_Ωı√ ±ı‰Î_ fi◊Ì. ÷˘ ±ı¿Î_÷ ˢ› ÷˘ ‰‘Îflı ÁÎfl_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±ı¿Î_÷ ‰‘Îflı ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘› fiı ! ’HÎ ±ı¿Î_÷ ˢ›

@›Î_◊Ì ? ±ı‰Ì ’H›ˆ @›Î_◊Ì Ë˘› Á_›˘√ ‰√fl ?! ±Î Á_›˘√˘ …

ÿ—¬ÿÎ›Ì »ı fiı !

≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı¿Î_÷ Âıfiı ¿Ë˘ »˘ ±Î’ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩ Á_›˘√˘ ¤ı√Î fiÎ ◊Λ, ¿˘¥ Õ¬· ¿flfiÎfl_ fiÎ

ˢ›, ±Î’b_ V‰÷_hΠˢ›. ±fiı ’»Ì ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ÷ı ⁄‘_

“Ωı›Î” ¿fḻı. µ’›˘√ ‹Ò¿˘ ±ıÀ·ı ÿı¬Î›Î ¿flı ⁄‘_.

≠ffi¿÷Î — ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ‹ËŸ Â_ ±ÎT›_ fiı Â_ √›_ ÷˘ ±ı...

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı … iÎÎfi. «_ÿ¤Î¥ ±Î‹ ±Î¬Î fiÎ ÿı¬Î›. ’HÎ

‹ËŸ Â_ ±ÎT›_-√›_ ±ı ⁄‘_ ÿı¬Î›, ±ı ’Ëı·_ iÎÎfi. ’»Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ’ı·_

±Î¬_ ◊÷_ Ω›. …√÷fiı ÷˘ ±ÎT›_-√›_ ±ı A›Î· fiΠˢ›. ’Ëı·_ ±ı

V◊Ò‚ Ωı‰Îfi_. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ±Î ’»Ì ±ıÕ‰ÎLÁ ◊÷_ Ω›, ÁÒZ‹‹Î_. ’»Ì

»ı‰Àı ⁄‘_ ’˘÷ı …\ÿ˘ … ÿı¬Î›Î ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ±ı fi◊Ì ÿı¬Î÷_ !

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊Λ. ±ı¿ÿ‹ fiÎ ◊Λ ±Î. ±ı¿ ¿·Î¿ı

› fiÎ ◊Λ ¿˘¥◊Ì. ±‹fiı › Á_›˘√ ˢ› I›Îflı ±ı@ı@À fiÎ ◊Λfiı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ ’HÎ ±ı¿Î_÷ ‹ÎÀı ¿Ë˘ »˘ fiı, ¿ı ±ı¿Î_÷

ÁÎflÌ ‰V÷ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ·˘¿˘fiı ¬ÁıÕÌfiı ±ı¿Î_÷ fiÎ ¿fl‰_. ±Î’HÎı ¿˘¥fiı

¬ÁıÕÌfiı ±ı¿Î_÷ fiÎ ¿fl‰_. Á_›˘√˘fi˘ V‰¤Î‰ … »ı ¿ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ω›˘√

◊¥ …Âı.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹ …\±˘ ÷˘ ¿˘¥ Á_›˘√Ì ‰V÷ ±Î’HÎfiı ±Õ÷Ì fi◊Ì.

Ωı ±Î’HÎı ±Á_√ flËı‰_ ˢ› ÷˘ ⁄‘Î_fiÌ ‰E«ı ±Á_√ flËÌ Â¿Î› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — flËÌ Â¿Î›, ¬ÂÌ◊Ì flËÌ Â¿Î›. »ı … ±Á_√. ±ı‰˘

©ÎI‹Î »ı ±Î. Ë_ ±Á_√ … »\_. Ïfi·ı’ … »\_. ’ı·Ì ‹ÎL›÷Î ÷ÒÀÌ √¥

Page 14: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 175 176 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

±ıÀ·ı √›_. ±ı fl Ó√ ‹ÎL›÷Î Ë÷Ì. ÷ı◊Ì ÷˘ ·˘¿ ¿Ëı, “Ë_ ±Á_√ ¿ı‰Ì

flÌ÷ı ¿Ëı‰Î™ ?” ±ı‹ fiÎ ¿Ëı ·˘¿˘ ? ±fiı ÷‹fiı ÷˘ ’˘÷Îfiı Á‹Ω›

¿ı ±Î fl Ó√ ‹ÎL›÷Î ÷ÒÀÌ.

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿ »ı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ±ı¿Î_÷ ¿Î‹fi_

¬fl_ ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ˢ› ÷˘ ·Î¤¿ÎflÌ. ±ı¿Î_÷ ÷˘ ⁄Ë ·Î¤¿ÎflÌ. ±Î ±‹ı

⁄‘Î_ ⁄ıÃÎ_ ˢ›fiı ÷˘ ÁÒ¥fiı ±Î_¬˘ ‹Ÿ«Ìfiı ±ı¿Î_÷ ¬˘‚̱ı. fiËŸ ÷˘

±Î_¬ ∂CÎÎÕÌ Ë˘› fiı ‹ÎflÎ Á΋_ ¿˘¥ …\±ı ÷˘ ’»Ì ±ı¿Î_÷ flËı fiËŸ

fiı ! ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı ±ı‰_ ?

÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ ÷ıfiı Ωı‰Îfi_ !

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfiÌfiı ±Î ⁄Î…\ ·ZÎ … fi◊Ì ±ıÀ·ı ±ı “Ωı¥”

fiËŸ ¿ı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiËŸ. ±ı ÷˘ ÁÎfl˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ±ıÀ·ı “‹fiı

… ±ÎT›˘” ±ı‹ ±ı ¿Ëı. ÷L‹›Î¿Îfl … ˢ› Ë_‹ıÂÎ_. ⁄Ë fiÎ √‹÷˘ ˢ›,

±Ï≠› ω«Îfl ±Î‰ı I›Îflı ±ı »ıÀ˘ flËı ! “…ı·‹Î_ …¥Â ÷˘ Â_ ◊Âı ?!”

±ı‰Î ω«Îfl ±Î‰ı ¿ı »ıÀ˘ flËı, fiËŸ ÷˘ √‹÷Πω«Îfl˘‹Î_ ÷L‹›Î¿Îfl

◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±fiı ±Î’HÎfiı ‹fifiÎ ⁄‘Î_ “iÎı› ÿı¬Î›”. ‹fifiÌ

⁄‘Ì ±‰V◊Î “Ωı¥” ¿ı, Ï«kÎfiÌ ⁄‘Ì ±‰V◊Î “Ωı¥” ¿ı, ⁄Ï©fiÌ

±‰V◊Î “Ωı¥” ¿ı, ±_÷—¿flHÎfiÌ ±‰V◊Î “Ωı¥” ¿ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ ±‰V◊Î

“Ωı¥” ¿ı. ±Ë_¿Îfl ¨«˘ «œu˘ »ı ¿ı fiÌ«ı ∂÷› ˝ »ı ÷ı “Ωı¥” ¿ı.

ÁΑÎflHÎ ‹ÎHÎÁ˘, iÎÎfi ‰√flfiÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ¿˘¥ “Ωı¥” ¿ı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı fiı ÷fl÷ …÷˘ flËı. ⁄Á,

⁄Ì…\_ ¿_¥ fiËŸ, ÷˘ ±ı Â_ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ⁄‘Î …÷Î_ … flËı. ±Î √ÎÕÌ ±Î‰÷Ì Ë˘› fiı

±Î‹ …÷Ì Ë˘› ÷˘ ±ı‰˘ ¤› ·Î√ı ¿ı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ±Î‰Âı ÷˘ Â_ ¿flÌ ?

±_ÿfl «ÎS›Î … ¿flı, ±ı ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ‹fi‹Î_ …ı ◊Λ, µ¶ı√

◊Λ ¿ı ±‘˘‰ı√ ◊Λ, …ı ‰ı√ ◊Λ ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-

ƒWÀÎ V‰¤Î‰‹Î_ flËı‰_. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì …Õ ‰V÷±˘ »ı. «ı÷fi …ı‰Ì ÿı¬Î›

»ı ’HÎ »ı …Õ. ˉı …ı ‹fi‹Î_ ±Î‰ı »ı fiı, ±ı ω«Îfl˘ ⁄‘Î_ “Ωı›Î”

¿fl‰ÎfiÎ. “Ωı›Î” ¿fl¢fiı ±ıÀ·ı ⁄‘_ flÎ√ı ’ÕÌ …Âı. ±ı ÷˘ ±Î’HÎfiı ±ı‰_

·Î√ı ¿ı ±‰‚_-Á‰‚_ ◊¥ √›_. ¿o¥ ±‰‚_-Á‰‚_ ◊›_ … fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ω«Îfl ±Î‰ı fiı ’»Ì ÷L‹›Î¿Îfl ◊Λ, Ï«kÎ Œ˘À˘

⁄÷Ήı ÷ı ÷L‹›Î¿Îfl ÿÂÎ ¿Ëı‰Î› fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÏÕV«Î…˝ »ıfiı, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ÷˘ ±Î’HÎı

“ΩH›_” ¿ı ±Î Ï«kÎ ⁄÷Ήı »ı. ΩHÎfiÎfl˘ »|˘ … »ı. ¿flfiÎfl˘ ¤Î_…√Չ΂˘

ˢ›, ’HÎ ΩHÎfiÎfl˘ »^|˘ … ˢ› fiı ! ±Î’HÎı »^|Î fiı »^|Î !

fiÕı ¿÷ν’b_, fiËŸ ¿ı ¿<Ïø›Î !

±Î ÷˘ Á‹∞fiı ‹ΉÎfi_ »ı. µÿ›¿‹˝fiÎ_ …ı ÿ˘Ê ˢ›, ÷ı ÿ˘Êfiı

“ΩHÎı” I›Îfl◊Ì »^Àu˘. ÷ı ’»Ì ÁÀı‰ ˢ› ¿ı ¿<Àı‰ ˢ›, ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı

±Î’HÎı ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì. “ΩHοÎfl” ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ÷ı ‹ËÎI‹Îfiı ±Î ¿<Àı‰ı

› fi◊Ì fiı ÁÀı‰ı › fi◊Ì. ±Î ÁÀı‰-¿<Àı‰ ±ı ¤˛Î_Ï÷fiÎ V‰¤Î‰fiÌ »ı.

«_ÿ¤Î¥ … ¤˛Î_Ï÷fiÎ V‰¤Î‰◊Ì »ı. ±Î …ı ……‹ıLÀ »ı ÷ı ¤˛Î_Ï÷fiÎ_

ÏËÁÎ⁄ı »ı. ±ËŸ ±Î√‚ ¬˘ÀÎ_ ’Õı »ı. ±ıÀ·ı ÁÀı‰-¿<Àı‰ ⁄ıµ ⁄Î…\±ı

‹Ò¿Î‰Ì ÿÌ‘Ì fiı ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ⁄˘·Ì±ı »Ì±ı fiı,

’H›Î«Îfl-’ΒΫÎfl ⁄_fiı◊Ì …\ÿÎ, ¶_¶◊Ì ÷tfi …\ÿÎ, ±ıÀ·ı ¶_¶Î÷Ì÷ ÿÂÎ

»ı. ±fiı √‹ı ÷ı‰Î ¬flÎ⁄‹Î_ ¬flÎ⁄ ÿ˘Ê ÿı¬Î› ’HÎ Ωı ±ıfiÎ ÷‹ı iÎÎ÷Î

»˘ ÷˘ ÷‹fiı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’Îfl¿ÎfiÎ_ CÎıfl ¿Â_ ◊Λ, ±ı‹Î_ ±Î’HÎı Â_ ?

’ÎÕ˘ÂÌfiı CÎıfl flÎ_Õı, ÷ı‹Î_ ±Î’HÎı ¿_¥ flÕ‰ÎfiÌ …wfl »ı ? ±Î’HÎı I›Î_

…¥fiı ±ÎrÎÁfi ±Î’̱ı ¿ı ¤¥, …flÎ ÂÎ_Ï÷ flά…ı. µÿ›¿‹˝ ¤√‰Îfi

‹ËΉÌflı › ΩH›Î ¿fl÷Î Ë÷Î. ‹Î_¿Õ ¿ˆÕ÷Î Ë÷Î, ÷ıfiı ’˘÷ı ΩH›Î ¿fl÷Î

Ë÷Î, ¿ı ÿıË ±Î¬Ì flÎ÷ ’ÎÁÎ_ Œıfl‰ı »ı. ÿıË ÷˘ ÁËfi fiÎ ¿flÌ Â¿ı. ±ı

÷˘ ±Ë_¿ÎflÌ … ÁËfi ¿flÌ Â¿ı. ±ı ¿Ëı ¿ı ‹fiı ¿Â_ ¿ˆÕı ÷˘ Ë_ ¿_¥ Ëη_

fiËŸ. ±ıÀ·ı ±ı‰_ fiyÌ … ¿flÌ fiάı. ’HÎ ¤√‰Îfi‹Î_ ÷˘ ¿Â˘ ±Ë_¿Îfl

ˢ› fiËŸ fiı ! Ï⁄·¿<·ı› ±Ë_¿Îfl ˢ› fiËŸ.

Page 15: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 177 178 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

±I›Îflı ±Î ¿ÁÎ¥ ˢ›fiı, ±ıfiı Ë_ iÎÎfi ±Î’_ fiı ±ı Ωı iÎÎfi‹Î_

flËı fiı ±ÎI‹ƒ„WÀ◊Ì “Ωı›Î” … ¿flı ⁄‘_, ⁄ÌΩ‹Î_ Õ¬˘ fiÎ ¿flı, ‹ÎflÌ

±ÎiÎ΋Î_ flËı ÷˘ ±ı ‹˘ZÎı Ω›. ¿ÁÎ¥fiÌ Ïø›Î fiÕ÷Ì fi◊Ì, “Ë_ ¿fl_ »\_”

±ı fiÕı »ı. ±ı¿ ±‰÷Îfl √‹ı ÷ı ◊Λ ’HÎ ÷‹ı “Ωı›Î” … ¿fl˘ fiı

±ÎiÎ΋Î_ flˢ ÷˘ ±ı¿ ±‰÷Îfl‹Î_ ‹˘ZÎı …‰Î› ÷ı‰_ ±Î iÎÎfi »ı.

≠ffi¿÷ν — ∞‰ ⁄«Î‰‰Î ÿ‰Î ¿fl‰Ì, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ “Ë_ ©ÎI‹Î

»\_”, ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ÿıË »^ÀÌ Ω› ÷˘ ±ı‹Î_ ÁÎfl_ ¿›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Â_ ⁄fiı »ı ±ı “Ωı‰_”, ±ı ÁÎfl_ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı

±ÎI‹Î ’˘÷ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. ‹fi ‹fifiÎ ‘‹˝‹Î_ »ı, ±Î_¬˘

±Î_¬fiÎ ‘‹˝‹Î_, ¿Îfi ¿ÎfifiÎ ‘‹˝‹Î_ »ı. (T›‰ËÎfl)±ÎI‹Î ⁄ÌΩ ‘‹ ˝fiı

’˘÷ÎfiÎ ‘‹ ˝ ‹Îfi÷˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ÁÎ_¤Y›_, ‹fiı ω«Îfl ±ÎT›˘, ÷ı ±ÎI‹Î

±ÎI‹ÎfiÎ ‘‹˝‹Î_, iÎÎ÷Î-ƒpÎ ‘‹˝‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. iÎΛ¿¤Î‰‹Î_ ±ÎT›˘

±ıÀ·ı ◊¥ √›_, ’Òfl_ ◊¥ √›_ ¿Î‹.

≠ffi¿÷ν — “Ë_ ©ÎI‹Î »\_, Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı‰_ ·ZÎ flËı ±fiı

¬˘Ï‚›_ »^ÀÌ Ω› ÷˘ Á¬Ì ◊¥ …¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı »˘Õ‰ÎfiÌ ÿÎfi÷ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ ±fiı fiËŸ

»˘Õ‰ÎfiÌ › ÿÎfi÷ fiËŸ ¿fl‰ÎfiÌ. ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. F›Îflı »^À‰_

ˢ› I›Îflı »^À…ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î› ¿ı ÿÎw¬Îfi_ eÀ÷_ ˢ›

÷˘ eÀı, ÷ı …\±ı. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ıfiı “…\±ı”. ±fiı ’˘÷Îfi_ ‘˘Ï÷›_ ⁄‚Ì √›_

÷ı › …\±ı. ±˘Ë˘Ë˘, ±Î › ⁄Y›_ !

±ÎI‹iÎÎfi ωfiÎ fiËŸ iÎΛ¿ !

±Î «_ÿ¤Î¥fi_ ÂflÌfl »ı ±ı ⁄‘_ iÎı› »ı ±fiı ÷‹ı iÎÎ÷Î »˘.

iÎÎ÷Î-ƒpÎ ⁄Lfiı »˘ ±fiı iÎΛ¿ ±ıÀ·ı ΩHΉÎfi˘ fiı Ωı‰Îfi˘ ±ı V‰¤Î‰

… ’˘÷Îfi˘ »ı, ⁄ÌΩı ¿˘¥ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ÷ı ±Î «_ÿ¤Î¥ ƒU› ±fiı iÎı›

»ı. ±Î «_ÿ¤Î¥fiÎ ÿflı¿ V’ıfl’ÎÀı› ⁄‘_ ƒU› ±fiı iÎı› »ı. ±ı‰_ ‹fi

±ı ’HÎ ƒU› fiı iÎı› »ı. ‹fi Â_ ω«Îflı »ı ÷ı ΩHΉÎfi_ … ¬Î·Ì. ±ı‹Î_

’»Ì ‹ËŸ ËÎ◊ CÎη‰Îfi˘ fiËŸ. ËÎ◊ CÎηı ÷˘ ÿΛ.

ˉı iÎÎfi ‰√fl ‹ÎHÎÁ ‹fifiı iÎı› ¿flÌ Â¿ı fiËŸ. ±Î’b_ iÎÎfi fiÎ

±ÎM›_ ˢ› ÷˘ ‹fi ÁÎ◊ı ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ … Ω›, ±ıfiÎ ¿èÎÎ ’Ëı·Î_ ◊¥

Ω› ±fiı ±Î iÎÎfi ’»Ì ’˘÷ı …\ÿ˘ flËÌ Â¿ı. ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_, ⁄Á !

±Î ÂflÌfl Â_ ¿flÌ flèÎ_ »ı, ±ıfiı “ΩHΉ_” Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ……

ÁÎËı⁄ ……‹ıLÀ ±Î’÷Πˢ› ÷˘ ’HÎ ±ı‹fiı ΩHΉ_ Ωı¥±ı ¿ı ±Î ……

Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±ı ±Î’b_ iÎÎfi ±fiı …… Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ±ı ±ı‹fi_.

⁄Lfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ »ı ÷ı ŒflΩı ⁄Ω‰ı »ı. ±ÎI‹Î ±ÎI‹ÎfiÌ Œfl… ⁄Ω‰ı

±fiı ÁÎËı⁄ ÁÎËı⁄fiÌ Œfl… ⁄Ω‰ı. ÷‹ı ÁÎËı⁄fiı ±˘‚¬˘ ¿ı fiÎ

±˘‚¬˘ ? ‹ÎHÎÁ ÁÎflÎ »ı fiı ¿ı ◊˘ÕÎ ¬flÎ⁄ı › »ı ?

≠ffi¿÷ν — ◊˘ÕÎ ¬flÎ⁄ı › »ı.

ÿÎÿÎlÌ — …\±˘, ±˘‚¬ı fiı ! “Ë_ … »\_ ÁÎËı⁄”, ¿Ëı ÷˘ ±Î‰_

ÏfiW’ZÎ’Î÷Ì ⁄˘·ı ?

iÎÎfi ·Ì‘ı·Îfi_ Œ‚ Â_ ? F›Î_ ±Î√˛Ë »ı I›Î_ iÎÎfi fi◊Ì. iÎÎfi

»ı I›Î_ ±Î√˛Ë fiΠˢ›. iÎÎfi ±ıÀ·ı ÏfiflÎ√˛ËÌ.

≠ffi¿÷ν — ÏfiflÎ√˛ËÌ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı «_ÿ¤Î¥ ±Î√˛Ë ¿flı, ÿflÎ√˛Ë ¿flı ÷ıfiı ΩHΉ_, ±ıfi_

fi΋ iÎÎfi. ÷‹ı Ω÷ı … «_ÿ¤Î¥ ◊¥ Ω‰ ’»Ì iÎÎfi @›Î_ flèÎ_ ÷ı ?!

“Ë_ ‹_Ïÿfl‹Î_ ÿ½fi ¿fl_ »\_” ¿ı “Ë_ ±Î‹ ¿fl_ »\_” ±ı‰_ ⁄‘_ ÷‹Îflı ¿fl‰Îfi_

ˢ› fiËŸ. ÷‹Îflı ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ÂıfiÎ ÿ½fi ¿flı »ı ±ı ⁄‘_ “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_.

ΩıfiÎfl˘ ∞_ÿ√Ì ±Î¬Ì › Áfl¬˘ !

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ƒU›, ±ı¿ ’Ïfl„V◊Ï÷, ±ı¿ ‰V÷ fiÎfi’H΋Î_ …ı

Ωı¥ ˢ› ÿÁ-⁄Îfl ‰Ê˝fiÌ ™‹flı. ±ı ⁄hÎÌÁ-÷ıhÎÌÁ ‰Ê˝fiÌ ™‹flı …\±ı,

ÁÎ¥Ã-⁄ÎÁÃı …\±ı, fiı‰_ ‰Êı ±ı …\±ı, ΩıfiÎfl˘ ±ı¿ … »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ΩıfiÎfl˘ ±ı¿ ….

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı‹Î_ ΩıfiÎflÎfiı ±Î¬˘ ¤ıÿ ¿ı‹ ·Î√ı »ı ?

Page 16: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 179 180 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ±fi¤‰ …ı‹ …ı‹ Œfl÷Î Ω› »ı ±ı‹ ⁄‘˘

¤ıÿ Œfl÷˘ Ω›. ±fi¤‰ ±ı¿ … ≠¿Îflfi˘ ˢ÷˘ fi◊Ì. ’Î_« ‰Êı ±ıfiı

±Î fl‹¿Õ΋Î_ F›Î_ ≠ı‹ Ë÷˘ I›Î_ ±fi¤‰ ±ı‹Î_ … Ë÷˘ ¿ı ±ÎfiÎ ‰√fl

Á¬ … fi◊Ì. ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ Ωı÷˘ Ë÷˘. ˉı ‰ÌÁ ‰Ê˝fi˘ ◊Λ ±ı

±ı‰_ fiÎ …\±ı. ±ıÀ·ı ±fi¤‰ …ı‹ …ı‹ Œfl÷˘ Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı

ΩıfiÎflfiÌ ƒÏp ⁄ÿ·Î÷Ì Ω›.

≠ffi¿÷Î — fiÎ, ’HÎ ±ı‹Î_◊Ì ±fi¤‰ ◊Λ fiı ±ı‹ ¿Ëı ¿ı ±Î fi¿Î‹_

»ı. ±ıÀ·ı ‰ÌÁ ‰Êı …ı ¿Î‹fi_ ·Î√÷_ ˢ›, ±ı «Î·ÌÁ ‰Êı fi¿Î‹_ ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — fi¿Î‹_ … ·Î√ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ÎI‹Î …ı »ı, ±ı ÷ı ‰¬÷ı › ΩıfiÎfl˘ Ë÷˘,

iÎÎ÷Î-ƒpÎ Ë÷˘. ‰ÌÁ ‰Êı ±ı › iÎÎ÷Î-ƒpÎ »ı. «Î·ÌÁı › ±ı …...

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı …÷Ì ‰¬÷ı › ÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ … »ı. ±ı‹fiÎ iÎÎfi-

ÿ½fi‹Î_ Œıfl fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ı ŒıflŒÎfl flÏË÷ »ı.

¿<«ÎÏflhÎfi_ ΩHÎ’b_ ±ı … «ÎÏflhÎ !

≠ffi¿÷ν — «ÎÏflh΋Î_ ±Î ⁄‘_ ±Î‰‰_ Ωı¥±ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — «ÎÏflh΋Î_ ·Î‰‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ¿<«ÎÏflhÎ ΩHÎı, ±ıfi_

fi΋ «ÎÏflhÎ. ÁÎflÎ «ÎÏflhÎfiÌ ‹V÷Ì ±Î‰ı ±ı ¿<«ÎÏflhÎ, ±ı ¤›_¿fl

Ωı¬‹ÿÎfl.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±‹Îflı ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷fi˘ ±Ë_¿Îfl ±Î‰ı ÷ı...

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ±Î’̱ı ÷˘ ±Ë_¿Îfl ÷˘ fiÎ ±Î‰ı ’HÎ

‹V÷Ì ±Î‰ı, ±ı› ¬˘À<_ ’λ\_ !

≠ffi¿÷ν — ÷ı ’»Ì ÷‹ı ÷˘ ’»Ì ¿˘¥ Ω÷fi˘ ±Îfi_ÿ flËı‰Î …ı‰Ì

…B›Î … fi◊Ì flËı‰Î ÿı÷Î.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Y›_, ±Îfi_ÿ ÷˘, ’˘÷ÎfiÎ V‰w’‹Î_◊Ì ±Îfi_ÿ ·˘ fiı !

±Î¤ÎÁÌ ±Îfi_ÿ Â_ ·ı‰Îfi˘ ? ‹V÷̱˘ ·ı‰ÎfiÌ Ë˘› ? ‹V÷Ì ÷˘, ±Î

⁄ËÎflfiÎ ·˘¿˘ ·˙Ï¿¿ ‘‹˝fiı ‘‹˝ ‹Îfiı »ı, ±ı ·˘¿˘ ‹fifiÌ ‹V÷Ì‹Î_,

ÿıËfiÌ ‹V÷Ì‹Î_, ‰ÎHÎÌfiÌ ‹V÷Ì‹Î_, ±Î¬_ …√÷ ‹V÷Ì‹Î_ ¤‹Ì flèÎ_ »ı.

⁄ΉÎ-⁄Ή·Ì, ÁΑ-Á_L›ÎÁ̱˘ ⁄‘Î_ ‹V÷Ì‹Î_ … ’ÕuÎ »ı. ÷ı › ±Î¬˘

ÿËÎÕ˘ ‹V÷Ì fiÎ flËı. ◊˘ÕÌ¿ ‰Îfl, ’»Ì ’λ\_ Ë÷_ ÷ıfi_ ÷ı. ’»Ì ‹V÷Ì

±Î‰ı ! ±fiı ±ËŸ ÷˘ ‹V÷Ì fiΠˢ‰Ì Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±‹ı ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‹V÷Ì »˘ÕÌ ±fiı ±‹ı ˉı

ÿÎÿÎfiÌ ‹V÷Ì‹Î_ flË̱ı »Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹V÷Ì fiÎ √HÎΛ. ⁄οÌ, ÁÎflÎ «ÎÏflhÎfiÌ ‹V÷Ì Ë˘›,

÷ı ∂·À<_ fi¿ÁÎfi ¿flı »ı. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿<«ÎÏflhÎfi_ “ΩHÎ’b_” ±ı ŒÎ›ÿ˘

¿flı »ı. ¿<«ÎÏflhÎfiı “ΩHÎı” ±ı ±ÎI‹«ÎÏflhÎ.

≠ffi¿÷ν — ±‹ı ¿<«ÎÏflhÎfiı “ΩH›_” ÷˘ ¬fl_, ’HÎ ’˘ÏÏÀ‰

«ÎÏflhÎfiÎ_ ¿˘¥ Ω÷fiÎ_ ±Îfi_ÿ ‰√fl ∞‰‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — “ΩHÎı” ÷ı CÎÕ̱ı ±Îfi_ÿ ˢ› …, fiı “¿flı” ÷ı CÎÕ̱ı

ÿ—¬ ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ˉı ±‹Îfl_ ¿<«ÎÏflhÎ “ΩH›_”, ÷ı ‰¬÷ı ÷˘ ±Îfi_ÿ

Âıfi˘ ˢ› ? ±ı ÷˘ ÿ—¬-‰ˆflÎ√ ◊Λ ¿ı ±Î ¿<«ÎÏflhÎ “ΩH›_”.

ÿÎÿÎlÌ — ¿<«ÎÏflhÎfi˘ V‰¤Î‰ … ±ı‰˘ »ı ¿ı ’˘÷Îfi_ ±ı ΩHÎ’b_

¬˘‰Î¥ Ω›. Ωı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ΩB≤Ï÷ ◊›ı·Ì ˢ› ±fiı ¿<«ÎÏflh΋Î_ iÎÎfi

ËÎ…fl flËı, “ΩHÎ’b_”, ÷˘ ±ı ¨«Î‹Î_ ¨«_ «ÎÏflhÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ‰_¿Î›ı·_ ÿı¬Î› ÷ı ‰¬÷ı ÿ—¬ ÷˘ ◊Λfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Lˢ› ‰_¿Î›ı·_. ¤√‰Îfifiı I›Î_ ‰_¿Î›ı·_ fi◊Ì,

Á‹Î…‹Î_ ‰_¿Î›ı·_ »ı. Á‹Î… Â_ ¿Ëı »ı ? ±ıÀ·ı ±Î ‰Î_¿˘ fiı ±Î ÁÌ‘˘,

±Î fiηΛ¿ fiı ±Î ·Î›¿ ±ı ⁄‘Î_ ¶L¶‰Î‚˘ Á‹Î… »ı. ¤√‰Îfifiı I›Î_

±ı¿ … ‰V÷ »ı. ⁄‘Î iÎı› … »ı.

Page 17: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 181 182 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

¿÷ν ◊›˘ ÷˘ ·Î√ı ÿ˘Ê !

“ŒÎ¥· fi_⁄fl ±ı¿” ¬Î›, LËΛ, Á_ÕÎÁ Ω›, I›Îflı Ωı I›Î_ ‹˘Õ<_

◊›_ ˢ› ÷˘ ⁄Ò‹Î⁄Ò‹ ¿flÌ ‹Ò¿ı. I›Î_ › Ωı …‰Î fiÎ ÿıfiı, ÷˘ ‰œ‰ÎÕ

¿flı. ±S›Î, Á_ÕÎÁ …‰Îfi_ ¿_¥ ‹Ëk‰fi_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±ı › ‹Ëk‰fi_.

F›Îflı fiÎ …‰Î ÿı, I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ‹Ëk‰fi_ »ı ¿ı fiËŸ. ÿÎ÷HÎ ¿flı,

¬Î›, ÿ˘Õ‘΋ ¿flı ±ı ⁄‘_ “Ωı›Î” ¿fl‰_ ±Î’HÎı.

≠ffi¿÷ν — ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì µ’ÎÏ‘ ÂÎ ‹ÎÀı ¿flΉ‰Ì ? fi ¿flΉΛ

÷˘ fiÎ «Î·ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı »˘fiı ¿flı ! ±ı µ’ÎÏ‘‰Î‚Î … »ı. «_ÿ¤Î¥ ÷˘

…LQ›Î I›Îfl◊Ì … µ’ÎÏ‘‰Î‚Î !

≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ¿Ëı‰Îfi_ «Ò’, ‹fiı ⁄ıÁÌ flËı‰Î ÿı, ¬⁄flÿÎfl Ωı...

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ, ¬⁄flÿÎfl fiËŸ ¿Ëı‰Îfi_. ±Î’HÎı ’˘·ÌÁ‰Î‚Î

fi◊Ì. ±Î’HÎı ¤√‰Îfi »Ì±ı ! ’˘·ÌÁ‰Î‚Î ±ı‰_ ¿flı ¬⁄flÿÎfl ¿ı fiÎ

¬⁄flÿÎfl, ±Î’HÎı ÷˘ ¤√‰Îfi »Ì±ı, “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ±Î’HÎÎ

iÎÎ÷Î-ƒpÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±fiı ±ı ¿÷ν V‰¤Î‰‹Î_. ¿÷ν V‰¤Î‰‰Î‚˘

µ’ÎÏ‘ ¿›Î˝ … ¿fl‰Îfi˘. ’ÿ˚√· ¿÷ν V‰¤Î‰fi_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î ’ÿ˚√·fiı ÷˘ LËΉ_ »ı, ‘˘‰_ »ı, ±ı‰_ ¿fl‰_ »ı.

±Î’HÎı @›Î_ ±ı‰_ ¿fl‰_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ⁄ÌΩı

¿Â˘ ‘‹˝ fiËŸ. ÷‹ı ÷‹ÎflÎ V‰¤Î‰‹Î_, «_ÿ¤Î¥ «_ÿ¤Î¥fiÎ V‰¤Î‰‹Î_.

÷Îflı F›Î_ Œfl‰_ ˢ› I›Î_ Œfl ¿Ë̱ı, ÷Îfl˘ ¤À¿‰Îfi˘ V‰¤Î‰. ÷ı

¤‹flÕ˘ ±ıfi˘ ÀÎ¥‹ ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ’ÕÌ …Âı. ¤‹flÕ˘ ÷˘ Œ›Î˝ … ¿flı

fiı ? ÷ı ±Î ›ı ¤‹flÕ˘ … »ı.

‹fi ¿flı »ı ⁄‘_, ±ÎI‹Î ¿fl÷˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ‹fi◊Ì ÿ˘Ê ·Î√ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, “Ë_ ¿fl_ »\_”, ±ı‰_ ‹Îfi̱ı ÷˘ ÿ˘Ê ·Î√ı. “Ë_ ¿÷ν

»\_, ±Î ¤fi˘ ¿÷ν Ë_ »\_, ±Â¤fi˘ ¿÷ν Ë_ »\_” I›Î_ Á‘Ì ÿ˘Ê ·Î√ı.

I›Î_ Á‘Ì ¿‹˝ ⁄_‘Λ. ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ_ V‰w’‹Î_ ±Î‰Ì √›˘, ’»Ì ¿÷ν-

¤˘@÷Î ‹Àu˘. I›Îfl◊Ì ’»Ì ÿ˘Ê fiÎ ·Î√ı, ’»Ì Á_‰fl flËı !

±Î‹ ¬Î·Ì ◊Λ ‹‹÷Î !

≠ffi¿÷ν — ‹fi-‰«fi-¿Î›ÎfiÌ ‹‹÷Î ¬·ÎÁ ¿fl‰Ì ˢ› ÷˘ Â_

¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‹‹÷Îfiı “Ωı‰Ì”. ÷ı_ Ωı›ı·Ì ˢ‚Ì ? ˢ‚Ì‹Î_ ËÎ◊

CÎη̱ı ÷˘ ±Îfi_ÿ flËı ¿ı “Ωı¥±ı” ÷˘ ±Îfi_ÿ flËı ?

≠ffi¿÷ν — “Ωı¥±ı” ÷˘ ±Îfi_ÿ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ “Ωı‰ÎfiÌ” ±Î’HÎı ±Î. «_ÿ¤Î¥fiÌ ‹‹÷Îfiı “Ωı‰Ì”.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±Î‹Î_ ¬flÎ⁄ ¿‹˝fi˘ µÿ› ±Î‰ı ÷˘ ’λ˘ ’·À˘

fiÎ ◊¥ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¿Â_ ◊Λ fiËŸ. …ı µÿ› ±Î‰ı ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_.

«_ÿ¤Î¥ √Î_ÕÎ_ ¿Îœ÷Πˢ› ÷˘ › ÷‹Îflı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ÷ı◊Ì ¿_¥

±Î’HÎfiı fi¿ÁÎfi fi◊Ì. ‹ËŸ …ı ¤flı·˘ ‹Î· »ı ÷ı ±ı‰Î √Î_ÕÎ_ ¿Îœı ‰¬÷ı.

ÁÎfl˘ ¤› ˝ ˢ› ÷˘ ÕÎèÎÎ_ ›ı ¿Îœı !

÷‹ı ©ÎI‹Î »˘ ±fiı ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‹Ò‚ ‰V÷ ’΋Ì

√›Î ’»Ì ¿Â_ flèÎ_ … fiËŸ. ˉı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı, ¿˘fiÎ »˘¿flÎ_ «_ÿ¤Î¥

fl‹ÎÕı »ı, ±ı ⁄‘_ ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_”. “¿˘fiÎ »˘¿flÎ_ ? ÷‹ÎflÎ »˘¿flÎ_fiı

fl‹ÎÕ˘ »˘ ?” ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Îfi_, ’HÎ ±Î ⁄‘_ “Ωı‰Îfi_” ±Î’HÎı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı “Ωı‰Î‹Î_” fi◊Ì flËı‰Î÷_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷‹Îflı ’Òfl_ fiÎ flËı‰Î›. ±‹ı ¿flÌÂ_ ±ıfi˘ ’λ˘

flV÷˘. ’HÎ “Ωı‰Îfi_” … ±Î ¬Î·Ì.

Page 18: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 183 184 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı «_ÿ¤Î¥◊Ì …\ÿÎ ÷˘ »Ì±ı, ’HÎ ‰÷˝fi‹Î_ ±ı‰_

ÿı¬Î÷_ fi◊Ì Ë∞.

ÿÎÿÎlÌ — ‰÷˝fi‹Î_ fiΠˢ› ±ı ÷˘. ±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_” … ˢ›

Œ@÷. ‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ¬flÎ⁄ ¬⁄fl ’Õı ±fiı ÁÎfl˘

ω«Îfl ±Î‰ı ÷˘ ÁÎflÌ ¬⁄fl ’Õı. ±ı ⁄‘_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı ±Î’HÎfiı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ’Õı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı … “ΩıfiÎfl˘”. ±ı ±ÎI‹Î “ΩıfiÎfl˘”. ÷‹fiı flÎ√-

¶ıÊ ¿˘fiÌ ¿˘fiÌ ’fl ◊Λ »ı ?

≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ◊÷Î.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı … ±ÎI‹Î. ±fiı ÷ı “Ωı›Î” … ¿flı »ı ⁄‘_,

‹fi‹Î_ ¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ÎT›˘ ÷˘ ›. ÁÎfl˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ›, ⁄Ì…\_ ◊›_

ˢ›, hÎÌ…\_ ◊›_ ˢ›, ÷fl÷ … “Ωı›Î” ¿flı ⁄‘_. ¿˘”¿ ‰ÎHÎÌ Â_ ⁄˘S›˘,

¿˘¥ ¬flÎ⁄ ‰ÎHÎÌ ⁄˘S›˘ ˢ› ¿ı ÁÎflÌ ⁄˘S›˘ ˢ› ÷˘ › ’HÎ flÎ√-

¶ıÊ fiÎ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î. ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl.

“…\±˘”, ÏøÏ‹fi· ¿ı ÏÁω· √fiα˘fiı ?!

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Îfi˘ …ı ¤ÎÁ ◊¥ √›˘ »ı, ±ıfiı ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı Â_

¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ, «_ÿ¤Î¥fiı Â_ ◊¥ √›_ »ı ±ı

±Î’HÎı “Ωı‰Îfi_” »ı. ÷‹ı …\ÿÎ fiı «_ÿ¤Î¥ …\ÿÎ. ’»Ì «_ÿ¤Î¥ «ÌÕÎ÷Î

ˢ›, ÷ı › “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ±fiı «_ÿ¤Î¥ »ı ÷ı ŒÒ·ËÎfl «ÕΉ÷Πˢ›

÷ı › “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±fiı «_ÿ¤Î¥ ¿÷ν, ±ı‰Ì flÌ÷ı flˢ

÷˘ ÏŒÀ ◊Âı fiı flËı ¿Î›‹fi_. ÷‹ı »^ÀÎ ’ÕuÎ ’»Ì ˉı ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒpÎfiÎ

‘‹˝‹Î_ … ±Î‰Ì √›Î. «_ÿ¤Î¥fiı …\ÿÎ ’ÎÕuÎ ±ıÀ·ı …\ÿ˘ fiı …\ÿ˘ …

¤Î‰ flά‰˘ ’Õı.

‰÷˝‹Îfi‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ ? I›Îflı ¿Ëı, …ı ¿_¥ ¿flı ÷ı «_ÿ¤Î¥ ¿flı,

÷ıfi˘ ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘ ˉı fi◊Ì. ÏøÏ‹fi· ¿ı ÏÁω· »ı ? ±ı ⁄‘_ ¬flÎ⁄-

ÁÎfl<_ Ωı‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ±Î’HÎı. ·˘¿ ±Îfiı ¤Î√ ’ÎÕ÷Πˢ›fiı, ⁄ËÎfl

÷˘ F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiΠˢ› I›Î_ Á‘Ì ¤Î√ ’ÎÕıfiı, ±Î ÏÁω· ±ÎT›_

fiı ±Î ÏøÏ‹fi·. ˉı ÏÕŒ˘SÀfl ˵ ◊Λ. ±Î’HÎı ÷˘ ÏÕŒ˘SÀflfiı

“ΩHΉÎfi˘” »ı, Œ@÷. ÷‹ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î, © …

V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î. ⁄Ì…\_ ¿_¥ … ÷‹Îflı ˢ› fiËŸ ˉı. ÏÕŒ˘SÀfl »ı ¿ı

Â_ »ı ±ı Ωı‰Îfi_ fiı ΩHΉÎfi_. ±fiı T›‰ËÎfl »ı I›Î_ Á‘Ì ÏËÁÎ⁄ı ›

¿Îœ‰˘ ’Õı ¿ı ±Î ±ËŸ …flÎ Ë…\ ¿Î«_ »ı. ±ËŸ ±Î√‚ ⁄fl˘⁄fl ◊›_

»ı. Ë…\ ±Î ◊˘Õ<_¿ ±ËŸ ¿fl‰Îfi_ »ı. ±ËŸ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÎ ⁄Î¿Ì »ı.

T›‰ËÎfl »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ÏËÁÎ⁄ ¿Îœ‰˘ ’Õı fiı ? ±ı … Ωı‰Îfi_ »ı fiı ?

Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ÁÎflÎ-¬˘ÀÎfiÎ ¤Î√‹Î_ fiÎ ’ÕÌ …÷Î_ ? ±ı ÷˘ ‹Ò‚◊Ì

Áfl‰Î‚ı ¬˘À … »ı. ±ı‹Î_ ¿_¥ ¿‹Î›Î fi◊Ì. I›Îflı ±Î’HÎı fiÎ ¿‹Î›Î

÷˘ ÷ı ‘_‘˘ … »˘ÕÌ ÿı‰˘. ÁÎflÎ-¬˘À΋Î_ ¿‹Î›Î fiËŸ fiı ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ. ±ı «_ÿ¤Î¥ ¿›Î˝ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. “±Î’HÎı” “Ωı›Î” ¿fḻı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì ’HÎ ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ‰Î÷˘

¿fḻı »Ì±ı, ««Î˝ ¿fḻı »Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ¿fḻı »Ì±ı ±ı‰_ fi◊Ì, ’HÎ ⁄‘_ ÷‹Îfl_ ◊¥

Ω› »ı. ±ı‹Î_ ÷‹Îflı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_ ˢ›. ÷‹ı “¿fl÷Δ fi◊Ì. ÷‹ı ¿fl÷Î

ˢ ÷˘ ⁄÷Ή˘.

≠ffi¿÷ν — Á΋ı «Î·Ìfiı ±Î‰Ì ’Õı ÷ı ÏfiÏ‹kÎ ¿ı Á΋ı «Î·Ìfiı

ÏfiÏ‹kÎ ⁄fi‰_ T›‰ËÎfl‹Î_, ·Bfi ‰√ıflı‹Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î T›‰ËÎfl‹Î_, ·Bfi ‰√ıflı‹Î_ Á΋ı◊Ì ±Î‰Ì ’Õı, ÷ı

“±Î’HÎı” @›Î_ …‰Îfi_ »ı, ±ı ÷˘ “«_ÿ¤Î¥”fiı …‰Îfi_ »ı fiı ! ÷‹Îflı ‹ÎÀı

÷˘ ¿Â_ ¿Î‹ … flÎA›_ fi◊Ì. ‹ıÓ ÷˘ ¿Â_ ¿Î‹ ÷‹fiı Á ÓM›_ fi◊Ì fiı !

Page 19: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 185 186 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

Ωı›Î ¿fl˘, ’ÒflHÎfi_ √·fi !

iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±Î’HÎı ◊›Î ±fiı «Î·Âı ÂÌ flÌ÷ı ? ÷˘ ¿Ëı »ı,

“T›‰„V◊÷” „@÷ ‹ËŸ ≠ıflHÎÎ ±Î’Âı. ÷ı ±Î‘Îflı «_ÿ¤Î¥fi_ «ÎS›Î

¿flÂı. «_ÿ¤Î¥ √΂Î√Î‚Ì ¿flı, ‹Îfl΋ÎflÌ ¿flı ÷˘ › ±ı ±Î’HÎı “Ωı›Î”

¿fl‰Îfi_. ±ÎÀ·_ … ±Î’b_ ωiÎÎfi »ı ±Î.

’ÒflHÎ ¿flı·_ fiı ±ı √·fi ◊Λ »ı. …ı ’Òflı·_ ÷ı √·fi ÷˘ ◊›Î ‰√fl

flËı … fiËŸ fiı ! ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ flά‰Îfi˘, ÷‹Îflı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_.

…ı‰_ ’ÒflHÎ ¿›* ˢ› ÷ı‰Î ≠¿Îflfi_ √·fi ◊Âı. ⁄Ë ¿Õ¿ ¿›* ˢ› ÷˘

¿Õ¿ fiÌ¿‚Âı, Ã_Õ<_ ¿›* ËÂı ÷˘ Ã_Õ<_ fiÌ¿‚Âı. ’HÎ ±ı √·fi ÷˘ ◊›ı …

»ÒÀ¿˘ »ıfiı, ÀÎ_¿Ìfi˘ ¤flı·˘ ‹Î· Ë÷˘ ! ¤Ò· fiÎ ◊Λ ±Î‰Ì, fiËŸ ÷˘

⁄Ë ¨«_ ±Î iÎÎfi »ı, ’»Ì ⁄ŒÎ¥ …Âı ¿ıÁ ±Î¬˘.

Ïø›Î …^fiÌ ±Î’HÎı ±Î‰Ì ¿flı·Ì ˢ›, ÷ıfi_ Œ‚ ±ÎT›_. ÷ı “Ωı›Î”

¿fl‰Îfi_. ŒflÌ fi‰˘ ‰ı’Îfl ¿fḻı I›Îflı ‰Î_‘˘ ±Î‰ı fiı !

¿ÎHÎ ±fiı ‰ÎΩ_ ⁄ıµ Áfl¬Î iÎı› !

±‹ı ÷˘ ±‹ÎflÌ Ω÷fiı Â_ ‹Îfiı·_, ±‹ı …ı »Ì±ı ±ı »Ì±ı,

±_÷—¿flH΋Î_ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi_ ÁÎ_¤‚ı·_ … fiËŸ. ±Î‹Î_◊Ì ‹fi-⁄Ï©-Ï«kÎ-

±Ëo¿Îfl ±Î ⁄‘Î ⁄˘·ı, ¿˘¥fi_ ÁÎ_¤‚ı·_ fiËŸ. I›Îflı „V◊fl flËı·Îfiı !

±Î ÷˘ ¿ıÀ·Î ⁄‘Î ⁄Ë ÁflÁ ⁄˘·ı, ⁄ıLÕ‰ÎΩ_ ‰√ÎÕı ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ÷˘

¿ÎHÎ ¿fl‰Î ±Î‰ı. ±S›Î, ⁄ıLÕ‰ÎΩ ‰√ÎÕuÎ ¿fl÷Î Ë÷Î, ˉı ¿ÎHÎ ¿fl‰Î

±ÎT›Î »˘ ?! ÷‹ı ¿˘HÎ, ±S›Î ‹Ò±Î ?! ±ı ⁄ıLÕfiÎ ‰ÎΩ_ ‹fiı √‹ı

÷˘ ¿ÎHΉ΂Îfi_ ‹fiı ‰Î_‘˘ ±Î‰ıfiı ?!

±Î ‹Îfl_ ±fiı ±Î ’fl¤Î›*, V‰-’flfiÌ ¤ıÿflı¬Î ÿı¬ÎÕı »ı, ÷ı

ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ ¿Ëı‰Î›. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ⁄ıµ ¤ıÿflı¬Î fiÎ ⁄÷Ήı. ÁQ›¿˚

ÿ½fi ±ıÀ·ı Â_ ¿ı ±Î Ë_ »\_ ±ı‰_ ‹fiı ˉı ¤ÎÁı »ı ±ı‹. ±ıÀ·ı ◊˘ÕÌ

◊˘ÕÌ ≠÷ÌÏ÷ ⁄ıÁ÷Ì Ω›. ’»Ì ∂ÃÌ Ω›, ◊˘Õ̉Îfl ’»Ì ∂Ãı-⁄ıÁı,

’Î»Ì ∂Ãı-⁄ıÁı ±fiı ±Î ZÎΛ¿ Á‹Ï¿÷ ¿Î›‹ ≠÷ÌÏ÷ flËı ±fiı ±Î …

Ë_ ±fiı ±Î …\ÿ_, ±Î Ë_ ±fiı ±Î …\ÿ_. ˉı …\ÿ΋Î_ ⁄ı ≠¿Îfl, CÎÕÌ¿‹Î_

»ı ÷ı ⁄ıLÕ‰ÎΩ_ ·¥fiı ±Î‰ı fiı ‹˘ÀÎ ‹˘ÀÎ ÂHÎ√Îfl ¿flÌfiı ±Î‰ı ±fiı

CÎÕÌ¿‹Î_ ¿ÎHÎ ¿Îœ‰Î ÷ˆ›Îfl ◊Λ. ÷ı ’ı·_ ⁄ıLÕ‰ÎΩ_ ±Î‰ı I›Îflı ¬Â ◊¥

…¥±ı ±fiı ’ı·_ ¿ÎHÎ ¿Îœ‰Î ±Î‰ı I›Îflı ÏÕ≠ıÁ ◊¥ …¥±ı. ±fiı ±Î

ˉı ¬Â ◊‰Îfi_ fiı ÏÕ≠ıÁ ◊‰Îfi_ fiËŸ, ±ıfiı “Ωı›Î” … ¿fl‰Îfi_.

±ıÀ·ı ±Î ‰ÎΩ_ ‰Î√ı ÷ıfiı › ¬Î·Ì “Ωı‰ÎfiÎ_” »ı. ’»Ì ±Î Ωı

±Î‹Î_ ‰ÎΩ_ ‰√ÎÕu΋Î_ ±ıfi˘ flÁ «Î¬ÌÂ_ ÷˘ ¿ÎHÎ ¿ÎœÂı ÷ıfi˘ ’λ˘

flÁ «Î¬‰˘ ’ÕÂı. ÷ı ‰¬÷ı √‹Âı fiËŸ. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ¿ÎHÎ ¿Îœı, ÷ı flÁ

fiÎ «Î¬‰˘ ˢ› ÷˘ ’Ëı·Î_ «Î¬Â˘ … fiËŸ, “Ωı‰Îfi_” »ı. ±Î «Î¬‰Î

‹ÎÀı fi◊Ì. ZÎΛ¿ ÿ½fi ¿˘fi_ fi΋ ? ’˘÷Îfi_ ±ı ’˘÷Îfi_ ±fiı ’Îfl¿<_ ±ı

’Îfl¿<_. ’Îfl¿<_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ, ±Î’HÎı …ı ’˘÷ÎfiÎ “ΩHÎ̱ı” ±ı ÷˘ iÎı›

‰V÷±˘ »ı, “ΩHΉÎfiÌ” … …wfl »ı, «Î¬‰ÎfiÌ ‰V÷±˘ Lˢ›. ⁄Lfiı

ÿı¬Î› ¬flÎ_, ‰ÎΩ_‰Î‚˘ ˢ› ÷ı › fiı ¿ÎHΉ΂_ ˢ› ÷ı ›, ÿı¬Î›

¬fl_ fiı ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ … ≠¿Îflfi_ fiΠˢ› ’ÿ˚√·. ’ÿ˚√· Ë_‹ıÂÎ_

ωfl˘‘ΤÎÁ ±fiı Ω÷Ω÷fi_ ˢ›.

Ωı‰Î-ΩHΉÎ◊Ì ◊Λ Ïfi…˝flÎ ’ÒHν !

±ı ÷‹fiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î‹ ◊Λ »ı, ÷ı‹ ◊Λ »ı. ÷ıÀ·_ ÷˘

¬⁄fl ’Õı ±fiı ’ı·_ ¬⁄fl fiÎ ’Õı, ⁄ı¤Îfi’b_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı …ı ¬⁄fl ’Õı, ÷ı ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fḻı »Ì±ı

¿ı ±Î «_ÿ¤Î¥fiı ◊¥ flèÎ_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı

¤¥, ±Î Â_ ◊¥ flèÎ_ »ı ? ⁄Á.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ’ÏflHÎ΋ …ı ±ÎT›_ »ı ±I›Îflı, ±ı ¿_¥¿

±Î√·Î ¤‰fiÌ ¤Ò·fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÏËÁÎ⁄ ÷˘ ±Î’HÎÎ ¿flı·Î, ±Î√·Î ¤‰fiÎ. ±Î√·Î

¿‹˝fiÎ Œ‚ »ı ±Î. ±Î√·Î ¤‰fiÎ_ ¿‹˝ ÷˘ ›˘…fiÎ w’ı ˢ› »ı ±fiı

’»Ì ±ËŸ›Î_ w’¿‹Î_ ±ÎT›Î_ ˢ›, ÷ıfi_ ±Î Œ‚ »ı.

Page 20: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 187 188 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ıfiÎ ¿_¥ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ±ı‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ˢ÷_ fi◊Ì. Œ@÷ “Ωı‰Îfi_”

fiı “ΩHΉÎfi_” … flËı »ı. ≠Ï÷ø‹HÎ ÷˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁfiÌ ΩıÕıfiÌ ¤Î_…√Õ

ˢ› ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl‰Î_ ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı “Ωı¥±ı” ¿ı ±Î ±Î’HÎı ¤Ò· ¿flı·Ì, ±ıfi_

’ÏflHÎ΋ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò·, ±ı ÷˘ »^À¿˘ … fiËŸ fiı ! ⁄‘Ì › ¤Ò·˘ … »ı

fiı ±Î’HÎÌ. ±ıÀ·ı ±Î ±Îfiı ÷‹Îflı “Ωı‰Îfi_” fiı “ΩHΉÎfi_”, ±ı Ïfi…˝flÎ

◊›Î ¿flı.

Õ¬˘Õ¬·fiı › “ΩH΢” !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎfiÌ ±ÎiÎÎ ⁄flÎ⁄fl ’΂̱ı »÷Î_ › Á_ÁÎfl‹Î_

Õ¬˘Õ¬· ◊¥ Ω›, ÷˘ ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊¥ Ω›, ÷ıfiı “ΩHΉ̔ Ωı¥±ı ±Î’HÎı. ΩHΉÎfiÌ

‰V÷ ±ı iÎı› »ı. Á_ÁÎfl‹Î_ …ı ⁄‘Ì ‰V÷±˘ ◊Λ »ı ±ı iÎı› »ı ±fiı

÷‹ı iÎÎ÷Î »˘. ±ı ƒU› »ı ±fiı ÷‹ı ƒpÎ »˘. ’˘÷ÎfiÎ V‰¤Î‰‹Î_

flËı‰Îfi_.

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı ±ı‰_ ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı »Ì±ı,

’HÎ ±Î’HÎÌ ŒÎ¥· ˢ›, ±ı ±Î iÎÎfi fiÎ ΩHÎ÷Ì Ë˘› ±fiı Õ¬˘Õ¬·

¿flı ÷˘ ±Î’HÎı Â_ ¿fl‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — Õ¬˘Õ¬· “Ωı›Î” ¿fl‰ÎfiÌ. …ı ◊Λ ±ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_.

ÁËfi ¿fl‰_ ’Õı, ±ıfiı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ±Î’H΢ ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄‘˘. ’Îfl¿Î

‹ÎHÎÁfiÌ Õ¬· fi◊Ì ¿˘¥fiÌ.

⁄ı CÎÕı I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ?

≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpΤΉ ¿ı‚‰‰Îfi˘. ˉı

±ı‹Î_ ⁄ı …HÎ CÎÕ÷Πˢ› fiı ±ı¿ …HÎ ¬˘À˘ ˢ›, ÷˘ ±Î’HÎı ‹˙fi

flËı‰_ ? ¿ÎflHÎ ¿ı ±Î’HÎı ’ı·Îfiı ¿Ë̱ı ±ıÀ·ı ÁΫ_ ‹Îfiı fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ‹˙fi flËı‰Î-¿fl‰Îfi_ fiËŸ. Â_ ◊Λ »ı ±ı “Ωı‰_”. ‹˙fi

flËı‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ › ⁄√Õu_ ±fiı ¿Ëı‰Îfi_ ¿Ë̱ı ÷˘ › ⁄√Õu_.

«_ÿ¤Î¥ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ¿>ÿÂı, ÷‹ıı Ωı Ωı ÷˘ ¬flÎ_. ±ı CÎÕ̱ı «_ÿ¤Î¥

Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı‰Îfi_”.

≠ffi¿÷ν — ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı »÷Î_ «_ÿ¤Î¥fiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı fi◊Ì

⁄˘·‰_, ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı ¬˘À<_ ◊¥ flèÎ_ »ı …ıfiı ·Î√ıfiı ÷ı … ⁄˘·ı.

«_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı‰_”. «_ÿ¤Î¥fiı ±Î’HÎı ÿ˘fl‰HÎÌ fiËŸ ±Î’‰Ì

¿ı ±Î‹ ¿fl˘ ¿ı ÷ı‹ ¿fl˘. ÷‹ı µkÎfl‹Î_ Ω‰, ÿÏZÎH΋Î_ Ω‰. ±Î’HÎı

¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±ı µkÎfl‹Î_ Ω› »ı ¿ı ÿÏZÎH΋Î_ Ω› »ı ±ı “Ωı‰_”.

±ıÀ·ı ’ı·Î ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ …HÎfiı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿıÂı ÷˘ ÷ı› “Ωı‰_”. ‘˘·

‹Î›Î˝fi˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ Â_ ¿flı »ı ±ı “…\±˘”.

≠ffi¿÷ν — ‰E«ı ‘˘· ±ı‰Ì ¿˘¥ ±Î’HÎfiı ‹ÎflÌ Ω› ÷ı › “Ωı‰_” ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı › “Ωı‰_”. ’HÎ ÷˘ … ±P›ÎÁ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ◊Λfiı !

»ı‰Àı ÷˘ ±ı ±P›ÎÁ µ’fl ±Î‰‰_ ’ÕÂıfiı ? ±Î…ı fiËŸ fiı ±Î‰÷Î

±‰÷Îfl‹Î_ ’HÎ ±ı‰˘ fl˘… ±P›ÎÁ ÷˘ ¿fl‰˘ ’Õıfiı ? ±I›Îfl◊Ì … ¿flÌ

flÎA›˘ ˢ› ◊˘Õ˘CÎH΢ ÷˘ Â_ ¬˘À˘ ?! ±P›ÎÁ ’HÎ ¿flÌ flÎA›˘ ˢ› ÷˘

ÁÎfl_fiı ? ◊˘Õ˘CÎH΢ …ıÀ·˘ ◊Λ ±ıÀ·˘. I›Î_ «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı›Î”

¿fl‰Îfi_. ±‹ı› “±Î ’Àı·” Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı›Î” ¿fḻı. Â_ ¬Î› »ı ?

Â_ ’̉ı »ı ? ÂÎfi˘ ¢¬ »ı ? ±ı ⁄‘_ “Ωı›Î” ¿fḻı. ¢¬ ˢ› ÷˘

‹Îflı ‰œÌfiı ⁄_‘ ¿flΉ‰˘ fi◊Ì, …ı ˢ ÷ı ¤·ı ˢ.

±Î ÷˘ ¿˘”¿ Œıfl˘ ±ı‰_ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊¥ Ω›, ⁄Î¿Ì iÎÎ÷Î-ƒpÎ

V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ±Î iÎÎ÷Î-ƒpÎ «_ÿ¤Î¥fi˘ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı ±fiı

«_ÿ¤Î¥ ’ı·Î Á΋ı‰Î‚Îfi˘ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı.

Page 21: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 189 190 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl◊Ì ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰_ »ı, ¿Â_

¿fl‰_ fi◊Ì ±fiı ⁄ËÎfl◊Ì ‰÷˝fi ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ’ı·Îfiı ·ÎŒ˘ ‹ÎflÌ ÿ¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı “…\±˘”. ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ëı‰_,

“«_ÿ¤Î¥, ±Î‰_ ÂÎ ÁÎfl ¿fl˘ »˘ ? ±ÎfiÎ_ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘” ±ıÀ·_ ¿Ëı‰_.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·_ ¿Ë̱ı ÷˘ ’Ë Ó«Ì Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘_ … ’Ë Ó«Ì Ω›. À¿˘fl … ¿fl‰ÎfiÌ. ±˘»Î «_ÿ¤Î¥

±¤HÎ Ë÷Î. ⁄‘_ ΩHÎ÷Î Ë÷Î. ’HÎ ≠¿ÚÏ÷fiı ±Î‘Ìfi ◊¥ √›_ !

≠ffi¿÷ν — F›Îflı ±Î‰_ ◊Λ I›Îflı ÿflı¿ ‰¬÷ı ’ı·˘ ±_ÿfl◊Ì

ω«Îfl ±Î‰ı »ı ¿ı ±Î ¬˘À<_ ◊Λ »ı. ±Î‰_ ¿ı‹ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬˘À<_ ◊Λ »ı fiı ¬fl_ ◊Λ »ı, ±ıfiÌ ¤Î_…√Õ‹Î_ ±Î’HÎı

µ÷fl‰Îfi_ fi◊Ì. ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı «_ÿ¤Î¥ ¿flÂı, «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı, ÷ı

±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ÏÕV«Î…˝ ±ıÀ·ı …ı ‹Î· ¤› ˝ »ı ÷ı … fiÌ¿‚ı,

√·fi ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±I›Îflfi_ iÎÎfi ±ı‹ ¿Ëı »ı Õ¬˘ fi◊Ì ¿fl‰˘.

’Ëı·ÎfiÎ_ ±Î‘Îflı Õ¬˘ ◊¥ Ω› »ı ±◊‰Î ±ıfiÎ ’Z΋Î_ ’ÕÌ …‰Î› »ı.

±ı ⁄ıfiÌ ‰E«ı CÎÊ˝HÎ «ÎS›Î ¿flı »ı. ±ı «ÎS›Î … ¿flıfiı ! ’HÎ Õ¬˘ fi◊Ì

¿fl‰˘, ±ı ÷˘ ±Î…ı ±Î’b_ iÎÎfi ¿Ëı »ı. ’HÎ ÷ı ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ¤Î√

»ı ±fiı Õ¬˘ ◊¥ Ω› »ı ÷ı «_ÿ¤Î¥ … ¿flı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ı‹Î_ ±ı‰_ ¬_¬ıflÌ fiά‰Îfi_ ¿ı ±Î’HÎı

±ı‹Î_ ¿_¥ ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ·ı‰Îÿı‰Î fi◊Ì ±fiı ±Î’HÎı ±ıfiÎ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËı‰Îfi_.

‰‘Îflı ’Õ÷_ ¿_¥¿ ¿˘¥fiı ‹Ò_‰HÎ ¿flı fiı ¿˘¥fiı ÿ—¬ ◊¥ Ω› ÷˘ ±Î’HÎı

¿Ëı‰_, “÷‹ı ÂÎ ÁÎfl ±Î‹ ¿fl˘ »˘ ‰√fl ¿Î‹fiÎ ? ÷ı ˉı ¿ıÀ·Î ÿËÎÕÎ

⁄_‘Ή_ »ı ?” ±Î‹÷ı‹ …flÎ ¿ËÌ »^À‰_. ÷ı › «ÌÕΉ_ fiËŸ ±ıfiÌ ΩıÕı.

±ıfiÌ ΩıÕı «ÌÕΛΠ÷˘ ¢ ±◊˝ ? ≠¿ÚÏ÷, …ı‹ ’Q’ ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı «ı÷fi

¤flı·_. ±ı‹Î_ Â_ ¬˘‚˘ »˘ ? ±fiı ◊¥ Ω› ÷˘ ±ıfiı ‰œ‰Î◊Ì Â_ ‰‚ı ?

≠ffi¿÷ν — ÷ı ±Î …ı ‹ËŸ◊Ì flèÎÎ ¿flı »ı ±ı Õ¬˘ fi◊Ì ¿fl‰˘.

±I›Îflfi_ iÎÎfi ±ı‰_ ⁄÷Ήı ±fiı...

ÿÎÿÎlÌ — ±ı fi◊Ì ¿fl‰˘ ±ı ±Î…fi_ iÎÎfi ¿Ëı »ı. iÎÎfi ±ıÀ·ı

±ÎI‹Î. ±Î …ı ≠ÎM÷ ◊›ı·˘ ±ÎI‹Î. Õ¬˘ fi◊Ì ¿fl‰˘ ±ı iÎÎfi »ı. Õ¬˘

◊¥ Ω› »ı ±ı ≠¿ÚÏ÷, ±ı ±iÎÎfi »ı. …ı Õ¬˘ ◊Λ »ı ±ıfiı ±ÎI‹Î

“…\±ı” »ı, ⁄Á. iÎÎ÷Î-ƒpÎ ¤Î‰‹Î_ ±Î‰Ì √›˘ ±ı. ±ı ¤Ò· ◊›ı·Ì

ΩHÎıfiı ÷˘ ±ı ±ÎI‹Î. ’˘÷ÎfiÌ ¤Ò·fiı …\±ı ±fiı ΩHÎı, ±ıfi_ fi΋

±ÎI‹Î. Õ¬˘ ◊¥ √›˘ ±ı ¤Ò·, ±ıfiı ÷‹ı …\±˘ ±ıÀ·ı ±ı ¤Ò· fiÌ¿‚Ìfiı

«Î·Ì √¥. ¤Ò· “Ωı›Î” ÏÁ‰Î›, “ΩH›Î” ÏÁ‰Î› ±ı Ω› fiËŸ. ’¿ÕΉÌ

Ωı¥±ı. “ÿÌÃÎ fiËŸ Ïfi…ÿ˘Ê ÷˘ ÷Ïfl›ı ¿˘HÎ µ’Λ ?” ÷fiı ÷˘ ÿ˘Ê

ÿı¬Î› »ı fiı ⁄‘Î ?

≠ffi¿÷ν — ÿı¬Î› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Λ ÿı¬Î› »ı fiı ? ±ıfiı … ωiÎÎfi ¿èÎ_. ¿˘¥ ωiÎÎfi

±ı‰_ fi◊Ì ¿ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı.

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ±ı ÷˘ ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹ ÿ˘Ê ÿı¬ÎÕı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÁÒZ‹‹Î_ ÁÒZ‹, fiÎfi΋Î_ fiÎfi˘. ‹ËŸ ≠Ï÷ø‹HΠ˵ «Î·

¿flΉı !

¥Œı@À ‹ÎhÎ iÎı› !

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ’ı·_ ¿èÎ_ fiı ¿ı √‹ı ÷ı ◊Λ ÷˘ “Ωı›Î” ¿fl‰_,

ÿά·Î ÷flÌ¿ı ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ±Î’HÎfiı ÀÎ_¿HÎÌ ‹Îflı ÷˘ Á΋ÎL› flÌ÷ı ÷˘

Á΋˘ ±ıfiı ·ÎŒ˘ ‹Îfl‰Îfi_ … ‹fi ◊¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı ÷ı “Ωı‰_”. Á΋˘ ±ıfiı ·ÎŒ˘ ‹Îflı ÷˘ ±Î’HÎı

“Ωı›Î” ¿fl‰_ ±fiı fiÎ ‹Îflı ÷˘ ÷ı› “Ωı‰_”.

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ’V÷Ή˘ ◊Λ ±ıfi_ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı› ⁄fl˘⁄fl »ı. ÷ı› ±Î’HÎı “Ωı‰_” ¿ı ’V÷Ή˘ ◊›˘

±fiı ’V÷Ή˘ fiÎ ◊›˘ fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ŒflÌ ‹ÎflÌÂ, ÷ı› “Ωı‰_”

±Î’HÎı. ’HÎ ŒflÌ ‹ÎflÌ ¿Ëı, ÷˘ ¿Ë̱ı, “¿ı‹ ±‰‚_ «ÎS›Î, ≠Ï÷ø‹HÎ

Page 22: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

¿fl˘”. ⁄οÌ, ±ı ⁄‘Ì ≥Œı@À »ı. ≥Œı@À ⁄ÿ·Î› fiËŸ. ≥Œı@À ÷˘ “Ωı›Î”

… ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›. ±fiı F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi fiÎ ‹Y›_ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl

¿÷ν ˢ›, I›Î_ Á‘Ì ⁄‘_ ⁄ÿ·Î›.

≠ffi¿÷ν — ±Î ‹Îflı fiÎ ¿fl‰_, ±Î ‹Îflı ±Î‹ ¿fl‰_ ±ı ⁄‘Î

Ïfiç›, ⁄‘Î ±Ë_¿ÎflfiÎ ·ı‰· µ’fl »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ «_ÿ¤Î¥ ¿flı ±fiı ÷‹Îflı “Ωı‰_”. ÷‹ı “ΩıfiÎfl”

»˘. «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı ±ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. «_ÿ¤Î¥ À̱˘’̱ıÁ »ı.

ËÎ, ¤‹flÕ˘ »ı, ÷ı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_. ¤‹flÕ˘ «œı-µ÷flı. ±fiı ±iÎÎfiÌ

±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ›ı À̱˘’̱ıÁ »ı, ¤‹flÕÎ_ »ı. ’HÎ ±Ë_¿Îfl »ı ±ıÀ·ı

¨‘_-»÷_ ¿›Î˝ ‰√fl flËı fiËŸ. ¨‘_-»÷_ ¿›Î˝ ¿flı, ¿÷ν’ÿ ¬fl_fiı ! ±ı

¿÷ν’ÿ ÷‹Îflı ÷˘ ∂ÕÌ √›ı·_ ! ±Ë_¿Îfl fiı ‹‹÷Î ⁄ıµ √›ı·_.

Â_ ◊Λ »ı ÷ıfiı “…\±˘” !

≠ffi¿÷ν — ±Î iÎÎfi◊Ì ’˘÷Îfiı …ı ±Îfi_ÿ µI’Lfi ◊Λ »ı, ’»Ì

±ı◊Ì ±Î√‚ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ±Î ⁄Î…\ ‰Î‚̱ı ¿ı …ı◊Ì

¿flÌfiı ±ıfiı ·Î¤ ◊Λ. ÷˘ ±ı ¿fl‰_ Ωı¥±ı ¿ı fiÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Â_ ◊Λ »ı ±ı “Ωı‰_” Ωı¥±ı. fiÎ ¿fl‰Îfi˘ ›

Á‰Î· fi◊Ì ±fiı ¿fl‰Îfi˘ › Á‰Î· fi◊Ì. Â_ ◊Λ »ı ±ı “Ωı‰_” Ωı¥±ı.

¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfi˘ ¿‹˝fi˘ µÿ› ±fiı ±Î’HÎÎ ¿‹˝fi˘ µÿ›. ¤ı√_ ◊›Î …

¿fl‰Îfi_ ⁄‘_. ±ı‹Î_ ¿fl‰Î’b_ flËı÷_ … fi◊Ì fiı ! ±Î’HÎı “Ωı›Î” ¿fl‰Îfi_

Â_ ◊Λ »ı ±ı.

±ı‰_ »ı fiı Ωı‰_-ΩHΉ_ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı »ı, ±Î …√÷fiı

Ωı¥±ı-ΩHÎ̱ı ÷ıfiı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ. ±ı ÷˘ ⁄‘Λ …\±ı »ı fiı ΩHÎı

»ı. ’HÎ ⁄‘Î …\±ı »ı fiı ΩHÎı »ı ±ıfi_ ±ı … …√÷ ±Î’HÎı Ωı‰Îfi_ »ı.

±fiı ⁄Ì…\_ ωÂıÊ …√÷ ±Î’HÎı ΩHΉÎfi_ »ı ¿ı ‹fifiÎ ’›Î˝› Ωı¥ ¿÷Î

fiΠˢ› ’˘÷ı, ±ı ±Î’HÎÎ ‹fifiÎ ’›Î˝›fiı, ⁄Ï©fiÎ ’›Î˝›fiı ⁄‘Î Ωı¥

¿̱ı. ’HÎ ±Î Ωı‰_-ΩHΉ_ ±ı ¿_¥ ·˘¿˘fiÎ ±ı¿·Îfiı ‹ÎÀı fi◊Ì, ±ı

÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ’HÎ ±Î Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ »ı. ·˘¿˘fi_ Ωı‰_-ΩHΉ_ flÎ√-¶ıÊ

ÁÏË÷ »ı ±fiı ±Î ÷‹Îfl_ Ωı‰Î-ΩHΉÎfi_ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ »ı, ⁄Á.

ÏÁfiı‹Î‹Î_ ¿˘¥ ¿˘¥fiı ‹ÎflÌ fiά÷˘ ˢ›, ÷˘ ÷‹fiı I›Î_ ‹ÎflfiÎflÎ

µ’fl ¶ıÊ fiÎ ±Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ’Ëı·Î_ ÷˘ ‹U¿ı·Ì ∂¤Ì ◊Λ. √‹ı

¿ı fiÎ › √‹ı, ⁄ıµ flËı ±ıfiı, flÎ√-¶ıÊ ⁄Lfiı flËı. ¿ıÀ·Î_¿fiı fiÎ › √‹÷_

ˢ› fiı ¿ıÀ·Î_¿fiı √‹÷_ ˢ› ’HÎ ÷‹Îflı √‹˘-±HÎ√‹˘ fiÎ flËı. ÷‹Îflı

iÎÎ÷Î-ƒpÎ … flËı‰_ Ωı¥±ı, F›Î_ …¥±ı I›Î_. ±ıÀ·ı M›Î"fl “Ωı‰_” ±fiı

M›Î"fl “ΩHΉ_”. ±fiı ±Î Ω‚‰‰Î …÷Î_ ±Î ÿÎÿαı ±Î’ı·˘ ±ÎI‹Î …÷˘

flËı÷˘ fi◊Ì. ±ÎI‹Î ÿflı¿‹Î_ ËÎ…fl … ˢ› »ı ÷‹fiı. ±Î ⁄‘_ fiΠˢ›

÷˘ ÷‹ı …\±˘ Â_ ? ±Î’HÎı Ï◊›ıÀfl‹Î_ ’ıÃÎ ’»Ì “‘Ì ±ıLÕ” ·¬ı·_ ˢ›

±ı‹Î_ Â_ …\±˘ ÷‹ı ? ÷‹ı ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹Ò¿Î±˘. I›Îflı Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ fi◊Ì

÷˘ “ΩıfiÎfl” @›Î_ ? “ΩıfiÎfl” ±ıOÁLÀ ! Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷ ˢ› ÷˘ “ΩıfiÎfl”

ËÎ…fl ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘Ì ÏŒ·‹ »ı ÷˘ ±ÎI‹Î ËÎ…fl flËı. ÏŒ·‹

… fiÎ “Ωı‰ÎfiÌ” ˢ› ÷˘ ±ıOÁLÀ ◊¥ …Âı. ’HÎ ±ı ±P›ÎÁ fi◊Ì, ÷ıfi˘

±Î’HÎı ±P›ÎÁ flά‰˘ Ωı¥±ı. ’»Ì …ı ¿Î‹ ¿fl‰_ ˢ› ÷ı ¿fl˘ fiı !

⁄‘_ “…\±˘” ¿ı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flÌ flèÎÎ »ı ±Î. ±ı «_ÿ¤Î¥fiı “Ωı›Î” ¿fl˘,

ŒÎ¥· fi_⁄fl ‰fifiı.

vvvvv

192 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)“«_ÿ” Â_ ¿flı »ı, “Ωı›Î” ¿fl˘ ! 191

Page 23: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

’ÿ˚√·fiı © ¿fl˘ ! 193 194 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

[2.3]

’ÿ√·fiı © ¿fl˘ !

Ωı÷Î flˢ ±_ÿflfiÎ ¿«flÎfiı !

’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ±Î’HÎ_ ‹¿Îfi, ‹ıÓ ±Î flÌ÷fi˘ ÿά·˘ ±ÎM›˘ ¿ı

‹¿Îfi ÷ıÓ ‘˘Y›_-¿›*, fl_√fl˘√Îfi ¿›_, ‹ÎÀı ◊¥ √›_ ±ı ©. ±ı flÌ÷ı ±Î

ÿÎÿαı ÷‹fiı Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ¿ı ÷‹ı ©ÎI‹Î »˘. ±ıÀ·ı ÷ÎflÌ l©Î ŒflÌ.

‹ÎÀı © ◊›˘ ±ı ‰Î÷ «˘yÁ. ’HΠˉı ±_ÿflfi_ ⁄‘_ «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_

⁄Î¿Ì »ı ÷ı ?!

±ıÀ·ı ˉı ÷_ »ı ÷ı ±_ÿflfi˘ ±Î ⁄‘˘ ¿«fl˘ ¿ÎœÌ fiά. ¿«fl˘

Ë…\ ÿı¬Î› »ı fiı ¿ı fi◊Ì ÿı¬Î÷˘ ? I›Îflı ¿Ëı, “ËÎ, ¿«fl˘ ’Õu˘ »ı”

±ıÀ·ı ¿«fl˘ ¿ÎœÌ fiάı, ±ıÀ·ı ˉı ⁄Ì…\_ Â_ »ı ? ±ı ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ©

»\_”. fl˘… ±_√ÒÃÎ ±Î√‚ ⁄˘·ı »ı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”, ’HÎ Ë…\ ◊¥ √›Î

fi◊Ì. I›Îflı ¿Ëı, “Â_ ⁄Î¿Ì »ı Ë…\ ±ı‹fiı ?” I›Îflı ¿Ëı, “±Î ŒÏfi˝«fl

fiÌ«ı ⁄‘_ ⁄ΉÎ_ « ÓÀı·Î_ »ı.” ±ı ⁄‘Î_ ÁÎŒ ¿flÌ fiÎA›Î_. I›Îfl ’»Ì, “ˉı

Ë_ © »\_”. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, Ë…\ ±Î ‰ÎÁH΢ »ıfiı, ÷ı Ë÷Î_ ±ı …ı ÁÎŒÁÒŒ

¿flÌ fiά̱ı ÷˘ … ÁÎŒ ¿Ëı‰Î›, © ¿Ëı‰Î›.” ÷˘ ±ı ¿flÌ fiÎA›Î.

I›Îfl ’»Ì ±Î’HÎı ¿Ë̱ı, “‰ÎÁH΢‹Î_ ÷˘ Ë…\ ±ı ‹ËŸ ‹ÎÀÌ « ÓÀı·Ì »ı.”

⁄‘_ ◊¥ Ω› I›Îfl ’»Ì ©ÎI‹Î ÷‹ı ◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı ±ı Ë_ ±ÎI‹Î

±fiı ±Î © ’ÿ˚√· ◊¥ √›Î. ±ıÀ·ı ÷‹ı «˘A¬Î ◊¥ √›Î fiı ±‹ı›

«˘A¬Î, ÷˘ ±Î’HÎı »^ÀÎ_. ±ıÀ·ı ‹Îflı ÷‹fiı ¿Ëı‰Îfi_ fiËŸ ˉı ±Îfi_.

≠ffi¿÷ν — ⁄flÎ⁄fl »ı. ±ıÀ·ı ±_ÿflfi_ ±‹Îflı … K›Îfi flά‰Îfi_.

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹Îflı Ωı÷Î_ flËı‰Îfi_ ¿ı ±Î ¬flı¬fl © ¿ıÀ·_ ◊›_ fiı

¿ıÀ·_ ⁄Î¿Ì »ı !

≠ffi¿÷ν — ˉı ÌHΉÀ’Ò‰˝¿ ⁄‘˘ ¿«fl˘ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÌHΉÀ◊Ì ¿«flÎ fiË÷Î ¿Îœ÷Î_, ±I›Îfl Á‘Ì ?

≠ffi¿÷ν — fiÎ, fiËŸ ¿Îœu˘ ˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — “fiËŸ ¿Îœu˘ ˢ›” ¿Ëı »ı, ¿Îœu˘ … fi◊Ì. ‹ÎflÌ ’ÎÁı

±ı¿<_› ÂOÿ ÷˘S›Î ‰√fl fiËŸ flËı. ¿Î_À˘ …\ÿÌ Ω÷fi˘ »ı ! ÷ı ¿«fl˘

÷‹Îflı ¿Îœ‰Îfi˘ ¿ı ‹Îflı ¿Îœ‰Îfi˘ ?

≠ffi¿÷ν — ÷‹ÎflÌ ¿Ú’Î◊Ì ±‹ı ¿ÎœÌ fiά̱ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î‰_ Ωı÷Î_ … flËı‰Îfi_ ⁄‘_›. ÌHΉÀ◊Ì ⁄‘_ Ωı›Î

’»Ì ‹fiı ¿Ë˘ ¿ı, Ë_ © ◊›˘ ˉı. Ωı ±Î ⁄ËÎfl◊Ì fl_√fl˘√Îfi◊Ì

±ÎÀ·_ Á¬ ’Õu_, ÷˘ ⁄Ì…\_ …ı‹ …ı‹ ±_ÿflfi_ © ¿fl˘ ÷ı‹ Â_ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ‰‘Îflı Á¬ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ’Òflı’Òfl_ Á¬. ’fl‹Îfi_ÿ „V◊Ï÷ ! Á‹ÎÏ‘‹Î_ flËÌ Â¿ı.

±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ΩıΩı ˉı ÌHΉÀ◊Ì. ‹fiı ⁄ıÁÎÕıfiı ÷˘ ±Î¬_

fl΋ΛHÎ ◊Λ ±ı‰_ »ı ! ±Î¬Ì «˘’ÕÌ ◊Λ. ±Î À>_¿‹Î_ ’Î_« Ï‹ÏfiÀ‹Î_

÷‹fiı Á‹Ω‰Ì ÿÌ‘_.

≠ffi¿÷ν — Ë∞ ±Î‰Ì ÌHÎÌ ƒ„WÀ ‹‚ı ¿ı fiÎ ‹‚ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ë‹HÎı ⁄˘S›Î ±ıÀ·ı ◊‰ÎfiÌ … ÌHÎÌ ƒ„WÀ. ’HÎ

÷‹ı ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ±ı‹ fi◊Ì ¿èÎ_ ¿ı ¤¥, ±‹Îflı ˉı ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ,

±‹Îflı ÷˘ ◊¥ √›_, ¿ËıÂı.

±Î ÷˘ ¿Ëı÷Î Ë÷Î ¿ı, Ë_ «˘A¬˘ ◊¥ √›˘ »\_ ±fiı ˉı ¿Ëı »ı,

Page 24: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

’ÿ˚√·fiı © ¿fl˘ ! 195 196 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

fiÎ, «˘A¬˘ fi◊Ì ◊›˘. ˉı «˘A¬_ ¿fl‰_ »ı. ’Ëı·Î_ ¿ı‰Î ◊¥ √›Î Ë÷Î ?

⁄ËÎfl ÿı¬Î‰‹Î_ «˘A¬Î ’HÎ ±_ÿfl ¿«flΉ΂Î.

±Î ÷˘ ’˘÷ı ¤√‰Îfi ◊‰Îfi_ »ı. ±ËŸ ¤√‰ÎfifiÎ ÿÎÁ ◊‰Îfi_

fi◊Ì. ±I›Îflı ÿÎÁÎfiÿÎÁ ·¬˘ »˘ ’HÎ »ı‰Àı «˘A¬_ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_

¤√‰Îfi ◊Ή. ±ı ÷‹ÎflÌ ‹ËŸ ±fi_÷ „@÷ »ı.

Ωı›Î ¿fl˘ Ω÷fiÌ ¤Ò·˘ ÁÿÎ !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷‹ı ¬flı¬fl ΩB≤÷ ¿flÌ ÿÌ‘Î.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ΩB≤÷ ◊›Î, ’HÎ ±Î ·¬Ì ·ıΩı ⁄‘_ ±fiı fl˘…

‰Î_«‰Î‹Î_ flάΩı. Ë…\ ‰ÎÁH΢ flËÌ √›Î_, Œ·Îb_ flËÌ √›_.

≠ffi¿÷ν — ÌHΉÀ’Ò‰˝¿ Ωı¥Â_.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷ı ±Î’HÎı ÁÎŒ fiËŸ ¿fl‰Îfi_. ±Î’HÎı ÷˘ ±˘ÕÛfl

¿fl‰Îfi˘ »ı. «_ÿ¤Î¥ ’ı·_ flËÌ √›_, ˉı ’ı·_ ¿fl˘. ±ı «_ÿ¤Î¥, ’ı·_

flËÌ √›_ ¿fl˘. ±Î ‹¿Îfi ⁄ËÎfl◊Ì ±ı¿·_ ‘˘‚Î‰Ì ÿ˘ ÷˘ «Î·ı fiËŸ.

±ıÀ·ı ÷‹Îflı ¿Ëı‰Îfi_. ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı ±˘ÕÛfl ¿fl‰Îfi˘ ¿ı ±Î ¿¥

Ω÷fi_ ? ⁄ËÎfl ‘˘‚ÎT›_, fl_√fl˘√Îfi ¿› ˝ ‹ÎÀı ¿o¥ ◊¥ √›_ ? Ë… ÷˘

±Î ’Ò_Ωı-⁄Ò_Ωı ¿ÎœÌ fiά˘fiı ! “±ı › «_ÿ¤Î¥, Â_ ¿fl˘ »˘ ? ¿Ë̱ı

ˉı. ±ıÀ·ı ±Î‰Ì flÌ÷ı ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥ ’ÎÁı ¿flΉ‰_. ±ıÀ·ı …ı‹ …ı‹

¿Ëı÷Î_ …¥Â_ fiı …ıÀ·_ «˘A¬_ ◊›_, ±ı‹ ÷‹ı ’HÎ «˘A¬Î ◊÷Î_ √›Î.

Ë_ ¿Ë_ ±ı ÁΛLÁ‹Î_ ¤Ò· fi◊Ìfiı ?

≠ffi¿÷ν — …flΛ fiËŸ, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ŒÏfi˝«fl «˘A¬_ ◊¥ Ω›. ‰ÎÁH΢›ı √_‘Î÷Î_ ±ı «˘A¬Î

◊Λ. ⁄‘_ Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ …¥±ıfiı I›Îflı ¬⁄fl ’Õı ’»Ì. ’HÎ ÷˘ ŒÏfi˝«fl

«˘A¬_ ◊¥ √›_ ±ıÀ·ı ’»Ì …¥fiı ÁÒ¥ √›˘. ¿ËıÂı, “ˉı ±Îfl΋ ¿fl_”.

±ı‹Î_ ¤·Ì‰Îfl fi ±Î‰ı. ±ıÀ·ı ±‹ı CÎb_ Á‹Ω‰Ì±ı, ’HÎ Á‹…ı

fiËŸfiı !

±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ∞‰ … ±ı‹Î_ flά‰Îfi˘ Œ@÷ ¿ı ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥

Â_ ¿flı »ı ? «_ÿ¤Î¥fiı ±Î’HÎı ¿èÎÎ ¿fḻı, ÷ıfiı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿flı »ı, ±ı

“Ωı‰_” fiı ±ı fiÎ ¿flı ÷˘ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_, “Ë…\ ±Î ‰ÎÁH΢ flËÌ √›Î. Ë…\

±Î Œ·Îb_ flËÌ √›_.” ±ı¿ ’Òfl_ ¿flı ±ıÀ·ı ’»Ì ÷fl÷ ⁄Ì…\_ ÿı¬ÎÕ‰_.

±ıÀ·ı ±ı «_ÿ¤Î¥fiÌ ¤Ò·˘ ÷‹fiı ÿı¬Î› ±fiı ÷‹Îflı «_ÿ¤Î¥fiı

¿Ëı‰_ ¿ı “±Î ¤Ò·˘ ¿fl˘ »˘, ’HΠˉı Á‘ÎflÌ ·˘” ±ıÀ·ı ÷˘ ±ıfi_ ÁÌ‘_

◊Âı, fiËŸ ÷˘ ÁÌ‘_ ◊Λ fiËŸ.

@›Î_ Á‘Ì ÿı¬ÎÕuÎ ¿flı ÿÎÿÎ ?

≠ffi¿÷ν — ˉı ±ı ¿«fl˘ ±ıÀ·ı ¿›˘ ¿«fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î_fi˘ … ¿«fl˘. ⁄‘˘ ¿«fl˘ … ’Õı·˘ »ı. …ı ±Î’HÎfiı

‹Ò‚ ‰V÷ ’fl “Ë_ ±ÎI‹Î »\_” ±ı µ’›˘√ fi◊Ì flά‰Î ÿı÷_ ±ı ¿«fl˘

… »ı ⁄‘˘. ±ıÀ·ı ±ı ¿«fl˘ ‰Î‚¢ ±ıÀ·ı µ’›˘√ flËıÂı. Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î

‹Î_√_ »\_, ◊˘Õ<_ Á‹Ω›_ ?

≠ffi¿÷Î — …ı © µ’›˘√ fi◊Ì flËı‰Î ÿı÷_, ±ı ⁄‘Ì … ‰V÷±˘ ¿«fl˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ıÀ·ı @›Î_ Á‘Ì Ë_ ÿı¬ÎÕ ÿı¬ÎÕ ¿fl_, ˉı ÷‹Îflı

Ωı‰Îfi_ flèÎ_. ‰ÎÁH΢ Á˘Õı(ÿ√*‘‰Î‚Î)fiı, ÷ı µ⁄Îˉ΂Î(e√ «œı·Î)

Á˘Õı »ı. ±ı Á˘Õı, ±ı‰Î ‰ÎÁH΋Î_ ¬‰Î› ? ±ı © I›Î_ Á‘Ì ¿fl‰Îfi_.

±ıÀ·ı ±ı¿ Œıfl˘ ’Òfl_ © ¿flÌ fiά˘. @›Î_ Á‘Ì Ë_ ÷‹fiı ¿Ëı ¿Ëı ¿fl_ ÷ı ?

¤ÎÕı flάı·˘ ˢ› ÷ı Ãıà Á‘Ì ¿Î‹ ¿flı, ’HÎ Ë_ ¿o¥ ¤ÎÕı flάı·˘ »\_ ?

≠ffi¿÷ν — fiËŸ, ÿÎÿÎ. ±‹ı ·¬Ì ·Ì‘_ ¿ı CÎfl‹Î_◊Ì ÌHΉÀ’Ò‰˝¿

⁄‘˘ ¿«fl˘ ¿ÎœÌ fiά‰Îfi˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÌHÎÌ ‰Î÷‹Î_ ÷‹Îfl_ ‹√… ’Ë Ó«ı fiËŸ, ±ı‰Ì ‰Î÷

Á‹Ωı »˘fiı ? ΩH΢ »˘fiı ±Î‰Ì ÌHÎÌ ‰Î÷˘‹Î_ ? ±ı iÎÎfiÌfi_ ¿Î‹ »ıfiı !

±ıÀ·ı ±ı ·¬Ì ·ı‰Î …ı‰_. ’»Ì ÷‹Îfl_ ¿Î‹ ¿flÂı ⁄‘_ ! ¤Ò·Î› fiËŸ ±ı‹

¿èÎ_ Ë÷_. ·¬Ì ·Ì‘_ ˢ› ÷˘ ’»Ì fl˘… ‰Î_«Ì±ı fiı ÷˘ ΩB≤Ï÷ flËı ¿ı ˉı

Page 25: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

’ÿ˚√·fiı © ¿fl˘ ! 197 198 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

Â_ Â_ flèÎ_ ? ÷’ÎÁ ¿fl˘ ±Î’HÎı. ÷’ÎÁ ¿fḻı ÷˘ …Õı ’λ\_. ‹ËŸ◊Ì

¤√‰Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ¿ËÌ ÿ˘ ⁄‘Îfiı. ’»Ì …‰Î⁄ÿÎflÌ @›Î_ Á‘Ì flά¢ ?

Ë_ ¿o¥ ÿı¬ÎՉΠfiËŸ ±Î‰_. ÷‹Îflı … ÿı¬ÎÕ‰Îfi_. ˉı ŒflÌ ¿Ëı‰_

fiËŸ ’Õıfiı ‹Îflı ? ˉı ‹Îflı ¿Ëı‰Î ±Î‰‰_ fiÎ ’Õı. ÷‹Îflı … ¿Ëı‰Îfi_,

“«_ÿ¤Î¥ ±Î‹ ¿fl, ±Î‹ ¿fl.” ±Î ¿«fl˘ ÷‹fiı flıB›·fl flËı‰Î fiÎ ÿı. ±ıÀ·ı

CÎfl‹Î_ ¿«fl˘ »ı ±ıÀ·ı “±Î’HÎı” “±ıfiı” ¿ËÌ ÿı‰Îfi_ ¿ı “«_ÿ¤Î¥, Ωı ¿«fl˘

»ı Ë…\.” I›Îflı «_ÿ¤Î¥ ¿ËıÂı, ÷‹ı © ◊›ı ‹fiı Â_ ŒÎ›ÿ˘ ? ÷˘ ¿Ëı, “±‹ı

© ◊¥±ı ÷˘ ÷Îfl_ Ãı¿Îb_ ’ÕÌ … …Âı ±ı «˘yÁ, ±ıfiÌ √ıflLÀÌ.”

≠ffi¿÷ν — © ÷˘ ±Î’HÎı «_ÿ¤Î¥fiı … ¿fl‰Îfi˘ »ıfiı !

ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. “±Î’HÎı” ÷˘ © »Ì±ı …. ±Î’HÎı ©ÎI‹Î »Ì±ı

…. ˉı «_ÿ¤Î¥ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı, Ë_ › © ◊¥ √›˘ »\_. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ,

Ë…\ ÷˘ ⁄ËÎfl◊Ì ⁄‘_ ‘˘‰Î¥ √›_ »ı, ’HÎ Ë…\ ÷˘ ‹ËŸ »ı ÷ı ⁄‘˘ ¿«fl˘

’Õu˘ »ı. ±ıfiı ‰Î‚Ì fiά˘ ÷˘ © ◊¥ …¢ !” ‰ÎÁH΢ CÎÁÌ fiÎA›Î_.

…ı‹ ÷ı‹ ±ı ÷˘ CÎV›Î ±ıÀ·ı ’»Ì …flÎ ‹ÎÀÌ ¿˘¥ ¿˘¥ ÿı¬Î›. “±ı ÷˘

¤ÌfiÎ »ı” ¿ËıÂı. “CÎÁÌ ¿Îœ˘. ‰‘Îflı CÎÁÌ fiά˘.” ±‹ı ÷‹fiı »^À ±Î’Ì.

¬ÎΩı ⁄Î. ËÎ, ±Î‹Î_◊Ì ËÎ_Õ‰˘ ¬Î‰˘ ˢ› ÷˘ ËÎ_Õ‰˘ ¬ÎΩı ±fiı

…·ı⁄Ì› ¬ÎΩı.

±ı Á‹Ω›_ Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√_ ÷ı ? ±ıÀ·ı ˉı ’Ò_Ωı ‰Î‚‰Îfi˘.

±ıfiı ’ı·_ ±ı¿ ’Òfl_ ◊›_ ±ıÀ·ı ⁄Ì…\_ ÿı¬ÎÕ‰Îfi_ ±fiı ±Î’HÎı …\ÿ_ …ıÀ·_

“Ωı¥±ı” ¿ı ±Î ±ÎHÎı √‰˝flÁ «ÎA›˘ ±ıÀ·ı ’ÿ˚√· »^À<_ ’ÕÌ Ω›. fiËŸ

÷˘ »^ÀÎ fiÎ ◊‰Î›. ±ıÀ·ı “Ωı›_” ±ıÀ·ı ±Î’HÎı »^ÀÎ_ ±fiı ’ÿ˚√· »^ À<_

’ÕÌ Ω›.

…ıHÎı ⁄√ÎÕu_ ÷ıHÎı ¿fl‰_ «˘A¬_ !

iÎÎfiÌ ’flÊı l©Î ÷˘ÕÌ ±Î’Ì ÷‹ÎflÌ ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”. ±ı ⁄‘_

› ±Î¬_ ÷˘ÕÌ fiÎA›_ ! “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_”, “Ë_ ±Îfi˘ ¤Î¥ ◊™, ±Îfi˘

¿Î¿˘ ◊™, ±Îfi˘ ‹Î‹˘ ◊™, ±Îfi˘ ‘HÎÌ ◊™” ¿ıÀ·_ ⁄‘_ ÷˘ÕÌ fiÎA›_

«˘√flÿ‹◊Ì ! ˉı “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” I›Î_ Á‘Ì ±ÎT›Î. fiı ˉı ±_ÿfl

«˘A¬_ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ …‰Îfi_ »ı. I›Îflı ⁄√ÎÕ ¿˘HÎı ¿› ˝ ? I›Îflı ¿Ëı, ’Ëı·Î_

±Î’HÎı … ¿flı·˘, ⁄√ÎÕ. ±fiı ⁄Ë ‰flÁ ’ÕÌ flËı ±ıÀ·ı ’»Ì ±ı

‰ÎÁH΢ ¿ÎÀ … ¬Î›fiı ? ‹ËŸ ˉı «˘A¬_ ¿fl‰Îfi_. ¬Î‰_-’̉_-ÁÒ‰_,

ÁIÁ_√‹Î_ ⁄ıÁ‰_, ’HÎ Ïfifl_÷fl «˘A¬_ ¿fl‰Î ’fl ±Î’b_ Ï«kÎ flËı‰_ Ωı¥±ı.

«˘A¬_ ¿fl‰Î ‹Î_Õu_, ±ıfi_ fi΋ µ’›˘√. w‹ ⁄‘Î_ «˘A¬Î ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, «˘A¬Î ¿fl‰Î ‹Î_ÕuÎ. Ω‚Î_-⁄΂Î_ ⁄‘Î_ ⁄Ë »ı.

ˉı ÿı¬Î› »ı ¿ı Ω‚Î_ @›Î_ »ı ±ı‹. ±_ÿfl ¬ÒHÎı-¬Î_«flı ¤flÎ¥ √›ı·Î_

⁄‘Î_, ˉı ÿı¬Î› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÿı¬fiÎflÎ ÷‹ı »˘ ±fiı ÁÎŒ ¿flfiÎflÎ_ ’ı·Î_ »ı,

CÎfl‹ÎÏ·¿. ÁÎŒ ¿flÌ flËı ±ıÀ·ı ’λÎ_ ±ı ¿Ëı ¿ı “ˉı Ë_ ±Îfl΋ ¿fl_ ?”

I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, Ë…\ ÷˘ ±Î ⁄Î¿Ì »ı. ⁄‘_ ’Òfl_ ◊Λ ’»Ì ±Îfl΋ ¿flΩı.”

≠ffi¿÷ν — ËÎ, flÎ¥À.

µ’›˘√ «Ò¿Î‰ı ±ı ¿«fl˘ !

≠ffi¿÷ν — ¿«fl˘ ±ıÀ·ı ±ı ‹fi-‰«fi-¿Î›Î-Ï«kÎ-⁄Ï©-±Ëo¿Îfl

… fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±Ëo¿Îfl-‹fi-‰«fi-¿Î›Î ⁄‘_› »ı ÷ı ±ı¿fi_ ±ı¿ …

»ı. ËÎ. ±ı¿ … ‰V÷fiÎ_ ⁄fiı·Î_ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ ◊˘Õ<_ Ï‹Z«fl ±Î’b_, ’Ήfl

’ıÁÌ √›˘ »ı ±ÎI‹Îfi˘. Œ@÷ ’Ήfl ±ı¿·˘ …. …ı‹ Áı· ±ı¿ … ‰V÷fi˘

⁄fiı·˘ »ı, ±ı‹Î_ ⁄ËÎflfi˘ ’Ήfl ’ıÁÌ √›˘ »ı, ±ıÀ·ı ·Î¥À ±Î’ı »ı.

’Ήfl fiÌ¿‚Ì Ω› ±ıÀ·ı ¿Â_ »ı fiËŸ. ±ı¿fi_ ±ı¿ … »ı.

±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ⁄‘Î ¿ÊΛ˘ ¤flı·Î_ »ı ÷ı fiÌ¿Y›Î … ¿flı, ‹ËŸ

¤flı·Î »ı ±ıÀ·Î. ±fiı ÷‹Îflı ±ıfiı Ωı›Î ¿flÌfiı ’»Ì «_ÿ¤Î¥fiı ¿Ë̱ı,

“≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘, ŒflÌ «flHÎωϑ ⁄˘·˘” ±ıÀ·_ …, ⁄Ì…\_ ¿o¥ fiËŸ. ÷‹Îflı

“Ωı¥fiı” Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. ±ıfi_ fi΋ ÁÎŒ ¿›* ¿Ëı‰Î›. CÎfl‹Î_ ±Î’HÎı

…¥±ı ÷˘ ’ı·Î ¿ËıÂı, “ÁÎËı⁄, ˉı ⁄‘_ ◊¥ √›_. ˉı ±Îfi˘ ¿flÎfl

Page 26: Spiritual aaptvani 12(p) 04 pg 149 to 200

’ÿ˚√·fiı © ¿fl˘ ! 199 200 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-12 (’Ò‰Î˝‘˝)

¿fl˘”. I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ, Ë…\ ÷˘ ±Î ⁄Î¿Ì »ı”. ±ı ¿›ÎÛ ¿flı fiı ±Î’HÎı

ÿı¬ÎÕuÎ ¿fḻı !

Ωı µ’›˘√‹Î_ flËı ’»Ì ¿Â_ flËı÷_ … fi◊Ì. ’»Ì ¿Â_ ¿«fl˘

‰Î‚‰Îfi_ … fi◊Ì flËı÷_. ±ıfi_ fi΋ … ÁÎŒ ¿›* ¿Ëı‰Î›. ÁÎŒ ◊¥ √›ı·_

ˢ› ÷˘ µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î› ±fiı fiΠˢ› ÷˘ …flÌ¿ µ’›˘√ ¬«¿Î›.

◊˘ÕÌ¿‰Îfl flËı, ◊˘ÕÌ¿‰Îfl fiÎ flËı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ’HÎ ±Î’ı ¿Ì‘_ »ı ¿ı √‰˝flÁ «ÎA›˘, ’HÎ ±ı

Ωı›˘ ¿ı ±ÎHÎı √‰˝flÁ «ÎA›˘. ±ıÀ·ı ±ı »^À<_ ’ÕÌ √›_ ¿Ëı‰Î›fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — «Î¬fiÎfl ÷ı “Ë_ Lˢ›” ±ı‰_ ˢ‰_ Ωı¥±ı. ±Î «Î¬ı

»ı ÷ı “Ë_ Lˢ›” ±fiı “‹ıÓ «ÎA›˘” ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ’»Ì ’˘÷ı … ◊¥ √›˘.

÷ıfi˘ √‰˝flÁ «Î¬ı ’HÎ ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ¿ı ±Î Ë_ … »\_. ˉı ±Î’b_

iÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı ? ±ı “±Î Ë_ Lˢ›” ±ıÀ·_ … ¿Ëı. ±ı Á‹∞fiı I›Î_

»^À<_ flËı‰Îfi_. ±fiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘. “Ë_ ±Î Lˢ›” ¿flÌfiı

Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰Îfi˘.

≠ffi¿÷ν — ‹Ò‚ µ’›˘√‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷ flËı‰Î fiÎ ÿı, ±ı ⁄‘˘

… ¿«fl˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. µ’›˘√‹Î_ flËı‰Î fiÎ ÿı ±ı ¿«fl˘. flËı‰Î ÿı ±ı

¿«fl˘ ¬·ÎÁ ◊¥ √›˘ »ı. ±Î’HÎı ÷˘ ÁÎŒı› ¿fl‰Îfi_ fiΠˢ›, ±Î’HÎı

÷˘ “Ωı‰Îfi_” ! ±√fl …ı ±Î‰ı ÷ı “‹Îfl_ V‰w’ fiËŸ” ¿èÎ_ ±ıÀ·ı »^ÀÎ.

ÿ—¬ ±Î‰ı, Á¬ ±Î‰ı, ø˘‘ ±Î‰ı, ⁄Ì…\_ ±Î‰ı ÷˘› ’HÎ …ı ±Î‰ı ÷ı

“‹Îfl_ V‰w’ Lˢ›” ±ı‰Ì ΩB≤Ï÷ flËı‰Ì Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘ ±ı … ⁄‘˘ ’Ò_Ωı fiı ¿«fl˘fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ⁄Ì…\_ Â_ ? ·ı’ı ±ı ·ı’Λ‹Îfi ¤Î‰˘. ±fiı ±ı

Ïfi·ı’ flάı ±ı ±Î µ’›˘√. ±Î ÷˘ ⁄ı-hÎHÎ Ï‹ÏfiÀ flËı. ±ı‰˘ µ’›˘√

¿Î›‹ flËı fiËÌ_fiı ?!

ÿ˘Ê˘ ÿı¬Î› ±ı µ’›˘√ !

≠ffi¿÷ν — µ’›˘√‹Î_ ¿«fl˘ fiÌ¿‚ı ¬fl˘ ? ±ı ’HÎ µ’›˘√

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — µ’›˘√ ±ı ¿Ëı‰Î› ¿ı ⁄‘˘ ¿«fl˘ fiÌ¿Y›Î … ¿flı. ÷‹ı

I›Î_◊Ì ±Î‰‰Î fiÌ¿‚˘ ÷ı ’E«ÌÁÁ˘ ‹Î¥·˘fi˘ ¿«fl˘. ±fiı ’Î_«Á˘

‹Î¥· ±ÎT›Î ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “¤¥ ’Î_«Á˘ ‹Î¥·fi˘ ±ı ¿«fl˘ fiÌ¿‚Ì

√›˘”. ±ı ’Î_«Á˘ ‹Î¥·fi˘ µ’›˘√. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ’ı·˘ ¿«fl˘

’E«ÌÁÁ˘ ‹Î¥·fi˘ …÷˘ flËı ±ıÀ·ı ‹@÷ ! ÁÌ‘Ì ÁÎÿÌ ‰Î÷ »ıfiı ?

…ı ¿«fl˘ fiÌ¿‚Ì √›˘ ’»Ì ’λ˘ ÷ı ¿«fl˘ ¿Îœ‰Îfi˘ fi◊Ì, µ’›˘√‹Î_

flËı‰Îfi_ »ı.

vvvvv