Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

48
78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝) [2.1] flÎ√-¶ıÊ Á_ÁÎflfi_ wÀ¿Î˜{ - ±iÎÎfi ! ‰ıÿÎ_÷ ¿Ëı »ı ¿ı ‹‚-ωZÎı’ ±fiı ±iÎÎfi. …ˆfi˘ ¿Ëı »ı flÎ√-¶ıÊ fiı ±iÎÎfi. ±Î ⁄ıµ ‹÷ »ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ. ±Î hÎHÎ ‰V÷ Ω› ÷˘, ‹˘ZÎı Ω› ‹ÎHÎÁ. ±Î‹Î_◊Ì ‹Ò‚ ¿˘‹fi Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±iÎÎfi.” wÀ¿˘{ Â_ »ı ? flÎ√-¶ıÊ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ‹‚-ωZÎı’ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ÷˘ wÀ¿˘{ Â_ »ı ? ±iÎÎfi. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ’»Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ËŸ◊Ì … ‹˘ZÎ ‰÷ı˝ »ı ±Î’HÎfiı, ‹„@÷ … ‰÷ı˝ »ı. ’Ëı·Ì ±iÎÎfi ‹„@÷ ◊Λ. ±fiı ’»Ì »ı ÷ı flÎBÎ-¶ıÊ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘Î Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı flÎ√- ¶ıÊfi˘ ⁄‘˘ Ïfi¿Î· ◊Λ. ±ıÀ·ı »ıS·Ì ‹„@÷, ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ ◊Λ. ÿıË‘ÎflÌ … ⁄fiı ‰Ì÷flÎ√ ! F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë÷Î. ’HÎ ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ √›Î. ±ı¿ fiÎfi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±iÎÎfi √›_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ √›Î, Á˘ À¿Î. ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfiÌfiı Á˘ À¿Î ±iÎÎfi fiÎ Ω›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Á˘ À¿Î ±iÎÎfi Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<· fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿıË F›Î_ Á‘Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ω› fiËŸ. ˉı ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±iÎÎfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ fiÎ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÿıË Ë˘› ¿ı fi ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ÿıË ¤·ı Á˘ ‰Ê˝ flËı ±fiı ‹V÷Ì‹Î_ flËı. ≠ffi¿÷ν — ±ı 99.99 À¿Î. ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı fiËŸ, ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ⁄‘Î ◊›Î »ı. ≠ffi¿÷ν ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ’HÎ ±Î ÷˘ flÎ√-¶ı Ê »˘Õ‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ±ı‹ »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÿıË »ı, F›Î_ Á‘Ì ≠ÎHÎ »ı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ flËı‰ÎfiÌ fiı I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÿıË √›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ I›Îflı ? ±ı ÷˘ ÿıËfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … flÎ√-¶ı Ê Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı ‰Î›, fiËŸ ÷˘ flÎ√-¶ı Ê Ë˘› …. ‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ◊›ı·Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ! ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı ’Ò‰˝fi_ Ï≠F›ÕÌÁ »ıfiı ±ıÀ·ı ’ı·_ ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Ë˘Ë˘, Ï≠F›ÕÌÁ Ë∞ flèÎ_ »ı. ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› I›Î_ g«÷Î ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘fiı g«÷Î ◊Λ I›Î_ ÏfiflÎ_÷ı ±fiı ±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì g«÷Î fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flÎ√ fiÎ flά̱ı ÷˘ SËΛ ⁄‚ı »ı ±fiı flÎ√ flά̱ı ÷˘ ‹˘ZÎ ±À¿ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ˉı ÷‹ı ¬flı¬fl Â_ »˘ ? Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√ «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı ©ÎI‹Î »˘ ? ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î.

Transcript of Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

Page 1: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 77 78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

[2.1]

flÎ√-¶ıÊ

Á_ÁÎflfi_ wÀ¿Î˜ - ±iÎÎfi !

‰ıÿÎ_÷ ¿Ëı »ı ¿ı ‹‚-ωZÎı’ ±fiı ±iÎÎfi. …ˆfi˘ ¿Ëı »ı flÎ√-¶ıÊ

fiı ±iÎÎfi. ±Î ⁄ıµ ‹÷ »ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ. ±Î hÎHÎ ‰V÷ Ω› ÷˘, ‹˘ZÎı

Ω› ‹ÎHÎÁ. ±Î‹Î_◊Ì ‹Ò‚ ¿˘‹fi Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±iÎÎfi.” wÀ¿˘

Â_ »ı ? flÎ√-¶ıÊ ±ı wÀ¿˘ fi◊Ì. ‹‚-ωZÎı’ ±ı wÀ¿˘ fi◊Ì. ÷˘

wÀ¿˘ Â_ »ı ? ±iÎÎfi. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ’»Ì ‹˘ZÎ ◊Λ.

±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ËŸ◊Ì … ‹˘ZÎ ‰÷ı »ı ±Î’HÎfiı, ‹„@÷ …

‰÷ı »ı. ’Ëı·Ì ±iÎÎfi ‹„@÷ ◊Λ. ±fiı ’»Ì »ı ÷ı flÎBÎ-¶ıÊ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı

‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘Î Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı flÎ√-

¶ıÊfi˘ ⁄‘˘ Ïfi¿Î· ◊Λ. ±ıÀ·ı »ıS·Ì ‹„@÷, ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ ◊Λ.

ÿıË‘ÎflÌ … ⁄fiı ‰Ì÷flÎ√ !

F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë÷Î. ’HÎ ±iÎÎfi

√›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ √›Î. ±ı¿ fiÎfi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±iÎÎfi √›_

¿ı flÎ√-¶ıÊ √›Î, Á˘ À¿Î. ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfiÌfiı Á˘ À¿Î ±iÎÎfi

fiÎ Ω›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Á˘ À¿Î ±iÎÎfi Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<·

fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿıË F›Î_ Á‘Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ω› fiËŸ.

ˉı ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±iÎÎfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ fiÎ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› … fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÿıË Ë˘› ¿ı fi ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ÿıË ¤·ı Á˘ ‰Ê˝ flËı ±fiı ‹V÷Ì‹Î_ flËı.

≠ffi¿÷ν — ±ı 99.99 À¿Î. ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı fiËŸ, ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ⁄‘Î ◊›Î »ı.

≠ffi¿÷Î — ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ’HÎ ±Î ÷˘ flÎ√-¶ıÊ »˘Õ‰ÎfiÌ ‰Î÷

»ı. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ±ı‹ »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÿıË »ı, F›Î_ Á‘Ì ≠ÎHÎ

»ı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ flËı‰ÎfiÌ fiı I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÿıË √›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ I›Îflı ? ±ı ÷˘ ÿıËfiÌ

ËÎ…flÌ‹Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ Ë˘›

…. ‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ◊›ı·Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ! ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı ’Ò‰˝fi_

Ï≠F›ÕÌÁ »ıfiı ±ıÀ·ı ’ı·_ ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á‹∞

…‰_ ¿ı ±Ë˘Ë˘, Ï≠F›ÕÌÁ Ë∞ flèÎ_ »ı.

±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› I›Î_ g«÷Î ◊›Î ‰√fl flËı …

fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘fiı g«÷Î ◊Λ I›Î_ ÏfiflÎ_÷ı ±fiı

±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì g«÷Î fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flÎ√ fiÎ flά̱ı ÷˘ SËΛ ⁄‚ı »ı ±fiı flÎ√

flά̱ı ÷˘ ‹˘ZÎ ±À¿ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ˉı ÷‹ı ¬flı¬fl Â_ »˘ ? Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√

«_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı ©ÎI‹Î »˘ ?

≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î.

Page 2: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 79 80 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±Î ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î »ı, ±ıfiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı › flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ @›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı

±ı‹Î_ ÏËoÁ¿¤Î‰ ˢ› I›Îflı. ±Î ÷˘ ¬Î·Ì ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ »ı. «Î…˝ ±fiı

ÏÕV«Î…˝ ⁄Lfiı ˢ› I›Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ ±ıÀ·ı

¤flı·˘ ‹Î· √·fi ◊Λ »ı.

±ıÀ·ı √VÁ˘ ◊Λ, ±ı ⁄‘_ ◊Λ ÷ı flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. «_ÿ¤Î¥

⁄ÌΩfiı ‘˘· ‹ÎflÌ ÿı ÷ı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ±◊‰Î «_ÿ¤Î¥ ⁄ı √΂˘ ¤Î_Õı

±√fl ⁄ı ‘˘· ‹Îflı, ±ıfi_ ±ıfiı «_ÿ¤Î¥fiı Œ‚ ‹‚Ì Ω›. «_ÿ¤Î¥fiı

¿ıÀ·Ì ‘˘· ‹ÎflÌ ·˘¿˘±ı ±ı ÷‹Îflı Ωı›Î ¿fl‰Îfi_. ±Î’b_ ωiÎÎfi ÷‹fiı

Á‹Ω¥ √›_ ˉı ?

flÎ√ ±ÎÁ„@÷ - ’fl‹Îbfi_ ωiÎÎfi !

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ’»Ì flÎ√‹Î_◊Ì ±fiflÎ√ ◊¥ Ω› »ı fiı ’»Ì

±ÎÁ„@÷ ◊Λ »ı. ±fiı ’»Ì √‹ı ÷ı‰˘ ÿ˘Ê ±ı ⁄‘_ ÁÎfl_ … ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı, flÎ√ ±ı ¿Î"Ï »ı. ±fiflÎ√ ±fiı ±ÎÁ„@÷

±ı ¥Œı@À »ı. ÷˘ ¥Œı@À ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÌ fi◊Ì, ¿Î"Ï ⁄_‘ ¿fl‰ÎfiÎ »ı.

¿ÎflHÎ ¿ı ±Î ±ÎÁ„@÷ ¿ı‰Ì »ı ? ±ı¿ ⁄ıfi ¿Ëı »ı, “÷‹ı ‹fiı ±fiı

‹ÎflÎ ’hÎfiı ’HÎ iÎÎfi ±ÎM›_ »ı »÷Î_› ’HÎ ‹fiı ±ıfiÌ µ’fl ±ıÀ·˘ ⁄‘˘

flÎ√ »ı. ±Î iÎÎfi ±ÎM›_ »÷Î_ flÎ√ …÷˘ fi◊Ì.” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ı flÎ√ fi◊Ì,

⁄ıfi. ±ı ±ÎÁ„@÷ »ı.” I›Îflı ¿Ëı, “’HÎ ±ı‰Ì ±ÎÁ„@÷ fiÎ flËı‰Ì

Ωı¥±ıfiı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “±ÎÁ„@÷ ÷‹fiı fi◊Ì.” ±Î’HÎı ±Î ·˘Ë«_⁄¿ ˢ›

±fiı ±Î ÀÎ_¿HÎ̱˘ ’ÕÌ Ë˘› ÷˘ ±Î‹ ±Î‹ ¿fḻı ÷˘ ÀÎ_¿HÎ̱˘ ¨«Î-

fiÌ«Ì ◊Λ ¿ı fiÎ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÀÎ_¿HÎ̱˘fiı ±ÎÁ„@÷ @›Î_◊Ì ±Î‰Ì ? ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î

ÂflÌfl‹Î_ ·˘Ë«_⁄¿ …ı‰Î √HÎ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¥·ı@ÀˇÌ¿· ⁄˘ÕÌ »ı ±Î.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÷‹fiı flÎ√-¶ıÊ ¿Â_ fiÎ flèÎ_. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_”

÷˘ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±fiı ¬flı¬fl “«_ÿ¤Î≥ »˘” ÷˘ ÷‹Îflı flÎ√-¶ıÊ »ı.

÷‹ı ¿˘≥ ΩıÕı √VÁ˘ ¿fl÷Î_ ˢ›, ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ±ıÀ·_ ’Ò»Ì ·™ ¿ı

÷‹ı «_ÿ¤Î≥ »˘ ¿ı ©ÎI‹Î »˘ ? ÷˘ ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı Ë_ ©ÎI‹Î. ÷˘ ’»Ì

‹Îflı ÷‹fiı ¿Â_ ¿Ëı‰Îfi_ … fiÎ flèÎ_. √VÁ˘ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ Ë_ Ωb_ …ı »ı

±ı ‹Î· fiÌ¿‚Ì Ω› »ı. ±ıfiı ±À¿Î‰‰Îfi˘ ±Î’HÎı ±Ï‘¿Îfl fi◊Ì. “±Î‹

fiΠˢ‰_ Ωı≥±ı” ±ı‰_ ÷‹Îflı «_ÿ¤Î≥fiı ¿Ëı‰_ Ωı≥±ı ¬v_. «_ÿ¤Î≥fiı

¿Ëı‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ¿ÎflHÎ ’ÎÕ˘ÂÌ »ı fiı, ŒÎ≥· fi_. ‰fi !

⁄Î¿Ì ·Î≥fi ±Î˜Œ ÏÕ‹Î˝¿ıÂfi ’Õı·Ì, ±Î ¤Î√ ÷‹Îfl˘ ±fiı ±Î

¤Î√ ±ı‹fi˘. ‹¿Îfi ˢ›, ÷ı ‰Î≥Œ ±fiı ‘HÎÌ ‰ËıÓ«Ì ·ı ⁄¯Îı ÁË‹Ï÷◊Ì.

‰ËıÓE›Î ’»Ì ÷fl÷ … Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î Lˢ› ‹Îv_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î

‰Ëı_«HÎÌ ¿›Î˝ ’»Ì ÷‹Îv_ Â_ ±fiı ±ı‹fi_ Â_, ±ı‹Î_ Õ¬˘ ÂÌ flÌ÷ı ◊Λ ?

±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÿÂÎ !

flÎ√-¶ıÊ ±ı Á_ÁÎflfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î ±ı

Á_ÁÎfl◊Ì ‹@÷ ◊›Î. …√÷ flÎ√-¶ıÊ‹Î_ … ˢ›. F›Î_ Á‘Ì iÎÎfi ≠ÎM÷

fiÎ ◊Λ, Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±fiı øÏ‹¿

‹Î√˝‹Î_ Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊›Î ’»Ì ’HÎ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±Î‹ ≠‹ÎH΋Î_. ‰ÌÁ

À¿Î Á‹Ï¿÷ ≠ÎM÷ ◊›_ »ı fiı ±ıÓÁÌ À¿Î flÎ√-¶ıÊ flèÎÎ. ±fiı ±ËŸ

±ø‹‹Î_ ÷˘ Á˘ À¿Î flÎ√-¶ıÊ √›Î.

≠ffi¿÷ν — «_ÿ¤Î¥fiı T≤Ïkα˘ flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì Ë˘› ¿ÿΫ.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î flÎ√-¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. flÎ√-¶ıÊ ±ıÀ·ı Â_ ? “Ë_ ’˘÷ı

… «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ‹ÎL›÷Î ±ı … flÎ√-¶ıÊ »ı fiı ‹ÎL›÷Î ⁄ÿ·Î› fiËŸ,

“Ë_ ÁÒ™ »\_, Ë_ ±Î‹ »\_” ÷ı Ω› … fiËŸ. ±ı ÷˘ ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı

¿Ëı ¿ı, “±Î ‹ÎflÌ ŒÎ¥· »ı. Ë_ …\ÿ˘ fiı ±Î ŒÎ¥· …\ÿÌ.” …ıHÎı ±Î

ŒÎ¥·fiı ŒÎ¥· ΩHÎÌ ±ı ±ÎI‹Î © … »ı. øÏ‹¿‹Î_ ÷˘ ±Îfiı “Ë_ …

»\_” ±ı‹ ¿Ëı.

Page 3: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 81 82 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ◊Ì ÂflÌfl‹Î_ ·˘Ë«_⁄¿ …ı‰˘ √HÎ ◊›˘ »ı ’HÎ ±ı √‹ı ±ı‰_

·˘Ë«_⁄¿ ˢ› ÷˘ › ÷Î_⁄Îfiı fiËŸ ¬ıÓ«ı. Âıfiı ¬_ı«ı ±ıı ? ·˘¬_Õ ±ı¿·Îfiı

V‰ΩÏ÷fiı.

±ı‰_ ±Î‹Î_ …ı ’fl‹Îb »ı fiı ±Î’HÎÎ ⁄˘ÕÌ‹Î_, ÷ı ·˘Ë«_⁄¿‰Î‚Î

»ı ÷˘ V‰ΩÏ÷fiı ¬ıÓ«ı. ÷ı ±Î ±ÎÁ„@÷ »ı. ±ıfiı ÷_ Ωı›Î ¿fl ÷˘ŒÎfi. ÷_

±Î‰_ ‘˘¿Õ<_ ¿>ÿı »ı fiı @›Î_ Ω› »ı fiı ±ı ⁄‘_ Ωı›Î ¿fl fiı ‹fiı ◊Λ »ı,

±ı‰_ »˘ÕÌ ÿı. ±ıÀ·ı ±Î “‹fiı ¿Â_ ±Õ‰Îfi_ fi◊Ì” ±ı‰_ ’λ˘ ¿flÌ

ÿfl’›˘√ fiάı ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ı ÷˘ ’»Ì ÿı‰÷΋Î_ ËÎ◊ CÎÎS›Î ⁄fl˘⁄fl

»ı. ±ı ΩB≤Ï÷ flά‰Ì Ωı¥±ı ¿ı ‹fiı ±ıÀ·ı ¿˘fiı ? “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı

ΩB≤Ï÷ Ωı flËı÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ıfiı ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì ¿ı ‹fiı ¿Â_

◊Λ fiËŸ !±ı »˘¿flÎ µ’fl ±ÎÁ„@÷ »ı ¬Î·Ì. ’fl‹Îb-’fl‹Îb ‹‚Ì

±ÎT›Î. hÎHÎ ’fl‹Îb ÷‹ÎflÎ ±fiı hÎHÎ ’fl‹Îb ±ıfiÎ, ‹ÎflÎ hÎHÎ ±fiı

÷‹ÎflÎ «Îfl, ÷˘ ¿Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î fiËŸ. ωiÎÎfi »ı ⁄‘_ ±Î ÷˘.

√Î_ÕÌ ‰Ë ΩıÕı ŒÎ‰ı ±fiı ÕÎËÌ ‰Ë »ı ÷ı ±ıfiı ⁄˘·Î‰÷Ì Ë˘› ÷˘

‹ËŸ fiÎ ŒÎ‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ’fl‹Îb fi◊Ì ’ı·Î‹Î_. ’fl‹Îb ‹‚÷Î_ fi◊Ì

±Î‰÷Î.

¤√‰Îfi ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ¿ıÀ·Î_ ◊Λ »ı ±ı …\±ı »ı. flÎ√-¶ıÊ ◊Λ

fiËŸ ! ⁄Ì…\_ ⁄‘_ ˉı ¿_¥ ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. ⁄Ì∞ Ïø›Î±˘ ÷˘ øÏ‹¿‰Î‚Î

¿ı‹ ⁄_‘ ¿flı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı Ïø›Î±˘ »ı ‹ÎÀı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ±Î

Ïø›Î ±˘»Ì ¿flÌ fiά˘ ±fiı ±ËŸ ÷˘ ◊÷Î_ … fi◊Ì flÎ√-¶ıÊ, ’»Ì @›Î_

flèÎ_ ? ˉı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ ÷˘ ¨‘Î flV÷ı «Î·ı. ¿_¥¿ ’λ\_ ±Î ±ÎiÎÎ

’΂÷˘ ˢ› ÷˘ ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ’»Ì ¿Ëı‰Î› fiËŸ fiı ’λ\_ ‹˘‚_ ’ÕÌ Ω›

fiı ? ±ıÀ·ı ±ı‰_ «Î·‰Î ÿı‰_ ’Õı.

fi◊Ì Â©ÎI‹Îfiı flÎ√-¶ıÊ !

±I›Îflı ±Î iÎÎfi ’»Ì flÎ√-¶ıÊ ◊÷Î_ ÿı¬Î› »ı fiı ±ı ±Î¿Ê˝HÎ fiı

ω¿Ê˝HÎ »ı, ±ı ’ÿ˚√·fi˘ √HÎ »ı, ’HÎ ‹fiı ±Î‹ ◊Λ »ı ±ı‹ ¿èÎ_ ¿ı

±ı flÎ√.

±fiı flÎ√-¶ıÊ ÷ı ’λ˘ ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ fi◊Ì. ±ÎI‹Îfi˘ V‰¤Î‰

flÎ√-¶ıʉ΂˘ »ı … fiËŸ. ±ÎI‹Î V‰¤Î‰ı ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±Î ÷˘ ’ÿ˚√·fi˘

V‰¤Î‰ »ı flÎ√-¶ıÊ. ±ıÀ·ı ±Î¿Ê˝HÎ fiı ω¿Ê˝HÎ ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰

»ı. ±ı ’ÿ˚√·fiÎ_ V‰¤Î‰fiı ’˘÷Îfi˘ V‰¤Î‰ ‹ÎfiÌ ±fiı ’˘÷ı ±ı‹ ¿Ëı

»ı ¿ı ‹fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı. ±ı fl˘Ó√ Ï⁄Ï·Œ »ı. F›Î_ Á‘Ì “Ë_ ’ÿ˚√·

»\_, Ë_ ±Î … »\_, «_ÿ¤Î¥ … »\_” I›Î_ Á‘Ì ±Î ‰ı ◊Âı. ±fiı F›Îflı “Ë_

«_ÿ¤Î¥” »^ÀuÎ fiı “Ë_ ©ÎI‹Î” ◊Âı I›Îflı ±Î ‰ı »^ÀÌ …Âı.

±ı flÎ√-¶ıÊ I›Î_ ±ÎI‹Î fiËŸ. ±ÎI‹Î I›Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ. …ıÀ·˘

flÎ√-¶ıÊ ±˘»˘ ±ıÀ·˘ ±ÎI‹Î ≠√À. flÎ√-¶ıÊ ¬·ÎÁ ÷˘ ±ÎI‹Î

Á_’ÒHν. ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√’ÿ ±Î’ı·_ »ı. ±Î ¿_¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ’ÿ »ı ? ±Î

±ı¿ı@À »ı. ±Î ω«Îfl ¿fl‰Î …ı‰_ fiËŸ, ±fiı g«÷Î Âw ◊Λ ÷˘

ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹ı ±Î ÷flŒ ‰Y›Î fiı,

±ıÀ·ı ˉı ÷‹fiı ±ıfiÎ ’ÏpfiÎ ¿ÎflH΢ ‹‚Ì ±Î‰Âı. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ı ’˘÷ı

©ÎI‹Î »˘. ±Î ⁄Ì…\_ ⁄‘_ …ı flËı »ı fiı ÷ı iÎı›fiı ±fiı ƒU›fiı ÷‹ı

±Î√‚ ·Î‰˘ ±ı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì. iÎı› ÷˘ ±Î‰_› ˢ› fiı ÷ı‰_› ˢ›.

iÎı› ÷˘ı, ‹ËŸ ‹fi‹Î_ Â_ ¿Ëı ¿ı, “±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ ’ÕÂı.” ’HÎ ÷ı ¿˘fiı ?

±ıfiı fiı ! ±Î’HÎı Â_ ? ±Î’HÎı ÷˘ ΩHÎfiÎfl »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÿ …\ÿÌ

Ω÷fi_ »ı, ‰Ì÷flÎ√ ’ÿ »ı.

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·Î_ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiÎ flËı‰Î› fiı ¿Ëı, “fiÎ, ±Î ‹fiı

±fi¿>‚ fi◊Ì ±Î‰÷_.”

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ ◊Λ. ±fiı ˉı ÷˘ ¬flı¬v_ flËı‰Î› … iÎÎ÷Î-

ƒp΋Î_ ! ’ı·_ ÷˘ flËı‰Î› fiËŸ. ’ı·Î‹Î_ ÷˘ …flο ¿_¥¿ ‹ËŸ ¬ıÓ«ÎHÎ flËı,

±Î¿Ê˝HÎ flËı. ±Î ±Î¿Ê˝HÎ ‰√flfi_ ¿ı‰_ ÁÎv_ ! F›Î_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄_‘ ◊›_

¿ı ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. ÷ı ±ËŸ ÷‹Îfl_ ±Î¿Ê˝HÎ ⁄_‘ ◊›_. ˉı

‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ.

±‹Îflı › ‹Î· ’Ëı·Î_ ¤flı·˘ ÷˘ ¬fl˘, ’HÎ ±Î¿Ê˝HÎ fiΠˢ›

±‹Îflı. …flΛ ±Î¿Ê˝HÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı I›Î_ ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı ±‹fiı.

Page 4: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 83 84 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‹Î· ¤flı·˘ ±ıÀ·ı ±I›Îflı ¬ıӫΛ ±ı flÎ√ fiÎ ¿Ëı‰Î›. flÎ√fi˘

¿flfiÎfl Ωı¥±ı, flÎ√fi˘ ¿÷ν Ωı¥±ı ±fiı ¿÷ν ‰√fl flÎ√ ◊Λ fiËŸ. ÷_

¿÷ν »\_ ?

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥ ‰Îfl ÷L‹› ◊¥ …‰Î› »ı. ±ıÀ·ı ¿÷ν ◊¥ …‰Î›

»ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flÏ« ˢ› I›Î_ ÷L‹› ◊¥ Ω›. ±Î ·˘¿˘ ’ˆÁÎ

√HÎı I›Î_ ±Î√‚ ÷L‹› ◊Λ ¿ı fiÎ ◊¥ Ω› ?

≠ffi¿÷ν — ◊¥ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_ ⁄Á, ÷ıfi˘ ±ı ¿_¥ √fi˘ fi◊Ì. ÷ı◊Ì ±ÎI‹Î ±ı‹ fi◊Ì

¿Ëı÷˘ ¿ı ÷‹ı ¿ı‹ ÷L‹› ◊¥ √›Î ? ±ÎI‹Î ±ÎI‹Î … »ı. ±fiı ‘Ì‹ı

‘Ì‹ı ±ı ÿÂÎ ±˘»Ì ◊÷Ì Ω› »ı. ¿ı‰‚iÎÎfi ÷flŒ ±Î …÷_ Ω› »ı.

Ïfifl_÷fl iÎÎfi flËı ±ı ¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ Ë…\ ŒÎ¥·fiÎ Ïfi¿Î·

¿fl‰Î ’Õı »ı fiı ?!

÷˘ … ’‹Î› ‹˘ZÎfi˘ ’_◊ !

÷‹ı ’˘÷ı «_ÿ¤Î¥ ◊Ή ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ÷‹Îfl˘ ¿Ëı‰Î›, fiËŸ ÷˘

flÎ√-¶ıÊ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿ËıÂı ¿ı ±Î Â_ ◊Λ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±Î

…ı ◊Λ »ı ±ı «_ÿ¤Î¥fiı ◊Λ »ı ±fiı ÷‹ı ©ÎI‹Î ΩH΢ »˘ ¿ı ±Î Â_

◊¥ flèÎ_ »ı ±fiı ÷‹ı ±ı‹ı› ¿Ë˘, “±Î‰_ fi ◊‰_ Ωı¥±ı.”

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ⁄‘_ ⁄fl˘⁄fl.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÷‹Îfl˘ ±Ï¤≠Λ …\ÿ˘ »ı ‹ÎÀı ÷‹ı ‰Ì÷flÎ√ »˘.

±ıÀ·ı ±‹ı ¿èÎ_fiı ¿ı ’vÊÎ◊˝ ÷˘ ÷‹Îfl˘ …⁄fl…V÷ «Î·Ì flè΢ »ı. ’vÊ

◊›Î ’»Ì ’vÊÎ◊˝ flËı, fiËŸ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ flÎ√-¶ıÊ ⁄_‘ flËı fiËŸ …flÎ

‰Îflı›. flÎ√-¶ıÊ ¿˘fiÌ ’fl ◊Λ »ı ?

≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ◊÷Î_.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±ı … ±ÎI‹Î ±fiı ÷ı ⁄‘_ “Ωı›Î” … ¿flı »ı. ‹fi‹Î_

¬flÎ⁄ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ›, ÁÎfl˘ ω«Îfl ±ÎT›˘ ˢ›, ⁄Ì…\_ ◊›_ ˢ›,

hÎÌ…\_ ◊›_ ˢ›, ⁄‘_ ÷fl÷ … Ωı›Î ¿flı. ¿˘”¿ Â_ ‰ÎHÎÌ ⁄˘S›˘, ¿˘¥ ¬flÎ⁄

⁄˘S›˘ ˢ› ¿ı ÁÎflÌ ⁄˘S›˘ ˢ› ÷˘ › ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ

fiÎ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ ±ÎI‹Î ±fiı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl,

ÿıËÎK›ÎÁ.

““flÎ√-¶ıÊ, ±iÎÎfi ±ı ‹A› ¿‹˝fiÌ √˛_◊, ◊Λ ÏfiT≤ÏkÎ …ıË◊Ì ÷ı

… ‹˘ZÎfi˘ ’_◊.”” - lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ

…ıfiÎ◊Ì ±Î flÎ√-¶ıÊfiÌ ÏfiT≤ÏkÎ ◊Λ ±ı ‹˘ZÎfi˘ ’_◊. ±ı ÷‹ÎflÎ

flÎ√-¶ıÊ ÏfiT≤kÎ ◊¥ √›Î.

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±Î ±ø‹◊Ì ◊Λ. ‹ÎÀı ±ø‹ ±ı ‹˘ZÎfi˘ ’_◊.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı … ‹˘ZÎfi˘ ’_◊.

“Lˢ› ‹Îv_” I›Î_ »^ÀuÎ !

⁄_‘Ή_ ˢ› ÷ıfiı ÷˘ »ı … fiı ‹Î√˝ ! ⁄_‘Ή_ ˢ› ÷ıfiı ⁄Ï©fi˘ ‹Î√˝

»ı …. »^À‰_ ˢ› ±ıfiı ⁄‘Ì flÌ÷ı ¬S·_-»^À<_ »ı.

flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ¿fl‰Î ±ıfi_ fi΋ ‹˘Z΋Î√˝. …ı ◊Λ ÷ı Ωı›Î ¿flı.

Á_ÁÎfl ÷˘ flÎ√-¶ıÊfi_ ÏfiÏ‹kÎ … »ı, ’˘÷ı … ÏfiÏ‹kÎ »ı. ÏfiÏ‹kÎ Â_

¿flΉÕΉı ?

≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ … ¿flΉÕΉı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_, ÷˘ ’»Ì ±ı ÏfiÏ‹k΋Î_ ’Õ̱ı … fiËŸ fiı ! ±ıÀ·ı

±Î “‹Îv_ Lˢ›” ±ı‹ ¿Ë̱ı ÷˘ ’»Ì »^ÀÌ Ω›. ±Î “‹Îv_ Lˢ›” ¿èÎ_

¿ı ±ı ’˘÷ı …\ÿ˘ ◊¥ √›˘. ±‹ı …ı iÎÎfi ±ÎM›_ »ı ÷ı “÷Îv_ ¿›_” ±fiı ±ı

“÷Îv_ Lˢ› ¿›_” ÷ı ÿı¬ÎÕu_ »ı. ±ı Ωı ±I›Îflı ¿ËÌ ÿı ÷˘ ’»Ì »^À˘ ◊¥

Ω›. ±ı iÎÎfi «Ò@›Î fiı ±Î ±ı¿Î¿Îfl ◊›˘ ¿ı « ÓÀu_.

Page 5: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 85 86 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ±_ÿfl¬Îfiı ±Î‰_ »^À<_ flάÌfiı … ⁄ıÁ‰Î …ı‰_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±_ÿfl¬Îfiı ±fiı ⁄ËÎfl ˵ »^À<_ flά‰Îfi_ ! ⁄ËÎflı› Â_

·ı‰Î-ÿı‰Î »ı ? ÷ÎflÌ ΩıÕı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î »ı ? ±ı ÷˘ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_

√΂_√΂Π◊Λ ÷˘ ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flı, ±ıfiı Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ?

‹fifiΠωfl˘‘ Á΋ı...

‹fi ωfl˘‘ µÃΉı ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_. ‹fi

ωfl˘‘ µÃΉı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ, ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fi ◊‰Î_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ‹fifiΠωfl˘‘‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ?

ÿÎÿÎlÌ — flËı. ‹fifi˘ ωfl˘‘ ÷˘ Ωı›Î ¿fl‰Îfi˘ »ı. ‹fi ÷˘ ±Î¬_

Ωı‰Îfi_ … »ı fiı ! ‹fi ƒU› »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹fifi˘ ωfl˘‘ ˢ› I›Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ flËı, ’HÎ

iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌ Â¿Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ ±ı … ‰Ì÷flÎ√’b_. flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î

‰√fl iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ flËÌ Â¿Î› fiËŸ. …ıÀ·˘ ‰¬÷ flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ◊›Î

±ıÀ·˘ ‰¬÷ iÎÎ÷Î-ƒpÎ flËÌ Â¿ı.

≠ffi¿÷ν — ‹fifi˘ ωfl˘‘ ¬Ò⁄ ·Î_⁄˘ Á‹› «Î·÷˘ ˢ›, ’HÎ ’»Ì

±Î ‹fi iÎı› »ı ±fiı ±Î’HÎı iÎÎ÷Î »Ì±ı, ±ı ±ı@ı@ÀfiıÁ‹Î_ ÿı¬Î¥ Ω›,

÷˘ ±ı ‹fifi˘ ωfl˘‘ ∂ÕÌ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Á‹Î‘Îfi ◊›_ ±ıÀ·ı ∂ÕÌ √›_, ⁄Á. ‹fi Á‹Î‘Îfi

¬˘‚ı »ı, ¿˘¥ ’HÎ flV÷ı, ±ıÀ ±ıfiÌ ‰ı. ±ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı Á‹Î‘Îfi ◊›_,

±ıÀ·ı ∂ÕÌ Ω›, ±Î¬˘ B·˘⁄ ∂ÕÌ Ω› ÷ı CÎÕ̱ı.

≠ffi¿÷ν — CÎHÎÌ ‰¬÷ ±ı‰_ ◊Λ ¿ı ‹fifiı ÷ı ‰¬÷ı Á‹Î‘Îfi ◊¥

Ω›. ’HÎ ±ı Ïfl·ıÏÀ‰ iÎÎfi◊Ì Ë˘› ÷˘ ’»Ì ±ıfi_ ’λ\_ Ïfl±ı¿Âfi ÷˘

±Î‰‰Îfi_ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ’λ‚ ±‰V◊α˘fiÎ Ïfl±ı¿Âfi ˢ› »ı. ±ı¿ ’Õ

…÷_ flËı, ’λ\_ ⁄Ì…\_ ’Õ ±Î‰ı. ÿflı¿ ‰V÷ ’Õ‰Î‚Ì Ë˘›.

ˉı ·˘¿˘ ÷˘ ±Î ΩHÎı fiËŸ ¿ı ±Î‰Ì „V◊Ï÷±˘ ˢ› »ı ! ±ı‰_

·˘¿˘ ΩHÎ÷Î ËÂı ? ¿S’fiÎ … fiËŸfiı ·˘¿˘fiı !

‹ËÎI‹Î±˘fiı fi flèÎÎ_ flÎ√-¶ıÊ !

flÎ√-¶ıÊ ‰√flfiÌ ⁄‘Ì …ı Ïø›Î±˘ »ı ±ı ’ÿ˚√·fiÌ Ïø›Î±˘ »ı.

±ı ⁄‘Ì Ïø›ÎfiÌ √HÎ÷flÌ fi◊Ì ±ÎÔ‰÷Ì. flÎ√-¶ıÊ‰Î‚Ì »ı ÷ı‹Î_ ±ÎI‹ÎfiÌ

…‰Î⁄ÿÎflÌ ±Î‰ı »ı. ‹˘œ<_ Ï«ÕΛ ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ ◊›Î ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ

±Î’HÎÎ◊Ì. ±ı ’˘÷ı ‘HÎÌ ±Î’HÎfiı ¿ËÌ Â¿ı ¿ı flÎ√-¶ıÊ ◊›Î Ë÷Î. ‹˘œ_

Ï«ÕΛ ÷˘› ¶ıÊ ◊›Îı ±ı‹ ±Î’HÎı ¿ËÌ Â¿Ì±ı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı Ï«ÕΉÎfi_ ◊‰_ ±ı ¤Y›˘ ˢ› ÷˘ … Ï«ÕΛfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ ¿Â_ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±ı Ï«ÕΉÎfi_ ÂÎ◊Ì ◊Λ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiÎ ¤Y›˘ ˢ› ÷˘› ◊Λ, ’ÿ˚√· Ïø›Î »ı. Ωı ¿Ïÿ

±ıfiı fiÎ √‹÷_ ˢ› ÷˘› ±Î Ïø›Î ◊›Î ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ±ı fiÎ √‹÷_ ◊Λ »ı, ‹ÎÀı »^À˘ »ı ±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î›?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ÿ̉Π…ı‰Ì ‰Î÷ »ıfiı, ±ı ÷˘ ⁄‘Î ¿Ëı, fiÎfi_

»˘¿v_› ¿Ëı. ’HÎ Ï«ÕΛ˘ ÷˘ ±ıfiı ¿_¥ ±‹ı ±ı‹ fiÎ ‹Îfi̱ı ¿ı ±Îfiı

flÎ√-¶ıÊ ◊›Î »ı. ÷_ Ï«ÕΛ ÷˘ Ë_ fiÎ ‹Îfi_ ±fiı ⁄ÌΩı fiÎ Ï«ÕΛ ÷˘ ›

‹Îfi̱ı ±Îfiı flÎ√-¶ıÊ »ı. iÎÎfi fiÎ ·Ì‘ı·_ ˢ› fiı ±Î‹ Ã_ÕÎ¥◊Ì ‰Î÷

¿fl÷˘ ˢ› ÷˘› ±Î’HÎı ¿Ë̱ı ¿ı flÎ√-¶ıÊ »ı. Á΋Îfi ÷›Îfl »ı, ‹ÂÌfiflÌ

«Î· »ı flÎ√-¶ıʉ΂Ì. Ï«ÕΛ ÷˘ ±ı ¶ıÊ‹Î_ »ı fiı Ï«ÏÕ›˘ fiÎ ◊Λ ÷˘ ¿_¥

flÎ√‹Î_ »ı ’HÎ »ı ¬fl˘fiı ¿Âο‹Î_. ±fiı ±Î ±ø‹ ωiÎÎfifi˘ ≠÷Î’ ÷˘

Ωı ! ’λ\_ ¿˘¥ ÁΑ-±Î«Î›˝ ¿⁄Ò· fiÎ ¿flı. »÷Î_ ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘

Page 6: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 87 88 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¿⁄Ò· ¿flı ’λÎ_. ⁄ı-’Î_« fiËŸ, ⁄‘Λ. ⁄‘Λ ±ı¿Ì ÁÎ◊ı ±Î_√‚Ì ¨«Ì

¿flı. I›Îflı ’ı·Î Â_ ¿Ëı ⁄‘Î ? ±flı, ±Î √Î_ÕÎ ·Î√ı »ı ⁄‘Î, Ë_ ! ±Î

’ı·Ì ±ı‹fiÌ ÿÏfi›Î ÕÎËÌ ±fiı ±Î’HÎÌ ÿÏfi›Î √Î_ÕÌ ⁄‘Ì !

’Ëı·Î_ ÷˘ ÁÎËı⁄ ¿_¥¿ …flÎ ¨‘_-»÷_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎı ±ıfiÎ

‹ÎÀı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ω«Îfl˘ ‹ËŸ ±Î‰ı fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊›Î ¿flı ¿ı ÁηÎfiı

¿Â_¿ ±Î‰ı ÷˘ CÎÎÀ ¿fḻı, ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¬flÎ⁄ ω«Îfl˘ ±Î‰ı, ±ı ⁄‘_ ¶ıÊ

¿Ëı‰Î›. ±fiı ¿˘¥ µ’flÌ »ı ÷ı ±Î’HÎÎ ‹ÎÀı ËıS’ ¿fl÷˘ ˢ›, ÷˘ ±ıfiÎ

‹ÎÀı ⁄Ë ¤Î‰ ±Î‰ı ÷˘ ±ı flÎ√ ¿Ëı‰Î›, ⁄Á. ÷ı ±Î ˉı ¶ıÊ › fiÎ ◊Λ

fiı flÎ√ı › fiÎ ◊Λ, Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›.

Ïø›Î±˘ ⁄‘Ì ≠οÚÏ÷¿ »ı. ±ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ÷ı … ‹˘ZÎ »ı. ¿Õ‰Î

’fl ¶ıÊ fiı ‹ÌÃÎ_ ’fl flÎ√ ◊Λ ±ı ±iÎÎfi÷Îfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±iÎÎfi Ω›

÷˘ ¿Õ‰_-‹ÌÃ<_ fiÎ flËı.

’»Ì ±ı ¤flı·˘ ‹Î· !

≠ffi¿÷Î — iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ ±fiı Ë…\ ’HÎ ¿˘¥ ¿˘¥‰Îfl ±ı‰_ ◊Λ

»ı ¿ı ±Î’HÎfiı ’˘÷Îfiı ¿_¥¿ ÷¿·ÌŒ ’ÕÌ Ë˘› ’»Ì ±ı‰Ì ¿_¥ ÷¿·ÌŒ

⁄ÌΩfiı ’Õı, ÷˘ ±_ÿfl◊Ì ±ı‰_ ◊›_ ¿ı, ÁÎv_ ◊›_ ±Î‰_ ◊›_ ÷ı. ±ı Â_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÁÎfl_ ◊›_, ±ı‹ ◊Λ ±ı ¶ıÊfi_ ’ÏflHÎ΋ »ı, ±fiı

¬flÎ⁄ ◊›_ ±ı‹ ±Î‰ı ÷˘, flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ı flÎ√-¶ıÊfiÎ ’ÏflHÎ΋fiÎ_

¤Î‰ …ı ‹ËŸ ¤flı·Î ÷ı ‹Î· ±Î…ı fiÌ¿‚ı »ı. I›Î_ ¤√‰Îfifiı I›Î_ ÁÎfl_-

¬˘À<_ ¿Â_ »ı fiËŸ. ⁄‘_ iÎı› … »ı. ±ı ΩHΉΠ…ı‰_ … »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î‰_ ◊Λ I›Îflı Â_ ¿fl‰_ ? ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ ·ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ ◊Λ ÷ı Ωı‰Îfi_, ±Î‰_ ◊›_ ±ËŸ ±Î√‚ fiı ±ËŸ

±Î‰_ ◊›_. ±ı‹Î_ ±Î’HÎı ±ı … Ωı‰Îfi_. ±fiı Ωı ¿ÿÌ ‰‘Îflı ’Õ÷_ Á΋Î

‹ÎHÎÁfiı ±L›Î› ◊÷˘ ˢ›, ¶ıÊ ’ÏflHÎ΋◊Ì ÷˘ I›Î_ ±Î√‚ «_ÿ¤Î¥fiı

±ı‹ ¿Ëı‰Îfi_ ¿ı ¤¥, ÷‹ı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ÷‹ı ±Ï÷ø‹HÎ ¿ı‹ ¿›* ?

‹ÎÀı ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl˘. ‰‘ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘, fiËŸ ÷˘ ÿ—¬ÿÎ›Ì Á΋Îfiı fiÎ

◊¥ ’Õ÷_ ˢ› ÷˘ ¿ÂÌ …wfl fiËŸ. ±ı ÷˘ ¬Î·Ì ±Î’HÎÌ Á‹… »ı.

±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ı‚ı ‘˘¥ fiά‰Îfi_, iÎı› ÷flÌ¿ı Ωı›_ ±ıÀ·ı ‘˘‰Î¥

√›_. ±fiı ±iÎÎfi ÿÂ΋Î_ ÷˘ ¿˘¥fi_ ±ı‰_ ¬flÎ⁄ ◊Λ ÷˘ “ÁÎfl_ ◊›_”

±ı‹ ·Î√ı ±fiı ±ıfiÎ µ’fl ¶ıÊ ‰÷˝÷˘ … ˢ›. ±I›Îflı ¶ıÊ ‰÷ı˝ fiËŸ

’λ‚. ·Î√ı ¬fl_ ¿ı ¬flÎ⁄ ◊›_, ÁÎfl_ ◊›_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ¤flı·˘

‹Î· »ı ÷ı ⁄‘˘ fiÌ¿‚ı »ı.

ωʛ√_Ï◊ »ıÿfi, I›Î_ Ïfi… V’WÀ‰ıÿfi !

≠ffi¿÷ν — ±Î ¶ıÊ »ı ÷ı ΩB≤Ï÷‹Î_ fl¬Î‰ı »ı ±fiı flÎ√

÷L‹›Î¿Îfl ¿flΉı »ı. ÷˘ ±Î ¿Î‹-ø˘‘◊Ì Â_ ¬˘À ±Î‰ı »ı ? ±ıfiÌ …wfl

fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿Î‹-ø˘‘ ⁄‘Î_ ÿ—¬ ±ÎM›Î ¿flı. ⁄Ë ÿ—¬ ±Î’ı. ±ıfiÌ

…wfl ÷˘ ±ı‰_ »ı fiı ¿ı Á_ÁÎfl ±ıfiı √‹÷˘ ˢ› I›Î_ Á‘Ì ±ıfiÌ …wfl »ı.

’HÎ ±ıfiı ÿ—¬ ÁËfi fiÎ ◊÷_ ˢ› ÷˘ ¿Î‹-ø˘‘ … ÿ—¬ ±Î’fiÎfl »ı,

»˘¿fl˘ fi◊Ì ±Î’÷˘. ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’÷_ fi◊Ì. ±Î ’˘÷ÎfiÎ ±_÷fl

Âhα˘ … ÿ—¬ ±Î’ı »ı.

±ı ÊÕÏfl’ ±ı … ÿ—¬ ±Î’ı »ı. ⁄ËÎfl ¿˘¥ ÿ—¬ ±Î’fiÎfl fi◊Ì,

±Î … ‹Ò±Î »ı. ±ı Ωı »^ÀÎ ◊¥ √›Î ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ Ïfi‰ıÕ˘ ±ÎT›˘. ±Î

Ë_ Ωı™ »\_ fiı ‹fiı ¿˘¥ ⁄ËÎfl ÿ—¬ fi◊Ì ±Î’÷_. ÊÕÏfl’ ‹ËŸ Ë÷Î_ I›Î_

Á‘Ì ÿ—¬ ±Î’÷Î Ë÷Î. ˉı ‹ËŸ ±ı ·˘¿˘±ı ⁄‘_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘_, Á˙

Á˙fiı √΋ «·ı √›Î.

CÎfl‹Î_ ±¿‚΋HÎ ◊Λ »ı, ÷ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ? I›Îflı ¿Ëı, ‘HÎÌ ±ı‰˘

»ı ? fiÎ. ÷˘ ¿Ëı, ⁄ˆflÌ ±ı‰Ì »ı ? fiÎ. flÎ√-¶ıÊ »ı ‹ÎÀı ÿ—¬ ◊Λ »ı.

flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±◊Õ΋HÎ … fiÎ ◊Λ. flÎ√-¶ıÊ »ı,

’˘÷Îfiı. flÎ√-¶ıÊ ±ıÀ·ı V‰Î◊˝. ÁË ÁËfiÎ V‰Î◊˝‹Î_ ’Õ‰_, ±ıfi_ fi΋

flÎ√-¶ıÊ. ±‹fiı V‰Î◊˝fiÌ »ı ¿˘≥ ¤Î_…√Õ ? ¿˘≥fiÌ ΩıÕı ±‹Îflı ¿Â_

Ωı≥±ı … fiËŸ, ÷˘ ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fiËŸ. ±Î ÷˘ ±ı¿ flÁÎV‰Îÿ «Î¬‰Î

Page 7: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 89 90 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÁÎfl_ Ωı ¤Î_…√Õ, Ωı ¤Î_…√Õ, Ωı ¤Î_…√Õ ±fiı «Î¬Ìfiı ΩHÎı ¿ı fiÎ

¿Î›‹fiÎ ÁϬ›Î ◊≥ …÷Î_ ˢ›fiı ÷˘ › ÁÎfl_. ’HÎ ±Î «ÎA›Î ÷˘ ›

fl˘¿¿‚ÎÀ, fl˘¿¿‚ÎÀ, ⁄Y›˘. ÁΫ_ ¿ËıΩı, fl˘¿¿‚ÎÀ ¬fl˘ ¿ı fiËŸ,

«ÎA›Î ÷˘› ?

≠ffi¿÷ν — ◊Λ, ±ı¿ÿ‹ ÁI› !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ⁄‘_ flÎ√-¶ıÊfiı ·≥fiı »ı. ⁄≥fi˘ › ÿ˘WÎ fi◊Ì,

¤≥fi˘ › ÿ˘Ê fi◊Ì. ÁÎflÎ_ ÁÎflÎ_ ‹ÎHÎÁ˘fiÌ ±_ÿfl CÎÕΠˢ› »ı. ±ıfi_

Â_ ¿ÎflHÎ ¿ı flÎ√-¶ıÊ. ±fiı Ωı ‰Ì÷flÎ√÷Î’Ò‰˝¿ ˢ› ÷˘ ÷˘ CÎÕ˘ ◊Λ

fiËŸ. ’HÎ ÷ı ÷˘ @›Îflı ˢ› ? ±ÎI‹iÎÎfi ÁÏË÷ ˢ› I›Îflı. ÷ı ’ı·Ì ⁄≥

¿ËıÂı, “÷‹Îfl΋Î_ ±y· fi◊Ì.” I›Îflı ¿Ëı, “÷ıÓ ±Î…ı ¿èÎ_, ÷ı ÁÎfl_ ◊›_.

±Î «_ÿ ÷˘ ±Î‰˘ … »ı, ’Ëı·ı◊Ì … ±Î‰˘ »ı. ÷ıÓ ±Î… ¿èÎ_ I›Îflı ‹ıÓ

ΩH›_. ÷ıÓ ÷˘ Ë‹HÎı … ΩH›_, Ë_ ÷˘ ’Ëı·ı◊Ì … Ωb_ ±Î «_ÿfiı !”

≠ffi¿÷ν — V’p ‰ıÿfi ◊Λ I›Îflı ÷˘ ωWΛ-ω¿Îfl ’HÎ fiÎ flËı

fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ωWΛfiÌ Ë›Î÷Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì V’p ‰ıÿfi ◊Λ

… fiËŸ. V’p ‰ıÿfi @›Îflı ◊Λ ¿ı ±Î ‹fi-‰ÎHÎÌ ÿıË‹Î_› ’˘÷Îfi_

‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiΠˢ›. ±‹ÎflÌ Ïfiω˝«Îfl ÿÂÎ »ı, ±‹ÎflÌ Ïfiω˝¿S’ ÿÂÎ

»ı, ±‹ÎflÌ ÏfiflÌE»¿ ÿÂÎ »ı, I›Îflı ±Î ÿÂÎ µI’Lfi ◊≥ »ı. ±ı ÿÂÎfiı

±‹ı ‘L› ‘L›, ±ıfiı fi‹V¿Îfl ¿fḻı »Ì±ı. ±ıÀ·ı ±Î ÿÂαı

’ˢӫ‰Îfi_ »ı. ’»Ì ±ı¿Îÿ VÀıÂfi flèÎ_ »ı ÷˘ »˘fiı flèÎ_. ±ÎÀ·Î ⁄‘Î

VÀıÂfi˘ ±˘‚_B›Î. ˉı ±ı¿fi˘ Â_ ÏËÁÎ⁄ ? ±fiı ÷ı › ¤√‰ÎfifiÌ

Ëÿ‹Î_ … ˢ›. ÏÁBfi·ı › ±Î‰Ì √›_, ⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. @›Îflfi_ ›

±Î‰Ì √›_. ÷‹Îflı › ÏÁBfi· ±˘‚_√Ì ·Ì‘_. M·ıÀŒ˘‹˝ ÷˘ fi◊Ì ±ÎT›_

’HÎ ÏÁBfi· ÷˘ ±˘‚_B›_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ¤√‰ÎfifiÌ Ëÿ ±fiı ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ ⁄ı›.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¤√‰ÎfifiÌ Ëÿ fiı ¤√‰ÎfifiÌ ËÎ…flÌ ! ¿S›ÎHÎ

¿flÌ fiάıfiı !

Á˘ À¿Î √›Î flÎ√-¶ıÊ !

…\±˘ ±Î‹Î_ ±ı‰_ ·A›_ »ı ¿ı ““±ı¿ ’fl‹Îb …ıÀ·˘ ’HÎ flÎ√-

¶ıÊ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ¤Î‰ ωz‹Îfi »ı, ±ı ⁄‘Î_ ÂÎVh΢fi˘ ΩHÎfiÎfl

ˢ‰Î »÷Î_ ’HÎ ±ÎI‹Î ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±fiı ±ÎI‹Î ΩHÎ÷˘ fi◊Ì ±ıÀ·ı

±fiÎI‹Îfiı› ΩHÎ÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı ÁQ›¿˚ ƒ„WÀ › fi◊Ì”” ¿Ëı »ı. Â_ ¿fl¢

ˉı ? ÷tfi Á˘ À¿Î ÁÎ«Ì ‰Î÷ ·¬Ì »ı ±fiı ‹ıÓ Á˘ À¿Î ÁÎ«Ì ‰Î÷ ±Î’Ì

»ı. I›Îflı ±Î ¤Ò· ¿˘fiÌ ◊Λ »ı ±Î ?

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ ’fl‹Îb ’HÎ flÎ√fi_ flèÎ_ fi◊Ì ±ı‰_ T›„@÷fiı ¤Îfi

@›Îflı ◊Λ ? ±fiı ±ı ¤Îfi ¿ı‹ ◊÷_ fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ıfi_ ¤Îfi ’Ò»‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿flı@À »ı ¿ı ‹ÎflÌ ¿o¥

¤Ò· ◊Λ »ı ±ı‹ ’Ò»‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î flÎ√-¶ıÊfi_ ±ı¿ ’HÎ

’fl‹Îb flèÎ_ »ı ¿ı fi◊Ì flèÎ_ ?

ÿÎÿÎlÌ — flÎ√fi_ ’fl‹Îb flèÎ_ fi◊Ì ±ı‰_ Ë_ Ωb_ »\_ fiı ÷‹ı fi◊Ì

ΩHÎ÷Î ±ı ¿ı‹fi_ ?

≠ffi¿÷ν — ±ı‹ fiËŸ, T›‰ËÎfl‹Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı T›‰ËÎfl ¿Ë˘ ¿ı ÷Ëı‰Îfl ¿Ë˘. ’HÎ ±Î ’fl‹Îb fi◊Ì

÷‹Îfl΋Î_. ±Î ÷˘ T›‰ËÎfl ¿o¥ ±ı¿ Ω÷fi˘ ˢ› »ı ? ÷Ëı‰Îfl fi◊Ì

±Î‰÷Î ! Ïÿ‰Î‚Ìfi˘ ÷Ëı‰Îfl, ‘fi÷ıflÁfi˘ ÷Ëı‰Îfl, ⁄‘Î_ fi◊Ì ±Î‰÷Î !

’HÎ ’fl‹Îb flÎ√fiÎ fi◊Ì ÷‹Îfl΋Î_.

≠ffi¿÷ν — flÎ√fi_ ±ı¿ ’HÎ ’fl‹Îb fiΠˢ›, ⁄Ë … ‹˘ÀÌ ‰Î÷

»ı ±Î ÷˘ !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ±ı¿ ’fl‹Îb ˢ› ÷˘ ÷˘ ’»Ì ±ı ÁQ›¿˚ ƒ„WÀ

¿ı‹ ˢ› ? ËÎ. I›Îflı ’»Ì ! ÷‹ı ÁQ›¿ ÿÂfi‰Î‚Î »˘. ±fiı ±Îfi_ ·¬ı·_

Page 8: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 91 92 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¬˘À<_ »ı ¿ı ÷‹Îfl_ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î ·¬ı·_ ⁄flÎ⁄fl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfl_ ±Î’ı·_ ËoÕıÕ ’flÁıLÀ ⁄fl˘⁄fl »ı. ‹ıÓ ÁQ›¿˚ ÿ½fi

±ÎM›_ ÷ı ËoÕıÕ ’flÁıLÀ ⁄fl˘⁄fl »ı ±fiı ±Î‹Î_ ·¬ı·_› ⁄fl˘⁄fl »ı, ÷˘ ¤Ò·

¿˘fiÌ »ı ±ı ¬˘‚Ì ¿Îœ˘ ±ı.

ˉı «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı ©ÎI‹Î »˘ ?

≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ©ÎI‹Î‹Î_ ±ı¿ ’fl‹Îb flÎ√fi_, ¶ıÊfi_ ¿Â_ flèÎ_

fiËŸ. ‹ÎÀı ÷‹fiı Á_’ÒHν ©ÎI‹Î ⁄fiÎT›Î »ı ’ÿ‹Î_ fiı Â_ ¿fl‰Î ±Î‹

¿fl˘ »˘ ? ÷‹fiı ËoÕˇıÕ ’flÁıLÀ ’ÿ‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ »ı fiı, F›Î_ Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ

flÎ√-¶ıÊ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ fi◊Ì. ÷‹fiı Á‹Ω¥ √›_fiı ±Î ±Î_ÀÌ ?

±Î ÷˘ ÷‹ÎflÌ ’Ëı·Î_fiÌ ±Îÿ÷ »ı fiı ÷ı …÷Ì fi◊Ì. ±Îÿ÷‹Î_ ¿ı ±Î ‹fiı

… ◊¥ √›Î. ±Î ÷˘ √ıflLÀıÕ »ı. ±Î ¿o¥ …ı‰Ì ÷ı‰Ì ‰V÷ fi◊Ì. ±Î

√ıflLÀıÕ ‹˘ZÎ ±Î’ı·˘ »ı. ËÎ◊‹Î_ ‹˘ZÎ ±Î’ı·˘ »ı. ’HÎ ¤˘√‰÷Î_ ±Î‰Õı

±ıÀ·_ ±ıfiÎ ⁄Î’fi_.

·œı-‰œı ÷˘ › ‰Ì÷flÎ√ !

flÎ√-¶ıÊ ±ı … Á_ÁÎfl. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ÎiÎÎ ’΂ı, ÷˘

±ÎiÎÎ ’΂÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<· ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı ±ËŸ

flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiËŸ. ±fiı ÷ı »˘¿flÎ_±˘fiı ‹Îfl÷˘ ˢ› ÷˘ › ±‹ı ¿Ë̱ı

¿ı ±Î ‹˘Z΋Î_ »ı. Ë‹HÎÎ_ ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄Á‹Î_ ⁄‘Î_ ‹ËÎI‹Î±˘ ±Î‰ı.

«ÎflÁ˘-’Î_«Á˘ ‹ÎHÎÁ ˢ› ⁄Á˘‹Î_. ÷˘ ±ı ·œ‹˚·œÎ ¿flı, ÷˘ ±‹ı ÷˘

±ı‹fiı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’̱ı. ·œΩı, ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·œ˘, ¿Ë̱ı.

√ıflËÎ…flÌ‹Î_ »^À¿Îfl˘ ¿_¥ fiËŸ ◊Λ ±ı‰˘. ±ËŸ ‹ÎflÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ·œ˘ ÷˘

› ±ıfi˘ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω›. «˘A¬_ ◊¥ Ω›fiı ⁄‘_. ŒÎ¥·˘ „@·›fl ◊¥

Ω›.

±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ⁄‘Î ΩHÎı ¿ı ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ‘_‘˘ ¿flı, ‰œı-

·œı ÷˘ › ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±ı ±ı‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı. »÷Î_ ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl ’Õı

fiı ! ÷‹fiı ¬⁄fl fiÎ ’Õı ? ÷‹ÎflÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı Áη_, ‰Ì÷flÎ√

¿ı‹ Ë≥ ? ’HÎ ‹fiı ÷˘ ¬⁄fl ˢ› fiı ! ¿ÎflHÎ ¿ı ÕÎ"@Àfl ÷˘ ΩHÎı. ÷ı

ÿÿafiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹ ◊Λ ¿ı ËÎv ÿÿ˝ ‰K›_ ¿ı CÎÀu_ ? ‰Ëı‹ ’Õı. ’HÎ ‹fiı

÷˘ ¬⁄fl ˢ› fiı ¿ı ÿ‰Î …ı ±Î’Ì »ı. ±Î‹fiı ‰‘ı-CÎÀı ±ı‰_ ·ÎB›_ ±ıÀ·ı

÷fl÷ ÿ‰Î ¿ËÌ ÿÌ‘Ìfiı !! ⁄‘ı … flÎ√-¶ıÊ, flÎ√-¶ıÊ, flÎ√-¶ıÊ. √Q‹ı I›Î_

‘‹˝‹Î_ Ω±˘, flÎ√-¶ıÊ ‰√fl ˢ› fiËŸ. Á_÷˘ µ’fl flÎ√ ±fiı fiηΛ¿

µ’fl ¶ıÊ ! ⁄Ì…\_ Â_ ?

±ı¿ …HÎ ¿Ëı, Ë_ √vfiÎ ±Îl‹‹Î_ √›˘, I›Î_ ‹Îflı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ

fiı ? ‹ıÓ ¿èÎ_, I›Î_ › ⁄‘Î ’W¿‚, ±ËŸfiÎ …ıÀ·Î_ … I›Î_›. ¿ÎflHÎ ¿ı F›Î_

Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ ÷ÎflÌ ’ÎÁı »ı I›Î_ Á‘Ì ±ı ◊Âı, ÷_ √Q‹ı ÷ı V◊‚‹Î_ …™,

V◊‚ Â_ ¿flı ÷ı ? ÷ÎflÌ ’ÎÁı ÏÁS·¿ … flÎ√-¶ıÊfiÌ »ı. ÷_ √Q‹ı ÷ı V◊‚

⁄ÿ·ı ÷˘ › ’HÎ ÏÁS·¿ ÷˘ ÏÁS·¿ ⁄˘·Âı …. ‹ıÓ ÷‹ÎflÌ ’ÎÁı ÏÁS·¿

… flÎ¬Ì fiËŸ, ÷˘ ’»Ì √‹ı ÷ı V◊‚‹Î_ Ω‰ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ … ¿ı‰Ì

flÌ÷ı ? “Ë_” ±fiı “‹Îv_” ±ı … flÎ√-¶ıÊ. “Ë_,”-“‹Îv_” fi◊Ì ±ıÀ·ı flÎ√-

¶ıÊ @›Î_◊Ì Ë˘› ? “Ë_”-“‹ÎflΔ ‰√flfiÎ ¿›Î ÁΑ±˘-Á_÷˘ flèÎÎ »ı ?

÷‹Îv_ “Ë_” “‹Îv_” ¬v_ ’HÎ ÕˇÎ‹ıÏÀ¿. I›Îflı ÕˇÎ‹Î‹Î_ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiËŸ,

√Q‹ı ±ıÀ·_ ·œ‹˚·œÎ ¿flı, ‹Îfl_‹ÎflÎ ¿flı, √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘› ’HÎ flÎ√-¶ıÊ

fiËŸ. flÎ√-¶ıÊ ‰√flfiÌ …B›Î Ωı‰Ì ˢ› ÷˘ ±ı Ωı‰Ì. ÷‹ı ÕˇÎ‹Î fiËŸ

Ωı›ı·˘, fiËŸ ?

flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ !

≠ffi¿÷ν — ±fiı ±Î‹ ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›Ï÷flı¿. Ωı iÎÎfiÌ ’vÊ iÎÎfi ±Î’ıfiı ÷˘ ⁄ıµfiΛ

»^ÀÌ Ω›. ÷‹fiı ÿı¬Î› »ı ¬flÎ_ ±„V÷I‰‹Î_. ’HÎ ⁄ıµfiÎ »ı fiËŸ. ±Î

√H΢ ‹Ò‚ «ı÷fi‹Î_ fi◊Ì ±fiı ‹Ò‚ ’fl‹Îb‹Î_ fi◊Ì. ω¿Ú÷÷΋Î_ »ı ±Î.

±ıÀ·ı ±Î ⁄LfiıfiÎ √HÎ »ı fiËŸ, »÷Î_ ∂¤Î_ ◊›Î »ı. ±fiı ω¿Ú÷÷Îfiı

Page 9: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 93 94 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

·Ì‘ı ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿ ¿Ëı »ı, ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î‹Î_ »ı. ¿ıÀ·Î_¿ ·˘¿ ¿Ëı »ı,

’ÿ˚√·‹Î_ »ı.

≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√· ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‹Ò‚ ’fl‹Îbfi˘ √HÎ fi◊Ì ±Î ¿ı «ı÷fifi˘ √HÎ fi◊Ì.

’ÿ˚√· ±ıÀ·ı ’ÒflHÎ fiı √·fi. ÷ı iÎÎfi ‹‚÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ’ÒflHÎ ⁄_‘

◊¥ √›_. ˉı √·fi ±ı¿·_ flèÎ_. ’ÒflHÎ ÿ˘Ê˘◊Ì ⁄_‘fi »ı, √·fi ÿ˘Ê˘ ±ı

Ïfi…˝flÎ »ı. √·fi ÿ˘Ê˘ ±ı ⁄_‘ ‰√flfiÌ Ïfi…˝flÎ »ı ±fiı ’ÒflHÎ ÿ˘Ê˘ ±ı

Á_‰fl ‰√flfi˘ ⁄_‘ »ı.

’ÿ˚√·‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ÷ı iÎÎfi !

±ı ÷˘ ’ÿ˚√· … »ı. »ı … fiËŸ ’ÿ˚√· ÏÁ‰Î› ¿Â_. ’ÿ˚√·‹Î_

flÎ√-¶ıÊ ◊‰Î ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl. ‹Ò»Î˝ ◊¥ ±ıfi_ fi΋ Á_ÁÎfl ±fiı

’ÿ˚√·‹Î_ flÎBÎ-¶ıÊ fiÎ ◊‰Î, ±ıfi_ fi΋ iÎÎfi. ±ıfi_ fi΋ ‹„@÷, ⁄Á.

±ÎÀ·_ … »ı. »ı ’ÿ˚√· …. ±ıfi_ ±ı … ’ÿ˚√·. ⁄Ì…\_ ¿_¥ ±ÎCÎ_’λ\_ ◊÷_

fi◊Ì. ’Ëı·Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊÷Î Ë÷Î fiı ±Î flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ. ¬Î‰_-’̉_,

Ëfl‰_- Œfl‰_, ⁄˘·‰_-«Î·‰_, ÁIÁ_√-⁄IÁ_√ ⁄‘_ ’ÿ˚√· »ı. ’HÎ …ı‹

ÁÎ⁄◊Ì ‹ı· ¿ÎœÌ±ı ÷ı ÁÎ⁄ ’˘÷Îfi˘ ‹ı· ’λ˘ «˘_ÀÎÕ÷˘ Ω›. ±ı‰_

±Î’HÎı ±Î ÁIÁ_√ ¿fḻı. ÷ı iÎÎfiÌ ’vÊfiÌ ’ÎÁı ÁIÁ_√ ¿fḻı ÷˘ ©

ÁIÁ_√ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ı· iÎÎfi̱˘fi˘ fiÎ «œı ±Î’HÎÌ µ’fl ±fiı

±Î’H΢ ‹ı· ∂÷flÌ Ω› ±fiı ⁄ËÎfl ÷˘ √vfi˘ ‹ı· «œı ’λ˘. ÷ı ’λ˘

ÀÌfi˘’˘· fiά‰˘ ’Õı. I›Îfl ’»Ì ±ı ‹ı· fiÌ¿‚ı I›Îflı ÀÌfi˘’˘·fi˘ ‹ı·

«œı. ±Î © ÁIÁ_√ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ‹ı· «œı fiËŸ. ˉı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì

◊÷Î_fiı ? ◊›_ I›Îflı !

¥„Lƒ›˘◊Ì …\±ı »ı, ΩHÎı »ı »÷Î_ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±ı ±÷Ì„Lƒ›

iÎÎfi »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ »ı ±ı ¥„Lƒ› iÎÎfi◊Ì …\±ı »ı, ΩHÎı »ı ! ¥„Lƒ›

ƒÏp flÎ√-¶ıÊ ¿flΉı, Á‹Ï¿÷ ƒÏp “©ÎI‹Î” … …\±ı.

iÎÎfi≠¿ÎÂfiı fi ˢ› ‹Ò»Î˝ !

≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î …ı »ı ±ı ÷˘ iÎÎfiV‰w’ »ı fiı ≠¿ÎÂV‰w’

»ıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î‰˘ ≠¿Î fi◊Ì Ë˘÷˘.

≠ffi¿÷ν — fiÎ. …\ÿ˘ ≠¿Î ’HÎ ≠¿ÎÂw’Ì Â© «ı÷fi....

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ’fl ≠¿Î »ı, ±ı‰˘ ≠¿Î fiËŸ. ≠¿Î ±ıÀ·ı

Â_ ¿ı ¿˘¥ ‰V÷‹Î_ ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fi ◊‰Î ÿı. …√÷fiÌ ⁄‘Ì «ÌΩı …\±ı ’HÎ

‹Ò»Î˝ µIMίΠ◊‰Î fiÎ ÿı ±Î …√÷‹Î_ ±ı‰˘ ≠¿Î »ı. ±Î Œ˘À˝‹Î_ Ω›

÷˘ ⁄‘Ì «ÌΩı …\±ı ÷˘ ¿ıÀ·Ì «ÌΩı‹Î_ ‹Ò»Î˝ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ◊Λ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±Î ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊‰Î ÿı ±ı ≠¿ÎÂ. ¿Â_ √…‰Î‹Î_ ˢ›,

wÏ’›Î ˢ› ÷˘› ·ı‰Îfi_ ‹fi fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — Ωı Ωı ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊›Î ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, …\±ı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. Ωı‰Îfi˘ ÷˘ ±ÎI‹Îfi˘ ‘‹˝

… »ı ’HÎ ±ı‹Î_ »ı ÷ı ±ıfiı ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ. ±Î ≠¿ÎÂfiı ·Ì‘ı …\±ı

»÷Î_ ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ fiı ≠¿Î fiΠˢ› I›Îflı …\±ı ¿ı ÷fl÷ … ‹Ò»Î˝

◊¥ Ω› ±ıfiı. ÁÎÕÌ ÿı¬Ì ¿ı CÎıfl ±Î‰Ìfiı ÷ıfiı ›Îÿ flèÎÎ ¿flı ¿ı ’ı·Ì ÁflÁ

ÁÎÕÌ Ë÷Ìfiı ! ±ı ÁÎÕÌ‹Î_ ¬˘‰Î¥ √›ı·Ì ˢ›. ±fiı ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì

≠¿Î ‹Y›˘ ±ıÀ·ı ±ıfiı ‹Ò»Î˝ µI’¯Î fiÎ ◊Λ. ‹Ò»Î˝ ±˘»Ì ◊¥ »ıfiı

⁄‘Ì ?

≠ffi¿÷ν — Ωı¥ ˢ› ‰V÷ ’HΠˉı ±ıfiÌ ≥E»Î fiÎ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ıÀ·ı ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊Λ. ±Î ≠¿Î ‹Ò»Î˝ fiÎ ¿flΉÕΉı.

Ëı› flÎ√-¶ıʉ΂_ ⁄‘_ …\±ı, ±Î‹ …\±ı, ÷ı‹ …±ı. ±Î‹ Œıfl‰Ìfiı …\±ı,

÷ı‹ Œıfl‰Ì±ı …\±ı ’HÎ ‹Ò»Î˝ fiÎ ◊Λ. ±ÎI‹Î ±ÎI‹ÎfiÌ …B›Î ±fiı ±ı

Page 10: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 95 96 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±ıfiÌ …B›Î±ı. ’ı·_ ‹Ò»Î˝ ◊¥fiı ÷ı ±ÎI‹Î ±Î¬˘ ±ıfiÌ ‹ËŸ ’ıÁÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ‹Ò»Î˝ ±Î‰ı »ı ±ı ≠οÚÏ÷¿ V‰¤Î‰fiÌ ‹Ò»Î˝ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ≠οÚÏ÷¿ V‰¤Î‰fiÌ ‹Ò»Î˝ »ı. ±Î’HÎı ±ıfiı

«ÎÏflh΋˘Ë ¿è΢ ±ıÀ·ı ’Ëı·Îfi˘ ‹˘Ë ¤flı·˘ »ı ÷ı ±Î…ı ≠√À ◊›˘. ÷ı

±Î’HÎı iÎÎfiı ¿flÌfiı Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fḻı. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl‰˘ ±ıfi_

fi΋ iÎÎfiı ¿flÌfiı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiά‰˘. ±Î_¬fiı ±Î‹ ¬ıӫΛ ’HÎ ΩıÕı ΩıÕı

iÎÎfi ËÎ…fl ˢ› ¿ı ±Î‰_ fiΠˢ‰_ Ωı¥±ı. ±ı ∂ÕÌ √›_ ⁄‘_. ±Î iÎÎfi

‹ÒE»Î˝ µÕÎT›Î ‰√fl flËı fiËŸ, ’HÎ «ÎÏflh΋˘Ë ÷˘ ˢ› ….

≠ffi¿÷ν — ±ı ⁄‘_ T›‰„V◊÷ ¬fl_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, T›‰„V◊÷ !

flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı ±ÏË_Á¿ !

≠ffi¿÷ν — ¿›Î VÀı…‹Î_ flÎ√ ◊Λ ÷ı ÏË_ÁÎ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄ıµ ÏË_ÁÎ »ı. ¶ıÊı › ÏË_ÁÎ »ı fiı flÎ√ı

› ÏË_ÁÎ »ı. flÎ√◊Ì … ‹ÎHÎÁ˘ ⁄‘Ì ÏË_Á΋Î_ ≠ıflΛ »ı. ±ı Á‹…‰Î …ı‰Ì

‰Î÷ »ı. ±ı¿ÿ‹ fiÎ Á‹… ’Õı. ¤√‰Îfi ±ÏË_Á¿ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›Î ? I›Îflı

¿Ëı, ±ı‹fi΋Î_ flÎ√-¶ıÊ fi Ë÷Î ‹ÎÀı ±ı ±ÏË_Á¿ ¿Ëı‰Î›Î. Á_’ÒHν

±ÏË_Á¿ !

≠ffi¿÷ν — V‰¤Î‰‹Î_ ˢ› ±ı ±ÏË_Á¿.

ÿÎÿÎlÌ — V‰¤Î‰‹Î_ ˢ‰_ ±ı ÷˘ ΩHÎı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ’HÎ ±Î

flÎ√-¶ıÊfi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘, ±ıfi_ fi΋ ±ÏË_Á¿. flÎ√-¶ıÊfi˘ ±¤Î‰ ◊‰˘

’»Ì V‰¤Î‰‹Î_ ±ÎT›Î.

…ıÀ·˘ fl˘√ ±ıÀ·˘ flÎ√ !

≠ffi¿÷ν — √Î_‘Ì∞±ı lÌ‹ÿ˚ flÎ…«_ƒ ωWÎı ·¬ı·_ ¿ı ±ı‹fi΋Î_

…ıÀ·˘ fl˘√ Ë÷˘ ±ıÀ·˘ ±ı‹fiı ‹ËŸ flÎ√ Ë÷˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı Ïfi›‹ … »ı. …ıÀ·˘ fl˘√ ±ıÀ·˘ flÎ√ … ˢ›. ±Î…ı

±ıfiı flÎ√w’Ì fl˘√ ˢ› ›Î fiÎ ’HΠˢ›. ±ı‹ ¿ı‹ ? ±Î ±I›Îflı …ı ±Î

fl˘√ »ı ÷ı flÎ√fi_ … ’ÏflHÎ΋ »ı. ’HÎ ±Î…ı flÎ√ fi ’HΠˢ›. ±Î ÷‹fiı

⁄‘Îfiı ¿_≥ fl˘√ ˢ›, ˉı ±ı flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı. ÷‹fiı flÎ√-¶ıWÎ fi◊Ì

±ıÀ·ı ±I›Îflı ⁄ÌΩ ±ı‰Î flÎ√ ’ÏflHÎ΋ fiΠˢ›.

¿Ú’΂ÿı‰‹Î_ ±Î◊Ì ±ı‹ ¿ËÌ fiΠ¿Λ ¿ı ±Î‹ … »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı

±ı‰_ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı ±Î flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ »ı ±Î. ’HÎ ±I›Îflı flÎ√ »ı ±ı‰_

fiÎ ‹fiΛ. ˉı ±ı »ı ÷ı ±Î ÌHÎÌ ‰Î÷ ÷˘ ¿˘≥fiı Á‹Ω› fiËŸ fiı ±Î

‰Î÷ ÷˘ ? iÎÎfiÌ ’vWÎ ¿Ëı I›Îflı Á‹Ω›. ±Î ÷˘ ÿÌÃ<_ ±ı‰_ ¿èÎ_.

±fiı ÷Ì◊*¿fl˘fiı. ±ı‹fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î … ±ı‰Ì ˢ› ¿ı ‰Ì÷flÎ√, flÎ√-

¶ıWÎ flÏË÷fi_ ’ÏflHÎ΋ ˢ› ±ı‹fiı. ±fiı ŒflÌ flÎ√-¶ıWÎ flÏË÷ ˢ›, ⁄Lfiı

¤ı√_ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ¶ıWÎfiı ·Ì‘ı ’HÎ fl˘√ ˢ› fiı ¿ı ¬Î·Ì flÎ√fiı ·Ì‘ı …

ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ flÎ√-¶ıWÎ ⁄Lfiı◊Ì fl˘√. flÎ√ ¿Ëı‰Îfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·ı

flÎ√- ¶ıWÎ ⁄Lfiı ˢ›. ±ı¿ ˢ› fiı I›Î_ ⁄Ì…\_ ˢ› …. CÎHÎÎ_ ¬flÎ ÷˘ ¶ıWÎfiÎ

… fl˘√ ˢ› »ı. CÎHÎÎ_ ¬flÎ ¶ıWÎfiÎ …ı ÿ—¬ ±Î’ı fiı ⁄Ë ±ı ¶ıWÎfiÎ fl˘√

±fiı ÿ—¬ ⁄Ë fiÎ ±Î’ı ±ı flÎ√fiÎ fl˘√. ÿ—¬ ⁄Ë fiÎ ±Î’ı, ÿ‰Î …SÿÌ

‹‚Ì Ω› ±ı ⁄‘Î flÎ√fiÎ ’ÏflHÎ΋.

±ıÀ·ı ÏËÁÎ⁄ »ı ⁄‘˘. …ıÀ·_ ¿>ÿ‰_ ˢ› ±ıÀ·_ ¿>ÿ˘. ÷‹ÎflÎ Ωıflı

¿>ÿ‰Îfi_ »ı. ‹ÎÀı ¿˘≥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘ ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ¿ÎflHÎ

¿ı ÁkÎÎ fi◊Ì ¿˘≥fiı √΂ ¤Î_Õ‰ÎfiÌ. ±fiı ±ıHÎı Ωı ¤Î_ÕÌ ÷˘ ‘ıfl ≥

Á‹◊Ÿ√ fl˘Ó√. ±ıfi˘ Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ¿˘≥ fi¿ÁÎfi ¿flÌ Ω› ÷˘

› Ïfi‰ıÕ˘ ·Î‰Ì fiάΩı. ÷‹ı ¿˘≥fi_ fi¿ÁÎfi ¿flÌ fiά˘ ÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿flÌ

·ıΩı. flÌ÷ »ı ±ıÀ·Ì ÷‹fiı ¿ËÌ ÿ≥±ı. ¿˘”¿fi_ ¿_≥¿ ◊≥ √›_ ¿Â_ ¨‘_

Page 11: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ 97 98 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

÷˘ ≠Ï÷ø‹HÎ ¿fl. Á‹Î‘Îfi ◊÷_ ◊÷_ Ωı ±ı Á‹Î‘Îfi ±Î’HÎÎ ‹fifi_ ŒÌÀ

◊≥ Ω›. ÷ı ’»Ì ±Î’HÎı …ı‰Ì ±ı ÿÂÎ µI’Lfi ◊Λ, ÷ı CÎÕ̱ı ±Î

Á‹Î‘Îfi ËÎ…fl ◊≥ Ω›. ±Î iÎÎfi ËÎ…fl ◊≥ Ω› ±ıÀ·ı ±ı Œ‚ ±Î’ı

±Î’HÎfiı. ±ıÀ·Î ‹ÎÀı flÎ÷-ÿËÎÕ˘ ÁÎ_¤‚ ÁÎ_¤‚ ¿fl‰Îfi_, ‘_‘˘ ⁄_‘

¿flÌfiı fiËŸ. ‘_‘˘ › «Î· flά‰Îfi˘ ±fiı ±Î › «Î· flά‰Îfi_. …ı ±ı¿

’Z΋Î_ ’Õı, ±ı ⁄Lfiı ’ZÎfi_ ¬flÎ⁄ ¿flı »ı. Á_ÁÎfl ’Z΋Î_ ’Õu˘ ÷˘ Á_ÁÎflı

› ⁄√ÎÕı »ı ±fiı ±Î Ïfiç› ’ZÎı ±ÎI‹Îfiı › ⁄√ÎÕı »ı. ‘‹˝‹Î_ ’Õı·˘

Á_ÁÎflfiı ⁄√ÎÕı »ı ±fiı ±ÎI‹Îfiı › ⁄√ÎÕı »ı, ⁄ıµ ⁄√ÎÕı »ı. ’HÎ ⁄Lfiı‹Î_

flè΢ Á‹÷·Î‹Î_ ÷˘ ±ı ¿Â_ ⁄√ÎÕ÷˘ fi◊Ì, ±ı ±Î’HÎı ¿Ëı‰Î ‹Î_√̱ı

»Ì±ı. CÎı·Î fiÎ ◊¢.

flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı © iÎÎfi !

ˉı ±ÎI‹Îfiı µ’›˘√‹Î_ flά‰˘ ±ıÀ·ı, ±ÎI‹Î ¿˘¥ ‰V÷ fi◊Ì,

iÎÎfi-ÿ½fi »ı. ÷ı iÎÎfi-ÿ½fifiı µ’›˘√‹Î_ flά‰Îfi_, © iÎÎfi-ÿ½fi.

© iÎÎfi-ÿ½fi ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? I›Îflı ¿Ëı, flÎ√-¶ıÊ ‰√flfi_ iÎÎfi-ÿ½fi

±ı © iÎÎfi-ÿ½fi ±fiı ±Î …√÷fiÌ ’ÎÁı …ı iÎÎfi-ÿ½fi »ı ±ı flÎ√-

¶ıʉ΂_ »ı. ÷ı ±Â© »ı, flÎ√-¶ıÊ ÁÏË÷ »ı ±fiı flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ÷ı ©

iÎÎfi ¿Ëı‰Î›.

[2.2]

√‹˘-±HÎ√‹˘

±Ëo¿Îfl ¤‚ı ÷˘ … flÎ√-¶ıÊ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’HÎÌ Ï«kΑÎfl΋Î_ ±Î √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ÎT›˘ ÷˘

±Î iÎÎ÷Î-ƒp΋Î_ ±ΩB≤Ï÷ ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — ΩB≤Ï÷’Ò‰˝¿ ’˘÷Îfiıı ¬⁄fl ’Õı. ±ËŸ ⁄ıÁı »ı ±Î, ±ËŸ

fiÎ ⁄ıÁı. ’»Ì I›Î_ › fiÎ ⁄ıÁı. ‹Îfl_ ¿Ëı‰Îfi_, ⁄Î_¿Õ˘ »ı CÎıflı, ±Î’HÎı flV÷Î

’fl «ÎS›Î, ⁄ıÁ‰Îfi˘ ◊ο ·ÎB›˘. ±ı¿ ¤Î_√·˘ ⁄Î_¿Õ˘ »ı ±fiı fiÌ«ı …flÎ

ÁÕı·˘ »ı, ÷ı ⁄Î_¿ÕÎ µ’fl ⁄ıÁ‰Î ¿flı ±ı◊Ì ¿_¥ ±ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì Ë˘÷Î_,

√‹˘-±HÎ√‹˘ ˢ› »ı, ·Î¥¿ ±ıLÕ ÕÌÁ·Î¥¿ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ≠οÚÏ÷¿ …ı ‹Î· ¤flı·˘ ˢ› ±ı … ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı …, ⁄ÌΩı fiËŸ. ±ıfiı ±Ë_¿Îfl ¤Y›˘ ˢ÷ ÷˘ flÎ√-

¶ıÊ ◊Î÷. ±Î…ı Ωı ±ıfi˘ ±Ë_¿Îfl fiÎ √›ı·˘ ˢ÷, ÷˘ ±ı … ‰V÷ ‹ÎÀı

flÎ√-¶ıÊ ◊Î÷. ±Ë_¿Îfl √›Îfi_ Œ‚ ±ı ◊›__ ¿ı flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ¬Î·Ì √‹˘-±HÎ√‹˘ flËı.

fi◊Ì flÎ√-¶ıÊ, ±ø‹ iÎÎfi ’ÎQ›Î ’»Ì !

≠ffi¿÷ν — √‹ı ±fiı ⁄Ë √‹ı‹Î_ Â_ Œfl¿ ? ⁄Ë √‹ı ±ıÀ·ı flÎ√

Page 12: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 99 100 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

fiËŸ ±ı …\ÿ_ ’λ\_. ±ı ±_ÿfl ’fl‹ÎbfiÌ Õ¬· »ı. ÷ı ¬Î‰Î ÿı fiËŸ. ÿÁ

‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ÷‹ı ¿Ëı÷Î_ ˢ› ¿ı √˘‚fi˘ ·ÎÕ‰˘ ‹fiı ¤Î‰÷˘ fi◊Ì ±fiı

±Î…ı ÷‹ı ¿Ë˘ ¿ı ¬Î_Õfi˘ ¤Î‰÷˘ fi◊Ì fiı √˘‚fi˘ ¤Î‰ı »ı. Â_ ¿ÎflHÎ ?

ÁΛ„LÀÏŒ¿ Áfl¿‹VÀı„L›· ±ıωÕLÁ. ‹ËŸ ’fl‹Îb±˘ ⁄ÿ·Î›Î. …ı

‹Î_√fiÎflÎ »ı ±_ÿfl, ÷ı ⁄‘Î ⁄ÿ·Î›Î ±fiı ’ı·Î T›‰ËÎÏfl¿ ‹ÎHÎÁfiı

Á‹Ω› ¿ı Ë__ … ¿fl_ »\_ ±Î ⁄‘_.

±Î’HÎı ±ıfiı ’һ̱ı, “÷_ ¿fl÷˘ ˢ› ÷˘ ÷Îflı ¬Î‰_ »ı, ÷˘ ÷fiı ¿ı‹

fi◊Ì ¬‰Î÷_ ?” “’HÎ Ë_ Â_ ¿fl_ ? ¤Î‰÷_ fi◊Ì” ¿Ëı »ı. ±S›Î, ’HÎ

ÂÎ◊Ì ? ÷Îflı ¬Î‰_ »ı ÷˘ ¤Î‰÷_ fi◊Ì, ÷˘ ¿˘fiÌ Õ¬· »ı ÷ı ¿Ëı ‹fiı.

±ı ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ¤Î‰÷˘ fi◊Ì ÷ı ‹Îfl˘ V‰¤Î‰ ◊¥ √›˘. ˉı ÂÌ flÌ÷ı

±Î‰Ì Á‹…HÎ ’Õı ? ⁄Ì∞ Õ¬· »ı ±ıfiÌ ¬⁄fl fiËŸ fiı ?!

ÿÎÿÎfi˘ √‹˘-±HÎ√‹˘ !

≠ffi¿÷ν — ±ø‹ iÎÎfiÌfiı √‹˘-±HÎ√‹˘ ˢ› ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — √‹˘-±HÎ√‹˘ ÿı¬Î‰ ’Òfl÷˘ ˢ›, fiÎÀ¿Ì›. fiÎÀ¿‹Î_ fiÎ

√‹ı ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ fi◊Ì ±fiı √‹ı ±ıfiÌ ’fl flÎ√ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — …flÎ ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı, fiÎÀ¿Ì› √‹˘ fiı

±HÎ√‹˘.

ÿÎÿÎlÌ — “ϤZÎÎ ÿıfiı ‹ˆ›Î ’Ÿ√‚Δ ¿Ëı »ıfiı, ’HÎ ±_ÿfl ‹fi‹Î_

Á‹…÷˘ ˢ› ¿ı “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ »\_, ±Î fiÎÀ¿ fiÎ ¿v_ ÷˘ ‹Îfl˘ ’√Îfl ¿Î’Ì

·ı.” ±ıÀ·ı flÕı, ⁄fiΉÀÌ flÕı. ˉı ±ıfiı Ωı¥fiı …÷Î_ flèÎÎ ËÂı «Îfl …HÎ,

’λÎ_ fi◊Ì ±ÎT›Î. ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î ¬flı¬fl Ï⁄«ÎflÎfiı ±ÎÀ·_ ⁄‘_ ÿ—¬

◊Λ »ı ! ±ıfiı ’Ò»›_ ˢ÷ ÷˘ ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î fiÎÀ¿‹Î_ »ı. “Ë_ ·Z‹Ì«_ÿ

÷fl√΂˘ »\_” ±ı ΩHÎ÷˘ ˢ›fiı ±ı ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ±ı ÷˘ ΩHÎ÷˘ ˢ›, ⁄fl˘⁄fl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — Ë_. ±ıÀ·ı ÷‹ı Ë_ ©ÎI‹Î ΩH΢fiı ±fiı «_ÿ¤Î¥fi_ fiÎÀ¿

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — √‹ı ±ıÀ·ı ±Î¥ ·Î¥¿ ±fiı ⁄Ë √‹ı ±ı‹Î_ ‰ıflÌ

·Î¥¿. ±ı‹Î_ ¿Â_ Œıfl fiËŸ. flÎ√ fiÎ ◊Λ. ±Î’b_ iÎÎfi ±ÎM›Î ’»Ì flÎ√

◊Λ … fiËŸ. ±‹ÎflÌ ±ÎiÎÎ ’΂ı ÷˘ flÎ√ ◊Λ fiËŸ. flÎ√ı › fiÎ ◊Λ

fiı ¶ıÊı fiÎ ◊Λ ±fiı flÎ√-¶ıÊ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ flè΢ »ı. ±Î’b_ iÎÎfi ‹Y›Î

’»Ì flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiËŸ ±fiı ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ◊Λ »ı ±ı flÎ√-

¶ıÊ flÏË÷ ◊Λ »ı. ±ı‹Î_◊Ì ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Î¥ √›ı·˘ »ı. …ı‹ ÷…‹Î_◊Ì

±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Ì ·Ì‘˘ ˢ› fiı ÷˘ ¿Ëı‰Î› ÷… ’HÎ ÷…fiÎ √HÎ fiΠˢ›,

±ı ·Î¿Õ<_ … ˢ›. ±ıÀ·ı ±Î ±ı@VÀˇı@À ¬ıÓ«Î¥ √›ı·˘ »ı.

…ı‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¤Y›˘ ˢ› ±ı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ÏÕV«Î… flÎ√-¶ıÊfiı

√‹˘-±HÎ√‹˘ ¿Ëı »ı. ±ıÀ·ı ¿˘¥ ‰V÷ √‹÷Ì Ë˘› ±Î’HÎfiı ±fiı ¿ıÀ·Ì¿

fiÎ √‹÷Ì Ë˘› ±ı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ı ÏÕV«Î… »ı. flÎ√-¶ıÊ

ˢ› ÷˘ ÷˘ ¿‹ ⁄_‘Î¥ … Ω›. √‹‰Î‹Î_ ±Ëo¿Îfl ¤‚ı I›Îflı flÎ√ ¿Ëı‰Î›.

√‹˘-±HÎ√‹˘ ÷˘ ÷‹fiı ˢ› … ±ı‰_ fiËŸ, ±‹fiı ˵ ˢ›. ¿˘¥

±ËŸ √ÎÿÌ ’fl ⁄ıÃı·_ fiΠˢ›, ÷˘ ±‹ı ±ËŸ◊Ì ’ıÁ̱ı ÷˘ ÁÌ‘Î ±ËŸ

√ÎÿÌ ’fl ±Î‰Ìfiı … ⁄ıÁ̱ı. ±ËŸ fiÌ«ı fiÎ ⁄ıÁ̱ı I›Îflı ¿˘¥ ¿Ëı, √ÎÿÌ

’fl ÷‹fiı flÎ√ »ı ? fiÎ. ±ı ¿ËıÂı, ÷‹ı ±ËŸ fiÌ«ı ⁄ıÁ˘ ÷˘ ±‹ı I›Î_

⁄ıÁ̱ı. ±‹fiı ¶ıÊ fi◊Ì »÷Î_ ·Î¥¿ ±fiı ÕÌV·Î¥¿ flèÎ_. ’Ëı·Î_ ÷˘ ±‹ı

±Î ·Î¥¿ … ¿fḻı ’HÎ ±ËŸ◊Ì ∂ÃÎÕı ÷˘ ±‹fiı ¶ıÊ fiÎ ◊Λ ’HÎ

⁄ıÁ̱ı ÷˘ ±ËŸ …. ±ı ¿‹˝ ¿_¥ «˘ÓÀı fiËŸ.

¤Î‰÷_-fiÎ ¤Î‰÷_‹Î_ Õ¬· ¿˘fiÌ ?

¬˘flο ¬¥ ·Ì‘˘ ’»Ì fiÎ ÁÎ_¤flı, ±ı flÎ√-¶ıÊ √›Î ÷ı◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ¬˘flο‹Î_ ’HÎ ·Î¥¿-ÕÌV·Î¥¿ ˢ› »ı fiı ? ¬˘flοfiÌ

±_ÿfl ±Î √‹ı-fiÎ √‹ı ±ı‰_ ˢ› »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¬fl_fiı. ⁄‘΋Î_, ±ı ÿflı¿ ‰V÷‹Î_. ¬˘flο fiÎ ¤Î‰‰˘

±fiı ±HÎ√‹˘ ◊‰˘ ±ı ⁄ı‹Î_ ⁄Ë Œıfl. ±ıfiı ¬ÎÀ<_ ¬Î‰_ ˢ› »÷Î_ ¬‰Î›

Page 13: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 101 102 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¿›Î˝ ¿fl˘. fiÎÀ¿ ÷˘ ¿fl‰_ ’Õıfiı, …ı‹ »ı ±ı‹ !

±Î √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ı ⁄‘˘ ÂflÌflfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ÂflÌflfi˘ ±ıÀ·ı

V◊Ò‚fi˘, ’ÿ√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ÷‹fiı ◊Λ »ı ÷ı ±ıfiı flÏ÷-±flÏ÷ ¿Ëı‰Î›

»ı. ±‹ı ±Î‰Ì±ı ±ıÀ·ı ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ ÁıŒÁÎ¥Õ ¬˘‚ı ¿ı fiÎ ¬˘‚ı ? ÷˘

ÁıŒÁÎ¥Õ µ’fl ⁄ıÁı fiı ±ı flÏ÷ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ’»Ì ¿˘”¿ ’Ò»ı ±flı, ÷‹ı

ÿÎÿÎfi_ iÎÎfi ·Ì‘_ »ı fiı ±Î flÏ÷ ¿ı‹ »ı ÷‹fiı ? ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰

… ±ı‰˘ »ı. ±ı ÁÎv_ ˢ› I›Î_ … ’Ëı·˘ ⁄ıÁı. ’»Ì ¿˘¥ ¿Ëı ¿ı ±Î ÷‹ı

√ÎÿÌ µ’fl ¿ı‹ ⁄ıÃÎ »˘ ? fiÌ«ı ⁄ıÁ˘. ÷˘ Ë_ fiÌ«ı ⁄ıÁ_ ⁄Î. ±ı‹Î_ «ıL…

fiÎ ◊Λ ‹ËŸ ‰Î÷ΉflHÎ, …flο À’¿<_› Œflı fiËŸ. ±ıÀ·ı flÏ÷-±flÏ÷ ÷˘

◊Λ … Ãıà Á‘Ì. ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ … »ı.

≠ffi¿÷ν — øÏ‹¿fiÎ iÎÎfiÌ Ë˘›, ±ıfiı ¥Œı@À ±ı¿·Ì ˢ› ÷˘ flÏ÷-

±flÏ÷ … ◊Λ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹fiı …ıÀ·˘ ±Ë_¿Îfl © ¿fl‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì flè΢ »ı

±ıÀ·Î‹Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±ı‹fiı ±fiı ⁄ÌΩ‹Î_ ±flÏIÎ-flÏ÷ … ˢ›.

⁄ËÎflfiÎ ‹ÎHÎÁ˘fiı ÷˘ ⁄‘΋Î_ … flÎ√-¶ıÊ Ë˘›. fiÎfiÌ fiÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_

› flÎ√ fiı ¶ıÊ. iÎÎfiÌ Ë˘› ÷ıfi_ Œ‚ ±Î. ±Õ‘_ iÎÎfi ˢ› ÷˘ ±Õ‘_. …ıÀ·˘

±Ë_¿Îfl ±˘»˘ ◊›˘ ±ıÀ·Î flÎ√-¶ıÊ ±˘»Î ◊¥ Ω›. …ıÀ·˘ ÁÎ⁄Ò÷

ˢ›, ÷ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ◊Λ. ±ı ⁄Ë ÌHÎÌ ‰Î÷˘ ⁄‘Ì ! ÷‹Îflı ÷˘ ±ÎÀ·Ì

… Á‹…‰ÎfiÌ. ’Î_« ±ÎiÎÎ ‹ÎflÌ ’΂˘, ÷ı‹Î_ … »ı ÷‹Îfl_ ¿Î"Ì, ⁄οÌ

⁄‘Ì ≥Œı@À.

µ’ıZÎÎ◊Ì Âw ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ‰ÎÀ !

≠ffi¿÷ν — µ’ıZÎÎ ±fiı ¶ıÊfiı …flÎ Á‹Ω‰˘ fiı !

ÿÎÿÎlÌ — µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı fiÎ √‹÷_ ˢ› »÷Î_ ¶ıÊ fiËŸ. ±fiı ¶ıÊ

±ıÀ·ı µ’ıZÎÎ fiΠˢ› ’HÎ fiÎ √‹÷_ ˢ› I›Î_ ¶ıÊ Ë˘›. ±ıÀ·_ ÷˘ ±ı

Á‹…ı ¿ı ±Î ¶ıÊ ¿fl‰Î‹Î_ ŒÎ›ÿ˘ fi◊Ì. ±Î fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ »ı ±ı‹

Á‹∞fiı µ’ıZÎÎ flάı.

µ’ıZÎÎ ÷˘ ±Î’HÎı I›Î_ ¿fḻı fiı, ±Î ¿<Á_√fiÌ ±Î’HÎı µ’ıZÎÎ

flά̱ı. ÿÎwÏÕ›˘ ˢ›, ⁄ÌΩı ˢ› ±ı fl‹Ì fl‹÷Î_ ˢ› ⁄ÌΩ ⁄‘Î_› ÷˘

µ’ıZÎÎ flά̱ı I›Î_ ±Î√‚, ¶ıÊ fiÎ flά̱ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√ı »ı. ¶ıÊ fiÎ

ˢ› ±ı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ¶ıÊ Ë˘› ÷˘ µ’ıZÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. Á_ÁÎflfiÎ

·˘¿˘ ¶ıÊ flάı. ¬˘À<_ fiÎ √Q›_ ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ±fiı √‹÷Î µ’fl flÎ√.

µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı ±ı ⁄Î…\ ¶ıÊı › fiËŸ ±fiı flÎ√ı › fiËŸ. ±Î’HÎı Â_ ·ı‰Î-

ÿı‰Î ±ı‹ ¿flı ¿ı ◊¥ √›_ »\_À<_.

≠ffi¿÷ν — µ’ıZÎÎ ÂÎ ±Î‘Îflı ±Î‰ı µÿ›‹Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷Îfi_ ÏË÷ÎÏË÷fi_ ÁΑfi …\±ı ±ıÀ·ı µ’ıZÎÎ ¿flı »ı.

¶ıÊ ¿fḻı ÷ı ¬˘À<_ ·Î√ı »ı. ¬˘À<_ ˢ› »ı ±fiı ¬˘ÀÎfiı ¬˘À<_ ΩHΉÎfi_

»ı. ’λ˘ ±ıfiÌ ’fl ¶ıÊ fi ◊Λ. ±ıÀ·ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹ÎfiÎ ÏË÷fiı ‹ÎÀı ±ı

µ’ıZÎÎ flά‰ÎfiÌ.

≠ffi¿÷ν — µÿ›¿‹˝ ‹…⁄ …ıfi_ ≠‰÷˝fi ˢ› ÷ıfiı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î µÿ›¿‹˝ … »ı fiı ! µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ »ı

¿ı …ıfiÎ_ ÷flŒ ¬flÎ⁄ ¤Î‰ ±Î’HÎfiı ±Î‹ µÿ›¿‹˝fiı ±Î‘Îflı ◊›Î ¿flı

±fiı ’˘÷ı ±Î‹Î_ …\ÿÎ_ flËı »ı, ¿ı ±Î‹ fi ˢ‰_ CÎÀı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î ÷‹ı …ı CÎHÎ̉Îfl ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı ¤¥ ±‹ı

÷˘ ’˘À·Î …ı‰Î »Ì±ı. F›Î_ ·¥ Ω±˘ I›Î_ …¥±ı. ÷˘ ±ı µ’ıZÎÎ ¤Î‰fi˘

ÿά·˘ ±Î’ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±Î ÷˘ ‹ÎÏ·¿Ì ‰√flfi˘ … ¤Î‰ ¿Ëı‰Î›.

±Î µ’ıZÎÎ ±ıÀ·ı Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√ı »ı, ¿ı ±ı ΩHÎı »ı … fiËŸ. ±ı‰_

K›Îfi‹Î_ … fiÎ ·Îı.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ±Ë_¿Îfl ˢ›fiı, µ’ıZÎ΋Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ±Ë_¿Îflfi_ … ¿Î‹ »ı. µ’ıZÎÎ ÷˘ ±Ë_¿Îfl ˢ›

Page 14: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 103 104 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

I›Î_ Á‘Ì … »ı.

≠ffi¿÷ν — ÏfiVM≤ËÌ ±fiı µ’ıZÎ΋Î_ Â_ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ÏfiVM≤ËÌ ±ı ±ıfiÌ ¿«Î »ı. ÏfiVM≤ËÌ ±ıÀ·ı ÷˘

Ë‹‰Î‚_, Ë‹‰Î‚_. ¥√˘¥‹ ‰‘÷˘ Ω› ±ıÀ·ı ÏfiVM≤ËÌ ±fiı µ’ıZÎÎ

±ıÀ·ı ÷˘ ¥√˘¥‹ ‰‘ı fiËŸ fiı µ’ıZÎ΋Î_◊Ì ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı µÿÎÁÌfi÷Î fiı

’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î …L‹ ’΋ı »ı. µ’ıZÎÎ fiı µÿÎÁÌfi÷Î ±ı‹Î_◊Ì …L‹ ’΋ı

»ı, ‰Ì÷flÎ√÷Î.

ÏfiVM≤Ë÷Î ÷˘ ⁄‘ı › ˢ›. ÏfiVM≤Ë÷Î ÷˘ ‹fi‹Î_ ±ı¿ fiyÌ ¿›_˝,

±ı¿ ⁄Ή˘ ÏfiVM≤Ë Ë˘› fiı ±ıfiÌ ΩıÕı ±Î› ⁄ıÃ˘, ÷ı › ±ıfiı Ωı¥fiı

ÏfiVM≤Ë ◊¥ Ω›. ÏfiVM≤ËÌ …ı ˢ›fiı, ±ıfiı ⁄fl¿÷ … fiΠˢ›. Ë‹

ÏfiVM≤Ë Ëˆ, ±ıÀ·ı ’ı·˘ »˘¿fl˘ › ÂÌA›˘, Ë‹ ÏfiVM≤Ë Ëˆ. ’ı·˘ ⁄Ή˘ fiÎ

¿Ëı, ¬Î‰Î-⁄ΉÎfi_ ¿Â_ ·Î‰˘ fiËŸ ! ±ı › fiÎ ¿Ëı. ÏfiVM≤Ë ÷˘ ±ı¿ ¨«Î

≠¿Îflfi˘ ¶ıÊ »ı. ±ıÀ·ı ±‹ı ÏfiVM≤Ë ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ◊¥±ı fiËŸfiı ! ÷‹ÎflÎ

’ÿ˚√·fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ±‹ı ÏfiVM≤Ë ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁVM≤Ë.

ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë. Ωı ÏfiVM≤Ë Ë˘› ÷˘ ±_ÿfl ¶ıÊ ‰÷ı˝ »ı.

±ÎI‹ÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÁVM≤Ë ±ıÀ·ı ±‹ı ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë Ë˘¥±ı.

Ωı›ı·Î ÷‹ı ÏfiVM≤Ë ? “Ë‹¿< @›Î, Ë‹¿< fiËŸ, «·ı Ω‰, ·ı Ω‰” ±ı‹

¿flÌfiı √΂˘ ¤Î_Õı, ¤Î_Õı ⁄‘_ ¿flı !

…ı VM≤ËÌ ‹ÎHÎÁ ˢ› fiı ωfi›‰Î‚˘ ˢ›, ±ıfiı ¥E»Î »ı ±ıÀ·ı

±fiı ’ı·˘ ÏfiVM≤Ë ◊¥ √›˘, ±ıfiı ωfi› fiΠˢ›. ±ı ÷˘ Ωfi‰fl …ı‰˘

ˢ›. ⁄˘·ı ÷ı › Ωfi‰fl …ı‰_ ⁄˘·ı. ‹ıÓ ÷˘ ⁄‘Î ÏfiVM≤Ë Ωı›ı·Î ⁄ΉΠ!

ÏfiVM≤Ë ◊Λ ÷˘ ±Î ⁄Î…\ ’Õu˘ ±fiı ÁVM≤Ë ◊Λ ±ı¿·˘ ÷˘ ±Î

⁄Î…\ ’Õu˘. ÏfiVM≤Ë-ÁVM≤Ë Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷Î — fiÎ √‹÷_ ˢ› ±ı‹Î_ ¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ ±ı µ’ıZÎÎ ¿Ëı‰Î›,

÷˘ ±¤Î‰‹Î_ ’HÎ ±ı‰_ … ˢ› »ı fiı ? ¿˘¥ T›„@÷ µ’fl ±Î’HÎfiı ±¤Î‰

ˢ›. ±ıfiÎ ’fl ¶ıÊ ÷˘ ◊÷˘ … fi◊Ì fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ √‹÷Îfi˘ Á‰Î· … fi◊Ì fiı !

≠ffi¿÷ν — fiÎ, µ’ıZÎ΋Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — µ’ıZÎ΋Î_ ±ıÀ·ı Â_ ±Î’HÎÎ ÏË÷fiÌ fi◊Ì ±Î ‰V÷, ±ıfiÎ

’fl ¶ıÊflÏË÷ ‰÷˝fi. …√÷fiÎ ·˘¿˘ ¶ıÊ flάı. ±Î Õ<_√‚Ì ±ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ

flèÎÎ ¿flı. ÿı¬ı I›Îfl◊Ì «ÌÕ «Õı, ±ı µ’ıZÎÎ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ÿı¬ı, ±Î’HÎÎ ’√fiı

±Õı ÷˘ › «ÌÕ fiÎ «Õı. »÷Î_› ±Î’HÎfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fiΠˢ›. ’ı·Ì ¥Œı@À

◊÷Ì Ë˘›.

≠ffi¿÷ν — ¿˘¥fiÎ µ’fl ±¤Î‰‹Î_ ¶ıÊ ±Î‰ı fiı, ÿÎÿÎ ? ¿˘¥fiÎ

µ’fl ±¤Î‰ »ı ÷ıfi˘ ±◊˝ ◊˘Õ˘ ¶ıÊ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±¤Î‰ ±ıfi_ fi΋ … ¿Ëı‰Î› ¿ı ¶ıÊ Ë˘›. ¶ıÊ fiΠˢ›,

±ıfiı ÏÕÁ·Î¥¿ ¿Ëı‰Î›. ±ı ±ÎI‹Î Á‘Ì fiÎ ’Ë Ó«ı. ±ı ¥„Lƒ›˘ Á‘Ì

’Ë Ó«ı ±ıÀ·ı ¶ıÊ fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ÎI‹Î Á‘Ì ’Ë Ó«ı I›Îflı ¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı

·Î¥¿ fiı ÏÕÁ·Î¥¿ Á‘Ì ’Ë Ó«ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î µÿÎÁÌfi÷Î ±ı µ’ıZÎÎ◊Ì ±Î√‚ √›_ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î ±ı …\ÿ_ »ı. ±ı ±Î√‚fi_ VÀı… »ı.

µÿÎÁÌfi÷Î fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ⁄ı ‰E«ı ◊˘Õ˘ ÕÌŒflLÁ »ı. ±fiı ÷ı iÎÎfiÌ

’HÎ ¿flÌ Â¿ı, ±Ë_¿ÎflfiÌ …wfl fi◊Ì µÿÎÁÌfi ◊‰Î ‹ÎÀı. ±fiı µ’ıZÎ΋Î_

÷˘ ±Ë_¿Îfl Ωı¥±ı ….

µ’ıZÎÎ◊Ì ¨«Ì µÿÎÁÌfi÷Î !

≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ±Î‚Á, ±ı ⁄Lfiıfi_ ¤ıÿÎ_¿fi ¿ı‰Ì flÌ÷ı

¿fl‰_ ? CÎflıHÎÎ_ ’Ëıfl‰ÎfiÌ ±Î‚Á ±Î‰ı, ⁄ıÓ¿‹Î_◊Ì ·Î‰‰_ ’Õı, ±Î ¿fl‰_ ’Õı,

÷˘ ±Î ⁄Lfiı‹Î_ ¤ıÿ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Îfl¬‰˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ı »˘¿flÎfiı Â_ Â̬‰ÎÕ÷Î_ Ë¢ ? ±Î‚Á »ı ¿ı

µÿÎÁÌfi ◊¥ √›˘ »ı, ±ı »˘¿flÎfiı ÂÌ flÌ÷ı ¬⁄fl ’ÎÕ÷Πˢ ? µÿÎÁÌfi

‹ÎHÎÁfiı ±Î‚Á ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄Ë ‹˘À˘ √fi˘ ¿Ëı‰Î›. µÿÎÁÌfi ÷˘ ‰Ì÷flÎ√

Page 15: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 105 106 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

I›Îflı ±ı Œ@÷ I›Î_ ±Î√‚ ¤˘√‰Ì ·ı, ’HÎ ±Î‹ √¥ ±ıÀ·ı ’»Ì ¿Â_›

fiËŸ, µÿÎÁÌfi.

±Î’HÎı ’ı·˘ µ’ıZÎÎ ¤Î‰ ¿Ë̱ı »Ì±ı ±ı‰_ fiËŸ. ±Î µÿÎÁÌfi

¨«Ì „V◊Ï÷ »ı. ±ıÀ·ı µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰÷Î_ ‰Îfl ·Î√ı. ‰ˆflÎ√ … Ë…\

±ÎT›˘ fi◊Ì. µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì fiΉ_÷ «ÌΩı ’fl ¤Î‰ ÷ÒÀÌ Ω›

±fiı ±Ï‰fiÎÂÌfiÌ Â˘‘¬˘‚ ˢ‰Î »÷Î_ ÷ı ≠ÎM÷ fiÎ ◊Λ !

≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ¿ı µ’ıZÎÎ ±ı ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ ’Λ˘ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î◊Ì Âw±Î÷ ◊Λ ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ. µ’ıZÎÎ ÷ı

µÿÎÁÌfi÷Î ’Ëı·Îfi_, ±ı ⁄Ï©◊Ì Ë˘› »ı.

≠ffi¿÷ν — Á΋ÎL› µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷ΠωÊı …flÎ

Á‹Ω‰˘. ±ı‹Î_ Â_ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Îfi˘ ±◊˝ Â_ ? ¿‹˝ ⁄Î_‘ı fiËŸ. ±fiı

Á΋ÎL› µÿÎÁÌfi÷Î ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ ¤Î‰fiÌ fi∞¿, µ’ıZÎÎ’HÎ_. µ’ıZÎÎ

±ıÀ·ı ±ıfiÎ ÷flŒ µÿÎÁÌfi ¤Î‰ı, ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ±ı ⁄Î…\.

¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Î ÷˘ ⁄Ë ¨«Ì ‰V÷ »ı. ±ı ÷˘ ¿‹ … ⁄_‘Λ fiËŸ.

±Î’HÎı ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı ±ı ¤Î‰ µÿÎÁÌfi÷Îfi_ »ı. ¤Î‰

µÿÎÁÌfi÷Îfi_ ±Î ωiÎÎfi »ı. ⁄ÀοΠfiÎ ¬Î› fiı Œ·ÎHÎ_ fiÎ ¬Î›, ¤¥,

±‹Îflı ±Î ¤‰‹Î_ ‹˘Z΋Î_ …‰_ ˢ› I›Îflı ±Î e·˘fi˘ ËÎfl fiÎ ’Ëıfḻı

÷˘ «Î·ı. ±ËŸ Ë…\ ±ı¿ ±‰÷ÎflfiÌ ‰Îfl »ı ±fiı ‰¬÷ı ⁄ı ◊Âı, ±ËŸ

Â_ ¬˘À …‰ÎfiÌ »ı ÷ı ‰‚Ì ! ±Î’HÎÌ ¿Î⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ⁄˛õÎ_Õ ±Î¬_

¿Î⁄‹Î_ ±Î‰Ì √›_, ’»Ì ÂÌ ¬˘À …‰ÎfiÌ »ı ? ±‹ÎflÌ ¥E»Î › fiΠˢ›

±ı‰Ì Á√_‘Ì ·ı‰ÎfiÌ !

≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷Î ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ⁄ıfi˘ ÷ŒÎ‰÷ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — Œıfl ±ı‹Î_, µÿÎÁÌfi÷Î ±ı ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ …fifiÌ »ı.

‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ‹Î÷Î »ı. ‹Î÷Πˢ› ÷˘ »˘¿fl˘ ◊Λfiı ? ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√÷Î

»ıS·Ì ÿÂÎ »ı ±fiı µÿÎÁÌfi÷Î Âw±Î÷fiÌ ÿÂÎ »ı. Âw±Î÷‹Î_

◊›Î ’Ëı·ÎfiÌ ÿÂÎ »ı. ±ı ÁΑÎflHÎ …fiÁ‹Î…fiÌ ‰Î÷ fi◊Ì ±ı. ±ıÀ·ı

±ı ⁄‘_ ≠‹Îÿ »ı, ±Î‚Á … »ı. µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı fiËŸ. ÂÌ flÌ÷ı

µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰ı? ±Î‰ÕÎ_ ±‹ÿΉÎÿ ÂËıfl‹Î_ µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰÷Ì ËÂı ?

⁄‘Ì «Ì… ‹‚ı ÷˘ ? ÂÎ◊Ì ·Î√ı »ı ÷‹fiı µÿÎÁÌfi÷Î ?

≠ffi¿÷ν — Ëfl‰Î-Œfl‰ÎfiÌ, ’Ëıfl‰Î-±˘œ‰ÎfiÌ, ±Î ⁄‘Ì …ı »ı,

’˘÷Îfiı ±ı‹ ·Î√ı ¿ı ±Î ⁄‘Ì ÷¿·ÌŒ ÂÎ ‹ÎÀı ·ı‰Ì, ÷˘ ±ı‹Î_ ‹Îfl˘ ≠‹Îÿ

»ı, ±Î‚Á »ı ? ’˘÷Îfi_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ‹fiı µÿÎÁÌfi÷Î ≠√À

◊¥ »ı ¿ı ±Î ‹ÎflÌ ±Î‚Á »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi÷Î ÷˘, ‰ˆflÎ√ ±ÎT›Î ’»ÌfiÌ ¨«Ì ÿÂÎ »ı ±fiı

‰Ì÷flÎ√ ◊÷Î_ ’Ëı·Î_fiÌ ÿÂÎ »ı. ⁄Ë Á¬÷ ‰ˆflÎ√ ‰÷˝÷˘ ˢ› ±fiı F›Î_

Á‘Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi fiÎ ◊¥ ˢ›, I›Îflı µÿÎÁÌfi ÿÂΠˢ›. ±ı ÿÂÎ

⁄Ë ¨«Ì. ±ı fiΠˢ›. ±ËŸ ·˘¿˘fiı fiΠˢ› !

≠ffi¿÷ν — …ı ’E«ÌÁ ‰Êı ⁄‘Ì ¥E»Î±˘ ˢ›, ±ı‰Ì ¥E»Î±˘

’»Ì «Î·ÌÁ ‰Êı ¿ı Ï’V÷΂ÌÁ ‰Êı fiÎ flËı. ÷˘ ±Î ⁄‘Îfi_ ÕÌŒflLÂÌ›ıÀ

¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿fl‰_, ¿ı ±Î ¬flı¬fl ÁÎ«Ì µÿÎÁÌfi÷Î »ı ¿ı ±Î ⁄‘_ ‹˘‚_ ’ÕÌ

√›ı·_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ …ı ‹˘‚_ ’Õı·_ ·Î√ı »ı fiı, ±ı Ë…\ ÷˘ ˉı Ω√Âı.

ÏÁkÎıfl ‰Ê˝fiÎ_ Õ˘ÁÎfiı …·ı⁄Ì ÁÎ_¤flı, ·ÎÕ‰Î_ ÁÎ_¤flı, ±flı ! Ω÷Ω÷fi_ ‰ıÊ

ÁÎ_¤flı, «‰Î÷_ fiΠˢ› ÷˘› fiÎ «‰Î› ±ı‰Ì ‰V÷ ÁÎ_¤flı. ±ıÀ·ı ±Î ÷˘

±ı‰_ »ı fiı ¿ı ωʛ˘ ±ı ¿_¥ ±ı¿·Î …‰ÎfiÌfiÎ_ fi◊Ì, ±ıÀ·ı CΈՒH΋Î_ ⁄Ë

ωʛ Ω√ı. ‹ÎÀı ¿Â_ µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰‰ÎfiÌ fi◊Ì. ¤Î_…√Õ fiÎ flά¢.

±ıfiÌ ⁄Ì¿ fiÎ flά¢.

≠ffi¿÷ν — µÿÎÁÌfi÷ÎfiÌ ÁÎ«Ì ÕıŒÌfiıÂfi ¿Ë˘.

ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi ±ıÀ·ı Â_ ? F›Îflı ÿı¬ı I›Îflı √‹ı, ÿı¬ı fiËŸ

I›Î_ Á‘Ì ±ıfiı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı. ›Îÿ ±Î‰ı fiı ¿flÕı fiËŸ, ±ı µÿÎÁÌfi ÿÂÎ.

±ı◊Ì ±Î√‚fiÌ VÀı…‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿Ëı‰Î› »ı, I›Î_ Á‘Ì µÿÎÁÌfi ÿÂÎ

flËı. ÷ı ’˘÷Îfiı ›Îÿ … fiÎ ±Î‰ı ±fiı F›Îflı ±ı‰Ì «Ì… Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı,

Page 16: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 107 108 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

µÿÎÁÌfi÷Î ±Î‰Ì Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√ fiı ¶ıÊ ⁄LfiıfiÎ_ ÷flŒ, µÿÎÁÌfi÷Î

±ıÀ·ı Â_ ¿ı ’ZÎ’Î÷ fiËŸ, ¿˘¥fi˘ ’ZÎ’Î÷ fiËŸ. F›Î_ ¶ıÊ ¿fl‰Îfi˘ ˢ›

÷ı › ’ZÎ’Î÷ fiËŸ, flÎ√ ¿fl‰Îfi˘ ˢ› ÷˘› ’ZÎ’Î÷ fiËŸ. ±fiı ’»Ì

±Î√‚ Ω› ÷˘ ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊Λ. ’HÎ µÿÎÁÌfi÷Πˢ› I›Î_ Á‘Ì

ÿ›Î ˢ›. ±fiı F›Î_ Á‘Ì ÿ›Î I›Î_ ’ÒHν ÿÂÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿vHÎÎ ±ı

‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ‰V÷. ¿ÎvH›÷Î µI’Lfi ◊¥ Ω› ±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_ !

iÎÎfiÌfiÎ ¿èÎÎ ≠‹ÎHÎı «Î·ı fiı, ÷˘ e·VÀ˘’ ±Î‰Ì Ω›. Õ¬·

¿ÂÌ fiËŸ !

≠ffi¿÷Î — ±ÎI‹Î µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flËı·˘ »ı ±fiı ⁄Ì…\_ ±ÎI‹Îfi˘

V‰¤Î‰ ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒpÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı, ÷˘ µÿÎÁÌfi¤Î‰ı ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı flËı ?

ÿÎÿÎlÌ — µÿÎÁÌfi ±ıÀ·ı, ±ı ¿Ëı‰Îfi˘ ¤Î‰Î◊˝ ±ı‰˘ »ı ¿ı

Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıfiı ¿˘¥ ±’ıZÎÎ fi◊Ì. …ı ‹Ò‚ ±ÎI‹Î »ı fiı, ±ıfiı Á_ÁÎfl‹Î_

¿˘¥ ±’ıZÎÎ fi◊Ì ±ıÀ·ı µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flè΢ »ı. ±Î ·˘¿˘fiı ‰Ì÷flÎ√¤Î‰ı

¿Ë̱ı ÷˘ Á‹…HÎ fiÎ ’Õı. ’HÎ µÿÎÁÌfi ¿Ë̱ı I›Îflı Á‹…HÎ ’Õı.

Á_ÁÎflfiÌ ±ıfiı ’Õı·Ì … fi◊Ì, ±ıfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î … fi◊Ì. ±ıfi˘ ’˘÷Îfi˘

V‰¤Î‰ …\ÿ˘, Á_ÁÎflfi˘ V‰¤Î‰ …\ÿ˘. Á_ÁÎflfi˘ ’ÿ˚√· V‰¤Î‰ »ı,

’˘÷Îfi˘ V‰V‰¤Î‰ »ı.

© «ı÷fi ÷˘ µÿÎÁÌfi¤Î‰ı flËı·_ »ı. ¬Î·Ì ≠¿Î … ±Î’ı »ı.

÷Îflı …ı‹Î_ ‰Î’fl‰_ ˢ› ±ı‹Î_ ‰Î’fl. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿Î …ı ±Î’‰Î ±Î‰÷˘

› fi◊Ì. …ı‹ ±Î ÁÒ›˝ ¿_¥ ≠¿Î ±Î’‰Î ±Î‰÷˘ fi◊Ì, ±ıfi˘ V‰¤Î‰

»ı. ±fiı ±Î’HÎı ±‹◊Î ‰√fl ¿Î‹fiÎ µ’¿Îfl ‹Îfi̱ı, ÷˘ ±ıfiı flÌÁ «œı

µ·ÀÌ. ¿ËıÂı ¿ı ±Î ·˘¿˘ ¿ı‰Î »ı ‰√fl ¿Î‹fiÎ_ ! ±ı ÷˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰

»ı ±ıfi˘.

flÎ√-¶ıÊ I›Î_ ›Îÿ√ÌflÌ !

’Á_ÿ√Ì ±ı ¤˛Î_÷ ±Ï¤≠Λ »ı. ›Îÿ ’Á_ÿ√Ìfiı ±Î‘Ìfi flËı »ı.

’HÎ …ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ Ë˘› fiı ±ı‹Î_ ›Îÿ flËı.

≠ffi¿÷ν — ˉı ±Î ’Á_ÿ√Ì ¿flı I›Îflı flÎ√-¶ıÊ ¿Ëı‰Î› fiı ? ±Î

’Á_ÿ√Ì ¿flÌ ¿flÌ ¿flÌfiı ⁄‘_ ›Îÿ flάıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ’Á_ÿ√Ì ‰V÷ ÷˘ ÃÌ¿ »ı. …ı‹Î_ flÎ√, flÎ√ ±ıÀ·ı

’Á_ÿ√Ì. ±ı‹Î_ ⁄‘_ ⁄Ë ±Î‰Ì √›_. ±ı¿ … ÂOÿ‹Î_ ¿Ë̱ı ÷˘ ’Á_ÿ√Ì

±ı¿·_ fiËŸ, …ı‹Î_ flÎ√ ±ı ⁄‘_ ›Îÿ flËı ±fiı ¶ıÊ Ë˘› ÷ı ›Îÿ flËı.

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·ı◊Ì »ıS·ı Á‘Ì ⁄‘Ì «Ì…‹Î_ ’Á_ÿ√Ì ¿flÌfiı …

flÎ√ ¤ı√Î ◊›Î »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, flÎ√‹Î_ ÷˘ ’Á_ÿ√Ì Á‹Î›. ’Á_ÿ√Ì‹Î_ flÎ√

fiÎ Á‹Î›.

±ıÀ·ı …ı‹Î_ flÎ√ ±fiı …ı‹Î_ ¶ıÊ ±ı ±ıfiı ›Îÿ ±ÎT›Î … ¿flı. ±ıÀ·ı

‰Ì÷flÎ√fiı ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı. ’HÎ ±ı ÷˘ ÂOÿ ±ıfiÎ ±Î‘Ìfi ·¬ı·˘ ±Î ‰Î@›

’Òfl÷_. ’HÎ ÷ıfi˘ ‰Ì÷flÎ√fi˘ ±◊ ›Îÿ fiÎ ±Î‰ı ±ı‰_ ¿Ë̱ı ÷˘ ⁄‘Î

⁄Ήα˘fiı ›Îÿ fiËŸ ±Î‰÷_ fiı I›Î_ ⁄‘Î ’ÕÌ flèÎÎ »ı Ïˋη›‹Î_. ±ıfi˘

±◊ ±‰‚˘ ◊›˘. ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊ … ¿ı‰˘ ? …ı‹ »ı ±ı‹, flÎ√-

¶ıÊ flÏË÷ ‰Ì÷flÎ√ ! ‰Ì÷flÎ√fiı ÷˘ ¤Ò·‰Îfi_-⁄·‰Îfi_ ˢ› … fiËŸ fiı !

±ı‹fiı ÷˘ F›Î_ ±Î√‚ flÎ√ … fi◊Ì ÷˘ ’»Ì ›Îÿ … fi◊Ì ±Î‰÷_. flÎ√

¤Ò·‰Îfi_ @›Î_◊Ì Ë˘› ? flÎ√-¶ıʉ΂˘ ¤Ò·ı fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘›.

≠ffi¿÷ν — ›Îÿ ±Î‰ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ›Îÿ√ÌflÌ flÎ√-¶ıÊfiı ±Î‘Ìfi »ı. ±ı¿ ÂOÿ ±ı¿·˘

fiËŸ, ¤Ò·Ì …‰_ ±ı¿·˘ ÂOÿ fiËŸ, ±Î¬Ì ÏÕZÎfiflÌ … fiΠˢ› ±ı.

Œıfl, VfiıË ±fiı flÎ√‹Î_ !

≠ffi¿÷ν — VfiıË ±ıÀ·ı flÎ√ ?

ÿÎÿÎlÌ — VfiıË ±ıÀ·ı «Ì¿ÎÂ. ¿ıflÌ ‹ÎÀı VfiıË µI’Lfi ◊›˘ ±ıÀ·ı

« ÓÀu_. ¤¥⁄_‘ ‹ÎÀı VfiıË µI’Lfi ◊›˘ ¿ı « ÓÀu_. VfiıË ±ıÀ·ı «Ì¿ÎÂ.

VfiıË fiı flÎ√‹Î_ ⁄Ë Œıfl.

Page 17: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

√‹˘-±HÎ√‹˘ 109 110 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — VfiıË ±fiı flÎ√‹Î_ Â_ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — VfiıË ±ı «Ì¿Î ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı flÎ√◊Ì ’HÎ ±Î√‚ √›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fiËŸ. flÎ√ ⁄Ë ‰Á‹˘ »ı. VfiıË ÷˘ ÷ÒÀÌ› Ω›.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ «Ì¿H΢ ¿Ì‘˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — «Ì¿H΢ »÷Î_› ÷ÒÀÌ Ω›. VfiıË ±ıÀ·ı ¬Î·Ì «Ì¿ÎÂ,

⁄Ì…\_ ¿_¥ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ flÎ√ fiΠˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. « ÓÀı ±ı «Ì¿ÎÂfiı ·¥fiı. ’»Ì ω¬^À_ › ’ÕÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î¿Ê˝HÎ …ı‰_ ◊›_, ±Î¿Ê˝HÎ ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î¿Ê˝H΋Î_ flÎ√ µI’Lfi ◊Λ. ±ı¿ ’Î_ÿÕ<_ ∂Õ÷_ ±ÎT›_

±fiı ±Î’HÎfiı « ÓÀÌ √›_. ˉı ±ı VfiıË◊Ì « ÓÀu_. ’HÎ ÷Î’ ’Õu˘ fiı ÁÒ¿Î¥

√›_ ±_ÿflfi_ ’ÎHÎÌ. ∂¬ÕÌ, ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ’ÕÌ Ω›. ¤Ìfi_ »ı ÷ı◊Ì « _ÀÌ

√›_ ±ËŸ. ±fiı ÷Î’ ’Õı ÷ı CÎÕ̱ı ?

≠ffi¿÷ν — »^À_ ’ÕÌ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı µ¬ÎÕ‰_ fiÎ ’Õı. ±fiı flÎ√ …\ÿÌ ‰V÷ »ı. flÎ√

÷˘, ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ◊Λ I›Î_ Á‘Ì flÎ√ı ’ՉΠfiÎ ÿı. ÷fiı ˉı ÂıfiÌ ’fl

flÎ√ ±Î‰ı »ı ?

≠ffi¿÷ν — “‹fiı” ¿ÂÎ µ’fl fi◊Ì ±Î‰÷˘.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, I›Îflı ¬fl<_ ! ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ fiÎ

¿Ëı‰Î›, ‰Ì÷¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. ¶ıÊ flè΢ fiËŸ.

[2.3]

‰Ì÷¶ıÊ

T›ÎA›Î flÎ√-¶ıÊ ÷HÎÌ !

flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı ?

≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ ◊Λ ÷˘ ¬flÎ_ … fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ flÎ√-¶ıÊ ⁄_‘ ◊‰Îfi_ ¿˘¥ ÁΑfi ËÂı fiı ?

≠ffi¿÷ν — ¬flÌ Á‹…HÎ ‹‚‰Ì Ωı¥±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_ ¿ı flÎ√ ⁄_‘ ◊Λ ÷˘ ÁÎv_ ?

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ÷˘ Á‹F›Î, flÎ√fi˘ ±◊˝ Â_ ◊Λ »ı ? ¶ıÊ ±ıÀ·ı

≥Êν, ¿˘¥fiÎ ‹ÎÀı ‰ıflıfl.

ÿÎÿÎlÌ — ≥Êν, Ï÷flV¿Îfl, ±¤Î‰, ±HÎ√‹˘ ±fiı ±ıfiÎ_ ωfl˘‘Ì

ÂOÿ˘ flÎ√‹Î_ ±Î‰ı. flÎ√ ±ıÀ·ı √‹˘, ±Î¿Ê˝HÎ.

ˉı ¶ıÊ◊Ì ±Î ÿ—¬Ì »ı ⁄‘_ …√÷. flÎ√◊Ì ÿ—¬Ì fiΠˢ›. flÎ√◊Ì

Á¬ … µI’¯Î ◊Λ. ’HÎ ±ı Á¬‹Î_ … ¶ıÊ ∂¤˘ flËı·˘ ˢ›. ±ı‹Î_◊Ì

… ¶ıÊfiÎ_ ‘‹ÎÕÎ fiÌ¿‚ı. ‹ÎÀı ¤√‰Îfiı flÎ√ı › ’»Ì »˘Õ‰Îfi˘ ¿è΢.

’Ëı·˘ ‰Ì÷¶ıÊ ◊Î. ¤√‰Îfi ’Ëı·Î ‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ±fiı ’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î.

Page 18: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 111 112 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

…ı· µ’fl flÎ√ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — flÎ√ … ¤‰Î_÷fl ‰‘ÎflÌ ÿı »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ‰‘ÎflÌ … ÿı fiı, flÎ√ ÷˘ !

≠ffi¿÷ν — flÎ√ ’HÎ ±Î√ »ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — flÎ√ ? flÎ√ ±Î√ fi◊Ì. flÎ√ ±Î√ ˢ› ÷˘ flÎ√ ◊Λ

fiËŸ. ¥E»Î ±ı ±„Bfi »ı, flÎ√ ±ı ±Î√ fi◊Ì. flÎ√ ˢ› fiı I›Îflı ÷˘

‹ÎHÎÁfiı µSÀ<_ ÁÎfl_ ·Î√ı, Ã_Õ¿ ·Î√ı.

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ÷˘ eÁeÁ̛ΠŒÀοÕÎ …ı‰˘ »ı. eÁ ¿flÌfiı ∂ÕÌ

…Âı. ¶ıÊ Î_ fi<¿ÁÎfi fiËŸ ¿flı ’HÎ flÎ√ »ı ÷˘ ⁄Ë fi¿ÁÎfi ¿flÂı. ±ı

‰Î÷ ¬flÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. ±Î …√÷ ¶ıÊ◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı, ‰ıfl◊Ì.

±fiı ‰ıfl‹Î_◊Ì flÎ√ ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ∂¤_ flËı‰Îfi_ ¿ÎflHÎ ‰ıfl

»ı ±Î. ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¿Ë̱ı ÷˘ ‰ıfl◊Ì …√÷ ∂¤_ flèÎ_ »ı. ÷ı ¶ıÊ, ‰ıfl

⁄‘Î ±ı¿ … Ω÷fiÎ_ »ı. ±ıfiÎ◊Ì ∂¤_ flèÎ_ »ı ±Î …√÷. ‹ÎÀı Ïfi‰ı˝flÌ

◊¥ Ω‰ ¿ı ¿˘¥ …B›Î±ı ‰ıfl fiÎ flËı ! ±ÎI‹iÎÎfi ◊Λ ±ıÀ·ı ’Ëı·˘

‰Ì÷¶ıÊ ◊¥ Ω›. ’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ Ω›.

±Î Á_ÁÎfl‹Î_ …ı flÎ√ »ı ÷ı ÂıfiÎ …ı‰˘ »ı ? …ı‹ …ı·‹Î_ ⁄ıÃı·˘

‹ÎHÎÁ …ı·‹Î_ …÷Ì ‰¬÷ı flÕ÷˘ Ë÷˘. ’HÎ …ı·‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ’»Ì …ı·fiı ·Ÿ’ı-

√_’ı. ·Ÿ’ı ¿ı fiÎ ·Ÿ’ı, ¬ÎÕÎ_-¬⁄ÕΠˢ› ÷˘ ? ÷ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı

±˘Ë˘Ë˘ ! …ı· µ’fl flÎ√ ◊›˘. ÷ı ’»Ì ±Î’HÎı ±ıfiı ’һ̱ı ¿ı …ı· µ’fl

÷fiı flÎ√ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “fiÎ ⁄Î, …ı· µ’fl flÎ√ ◊÷˘ ËÂı ? ’HÎ ±Î

÷˘ flÎhÎı ÁÒ¥ …‰_ ÂÌ flÌ÷ı ? ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ±Î‰_ ¿fḻı »Ì±ı.”

±ı‰˘ ±Î Á_ÁÎfl µ’flı › flÎ√ fi◊Ì, ’HÎ ±Î ÷˘ Â_ ◊Λ ? ±ËŸ

ŒÁΛΠ±ıÀ·ı ÷ı◊Ì ·Ÿ’‰_-√_’‰_ ’Õı, ⁄‘_ › ¿fl‰_ ’Õı. ·Ÿ’‰_ ’Õı ¿ı fiÎ

·Ÿ’‰_ ’Õı ?

≠ffi¿÷ν — ·Ÿ’‰_ ’Õı, ÿÎÿÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ’ı·Î ·˘¿˘ ⁄ËÎfl ΩHÎı ¿ı …ı· µ’fl flÎ√ ◊¥

√›˘ ±Î‹fiı. ±S›Î ‹Ò±Î, flÎ√ ÷˘ ˢ÷˘ ËÂı …ı· µ’fl ! fiÎ »^À¿ı ¿fl‰_

’Õı ⁄‘_. fiÎ ¿fl‰_ ’Õı ?

fl¬ÕΉfiÎfl ‹Ò‚ ¶ıÊ !

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ …ıÀ·˘ … ≠ı‹ ¿ı ‹˘Ë Ωı¬‹ÿÎfl »ı ? ⁄ı‹Î_ ‰‘Îflı

Ωı¬‹ÿÎfl ¿›_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ ¿fl÷Î_ ¶ıÊ ‰‘Îflı Ωı¬‹ÿÎfl »ı. ≠ı‹fiÌ Ωı¬‹ÿÎflÌ

±˘»Ì »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ¶ıÊ‹Î_◊Ì ≠ı‹ …L‹ı »ı. ¶ıÊ ±ı ⁄Ì… »ı. ≠ı‹fi_ ⁄Ì…

≠ı‹ fi◊Ì. ≠ı‹fi_ ⁄Ì… … ¶ıÊ »ı.

÷‹Îflı CÎfl‹Î_ ⁄‘ÎfiÌ ΩıÕı ≠ı‹ ˢ›, ’HÎ ÷‹fiı ¶ıÊ ±Î‰ı fiËŸ ÷˘

ΩHΉ_ ¿ı ŒflÌ ⁄Ì… ’Õ‰Îfi_ fi◊Ì. ±fiı ¶ıÊ ±Î‰Âı ÷˘ ŒflÌ ŒflÌ ±ıfiÎ

’fl ≠ı‹ ’ÕuÎ ¿flÂı. »÷Î_› ±Î iÎÎfi ’»Ì fi‰˘ ¿flÎfl µI’Lfi fi◊Ì ◊Λ

±ı‰˘. fi‰Î ¿flÎflfi_ ÷‹ı Á‹∞ …Ωı. ⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î ⁄‘Î_‹Î_ ¨ÕÎ µ÷fl¢

÷˘ ⁄Ë ¨Õ<_ ÁΛLÁ »ı ±Î. ±fiı ¢À˝ ÁΛLÁ »ı. Œ@÷ fi‰˘ ¿flÎfl

Á‹∞ √›Î ⁄‘Î_ ? fi‰˘ ¿flÎfl …ı ’λ·Î_ ’Ëı·ÎfiÎ_ ’Ò‰˝ ±P›ÎÁfiı ·¥fiı

µI’Lfi ◊Λ »ı, ‘yÎ ‰Î√‰Î◊Ì. ’˘÷ÎfiΠ©ÎI‹Îfi_ ¤Îfi flËı‰_ Ωı¥±ı,

⁄Á ◊¥ √›_.

¶ıÊ … …fiı÷Î flÎ√fiÌ !

ÁIÁ_√ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ¿<Á_√‹Î_◊Ì ¬V›˘, ±ıfi_ fi΋ ÁIÁ_√.

ËÎ, ’»Ì √‹ı I›Î_ ⁄ıÃ˘ ˢ› fiı, Ωı ¿<Á_√‹Î_◊Ì ¬V›˘, ÷˘ ±ı ÁIÁ_√

»ı. ±fiı ‹_Ïÿfl‹Î_ ⁄ıÃ˘, ’HÎ ¿<Á_√‹Î_◊Ì ¬Áı fiËŸ ÷˘ ÁIÁ_√ fiÎ

¿Ëı‰Î›.

¿<Á_√ ˢ› ÷˘ I›Î_ ¶ıÊ ¿flı ¤√‰Îfi ? ¤√‰Îfi ÷˘ ’»Ì ¶ıÊ ¿flı

I›Î_ ±Î√‚ ¿ı ±Î ÷˘ ¿<Á_√‹Î_◊Ì ¬Á÷Î fi◊Ì ? ±ı Ωı ¿ÿÌ ¶ıÊ ¿fl‰Î

Page 19: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 113 114 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

…ı‰Ì «Ì… ˢ› ÷˘ ÷˘ »ı ÷ı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ¿Ëı÷ fiı ¿ı ¤¥, ±‹¿

flÎ√ fiÎ ¿fl¢, ’HÎ ¶ıÊ ÷˘ ¿flΩı ±Î ·˘¿˘ ΩıÕı ?! ÿÎw ’ÌfiÎflÎ_,

T›Ï¤«ÎflÌ ·˘¿˘ ΩıÕı ±ı ⁄‘Î ΩıÕı, ¶ıÊ ¿flΩı. ±ı‰_ ¤√‰Îfi ¿Ëı, ’HÎ

÷ı ±ı‹HÎı ±ı‹ ¿ı‹ fiÎ ¿èÎ_ ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ‰V÷‹Î_ flÎ√ fiËŸ ¿fl‰Îfi˘ ±ıÀ·ı ’»Ì ¶ıÊ fi◊Ì

±Î‰÷˘.

ÿÎÿÎlÌ — »˘Õ‰Îfi˘ »ı ¶ıÊ …. flÎ√fiı »˘Õ‰Îfi˘ … fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ »˘Õ̱ı ±ıÀ·ı flÎ√ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı flÎ√fiÌ Ï«_÷Î ¿fl¢ … fiËŸ. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ¿ı

‰Ì÷¶ıÊ ◊Ή. ’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊‰_, ±ı ±ıfiÌ ‹ı‚ı ◊‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı »ı ¿ı flÎ√ F›Î_ ‰‘Îflı ˢ› I›Î_ … ¶ıÊ

‰‘Îflı ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — fiËŸ. ¶ıÊ »ı ‹ÎÀı flÎ√ µI’¯Î ◊Λ »ı ±ıfiı. ±Î ‹fiı

Ωı ¿˘¥fiÌ ’fl ¶ıÊ ◊Λ ÷˘ flÎ√ µI’¯Î ◊Λ. ‹fiı ¶ıÊ ◊÷˘ fi◊Ì, ’»Ì

‹fiı flÎ√ ÂÌ flÌ÷ı µI’¯Î ◊Λ ÷ı ? ±ıÀ·ı ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ ∂¤˘ ◊›˘ »ı.

±Î‹Î_ ¶ıÊ ±ı “¿Î"Ï” »ı ±fiı flÎ√ ±ı “’ÏflHÎ΋” »ı. ‹ÎÀı ’ÏflHÎ΋fiÌ

Ï«_÷Î ÷_ fiÎ ¿flÌÂ. “¿Î"Ï”fiÌ Ï«_÷Î ¿fl, ¿Ëı »ı. ±ıÀ·Ì ÌHÎÌ ‰Î÷

Á‹Ω› fiËŸ fiı ? ±Î ⁄Ë ÌHÎÌ, ⁄Ë ÌHÎÌ ‰Î÷ »ı !

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ±ı “¿˘” ±fiı flÎ√ ±ı “’ÏflHÎ΋” ¿ı‰Ì flÌ÷ı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¶ıÊ ±ı ¿Î"Ï »ı ±fiı flÎ√ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı.

≠ffi¿÷ν — ¿ÎflHÎ ¿ı flÎ√-¶ıÊ ÁÎ◊ı flËı·Î_ »ı. flÎ√ ˢ› I›Î_ ¶ıÊ

ˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ¶ıÊ ◊Λ »ı ±fiı ¶ıÊfiÎ Ïfl±ı@Âfi‹Î_ flÎ√ ±Î‰ı »ı.

¶ıÊ Ωı …flΛ fiÎ ◊Λ, ÷˘ flÎ√ … µI’¯Î fiÎ ◊Λ.

’Ëı·Î_ ¶ıÊ, ÁÒZ‹‹Î_ !

¶ıÊfiÎ_ ’ΛΠµ’fl ∂¤_ flèÎ_ »ı. ±Îfi_ ŒÎµLÕıÂfi … ¶ıÊfi_ »ı.

±ıÀ·ı ±Î’HÎı iÎÎfi ±Î’̱ı ±ıÀ·ı ¶ıÊ …÷˘ flËı »ı. ’»Ì ‰V÷±˘ ÷flŒ

¬ıÓ«ÎHÎ flËı »ı. ÷ı › T›‰ËÎÏfl¿ ¬ıÓ«ÎHÎ. Ïfiç›fi_ ¬ıÓ«ÎHÎ fiËŸ. ’HÎ I›Îfl

’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. ‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ’»Ì CÎHÎÎ_ ¿Î‚ı ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. ‰Ì÷¶ıÊ

’Ëı·˘ ◊‰˘ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ¿fl÷Î_ flÎ√fiı »˘Õ‰˘ ±CÎfl˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, flÎ√ »˘Õ‰˘ ÁËı·Î‹Î_ ÁËı·˘ »ı. ¶ıÊ …‰˘ ±CÎfl΋Î_

±CÎfl˘ »ı. ±Î ’Ëı·Î_ ¶ıÊ …÷˘ fi◊Ì, ÷ı◊Ì … ±Î flÎ√ …÷˘ fi◊Ì. ÷ı flÎ√

÷˘ Ï⁄«Îfl˘ ¶ıÊ Ω›fiı ÷˘ flÎ√ «ÎS›˘ Ω›.

ˉı ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÎ ⁄Ï©Â΂Ì, ‰ıÿÎ_÷ ‹Î√˝‹Î_, ¿⁄Ìfl ÁÎËı⁄ ÷ı ›

¿Ëı »ı “¤Ò¬ ·√ı ÷⁄ ¿<» fiËŸ ÁÒı.” iÎÎfi-K›Îfi ⁄‘_ fl˘ÀÌ‹Î_ …÷_ flËı

»ı, “¿Ë÷ ¿⁄ÌflÎ ÁÒfi˘ ¤Î¥ ÁΑ, ±Î√ ·√˘ ›ı ’˘ÃÌ ‹ıÓ.”

I›Îflı ‰Ì÷flÎ√˘±ı “±Î√ ·√˘ ›ı ’˘ÃÌ‹ıÓ” fiÎ ¿èÎ_. ±ı‹HÎı iÎÎfi◊Ì

÷’ÎÁ ¿flÌ ±ıfiÌ, iÎÎfi◊Ì M≤J◊¿flHÎ ¿›* ±fiı ±Î‹fiı ±ı‹ … ·ÎB›_ ¿ı

±Î ‹ÎflÌ … ’˘ÃÌ »ı. ‹ÎÀı ±ıfiı Á‚√Î‰Ì ÿ˘fiı ±ËŸ◊Ì. ±fiı ‰Ì÷flÎ√˘±ı

M≤J◊¿flHÎ ¿›* ¿ı Ë_ …\ÿ˘, ±Î …\ÿ_. ±ÎËÎflÌ ±ÎËÎfl ¿flı »ı, Ë_ ÷˘

ÏfiflÎËÎflÌ »\_. ±ıÀ·ı ±Î‰Ì ‰Ì÷flÎ√˘±ı ¢‘¬˘‚ ¿flÌ ’»Ì ±ıHÎı ¶ıÊ fiÎ

¿›˘˝ ’˘ÃÌ µ’fl ±fiı ’ı·Î_ ¶ıÊ ¿flı fiı ? ±Î√ ·√˘ ›ı ’˘ÃÌ‹ıÓ, ±ı ±˘»˘

¶ıÊ ¿Ëı‰Î› ? ’˘ÃÌfiı Á‚√Î‰Ì ÿı ! ¿˘¥±ı Á‚√ÎT›_ Ë…\ ? ⁄˘·ı ¬flÎ_,

’HÎ Á‚√Ήı »ı ¬flÎ_ ?

I›Îflı ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ’Ëı·˘ ¶ıÊ Âı‹Î_◊Ì ±Î‰ı »ı ¿ı ‹ÎHÎÁ ±ËŸ◊Ì

…_√·‹Î_ fiÎÁÌ √›˘, I›Î_ ±Î√‚ ’HÎ ¤Ò¬ ·Î√ı, ÷ı CÎÕ̱ı ±¿‚΋HÎ

◊¥ Ω› ±fiı ±¿‚΋H΋Î_ ¶ıÊ … ˢ›, flÎ√ fiΠˢ›. ¤Ò¬ ·Î√ı ÷ı

CÎÕ̱ı »ı ÷ı ±ıfiı ⁄‘_ Á˘fi_-⁄˘fi_ ÿı¬ÎÕı ÷˘ ±ıfiÎ µ’fl flÎ√ ◊Λ ±ıfiı ?

±ıfiı ¶ıÊ … ˢ›. ±ıÀ·ı ¶ıÊ◊Ì Âw±Î÷ ◊¥ »ı ±Î Á_ÁÎflfiÌ. fiı ¶ıÊfiÎ_

Page 20: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 115 116 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‹_ÕÎHÎ µ’fl◊Ì ŒÎµLÕıÂfi ∂¤_ flèÎ_ »ı ±Î.

±fiı flÎ√‹Î_ ’Á_ÿ√Ì ’˘÷ÎfiÌ !

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ◊‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊‰Î›. ‰Ì÷flÎ√fiı ‹ÎÀı ¿Â_

¿fl‰Îfi_ fi◊Ì. ‰Ì÷¶ıÊ ¿fl‰_ ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘ÀÌ ¤Î_…√Õ.

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ÷ı Ïÿ‰Áı ¿èÎ_ Ë÷_ fiı ¿ı ¶ıÊ◊Ì flÎ√ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ⁄‘_ ¶ıÊ‹Î_◊Ì … flÎ√ »ı. ¿Õ‰_ ¬Î‘Î ’»Ì …flο

±‹◊_ ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¬Î‘_ ˢ› ÷˘ ±ı ‰V÷ µ’fl ±Î’HÎfiı flÎ√ ⁄ıÁı ! ±ı

¬Î‘_ ÷ı ¿Õ‰_ …flÎ ±˘»\_ ¿flı fiı ?! ±fiı ±ı‹ fiı ±ı‹ ¬Î‘_ ˢ› ÷˘ flÎ√

fiÎ ⁄ıÁı. ±ıÀ·ı ±Î ¶ıÊ◊Ì flÎ√ µI’¯Î ◊›ı·˘ »ı. ÷ı ’Ëı·Î_ ¶ıÊ Ω› »ı

fiı ’»Ì flÎ√ Ω› »ı. flÎ√ ±ıÀ·ı ’Á_ÿ√ÌfiÌ ‰V÷ »ı ±fiı ¶ıÊ ±ı ¿<ÿfl÷Ì

ˢ›.

±I›Îflı ±ËŸ ±ı¿ ‹˘À˘ flÎΩ Ë˘›, ⁄Ë Á¬Ì›˘ ˢ›, ¿˘¥fiÌ

µ’fl flÎ√-¶ıÊ ¿fl÷˘ fiΠˢ›. ⁄‘Î L›Î›Ì »ı, ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ¿˘¥fi_ ¿Â_

·ı‰_ fiËŸ ±ı‰Î ÁE«Î¥ ‰˛÷‰Î‚˘ »ı. …^Ã<_ fiÎ ⁄˘·ı ±ı‰˘ »ı. ’HÎ …_√·‹Î_

√›˘ ˢ› ±fiı ¿_¥ ¤Ò·˘ ’ÕÌ √›˘, ÷ı ¤Ò¬ ·Î√ı ÷ı CÎÕ̱ı ±ııfiı flÎ√

◊Λ ? ¤Ò¬ ·Î√ı ±ıÀ·ı Â_ ◊Λ ? ÿ—¬ ◊Λ fiı ‰ıÿfiÎ ◊Λfiı ? ˉı

¤ÒA›Î ◊›ı·Î_ »ı ±ıÀ·ı I›Î_ ±Î√‚ ±ı Â_ ¿flı? √‹ı ÷ı …^Ã<_ ⁄˘·Ìfiı, «˘flÌ

¿flÌfiı ’HÎ ¿o¥¿ ¬Î›. ¬Î› ¿ı fiÎ ¬Î› ? ±fiı ’ı·Î √flÌ⁄ ‹ÎHÎÁfiÎ

»˘¿flÎfi_ ·ŸÀ ’Õu_ ˢ› ÷˘ › ±ı‰˘ fl˘À·˘ ¬¥ Ω› ¿ı fiÎ ¬¥ Ω› ?

≠ffi¿÷ν — ¬¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ¤Ò¬ Ω√Ì »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ‹ËŸ …ı ÿ—¬ ◊Λ »ı ±ı ¶ıÊ ◊Λ »ı.

÷ı ’ıÀ‹Î_ ±ÎÀ·_ fiάı I›Îflı ¶ıÊ ÂÎ_÷ ◊Λ. ±fiı …^Ã<_ ⁄˘·Ìfiı ±Î’HÎı

¿˘”¿fi_ ·¥ ±ÎT›Î ˢ› fiı ’»Ì ’ÕÎ‰Ì ·ı ÷ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ◊Λ fiı ¿ı flÎ√

◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¶ıÊfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±Î ’Î_« ¥„Lƒ›˘, ±ıfiÌ

Ï⁄Ï√gfi√ ¶ıÊfi_ ¿ÎflHÎ »ı ±fiı ’»Ì flÎ√ @›Îflı ◊Λ »ı ? ’»Ì ¤·ı fiı

«˘flÌ ¿flÌfiı ·ÎT›˘, ’HÎ fl˘À·˘ ˢ› ¿ı fl˘À·Ì ˢ› ±fiı ±Î ⁄Î…\ ‰ıœ‹Ì

ˢ›, ÷˘ ÷fl÷ ¿ËıÂı, ‰ıœ‹Ì ¬Î™ ! ±ı flÎ√ ±Î‹Î_ ’Á_ÿ√Ì ±Î‰ı fiı ?

’HÎ ‹Ò‚ ÷˘ ¶ıÊ ◊Λ »ı fiı ? ‹Ò‚ ¶ıÊ ◊Λ »ı, ’»Ì flÎ√ ±Î‰ı »ı. ±ıÀ·ı

flÎ√ ÷˘ ±Î’HÎÌ ±ı¿ Ω÷fiÌ Â˘¬fiÌ ‰V÷ »ı. flÎ√ ÷˘ Áfl’SÁ ◊Λ

I›Îfl ’»Ìfi˘. ’HÎ ‹Ò‚ …ı …wÏfl›Î÷ »ı ÷ı‹Î_ ÷˘ ¶ıÊ … ◊Λ. fiıÁıÁÌÀÌ‹Î_

Ωı ±ı ¬ÒÀÌ ’Õu_ ±ıÀ·ı ¶ıÊ. ÷ı fl˘À·˘ ¿˘¥ ·¥ ·ı ÷ı ‰¬÷ı, I›Îflı ±ıfiÌ

’fl ¿ıÀ·˘ ¶ıÊ ◊¥ Ω› ? ±ıÀ·ı flÎ√ …÷˘ flËı ±ı‰˘ »ı. flÎ√fi˘ ’»Ì

‰Î_‘˘ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ·˘¿˘ ±ı‹ ¿Ëı, flÎ√ µ’fl … ±Î¬˘ Á_ÁÎfl ∂¤˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’b_ ±ø‹ ωiÎÎfi Â_ ¿Ëı »ı, ¶ıÊfiÎ ’ΛΠµ’fl …

∂¤_ flËı·_ »ı ±Î. ±ı …ıfi˘ ’Λ˘ ÷ÒÀÌ √›˘, ÷˘ flÎ√ ±ıfiÌ ‹ı‚ı …÷˘

flËıÂı. ÷ı flÎ√ «Îfi˘ flÎ√ ˢ›fiı, ±ıfiı ’Ëı·Ì …·ı⁄Ì ¬‰ÕΉ̱ı ÷˘ ?

≠ffi¿÷ν — «Î ‹˘‚Ì ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — «Îfi˘ flÎ√ ‹˘‚˘ ’ÕÌ Ω›. ±Î iÎÎfi ±Î’̱ı »Ì±ı fiı

iÎÎfi◊Ì …ı Á¬ µI’Lfi ◊Λ »ı, ÷ıfiÎ◊Ì ±Î ⁄ÌΩ Á¬ ‹˘‚Î ·Î√ı »ı.

±ıÀ·ı flÎ√ ∂ÕÌ Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ±fi¤‰ ÏÁ© ‰V÷ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±fi¤‰ ÏÁ©.

«Îfl ¿ÊΛ˘ ±ı »ı ¶ıÊ !

…ıÀ·_ √‹ı ±ıÀ·_ flÎ√ ¿Ëı‰Î› ±fiı fiÎ √‹ı ±ı ¶ıÊ ¿Ëı‰Î›. flÎ√

⁄Ë √‹ı »ı ? ±Î÷˝ fiı fl˙ƒK›Îfi ? ÷˘ ’»Ì ? ÂÌ flÌ÷ı flÎ√ ¿Ëı »ı ?

Page 21: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 117 118 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±ıÀ·ı ¶ıÊ »ı, ±ı √‹ı »ı ¬v_ ?

≠ffi¿÷ν — √‹÷_ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘HÎ √fiı√Îfl ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, ±Î‹Î_ flÎ√ fiı ¶ıÊ‹Î_ ? ±Î

√fiı√Îfl˘ fiËŸ …Õ‰Î◊Ì ÷˘ ±Î¬_ …√÷ ·⁄Õu_ »ı.

±ÎfiÌ ‹ËŸ ‹ÁηÎ-⁄ÁηΠfiάÌfiı ’Λ, ÷˘ ‹fiı flÎ√ ◊Âı ÷ıfi˘

‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ …flÎ_ ±Î ›Îÿ ±Î‰Âı ŒflÌ ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ’HÎ ¿Õ‰_ ±Î’ı

±fiı ±ı ’Ì÷Ì ‰¬÷ı ¶ıÊ ◊Λ ÷ı ‰Î_‘˘ »ı. ±fiı flÎ√ ◊Âı, ÷fiı ›Îÿ

±Î‰Âı, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ŒflÌ ±Î flÁ ’Ì …¥Â. hÎÌ∞ ‰¬÷ı ±Î‰ı ÷˘

hÎÌ∞ ‰¬÷ ’Ì …¥Â. ’HÎ ±ıfi˘ ±_÷ ˢ› »ı. ’ı·˘ ±fi_÷ ˢ› »ı. ±ıfiı

±_÷ … fiËŸ ±ıÀ·ı ±Î ±_÷‰Î‚ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÂÎVh΢‹Î_ ’HÎ ±ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı, ¿ı ‹‹÷Î »˘Õ˘.

‹‹÷Î »˘Õ‰ÎfiÌ »ı. ±ıÀ·ı ‹‹÷Î »˘Õ‰ÎfiÌ »ı ±ıÀ·ı flÎ√ »˘Õ‰ÎfiÌ ‰Î÷

’Ëı·Î_ ±Î‰ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹‹÷ÎfiÌ ±ËŸ ‰Î÷ … fiΠˢ›. ±Î’HÎı ±ËŸ ‹‹÷Î

ÂOÿfiÌ ‰Î÷ … fiΠˢ›. ±ı ‰Ì÷¶ıÊ ±ıÀ·ı Â_ ? “‹‹÷Î √›Î ’»Ì ¶ıÊ

Ω›, fiËŸ ÷˘ Ω› fiËŸ,” ±ı ‰Î÷ … ±ËŸ fiΠˢ›. ±ı ‰Î÷ ÷˘ ⁄ËÎflfiÌ

״.

≠ffi¿÷ν — ⁄ËÎflfiÌ … ‰Î÷ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ı ‰Î÷ … ±ËŸ ¿Î‹ ·Î√ı fiËŸfiı ? ±ı ÷˘ ±Î’HÎı

±ËŸ ÷˘ ‰Ì÷¶ıÊ ◊Λ. ’Ëı·Î ±Î ‰Ì÷¶ıÊ ◊›ı·Î_ fiı ? ‰Ì÷flÎ√ fi◊Ì

¿flı·Î_. ‰Ì÷flÎ√ ¿fl‰ÎfiÎ_ fi◊Ì, ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î ¿fl¢. ⁄Ì… ¿ÎœÌ fiÎA›_ ‹ıÓ,

⁄Ì ∂Õu_.

±Î fiÎ Á‹Ω› ÷˘ ⁄Îfl-⁄Îfl ‹ÏËfiÎ Á‘Ì ·˘¿˘fiı fiÎ Á‹Ω›

±ı‰Ì ‰Î÷ »ı. ⁄Îfl ‹ÏËfiı fiËŸ, ·Î¬ ‰Ê˝ Á‘Ì fiÎ Á‹Ω› ±ı‰Ì ‰Î÷

»ı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ˉı ⁄Ì…\_ ’Ò»\_. ¶ıÊ …ı ÷‹ı ¿Ë˘ »˘, ±Î flÎ√

fiı ¶ıÊ ⁄ı ÂOÿ˘ »ı. flÎ√fiÌ ±_ÿfl ·˘¤ ±fiı ‹Î›Î ±Î‰ı »ı ±fiı ¶ıÊfiÌ

±_ÿfl ‹Îfi ±fiı ø˘‘ ±Î‰ı »ı ÷˘.....

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷‹ı ⁄‘Ì ‰Î÷˘ ¿fl˘ »˘, ±ı ⁄‘Ì ⁄ËÎflfiÌ ‰Î÷˘

¿fl˘ »˘. ±ıfiı ±fiı ±Îfiı ·ı‰Î-ÿı‰Î fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÂÎVh΋Î_ …ı ·A›_ »ı ±ıfiÌ ‰Î÷ ¿fl_ »_.

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎVh΢ ÷˘ ÁΫΠ»ı, ’HÎ ±ı ⁄ËÎflfiÌ ‰Î÷ »ı. ⁄ËÎflfiÌ

‰Î÷ ±ıÀ·ı V◊Ò‚ ‰Î÷˘. ·˙Ï¿¿ ‰Î÷˘ ±fiı ±Î ±·˙Ï¿¿ ‰Î÷ »ı.

ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ÷˘ ±ı … ¶ıÊ »ı. ±ı «Îflı‰ ¶ıÊ »ı.

≠ffi¿÷ν — ÂÎVh΋Î_ ⁄ıfiı ¿èÎÎ_ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄ıfiı ¿Ëı‰ÎfiÎ_, ’HÎ Áfl‰Î‚ı ⁄‘Î_ ¶ıÊ … »ı. ¿ÎflHÎ

¿ı ±ÎI‹Îfiı ’ÌÕı »ı, ±ı ⁄‘Î ¿ÊΛ ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı ±ı ˢ› I›Î_ Á‘Ì

⁄‘_ ∂¤_ ◊Λ. ±Î’HÎÎ_ ±ËŸ ‰Ì÷¶ıÊ ¿›Î˝ ÷‹fiı. ÷‹Îflı ±ıÀ·_ Ωı¥

·ı‰Îfi_ ¿ı ±Î’HÎı ‰Ì÷¶ıÊ ◊›ı·Î_ »Ì±ı ±ı‰_ ·Î√ı »ı ?

≠ffi¿÷ν — ·Î√ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ±ı ’ÏflHÎ΋ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¿Â_ ¿fl‰_ ’Õu_

fi◊Ì. ¿Î"Ï ¿ÎœÌ fiÎA›_ fiı ! ‹Ò‚ ¿Î"Ï ¿Î’Ì fiÎA›_.

ˉı ‰Î÷ ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ÌHÎÌ »ı ¿ı CÎHÎÎ_ ‰Êı˝ fi◊Ì Á‹Ω› ±ı‰Ì !

±Î ⁄Ï©√Q› ‰Î÷ fi◊Ì, ±Î ÷˘ iÎÎfi√Q› ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì √¥. Ωı fiÌ¿‚Ì

√¥ fiı ?

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı Ë¿Ì¿÷ ÷˘ ÁÎ«Ì »ı, ÿflı¿fiı ±ı‰˘ ±fi¤‰ »ı,

¿ı ±I›Îflı ¶ıÊ ◊÷˘ fi◊Ì, ¿ÂΛfiÎ µ’fl...

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ fi΋ı › ¿˘¥fiı › ◊÷˘ fi◊Ì. Œ@÷ ¿ıfḻ˘ ¤Î‰ı »ı

¬flÌ, ⁄‘_ ±Î ÁÎv_ ·Î√ı »ı, ‹ÌÃ<_ ·Î√ı »ı ⁄‘_. F›Îflı ¿Õ‰_ ˢ› »ı,

Page 22: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 119 120 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¿Õ‰_ ·ı »ı ¬flÎ_ ’HÎ ¶ıÊ fi◊Ì ◊÷˘. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿flÌ fiάı »ı, µ¿ı·

·Î‰ı. ±ıÀ·ı ±Î ‰Ì÷¶ıÊ ¿›Î˝ ’»Ì flèÎ_ ‰Ì÷flÎ√.

¤Ò¬fi_ ‹Ò‚ ¿ÎflHÎ ¶ıÊ !

‰Ì÷flÎ√fiı ¿Â_ ¿fl‰Î’b_ fiΠˢ›. ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ◊›Î ¿flı. ¿ÎflHÎ

¿ı ¶ıÊ ±ıÀ·ı ‹ÎHÎÁ flÎ√◊Ì ¬Î› »ı ¿ı ¶ıÊ◊Ì ¬Î› »ı ? ‹ÎHÎÁ ¬Î‰Î

Ω› »ı ÷ı flÎ√◊Ì ¬Î› »ı ¿ı ¶ıÊ◊Ì ?

≠ffi¿÷ν — flÎ√◊Ì ¬Î›fiı !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¶ıÊ◊Ì ¬Î› »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÿÎÿÎ Á‹Ω‰˘, ±ı ⁄fl˘⁄fl Á‹Ω›_ fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı ¤Ò¬ fiÎ ·Î√ıfiı, ⁄ıÁÌ flËı Ï⁄«Îfl˘. F›Îflı ¤Ò¬

·Î√ıfiı I›Îflı ‹ËŸ ÿ—¬ ◊Λ, ÿ—¬ ◊Λ ÷ı ¶ıÊ ¿flı fiı ! ¤Ò¬ ·Î√ı »ı

±ı … ¶ıÊfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ÷flÁ ·Î√ı »ı ±ı ¶ıÊfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±ıfiı ¶ıÊ ∂¤˘

◊Λ »ı, fiËŸ ÷˘ ¤Ò¬ … fiÎ ·Î√÷Ì Ë˘› ÷˘ ? ωʛ Á_⁄_‘Ì ¤Ò¬ fiÎ

·Î√÷Ì Ë˘›, ÿıË Á_⁄_‘Ì ¤Ò¬ fiÎ ·Î√÷Ì Ë˘›, ⁄Ì∞ ¤Ò¬ fiÎ ·Î√÷Ì

ˢ› ÷˘ ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ Ω› ‹ÎHÎÁ.

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ … »ı fiı ! ±Î ÷˘ ¤Ò¬ ·Î√ı »ı. ¿ıÀ·Î

≠¿ÎflfiÌ ¤Ò¬˘ ·Î√ı »ı ±ıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ±fiı¿ ≠¿ÎflfiÌ ¤Ò¬˘ »ı fiı !

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‹ fiı ±ı‹, ¿Â_ ¤Ò¬ fiÎ ·Î√ı ‹ÎÀı ±Î… Œfl‰Î

… …‰_ fi◊Ì. ±Î…ı ÁÒ¥ flËı‰_ »ı. ÷˘ › ’HÎ ¤Ò¬ ·ÎB›Î ‰√fl flËı ¿ı ?

»˘Õı ? ±ı¿ ÿΔÕı fiı ⁄ı ÿΔÕı ?

≠ffi¿÷ν — ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — ’»Ì ‹ËŸ Â_ ◊Λ ±ıfiı ?

≠ffi¿÷ν — µ¿‚ÎÀ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ÿ—¬ ◊Λ, ‰ıÿfiÎ ◊Λ. ‰ıÿfiÎ ◊Λ ±ıÀ·ı ¶ıÊ

’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î ¿Ëı‰Î›. ¶ıÊ ’ÏflHÎ΋ ∂¤Î_ ◊›Î ±ıÀ·ı …ı ¿˘¥ ±Î‰ı

÷ıfiı √΂˘ ÿı. ËÎ, ¤ÒA›˘ ˢ› ÷˘ √΂˘ ÿı, ⁄«¿<_ ˵ ¤flı. ¬Î‰Îfi_ ·¥

…÷Î_ ˢ› fiı ±Î’̱ı fiËŸ fiı, ÷˘ ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı. ÷ı ¤Ò¬‹Î_ ±ı‰_, ÷flÁ‹Î_

±ı‰_, ±Î ωʛ‹Î_ ±ı‰_, ωʛ ±ı¿ Ω÷fiÌ ¤Ò¬ »ı. ÏÁfiı‹Î‹Î_ fiÎ …‰Î

ÿ˘ fiı, ±ıfiı ¤Ò¬ ·Î√Ì Ë˘› fiı fiÎ …‰Î ÿ˘, ÷˘ Â_ ◊Λ ? ¶ıÊ ¿flı ¿ı

flÎ√ ¿flı ?

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ ¿flı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷ı ±Î ¶ıÊfi_ … ±Î…ı ⁄‘_ ∂¤_ ◊›_ …√÷. flÎ√fiı ÷˘

Ï⁄«ÎflÎfiı ¿ÂÌ ¤Î_…√Õ fi◊Ì. ⁄Î¥Õ̱˘ ÁÎ÷ ·¥fiı Œflfiı ΩıÕı, ÷fiı Ωı

¶ıÊ fiÎ ◊÷˘ ˢ› ÷˘ !

≠ffi¿÷Î — …ıfiı CÎHÎÌ ¤Ò¬ ·Î√ı, ±ıfiı CÎH΢ ¶ıÊ ∂¤˘ ◊Λ ±ı‰_

¬v_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ËÎ. ±˘»Ì ¤Ò¬ ·Î√ı ÷˘ ±˘»˘ ¶ıÊ ·Î√ı. …ıfiı √›Î

±‰÷Îflı ⁄˛õ«›˝ ¤Î‰ ’ÎY›˘ ˢ›, ±ıÀ·ı ±ı ¤Î‰fi_ «Î…˝ ¿›* ˢ›, ÷ıfiı

±Î ¤‰‹Î_ ⁄õ«›fi˘ µÿ› ±Î‰ı. ÷ı ±ıfi˘ µÿ› ±Î‰ı ’»Ì ±ıfiı ±ı ¤Ò¬

fiÎ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ±ı ÷flŒfi˘ ±ıfiı ¶ıÊ √›˘. ±ıÀ·ı ±ı ÷flŒfi˘ ‰Ì÷¶ıÊ

◊›˘. ±ı‹ …ı‹Î_ …ı‹Î_ ¤Ò¬ fiÎ ·Î√ı, ±ı‹Î_ ‰Ì÷¶ıÊ ◊›˘.

≠ffi¿÷ν — F›Î_ Á‘Ì ÂflÌfl »ı, I›Î_ Á‘Ì ¤Ò¬ ÷˘ ·Î√‰ÎfiÌ ….

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ⁄˛õ«›˝ ¤Î‰ ¿flı·˘ ˢ› ÷ıfiı ±ı¿ ¤Ò¬ ÷˘

±ıÀ·Ì ±˘»Ì ◊Λ ±ı‰Ì »ı. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì ¤Ò¬˘ ÷˘ ·Î√‰ÎfiÌ ….

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄Ì…\_ …ı ±Î’HÎı ±fiÎ… ¬Î‰ÎfiÌ …ı ¤Ò¬ »ı, ±ı

¤Ò¬ ÷˘ ·Î√ı …, ÷˘ ’»Ì ¶ıÊ ÷˘ Ω› … fiËŸ ¿˘¥ Ïÿ‰Á ?

Page 23: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 121 122 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¶ıÊ Ω› … fiËŸ. ÷ıÀ·Î_ ‹ÎÀı ±Î ±‹ı ‰Ì÷flÎ√

ωiÎÎfi ±Î’Ì ±fiı ÷‹fiı ‰Ì÷¶ıÊ ⁄fiÎT›Î.

≠ffi¿÷ν — ¤Ò¬ ÷˘ ·Î√ı ÿflfl˘…, ’»Ì ‰Ì÷¶ıÊ ⁄L›Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ Ë…\ ÁΛLÁ ÷‹ı Á‹…¢ I›Îflı ÷ı ÿËÎÕı, Ë…\

÷˘ Á‹…‰Îfi_ ⁄Î¿Ì »ı fiı ? ±ı ⁄‘Î Á‹∞fiı ⁄ıÃÎ_ »ı ¿ı ¿˘fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì

fiı ¿˘fiı fiËŸ, ±ı ⁄‘_ ΩHÎı »ı. ¿˘fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì, ±ı ⁄‘_ ÷‹ı ⁄‘Î_ ΩHÎÌfiı

⁄ıÃÎ_ fiı ? ±fiı ’ı·Î_ ÷˘ ±ı‹ … ΩHÎı ¿ı ‹fiı ¤Ò¬ ·Î√Ì »ı.

±Î ¤Ò¬ fiÎ ·Î√÷Ì Ë˘÷ fiı, ÷flÁ fiÎ ·Î√÷Ì Ë˘÷, ÷˘ ±Î ÁΑ

µ’Îl›‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÎ fiÌ¿‚ı. flÎ√ ÷˘ ’»Ì ∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. flÎ√ ±ıÀ·ı

±Î ÁÎv_ fiı ±Î ¬˘À<_ ±ı ’»Ìfi˘ ¤Î√ »ı. ‹Ò‚ ⁄‘_ ±ËŸ◊Ì … ∂¤_ ◊›_

»ı. ±ı ‹Ò‚fiı Ωı ’¿Õı, ÷˘ ¿Î‹ … fiÌ¿‚Ì Ω› fiı ?

±ıÀ·ı ±Î ‰Ì÷¶ıÊ ÷‹fiı ¿›Î˝. ÷ı ‰Ì÷flÎ√ ‹ÎflÌ ΩıÕı ⁄ıÁÌ ⁄ıÁÌfiı

◊¥ …‰Îfi_. …ıÀ·˘ ‰¬÷ ⁄ıÁΛ ±ıÀ·˘ ‰¬÷. …ıfiÎ_◊Ì …ıÀ·˘ ·Î¤

·ı‰Î› ±ıÀ·˘. ±fiı ±ı¿ ±‰÷ÎflÌ »ı, ⁄ı ±‰÷ÎflÌ, hÎHÎ ±‰÷Îfl, ’Î_«

±‰÷Îfl, ⁄Ë I›Îflı ’_ÿfl ±‰÷Îfl ◊Âı, ’HÎ ⁄Ì∞ ÷˘ ¬˘À fiËŸ Ω› fiı ?

±fiı ±ıfi_ Á¬ ‰÷˝÷_ ˢ›fiı ±Î’HÎfiı ?

Á¬ ‰÷ı˝ I›Îflı ±ËŸ›Î ±Î‰ıfiı ⁄‘Î, fl˘… ? »-», ÁÎ÷-ÁÎ÷

¿·Î¿ ±ËŸ ‹_⁄¥‹Î_ ¿˘HÎ ±ÎÀ·˘ Á‹› ⁄√ÎÕı ? ¿˘¥ «Îfl ¿·Î¿, ¿˘¥

hÎHÎ ¿·Î¿, ¿˘¥ ⁄ı ¿·Î¿, ¿˘¥ ¿˘¥ ÁÎ÷-±Îà ¿·Î¿fi_. » ¿·Î¿ı ›

±Î‰fiÎflÎ ËÂı fiı ±ËŸ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ¶ıÊ ÷˘ ±Î ∞‰fi‹Î_ ¿˘¥ ’HÎ …ı ωʛ˘ »ı fiı,

÷ı ωʛ˘ ÿ—¬ ÿı »ı. ±ıÀ·ı ¶ıÊ ◊Λ »ı ±ıfiı. ±ıÀ·ı ¶ıÊ◊Ì ≠›Ifi ¿flÌfiı,

¿˘¥ ±ıfiı ˢ·‰‰Î ≠›Ifi ¿flı »ı. ÁÎv_-¬˘À<_ ’»Ì ÂÌA›˘ ¿ı ±Î ¿ıflÌ

flIfiÎ√ÌflÌfiÌ »ı fiı ±Î ±ı »ı. ±ı flÎ√ ÷˘ ’»Ì CÎHÎÎ_ ¿Î‚ı ÂÌA›˘. flÎ√

÷˘ Ë÷˘ … fiËŸ. ±Î ¿ıflÌ flIfiÎ√ÌflÌfiÌ @›Îflı …wfl ’Õı ? ’ı·Ì ‹‚÷Ì

ˢ› ±fiı ±Î ‹‚÷Ì … fiΠˢ› ÷˘ ?

±Î ‹fiW›˘fiı …ı ËÎ…÷˘ »ı fiı, ±ı ⁄‘Ì … ¶ıÊ‰Î‚Ì »ı. flÎ√ ’»Ì

∂¤˘ ◊›ı·˘ »ı. ’»Ì ÷˘ ‰ıHÎΉıHÎ ◊›_ ¿ı ±Î ±ÎfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ÁÎv_, ±ıfiÎ_

¿fl÷Î_ ±Î ÁÎv_, ±ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ±Î ÁÎv_, ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ÁÎv_, ’HÎ F›Îflı

¤Ò¬ ·Î√Ì Ë˘› fiı ÷˘ ÁÎv_-¬˘À<_ ¿Ëı »ı ±ı ?

±ı ⁄‘Ì »ı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› !

±Î’HÎfiı ¤Ò¬ ·Î√Ì Ë˘›fiı, ±ı ¤Ò¬ ˢ› »ı, ÷ıfiı ±ÂÎ÷Î

‰ıÿfiÌ› ¿Ëı‰Î› »ı. ˉı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ⁄ËÎflfi_ ¿˘¥ ¿fl÷_ fi◊Ì. ±ÂÎ÷Î

‰ıÿfiÌ› ±ıÀ·ı ±Î’HÎfiı ‹ËŸ ¶ıÊ ◊›Î ¿flı, ±HÎ√‹˘ µI’Lfi ◊Λ ±fiı

‰E«ı …ı ¿˘¥ ±ÎT›_ ±ıfiı ÿ⁄ÕΉ̱ı. ˉı ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ› ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı

◊Λ »ı, ¿˘¥±ı ¿›* fi◊Ì. ÿıË ‘› ˝ ÷ıfi˘ ÿ_Õ »ı. ±ıÀ·ı ¶ıÊ µI’Lfi ◊Λ

»ı ÷ıfi˘. ±Î ⁄‘Ì ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›◊Ì ÷flÁ ·Î√ı »ı. ÷ı◊Ì “·Î√ı »ı” ÂOÿ

±Î‰ı »ıfiı ±ı ⁄‘_ ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›. ÷flÁ ·Î√ı »ı ±ı, ¤Ò¬ ·Î√ı »ı, ¨CÎ

·Î√ı »ı, ◊ο ·Î√ı »ı, ·Î√ı »ı, ·Î√ı »ı ±ıÀ·ı Á‚√ı »ı ±ı ⁄‘Ì ±ÂÎ÷Î

‰ıÿfiÌ›. ¨CÎı› ·Î√ı »ıfiı ?! ±ı ⁄‘Ì ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›. ±fiı ÷ı◊Ì ¶ıÊ

∂¤˘ ◊Λ »ı. ±fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì ’»Ì ±ÂÎ÷Î ‰ıÿfiÌ›fiı ·¥fiı ¬Î‰Îfi_-

…‹‰Îfi_ ¬˘‚ıfiı ! ’»Ì …ı ˢ› ±ı ¬¥ ·ı. ±ıfiı ÀÎœ<_ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ±fiı

’»Ì ’Á_ÿ ¿flı ±ı flÎ√ µI’LfifiÌ Âv±Î÷ ◊¥. ±ıÀ·ı flÎ√ ÷˘ ±ı¿ı ±ı¿

±Î’HÎÌ ’Á_ÿ√Ì »ı ¿ı ±Î ¿ı ±Î ¿ı ±Î. ±fiı ¶ıÊ ÷˘ ŒflÏ…›Î÷ »ı. ¤≥,

±Î ¬Î‘Î ‰√fl ÷˘ «Î·ı … fiËŸfiı ! ÷˘ ¨C›Î_ ‰√fl «Î·ı … fiËŸ !

¨CÎ÷Î ±À¿Î‰ı ±ıfiÌ µ’fl Â_ ◊Λ ±Î’HÎfiı ? flÎ√ ±Î‰ı ¿ı ¶ıÊ ±Î‰ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ÿ‹ ¶ıÊ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¤Ò¬ ·Î√Ì Ë˘› fiı ±À¿Î‰ı Â_ ◊Λ ? flÎ√ ±ıÀ·ı

’˘÷ÎfiÌ ‹LÁŒÌ, ’˘÷Îfi˘ V‰÷_hÎ »ı. ¶ıÊ‹Î_ V‰÷_hÎ »ı … fiËŸ. ˉı ±Î

÷˘ ÂÎVhÎ ‰Î_«ı ¿ı ÌHΉÀ◊Ì Ï‰«Îfl ¿flı ?

Page 24: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 123 124 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÌHΉÀ◊Ì @›Î_◊Ì Ï‰«Îfl ¿flı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎVh΢‹Î_ ‰Î_«ı. ÂÎVh΢ ÷˘ ·A›Î »ı ÷ı ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı

¤ı√Τı√Ì ÿ‰Î ‹Ò¿Ì »ı. …ıfiı …ı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ±ı ÿ‰Î ·ıΩı. ¬˘ÀÎ_ ⁄ˆflÌ

»˘ÕÌfiı fiÎÁÌ …¢ fiËŸ. …ıfiı ¿‹˝fi˘ µÿ› ˢ› ÷ı »˘ÕΩı. ¿‹˝fiÎ µÿ›

fiΠˢ› ÷˘ ÷ı‰_. ¿‹˝fiÎ µÿ›‰Î‚Îfiı ±ËŸ ±Î√‚ Á_ÁÎflÌ ⁄fiÎ‰Ì ±ıfiı

÷˘ fiÎÁÌ Ω› hÎÌ…ı ÿΔÕı fiÎÁÌ Ω›.

¶ıÊ … ≠◊‹, ’»Ì flÎ√ !

’˘÷ÎfiÌ VhÎÌ ΩıÕı …flΛ ¶ıÊ fiÎ ◊Λ fiı, ÷˘ VhÎÌ ’fl flÎ√ … fiÎ

◊Λ. ±ı‰˘ Ïfi›‹ »ı. ±ıÀ·ı fiÎ »^À¿ı VhÎÌ ’fl flÎ√ ¿flı »ı Ï⁄«Îfl˘. ±Î

÷˘ ¶ıÊ ◊Λ »ı, ‹ÎÀı ±ı ¶ıÊ … ±ıfiı ‘y˘ ‹ÎflÌfiı flÎ√‹Î_ ’ÎÕÌ fiάı »ı.

Ωı ¶ıÊ fiÎ ◊÷˘ ˢ›fiı ÷˘ VhÎÌ ’fl flÎ√ … fiÎ ◊Λ. ±ı ◊˘Õο …

ω«Îfl◊Ì Á‹∞ Ω› ¿ı ±Î flÎ√ ¿fl‰Î …ı‰Ì «Ì… … Lˢ›. ¤fl÷ flÎΩfiı

÷ıflÁ˘ flÎHÎ̱˘ Ë÷Ì, ’HÎ flÎ√ ◊›˘ ËÂı ’HÎ ¶ıÊ fiËŸ ◊›˘ ˢ› ±ı‹fiı !

‰Ì÷¶ıÊ ◊›ı·Î Ë÷Î, ¤fl÷ flÎΩ !

±Î ÷˘ ±ı¿ VhÎÌ ’HÎÌ ·ÎT›˘ ±fiı ¿Î‚Ì Ë˘›, I›Îflı ⁄Ì∞ ¿˘¥ √˘flÌ

VhÎÌ Ë˘› ÷˘ ±ıfiÌ ’fl flÎ√ ◊Λ …. ±flı, ÷Îflı ‰Ë »ı fiı ? I›Îflı ¿Ëı, ’HÎ

√˘flÌ fi◊Ì fiı ! ±ıÀ·ı Ï⁄·¿<· √˘flÌ Ë˘› … fiËŸ ÷˘ flÎ√ ◊Λ ±ıfiı ?

≠ffi¿÷ν — fi ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Á, ‹Ò‚ ¶ıÊfi_ … ¿ÎflHÎ »ı. VhÎÌfiÌ …wfl »ı, ±Î

¥„Lƒ›˘ ±ı‰Ì »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì “iÎÎfi” fiÎ ◊Λ ÷˘ ±ıfiı VhÎÌfiÌ, ⁄‘Ì

‰V÷fiÌ …wfl »ı ⁄‘Ì.

≠ffi¿÷ν — iÎÎfi ◊Λ ’»Ì …wfl fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfi ◊›Î ’»Ì …wfl fi◊Ì, ±ıÀ·ı VhÎÌ ±ı¿·Ìfi_ (ωʛ

ω¿Îfl) ±À¿Ì Ω›. ⁄Ì…\_ ⁄‘_, ¬˘flο ÷˘ Ωı¥±ı Ãıà Á‘Ì, ÿıË ∞‰ı

»ı I›Î_ Á‘Ì.

⁄΂¿˘ ’Ò‰˝fiÎ ¶ıÊfiÎ ’ÏflHÎ΋ı !

¶ıÊ fi ˢ› ÷Îflı ⁄ˆflÎ_-»˘¿flÎ ΩııÕı, ÷˘ flÎ√ … µI’Lfi fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ flÌ÷ı ? √‹÷Ì Ë˘› ±ı‰Ì ‰V÷, …ıfiÎ µ’fl flÎ√

ˢ›, ±ıfiÎ µ’fl ¶ıÊ Ë˘› ?

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ … ˢ›, I›Îflı … flÎ√ ◊Λfiı ! ¶ıÊ ‰√fl flÎ√ fiÎ

◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·˘ ¶ıÊ Ë˘› ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ ‰√fl flÎ√ … fiÎ ◊Λ. flÎ√‹Î_◊Ì ¶ıÊ fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì

flÎ√. »˘¿flÎ_fiı ÿ‰Î ’Î¥±ı ÷˘ ±Î‹ e_¿ ‹ÎflÌfiı ±Î’HÎÎ ±Î_¬‹Î_ fiάı

÷˘ ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ¶ıÊ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ¶ıÊ ◊Λ. ±ıÀ·ı ’Ëı·˘ ¶ıÊ Ω› ÷˘ ’»Ì flÎ√ …÷˘

flËı. ±I›Îflı ÷‹Îflı ¶ıÊ …÷˘ flè΢ »ı. ¿˘¥fiÌ µ’fl ¶ıÊ fiÎ ◊Λ, ’HÎ flÎ√

÷˘ flËı‰Îfi˘. ’HÎ ÷ı Ïfi¿Î·Ì flÎ√. ±Î ÷˘ Ïfi¿Î·Ì ¶ıÊı › fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ‹fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ ◊Λ ±ı Ë∞ ⁄flÎ⁄fl fi ⁄ıÃ<_, ¿Ëı

»ı. ⁄΂¿fiı Ωı¥fiı ’Ëı·˘ ÷˘ flÎ√ ◊Λ »ı ±Î’HÎfiı.

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ ¶ıÊ ◊›˘ ˢ› I›Î_ … flÎ√ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ flÎ√ …

fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ’Ò‰˝¤‰fiÎ_ ¿˘¥ ¿‹˝fiı ¿ÎflHÎı ¶ıÊ ◊›˘ ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ı ±Î flÎ√ ◊Λ »ı. ±fiı ±ıfiÌ µ’fl ⁄Ë

… ¶ıÊ ◊›Î ¿fl÷˘ ˢ› fiı ÷ı ±Î Œıflı »˘¿flÎfiı I›Î_ »˘¿fl˘ ◊¥fiı ¬˘‚΋Î_

fl‹‰Î ±Î‰ı fiı ±Î’HÎı ±ıfiı ⁄«Ì±˘ ¤flı ±ı. ±S›Î ‹Ò±Î, fiˢ÷˘ √‹÷˘

fiı ±Î Â_ ¿Î‹ ⁄«Ì±˘ ¤flı »ı ?

Page 25: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 125 126 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ±Î fl˘… CÎfl‹Î_ ¿¿‚ÎÀ »ı, ±ıfi_ ¿ÎflHÎ … ±ı »ı. flÎ√fi_

¿ÎflHÎ »ı. ±ı ±Ï÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ¶ıÊ ◊Λ. fl˘… flÎ√fi_ ’ÏflHÎ΋ ±Î ¶ıÊ

±Î‰ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ VhÎÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ‘HÎÌ ≠I›ı ⁄Ë … flÎ√ ˢ› ±ıÀ·ı

’»Ì ±ı‹Î_ ÷¿flÎfl ∂¤Ì ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’»Ì »ı ÷ı ±ı ¿_¥¿ ⁄ËÎfl √›˘ fiı fiÎ ±‰Î›_ ÷˘

Ï«œÎ›Î ¿flı. ‰Ì÷flÎ√fiı ¿Â_ fiÎ ◊Λ. ⁄‘_ flÎ√‰Î‚Îfiı CÎÕÎ … ◊›Î ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë flÎ√ ˢ› ÷˘ ◊Λ ±ı ‰Î÷ ¬flÌ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±˘»˘ ˢ› ÷˘› ◊Λ, ⁄Y›_.

≠ffi¿÷ν — ±˘»˘ ˢ› ÷˘ ◊˘Õ˘¿ ◊Λ ±fiı ’ı·_ ‰‘Îflı ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ◊›Î ¿flı ¬fl˘. »˘¿flÎ µ’fl ⁄Ë flÎ√ Ë÷˘, ±ı¿fi˘

±ı¿ »˘¿fl˘, ÷ı ‹_⁄¥◊Ì ±ıfiÎ ⁄Î’Î ±ÎT›Î » ‹ÏËfiı, ±ıÀ·ı »˘¿fl˘

“’M’Î∞” ¿Ëı‰Î ‹Î_Õu˘ ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ¨«¿Ì ·Ì‘˘ ±ı¿ÿ‹. ¨«¿Ìfiı …ı

ÿ⁄ÎT›˘, ÷ı ’ı·˘ ⁄Ë ÿ⁄Î¥ √›˘ ±ıÀ·ı ⁄«¿<_ ¤flÌ ·Ì‘_. ±Ï÷flı¿◊Ì

⁄√Õı ⁄‘_. ⁄‘_ ≠‹ÎHÎ ÂÌ¬Ì ·ı‰_ Ωı¥±ı. Á≠‹ÎHÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ‰Ì÷flÎ√

◊Λ. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ≠‹ÎH΋Î_ ·Î‰÷Î_ ·Î‰÷Î_ ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı ¿ı

fiÎ ¤flÌ ·ı »˘¿v_ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ. ⁄«¿<_ ¤flÌ ·ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¿Î›ÿıÁfl Ë÷˘ ¿ı »˘¿fl˘ ¿Î›ÿıÁfl ?

≠ffi¿÷ν — »˘¿flαı ¿Î›ÿıÁfl ¿›*. ËÎ, ⁄flÎ⁄fl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ › ‹Ò±Î ÿ⁄Ή ÿ⁄Ή ¿flı ÷ı.

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë flÎ√ ¿› ˝ ±ı‹Î_ ’ı·Î »˘¿flÎfiı ¶ıÊ ◊›˘.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ıÀ·ı ⁄Ë flÎ√ ◊›˘ ‹ÎÀı ¶ıÊ ◊›˘. ’»Ì ’ı·_ ⁄«¿<_

flÎ√‹Î_◊Ì ¶ıÊ, ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ !

@·ıÂfi_ ¿ÎflHÎ ¶ıÊ »ı. ⁄Ë flÎ√ ◊Λ I›Îflı ±HÎ√‹˘ µI’¯Î ◊Λ.

±‹¿ Ëÿ Á‘Ìfi˘ ’Ïfl«› flÎ√‹Î_ ’ÏflH΋ı »ı ±fiı “flÌ… ’˘¥LÀ” ±Î‰ı

÷ı ’»Ì ±Î√‚ ‰‘ı ÷˘ ¶ıÊ‹Î_ ’ÏflH΋ı. ¶ıÊ ◊Λ »ı ÷ı ‰¬÷ı … flÎ√fiÎ_

¿ÎflH΢ Áı‰Î› »ı. ±fiı ±Î ⁄‘ÎfiÎ_ ‹Ò‚‹Î_ flÎ√-¶ıÊ ±ı “¥Œı@À” »ı fiı

±iÎÎfi ±ı “¿˘” »ı !

≠ffi¿÷Î — ±ı¿ …B›Î±ı ‰Î_E›_ »ı ±ÎM÷‰ÎHÎÌ‹Î_ ¿ı flÎ√◊Ì ¶ıÊfiÎ ⁄Ì…

’Õı »ı ±fiı ¶ıÊ◊Ì flÎ√fiÎ ⁄Ì… ’Õı »ı ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘, ±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿ı‹ ? fiËŸ ÷˘ Â_ ·Î√ı »ı ÷‹fiı ?

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ◊Ì flÎ√ ±ı ‰Î÷ Á‹Ω› »ı, ’HÎ flÎ√◊Ì ¶ıÊ fi◊Ì

Á‹Ω÷_.

ÿÎÿÎlÌ — Â_ Á‹Ω› »ı, ¶ıÊ◊Ì flÎ√‹Î_ ?

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ±ı‹ ¿Ëı·_ ¿ı ±Îfi_ ‹˘œ<_ ‹Îflı Ωı‰_ fiËŸ ±fiı ±ı

’»Ì ’hÎ ÷flÌ¿ı ’ıÿÎ ◊›˘.

ÿÎÿÎlÌ — I›Î_ ⁄«Ì±˘ ¿›Î˝ ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ±ı ¶ıÊ◊Ì flÎ√ ∂¤˘ ◊›˘ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ıµ Á΋ÁÎ‹Ì … »ı. ’ı·_ ’ı·_ ∂¤_ ¿flı ±fiı ’ı·_ ’ı·_

∂¤_ ¿flı. ‰Ì÷flÎ√fiı ±Õı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — flÎ√◊Ì ¶ıÊ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂¤˘ ◊Λ ±ı …flÎ Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹fiı ⁄Ë flÎ√ ˢ›fiı ÷˘› »ı ÷ı ±Ï÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ¶ıÊ

◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ±Ï÷ ◊Λ ±ıÀ·ı ¶ıÊ ◊Λ ±ı¿ ÏÁ©Î_÷ ◊›˘, ’HÎ ±ı

ÏÁ©Î_÷fi˘ ÿά·˘ ±Î’Ìfiı Á‹Ω‰˘fiı.

Page 26: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 127 128 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

¤›* ±ıÀ·ı ’ı·Îfiı ¶ıÊ ◊›˘. »˘¿flÎfiı µ÷ÎflÌfiı ‹Î› ˝. ÷˘› ’ı·˘ ⁄Î’˘›

Á‹…÷˘ fi◊Ì. »˘¿flÎfiı ‰‘Îflı ÿ⁄ÎT›˘. ±ı ÷˘ ±ı‹ ΩHÎı ¿ı ‹ıÓ ≠ı‹ ¿› ˝

÷˘› ⁄«¿<_ ¤flÌ ·Ì‘_ !!

±Î‰Ì »ı ÿÏfi›Î ⁄‘Ì, ±_‘Îfl΋Î_ ±Î_‘‚Î «Î·ı »ı. ’HÎ Â_ ◊Λ ?

±ıÀ·ı ‹ıÓ «U‹Î_ ±ÎM›Î_ ÷ı ’ËıflÌfiı «Î·Ωı ÏfiflÎ_÷ı ·Ëıfl◊Ì. «U‹Î ÷˘ ÁÎflÎ_

»ı, Ã˘¿fl fiËŸ ‰Î√÷Ìfiı ?

¿˘¥ ÿËÎÕ˘ …√÷fiı Œ˘Õ ’Õı fiËŸ, ±ı‰Î Œ˘Õ ‹ıÓ ’ÎÕuÎ »ı, ÌHÎ΋Î_

ÌHÎÌ ⁄Î⁄÷fiÎ.

±ø‹ ωiÎÎfiı ⁄fiÎT›Î ‰Ì÷¶ıÊ !

‰Ì÷flÎ√ ±ı¿·_ … ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ËŸ iÎÎfi

±Î’÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ¶ıÊ ’Ëı·˘ …÷˘ flËı »ı √‹ı ÷ıfiı. ¿˘¥ √΂ ¤Î_Õı ÷˘

› “Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î·” ¿flı ±ıfiÌ ΩıÕı, ’HÎ ¶ıÊ fiÎ ¿flı. ±ı‰_ ÷‹fiı

±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ◊˘Õ<_ CÎb_ ? ’Òflı’Ò fl_ ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı.

≠ffi¿÷ν — Ïfifl_÷fl ±fi¤‰‹Î_ ±Î‰ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — √΂ ¤Î_Õı »ı ÷˘ › ! fiËŸ ÷˘ √΂fi_ ’ÏflHÎ΋ ÷˘ Â_

◊Λ ? ’ı·˘ √΂ ¤Î_Õı ÷ı Â_ ◊Λ ? ¶ıÊ ±Î‰ı ¿ı flÎ√ ?

≠ffi¿÷ν — ¶ıÊ … ±Î‰ı. ±Î iÎÎfi ’»Ì ¶ıÊ …ı‰Ì …B›Î ˢ› I›Î_

’HΠˉı ¶ıÊ fiÎ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊ ◊Λ ÷ı‰Î ‹ÎHÎÁfiÎ CÎfl‹Î_ ‹Ò¿ı ÷˘ › ÷‹fiı ¶ıÊ fiÎ

◊Λ, I›Îflı ΩHΉ_ ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Îfiı ‹ÎÀı ·Î›¿ ◊›˘ !

¶ıÊfiÌ …B›Î±ı ¶ıÊ ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ Ï‹Ïfi_√·ıÁ ‰V÷ »ı. ÷‹fiı ˉı

’Ëı·Î_ …ı‰˘ ¶ıÊ fi◊Ì ◊÷˘ fiı ¿˘¥ …B›Î±ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı¿ …B›Î±ı ◊Λ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿ …B›Îfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı¿ … …B›Î±ı ˢ› ÷˘ ÷˘

±ı ‹fiı Á˘Ó’Ì ÿı‰Ì. ’HÎ ⁄Ì…ı ⁄‘ı, ±Î¬Ì ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ …B›Î±ı ¶ıÊ

fi◊Ì ◊÷˘ fiı ? ±ı¿ …B›Î±ı …ı ÷‹fiı ◊Λ »ı, ±ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ƒ„WÀ‹Î_

¤Ò· »ı, Á‹…‰Î‹Î_ ¤Ò· »ı. ¬flı¬fl ÷˘ I›Î_ › ◊÷˘ fi◊Ì, ±fiı ⁄Ì∞

…B›Î±ı ◊÷˘ fi◊Ì fiı ? ±ıÀ·ı ¿˘¥ …B›Î±ı ¶ıÊ ◊÷˘ fi◊Ì fiı ?

≠ffi¿÷ν — fiËŸ, @›Î_› fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ‹˘Àfl‹Î_ «Îfl …HÎ ⁄ıÃÎ_ ˢ› ±fiı ±ı‹Î_◊Ì

±ı¿ ¤Î¥, “’Î_« Ï‹ÏfiÀ ÿ½fi ¿flÌfiı ±Î‰_ »\_.” ±ı‹ ÷‹fiı ¿Ëı, ÷˘ ÷‹ı

«Îfl …HÎ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ±Î √›˘, ±ıfiı √΂˘ ¤Î_Õ˘ ? Â_ ¿fl˘ ÷‹ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ Á_Ωı√ ±ÎT›˘ ±ıfiı Ωı‰Îfi˘ »ı. ±ıÀ·ı ±ı‹Î_ ¶ıÊ

÷˘ ◊Λ … fiËŸ ±‹fiı.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ’HÎ ÷‹ı Â_ ¿fl˘ ? Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ¿fl˘ ? ’»Ì

±ı‹fiÌ ’fl ¶ıÊ fiÎ ¿fl˘ fiı ? ’Î-±Õ‘˘ ¿·Î¿ ◊¥ Ω› ÷˘ › ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ÷˘ › ¶ıÊ fiÎ ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Ì÷¶ıÊ ¿›Î˝ »ı ÷‹fiı.

±ıÀ·ı ‹ıÓ ÷‹fiı ¿›Î iÎÎfi µ’fl ‹Ò@›Î »ı ? ÷‹Îfl˘ ¶ıÊ Ï⁄·¿<·

fiÌ¿‚Ì √›˘ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹ÎflÎ flÎ√fiı ‹ıÓ ±Î_÷›Î˝ fi◊Ì. ‹ıÓ ÷‹fiı ¿èÎ_,

“ËÎeÁfiÌ ¿ıfḻ˘, flÁ-fl˘À·Ì ⁄‘_ ¬ÎΩı-’ÌΩı. ¿’ÕÎ_ ’ËıflΩı, ÏÁfiı‹Î

Ωı‰Î …Ωı !” ÂÎ◊Ì ¿èÎ_ »ı ? ±ıfiÌ ΩıÕı ÷‹fiı ‰ıfl fi◊Ì ◊÷_ ±ıÀ·ı.

‹ıÓ ÷‹Îfl˘ ¶ıÊ ⁄_‘ ¿flΉÕÎT›˘ ±ıÀ·ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ÷‹ı Á_›‹‹Î_ flˢ.

±Î ¶ıÊ◊Ì ±Á_›‹ »ı ⁄‘˘. flÎ√ ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ˢ› fiËŸ ‹ÎHÎÁfiı, ¶ıÊ

… ˢ› !

±ıÀ·ı ±ı‰_ »ı fiı, ¶ıÊfi_ ’ÏflHÎ΋ CÎÀ›_ ËÂı fiı, ÷˘ flÎ√ ËÂı ÷˘

‰Î_‘˘ fi◊Ì. ÷ı ±I›Îflı ÷‹fiı ‰Ì÷¶ıÊ ¿›Î˝ ’»Ì »˘ÕÌ ÿÌ‘Î_ »ı, »÷Î_ ÷‹fiı

‰Ì÷flÎ√ ¿˘¥ ¿Ëı fiËŸ. ’HÎ ÷‹ı @›Î_ Á‘Ì ’Î‹Ì √›Î ? ‰Ì÷¶ıÊ ◊¥

√›Î. ÷‹Îflı ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ⁄_‘ ◊¥ √›Î. ±Î ±Î÷˝K›Îfi fiı

Page 27: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 129 130 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

fl˙ƒK›Îfi ±ı ¶ıÊ »ı. ±Î÷˝K›Îfi fiı fl˙ƒK›Îfi ±ı ¶ıÊ ¿Ëı‰Î› ¿ı flÎ√

¿Ëı‰Î› ? ±Î ¶ıÊ »ı ±ı ÷˘. F›Î_ flÎ√ ˢ› I›Î_ fl˙ƒK›Îfi ˢ› ? flÎ√

ˢ› ÷ı ‰¬÷ı fl˙ƒK›Îfi fiΠˢ›. ¶ıÊ Ë˘› I›Î_ fl˙ƒK›Îfi ˢ›.

‰Ì÷¶ıÊ ¿ı‹ fiËŸ ?

‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ ◊›˘ fi◊Ì fiı ! I›Îflı ’»Ì ±Î flÎ√ Ω›.

ˉı ±ı flÎ√ ÂÌ flÌ÷ı Ω› ? ±ı‰_ »ı fiı, ¿Õ‰_ »˘ÕÌ ÿ˘ ¬flÎ_ ±fiı ¿Õ‰Î_

µ’fl ÷‹ı ¶ıÊ »˘ÕÌ ÿ˘. ’HÎ √Y›_ »˘ÕÌ ÿı÷Î_ ÷‹fiı ‰Îfl ·Î√Âı ±fiı ±ıfiÎ

’fl flÎ√ …÷Î_ › ‰Îfl ·Î√Âı. ¿Õ‰_ »˘ÕÌ ÿı÷Î_ ÁË ¿˘¥fiı ±Î‰Õı ±fiı √Y›_

»˘ÕÌ ÿı÷Î ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ‰Îfl ·Î√ı, ⁄fl˘⁄fl.

ÿÎÿÎlÌ — ˉı ±ıÀ·ı ±ı‰_ ¿èÎ_ ¿ı ¿Õ‰_ »^À›_ »ı ±ı … ‹˘À΋Î_ ‹˘À<_

Ωı¬‹ Ë÷_ ¶ıÊfi_.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ‹Ò‚ ¶ıÊ‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò‚ ¶ıÊ‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı ±Î ⁄‘_. ±fiı ±ıfiÎ◊Ì

±Î√‚ …¥±ı ÷˘ ‰ıfl‹Î_◊Ì ∂¤_ ◊›_ »ı. ±ıÀ·ı ‹ˆhÎÌ ◊Λ ÷˘ ¿Î‹ ◊Λ,

fiËŸ ÷˘ ‰ıfl flËıÂı I›Î_ Á‘Ì ⁄Î_‘Âı. ±ÎÀ·Ì Ωı «˘‰ÌÁ ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ±ı¿

… ‰Î÷ Á‹…ı ÷˘ …√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥ Ω›. ±Î ±ı¿ … ‰Î÷, «˘‰ÌÁ

÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ¿ı “‰Ì÷¶ıÊ ◊Ή !”

≠ffi¿÷ν — ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‰Î÷ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄Ë ¨ÕÌ ‰Î÷ »ı, ¿˘¥¿ Œıfl˘ ±Î‰Ì ‰Î÷ fiÌ¿‚Ì

Ω›. ‰Ì÷¶ıÊ fiı ‰Ì÷flÎ√ ! ‰Ì÷¶ıÊ ÷˘ …√÷ı ÁÎ_¤Y›˘ … fi◊Ì fiı ÂOÿ !

≠ffi¿÷ν — ±fiı Ω› ÷˘ ’HÎ ’Ëı·Î_ ¶ıÊ Ω› fiı ’»Ì flÎ√ Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ¶ıÊ ’Ëı·˘ Ω›. ¶ıÊ ’Ëı·˘ …‰˘ … Ωı¥±ı. ±ı

fiÎ Ω›, ÷˘ ’»Ì ‹˘ZÎ ◊Λ fiËŸ. √‹ı ¿ıÀ·Î_ flÎ√ ¿ÎœÂı ÷˘ › ÿÎ”Õ˘

‰‚Âı fiËŸ.

“Ë_ «_ÿ”‹Î_ flÎ√ ÷˘ V‰w’‹Î_ ¶ıÊ !

“Ë_ «_ÿ·Î· »\_” ±ı … ±Îfl˘Ï’÷ …B›Î±ı flÎ√ »ı ±fiı ⁄Ì∞

…B›Î±ı ¶ıÊ »ı. ±ıÀ·ı ¿ı V‰w’‹Î_ ¶ıÊ »ı, ±ı¿ ⁄Î…\ flÎ√ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ

ÁÎ‹Ì ⁄Î…\±ı, Á΋ı ¬ÒHÎı ¶ıÊ Ë˘› …. ±‹ı V‰w’fi_ ¤Îfi ¿flΉ̱ı,

©ÎI‹Îfi_ ·ZÎ ⁄ıÁÎÕ̱ı, ±ıÀ·ı ÷ı … ZÎHÎı ÷ı “‰Ì÷¶ıÊ”‹Î_ ±ÎT›˘ ±fiı

…ı‹ …ı‹ ±Î√‚ ‰K›˘ ÷ı‹ ÷ı‹ ‰Ì÷flÎ√ ◊÷˘ Ω›. ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı ‹Ò‚

…B›Îfi_, V‰w’fi_ iÎÎfi-ÿ½fi ÷ı.

◊›Î_ ‰Ì÷¶ıÊ, iÎÎfi ‹‚÷Î_ … !

≠ffi¿÷Î — ±Î ‰Ì÷flÎ√ …ı »ı, ±ı‹fiı flÎ√ fiÎ … ˢ› ’HÎ ±Î’fiÎ

≠I›ı ±‹fiı flÎ√ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ΩıÕı flÎ√fi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±ËŸ›Î ±Î‰‰Îfi_ ‹fi ◊¥ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‹ÎflÌ ΩıÕı ÷˘ flÎ√ ˢ› ….

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı, ‰Ì÷flÎ√fiı ¬flÌ flÌ÷ı Ωı‰Î …÷Î_ ±ı‰_

⁄˘·‰_ Ωı¥±ı ¿ı ‰Ì÷flÎ√-¶ıÊ. ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ ¿ı‹ ¿Ëı »ı ? I›Îflı ¿Ëı »ı,

±ı‹fiı ±ÎI‹ÎfiÌ F›Îflı ΩB≤Ï÷ ◊¥ √¥, ÁQ›¿˚ÿ½fi ◊¥ √›_. ZÎΛ¿

ÁQ›¿˚ÿ½fi ÷ı ‰¬÷ı ‰Ì÷¶ıÊ ÷˘ ◊¥ … Ω› »ı. ±‹ı ÷‹fiı iÎÎfi

±Î’̱ıfiı I›Îflı ‰Ì÷¶ıÊ ±ıÀ·ı ÷‹Îfl΋Î_ ¶ıÊ fi΋fiÌ ‰V÷ ¬ÁÌ Ω› »ı.

¶ıÊ «ÎS›˘ Ω›. ±ıÀ·ı ø˘‘ ◊Λ ±ı ÷‹fiı √‹ı fiËŸ. ±ıfiÎ ÷flŒ

Ï÷flV¿Îfl ◊Λ ÷˘ √‹ı fiËŸ. ±ı ⁄‘_ …ıfiı ¶ıÊ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ıfiı

Ï÷flV¿Îfl ¿Ëı »ı ±ı fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ‰Ì÷¶ıÊ ÷˘ ◊¥ √›Î »˘.

Page 28: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 131 132 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‰Ì÷¶ıÊ ’»Ì flè΢ ÏÕV«Î…˝ flÎ√ !

≠ffi¿÷Î — flÎ√ ˢ› ÷˘ ’»Ì ¶ıÊ ◊Λ. flÎ√ ·˘¤fi˘ ’›Î› »ı ±fiı

»ıS·Î‹Î_ »ıS·˘ Ω›. ÷ı◊Ì flÎ√ ˢ› ’HÎ ¶ıÊ fiΠˢ› ±ı‹ ’HÎ ⁄fiı, ’HÎ

F›Î_ flÎ√ fiΠˢ› I›Î_ ¶ıÊ fi◊Ì. flÎ√ ‹A› »ı, ±ıfiÎ ZΛ◊Ì Á_’ÒHν

±ÎI‹V‰w’ ±◊ν÷˚ ‹˘ZÎ ≠ÎM÷ ◊Λ »ı, Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ¶ıÊfi˘ V‰¤Î‰ ¿Õ‰˘ »ı, ±ıÀ·ı ¿Õ‰˘ ¤Î‰ »^ÀÌ Ω› »ı

±fiı ’ı·˘ ‹ÌÃ˘ »ı ±ıÀ·ı flËı »ı. ±ı ¿Õ‰˘ »ı fiı ÷ı √‹÷˘ fi◊Ì ’HÎ ’ıÁÌ

√›˘ »ı ˉı ’HÎ ÷˘› Â_ ¿flı ? ’HÎ ’»Ì ¶ıÊ »^ÀÌ Ω›, iÎÎfi ‹‚ı I›Îflı

±√fl ±ıfiı ƒÏp ⁄ÿ·Î›, ±ÎI‹ƒÏp ◊Λ. ±ÎI‹ƒÏp ◊Λ ±ıÀ·ı ¶ıÊ ∂ÕÌ

Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Õ‰˘ »ı ±ıÀ·ı. Ωı ‹ÌÃ˘ ˢ› ÷˘ ±Î ∂ՉΠ… fiÎ ÿı I›Î_ !

±ıÀ·ı Ãıà Á‘Ì flÎ√ flËı »ı.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î iÎÎfi F›Îflı ±Î’ ±Î’˘ »˘ I›Îflı …ı flÎ√

fiı ¶ıÊ »ı, ±ı‹Î_ ¶ıÊ ÷ı … CÎÕ̱ı ∂Õ̱ı Ω› »ı. ±ı ¿ı‹ ⁄fiı »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ¶ıÊ ’Ëı·˘ … ∂ÕÌ Ω›, ¿ÎflHÎ ¿ı ’Î’˘ fiΠ◊Λ

»ı ‹ÎÀı. ’»Ì flÎ√ ±ı¿·˘ flËı »ı. ±ı flÎ√ › ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı CÎÁÎ÷˘ Ω› ±fiı

÷ı › ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ı »ı flÎ√, «Î…˝ ¤Î‰ı fi◊Ì. ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ±˘»˘ ◊÷˘

Ω› ±fiı »ı‰Àı ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›. flÎ√ı› ’HÎ …÷˘ flËı I›Îflı ‰Ì÷flÎ√

¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, Ωı flÎ√ ÏÕV«Î…˝ w’ı … ˢ› ÷˘, ¶ıÊ ’HÎ ’»Ì

ÏÕV«Î…˝ w’ı flËı ¬fl˘ ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¶ıÊ ÷˘ ∂ÕÌ Ω› … »ı. ¶ıÊ Ë˘› ÷˘ fi‰Î ¿‹˝

⁄_‘Λ. ¶ıÊ Ë˘› I›Î_ Á‘Ì Ï«_÷Î ◊Λ. ±Î ÷˘ Ï«_÷Î ±ı¿<_› ◊÷Ì fi◊Ì. ±ıfi_

¿ÎflHÎ Â_ »ı ¿ı, ¶ıÊ ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı, ’Ëı·ı … Ïÿ‰Áı.

≠ffi¿÷ν — ’Ëı·ı Ïÿ‰Áı fiËŸ, ±ı … CÎÕ̱ı ¬·ÎÁ ◊¥ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ı ∞÷ıLƒÏ…fi ÷ı … CÎÕ̱ı ◊Λ »ı. ’HÎ

∞÷ıLƒÏ…fi ⁄‘Ì … ¥„Lƒ›˘ ∞÷Ì √›˘ ‹ÎÀı, ÷ıfiı ÷ı CÎÕ̱ı ◊Λ »ı.

±ıÀ·ı ‰Ì÷¶ıÊ ◊¥ Ω› »ı. ¥„Lƒ›˘ ⁄‘Ì ∞÷Ì Ω› »ı.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ¶ıÊ ÷˘ ÏÕV«Î…˝ ¤Î‰ı flËı ¿ı fiËŸ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ.

≠ffi¿÷ν — fi flËı. ±Î‹ ±fi¤‰ ±ı‹ ÿı¬Î› »ı ¿ı …ıfiı ±Î’HÎÎ

ÿU‹fi˘ ±Î’HÎı Á‹F›Î ˢ¥±ı, ÷ıfiÎ ≠I›ı ÿU‹fiΉÀ flËı÷Ì fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — flËı … fiËŸ. ‰Ì÷¶ıÊ ◊¥ Ω›.

≠ffi¿÷Î — ±Î’H΢ ¶ıÊ Ω› ’HÎ Á΋Îfi˘ ¶ıÊ Ω› ±ıfiÎ ‹ÎÀı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠Ï÷ø‹HÎ ¿›Î˝ ¿fl‰Îfi_. ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ µI’Lfi ◊›˘, ⁄ıµ

¿ÎflHÎ-¿Î›˝fi˘ Á_⁄_‘ »ı. ±ıÀ·ı ¶ıÊ fi◊Ì ◊÷˘ ±ıÀ·ı ⁄‘_ ¿ÎflHÎ ⁄_‘ ◊¥

√›__, ‰Ì÷¶ıÊ !

≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÿÎÿÎ, flÎ√ ÷˘ ˢ› »ı. VhÎÌ Ë˘›, »˘¿flÎ_ ˢ›,

±Î˜ÏŒÁ ˢ›, ‘_‘˘ ˢ› ÷˘ ’»Ì flÎ√ ÷˘ flè΢fiı ? ±ı flÎ√ ÏÕV«Î…˝ w’ı

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı flÎ√ ÏÕV«Î…˝ w’ı »ı. flÎ√ ¬flı¬fl˘ @›Î_ ˢ› «Î…˝

w’ı ¿ı “Ë_ «_ÿ¤Î¥ »\_” ±ı ¤Îfi ˢ› ÷˘ I›Îflı ¬flı¬fl flÎ√ ˢ›. ’HÎ

“Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ¤Îfi, ÷ı CÎÕ̱ı ¬flı¬fl˘ flÎ√ fiΠˢ›. ÏÕV«Î…˝

w’ı ˢ›.

±ıÀı¿ √›˘ ÷ı ¤√‰Îfi ◊›˘ !

‘‹ ÷˘ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ¿ı ¿˘¥ ’HÎ Á_Ωı√˘‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiÎ ◊Λ, ±ıfi_

fi΋ ‘‹˝. ¤·ı flÎ√ ◊Λ, ’HÎ ¶ıÊ ÷˘ fiÎ … ◊‰˘ Ωı¥±ı. ±fiı ±Î‹fiı

÷˘ ŒıHÎ ‹Î_Õı.

±ıÀı¿ fi◊Ì ±Î‰÷˘ ±ıÀ·_ … Ωı¥ ·ıΩı ±fiı ±ıÀı¿ ±Î‰ı I›Îflı

Page 29: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷¶ıÊ 133 134 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‹fiı ¿Ëı‰_ ¿ı ±ıÀı¿fiÎ ‹fiı ω«Îfl˘ ±Î‰ı »ı. ÷ı ω«Îfl ¤·ı ±Î‰÷Î_ ˢ›,

’HÎ ÷ÎflÎ ’˘÷Îfi˘ ±ıÀı¿ fi◊Ì fiı ? I›Îflı ¿Ëı, fiÎ, fi◊Ì. ÷˘ ±ı‹Î_ ¿Â_

fiËŸ.

÷ÎflÎ ¤Î‰‹Î_ ±ıÀı¿ fi◊Ì ÷˘ ÷_ ‹ËΉÌfl … »\_, ÂÎVh΢ ¿Ëı »ı.

÷ı F›Îfl◊Ì ‹ÎflÎ ±ıÀı¿ ⁄_‘ ◊¥ √›Î I›Îfl◊Ì ‹ÎflÌ Ω÷fiı ‹ËΉÌfl …

‹Îfi÷˘”÷˘, Ë_ ¿Ë_ fiËŸ ±ıÀ·_ …. ¤√‰Îfiı ¿èÎ_ »ı ÷ı … ‰V÷ ËÂı,

‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄Ì∞ ‰V÷ ¬˘‚‰ÎfiÌ flËÌ fiËŸ. ±ıÀı¿ ⁄_‘ ◊¥ √›ı·˘

‹ÎHÎÁ ±Î ‰SÕÛ‹Î_ ¬˘‚Ì ¿Îœ˘, ˢ¥ ¿ı fiËŸ. …flο ±Î‹ “‹ıflı¿<”,

“Ë‹¿<” ±Î “Ë‹¿Î”fiÎ ·Ì‘ı ‹Ò±Î ±ËŸ◊Ì À‚÷_ fi◊Ì. “Ë‹¿<” À‚ı fiı

÷˘ ⁄‘_ … ÿÏfi›Î À‚Ì Ω›. ±ı‰˘ ¿˘¥ µ’ÿı¿ fi◊Ì ¿ı …ı ±ıÀı¿ ⁄_‘

¿flÌ Â@›˘ ˢ›.

flÎ√-¶ıÊfiÎ ¤˘√‰ÀÎfi˘ ±fi˘¬˘ ÏËÁÎ⁄ !

≠ffi¿÷ν — flÎ√ …ı‹Î_ ˢ› ÷ı ’»Ì ¶ıÊ◊Ì ¤˘√‰‰_ ’Õı ±fiı ¶ıÊ

…ı‹Î_ ˢ› ÷ı ’»Ì flÎ√◊Ì ¤˘√‰‰_ ’Õı. ±Î ÁÒhÎ …flÎ Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — flÎ√ ÷˘ ±ı‹ fiı ±ı‹ ◊Λ fiËŸ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ ›. flÎ√

÷˘ ¿_¥¿ À¿˘-⁄À¿˘ ‰ÎB›˘ ˢ›fiı I›Îflı ◊Λ. ¿˘¥ Ï‹hÎ ΩıÕı ¿_¥

⁄Î⁄÷‹Î_ ±⁄˘·Î ◊›Î ˢ›, ÷ı ±ı ±⁄˘·Î » ‹ÏËfiÎ-⁄Îfl ‹ÏËfiÎ flËı

÷˘ ⁄Ë flÎ√ µI’Lfi ◊Λ ±ı‹Î_. ±ı F›Îflı ŒflÌ ⁄˘·‰Îfi_ ◊Λfiı I›Îflı

¤ıÀı ‹Ò±Î. ˉı ¶ıÊ◊Ì ±⁄˘·Î ◊›Î Ë÷Î_ ±fiı ¶ıÊ‹Î_◊Ì flÎ√ …ı …LQ›˘

…LQ›˘, ÷ı »ı‰Àı ¤ıÀÌfiı ÷ı ±ıÀ·Ì ⁄‘Ì ±ı¿÷Î ±Î‰Ì Ω› »ı

¤Î¥⁄_‘ÌfiÌ, Ï‹hÎΫÎflÌfiÌ ¿ı fi ’Ò»˘ ‰Î÷ ! ±ı‰Ì flÌ÷ı ±Î …√÷ ⁄‘_

«Î·ı »ı.

÷‹Îfl˘ ÏËÁÎ⁄ ˢ› I›Î_ … ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ. flÎ√ ¿˘fi_ fi΋ ¿Ëı‰Î›

¿ı ±Î’HÎı ¬Â ◊¥fiı ±Î¿Ê˝HÎ ∂¤_ ¿fḻı. ±fiı ±Î flÎ√ fiËŸ ±ıfi_ Â_

¿ÎflHÎ ¿ı ÷‹ÎflÌ ¥E»Î fi◊Ì »÷Î_ ±Î¿Ê˝HÎ ◊Λ »ı. ±ı‰_ ⁄fiı ¿ı fiÎ ⁄fiı ?

≠ffi¿÷ν — ⁄fiı, ⁄fiı.

ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ±ı flÎ√ fiÎ ¿Ëı‰Î›. flÎ√‹Î_ ÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ≥E»Î

≠‹ÎHÎı ◊Λ. ±fiı ’ıÎ÷ÎfiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ±I›Îflı. ±‹ı ±Î iÎÎfi ±ÎM›Î

’»Ì ±Î ⁄‘Îfiı VhÎ̱˘ »ı ’HÎ ≥E»Î ‰√flfi_ ˢ‰_ Ωı¥±ı, ±Î¿Ê˝HÎ

’Òfl÷_ … !

¶ıÊ Ï‰¿Ê˝HÎ »ı ±fiı flÎ√ ±Î¿Ê˝HÎ »ı. ±Î¿Ê˝HÎ-ω¿Ê˝HÎ ◊›Î …

¿flı, ±ı ’ÿ˚√·fi˘ V‰¤Î‰ »ı. ±ÎI‹V‰¤Î‰ ÷ı‰˘ fi◊Ì.

±Î »ı Á_’ÒHν ωiÎÎfi !

iÎÎfiÌ ’vÊfiı ‹Y›Îfiı I›Îfl◊Ì … ‰Ì÷¶ıÊ ¿›Î˝ »ı. ’»Ì …ı‹ …ı‹

ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ◊›ı ‰Ì÷flÎ√ ◊÷Î_ Ω› ±fiı Á‰˝V‰ ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î·

◊¥ √›˘ ±ı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘. ±ı‰Î_ iÎÎfiÌ ’vÊ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ˢ›.

±ı¿-⁄ı ±_ …flÎ ¿«Î ˢ›, ⁄Î¿Ì Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ !

‰Ì÷flÎ√÷Î …ı‹ …ı‹ ‰‘÷Ì …÷Ì Ë˘›, ÷ıÀ·Ì flÎ√-¶ıÊ flÏË÷÷Î

◊Λ. ±fiı ÷ıÀ·˘ ‹˘ZÎ ±Î’HÎfiı Á‹Ω÷˘ ◊Λ, ’ÒHν ÿÂÎ µI’Lfi ◊÷Ì

Ω›. Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›.

±Î ‰ˆiÎÎÏfi¿ œ⁄ »ı ±Î’b_ ±Î ⁄‘_ ! Á_’ÒHν ωiÎÎfi »ı ±Î ÷˘ !

±Î¬_ › ωiÎÎfi »ı. ±Î ÁI›Î‰ÌÁ ‰Ê˝◊Ì Ë_ ⁄˘·_ »\_ ⁄‘_, Á_’ÒHν ωiÎÎfi

»ı. ÂOÿı ÂOÿ ωiÎÎfi »ı. ωiÎÎfifiı ÏÁ©Î_÷ ¿Ëı‰Î›.

Page 30: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ ! 135 136 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

[2.4]

≠ÂV÷ flÎ√

Ïfifl_÷fl ¤Ò·Î› fiÎ ÷ı ≠ÂV÷ flÎ√ !

’Ëı·Î_ ‰Ì÷¶ıÊ ◊Λ ’»Ì ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. ‰Ì÷¶ıÊ µI’Lfi ◊›Î

’»Ì flÎ√ ±ı¿·˘ flËı. flÎ√ ’»Ì … Ω› ±ı‰˘ ±ıfi˘ V‰¤Î‰ »ı. ¿ÎflHÎ

¿ı flÎ√ »ı‰Àı ±ËŸ◊Ì ∂Ãu˘ ˢ› ’ÿ˚√·‹Î_◊Ì, ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊ µ’fl

±ı ⁄ıÁı. ÷ı flÎ√ ’HÎ ¿ı‰˘ ? ≠ÂV÷ flÎ√. …ı iÎÎfi̱ı iÎÎfi ±ÎM›_ ˢ›

÷ı iÎÎfiÌ µ’flfi˘ flÎ√ ±√fl ÷˘ ÂÎVh΢ ÿı¬ÎÕuΠˢ› ÷˘ ÂÎVhÎ µ’flfi˘

flÎ√. ±ıÀ·ı ±ÎI‹Î Á_⁄_‘ÌfiÎ …ı ÁΑfi˘ »ı, ÷ı‹Î_ flÎ√ flè΢ ÷ı ≠ÂV÷

flÎ√. ±fiı ÷ı flÎ√ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ¿‹Ì ◊¥ ±fiı »ı‰Àı ’»Ì flÎ√ Ω› I›Îflı

‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. iÎÎfiÌ ’vÊ ±fiı ⁄‘Î µ’fl ⁄ıÁı ÷ı › flÎ√ ’»Ì »ı‰Àı

¿Îœ‰˘ … ’ÕÂı fiı F›Îflı-I›Îflı ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ flÎ√ ˢ› ÷˘ ¶ıÊ Ë˘› ±ı‰_ fiËŸ, ÿÎÿÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˙ÿ˚√Ï·¿ flÎ√ ˢ› ÷˘ ¶ıÊ Ë˘›. ±Îfiı ≠ÂV÷

flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı, ±ıfiı ¶ıÊ fiΠˢ›. ≠ÂV÷ flÎ√ ±ı ¶ıʉ΂˘ fiΠˢ›.

±Î flÎ√ ±Ω›⁄ flÎ√ »ı ±fiı …ı flÎ√ … ‹˘ZÎ ±Î’ı. ≠ÂV÷ flÎ√ iÎÎfiÌ

’vÊ ’fl ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ÷ı flÎ√ fi◊Ì ’HÎ ≠ı‹ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ≠ı‹ ’HÎ ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı Ωı ◊¥ √›˘

÷˘ ◊¥ flèÎ_.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√fi˘ ÂOÿÎ◊˝ Â_ »ı ±ı Á‹Ω‰˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄Ë ¨«Î ≠¿Îflfi˘ flÎ√ »ı. ±ı ⁄_‘fi fiÎ ◊Λ

±ı‰˘ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı. …ıfi_ Œ‚ ⁄_‘fi fiÎ ±Î‰ı. ⁄ÌΩ ⁄‘Î_ flÎ√◊Ì ⁄_‘fi

◊Λ, ±Î flÎ√ ‹„@÷ ±Î’ı.

Ïfifl_÷fl ÿÎÿÎ ¤Ò·Î› fiËŸ ±ı ≠ÂV÷ flÎ√. Ïfifl_÷fl ÿÎÿÎ fiÎ ¤Ò·Î›

±ı‰_ ◊Λ »ı ¿˘¥fiı ? ±Î_√‚Ì ¨«Ì ¿fl˘ Ωı¥±ı. ±ı¿-⁄ı-hÎHÎ... ⁄‘Îfiı

◊Λ »ı ±ı‰_ ?! Â_ ‰Î÷ »ı ? ±ı Ïfifl_÷fl ¤Ò·Î› fiËŸ. ÿÎÿÎfiı fiÎ ¤Ò·Î›

±ı ±ÎI‹Îfiı fiÎ ¤ÒS›Î ⁄flÎ⁄fl ◊Λ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı …

’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ’ÎÁı fiÎ ±Î‰Ì±ı ÷˘ ·Î√ı ¿ı ¿_¥¿ ¬ÒÀuÎ

¿flı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹Îfi˘ V’p ±fi¤‰ fi◊Ì I›Î_

Á‘Ì iÎÎfiÌ ’vÊ ±ı … ’˘÷Îfi˘ ±ÎI‹Î »ı ±fiı Ωı ±ı‹fiÌ ’ÎÁı flè΢ ÷˘

⁄‘_ ±Î‰Ì √›_. ⁄Ë ÁËı·Ì ‰Î÷ »ı fiı ! ¿_¥ ±CÎflÌ fi◊Ì.

iÎÎfiÌ ‹ÎÀı CÎı·»Î !

≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌfiı Ωı Ωı ¿fl‰Î◊Ì ‹„@÷ ‹‚ı ±ıÀ·ı Â_ ’HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — …ııfiı …\±ı ÷ı w’ ◊¥ …‰Î›. ÏfiflÌZÎHÎ ¿›Î˝ ¿fl˘ ÷ı w’

◊¥ …‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfiı Á΋ÎL›w’ı Ωı¥±ı »ı ÷˘ ±_ÿfl ©ÎI‹Î ¤Î‰

ÿı¬Î› »ı. ÷‹Îfl΋Î_ ±ı ω«Îfl … fi◊Ì ±Î‰÷˘. ÷‹ÎflÎ ÂflÌfl‹Î_ … ‹fi

«˘ÓÀÌ Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±Î¬˘ … ÿıË ÁÎ◊ı ©ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›.

Page 31: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ÂV÷ flÎ√ 137 138 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ÷‹ÎflÎ ≠I›ı ⁄Ë ¤Î‰ ±Î‰ı, ÷˘ ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı

CÎı·»Î µI’Lfi ◊¥ Ω› ÷˘ …ı ‹Ò‚ ‰V÷ ≠ÎM÷ ¿fl‰ÎfiÌ »ı ÷ı ⁄Î…\±ı

fiÎ flËÌ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, fiÎ. CÎı·»Î µI’Lfi ◊÷Ì fi◊Ì. CÎı·»Î ’˘÷Îfiı

Á‹Ω› fiı ’˘÷ı ±ÎI‹Î »ı, ’»Ì CÎı·»Î fiÎ Á‹Ω› ?

≠ffi¿÷ν — √˙÷‹ V‰Î‹Ìfiı ¿ı‹ ±ı‰_ ◊›ı·_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊›ı·_ ’HÎ ±ı ±ıfiı ·Ì‘ı ¿_¥ iÎÎfi ±À¿ı-¿flı, ’HÎ

iÎÎfi …÷_ flËı÷_ fi◊Ì. iÎÎfi ±À¿ı ’HÎ ±ı ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı.

≠ÂV÷ flÎ√fi_ Œ‚ Â_ ? ‰Ì÷flÎ√’b_. ±Î Á_ÁÎÏfl¿ flÎ√ ˢ›fiı ÷ıfi_ Œ‚

»ı ÷ı flÎ√-¶ıÊ.

±ıÀ·ı ‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ’»Ì ¿›˘ flÎ√ flËı ? I›Îflı ¿Ëı, ≠ÂV÷ flÎ√

flËı. …ı flÎ√ ‹˘ZÎfi_ ≠I›ZÎ ¿ÎflHÎ »ı. ±ı‹Î_ Á_ÁÎflÌ flÎ√fi˘ »Î_À˘ › fiÎ

ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√ ÁË…‹Î_ «ÎS›˘ Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ≠ÂV÷ flÎ√ fiÎ «ÎS›˘ Ω› ÷˘ ›

‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ‹˘ZÎ ±Î’Ìfiı … …_’ı. ±ıÀ·ı ±ı Á_⁄_‘Ì ¿˘¥

g«÷Î ¿fl‰Ì fiËŸ. ≠ÂV÷ flÎ√, …ı‹ √˙÷‹ V‰Î‹Ìfiı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi

µ’fl Ë÷˘. ÷ı Ë‹HÎı fiΠˢ÷ ÷˘ ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı … ±˘√‚ı,

±˘√Y›Î … ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÷˘ ±ı‹fi˘ ‹˘ZÎ ±À¿Ì √›˘, √˙÷‹ V‰Î‹Ìfi˘.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı‹Î_ Â_ ±À@›˘ ¿Ëı‰Î› ? » ±◊‰Î ⁄Îfl ‰flÁ ’»Ì

◊Λ, ’_ÿfl ‰flÁ ’»Ì ◊Λ, ⁄ÌΩ ±‰÷Îfl‹Î_ ◊¥ Ω›. ±ıfi˘ ≠ÂV÷

flÎ√fi˘ ¤› fi◊Ì, ±Î Á_ÁÎflÌ flÎ√fi˘ ¤› »ı. ≠ÂV÷ flÎ√ √‹ı ±ıÀ·˘

ˢ›, ÷ıfi˘ ¤› flά‰Î …ı‰˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√◊Ì ¿ı‰‚iÎÎfi fiÎ ◊Λ fiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — ±Î’HÎı ¿ı‰‚iÎÎfifiÌ Â_ µ÷Ή‚ »ı ? ÷Îflı ±Î‰‰_ ˢ›

÷˘ ±Î‰…ı, ¿Ë̱ı. ±ı‰_ »ı fiı, ±Î’HÎı Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÃÎ_ »Ì±ı ÷ı ?!

¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ VÀıÂfi »ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰Âı. ±ıfiÌ µ÷Ή‚

Â_ »ı ? ¿ı‰‚iÎÎfi ÷˘ ËÎ◊‹Î_ … ±Î‰Ì √›Î …ı‰_ »ı. F›Îfl◊Ì V’p ‰ıÿfi

◊›_fiı I›Îfl◊Ì ¿ı‰‚iÎÎfi … ¿Ëı‰Î› ±ıfiı.

≠ffi¿÷ν — ¿ı‰‚iÎÎfi fiËŸ, ’HÎ iÎÎfi ÷˘ ±À¿ı fiı ?!

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. iÎÎfi ÷˘ ¿Â_ ±À¿ı fiËŸ. iÎÎfi ÷˘ ‰‘ı ∂·À<_. ±ı‰_

»ı fiı, ±ı‰_ ◊Λ ¿˘fiı ? ⁄ËÎfl ⁄Ë √Ò_«Î›ı·˘ ‹ÎHÎÁ ˢ›fiı, ÷ıfiı ±Î‰_

◊Λ ±ıÀ·ı ’»Ì ’ı·Ì √Ò_«˘ ∂¬ÕÌ Ω› fiı ±ı¿ … ƒÏp ◊¥ Ω›. ÿflı¿fiı

±ı‰_ fiÎ ◊Λ. ⁄ËÎfl ⁄Ë ¬Ò_’Ì √›ı·˘ ˢ›, ⁄ËÎfl ⁄Ë …B›Î±ı Ï«kÎ

«˘ÓÀÌ √›ı·_ ˢ›fiı ÷˘ ±ËŸ ±Î√‚ «˘ÓÀı ±ıÀ·ı ’ı·_ ∂¬ÕÌ Ω› ⁄‘_

I›Î_fi_. ±ÏË÷¿ÎflÌ fi◊Ì ±ı. ≠ÂV÷ flÎ√ ¿èÎ_ »ı ±ıfiı. ±ı flÎ√ µI’Lfi

… fiËŸ ◊÷˘ ⁄Ë. ◊Λ ÷˘ µk΋ ¿Î›˝ ¿flı.

≠ffi¿÷ν — iÎÎfiÌ µ’fl ’˙ÿ˚√Ï·¿ flÎ√ µI’Lfi ◊Λ ≠ÂV÷ flÎ√

ÏÁ‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ’˙ÿ√Ï·¿ flÎ√, ±ı ÷˘ µ¬ÕÌ Ω› … Ë_‹ıÂÎ_ ›. ±ı flÎ√

« ÓÀı, ’ÿ√·◊Ì « ÓÀı ’HÎ ’»Ì µ¬ÕÌ, »ı‰Àı ’»Ì ≠ÂV÷ flÎ√ ÷flÌ¿ı … flËı

»ı. ±Î‰_ ⁄fiı·_, ’Ëı·Î_ › ⁄fiı·_ … fiı ? ! ¿_¥ ±Î fi‰Ì ‰V÷ fi◊Ì.

±ı ◊Λ ’HÎ »ı‰Àı ⁄Ì…ı ⁄‘ı »^ÀÌ Ω› ±Î‹Î_◊Ì. ⁄Ì…ı …ı Î_¬flÎ

ˢ›fiı ⁄‘Î_, ±ı ⁄‘Î_ »^ÀÌ Ω› fiı ±ı¿ …B›Î±ı ±Î‰Ì Ω›. ÷ı◊Ì ±Î

·˘¿˘±ı ÁÎfl΋Î_ ÁÎfl_ ÁΑfi √H›_ »ı ≠ÂV÷ flÎ√fiı. ⁄Ì…\_ ⁄‘_ Î_¬Õ,

⁄‘_ µ¬ÕÌ Ω›.

≠ÂV÷ flÎ√ ±ı VÀı’Ÿ√ »ı !

≠ÂV÷ flÎ√ ±ıÀ·ı ‹˘ZÎfiı ±Î’fiÎfl˘ flÎ√. VÀı’Ÿ√ ·ı‰ÕΉı »ı ±Î

flÎ√‹Î_. ¶ıÊ ±ı‹ fiı ±ı‹ µÕÎÕÌ ‹ı·ı »ı, ŒVÀ˝ VÀı’◊Ì …. ±ıÀ·ı ⁄‘Îfi˘

±‹ÎflÌ ’fl flÎ√ ¬fl˘ ’HÎ ÷ı ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±ı Á_ÁÎÏfl¿ flÎ√

Page 32: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ÂV÷ flÎ√ 139 140 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

fi◊Ì. ±ı‹Î_ Á_ÁÎflÌ ¤Î‰ fi◊Ì, ¤ÎˆÏ÷¿ fi◊Ì.

≠ÂV÷ flÎ√ ±fiı ≠ÂV÷ ‹˘Ë !

±Î ÷˘ ≠ÂV÷ flÎ√ ÷˘ Ïfifl_÷fl flά‰Î …ı‰˘ »ı. ≠ÂV÷ ±ıÀ·ı

‹ÎÃ˘ fiËŸ ÷ı‰˘ flÎ√, ÏË÷¿ÎflÌ. iÎÎfi̱˘±ı ‰¬ÎH›˘ »ı ±ı‰˘. ±fiı

±≠ÂV÷ ±ıÀ·ı ‹ÎÃÎ_, Á_ÁÎfl‹Î_ ¤À¿Î‰fiÎflÎ_.

≠ffi¿÷ν — flÎ√ ±fiı ≠ÂV÷ flÎ√‹Î_ Â_ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠ÂV÷ flÎ√ ‹˘Z΋Î_ ·¥ …fiÎfl˘ flÎ√ ±fiı ±Î flÎ√

Á_ÁÎfl‹Î_ Õ>⁄ÎÕfiÎfl˘. ¤˙Ï÷¿ Á¬fiı ‹ÎÀı …ı flÎ√ ◊Λ ±ı flÎ√ ¿Ëı‰Î›

±fiı ¤˙Ï÷¿ »˘Õ‰Î ‹ÎÀıfi˘ …ı flÎ√ ‹Ò¿Î› ±ı ≠ÂV÷ flÎ√.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√ ±fiı ≠ÂV÷ ‹˘Ë‹Î_ Â_ Œfl¿ ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠ÂV÷ flÎ√ ¬ÁÌ Â¿ı, ‘˘‰Î¥ Ω›. ‹˘Ë …flÎ ‘˘‰Î÷Î

‰Îfl ·Î√ı. flÎ√ « ÓÀÎÕı·Ì ‰V÷ ±fiı ‹˘Ë « ÓÀı·Ì ‰V÷. ’»Ì ±Î ÷˘ »^ÀÌ

Ω›, ±Î flÎ√ ’»Ì «Ì¿Î fi◊Ì Ë˘÷Ì. ≠ÂV÷ flÎ√‹Î_ «Ì¿Î ˢ› ¿˘¥

…B›Î±ı ? Á_ÁÎflÌ flÎ√ «Ì¿Î‰΂˘ ˢ› ±fiı ≠ÂV÷ flÎ√ «Ì¿Î‰΂˘

fiΠˢ›.

iÎÎfiÌfiÌ ¤„@÷ ±ı © ·˘¤ !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ ÷flŒ ¤„@÷fiÎ ¤Î‰ ◊Λ, µ‹‚¿˘ ±Î‰ı, ±ıfiı

Âı‹Î_ ‹Ò¿Â_ ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤‹Î_ Âı‹Î_ ‹Ò¿Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı »ı ÷ı ·˘¤‹Î_ Ω›. ·˘¤ ±ı¿·Î‹Î_ ….

≠ffi¿÷ν — ±ı ≠ÂV÷ flÎ√ fiËŸ, ÿÎÿÎ ? ±Î ø˘‘-‹Îfi-‹Î›-

·˘¤‹Î_ ¿¥ flÌ÷ı ±Î‰ı ? ≠UÎV÷ flÎ√ ◊›˘fiı ‹ËÎI‹Îfiı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ·˘¤fiı ?

≠ffi¿÷ν — ·˘¤, ⁄fl˘⁄fl »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¿’À‰Î‚˘ ·˘¤ fiËŸ. ¬fl˘ flÎ√ »ı ÷ı ¿’Àfiı fiı ·˘¤fiı

⁄ı ¤ı√_ ¿flΛ »ı. ±Î ≠ÂV÷ flÎ√ ÷ı ·˘¤ ±ı¿·˘ ….

≠ffi¿÷ν — ‹˘ZÎ ‹ÎÀıfi˘ ·˘¤.

ÿÎÿÎlÌ — ·˘¤.

≠ffi¿÷ν — ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ◊›Î ¿flı »ı,

±_ÿfl flèÎÎ ¿flı ±ı Â_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ±ıfi˘ ±◊˝ ±ıÀ·˘ ¿ı …ıfi_ ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ

÷ıfiı … ±ı‰˘ ω«Îfl ±Î‰ı. fiËŸ ÷˘ ω«Îfl ¿˘¥fiı ±Î‰ı·˘ fiËŸ ±Î

ÿÏfi›Î‹Î_. ⁄ÌΩfiı ÷˘ ±Î ω«Îfl … Âıfi˘ ±Î‰ı ? ‹Ò±Î, ±ıfiÎ … CÎfl‹Î_

Õ¬˘ ’Îfl ‰√flfi˘ ! ±ı¿ ¿Ú’΂ÿı‰fiı ±Î‰ı·Î ⁄Î¿Ì ±Î’HÎÎ ÁΑ-

Á_L›ÎÁÌfiı › fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ±ıfiÎ ÏÂW›◊Ì … ¿_ÀÎ‚Ì √›ı·Î ˢ›fiı,

Â_ ¿flı ?

≠ffi¿÷ν — ±ı ’HÎ ·˘¤ ¿Ëı‰Î›, ±ı …√÷ ¿S›ÎHÎfiÎ …ı ¤Î‰

±Î‰ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±ı ’HÎ ·˘¤fiı. ±ı¿ ≠¿Îflfi˘ flÎ√ »ı fiı, ≠ÂV÷

flÎ√. ’˘÷Îfi_ ¿S›ÎHÎ ◊›ı·_ ˢ› ÷ı ±ı‰_ ¬˘‚ı. ˉı ±Î »˘¿flα˘

⁄˛õ«Îfḻ˘ ⁄‘Î_ ÷ı ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ ±ı … ¿flı »ı. ±˘Ë˘Ë˘... ±Î‰Î_

‹ÎHÎÁ˘ fi◊Ì. ·˘¿˘ ±ÎÏ¡fi ◊¥ Ω› ±ı‹fiı Ωı¥fiı. ¿ÎflHÎ ¿ı …ıfiı ¿Â_

Ωı¥÷_ fi◊Ì, ¿Â_ …ıfiı ·Î¤ µÃΉ‰˘ fi◊Ì !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ÷˘ ±Î ‹ËÎI‹Î±˘fiı ±I›Îflı ÷˘ ±Î‰˘ ·˘¤

ˢ› ±ı ÁÎfl_ fiı ? ±Î ≠ÂV÷ flÎ√‰Î‚˘ ·˘¤ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ·˘¤ ¿fl‰Î◊Ì, ’ı·Î ⁄‘΋Î_◊Ì ÷‹ÎflÌ T≤Ï÷±˘

⁄‘Ì ∂ÃÌ …Âı ±fiı T≤Ï÷ ±ı¿ … …B›Î±ı «˘ÓÀÂı. ÿÎÿÎfiÌ µ’fl «˘ÓÀÂı

÷˘ ÿÎÿÎ ±Î’HÎfiı ±Î‰÷ı ¤‰ ¿Î‹ ±Î‰Âı, ±ı‹Î_ Â_ ⁄√ÕÌ √›_ ! ‹ÎÀı

’ı·Ì T≤Ï÷±˘ ∂ÃÌ Ω›, ±Î ⁄Ì∞ …B›Î±ı T≤Ï÷±˘ ⁄Ë fiÎ Ω›.

Page 33: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ÂV÷ flÎ√ 141 142 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±ıÀ·ı ⁄Ë ◊¥ √›_ ±Î.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√ Ωı ±ÎT›˘ ÷˘ ⁄Ì∞ T≤Ï÷±˘ ÁΉ ÷ÒÀÌ

Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ÷ÒÀÌ Ω›. ±ıÀ·ı ±‹ı ¿Ë̱ı fiı ≠ÂV÷ flÎ√ ¿fl…ı

⁄Î. ±fiı ÷ı ±ı¿·˘ flÎ√ ÷ı µCÎÎÕ˘ ˵ flÎ√ ¿fl…ı, ⁄Î ! ±ıÀ·ı ‰Î_‘˘

fiËŸ.

±Î‰Î_ µ’¿ÎflÌ µ’fl ≠ÂV÷ flÎ√ fiÎ ◊Λ ÷˘ @›Î_ ◊Λ ?!

√˙÷‹V‰Î‹Ìfiı ≠ÂV÷ flÎ√ ÂÎ◊Ì Ë÷˘ ¤√‰Îfifi˘, ¿ı ¤√‰Îfi

‹ËΉÌflfi˘ µ’¿Îfl Ë÷˘. ±ı …⁄fl…V÷ µ’¿Îfl Ë÷˘. ⁄˘·Î‰Ìfiı ‹˘Z΋Î√˝

±ÎM›˘ Ë÷˘. √HΑfl ’ÿ ±ÎM›_. ’»Ì ¤√‰Îfiı »˘ÕΉ‰Î ‹ÎÀı ⁄ËÎfl

‹˘¿S›Î ±ı µ’¿Îfl Ë÷˘. ’»Ì ‹ËŸ ◊›_ ¿ı ±Î ±Î‰Õ˘ ‹˘À˘ ’ıÁÌ √›ı·˘

flÎ√. “÷_ ≠‹Îÿ »˘Õ »˘Õ.” ’»Ì ¤√‰Îfiı «‹I¿Îfl ¿›˘˝, ⁄ËÎfl ‹˘¿S›Î

fiı ’»Ì Ïfi‰Î˝HÎ ’ÎQ›Î. ±ıÀ·ı ÷fl÷ … ◊›_ ¿ı “±flı ! ±Î ‹ËŸ ‘˛˛ÎÁ¿˘

’Õu˘ ¿ı ¤√‰Îfi ±Î‰_ ¿flı ! ±ı‹fiı ±ı‹ ·ÎB›_ ¿ı ±Î ¤√‰Îfi ±ı‰_

¿Î›˝ ¿flı ..... ’»Ì F›Îflı ¤√‰Îfi ÷˘ ±Î‰Ì ¤Ò· ¿flıı fiËŸ. ±Î ÷˘ ‹ÎflÌ

¤Ò· ◊÷Ì Ë˘›. ÷’ÎÁ ¿flÌ fiı ¬⁄fl ’ÕÌ ¿ı ±˘Ë˘Ë˘ ! ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√

Ë÷Î, ’HÎ ‹fiı »ı ÷ı ±Î flÎ√. ±ıÀ·ı ‹Îfl˘ ±Î flÎ√ ¿Îœ‰Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfi

¿ËÌfiı √›Î. ±ıÀ·ı ¿ı‰‚iÎÎfi ◊¥ √›_, ¿ı‰‚iÎÎfi ≠√À ◊¥ √›_.

±ÎÀ·Î ËÎfl ±À¿ı·_ ˢ›.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±‹Îfl˘ › ’»Ì ≠ÂV÷ flÎ√ »ı‰ÀfiÌ CÎÕÌ …÷˘

flËı‰Îfi˘ ? »ı‰Àı …÷˘ flËı‰Îfi˘ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — »^ÀÌ …‰Îfi˘ I›Î_. I›Î_ »ı ÷˘ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹ÌfiÎ ÿ½fi

¿fl¢fiı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ⁄‘_ ∂¬ÕÌ Ω›. ±Î ÷˘ µ’flfi_ ¨«_ ÿ½fi ¿fl‰Îfi_

‹‚ı ±ËŸ ±Î√‚, ÷˘ Ë‹HÎı › ∂¬ÕÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì ’ÎÁı …‰Î ‹ÎÀı ±Î flÎ√ ÷˘ ±‹Îflı

«˘_ÀÎÕÌ flά‰˘ ’ÕÂı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ «˘ÓÀÌfiı flËı …. ±ı µ¬ÎÕ˘ ÷˘ › fiÎ µ¬Õı.

≠ffi¿÷ν — ’»Ì I›Î_ ÁÌ‹_‘fl V‰Î‹Ì ’ÎÁı …¥±ı I›Îflı ¤·ı ∂¬ÕÌ

Ω›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ ‹ı‚ı ∂¬ÕÌ …Âı. ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ¿ÂÌ ±Î ·ı‰Î-

ÿı‰Î fiËŸ. ⁄ËÎflfi_ ∂¬ÕÌ …‰_ Ωı¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ±ËŸ›Î «˘ÓÀı ÷˘ ’»Ì ⁄ËÎflfi_ ∂¬ÕÌ … …‰Îfi_.

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ËÎflfi_ «˘ÓÀı·_ ˢ›fiı ÷˘ ’λ\_ ±ı¿ ±‰÷Îfl ¿fl‰Î

±Î‰‰_ ’ÕÂı, ±ı ±Î’HÎı «Ò¿Ì …¥±ı !

¤√‰Îfiı › ‰¬ÎH›˘ ≠ÂV÷ flÎ√fiı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎfi˘ flÎ√ ◊¥ Ω›, ±ı flÎ√ ÷˘ …wflfi˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ◊Λfiı ! ±ı flÎ√ ÷˘ ¿Î‹fi˘ »ı. ±ı flÎ√ ÷˘

Ïfiflη_⁄ ◊÷Î_ Á‘Ì ¿Î‹fi˘ »ı. ±ı ±‰·_⁄fi »ı, »ıS·_ ±fiı ±Î flÎ√ ÷˘

±ËŸ ◊Λfiı ±ıÀ·ı ⁄Ì∞ …B›Î±ı◊Ì ⁄_‘ ◊¥ Ω›. ±ı¿ … …B›Î±ı ˢ›

‹ÎHÎÁ. ±ËŸ ˢ› ÷˘ I›Î_ fiΠˢ›. I›Î_ ˢ› ÷˘ ±ËŸ fiΠˢ›.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±ı‰_ … ◊Λ »ı. ±ı‰_ … ◊›_ »ı ˉı ÷˘. ±ËŸ›Î

flÎ√ ◊›˘ »ı ±ıÀ·ı ⁄ÌΩı flÎ√ ⁄‘˘ ∂ÕÌ … Ω› »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·Î ‹ÎÀı ¤√‰Îfiı ’HÎ ±Î ≠ÂV÷ flÎ√fiı ‰¬ÎH›˘

⁄ÌΩ flÎ√˘ ∂ÕÌ Ω›.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ’HÎ ÷˘› T›‰ËÎfl‹Î_ flË̱ı »Ì±ı ÷˘ ±ı‹ ◊Λ

¿ı ¿˘¥ ¬ıÓ«ı »ı ±Î’HÎfiı, ¬ıӫΉ_ ’Õı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ¬ıӫΉÎfi˘ ¿Â˘ ±◊˝ fi◊Ì. ±ı Ïfi¿Î·Ì ⁄Î⁄÷ »ı.

≠ffi¿÷ν — fiÎ. ’HÎ ±ı ’Ëı·Î_ flÎ√ Ë÷˘fiı I›Î_.

Page 34: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ÂV÷ flÎ√ 143 144 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ∂ÕÌ √›˘. ±ıÀ·ı ˉı ÷‹fiı ‹Î◊ı ’ÕuÎ …ı‰_ ·Î√ı. ‹Îfi

±Î’ı ÷˘› ‹Î◊ı ’ÕuÎ …ı‰_ ·Î√ı.

≠ffi¿÷ν — Ë_±... ±ı‰_ … ·Î√ı »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ‹Îfi ±Î’ı ÷˘› fiÎ √‹ı ˉı ÷˘. «_ÿ¤Î¥fiı “«_ÿ¤Î¥

ÁÎËı⁄, ±‹Îflı I›Î_ ’‘Îfl˘, ’‘Îfl˘” ÷˘› ÷‹fiı ‹ËŸ fiÎ √‹÷_ ˢ›. ¿ËıÂı,

±Î Â_ ‰‚Ì ’Î»Ì Õ¬· ? ±fiı ’Ëı·Î_ …ı ‹ÌÃ<_ ·Î√÷_ Ë÷_, ±ı ±I›Îflı

fiÎ √‹ı.

‰Ì÷flÎ√ ≠Ï÷ ≠V◊Îfi !

≠ffi¿÷ν — flÎ√◊Ì Â_ ◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‹Ò»Î˝ ◊Λ. ‹Ò»Î˝, ⁄ı¤Îfi’b_ ! ±ı flÎ√fi_ Œ‚ ⁄ı¤Îfi’b_

ˢ› ±fiı ¶ıÊfi_ Œ‚ ¤›. ±Î ⁄ı Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ. I›Î_ Á‘Ì

‰Ì÷flÎ√ fiÎ ◊Λ. ±Î’HÎÎ ‹ËÎI‹Î±˘ ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Îfiı ‹ÎÀı ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ

flèÎÎ »ı. ¿˘¥ ’Ò»ı ¿ı ¿o¥¿ ◊›Î »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ËÎ, ◊›Î »ı ¬flÎ_. ‰Ì÷¶ıÊ

◊›Î »ı.

ˉı ‰Ì÷flÎ√ ◊‰Îfi_ »ı. ⁄ı Ë÷_, ÷ı‹Î_ ±ı¿ ±˘»\_ ◊›_. I›Îflı ¿Ëı,

‰Ì÷¶ıÊ ◊›Î ’»Ì flÎ√ @›Î_ flè΢ ? I›Îflı ¿Ëı, iÎÎfiÌ µ’flfi˘ flÎ√ ◊Λ.

iÎÎfiÌ µ’fl, ‹ËÎI‹Î±˘ µ’fl, ÷ı ±Î Á_ÁÎfl‹Î_◊Ì flÎ√ µÃu˘ fiı ±ËŸ

’ıÃ˘. ’HÎ ±Î flÎ√ ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı.

±ı ≠ÂV÷ flÎ√ ‰Ì÷flÎ√÷Îfi_ ¿ÎflHÎ »ı. ±Î ±ı¿·˘ … flÎ√ ±ı‰˘

»ı ¿ı …ı ‰Ì÷flÎ√ ⁄fiΉı. ±Î’HÎÎ ±Î ⁄‘Î ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ µ’fl ÷‹fiı

flÎ√ ⁄ıÃ˘ ¿ı fi◊Ì ⁄ıÃ˘ ?

≠ffi¿÷ν — ⁄ıÃ˘.

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfiÌ ’vÊ µ’fl ⁄ıÁı, ‹ËÎI‹Î±˘fiÌ µ’fl ⁄ıÁı ±ı flÎ√

ÏË÷¿ÎflÌ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ≠ÂV÷ flÎ√fi_ Œ‚ Â_, I›Îflı ¿Ëı, ‰Ì÷flÎ√.

±Îfi_ Œ‚ … ±Î‰Âı. ±ı‹ fiı ±ı‹, ⁄Ì…\_ ¿Â_ ¿fl‰Îfi_ fiËŸ, ±Îfi_ Œ‚

…. ±Î’HÎı ⁄Ì… fl˘M›_, ‹¿Î¥fi˘ ÿÎH΢ fl˘’̱ı, ’ÎHÎÌ fiÎA›_, ⁄‘_ fiÎA›_

’»Ì Õ>_Õ˘ ±ıfiÌ ‹ı‚ı ±Î‰ı fiı ¿ı ±Î’HÎı ‹ËŸ ⁄fiΉ‰_ ’Õı ?

iÎÎfiÌ ±ı … ÷Îfl˘ ±ÎI‹Î !

≠ÂV÷ flÎ√ ±ıÀ·ı Á‰˝ ÿ—¬fiı ‹@÷ ¿flfiÎfl˘ flÎ√. Á‰˝ ÿ—¬fi˘,

Á_ÁÎÏfl¿ ÿ—¬fi˘ ±¤Î‰ ¿flfiÎfl˘ ±ı flÎ√. ±ıÀ·ı ¶ıÊ ÷‹Îflı »^ÀÌ √›˘

»ı ’HÎ ÷‹Îfl˘ flÎ√ »Àu˘ fi◊Ì. ±ı flÎ√ ⁄‘ı « ÓÀı·˘ »ı fiı, ÷ı I›Î_◊Ì ‹ÎflÌ

’fl ⁄ıÁÌ Ω› »ı. ’ı·˘ flÎ√ ÿ—¬ÿÎ›Ì ·Î√ı »ı. ±ıÀ·ı ¿ËıÂı, “ÿÎÿÎ µ’fl

flÎ√ »ı ÷ı ?” ±ı ÷˘ ≠ÂV÷ flÎ√ ¿Ëı‰Î›. …ı flÎ√ ≠I›ZÎ ‹˘ZÎfi_ ¿ÎflHÎ

»ı ! ±fiı flÎ√ ±ı iÎÎfiÌ ’vÊ ’fl ⁄ıÁÌ Ω› ÷˘ ÁÎv_ fiı ! ’»Ì ⁄‘Ì

¤Î_…√Õ »^ÀÌ √¥ !

±fiı ¿Ú’΂ÿı‰ı ’λ˘ ÷΂˘ ‹ı‚‰Ì ±ÎM›˘ ¿ı Á÷˚’vÊ ±ı …

÷Îfl˘ ±ÎI‹Î »ı. ±ıÀ·ı ±Î ’ÎHÎÌ I›Î_fi_ I›Î_ … Ω› »ı ! ⁄‘Î_ ÷΂Î_

‹‚ı ±ı‰Î_ »ı !

iÎÎfi ‹‚÷Î_ … ÿÎÿÎ ’fl flÎ√ !

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’ı ¿èÎ_ fiı ¿ı √˙÷‹ V‰Î‹Ìfi_ ¿ı‰‚iÎÎfi ±ı

≠ÂV÷ flÎ√fiı ·Ì‘ı … ±À@›_”÷_ !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ⁄Ì…\_ Â_ I›Îflı ? ±ı flÎ√◊Ì ±À¿ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ.

±ı ’Î_« …L‹ Á‘Ì ±ı flÎ√◊Ì ±À¿ı ÷˘ › ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±Î flÎ√fiÎ …ı‰˘

÷˘ flÎ√ … fi◊Ì ÿÏfi›Î‹Î_. ⁄Ì…\_ ¤Ò÷ fiÎ ’ıÁıfiı Á_ÁÎflfi_ ! ±fiı ±Î flÎ√

÷˘ ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ. ’HÎ ±ı flÎ√ ⁄ıÁı … fiËŸ fiı ! ±Î ⁄ıÁ‰˘ ‹U¿ı· »ı !!

±Î ÷˘ ±Î ±ø‹ ωiÎÎfi »ı, ±ıÀ·ı ’ı·_ ±ı¿ÿ‹ Ã_Õ¿ ◊¥ Ω›. ±ıÀ·ı

÷fl÷ ÿÎÿÎ ’fl flÎ√ ⁄ıÁÌ Ω›, fiËŸ ÷˘ flÎ√ ⁄ıÁı fiËŸ. ⁄ıÁÎÕÌ ⁄ıÁÎÕÌfiı

«˘ÓÀÎÕ̱ı ÷˘ › «˘ÓÀı fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±ÎT›Î ’»Ì ·√¤√ CÎHÎÎ_fi˘ ±ı‰˘

±fi¤‰ ◊Λ »ı. ±_ÿfl ÂÎ_Ï÷ ◊Λ »ı. ±ıÀ·ı ’»Ì flÎ√ ⁄ıÁı »ı.

Page 35: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ÂV÷ flÎ√ 145 146 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

ÿÎÿÎlÌ — ÂÎ_Ï÷ ◊Λ ±ıÀ·ı flÎ√ ⁄ıÁı … Ë_‹ıÂÎ_. ±Î Á_ÁÎfl‹Î_ ›

»ı ÷ı ±ı flÎ√, ±ı ⁄‘˘ ’ıÁı »ı fiı, ÷ı ÂÎ_Ï÷fiı ·¥fiı ⁄ıÁı, ’HÎ ±ı ÂÎ_Ï÷

±ı ±ÎÁ„@÷‰Î‚Ì ÂÎ_Ï÷, ÷ı ◊˘Õ˘ ¿Î‚ flËÌfiı ’»Ì …÷Ì flËı. ±ıÀ·ı ‰œı

’λ˘. ±fiı ±Î ÷˘ flÎ√ ⁄ıÃ˘ ±Î‹Î_ ⁄Ì…\_ ˢ› fiËŸ fiı ! ±Î ÷˘

±Ω›⁄Ì ±Î ¿Î‚fiÌ, Ωı Á‹…ı ÷˘ ¿Î‹ ¿ÎœÌ fiάı. ±fiı ±ÎÕ<_ «Î·ı ÷˘

¨‘_ › ◊¥ Ω›. ≠ÂV÷ flÎ√ ¿˘¥ ¿Î‚ı ⁄ıÃ˘ … fi◊Ì fiı ! Ωı ⁄ıÃ˘ ˢ÷

÷˘ ±Î…ı ±Î ÿÂÎ … fiΠˢ› fiı !

≠ÂV÷ flÎ√ ±ı … ±Î ¿Î‚fi˘ ‹˘ZÎ !

±Î ≠ÂV÷ flÎ√ ±ı ‰Ì÷¶ıÊ ¿Ëı‰Î› »ı. ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ fi◊Ì

¿Ëı‰Î÷_. ‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ±Î ≠ÂV÷ flÎ√ı › ∂ÕÌ Ω› ’»Ì. ≠ÂV÷ flÎ√

÷˘ ±Î ¿Î‚‹Î_ ⁄Ë ÏË÷¿ÎflÌ »ı. ±Î ≠ÂV÷ flÎ√ flËıfiı ÷˘ ΩHΉ_ ¿ı

±Î’H΢ ‹˘ZÎ ◊¥ √›˘. ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄‘Î_ flÎ√fiı ÷˘ÕÌ fiάı. ⁄ËÎflfiÎ_ ⁄‘Î_

› ‹˘…¢¬, ⁄‘Î_› flÎ√˘fiı ÷˘ÕÌ fiάı ±Î flÎ√. ±ıÀ·ı ±Î ≠ÂV÷ flÎ√

µI’Lfi ◊›˘, ÷ıfiı ±Î ¿Î‚‹Î_ ‹˘ZÎ ¿Ëı‰˘.

≠ffi¿÷ν — ≠ÂV÷ flÎ√fi_ ¿Î›˝ Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ¿Ëı, ≠ÂV÷ flÎ√ ⁄Ì∞ …B›Î±ı◊Ì, ωfiÎÂÌ

«ÌΩı‹Î_◊Ì flÎ√ µÃÎÕı ±fiı ±Ï‰fiÎÂÌ ÷k‰ ≠√À›_ »ı F›Î_ ÷ıfiÌ µ’fl

±ıÀ·ı iÎÎfiÌ ’vÊ µ’fl flÎ√ ⁄ıÁ‰Î◊Ì ±ıfi˘ …·ÿÌ µ¿ı· ±Î‰Ì Ω› »ı.

≠ÂV÷ flÎ√ ⁄ıÃÎ_ ’»Ì, ±Î ⁄ıÁÌ flËı·˘ flÎ√ ’λ˘ µ¬ÕÌ Ω›.

±Î ⁄ıÃÎ_ ’»Ì ’λ\_ µ¬ÎÕ‰Îfi_, «Ò·˘ Á‚√Ή‰Îfi˘, ¬Î‰Îfi_ ¿flÌ flèÎÎ ’»Ì

±˘·‰‰Îfi˘. ¬Î‰Îfi_ ◊¥ flèÎÎ_ ’»Ì ±˘·‰‰Îfi_ fiËŸ ?

≠ffi¿÷ν — ±˘·‰Ì fiά‰Îfi_.

ÿÎÿÎlÌ — I›Îflı ±˘·‰‰Îfi˘ ÷˘ Á‚√ÎT›˘ Â_ ¿fl‰Î_ ? ¿ËıÂı.

≠ÂV÷ flÎ√ ⁄ıÁÎÕu˘fiı ±ıÀ·ı µ÷Îfl‰˘ ’Õu˘. ±Î ÷‹Îfl˘ ⁄ıÃ˘ fi◊Ì. ÷‹Îflı

⁄ıÁÎÕ‰Îfi˘. ⁄ıÁı ±ıÀ·ı ’ı·˘ ⁄ËÎflfi˘ flÎ√ ⁄_‘ ◊¥ Ω›, ’Òfl˘ ◊¥

Ω› ! ’»Ì ±Î ⁄ıÃÎ_ ’»Ì ±Î‹Î_◊Ì ¿Îœ‰Îfi˘, ¬ıÓ«‰Îfi˘. µ¿ı· ·Î‰Ì

fiάı.

’fl‹Î◊˝ flÎ√◊Ì ‹‚ı iÎÎfiÌ !

≠ffi¿÷ν — ÷‹ı …ı ¿Ì‘_ fiı, ‹ıÓ ’Ëı·Î_ ´ë ¿›˘˝ ¿ı ±Î‰÷ı …L‹ı

’HÎ iÎÎfiÌ ‹·Âı ? ÷‹ı ¿Ì‘_ …wfl ‹‚ı. I›Îflı ¿Ëı ¿ı ÿÎÿÎ ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı

»ı ¿ı ÿÁ ·Î¬ ‰Êı˝ … iÎÎfiÌ ÷˘ ±Î‰ı. ÷˘ ’»Ì ±Î‰÷Î ¤‰‹Î_ @›Î_◊Ì

‹‚‰ÎfiÎ iÎÎfiÌ ?

ÿÎÿÎlÌ — …ıHÎı …ıHÎı ÏËÁÎ⁄ ⁄Î_K›˘ »ı ÷ıfiı ÷˘ ±Î‰ı fiı ! …ıHÎı

ÏËÁÎ⁄ ±ı‹fiÌ ΩıÕı ⁄Î_K›˘ ÷ı. F›Î_ flÎ√ ¿›˘˝ ÷ı »˘Õı ¿ı ?! Ë_ fiÎ ¿Ë_

÷˘ › »^Àı fiËŸ ±fiı ÷‹ı fiÎ ¿Ë˘ ÷˘ › »^Àı fiËŸ. ÷ı◊Ì Ë_ ¿Ë_ »\_ fiı,

‰Î_‘˘ fiÎ flά¢. √¤fl΢ fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ÿÎÿÎ, I›Îflı ±Î’HÎı ±Î√‚ ¿_¥ ‹Y›Î ˢ¥Â_ ¿ı fiËŸ

‹Y›Î ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’fl‹ÎÏ◊˝¿ flÎ√ ±fiı Á_ÁÎflÌ flÎ√ ±ı ⁄ıfiÎ_ Á_⁄_‘◊Ì

¤ı√Î_ ◊›Î »ı. Á_ÁÎÏfl¿ flÎ√ ÷˘ ⁄‘˘ ˢ› »ı …, ’HÎ ’fl‹Î◊ı˝ flÎ√ ±ı

› flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ı flÎ√fiÎ ±Î‘Îflı ’fl‹Î◊˝ ’Òfl˘ ◊Λ. flÎ√ fiΠˢ›

÷˘ ? ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘ ˢ› ÷˘ ‹ÎflÌ ΩıÕı ¿Â_ ÷‹Îv_ ¿Î‹ ’Ò fl_ ◊Λ

fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î »ı‰Àı ’fl‹Î◊˝ flÎ√ ¿Ëı‰Î› »ı. ±ı ≠iÎÎfi˘ flÎ√ »ı. ¿˘¥

ÿÎ”Õ˘› ⁄_‘fi fiÎ ±Î‰‰Î ÿı ±fiı ‹„@÷ ±’ΉÕΉı.

Page 36: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

flÎ√-¶ıÊ ! 147 148 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

[2.5]

‰Ì÷flÎ√÷Î

flÎ√‹Î_ ‰Ì÷flÎ√ !

iÎÎfi̱˘fi˘ Á‹¤Î‰ …√÷ı Ωı›˘ fi◊Ì ÿÊ‹¿Î‚‹Î_, ’Î_«‹Î

±Îfl΋Î_. Á‹¤Î‰ fiı flÎ√‹Î_ ‰Ì÷flÎ√. ±Î ÷˘, ±Î‹fiı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_

‰Ì÷flÎ√. ±flı ‹Ò±Î, ±ı‰_ fiÎ ⁄fiı, flÎ√‹Î_ ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ› ÷ı ÁΫÌ

‰Ì÷flÎ√÷Î. ÷˘ ÷‹ı flÎ√ ‰√fl ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿fl‰Î_ ‹Î_ÕuÎ. ±flı ‹Ò±Î, ⁄Ì…

÷˘ »ı fiËŸ. Âıfi˘ ±Î‘Îfl ? ¿_¥ ±Î‘Îfl Ωı¥Âı ¿ı fiÎ Ωı¥±ı ? ¿Ëı »ı,

flÎ√ ⁄‘Î_ »˘ÕÌ ÿ˘. I›Îflı ’HÎ ‰Ì÷flÎ√÷Î ÂÌ flÌ÷ı ·Î‰Ì ? flÎ√ ÷˘

iÎÎfiÌ ’fl ⁄ıÁı ÷˘, ≠ÂV÷ flÎ√, ±ı … ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. …ı ÷‹Îfl˘ √Î_Õ˘

flÎ√ Ë÷˘, ±≠ÂV÷ flÎ√ Ë÷˘, ÷ı iÎÎfiÌ ‹‚‰Î◊Ì ±ı ≠ÂV÷ ◊¥ √›˘.

±ı … ‹˘ZÎı ·¥ Ω›. ‹˘ZÎı …÷Î_ ≠ÂV÷ flÎ√fiÌ …wfl ¬flÌ ¿ı fiËŸ ?

≠ffi¿÷ν — …wfl, …wfl.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÌ … ‹A› …wfl. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î ÿÎÿÎ ’fl ÷˘ ⁄‘Îfiı

¤›_¿fl flÎ√ »ı. ËÎ, »˘ fiı flè΢ flÎ√, ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ±ı ‹˘ZÎı ·¥

Ω›.

≠ffi¿÷ν — ±ıfiı ÿÎÿÎ, ¤›_¿fl µ’‹Î ±’Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿Ëı‰Î›, ¿Ëı‰Î›. ±Î ¿Î‚‹Î_ ±Î‰_ ⁄˘·‰_ ’Õı.

≠ÂV÷ flÎ√fiı ¿ÎflHÎı fi◊Ì ‰Ì÷flÎ√ !

iÎÎfi̱˘ ±ıÀ·ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ’˙ÿ˚√Ï·¿ flÎ√ F›Î_ VËı…ı

fi◊Ì ±ı‰Î ‰Ì÷flÎ√. ’˙ÿ˚√Ï·¿ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì flèÎÎ_. ÷‹ı› ‰Ì÷flÎ√

¿Ëı‰Î±˘ ’HÎ ÷‹fiı Ë…\ ≠ÂV÷ flÎ√ »ı.

≠ffi¿÷Î — ÿÎÿÎ ¤√‰Îfifiı ≠Î◊fiÎ ¿fl˘ ¿ı ±Î …L‹‹Î_ iÎÎfiÌ ’vÊ

‰Ì÷flÎ√ fi ◊¥ Ω›. Ωı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ …Âı ÷˘ ¿˘¥fiÎ ¤Î√ı fiËŸ ±Î‰ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı. ◊Λ ±ı‰Î › fiËŸ fiı ! ¿Î‚ı › ±ı‰˘

»ı, ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ ±ı‰_ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ±Î ¿Î‚‹Î_ ◊Λ ±ı‹ … fi◊Ì ?

ÿÎÿÎlÌ — ◊Λ ±ı‹ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ ÷‹Îflı ÁÌŒÎfl fiËŸ ¿fl‰Ì

’Õı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±‹Îflı g«÷Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, Ï«_÷Î ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ±Î ¿Î‚fiÌ ‰ÎÕ ±ı‰Ì

»ı ¿ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ ¿ı fiËŸ. ◊Λ … fiËŸ, Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î.

Á‹I‰fiÌ Á‹Î·˘«fiÎ !

≠ffi¿÷ν — Á‹I‰ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î. √΂ ¤Î_Õı ÷ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ fiËŸ, ‹Îfi ±Î’ı

÷ıfiÌ ’fl flÎ√ fiÎ ◊Λ. ‹Îfi ±Î’ı ÷˘ √‹ı. ±ıfiı ±Î’HÎı »^À ±Î’̱ı

»Ì±ı. ±ıfiı ·Î¥¿-ÕÌV·Î¥¿ ¿Ë̱ı »Ì±ı. ’ı·_ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı …\ÿ_

’ÿ »ı. ˉı ±Î ÷˘ ‹Îfi ±Î’ı ÷˘ √‹ı, flÎ√ fiÎ ◊Λ. ‹Îfi ±Î’fiÎfl

…ı ˢ›fiı ÷ı √‹ı, ÷ıfi_ fi΋ flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±Î ÷˘ ‹Îfi ±Î’ı ÷ı ±‰V◊Î

√‹ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ’Îr˝fiÎ◊fiÎ ‰Ì÷flÎ√fiÌ ‰Î÷ »ıfiı, ¿ı ‘flHÎıLƒÿı‰ »ı ÷˘

±ı‹HÎı flZÎHÎ ¿›* ±fiı ¿‹Ã »ı ÷ı ±ı‹HÎı µ’Á√˝ ¿›Î˝, ÷˘ › ¤√‰ÎfifiÌ

Page 37: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 149 150 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Á‹ƒÏp ±ıÀ·ı ⁄_fiı ’fl Áfl¬˘ … ¤Î‰. ±ÎfiÌ ’fl ¶ıÊ fiËŸ, ±ÎfiÌ ’fl

flÎ√ fiËŸ.

ÿÎÿÎlÌ — ¿‹Ã µ’fl Ï⁄·¿<· …ıfiı ¶ıÊ fi◊Ì ±fiı ‘flHÎıLƒ µ’fl

…ıfiı flÎ√ fi◊Ì. µ’¿ÎflÌ ≠I›ı flÎ√ fi◊Ì ±fiı ¤›_¿fl ±’¿ÎflÌ »ı, ÷ıfiÌ

µ’fl Ï¿_Ï«÷˚‹ÎhÎ ¶ıÊ fi◊Ì.

’HÎ ±ı ‰Ì÷flÎ√fiÌ ’ÎÁı ω√÷ ˢ› ¿ı ±Î ±ıfiÎ ’H›¿‹˝fi˘ µÿ›

»ı, ±ıÀ·ı ±ı ’H›¿‹˝fi˘ µÿ› ¤˘√‰Ì flè΢ »ı. ±Î ’Î’¿‹˝fi˘ µÿ› »ı.

±Î ’Î’¿‹fi˘ µÿ› ¤˘√‰Ì flè΢ »ı. ‰Ì÷flÎ√ ’˘÷ı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ flËı »ı,

ΩHÎı ÷˘ ⁄‘_ ›. ±ı ¿_¥ ±ı‰Î fi◊Ì ¿ı ’λ‚ ◊Λ »ı ÷ı fiÎ ΩHÎ÷Πˢ›.

µÿÎÁÌfi÷Î◊Ì Âw±Î÷ !

…ı √_‘Λ »ı ÷ıfiÌ µ’fl ¶ıÊ ◊Λ »ı ±fiı Á√_‘Ì ±Î‰ı »ı ÷ı‹Î_ flÎ√

◊Λ »ı. ±ı ±Î ⁄ı լΠ∂¤Î fiı ÷ıfiÎ◊Ì Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘ »ı. ±fiı ÷ı‹Î_

±Î‹Î_fi_ ¿Â_ »ı … fiËŸ. ±Î ⁄‘_ Á_ÁÎfl T›‰V◊Î … »ı. ±Î ⁄‘_ Á‹Î…

T›‰V◊Î, ÁÎfl_ fiı ¬˘À<_ fiı ±Î‹ fiı ÷ı‹ !

ÿflı¿ Ωı‰ÎfiÌ ‰V÷, iÎı› ‰V÷fiı …\±ı ±ı. …\±ı ’HÎ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ,

±ıfi_ Â_ ¿ÎflHÎ ¿ı iÎı›fiı iÎı› V‰w’ı … …\±ı »ı. ±Î ÁÎfl_-¬˘À<_ I›Î_ ˢ›

fiËŸ. ÁÎfl_-¬˘À<_ ±Î ⁄‘_› ¤˛Î_Ï÷ »ı.

ËÎ, ±Î’HÎÎ ·˘¿˘ √Λfi˘ ’˘ÿ‚˘ ηı ±fiı ‹ÎHÎÁfi˘ fiΠηı. ±Î

÷˘ ±ı› ’˘ÿ‚Î … »ı fiı ! ±ıfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? I›Îflı ¿Ëı, ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ±ı‹

¿ı ±ÎËÎËÎ... ±ıÀ·ı ±ıfiı ’˘÷Îfiı … ⁄‘Ì ±Î ±ıfiÌ Ï¿o‹÷ √˘Ã‰ı·Ì »ı,

‰ıS›±ıÂfi ’˘÷ı … ¿flı·Ì »ı ±Î. ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl ±Î‰_ ¿Â_ »ı fiËŸ. Á√_‘ ˢ›

¿ı ÿ√*‘ ˢ› ⁄ı› Áfl¬_ »ı ¿<ÿfl÷fiı CÎıfl. ±fiı I›Î_ Áfl¬_ »ı ±fiı ±ËŸ Áfl¬_

fi◊Ì. I›Î_ Áfl¬_ ÂÌ flÌ÷ı »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ⁄‘_ iÎı› V‰w’ı »ı.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ ◊›Î ±ıÀ·ı µÿÎÁÌfi÷Î ÁËı…ı flËı iÎı›˘

≠I›ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ ! ±ı ÷˘ V‰¤Î‰ı … µÿÎÁÌfi÷Î, ±ıfi˘ ⁄ÌΩı √HÎ

… fi◊Ì I›Î_ ’»Ì, µÿÎÁÌfi … »ı fiı ! ±Ëo¿Îfl ÁÎ◊ı ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı ±ı

µÿÎÁÌfi÷Î. ±ıfiı ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ⁄˘·Î›. ¿ÎflHÎ ¿ı Ë…\ ±Ëo¿Îflfi_ ’˘≥fi

»ı ±fiı ±Î ’˘≥fi ‰√flfi_ »ı ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿Ëı‰Î›.

ˉı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝‹Î_ µÿÎÁÌfi÷Î ¿Ëı‰Î›. »ıS·Î ±‰÷Îfl‹Î_

‰Ì÷flÎ√. ±ËŸ »ı ÷˘ iÎÎfi ‹‚÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ‰Ì÷flÎ√. ¬Î·Ì Á‹…‰Îfi_

… »ı, ¿fl‰Îfi_ ¿Â_ fi◊Ì.

ÿÎÿÎ ÿı¬ı ωÂ΂÷Î◊Ì fiı ‹ÎHÎı ±ˆr›˝ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı CÎHÎ̉Îfl ±ı‹ ◊Λ ¿ı ≥„Lƒ›˘ ⁄‘Ì ‰Ì÷flÎ√fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ?

≠ffi¿÷Î — ‰Ì÷flÎ√ fiËŸ, ’HÎ ±ıfiı flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ¿o¥. ±Î_¬◊Ì

¿˘¥ ‰V÷ Ωı¥ ˢ› ±Î’HÎı, ÷˘ ±Î_¬fiı ÷˘ ±ıfiı ÿı¬ÎÕ‰Îfi˘ … √HÎfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄÷Ήı, ⁄Á. ±Î’HÎı ±ËŸ›Î ±Î√‚ ±ı¿ ÿÒfl⁄Ìfi ‹Î_◊Ì

Ωı¥±ı, ÷ı ÿÒfl⁄Ìfi Ï⁄«Îfl<_ Â_ ¿flı ? ±ı ÿÒfl⁄Ìfi‹Î_◊Ì ΩıfiÎfl΋Î_ flÎ√ »ı

÷ı◊Ì ’ıHÎı flÎ√ »ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îfl΋Î_ ±iÎÎfi ˢ› ÷˘ ⁄‘_ ¨‘_ ÿı¬Î›.

≥„Lƒ›˘ Ï⁄«ÎflÌ Â_ ¿flı ? ‹fiı ·˘¿˘ ¿Ëı ¿ı, “ÿÎÿÎ ÷‹fiı ÿÏfi›Î ¿ı‰Ì

ÿı¬Î› »ı ?” ‹ıÓ ¿èÎ_, “ÁÒ›˝ ’ÕÌ √›ı·˘ ÿı¬Î› »ı ‹fiı.” ‹Ò±Î √Î_Õ˘ »\_ ¿ı

Â_, ¿o¥ ¤Îfi »ı ? ‹fiı ±Î ¿o¥ ÷ÎflÎ◊Ì …\ÿÌ Ω÷fi_ ÿı¬Î÷_ ËÂı ? ÷fiı

ÿı¬Î› »ı ±ı‹Î_ ÷fiı flÎ√-¶ıÊ »ı ±fiı ‹fiı ±ı‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì ±ıÀ·˘ …

Œıfl. ÷fiı …ı ÿı¬Î› »ı ±ı‰_ ‹fiı ÿı¬Î› »ı.

±fiı ⁄Ì…\_, ÷fiı fiÎ ÿı¬Î÷_ ˢ› ±ı‰_ ‹fiı ±fi_÷ ⁄‘_ ÿı¬Î› ±ı ‹ÎflÎ

iÎÎfifiÌ Ï‰Â΂÷Î »ı ±fiı ±ˆr›˝’b_ »ı. ’HÎ ÷fiı ÷ÎflÎ ±ˆr›˝ ≠‹ÎHÎı,

ÿı¬Î› ÷fiı. ÷ÎflÌ ‰ÎÕ ≠‹ÎHÎı, ¿Q’εLÕ ≠‹ÎHÎı. ±ˆr›˝’b_ ±ıÀ·ı

¿Q’εLÕ. ±Î¬Î …√÷fi_ ¿Q’εLÕ ◊¥ Ω› ±ı ±ˆr›˝’b_, ’ÒHν !

‰Ì÷flÎ√÷Î ≠√À @›Îflı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ?

≠ffi¿÷ν — ±‹fiı ‹ËÎI‹Î±˘fiı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î @›Îflı ≠√À

Page 38: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 151 152 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

◊Λ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı¿Õı ±ı¿◊Ì Á˘ Á‘Ì ·¬÷˘ ˢ› ÷˘ ¿_¥ ±ı¿ÿ‹ Á˘

±Î‰Ì Ω› ?

≠ffi¿÷ν — fi◊Ì ±Î‰÷Î.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıÀ·ı ‰ÌÁ ·A›Î ’»Ì ±ı¿‰ÌÁ, ⁄ΉÌÁ, hÎı‰ÌÁ,

«˘‰ÌÁ ±Î’HÎı ±Î√‚ ·¬Î› »ı ¿ı fiËŸ ±ı Ωı‰_. ±ıÀ·ı ±ı ÷˘ ’Òfl_ ◊¥

Ω›. ±ı … ’Òfl_ ¿flı »ı. ±Î’HÎı ’Òfl_ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì. ±ı V’ÌÕ … ’Òv_

¿flÂı.

’Ëı·Î_ »ı ÷ı flÎ√-¶ıÊ ¿ı‹ ±˘»Î_ ◊Λ ±ı Ωı‰_. ˉı ’SÀÌ ¬Î‘Ì

±‰‚Î’HÎÎfiÌ Á‰‚Î’HÎ΋Î_, ±ıÀ·ı ˉı ‰Ì÷flÎ√÷Î ¿ı‹ ‰‘ı, ’ÒHÎ ◊Λ ±ı

÷flŒ ƒÏp √¥. ’Ëı·Î_ flÎ√-¶ıÊ ±˘»Î_ ¿fl‰ÎfiÌ Ë÷Ì. …√÷ ±Î¬_ flÎ√-

¶ıÊ ±˘»Î_ ¿fl‰Î ËÎv ‹Î◊ο>À ¿flı »ıfiı ! ±Î¬˘ ÿËÎÕ˘ Ωı µ’ÎÏ‘, Ωı

Ï«_÷Î, Ωı ‰flÌ, ÏhÎω‘ ÷Î’ ¤›_¿fl.

‰Ì÷flÎ√÷Î ¿ı‰Ì ±Î’HÎfiı, ◊˘ÕÌ ±‹◊Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î, ±ı¿ ±_ ’HÎ

‰Ì÷flÎ√÷Î. flÎ√-¶ıÊfi_ Á‰Î*Â’b_ √›_ ¿Ëı‰Î› ±ı ! ±ı¿ ±_ ’HÎ

‰Ì÷flÎ√÷Î flÎ√-¶ıÊfiÎ ‹ËŸ flÁ Á‰Î*Â’HÎı µÕÎÕÌ ÿı. ÿı¬Î› ¬flÎ_ flÎ√-

¶ıÊ, ’HÎ flÁ fiΠˢ› ‹ËŸ. ±ı ‰Ì÷flÎ√÷Î ÷˘ …\±˘ !!!

≠ffi¿÷ν — ±Î’fiÌ ‰Ì÷flÎ√÷Î ‹ËÎI‹Î±˘‹Î_ @›Îflı fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı

µ÷flÂı ?

ÿÎÿÎlÌ — …ı‹ …ı‹ ‹ÎflÎ À«‹Î_ flËıÂı ÷ı‹ ÷ı‹ ±ı, ±Î ÷˘ √˘¬Ìfiı

Â̬‰Îfi_ fi◊Ì, Ωı¥fiı Â̬‰Îfi_ »ı.

±Î_A›˘ Á΋_ …\±ı ·˘¿˘. ±Î_A›˘‹Î_ ¿ı‹ ·˘¿˘, ∞‰‹ÎhÎ …\±ı »ı,

I›Îflı ¿ËıÂı, “±Î_¬‹Î_ ⁄‘_ ‰_«Î›, ¤Î‰ ! Â_ ¤Î‰ »ı ÷ı ⁄‘_› ‰_«Î›.”

±ıÀ·ı ·˘¿ Á‹∞ Ω› ¿ı ¤¥ »ı ±ıfiı CÎfl‹Î_ ’ıÁ‰Î fi ÿı¢. ±ıfiÌ

±Î_¬‹Î_ ⁄fl˘⁄fl ÁÎflÎ ¤Î‰ fi◊Ì, ¿ËıÂı. ±ı‰Ì flÌ÷ı iÎÎfiÌfiÌ ±Î_¬‹Î_

‰Ì÷flÎ√÷Î ÿı¬Î›, ¿˘¥ …B›Î±ı flÎ√ ¿ı ¶ıÊ ±ı‰_ ¿Â_ ÿı¬Î› fiËŸ.

¿<fl¿<fl̛Πfl‹÷Î fiΠˢ› ¿˘¥ Ω÷fiÎ_. ·Z‹ÌfiÌ ¤Ì¬ fiΠˢ›, ⁄‘_ ¿Â_

ˢ› fiËŸ, ±ı¿·Ì ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ›. ±ı Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ’˘÷Îfiı ±Î‰ÕÌ Ω›.

⁄Ì…\_ ¿Â_ ±Î‹Î_ »ı fiËŸ.

±Î ÷˘ ‘_‘ÎfiÌ ‰Î÷ ¿v_ »\_ ¿ı, ±ı¿ Œıfl˘ ‹ıÓ ±ı¿ …HÎfiı ¿èÎ_, ±Î

±Î‹Î_ Â_ ¿fl‰Îfi_ »ı ÷ı ? fiËŸ …ı‰Ì «Ì…‹Î_ ±Î ÷ı_ ±ÎÀ·˘ ÀÎ¥‹

⁄√ÎÕu˘”÷˘. I›Îflı ¿Ëı, “’HÎ ‹fiı ¿˘¥±ı ¿flÌ ⁄÷ÎT›_ fi◊Ì. fiËŸ ÷˘ Ë_

…SÿÌ◊Ì ¿flÌ fiά÷.” I›Îflı ‹ıÓ ±ı¿ ÿÎ”Õ˘ ¿flÌ ⁄÷ÎT›_, ÷ı ⁄Ì…ı ÿËÎÕı ±ıHÎı

¿flÌ ⁄÷ÎT›_. fiËŸ ÷˘ ⁄ı ‹ËÌfiÎ◊Ì ◊÷_ Lˢ÷_. ÷˘ ±ıfiÌ …ı ¿‚Î Ë÷Ì, ±ı

ÿı¬ÎÕÌ ÿÌ‘Ì. ±ı› ¿‚Î ÂÌ¬Ì √›˘ fiı ±ı› ¿fl‰Î ‹Î_Õu˘.

±ıÀ·ı ±Î ±Î‹ Ï◊›flıÀÌ¿·◊Ì fiËŸ ÿÎ”Õ˘ ‰‚ı, ≠ı„@À¿·Ì Ωı¥Âı.

Ï◊›flıÀÌ¿· ÷˘ ¬Î·Ì ΩHΉΠ‹ÎÀı … »ı. ≠ı„@À¿·Ì ±ıÀ·ı Â_ ?

≠ı„@À¿·‹Î_ ÷˘ iÎÎfiÌ ’vÊfiı Ωı‰Î◊Ì, ±ıfiÌ ’ÎÁı À«‹Î_ ±Î‰‰Î◊Ì ⁄‘_

≠ÎM÷ ◊¥ Ω›. ÁËıΩÁËı… ≠ÎM÷ ◊Λ. ±ı ÷˘ ÷‹fiı µÿ›fi˘ ±‰Áfl

ˢ› fiËŸ. fiËŸ ÷˘ ‹fiı ÀˆÕ¿Î‰fiÎfl˘ ¤ı√˘ ◊›˘ ˢ› fiı ÷‹fiı ÷ı Ωı‰Îfi_

‹‚ı I›Îflı ¬flÌ ‹Ω ±Î‰ı !

‰Ì÷flÎ√ ƒ„WÀ◊Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î !

≠ffi¿÷ν — ⁄‘_ ‰Ì÷flÎ√ ÿı¬Î› ÷˘ ±ı ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ, ÷˘ ±ıfiı ⁄‘_

‰Ì÷flÎ√ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ÷˘ ±ı ’˘÷ı flÎ√Ì-¶ıÊÌ »ı ±I›Îflı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ. ±ı flÎ√Ì-¶ıÊÌ fi◊Ì, ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ ◊‰_ »ı. ’HÎ Ë…\

◊›˘ fi◊Ì ±ı „V◊Ï÷‹Î_, ±ı ƒ„WÀ ±Î‰Ì fi◊Ì ’ÒflÌ. ’ÒflÌ ƒ„WÀ ¬Ò·Ì fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ±ıfiÌ „V◊Ï÷ ¿¥ ¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ ’»Ì ◊Âı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î iÎÎfi »ı …ıfiı ±ı ·˘¿˘ ‹ÎÀı … fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — Ëo±. ⁄ÌΩfiı fiËŸ.

Page 39: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 153 154 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

≠ffi¿÷ν — ⁄ÌΩfi_ ¿ı‰_ ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄ÌΩfi_ ÷˘ ±ı «Î· … »ı ! flÎ√-¶ıÊ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ ˢ›

fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — ±ıfi_ ’HÎ Ï‹l«ı÷fi ‰Ì÷flÎ√ ¿Ì‘_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’˘÷ı ±Î¬˘› ‰Ì÷flÎ√ »ı. ‰Ì÷flÎ√ »ı, ±ı‰_ Ωı

Á‹Ω› ÷ı ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘ ±ËŸ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ±ıfiı ‰Ì÷flÎ√ Á‹…‰Îfi˘ »ı ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ Ωı Á‹Ω› ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘.

≠ffi¿÷ν — ±ı ¿¥ ƒÏp±ı ±ı‰_ Á‹Ω› ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Î÷ ±ı ±ı‹ … »ı ’HÎ ±ı ‰Î÷ Á‹Ω‰Ì Ωı¥±ı. Ωı

’˘÷ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ Ω›, ÷˘ …√÷ ‰Ì÷flÎ√ ÿı¬Î›. ±ı‰˘ ƒÏWÀŒıfl

◊¥ Ω›, ÷˘ ¿Î‹ … ◊¥ Ω›fiı !

±Î ’Î_«Á˘ √Λ˘ …÷Ì Ë˘› ’HÎ ±Î’HÎfiı ±ı‹Î_ Áfl¬_ … ·Î√ıfiı !

‰Ì÷flÎ√ flËı÷Î fi◊Ì, ‹Ò±Î ? Áfl¬_ … ·Î√ı »ıfiı ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ËÎ. Áfl¬_ … ·Î√ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ÷˘ ‹fiW› ±ı¿·Î‹Î_ … ⁄‘Ì ¤Î_…√Õ »ı fiı

±Î’HÎfiı ! ±fiı ÷ı› ÷‹ı ±‹ıÏfl¿Î, ⁄Ì…ı ⁄‘ı ‰Ì÷flÎ√ … »˘fiı ÷‹ı. ±Î

÷‹ÎflÌ ŒÎ¥·˘ ’Òfl÷Ì … »ıfiı ¤Î_…√Õ. @›Î_ @›Î_ ¤Î_…√Õ »ı ?

≠ffi¿÷ν — ŒÎ¥· ’Òfl÷Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±fiı ŒÎ¥·˘ ÷˘ ÷‹Îflı ÏËÁÎ⁄ ±Î’‰Î ‹ÎÀı … ¤ı√Ì

◊›ı·Ì »ı ±fiı ÷ı ‰Ì÷flÎ√ … »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı …ı ¿Ì‘_ ¿ı …√÷ ‹ÎhÎ ±Î¬_ Ïfiÿ ˝Ê »ı, ±ı...

ÿÎÿÎlÌ — Ïfiÿ ˝Ê »ı ±ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ flV÷˘ »ı ’HÎ ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ

¿Ë̱ı. ‰Ì÷flÎ√ ¿Ë̱ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√fiÎ µ’fl ωflΑfiÎ ◊¥ ¿Ëı‰Î›.

‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ±ıÀ·ı Ïfiÿ ˝Ê ¿Ë̱ı »Ì±ı.

≠ffi¿÷ν — ÷‹ı Ë‹HÎÎ_ …ı ¿Ì‘_fiı ¿ı ±Î‹Î_ flı¿ÕÛ ⁄˘·ı, “÷_ «˘fl »˘,

«˘fl »˘” ÷˘ ÿÎÿÎ ±ı‹ ω«Îfl ◊Λ ¿ı ¬flı¬fl Ë_ Â_ »\_ ? ±ı ΩHΉÎfiÌ

≥E»Î ◊Λ ¬flÌ ±fiı ±_ÿfl µ÷flÌ ±fiı ¢‘Ì ¿Îœ‰Îfi_ «˘fl »ı ¿ı fiËŸ

±ıfiÌ M≤J◊¿flHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊Λ.

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı‰_ fi◊Ì. «˘fl ËÂı ÷˘› ‰Î_‘˘ fi◊Ì ¿ı «˘fl fiËŸ

ˢ› ÷˘ › ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ‰Î@› ±ı‰_ ◊Λfiı …√÷ ‰Ì÷flÎ√ ÿı¬Î›

÷˘ µ¿ı· ±Î‰Ì √›˘.

ÿÎÿÎlÌ — …√÷ ‰Ì÷flÎ√ »ı ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·Î›. …√÷ Ïfiÿ ˝Ê »ı

⁄˘·Î›. Ïfiÿ ˝Ê ÿı¬Î› »ı ±Î …√÷.

≠ffi¿÷ν — ±Î ⁄‘Ì …ı ÿı¬Î‰‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı ⁄‘Ì Ï‹¿ıfiÌ¿·

≠Ïø›Î±˘ »ı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ΩHÎı ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ±Îfiı ¿Ëı‰Î›fiı ! ±Î fiÎ ¿èÎ_

¿ı ¤¥ ±Î Àı’flı¿ÕÛ ⁄˘·ı »ıfiı ! ±ıfiÎ …ı‰Ì ⁄‘Ì Ïø›Î±˘ »ı.

…√÷ Ïfiÿ ˝Ê »ı, ¤˘√‰ı ±ıfiÌ ¤Ò· »ı, ±Î ⁄‘_ Â_ ÁÒ«‰ı »ı ?

…√÷ Ïfiÿ ˝Ê ÿı¬Î›fiı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ … ÿı¬Î›_ ¿Ëı‰Î›. ‰Ì÷flÎ√ ÏÁ‰Î›

¿˘¥ Ïfiÿ ˝Ê ˢ¥ ¿ı fiËŸ. ÷‹fiı Á‹Ω› ¬fl<_ ¿ı ±Î ‰Î@› ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ, ⁄fl˘⁄fl Á‹Ω› »ı.

“Ë_” - “‹Îfl_” √›ı ‰Ì÷flÎ√ !

ÿÎÿÎlÌ — ±Î Ï‹l«ı÷fi‹Î_, …ı Ë_’b_ »ı, ‹ÎflÎ’b_ »ı ÷ı ¿ÎœÌ ·Ì‘_

±ıÀ·ı ◊¥ flèÎ_ Ï‹l«ı÷fi ‰Ì÷flÎ√Ì. Ë_-‹ÎflÎ’b_ ¿ÎœÌ fiÎA›_ ±ıÀ·ı

Page 40: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 155 156 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‰Ì÷flÎ√Ì ◊¥ √›˘.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±Î iÎÎfi ˢ› ÷˘ … ⁄fiÌ Â¿ı fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ fiËŸ ÷˘› ‰Ì÷flÎ√Ì »ı. ’HÎ Ë_-‹ÎflÎ’HÎÎfiı ·Ì‘ı

… flÎ√-¶ıÊ ◊Λ »ı. Ë_-‹ÎflÎ’b_ ‰Î’flı fiËŸ, iÎÎfi fiΠˢ› ÷˘ ‰Ì÷flÎ√

… »ı.

≠ffi¿÷ν — ±iÎÎfi÷Πˢ› ±ıÀ·ı ±ı¿Î¿Îfl ˢ› … fiı, Ë_’HÎ_-

‹Îfl_’b_...

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷˘› ¿Ëı »ı, ‰Î’flı fiËŸ ±ıÀ·ı ¿Â_ fiËŸ. ‰Î’flı

±ıÀ·ı √˘fi. Ï‹l«ı÷fi ÷˘ ±ı‰_ … »ı, ‰Ì÷flÎ√Ì … »ı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Á΋Π‹ÎÀı ‰Ì÷flÎ√ »ı. ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ±ı‰_ ¿Î_¥

…\ÿ_ »ı ? ±ıÀ·ı ÁÎ‹Ì T›„@÷ ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı ‰Ì÷flÎ√ … ˢ› »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î

‹Î_√˘ »˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ ! ±ı ±Î’HÎÌ Ëµ, ⁄‘_ ‰Ì÷flÎ√ … »ı. Õ¬˘Õ¬·

Œ@÷ ±Î ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î ⁄ıfi˘ »ı. ±ı ⁄ı fiΠˢ› ÷˘ ¿Â_ »ı fiËŸ.

flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ› ÷˘ ÁË… ˢ› ! ÁËı…ı ≠¿ÚÏ÷ Œ›Î˝ ¿flı, ⁄Á.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹Î_ ÕˇÎ‹ıÀÌ¿ ±Ëo¿Îfl-‹‹÷Î ’HΠˢ›.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfi˘ ‰Î_‘˘ fiËŸ. ÕˇÎ‹ıÏÀ¿ ±Ëo¿Îfl ±ı› ‰Ì÷flÎ√

¿Ëı‰Î›. ±ıfiı (fiÎÀ¿fiÌ) Ï’_√‚Î ◊‰Î‹Î_ flÎ√ı› fi◊Ì fiı ¶ıÊı› fi◊Ì.

ÕÌÁÎ¥ÕıÕ »ı ‹ÎÀı ◊Λ »ı. ±ı flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. …ı◊Ì …√÷ Ïfiÿ˘Ê √HÎΛfiı.

Ï‹l«ı÷fi Ïfiÿ ˝Ê ¿ı‹ ¿Ëı‰Î› »ı ?

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı Ï‹l«ı÷fi‹Î_ flÎ√-¶ıÊ …ı ˢ›, ±ı ±Î‰÷Î

¤‰fiÎ ‹ÎÀıfi_ ¿ÎflHÎ »ıfiı ? ±ıÀ·ı ±I›Îflı ±Î ¤‰‹Î_ ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ … √HÎÌ

¿Λ ±ı‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Ì÷flÎ√ »ı … ±ı ÷˘. ÷ı◊Ì ÷˘ ±Î¬Î …√÷fiı Ïfiÿ˘Ê

Ωı¥ ¿ı.

≠ffi¿÷Î — ’˘÷Îfi˘ ±Ëo¿Îfl-‹‹÷Îfi˘ Õ¬˘ »ı ±ıÀ·ı ’ı·_ flÎ√Ì-¶ıÊÌ

⁄fiı ÷˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄fiı ÷ıfiı fi¿ÁÎfiÌ »ı, ⁄ÌΩfiı Â_ fi¿ÁÎfi ? ⁄ÌΩfiı

Â_ ·ı‰Î-ÿı‰Î ? …ıfiı ⁄fiı ÷ıfiı fi¿ÁÎfi, ÷ıfiı ±Î‰÷Î ¤‰fi_ ¿ÎflHÎ.

≠ffi¿÷ν — ±fiı »÷Î_ ±I›Îflı ±Î ‹ÂÌfiflÌ …ı ≠‰÷˝fiÎ ¿flı ±ı

‰Ì÷flÎ√‹Î_ √HÎΛ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√ … »ı. ±Î ±Î_¬ı› ‰Ì÷flÎ√ »ı, ¿Îfiı› ‰Ì÷flÎ√

»ı. ¿˘¥ Ωı √΂˘ ¤Î_Õı ÷˘ ¿Îfi »ı ÷ı ¿>ÿο>ÿ fiÎ ¿flı, ‹ËŸ‰Î‚˘ ¿>ÿο>ÿ ¿flı.

≠ffi¿÷ν — ‹ËŸ‰Î‚˘ ±ıÀ·ı ¿˘HÎ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Ëo¿Îfl fiı ‹‹÷Î.

≠ffi¿÷ν — ¿>ÿο>ÿ ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ fiÎ Ω› ? ±ı ±Áfl ◊¥ »ı

±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿>ÿο>ÿı› «Î·ı ’HÎ ÷ı ÁË… ˢ‰_ Ωı¥±ı. ¿>ÿο>ÿı› «Î·ı,

‹Îfl_‹Îflı› «Î·ı fiı ‰Ì÷flÎ√ flËı, ‹Îfl_‹ÎflÎ ’HÎ ¿flÌ Â¿ı, flÎ√-¶ıÊ flÏË÷.

±Î iÎÎfi ˢ› ÷˘ flËÌ Â¿ı.

±Î …·ı⁄Ì ‰Ì÷flÎ√ »ı, ’˘≥fiı› ‰Ì÷flÎ√ »ı, ±Q≤÷ı› ‰Ì÷flÎ√

»ı. ⁄‘Ì «Ì… ‰Ì÷flÎ√ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±Î ∞‰÷Î_ ÿı¬Î› »ı ±ı ⁄‘Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı› ⁄‘Î_ ‰Ì÷flÎ√ »ı. ±ıÀ·_ Ωı Á‹∞ Ω› ÷˘ ¿Î‹

◊¥ Ω›. ±ı Á‹∞fiı ±Î T›‰ËÎfl‹Î_ flËıfiÎflÎ ’˘÷ı ÷˘ ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›Î.

±Î ⁄‘Îfiı ‰Ì÷flÎ√ …\±ıfiı, ‰Ì÷flÎ√ ±ıÀ·ı Â_ ? ±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı

»Ì±ı ? ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı÷Î fi◊Ì, ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰_ √fi˘ »ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±Á·

‰Ì÷flÎ√fiı, ±Î ‰Ì÷flÎ√fiı ±ıfiÌ ‰ıS› fiÎ flËı. ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ fiËŸ ¿Ëı÷Î.

Page 41: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 157 158 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

±Î’HÎı Â_ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ∞‰‹ÎhÎ, ÷‹Î‹ ∞‰˘ Ïfiÿ ˝Ê … »ı. ÿ˘ÏÊ÷

ÿı¬Î› »ı ÷ı … ¤˛Î_Ï÷ »ı. ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ fiÎ ¿Ë̱ı. ‰Ì÷flÎ√fi_ »ı ÷ı

ÏÕ‰ıS› ◊Λ, ‰Ì÷flÎ√ fiÎ ⁄˘·Ì±ı. ⁄Î¿Ì Ωı ‰Ì÷flÎ√ »ı ±ı‰_ Á‹∞

Ω›fiı ◊¥ flèÎ_, ¬·ÎÁ … ◊¥ √›_.

±Î flı¿ÕÛ √΂˘ ¤Î_Õ÷Ì Ë˘› ÷˘ ? flı¿ÕÛ √΂˘ ¤Î_Õı ¿ı, “«_ÿ ÷_ «˘fl

»ı, «_ÿ ÷_ «˘fl »ı, «_ÿ ÷_ «˘fl »ı” ÷˘ Â_ ¿fl<_ ?

≠ffi¿÷ν — flı¿ÕÛ Ë˘› ±ıÀ·ı ËÁ‰_ ±Î‰ı ’»Ì.

ÿÎÿÎlÌ — ±Î› flı¿˘ÕÛ »ı ÷ı. ’HÎ ÷_ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı ¿ı ±ı ⁄˘S›˘ ±fiı

⁄˘·fiÎfl˘› ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ ¿ı Ë_ ⁄˘S›˘. ±ı‰_ »ıfiı, ±Î ’λÎ_ ⁄Ë Œ˘Õ ¿fl‰Î

…ı‰Î fiËŸ. ±Ï÷› Œ˘Õ ¿fḻıfiı I›Îflı ’»Ì ‰flÎB› ±Î‰Ì Ω›. Â_ ±Î‰Ì

Ω› ?

≠ffi¿÷ν — ‰ˆflÎ√ ·Î‰‰Î‹Î_ ⁄Î¿Ì Â_ flÎA›_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿Â_ ⁄Î¿Ì fiËŸ flÎA›_. ’HÎ ÷˘› ◊˘Õ<_ CÎb_ flèÎ_ ˢ› ÷˘

flËı‰Î ÿı‰_fiı ?

÷‹fiı ±I›Îflı flV÷΋Î_ …÷Î_ ¿Ëı ¿ı “÷‹ı fiηΛ¿ »˘, «˘fl »˘,

⁄ÿ‹Î »˘” ±ı‰Ì ÷ı‰Ì √΂˘ ¤Î_ÕÌ ÿı, fiı ÷‹fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î flËı ÷˘ ΩHΉ_

¿ı ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ±ÎÀ·Î ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î. …ıÀ·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı

∞I›Î ±ıÀ·Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ÷‹ı ¤√‰Îfi ◊›Î. ±fiı ÷‹ı …√÷ ∞÷Ì √›Î

±ıÀ·ı ’»Ì ±Î¬Î, ’ÒHν ¤√‰Îfi ◊¥ √›Î. ’»Ì ¿˘¥fiÌ› ΩıÕı ‹÷¤ıÿ

’Õı fiËŸ.

fl‹÷˘ ‹Ò¿ ÷ÎflÎ ÿıËfiı !

‰Î÷˘«Ì÷˘ ⁄‘_ ◊Λ, flÎ√-¶ıÊ fi ◊Λ. ÿıËfiı fl‹÷˘ ‹Ò¿‰Îfi˘. …ı‹

¤‹flÕÎfiı ±Î’HÎı Œıfl‰Ì±ı fiı ’»Ì ±ıfiÌ ‹ı‚ı Œ›Î˝ ¿fl÷˘ ˢ›, fl‹÷˘

‹Ò¿‰Îfi˘. ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ ◊Λ fiËŸ fiı ! “Ë_” fiı “‹Îv_” √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-

¶ıÊ √›Î. “Ë_” fiı “‹Îv_” …÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ‰Ì÷¶ıÊ ◊¥ Ω›. ’»Ì ±ı ’ı·˘

ŒÎ¥·˘fi˘ Ïfi¿Î· ¿flıfiı Á‹¤Î‰ı I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ Ω› ±ı.

≠ffi¿÷ν — ÿıËfiı fl‹÷˘ ‹Ò¿‰Îfi˘ ±ıÀ·ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Î ¤‹flÕ˘ fiÎA›Î ’»Ì …ı fl‹÷ ¿flı ±ı ⁄fl˘⁄fl. ’»Ì

ˉı ŒflÌ ±ıfiı ÿ˘flÌ ‰ŸÀ‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ’»Ì ¤‹flÕ˘ ’λ˘ ±Î‹ Œflı-

Ëflı, ’λ˘ ¨«˘ ◊¥fiı ¿>ÿı, ±ı ’λ˘ ±ı¿ …√αı ⁄ıÁÌ Ω›. ’λ\_ ±Î‹,

±Î‹ ◊Λ. ±ıÀ·ı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ËıÓÕuÎ, ÿ‰Î¬Îfi΋Î_◊Ì

’λ˘ ±Î‰ı ÷ı ÁÌ‘˘ ◊¥ Ω›. CÎÎ÷ √¥ ¬⁄fl ’Õı fiı ?

≠ffi¿÷ν — ’λ˘ ◊˘Õ˘ ¨‘˘ ˵ Œflı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ¨‘˘ ˵ Œflı. ±ıfiı ¿Ëı‰Î› fiËŸ, ¤Q‹flÕ˘ !

≠ffi¿÷ν — …ı ÷ı flV÷ı flÎ√-¶ıÊ◊Ì flÏË÷ ◊‰_ ±ı ‰Ì÷flÎ√ ‹Î√˝.

ÿÎÿÎlÌ — Ï¿oÏ«÷‹ÎhÎ flÎ√ fiËŸ ±fiı Ï¿oÏ«÷‹ÎhÎ ¶ıÊ fiËŸ. ±ı¿ÿ‹

◊¥ fiÎ …‰Î›. ’HÎ ±ı ¤Î‰fiÎ ¿fl‰Î◊Ì ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ › ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı iÎÎfi

‹Y›_ ˢ› ÷˘ ◊Λ, fiËŸ ÷˘ ◊Λ fiËŸ, ·Î¬ ±‰÷Îflı › ◊Λ fiËŸ.

±ı ’ÿ˚√· Â_ ¿Ëı »ı ¿ı ÷_ ©ÎI‹Î ◊¥ √›˘ ‹ÎÀı ÷_ »^À˘ ◊¥

√›˘ ±ı‰_ ‹ÎfiÌ fiËŸ. ÷ı_ ‹fiı ⁄√ÎÕu˘ Ë÷˘, ‹ÎÀı ÷_ © ±‹fiı ¿fl,

±ıÀ·ı ÷_ »^À˘ ±fiı ±‹ı »^ÀÎ. I›Îflı ¿Ëı, ÂÌ flÌ÷ı »^ÀÎ ¿v_ ? I›Îflı

¿Ëı, ±‹ı …ı ¿fḻı ±ı ÷_ Ωı. ⁄Ì…\_ Õ¬· fiÎ ¿flÌÂ. flÎ√-¶ıÊ flÏË÷

Ωı›Î ¿fl.

≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ Ωı›Î ¿fl‰Îfi_ ?

ÿÎÿÎlÌ — Ωı›Î ¿fl, ⁄Á. ±ıÀ·ı ±‹ı »^ÀÎ. flÎ√-¶ıÊ◊Ì ±‹ı ‹ı·Î

◊›ı·Î »Ì±ı, ÷ÎflÎ flÎ√-¶ıÊfiı ·¥fiı ÷ÎflÌ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ±‹ı »^ÀÎ. ©

’fl‹Îb ◊Λ.

ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±fiı ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl !

≠ffi¿÷ν — ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±fiı ±ÎI‹ÁÎZÎÎI¿Îfl ±ı ⁄_fiı ±ı¿ …

Page 42: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 159 160 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‰V÷ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı¿ …, ±ı‹Î_ …flΛ Œıfl fi◊Ì. ÁQ›¿˚ ÿ½fi ±ıÀ·ı

… ÁÎZÎÎI¿Îfl. …ı ¤˙Ï÷¿ Ωı÷Δ÷Î, ÷ı ±Î ±Ï‰fiÎÂÌ Ωı›_. ¤˙Ï÷¿

ωfiÎÂÌ Ωı÷Δ÷Î ±I›Îfl Á‘Ì, ÷ı‹Î_ ≠ı‹ Ë÷˘. ±Î‹Î_ ≠ı‹ µI’Lfi ◊›˘

÷˘ ±Ï‰fiÎÂÌ Ωı›_. ±Ï‰fiÎÂÌ Ωı›_, ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ √›˘.

≠ffi¿÷Î — ±ıÀ·ı ÁQ›¿ ÿÂfi ±fiı ‰Ì÷flÎ√ ⁄ı ‰E«ı Œıfl ¬fl˘ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÁQ›¿˚ ÿ½fi ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ Âw±Î÷ »ı, Ï⁄Ï√Ïfi_√ »ı.

±fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î ’»Ì …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì µI’Lfi ◊¥ ±ıÀ·_ ±ıfi_ ≠‹ÎHÎ ‰‘÷_

Ω› ±fiı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı »ıS·_ ’ÿ »ı. Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı

¿ı‰‚iÎÎfi ¿Ëı‰Î›.

Â_ ≠Ï÷„WÃ÷ ±ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ …ı ∞‰ ¿ı‰‚iÎÎfi ≠ÎM÷ ¿flı, ±ıfiÎ ‰÷˝fi, ω«Îfl,

‰ÎHÎÌ ¿ı‰Î_ ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ˢ›. ±ı √΂ ¤Î_Õı ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ fiÎ

ˢ›. ±ı ‘˘· ‹Îflı ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ fiΠˢ›. ±fiı ±Î ‘˘· fiÎ ‹Îfl÷˘

ˢ› ÷˘ › flÎ√-¶ıÊ Ë˘› ±iÎÎfiÌfiı. ±ıÀ·ı ‰÷˝fi flÎ√-¶ıÊ flÏË÷ ˢ›,

¤› ‰√flfi_, Ïfi¤˝›÷Πˢ› !

≠ffi¿÷ν — ≠Ï÷„q÷ ±ÎI‹Î ’HÎ ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±ı ’Ήfl ±ÎI‹Î »ı. ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÎ √H΢ ±Î‰ı.

¬flı¬fl ±ı ‰Ì÷flÎ√ ˢ› fiËŸ. ‰Ì÷flÎ√÷Îfi˘ ’Ήfl ±Î‰ı. ‹ËΉÌfl

¤√‰Îfi‹Î_ Ë÷˘ … fiı !

V’p T›ÎA›Î±˘ ‰Ì÷flÎ√÷Î ÷HÎÌ !

≠ffi¿÷ν — ¤√‰Îfi ‹ËΉÌflfiÌ ‰Ì÷flÎ√÷Î ±L› ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ

‰Ì÷flÎ√÷Î ¿fl÷Î_ ¿¥ flÌ÷ı Ϥ¯Î ˢ¥ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥ flÌ÷ı Ϥ¯Î »ı fiËŸ, ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ Œıfl ˢ÷˘ fi◊Ì.

‰Ì÷flÎ√÷Î flάfiÎfl‹Î_ Œıfl ˢ› »ı.

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ‹fi˘ÿÂÎ ¿ı ±Î_÷Ïfl¿ „V◊Ï÷ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ‹fi˘ÿÂÎ › fi◊Ì fiı ±ı ±Î_÷Ïfl¿ „V◊Ï÷

› fi◊Ì. ±ı iÎÎfiÿÂÎ »ı. ±ıfiÌ ’˘÷ÎfiÌ iÎÎfifiÌ ÿÂÎ »ı ±Î. ±Î iÎÎfifi_

’ÏflHÎ΋ »ı.

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ±ÎI‹’vÊÎ◊˝◊Ì ±ı«Ì‰ ¿flı·Ì „V◊Ï÷ »ı

¿ı ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎfi˘ ±_ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ±ÎI‹’vÊÎ◊˝◊Ì ¿flı·Ì „V◊Ï÷ »ı. ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎfi˘

±_ fi◊Ì. ¿<ÿfl÷Ì fl«fi΋Î_ ÷˘ ·Ÿ⁄ ◊Λ, Ω‹Œ‚ ◊Λ, ÿÎÕ‹ ◊Λ, ¿_¥

‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ◊Λ. ¿˘¥ …B›Î±ı ‰Ì÷flÎ√÷Îfi_ ÎÕ fiΠˢ› ¿ı ±ıfi_ Œ‚

±Î‰_ fiı ±Î‰_ ±Î‰ı ±ı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¿<ÿfl÷Ì fl«fi΋Î_ ±ıÀ·ı ±ı‰˘ ¿˘¥ Á_›˘√ ∂¤˘

◊Λ fiı ±‹ı ‰Ì÷flÎ√ ◊¥ …¥±ı ¿ı ’»Ì ’vÊÎ◊˝◊Ì … ◊‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ¿<ÿfl÷Ì fl«fiÎfiı ±Î‹Î_ ¿Â_ ·Î√÷_ … fi◊Ì. ±ı

’vÊÎ◊ ‰√fl ‰Ì÷flÎ√÷Î fi ±Î‰ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ≠¿ÚÏ÷ fiı ’vÊ ⁄ı …\ÿÎ_ ’ÕuÎ

’»Ì, …ıÀ·_ ÷‹ı ±Î ±ÎiÎÎfi˘ ’vÊÎ◊ flά˘ ÷˘ ±ıÀ·Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’¯Î

◊Λ. ±fiı ±ÎI‹’vÊÎ◊˝ ÷˘ ≠¿ÚÏ÷ fiı ±ÎI‹Î ⁄ı …\ÿÎ_ ◊›Î ÏÁ‰Î› ◊Λı

› fiËŸ. ⁄ÌΩı ±Î Á_ÁÎflfiÎ ·˘¿˘fiı …ı ’vÊÎ◊˝ »ı ±ı ¤˛Î_÷ ’vÊÎ◊˝ »ı.

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√fi_ ωiÎÎfi ˢ› ÷˘ ±ıfiÌ ≠΄M÷‹Î_ Á_¿S’fi˘

ŒÎ‚˘ ¬fl˘ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — Âw±Î÷ ÷˘ Á_¿S’fiÌ ¿_¥ ≠΄M÷ ˢ› ÷˘ … ‰Ì÷flÎ√

flËı. ÷˘ … ±ı Ω› fiı ! ±ıÀ·ı Á_¿S’ ÷˘ ’Ëı·˘ Ωı¥±ıfiı ! ’»Ì Á_¿S’

»^ÀÌ Ω› ±ı ÿÂÎ ±ÎT›Î ’»Ì. ±ËŸ◊Ì VÀıÂfiı …‰_ ˢ›, ÷˘ ±ËŸ◊Ì …

¿_¥ √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁΛ ? I›Î_ flÌZÎÎ ¿fl‰Ì ’Õı. flÌZÎÎfi˘ ŒÎ‚˘ ¬fl˘ ? ±ËŸ◊Ì

Page 43: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 161 162 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‹_⁄¥‹Î_ …‰Î‹Î_ ? ÷˘ ¿Ëı, ËÎ, ’HÎ @›Î_ Á‘Ì ? VÀıÂfi Á‘Ì, ’»Ì

fiËŸ. ±ı‰_ › ±Î Á_¿S’fi˘ ŒÎ‚˘ ¬fl˘ !

ÂÎ ±Î‘Îflı ±ı ◊›Î ‰Ì÷flÎ√ ?

≠ffi¿÷ν — fl΋«_ƒ∞ ±fiı ‹ËΉÌfl Ë÷Î, ÷ı ‰¬÷ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√

◊›ı·Î ? iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı ¿ı ’Ò‰˝fiÌ ¿˘¥ Ïø›Î±˘fiÎ ±Î‘Îflı ?

ÿÎÿÎlÌ — iÎÎfifiÎ ±Î‘Îflı.

≠ffi¿÷ν — ⁄¯Îı ? ±fiı ±ı‹fiÎ ’ÿ˚√· ’HÎ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ◊›ı·Î

Ë÷Î ±ı … …fi‹‹Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ !

≠ffi¿÷ν — fl΋«_ƒ∞ ±fiı ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi.

ÿÎÿÎlÌ — fl΋«_ƒ∞ ‹˘ZÎı ÷ı … ±‰÷Îfl‹Î_ √›ı·Î_.

≠ffi¿÷ν — ÷ı ¬flı¬fl ⁄‘Î flÎ√-¶ıÊ ±ı‹fiÎ ’ÿ˚√·fiÎ › …÷Î_

flËı·Î_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄‘Î › √›ı·Î_.

≠ffi¿÷ν — ÕˇÎ‹ıÏÀ¿. Œ@÷ ÕˇÎ‹Î ±ı‹HÎı ⁄‘˘ ¿› ˝. ±Î¬_ fl΋ΛHÎ

ÕˇÎ‹Î ◊›_, ±ı ’Ò‰˝fiÎ ¿‹ ˝fiÎ ±Î‘Îflı?

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ‰ÏÁq ‹Ïfi iÎÎfiÌ ‹Y›Î Ë÷Î.

≠ffi¿÷ν — ±ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì iÎÎfi ·Ì‘ı·_.

ÿÎÿÎlÌ — ±ı fiı ±ı ±‰÷Îfl‹Î_ … ‹˘ZÎı √›Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷›Îfl ◊›ı·˘

∞‰ ! Œ@÷ iÎÎfiÌfiÌ ±Õ‰ÎfiÌ …wfl, ÏfiÏ‹kÎfiÌ …wfl.

‰Ì÷flÎ√I‰ ≠΄M÷fiÌ ‰ÎÀ !

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√ ÿÂ΋Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥fiÌ ΩıÕı flÎ√-¶ıÊ, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ fiËŸ

¿fl‰Î ±ı ‰Ì÷flÎ√. ±ı ¿›* ±ıÀ·ı ‰Ì÷flÎ√ ÿÂÎ «Ò@›Î. ±ı ◊¥ √›_ ÷˘

ΩHΉ_ ¿ı ±Î «Ò¿Ì √›Î. ’λÎ_ ŒflÌ ’λ\_ ÁΑ‰_. «Ò¿ı ŒflÌ ÁΑ‰_ ±ı‹

¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ „V◊fl ◊‰ÎÂı. …ıfiı ÷ı‹ ¿fl‰_ »ı ±ı ·Î‰ı … fiı, Ïfi‰ıÕ˘ ÷˘

·Î‰ı fiı ! ±Î fiÎfiÎ »˘¿flÎ_› ∂¤Î_ ◊Λ, ’λÎ_ ’ÕÌ Ω›, ’ı·Ì

Ãı·HÎ√ÎÕÌ ’Î»Ì ‘¿ı·ı. ’λ˘ ’ÕÌ Ω›. ’λ\_ ∂¤_ ◊¥fiı ’λ\_ Ãı·HÎ

√ÎÕÌ ‘¿ı·ı. ±ı‹ ¿fl÷_ ¿fl÷_ «Î·÷_-Œfl÷_ ◊¥ Ω› fiı ! ±ıÀ·ı flÎ√-

¶ıÊ ◊Λ »ı ¬flÎ_ ? ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ? fiËŸ fiı ! ÷˘ ’»Ì ±ı

‰Ì÷flÎ√÷Î … »ıfiı ’»Ì. ±Î ⁄Ì…\_ ¬˘‚‰Îfi_ fiÎ flËı, ±ı … ‰Ì÷flÎ√÷Î.

‰Ì÷flÎ√÷Î ⁄Ì…\_ ˢ› fiËŸ. ±Î‹ ÷˘ ‹ÎHÎÁ ⁄˘·ı, fiÎ, fiÎ, ‹fiı ¿_¥

flÎ√-¶ıÊ fi◊Ì. flÎ√-¶ıÊ fiÎ ‰Î‚Î ±ÎT›Î... ? …\±˘ ÷˘ ¬flÎ_ ! ±Î‰_

Œ˘Õ ’ÎÕ̱ı, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤. I›Îflı ¿Ëı, ±ı ¬flÎ_. ÷˘ ‹Ò±Î ÷_

Á‹…÷˘ … fiËŸ flÎ√-¶ıÊfiı !

ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤fi_ ÀÒ_¿<_ V‰w’ flÎ√-¶ıÊ »ı, ¢À˝ V‰w’.

¿ÊΛ˘‹Î_ ±Î «Îfl … ›˘K‘Î, ø˘‘-‹Îfi-‹Î›Î-·˘¤ ±fiı ±ıfi_ ÀÒ_¿<_ V‰w’

flÎ√-¶ıÊ. ±Î ¿ÊΛ◊Ì …√÷ «Î·Ì flèÎ_ »ı. ÏËLÿV÷Îfifi_ …√÷ ¿ÊΛ◊Ì

«Î·Ì flèÎ_ »ı. ‹…^fl˘-⁄…^fl˘ ⁄‘Λ ¿ÊΛ‹Î_ ±fiı Œ˘flıfi‰Î‚Î ¿ÊΛ‹Î_

fiËŸ, ωʛ‹Î_ ˢ›.

¿Î_ ÷˘ ωʛ‹Î_ ˢ›, ¿Î_ ÷˘ ¿ÊΛ‹Î_ ˢ›, ¿Î_ ÷˘ ±¿ÊΛ ±ıÀ·ı

¤√‰Îfi ’ÿ‹Î_ ˢ›. ÷ı ±¿ÊΛ ’ÿ I›Î_◊Ì ÷˘ ¤√‰Îfi ’ÿ √HÎΛ ±ıfiı.

’HÎ ·˘¿˘‹Î_ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿Ëı‰Î◊Ì ·˘¿˘ ¨‘_ ⁄˘·ı ±Î. “±Î ‹˘ÀÎ

¤√‰Îfi ◊¥ √›Î” ! ±Î’HÎı Á‹…‰Îfi_ ‹fi‹Î_ ¿ı ±Î’HÎı ±Î »ıS·Î

VÀıÂfiı ±ÎT›Î »Ì±ı. ¿˘¥fiı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wfl fiËŸ. ÷‹ÎflÎ◊Ì ‹fiı ¿Ëı‰Î› !

¿˘”¿fiı ¿Ëı ÷˘ Â_ ¿Ëı ·˘¿˘ ?

≠ffi¿÷ν — ‹Òfl¬ ¿Ëı.

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiı @›Îflı›ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ⁄Î¿Ì ±Î ±¿ÊΛ ’ÿ ±ı

¤√‰Îfi ’ÿ.

Page 44: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

‰Ì÷flÎ√÷Î 163 164 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

‰Ì÷flÎ√, Ïfi¤˝› …ı ◊Λ, ÷ı ¤√‰Îfi !

≠ffi¿÷ν — ¿ÚWHÎfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı, ’»Ì ‰‚Ì ’λÎ_ ¿Ëı »ı ¿ı

÷‹ÎflÌ ±_ÿfl ¤√‰Îfi »ı, ÷˘ ÿÎÿÎfiÌ ƒÏp±ı ›◊Î◊˝ flÌ÷ı ¤√‰Îfi ±ıÀ·ı

Â_ Á‹…‰_ ?

ÿÎÿÎlÌ — F›Î_ Á‘Ì flÎ√ ±fiı ¶ıÊ Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì ∞‰ÎI‹Î

¿Ëı‰Î›. ±fiı ‰Ì÷flÎ√ ◊Λ ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi. …ıfiı √΂ ¤Î_Õ̱ı ÷˘ ¶ıÊ

fi◊Ì, e·-ËÎfl «œÎ‰ı ÷˘ flÎ√ fi◊Ì ±ı ¤√‰Îfi. ¶_¶◊Ì ’fl ◊›Î, ±ıfi_

fi΋ ¤√‰Îfi. ¶_¶ ÷‹ı Á‹F›Î ¿ı fiËŸ ? Âıfiı Á‹Ωı »˘ ? ±ı¿ ˢ›

I›Îflı ⁄Ì…\_ ˢ› …, ±‰U› ˢ›. fiŒ˘ ˢ› I›Î_ ¬˘À ˢ› …. ¶_¶◊Ì ’fl

◊¥ √›Î ˢ›, ±ıfiı ÿ—¬ı› fiËŸ, Á¬ı› fiËŸ. √΂˘ ¤Î_Õ‰Î◊Ì ÿ—¬ fiËŸ,

e·-ËÎfl «œÎ‰ı ÷˘ Á¬ fiËŸ, ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î›, Ïfi¤˝›÷Πˢ›.

’»Ì ±ÎI‹Î ‰Ì÷flÎ√ »ı, ÷ııfiı ¤√‰Îfi ¿Ëı‰Î›. ±fiı ±ÎI‹Î …ı

±_ÿfl »ı ÷ı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı‰Î›. ⁄ËÎfl ¤√‰Îfi ◊›ı·˘ ˢ›, ÷ıfi˘ ±_ÿfl

±ÎI‹Î ’fl‹ÎI‹Î ˢ›. ±_ÿfl ’fl‹ÎI‹Î VÀı… µ’fl ◊Λ I›Îflı ±Î ¬˘¬_

’HÎ ¤√‰Îfi ◊¥ √›_ ˢ›. ◊˘Õ<_ Á‹Ω›_ ±Î Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î_√_ »\,_ ’˘¥LÀ

±Î˜Œ T›Ò ?

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ’»Ì ±Î ¿ÚWHÎ ¤√‰Îfi …ı ¿Ëı‰Î› »ı...

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ±ı‰_ …, ±ı‰_ …. √‹ı ÷ı ◊¥ ¿ı, ¿˘¥fi_ ·Î¥ÁLÁ

fi◊Ì ±Î ‹ËΉÌflfi_ ¿ı ¿ÚWHÎfi_, ±Î …ı ◊¥ ¿ı ±ıfiÎ ⁄Î’fi_ !!! ‰Ì÷flÎ√

◊¥ ¿ı ±fiı Ïfi¤˝› ◊¥ ¿ı ±ı ¤√‰Îfi.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ¤√‰Îfi ±ı √HÎ »ı, ±ı ¿˘¥ T›„@÷ fi◊Ì. ±ı

ωÂıÊHÎ … »ı ¤√‰Îfi ±ı ?

ÿÎÿÎlÌ — »ıS·Ì ¿ZÎÎ »ı ±Î ’ÿ˚√·fiÌ. ±Î ’ÿ˚√·fiÌ »ıS·Ì

¿ZÎÎ F›Îflı ¤√‰ÎfifiÌ Ë˘› I›Îflı ±ÎI‹ÎfiÌ »ıS·Ì ¿ZÎÎ ’fl‹ÎI‹Î ˢ›.

÷ı ¤√‰Îfi ±ÎI‹Îfiı ¿Ëı÷Î fi◊Ì. ¤√‰Îfi ±ı ’ÿ˚√·fiÌ »ıS·Ì ÿÂÎ

»ı. ±ıÀ·ı ±‹ı fiÎ ¿Ë̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹ı ¤√‰Îfi fi◊Ì. ±‹fiı ¤√‰Îfi

Ωı ±‹ı ¿Ë̱ı ÷˘ ±ÎI‹Î ‹ËŸ ’fl‹ÎI‹Î ◊¥ √›˘ fiı ’fl‹ÎI‹Î

±ÎI‹Îfiı ¬À’À fiΠˢ›. ±‹ı ÷˘ ¬À’À ¿fḻı ¿ı «_ÿ¤Î¥ ±Î‰Ωı.

‹ÎflÎ ’˘÷ÎfiÌ Ω÷, ±_√÷ ‹ÎÀı fiËŸ, ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı. ‹ıÓ Â_ fiyÌ ¿›* ˢ›

¿ı Ë_ …ı Á¬ ’ÎQ›˘ »\_ ±ı‰_ Á¬ ⁄ÌΩ ’΋˘. ±ı ÷˘ ‹fiı √fl… ’ÕÌ

»ı ±Î ·˘¿˘ Á¬fiı ’΋ı, ‹˘ZÎı Ω› F›Îflı ’fl‹ÎI‹Îfiı √fl… fiΠˢ›

¿˘¥ Ω÷fiÌ.

≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿÎÿÎ, ±ı ±Î’HÎfiı …ı √fl… ◊¥ »ı ±ı ÷˘

ÏfiW¿Î‹ ¿vHÎÎfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ÏfiW¿Î‹ ¿vHÎÎ ’HÎ ±ı ¿vHÎÎ ’HÎ √fl… »ıfiı ! ±ı

’ÿ ±ÎT›Î ’»Ì »ı ÷ı ’ı·_ ’ÿ ±Î‰ı. ±Î ’ÿ ±Î‰‰Î◊Ì …ı »ıS·_ ’ÿ

±Î‰ı »ı ÷ı …√÷ ¬Â ◊¥ Ω› ±ı‰_ ±Î‰ı »ı. ±ı ÷Ì◊*¿fl ’ÿ »ı.

·˘¿˘fiÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı … ∞‰ı ±ı. ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı ∞‰÷Î fi ˢ›. ◊˘Õ<_

Á‹Ω›_ Ë_ Â_ ¿Ëı‰Î ‹Î√_ »_ ?

≠ffi¿÷ν — ËÎ. ÿÎÿÎfiı F›Îflı iÎÎfi ◊›_ I›Îflı ±Î …√÷ ¿S›ÎHÎ

¿fl‰Îfi_ ¿˘HÎı ¿Ì‘_ ? ¿¥ „@÷±ı ¿Ì‘_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ¿˘¥±ı ¿èÎ_ Lˢ÷_. ’Ëı·ı◊Ì ¤Î‰fiÎ … Ë÷Ì ¿ı ±Î …√÷

±Î‰_ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı, ¿S›ÎHÎ ◊‰_ Ωı¥±ı. ÷ı ±Î ¿ÎflH΢ »˘ÕuÎ ! ±ı

iÎÎfi ¿˘¥fiı ◊Ωı ±fiı ·˘¿˘fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ±ı‰_. ±fiı ÷ı ±Î iÎÎfi ‹fiı

… ◊¥ √›_. ‹fiı ¬⁄fl fiËŸ ¿ı ±Î‰_ iÎÎfi ◊Âı.

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı T›‰„V◊÷ı ±Î’fiı ’Á_ÿ ¿›Î˝.

ÿÎÿÎlÌ — T›‰„V◊÷fiÎ Ïfi›‹ı.

≠ffi¿÷ν — ’ÿ˚√·fiı ÷˘ ¿_¥ ¥E»Î ˢ› … fiÎ ¿ı ‹fiı ⁄‘Î

¤√‰Îfi ¿Ëı.

ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ’ÿ˚√·fiÌ ≥E»Î fiΠˢ› ’HÎ ’ÿ˚√· ±ıfiÎ …ı‰_

… ◊Λ, ±ı@ı@À, ¤√‰Îfi V‰w’ … ’ջΛ˘ ◊¥ Ω›.

Page 45: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

≠ffi¿÷ν — I›Îflı … »^ÀΛ fiı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ.

‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ÿÂÎ !

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±fiı ¿vHÎÎ ‰E«ı Á_⁄_‘ ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ¿vHÎΠˢ›. ¿vHÎÎ

µI’Lfi ◊›Î ’»Ì ‰Ì÷flÎ√÷Î fiΠˢ›. ±ıÀ·ı ¿vHÎÎ ’Ëı·Ì fiΠˢ›.

‰Ì÷flÎ√÷Î ±ıfi_ ¿ÎflHÎ »ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ±ıfi˘ T›‰ËÎfl ¿ı‰˘ ˢ› ¿vHÎΉ΂Îfi˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ıfiÎ_ T›‰ËÎfl‹Î_ »ı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ÿıËfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiÎ

ˢ›, ‰ÎHÎÌfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiΠˢ› ±fiı ‹fifi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ fiΠˢ›, I›Îflı

¿vHÎÎ µI’Lfi ◊Λ.

≠ffi¿÷Î — ±‹ı ‹Ò÷w’ı ±Î’fi΋Î_ ¿vHÎÎ Ωı¥±ı »Ì±ı. ‰Ì÷flÎ√÷Î

Ωı¥±ı »Ì±ı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ’HÎ ÷ı …ıfi΋Î_ ±Î ÿıËfi_ ‹ÎÏ·¿Ì’b_ …Âı ±ıÀ·ı

¿vHÎÎ µI’Lfi ◊›Î ‰√fl flËı fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷ÎfiÎ_ ÿıË‹Î_ F›Î_ Á‘Ì

‹ÎÏ·¿Ì’b_ ¿_¥¿ »ı, ‰‘Îflı fiËŸ ÷˘ ¿_¥¿ ’HÎ, I›Î_ Á‘Ì ¿vHÎÎ µI’Lfi

fiÎ ◊Λ.

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ √‹˘-±HÎ√‹˘ flËı ¬fl˘ ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰Ì÷flÎ√÷΋Î_ √‹˘-±HÎ√‹˘ ˢ› ÷ı◊Ì ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ

fiÌ«·Ì „V◊Ï÷ ¿Ëı‰Î› ±ı. ÷ı ‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿Ëı‰Î›. ⁄οÌ

‰Ì÷flÎ√÷ÎfiÌ ±ıLÕ ¿Ëı‰Î› fiËŸ. Âw±Î÷‹Î_ √‹˘-±HÎ√‹˘ ±ıÀ·ı

·Î¥¿ ±fiı ÏÕÁ˚·Î¥¿ ⁄ı ˢ›. ÷ı flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ’HÎ ·Î¥¿ ±fiı

ÏÕÁ˚·Î¥¿.

≠ffi¿÷ν — ¿vHÎÎfiı ±ÎI‹Îfi˘ ‹Ò‚ √HÎ ¿ËÌ Â¿Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ … Lˢ› ±ı ¿vHÎÎ. ¿vHÎÎ ÷˘ ±ÎI‹Î

≠ÎM÷ ◊›˘ »ı, ±ı ‰Ì÷flÎ√ ◊›Î »ı ±ıfi_ ·ZÎHÎ »ı. ·ZÎHÎ µ’fl◊Ì Â_ ‰V÷

»ı ±ıfiÌ ¬⁄fl ’Õı ±Î’HÎfiı. ±Î ø˘‘ ±ı ‹Ò‚ √HÎ fi◊Ì ±ÎI‹Îfi˘,

«ı÷fifi˘ ±fiı …Õfi˘› ‹Ò‚ √HÎ fi◊Ì. ±ı T›Ï÷flı¿ √HÎ »ı. I›Îflı ±ıfi˘

Á΋˘ ≠Ï÷’ZÎ ±ı Z΋Π’HÎ ±ÎI‹Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. Z΋Πµ’fl◊Ì ÷‹ı ΩHÎÌ

¿˘ ¿ı ±Î ‰Ì÷flÎ√ ◊›ı·Î »ı. Z΋Π’HÎ ÁË… Z΋Πˢ‰Ì Ωı¥±ı. “±‹ı

÷‹fiı Z΋Π±Î’̱ı »Ì±ı” ±ı‰_ fiËŸ. ÷ı› ‹Î_√‰Ì › fiÎ ’Õı Z΋Î, ±ÎM›Î

… ¿flı. ±ıÀ·ı ±ÎÀ·Î_ √H΢ ÁË… ˢ›, ÁË… ωfi‹˛÷Πˢ›. Z΋ΠÁË…

ˢ›. Áfl‚÷Î ÁË… ˢ›. Áfl‚÷Î ¿fl‰Ì fiÎ ’Õı. ’»Ì Á_ÁÎfl‹Î_ Á_÷˘Ê

ÁË… ˢ›. ±ıÀ·ı ⁄‘Î_ ÁË… √H΢ µI’Lfi ◊›ı·Î_ ˢ›. ’HÎ ±ı

±ÎI‹ÎfiÎ_ √H΢ fi◊Ì. ±Î √H΢ µ’fl◊Ì ±Î’HÎı ‹Î’Ì Â¿Ì±ı ¿ı ±ÎI‹Î

±ÎÀ·ı Á‘Ì ’Ë ÓE›˘. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ fiËŸ. ±ÎI‹ÎfiÎ √H΢ ’˘÷ÎfiÎ_ I›Î_

ÃıÃ Ω› »ı ±ı ⁄‘Î_ √H΢ ±ÎI‹ÎfiÎ_. ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_ ±Î ±Î’HÎı ¿Ëı·Î_

÷ı ·ZÎHÎ »ı ±ıfiÎ_. ±Î’HÎı ¿˘¥fiı ‘˘· ‹Îfḻı ±fiı ±ı ±Î’HÎÌ Á΋˘

ËÁı, I›Îflı ±Î’HÎı ΩHÎ̱ı ¿ı ±Î‹fiı ÁË… Z΋Π»ı. I›Îflı ±Î’HÎfiı

Á‹Ω› ¿ı fiÎ, ‰Î÷ ⁄fl˘⁄fl »ı.

≠ffi¿÷ν — ¿vHÎÎfiÌ …ı‹ ‰Ì÷flÎ√÷Î ’HÎ ·ZÎHÎ … ¿Ëı‰Î›fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ı ·ZÎHÎ ¿Ëı‰Î›. ±ıfi˘ √HÎ fi◊Ì. flÎ√-

¶ıÊı› ±ıfi˘ √HÎ fi◊Ì ±fiı ‰Ì÷flÎ√÷Î › ±ıfi˘ √HÎ fi◊Ì. ±Î ÷˘

T›‰ËÎflfiı ·¥fiı ·ZÎHÎ ∂¤Î_ ◊›Î_. ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ÂOÿw’ ¿Â_ »ı fiËŸfiı !

±Î ÂOÿ »ı I›Î_ Á‘Ì T›‰ËÎfl »ı. ±ı ÂOÿ‰Î‚Î √HÎ … fi◊Ì I›Î_.

¿flHÎÎfiÌ ’flοÎWÃÎ @›Î_ ?

≠ffi¿÷ν — Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ±ı‰Î ÷Ì◊*¿fl˘fiÌ ¿vHÎÎ ±fiı ¬À’ÀÌ›Î

‰Ì÷flÎ√, ±ı‰Î Á∞‰fi‹ÒÏ÷˝ ÿÎÿÎfiÌ ¿vHÎÎ ‰E«ı Â_ Œıfl ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ËŸ T›„@÷√÷ ◊¥ Ω›. ’ı·_ Á΋ÎL›’HÎı Áfl¬_ ˢ›

‰Ì÷flÎ√÷Î 165 166 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Page 46: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

⁄‘_. ±Î ÷˘ Œ·ÎHÎÎ ±ÎT›Î, ’ı·Î_ ±ÎT›Î_, ÷ı T›„@÷BÎ÷ ◊¥ Ω›. ’ı·_

T›„@÷√÷ fiΠˢ›, Áfl¬_ Á‹Îfi. ÷ı‹fiÌ ÿÌ¿flÌ ±Î‰ı ¿ı ⁄Ì…\_ ¿˘¥ ’HÎ

±Î‰ı ÷˘ › Á‹Îfi.

≠ffi¿÷ν — ±ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ±fiı ±ÎfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¿_≥ Œıfl ’Õı ¬fl˘?

ÿÎÿÎlÌ — ’ÏflHÎ΋ ÷˘ ±ı¿ … ≠¿ÎflfiÎ. ’ÏflHÎ΋‹Î_ Œıfl fiÎ ’Õı.

’HÎ ±Î‹ ÿı¬Î‰‹Î_ ±Î‰_ ±Î‰ı, ‰÷˝fi‹Î_. ’ÏflHÎ΋ «˘A¬Î ˢ› ’HÎ

‰÷fi ±Î‰_ ±Î‰ı. ‰÷fi ÷˘ ’Ëı·Î_ …ı ≠Ï÷÷Ì Ë÷Ì ÷ıfiÎ_ ±Î‘Îflı »ı. ±ıÀ·ı

◊˘Õ˘ Œıfl ÿı¬Î› ±Î‹Î_.

‰Ì÷flÎ√˘fiı ÷˘ ÁËı…ı › flÎ√-¶ıWÎ fiËŸ. ±ıÀ·ı ¿flÌ Â¿ı … fiËŸ

±fiı ±‹Îflı ÷˘ VËı… ±Î «Îfl ÏÕ√˛Ì ±˘»Ì »ı ±ıÀ·ı ±‹Îfl΋Î_ ¿flÌ

¿‰ÎfiÌ Â„@÷. ±ıÀ·Ì … ¤Î_…√Õ »ı. ±Î ¿Î‹ Œ<· ¿flı. ’ı·Î‹Î_ ¿flÌ

¿‰ÎfiÌ Â„@÷ fiËŸ ±fiı ±Î‹fi΋Î_ „@÷, ±ıÀ·˘ … Œıfl. ¿ÎflHÎ ¿ı

±Î «Îfl ÏÕ√˛Ì Œı· »ı ±fiı ’ı·Î ’ÒHÎνËÒÏ÷ »ı. ±ıÀ·ı ±Î‰˘ ‰Îfl˘ ¿˘≥

ÿÎ”Õ˘ ±Î‰÷˘ fi◊Ì.

±Î ±‹Îflı ÷˘ Ë…\ ±ı¿-⁄ı ±‰÷Îfl ⁄Î¿Ì Ë˘› ±ıÀ·ı ¬À’ÀÌ›Î

ˢ≥±ı, ¬À’À̛Π‰Ì÷flÎ√ ! ±‹ı ÷˘ ¿Ë̱ı, ’ı·Î ¤≥fiı ±ËŸ ÷ıÕÌ

·Î‰Ωı ⁄Î. ±Î‹ ¿flΩı, ÷ı‹ ¿flΩı, ±Î‹ ¿flΩı, ÷ı‹ ¿flΩı. ±fiı ±ı

‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ¿Â_› fiËŸ. ±ı‹fiÎ ÿ½fi◊Ì … ±Î’b_ ¿S›ÎHÎ ◊≥ Ω›. ¿ı‰_

¿ı ÁΫÎ_ ÿ½fi ◊≥ √›Î, ¿fl÷Î_ ±Î‰Õ‰Î Ωı≥±ı. …ı‰_ …ıfiı ±Î‰Õı ±ı‰_

±ıfiı ·Î¤. ⁄Á, ±ı ‰Ì÷flÎ√, ’HÎ ±ıfiÌ ‰Ì÷flÎ√÷Îfiı …ıHÎı ±˘‚¬Ì,

±ıfiÎ ⁄Î’fiÌ ‰Ì÷flÎ√÷Î. …ıÀ·Ì …ıÀ·Ì ±˘‚¬Ì ±ıÀ·˘ ±ıfiı ·Î¤. ±ı

’˘÷ı ¿Â_ ±Î‰Ì ⁄Î⁄÷‹Î_ ËÎ◊ CÎηı fiËŸ. ‰ÎHÎÌ ÁË… ¤Î‰◊Ì fiÌ¿Y›Î

¿flı, ⁄Á. ±ıÀ·ı ±ı ¬À’À̛ΠfiËŸ. ±‹ı ¬À’ÀÌ›Î, ¿ı ±Î ⁄ıfifiı ÷ıÕÌ

·Î‰Ωı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±‹ı ΩHÎ̱ı »Ì±ı ¿ı ±‹Îfl˘ »ıS·˘ ±‰÷Îfl fi◊Ì.

±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ◊Ì ±Î ⁄‘_ ⁄˘·Î› ±ËŸ ±Î√‚. ±fiı ±ı ±ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı

¿ı ÷‹Îfl˘ ¿˘≥ µ’flÌ fi◊Ì ¿ı ÷‹Îfl΋Î_ ¿˘≥ ±Î_√‚Ì CÎÎ·Ì ÿı ±ı‰_ fi◊Ì.

±ı‰_ ÷ı‰_ fiÎ ⁄˘·ı. ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiı ÷˘ …ı ‹˘Z΋Î_ …‰ÎfiΠˢ› ÷ı ÿ½fi

¿flÌfiı ’΋˘, fi …‰ÎfiΠˢ› ÷ı fi ’΋˘, ‰Ì÷flÎ√. …ı ’΋‰ÎfiΠˢ› ÷ı

’΋˘, fiÎ ’΋‰ÎfiÎ fiÎ ’΋˘. ±fiı ±‹Îflı ±ÎÀ·˘ ±Î√˛Ë ˢ›. Ë…\

±‹ı ¬À’À ¿›Î˝ ¿fḻı. ±‹ı ¬À’À̛Π‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î¥±ı.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ÿÎÿÎ, …ı ±Î’fiÌ ’ÎÁı ±Î‰ı ±fiı Á‹…ı ÷˘

±ıfi˘ ‹÷¤ıÿ Ω›, ’HÎ fi ±Î‰ı ±ıfiı ÷˘ ‹÷¤ıÿ flËıfiı ? ÷Ì◊*¿fl˘fiÎ

‰¬÷‹Î_ ’HÎ ±ı‰_ … ËÂıfiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄fl˘⁄fl »ı, ’HÎ ±ı ¬À’À fiÎ ¿flı fiı ? ±‹ı ¬À’À

¿fḻı fiı ! ±‹ı ÷˘ ±Î‹◊Ì ⁄«Î‰Ì ·¥±ı fiı ±Î‹◊Ì ±Î‹ ⁄«Î‰Ì±ı.

’ı·Î ÷˘ ⁄˘·ı ±ıÀ·_ …. fiÎ ÃÌ¿ ·Î√ı ÷˘ …÷˘ flËı. ±‹Îflı ÷˘ ¬À’À,

⁄ıÁÎÕÌ ⁄ıÁÎÕÌfiı ⁄˘· ⁄˘· ¿fḻı.

≠ffi¿÷ν — flÎ÷fi˘ µΩ√fl˘ ¿flÌfiı ’HÎ !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, flÎ÷fi˘ µΩ√fl˘ ¿flÌfiı. ±Î ¤Î¥ hÎÌÁ ‰flÁ◊Ì

±Îl‹‹Î_ …÷Î_ Ë÷Î_ ÷ı ’»Ì ‹ıÓ Á‹…HÎ ’ÎÕÌ ¿ı ÷Îfl_ ¬˘À<_ fi◊Ì, ’HÎ Ωı

±ÎI‹Î ΩHΉ˘ ˢ› ÷˘ ±Î Lˢ›. ±ÎI‹Î @›Î_◊Ì ·Î‰ı ·˘¿˘ ? ·˘¿˘fi_

√…\_ … fiËŸfiı ±Î‹Î_ !

…√÷fi_ ¿S›ÎHÎ ◊¥fiı … flËıÂı !

±Î ±‹ı ¬À’À ¿fḻı »Ì±ı ÷ı, “±Î‹ ±Î‰˘ fiı ÷‹fiı ‹˘ZÎ

±Î’̱ı.” ±Î ¤Î¥fiı ŒÎ¥· ΩıÕı ¤Î_…√Õ ◊Λ ÷˘ »^ÀÌ ¿flÌ ±Î’̱ı.

≠ffi¿÷ν — ÁIÁ_√‹Î_ … flˢ ±ı‹ ¿Ë̱ı ±Î’HÎı ±ı‹fiı.

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ. ±Î ⁄‘_ ±‹Îflı ¬À’À ±ıÀ·Î … ‹ÎÀı ¿fl‰Ì ’Õı

»ı fiı ? ’˘÷Îfiı ¿_¥ ’HÎ Ωı¥÷_ fi◊Ì, ±ıfi_ fi΋ ‰Ì÷flÎ√ ! ¬À’À ÂÌ ?

÷˘ ¿Ëı, Á΋Îfiı ¿_¥¿ ’˘÷ÎfiÎ …ı‰_ ◊Λ ±ı‰Ì √HÎ÷flÌ.

‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi ¬À’À̛Π‰Ì÷flÎ√ fiˢ÷Î, Ë_ ÷‹fiı ⁄˘·Î‰_ ¿ı

±Î‰Ωı. ÷‹ÎflÎ Á‰˝V‰ ÿ—¬˘ …÷Î_ flËıÂı. ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfifiı ±ı‰_

fiˢ÷_. Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ ¿˘≥ Õ¬˘ … fiËŸ fiı ! Õ¬˘ fiËŸ, ¬À’À fiËŸ.

‰Ì÷flÎ√÷Î 167 168 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Page 47: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

…ıfiı ¿_≥ … Ωı≥÷_ fi◊Ì ‰SÕ‹Î_. ¿˘≥ «Ì… Ωı≥÷Ì fi◊Ì ‰SÕ‹Î_ ÁΉ Á˘fi_

±Î’Ì ÿı ÷˘› Ωı≥÷_ fi◊Ì. VhÎ̱˘fi˘ ω«Îfl ‹fiı ±Î‰÷˘ fi◊Ì. …ı ’vWÎ

⁄_‘fi‹@÷ ◊›ı·Î_ »ı, ±ıfiı ÷˘ Â_ Ωı≥±ı ? ’HÎ ±Î ±ı¿·_ …, …√÷fi_

¿S›ÎHÎ ◊‰_ Ωı≥±ı ±fiı ◊‰Îfi_ »ı …. ±fiı fi‰Ì … w’ı ±Î …√÷ ◊Âı.

fi‰Ì … œ⁄, fi‰_ w’.

≠ffi¿÷ν — ±ı ÷˘ ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ±ÎV◊Πˢ› ÷˘ … ±Î ¿Î‹ ◊Âı.

±ÎÀ·_ ‹˘À<_ ±Î›˘…fi !

ÿÎÿÎlÌ — ‹ıÓ ÷˘ ÿı¬Ìfiı ¿èÎ_ »ı. Â_ ◊‰Îfi_ »ı ±ı ÿı¬Ìfiı ¿èÎ_ »ı

fiı 2005‹Î_ ±Î ÏËLÿV÷Îfi ‰SÕ˝fi_ ¿ıLƒ ◊≥ √›_ ËÂı ! ±ı‰_ 1971‹Î_

’V÷¿fiÌ ±_ÿfl ·¬ı·_ »ı. ≥„L՛Π‹Îfl˘ ÿı »ı, ±ıÀ·ı fi◊Ì ¿Ëı÷˘. …ı‹

»ı ÷ı‹ ‰Ì÷flÎ√÷Î◊Ì ¿Ë_ »\_. ±‹fiı ±ı‰_ fiΠˢ› ¿ı ±Î ‹Îv_ »ı.

T›‰ËÎfl◊Ì ¿Ëı‰Î›, ¬flÌ flÌ÷ı fiËŸ.

¤ı¬ ±‹Îfl˘ …√÷ ¿S›ÎHÎfi˘ !

¬À’À̛Π±ıÀ·ı ±Î ¬À’À ¿fl‰Î flèÎÎ ±‹ı. ±ıÀ·ı ±‹ı

¬À’À̛Π‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı‰Î≥±ı. Œ@÷ ±ÎÀ·Ì ≥E»Î »ı, ⁄Ì∞ ¿˘≥ ≥E»Î

fiËŸ. ·˘¿˘ ¿ı‹ ¿flÌfiı ÂÎ_Ï÷fiı ’΋ı ±ıfiı ‹ÎÀı … ¤ı¬ ·Ì‘ı·˘ »ı. fl˘…

±Ï√›Îfl ¿·Î¿ ±Î ÁIÁ_√ ¿fl_ »\_.

≠ffi¿÷ν — ±Î ≥E»Î ±Î’fiı flËÌfiı, ÷˘ ±ıfiÎ_◊Ì ’»Ì ±Î «Îfl

ÏÕ√˛Ì ±Î’fiÌ ’ÒflÌ fiÎ ◊Λ fiı ? ⁄_‘fiw’ ⁄fiı fiı ±Î ≥E»Î ?

ÿÎÿÎlÌ — fiÎ, ±Î ≥E»Î …ı flËÌ, ±ı »ı ÷ı ÏÕV«Î… ≥E»Î »ı. «Î…‹Î_

±ı‰_ fi◊Ì. «Î… ⁄_‘ ◊≥ √›_ »ı. «Î… Ωı ⁄_‘ ˢ› ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì.

“ÿÎÿÎfiÌ ÁÎ_¿‚” ¬ıÓ«ı ÷ıfi_ ¿Î‹ ◊¥ Ω›. ¿ÎflHÎ ¿ı ¿˘¥ ¿Î‚ı

‰Ì÷flÎ√ ˢ÷Î fi◊Ì fiı ±fiı ±Î ¿Î‚‹Î_ ’ÒflΠˢ› fiËŸ ‰Ì÷flÎ√, ’HÎ

÷‹Î‹ ∞‰˘ ‹ÎÀı ±‹ı ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√ … »Ì±ı. ÷‹Î‹ ∞‰‹ÎhÎ ΩıÕı.

Œ@÷ ±‹ÎflÎ ¿‹˘˝ ΩıÕı … ±‹Îflı flÎ√ flËı »ı. ¿‹˘˝ ¬’Ή‰Î ’Òfl÷˘.

◊˘Õ˘¿ flÎ√ flËÌ √›˘, ÷ı › …√÷ ¿S›ÎHÎ ¿fl‰ÎfiÌ ¬À’À ‹ÎÀı, fiı

÷ı fi¿ÁÎfi¿Îfl¿ ˢ› fiËŸ fiı ? ±Î › flÎ√ ¿Ëı‰Î›. ±‹ÎflÌ √fl… Ë÷Ì

¿ı I›Î_◊Ì ∂ÃÌfiı ±ÎT›Î_ ±ËŸ !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ±Î’ ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±‹ı ¬À’À̛Π‰Ì÷flÎ√

»Ì±ı !

ÿÎÿÎlÌ — ËÎ, ÷˘ ⁄Ì…\_ Â_ ¿Ëı‰Î› ? ¬À’ÏÀ›Î ’HÎ ‰Ì÷flÎ√

»ı. ¬À’ÏÀ›˘ ¬˘‚Ì ·Î‰˘fiı, ‰Ì÷flÎ√ ˢ› ÷˘ ! ¿˘≥ Ïÿ‰Á ±ı‰˘ fi◊Ì

±ÎT›˘ ¿ı ÁÎÕÎ ±Ï√›Îfl◊Ì ±˘»\_ ◊›_ ˢ›. ±ıÀ·ı ±‹fiı fi‰Î≥ ¿ÂÌ

ˢ÷Ì … fi◊Ì fiı! ±fiı ’»Ì flÎhÎı hÎHÎ ¿ı ÁÎÕÎ hÎHÎı µÃ‰Îfi_. ÷ı ’»Ì ÿ˘œ

¿·Î¿ ’ÿ˚‹ÎÁfi‰Î‚Ìfiı ⁄ıÁ‰Îfi_ ±fiı ⁄‘_ Œ˘flıfi fiı Œ˘flıfi ⁄‘ı Œfl‰Îfi_.

±‹ı ’λ\_ CÎÕ̉Îfl ’»Ì ’λÎ_ ÁÒ≥ …≥±ı. ÁÎÕÎ ’Î_«-» ◊Λ I›Îflı ±ıÀ·ı

±Õ‘˘ ¿·Î¿ ÁÒ≥ …≥±ı. ⁄Î¿Ì ÂflÌflı ’ÌÕÎ fiÎ ¿flı, ¿Â_ ¿flı fiËŸ. ±Î

ÿ⁄ΉfiÎflÎ ¿Ëı »ı, ±‹fiı ·Î¤ ◊Λ »ı. ÷˘ Ë_ ¿Ë_ ¿ı ÿ⁄ÎT›Î ¿fl˘ fiı!

÷ı ±‹fiı ¿Â˘ ‰Î_‘˘ fiÎ ±Î‰ı. fl˘… ÿ⁄Ή˘ fiı ÷˘ ±ı Àı‰ ’ÕÌ Ω›. ’HÎ

±‹fiı Àı‰-⁄ı‰ fiÎ ’Õı, ¿Â_ › fiËÌ. ⁄ÌΩfiı Àı‰ ’ÕÌ Ω›. ±Î ÂflÌfl

÷ı‰_ ◊≥ Ω›.

√v’Òfi‹ı ’ÒHν ±¶ˆ÷ ¤Î‰‹Î_ !

≠ffi¿÷ν — ±Î’ ÁIÁ_√ ¿fl˘ »˘ ±fiı √w’ÒÏHν‹Îfiı Ïÿ‰Áı ÿ½fi

±Î’˘ »˘ ÷˘ ±ı ⁄¯Îı‹Î_ Œıfl ¬fl˘ ¿ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ⁄Ë Œıfl. ±Î ÷˘ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚ı·˘ ¿Ëı‰Î›. ’ı·_ ÿ½fi

⁄Ë ±˘Ë˘Ë˘, ±ı ÷˘ ’ÒHν ÿ½fi ¿Ëı‰Î›. ±ı¿ Œıfl˘ ÿ½fi ¿flÌ √›˘ ÷˘

⁄Ë ◊≥ √›_. ÷ı ÿËÎÕı ±‹ı “±Î‰˘ «_ÿ¤Î≥ ¿ı ±Î‰˘ Œ·ÎHÎΤΥ”, ±ı‹Î_

±‹ı fiÎ ’Õ̱ı. ’ÒHν ¤Î‰‹Î_ flË̱ı ±fiı ±Î‹ ÷˘ ±ËŸ›Î ±Î√‚ ÷˘

±ÎÕα‰‚Ì ÿËÎÕı ±‹ı ⁄˘·Î‰Ì±ıı, ±˘‚¬Ì±ı ˵, I›Î_ ÷˘ ±˘‚¬Ì±ı

› fiËŸ fiı ⁄˘·Î‰Ì±ı › fiËŸ.

≠ffi¿÷ν — T›‰ËÎfl‹Î_.

‰Ì÷flÎ√÷Î 169 170 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)

Page 48: Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ‰¬÷ı ±¶ˆ÷ ¤Î‰‹Î_ ˢ≥±ı ±fiı ±I›Îflı ¶ˆ÷‹Î_

flËı‰_ ’Õı.

≠ffi¿÷ν — ‰Ì÷flÎ√÷Î fiı ÁÎZÎÌ’HÎ΋Î_ Œfl¿ »ı ?

ÿÎÿÎlÌ — ±Ë_¿Îfl◊Ì …\±ı ±fiı ÁÎZÎÌ flËı, ÷ı ÁÎZÎÌ’b_ ±fiı

±ÎI‹Î◊Ì …\±ı, ÷ı iÎÎ÷Î-ƒpÎ’b_, ‰Ì÷flÎ√÷Î. ±ıÀ·ı ÁÎZÎÌ’b_ fiËŸ ’HÎ

iÎÎ÷Î’b_. ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ıÀ·ı iÎΛ¿’b_, iÎΛ¿ !

»÷Î_ flè΢ Œıfl «˙ÿÂ-’Òfi‹‹Î_ !

±ıÀ·ı …√÷‹Î_ @›Îflı› ’HÎ Ωı›˘ fiΠˢ› ±ı‰˘ ≠ı‹ µI’Lfi ◊›˘

»ı. ¿ÎflHÎ ¿ı F›Î_ ≠ı‹ µI’Lfi ◊Λ ±ı‰Ì …B›Î Ë÷Ì, ÷ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√

Ë÷Î. ±ıÀ·ı I›Î_ ≠ı‹ ÿı¬Î› fiËŸ. ±‹ı ¿Î«Î flËÌ √›Î, ÷ı ≠ı‹ flè΢ fiı

Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ±Î‰Ì.

≠ffi¿÷ν — ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ≠ı‹ V‰w’ ◊›Î, ’HÎ I›Îflı Á_’ÒHν

‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ µI’Lfi ◊¥. ±ı …flÎ Á‹…‰_ Ë÷_.

ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ ±ıÀ·ı Â_ ? Ï¿oÏ«÷˚‹ÎhÎ ¿˘¥fiÎ ÷flŒ ÁËı… ’HÎ

¤Î‰ ⁄√Õı fiËŸ, ±ıfi_ fi΋ ≠ı‹. ±ıÀ·ı Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î, ±ıfi_ fi΋ …

≠ı‹ ¿Ëı‰Î›.

≠ffi¿÷ν — ÷˘ ≠ı‹fi_ V◊Îfi @›Î_ ±ÎT›_ ? ±ËŸ ¿¥ „V◊Ï÷‹Î_ ≠ı‹

¿Ëı‰Î› ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ ÷˘, …ıÀ·˘ ‰Ì÷flÎ√ ◊›˘ ±ıÀ·˘ ≠ı‹ µI’Lfi ◊›˘.

Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√fiı Á_’ÒHν ≠ı‹ ! ±ıÀ·ı ‰Ì÷¶ıÊ ÷˘ ÷‹ı ⁄‘Î ◊¥ √›ı·Î

… »˘. ˉı ‰Ì÷flÎ√ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ◊÷Î Ω‰ ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_, ±ı‹ ≠ı‹

µI’Lfi ◊÷˘ Ω›.

≠ffi¿÷ν — I›Îflı ±ËŸ ±Î’ı ¿èÎ_ ¿ı ±‹Îflı ≠ı‹ ¿Ëı‰Î›.

‰Ì÷flÎ√÷Î fiÎ ±Î‰Ì ±ı Â_ ?

ÿÎÿÎlÌ — ‰Ì÷flÎ√÷Î ±ıÀ·ı ±Î ±‹Îfl˘ ≠ı‹ »ı. ÷ı ±Î‹ ≠ı‹

ÿı¬Î÷˘ ˢ› fiı ±Î ‰Ì÷flÎ√˘fi˘ ≠ı‹ ±Î‹ ÿı¬Î› fiËŸ. ’HÎ ¬fl˘ ≠ı‹

÷˘ ±ı‹fi˘ … ¿Ëı‰Î› ±fiı ±‹Îfl˘ ≠ı‹ ·˘¿˘fiı ÿı¬Î›. ’HÎ ÷ı ¬fl˘ ≠ı‹

fiÎ ¿Ëı‰Î›. ±ı@ı@À·Ì …ıfiı ≠ı‹ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ıfiı, ±ı fiÎ ¿Ëı‰Î›.

±ı@ı@À·Ì ÷˘ Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Î ◊Λ I›Îflı ÁΫ˘ ≠ı‹ ±fiı ±‹Îflı ÷˘

Ë…\ «˙ÿ ¿Ëı‰Î›, ’Òfi‹ Lˢ› !!

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ’Òfi‹‰Î‚Îfiı ±ÎfiÎ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘ ≠ı‹ ˢ› ?

ÿÎÿÎlÌ — ±ı ’Òfi‹‰Î‚Îfi˘ … ÁΫ˘ ≠ı‹ ! ±Î «˙ÿ‰΂΋Î_ ¿˘¥

…B›Î±ı ¿«Î ˢ›. ±ıÀ·ı ’Òfi‹‰Î‚Îfi˘ … ÁΫ˘ ≠ı‹ ˢ›.

≠ffi¿÷ν — Á_’ÒHν ‰Ì÷flÎ√÷Πˢ› fiı ≠ı‹ ‰√flfi˘ ˢ›, ±ı‰_ ÷˘

⁄fiı … fiËŸ fiı ?

ÿÎÿÎlÌ — ≠ı‹ ‰√fl ÷˘ ˢ› … fiËŸfiı ±ı !

≠ffi¿÷ν — ±ıÀ·ı ÿÎÿÎ, «˙ÿ ±fiı ’Òfi‹‹Î_ ±ÎÀ·˘ Œıfl ’ÕÌ Ω›

»ı, ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ÷ŒÎ‰÷ ±ı‹ ?

ÿÎÿÎlÌ — CÎH΢ ÷ŒÎ‰÷ ! ±Î ÷˘ ±Î’HÎfiı ’Òfi‹ …ı‰˘ ·Î√ı ’HÎ

÷ı CÎH΢ ÷ŒÎ‰÷ ! ±‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ ¿Â_ »ı … Â_ ÷ı ?! ±fiı ±ı‹fiÎ_,

÷Ì◊*¿fl˘fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÷˘ ⁄‘_ … !! ±‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ Â_ »ı ? »÷Î_ ’HÎ ±‹fiı

Á_÷˘Ê flËı ’Òfi‹ …ıÀ·˘ ! ±‹ÎflÌ Â„@÷, ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı „@÷ ±ıÀ·Ì

¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë˘› ¿ı ’Òfi‹ ±Î’HÎfiı ◊›ı·Ì ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı !!

flÎ√-¶ıÊ 171 172 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝)