Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

of 48/48
78 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝) [2.1] flÎ√-¶ıÊ Á_ÁÎflfi_ wÀ¿Î˜{ - ±iÎÎfi ! ‰ıÿÎ_÷ ¿Ëı »ı ¿ı ‹‚-ωZÎı’ ±fiı ±iÎÎfi. …ˆfi˘ ¿Ëı »ı flÎ√-¶ıÊ fiı ±iÎÎfi. ±Î ⁄ıµ ‹÷ »ı ‹˘ZÎı …‰ÎfiÎ. ±Î hÎHÎ ‰V÷ Ω› ÷˘, ‹˘ZÎı Ω› ‹ÎHÎÁ. ±Î‹Î_◊Ì ‹Ò‚ ¿˘‹fi Â_ »ı ? I›Îflı ¿Ëı, “±iÎÎfi.” wÀ¿˘{ Â_ »ı ? flÎ√-¶ıÊ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ‹‚-ωZÎı’ ±ı wÀ¿˘{ fi◊Ì. ÷˘ wÀ¿˘{ Â_ »ı ? ±iÎÎfi. ±iÎÎfi Ω› ÷˘ ’»Ì ‹˘ZÎ ◊Λ. ±Î iÎÎfi ‹Y›Î ’»Ì ±ËŸ◊Ì … ‹˘ZÎ ‰÷ı˝ »ı ±Î’HÎfiı, ‹„@÷ … ‰÷ı˝ »ı. ’Ëı·Ì ±iÎÎfi ‹„@÷ ◊Λ. ±fiı ’»Ì »ı ÷ı flÎBÎ-¶ıÊ ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ‘Ì‹ı ⁄‘Î Ïfi¿Î· ◊¥ Ω›. Á‹¤Î‰ı Ïfi¿Î· ◊‰Î ‹Î_Õu˘, ÷ı flÎ√- ¶ıÊfi˘ ⁄‘˘ Ïfi¿Î· ◊Λ. ±ıÀ·ı »ıS·Ì ‹„@÷, ±ÎI›_Ï÷¿ ‹˘ZÎ ◊Λ. ÿıË‘ÎflÌ … ⁄fiı ‰Ì÷flÎ√ ! F›Î_ Á‘Ì “Ë_ «_ÿ·Î· »\_” I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ë÷Î. ’HÎ ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ √›Î. ±ı¿ fiÎfi˘ »˘¿fl˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ ±iÎÎfi √›_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ √›Î, Á˘ À¿Î. ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfiÌfiı Á˘ À¿Î ±iÎÎfi fiÎ Ω›. ±Î’HÎı ±ËŸ ÷˘ Á˘ À¿Î ±iÎÎfi Ω›. ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ï⁄·¿<· fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’HÎ ÿıË F›Î_ Á‘Ì Ë˘›, I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ Ω› fiËŸ. ˉı ÷‹ı …ı ¿Ë˘ »˘ ¿ı ±iÎÎfi ˢ› I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ fiÎ Ω›. ÿÎÿÎlÌ — ±iÎÎfi √›_ ±ıÀ·ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› … fiËŸ. ≠ffi¿÷ν — ’»Ì ÿıË Ë˘› ¿ı fi ˢ› ? ÿÎÿÎlÌ — ÿıË ¤·ı Á˘ ‰Ê˝ flËı ±fiı ‹V÷Ì‹Î_ flËı. ≠ffi¿÷ν — ±ı 99.99 À¿Î. ⁄‘Îfiı ‹ÎÀı fiËŸ, ±ı ÷‹Îflı ‹ÎÀı. ÿÎÿÎlÌ — ±Î ±I›Îflı ÷˘ ¿ıÀ·Î_› ⁄‘Î ◊›Î »ı. ≠ffi¿÷ν ËÎ, ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl. ’HÎ ±Î ÷˘ flÎ√-¶ı Ê »˘Õ‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı. ±ıÀ·ı ‹Îv_ ¿Ëı‰Îfi_ ±ı‹ »ı ¿ı F›Î_ Á‘Ì ÿıË »ı, F›Î_ Á‘Ì ≠ÎHÎ »ı I›Î_ Á‘Ì ≠¿ÚÏ÷ flËı‰ÎfiÌ fiı I›Î_ Á‘Ì flÎ√-¶ıÊ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì ÿıË √›Î ’»Ì flèÎ_ Â_ I›Îflı ? ±ı ÷˘ ÿıËfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ … flÎ√-¶ı Ê Ω› I›Îflı ‰Ì÷flÎ√ ¿Ëı ‰Î›, fiËŸ ÷˘ flÎ√-¶ı Ê Ë˘› …. ‰Ì÷flÎ√ ÷˘ ⁄‘Î_ ⁄Ë ◊›ı·Î ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ! ±ıÀ·ı ±Î ÷‹fiı ’Ò‰˝fi_ Ï≠F›ÕÌÁ »ıfiı ±ıÀ·ı ’ı·_ ÷‹fiı ‹fi‹Î_ ±ı‹ ·Î√ı. ±ıÀ·ı ÷‹Îflı Á‹∞ …‰_ ¿ı ±Ë˘Ë˘, Ï≠F›ÕÌÁ Ë∞ flèÎ_ »ı. ±ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ ¿Ë_ ¿ı flÎ√-¶ıÊ Ë˘› I›Î_ g«÷Î ◊›Î ‰√fl flËı … fiËŸ. ±ıÀ·ı ±Î øÏ‹¿ ‹Î√˝fiÎ iÎÎfi̱˘fiı g«÷Î ◊Λ I›Î_ ÏfiflÎ_÷ı ±fiı ±ø‹‹Î_ flÎ√-¶ıÊ fiËŸ ˢ‰Î◊Ì g«÷Î fiÎ ◊Λ. ≠ffi¿÷ν — Á_ÁÎfl‹Î_ flÎ√ fiÎ flά̱ı ÷˘ SËΛ ⁄‚ı »ı ±fiı flÎ√ flά̱ı ÷˘ ‹˘ZÎ ±À¿ı »ı. ÿÎÿÎlÌ — ±ı‰_ »ı fiı, ˉı ÷‹ı ¬flı¬fl Â_ »˘ ? Ïfl›·Ì „V’Ï¿_√ «_ÿ¤Î¥ »˘ ¿ı ©ÎI‹Î »˘ ? ≠ffi¿÷ν — ©ÎI‹Î.
 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  161
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Spiritual aaptvani 13(u) 02 pg 77 to 172

 • 1.-7778 MH-13 () f H F_ , I_ - . i I_ - .l i _ - .f ?l V_ .[2.1]f 99.99 . , . - l I _ .f , . H - __ w{ - i !. v_ _ F_ , F_ H_ -Z i. - I_ I_ - . i. Z . hH V , Zl _ _ I ? H. _ _ ? I , i. w{_ - I , - _ ? - w{ . -Z w{ . . _ LV_ ! _ w{ _ ? i. i Z .F _ _ . i Y Z H, @ _ , F _ . . i @ . B- H _ - I_ g . _u, -. i g I_ _ . S @, I_ Z ._ - g . ! f __ S F_ _ _ _ I_ - . H i Z . _ - . H i _ l _ , _ ? V_ - , . i i_ I ? . H i . - < . f I.

2. -79 80MH-13 ()l - _ _. _ I _ f W I , - ? - _ - . l - . - @ V _ , _ _ _ o I. V . _ I ? _ I. V L I - . V _ _ _. V _ b_ . . H . V , _ - . _ _ _ _ _ v_. _ - _ _ _ _ . H , _. ! , _ _ . _ , _. b_ i . , H . _ ? E L v_. _H v_ _ _ _, _ ? @ - b_ i ! f H _ _ - ! @ . _ _ . - __ H - l _ , "{{ . @ _ @ . -_ . F_ i M @ . @ _ , "{{ _ . , M , I_ - _ M H - H_. H @ ? , M _ - . h H i M_ _ H _ - . . i M_ _ . _, , . @ . I , H @ f _ Tk - . ? _, @ . H _ l - . - _ ? _ _H _H - _ _ L - L , ? _ _, _ _ . i I f . , . _ . H H I . _ _ l _H @ @_ ? _ . _ _ H . H @ . 3. - 81 82 MH-13 ()@ _ _ H H _ - V . I V _ _ . _ ? _ - . I V . V. V -. H H V. _ V V _ _ b H _, _ - . . F_ _ V . @ . _ . __, _ _, _ _ I_ . F _ _ @_ _ ,_ ^u _ I I ^ . _ . _ _ _ _ ? _ CS - I_ I . I I_ - . . B ? _ I _ - I . - I B w __H. _ . _ _ _ ? ! @ . b-b {@ . _ , g w T. hH b hH b , hH H_ . Y , , _ - . i _ . p H . H _ I . _ _ i U . H b _. b _ - . i _ _ . . i , _ _ , C . H ? ! H _ ? H H . - _ . - _ , . ! _ _ _ - . _ , H - . f _ i-p , , _ -, @_ > _. _ ? _ V . _ _ i l , _ . v_ i- _ . _ _ p_ ! _ . _ _ H , ? _ _ .H . H _ _ v_ ! F_ H _ _ I - ! IL . _ H _ _. IL . I i - _ H H , H , H _ _ , H H .. H . I_ . 4. -83 84 MH-13 () I . l I I _ . _ , . _ T , T , _ _ , _ ?h_ _ , _ . _ H S, S S H - . - f L . _ I - _ _, . K. l I_ L . -, i A _, Tk H I_ L ? Z _. - l _ f . - Tk Z _. l _ , _ . I - Tk . L ? I I . f , . Z _. . i _ . _ i i . l , Z _. ?!L v_ I_ ^u ! Z _ ! __ ! __ _ - , . ^_ S_-^