Spiritual aaptvani 5-6 full apt-5- 2006

of 90 /90
≠ffi¿÷ν ¿Îfi ¶ÎflÎ Á_¤‚Λ »ı, ’HÎ Ωı «ı÷fi ÷k‰ ˢ› ÷˘ ! ÿÎÿÎlÌ — ˉı «ı÷fi ÷k‰ ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘› ¿Â_ ÁÎ_¤‚÷_ … fi◊Ì. ±ı ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ fiı ’fl‹Îfi_ÿÌ »ı ! ±fi_÷iÎÎfi, ±fi_÷ÿ½fi, ±fi_÷„@÷, ±fi_÷«ÎÏflhÎ ±ı‹Î_ »ı ! ÷˘ Â_ ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ √HÎ ±ÎI‹Î‹Î_ »ı ±ı‰_ ÷‹ÎflÎ ‹ÎL›Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ? ±ÎI‹Î ÁÎ_¤‚÷˘ … fi◊Ì. ±ÎI‹Î‹Î_ ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ √HÎ … fi◊Ì. …ı‹ ±Î Á˘fiÎfiı ¿ÎÀ «œ‰Îfi˘ √HÎ fi◊Ì, ÷ı‹ ±ÎI‹Î‹Î_ ÁÎ_¤‚‰Îfi˘ √HÎ fi◊Ì. /˘·‰Îfi˘› √HÎ fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν ’HÎ «ˆ÷L›÷k‰ ˢ› ÷˘ ¿Îfi ÁÎ_¤‚ı fiı ? ÿÎÿÎlÌ — «ˆ÷L›÷k‰fiÌ ËÎ…flÌ◊Ì … ±Î /‘_ …√÷ «Î·ı »ı. Ωı «ˆ÷L›÷k‰ ±Î ÂflÌfl‹Î_ fiΠˢ›, ±ÎI‹Î fiΠˢ› ÷˘ ±Î ÂflÌfl ¬·ÎÁ ◊¥ Ω›, ’HÎ ±ı «ˆ÷L›÷k‰ ±Î ÁÎ_¤‚÷_ fi◊Ì. ≠ffi¿÷ν ÷˘ ¿˘HÎ ÁÎ_¤‚ı »ı, ±ı ±Î’ Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ‰Î÷ ÷˘ Á‹…‰Ì … ’ÕÂı fiı ? ±ÎI‹Î Ωı ÁÎ_¤‚ı »ı ±ı‰_ ¿Ëı ÷˘ ±ÎI‹Î /˘·ı »ı, ‹ÎflÎ ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… /˘·ı »ı ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›. ·˙Ï¿¿ ¤ÎÊ΋Î_ √‹ı ÷ı‹ «Î·‰Î ÿı‰Î›, ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ ±·˙Ï¿¿ ¤ÎÊ΋Î_ ±ı “±ı@ÁıMÀ” ◊Âı fiËŸ. ±Î ÷‹ÎflÌ ΩıÕı /˘·ı »ı, ÷ı ¿˘HÎ /˘·ı »ı ? ≠ffi¿÷ν ±Î’ /˘·˘ »˘. ÿÎÿÎlÌ — “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” /˘·ı, ÷˘ ±Î “Àı’flı¿˘ÕÛfl” ’HÎ /˘·ı »ı ÷ı ±Î /ı ËΩfl‹Î_ ‹‚ı ±ıÀ·ı “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi”fiÌ Ï¿o‹÷ /ı ËΩflfiÌ ◊¥ !!! ≠ffi¿÷ν ±Î /Î/÷ ±Î’ Á‹Ω‰˘. ÿÎÿÎlÌ — ±Î “ÿÎÿÎ ¤√‰Îfi” fi◊Ì /˘·÷Î, ±Î ÷˘ “±˘flÌ…fi· 2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-5 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lıHÎÌ - 5 ±ÎI‹Î, ±ÎI‹‘‹˝‹Î_... ÿÎÿÎlÌ — ±ÎI‹Î Â_ ¿Î›˝ ¿flı »ı ? ≠ffi¿÷ν ±ÎI‹Î ÷˘ iÎÎ÷Î-ƒWÀÎ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ÷‹ı ÷˘ ¿Ë˘ »˘ fiı ¿ı “Ë_ ÁÎ_¤‚_ »\_.” ÷‹ı ±ÎI‹Î »˘ ¿ı ÁÎ_¤‚fiÎflÎ »˘ ? ≠ffi¿÷ν “Ë_ ±ÎI‹Î »\_.” ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ÎI‹Î ÷˘ ÁÎ_¤‚ı fiËŸ, ¿Îfi … ÁÎ_¤‚ı fiı ? ≠ffi¿÷ν ’ÿ˚√·fi˘ fiı ±ÎI‹Îfi˘ Á_›˘√ ◊›˘ fiı ? ÿÎÿÎlÌ — ’HÎ ±ÎI‹Î ÁÎ_¤‚÷˘ ËÂı ¿ı ¿Îfi ? ≠ffi¿÷ν ÁÎ_¤‚ı »ı ±ÎI‹Î, ¿Îfi ÷˘ …Õ »ı. ÿÎÿÎlÌ — ÷˘ ’»Ì /ËıflÎfiı /˘·Î‰Ìfiı ’Ò»Ì …\±˘ fiı ? /Ëıfl΋Î_ ±ÎI‹Î fi◊Ì ? ÷˘ ¿˘HÎ ÁÎ_¤‚ı »ı ? ≠ffi¿÷ν ±ÎI‹Î fiΠˢ› ÷˘ ’ÿ˚√·fiÌ ¿˘¥ ¥„Lƒ› ¿Î‹ ¿flı fiËŸ. ÿÎÿÎlÌ — ËÎ…flÌfiı ·¥fiı ÷˘ ±Î ∞‰fi ¿Ëı‰Î› »ı, ’HÎ ÁÎ_¤‚ı »ı ¿Îfi ¿ı ±ÎI‹Î ? Ωı ±ÎI‹Î ÁÎ_¤‚÷˘ ˢ› ÷˘ /Ëıfl˘ ‹ÎHÎÁ ÁÎ_¤‚Ì Â¿ı. ÷˘ ¿Ë˘ ˉı ¿ı “¿˘HÎ ÁÎ_¤‚ı »ı ?”

Embed Size (px)

Transcript of Spiritual aaptvani 5-6 full apt-5- 2006

  • 1. 12MH-5 f _ , H k MH !l k _ __ lH - 5. i-W _ ! _i, _, [email protected], _h _ ! _ _ H I_ _ L_ ?I _ . I_ _ H . I, I_... H , I_ _l I _ ?H . H . f I i-W . f H Lk _ ?l Lk _ .l H _ __ _. I _ ? Lk _ , I , H Lk __ .f _ I _.f H _ , .l H I _ , _ ?l ? I _f I _ ? _ I , I l H I _ ?_ . _ , H _ @M .f _ I, . , H ?l ? _ I ? H _ ?f . f I L l , H . _ o !!!l , H _ I ? I _ Hf . _ . H _ ? l ,

2. MH-5 34MH-5 . i . @_ __ L _ C _ ? !f , . _ . H l C_ _ ? H _ _ .f , . _ _ ?l . H H f . . V_ _ , H l , I _ _ . k . . _ ? k . f _C_. f k , ? l _ ?l , k . _ , H k . f _. F_ H I_ Z l _ . . _ L _ . k . _ _ k _ C, _ iL _ . TL L, C _ V _ . TL L . . _-