Spiritual aaptvani 02 05- pg 341 to 370

of 65 /65
342 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2 I›Î√̱˘fiÎ ¿ÊΛ …ı /ËÎfl ’Õ÷Î ÿı¬Î› »ı fiı ±ı fi ˢ‰Î Ωı≥±ı, ’HÎ ÷ı /ËÎfl ’Õ÷Î ÿı¬Î› »ı ÷ı◊Ì ±ı‹ Á‹Ω› »ı ¿ı ÷ı‹fiı ‹ËΉ˛÷ ÷˘ fi◊Ì ’HÎ ±HΉ˛÷fi_ ¿_≥ Ãı¿ÎHÎ_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì ! ¿ÎflHÎ ¿ı ±HΉ˛÷ ÷˘ ¿›Îflı ¿Ëı‰Î› ¿ı ±Î«Î›˝ ‹ËÎflÎ… ’ÎÁı …^Ã_ ‹˘œı fiÎ /˘·Î›. ±Î ÷˘ ÏÂW› ‹ËÎflÎ… ’ÎÁı …^Ã_ /˘·ı fiı ‹ËÎflÎ…ı › /˘·ı ÷˘ ’»Ì ÁI›fi_ ±HΉ˛÷ ¿›Î_ flèÎ_ ? ‹ËΉ˛÷ ÷˘ √›Î_ ‰Ì÷flÎ√˘fiÌ ’ÎÁı, ’HÎ ±HΉ˛÷ı › ¿›Î_ flèÎÎ_ »ı ±Î…ı ? ‰Ì÷flÎ√˘ ¿Ëı »ı ¿ı, “÷ÎflÌ ¬˘À ÷fiı …Âı, ±‹Îflı ÷˘ ¬˘À …‰ÎfiÌ fi◊Ì.” ‰Ì÷flÎ√˘fiı ¬˘À Ω› ¬flÌ ? ¬˘À Ω› ÷˘ ±Î ¤√‰ÎfifiÎ ¿èÎ΋Î_ fi◊Ì ±ı‹fiı Ω›. /‘ÎfiÎ_ ‹˘œÎ_ ’fl Ïÿ‰ı· fi◊Ì ÿı¬Î÷_ ? ±Îfi_ÿ √›˘ ¿›Î_ ? ±ÎI‹Î »ı ÷˘ ±Îfi_ÿı › ˢ‰˘ Ωı≥±ı fiı ? ±Î’HÎı ±Î ¿˘≥fiÌ Ïfi_ÿÎ fi◊Ì ¿fl÷Î, ±Î’HÎı ±ËŸ Ïfi_ÿΠˢ› … fiËŸ. ±Î’HÎı ÷˘ ω√÷ Á‹Ω‰Ì±ı »Ì±ı, ¬flÌ Ë¿Ì¿÷ Á‹Ω‰Ì±ı »Ì±ı, …ı ¿˘≥ Ωı ‹ÎflÌ ’ÎÁı ΩHÎı fiı ¿Ëı ¿ı, “±Î’fiÌ ‰Î÷ ¬flÌ »ı.” ÷˘ ÷˘ ±ı‹fi_ ¿Î‹ fiÌ¿‚Ì Ω›, ‹˘Z΋Î√˝ {À ‹‚Ì Ω› ! ’HÎ Ωı ±ı ¿Ëı ¿ı, “÷‹ÎflÌ ±Î ‰Î÷ ¬˘ÀÌ »ı.” ÷˘ ’»Ì »ı … fiı ÷Îfl˘ fl{‚’ÎÀ! ±‹Îflı Â_ ? ÷Îflı Ωı «Îfl √΂˘ ¤Î_Õ‰Ì Ë˘› ÷˘ «Îfl √΂˘ ¤Î_Õ, ±‹fiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì. ¿ÎflHÎ ¿ı ÷fiı fiÎ ’˘ÊΛ I›Îflı /˘· ±fiı ÷ıfi˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ±Î’HÎfiı, ’HÎ ±Î’HÎı ¿Ëı‰_ »ı »÷_ ¿ı, “±Î Ωı¬‹ÿÎflÌ ÷_ ·≥ /ıÃ˘ »ı. Ëı ¤Î≥, ÷‹ı ±Î√‚ Ω‰ »˘ ÷ı ÷‹ı ‹˘ÀÌ ¬ÌH΋Î_ √/ÕÌ ’Õ¢,” ±ı‰Ì ±‹ı /Ò‹ ’ÎÕ̱ı »Ì±ı. ˉı ÷fiı Ωı ±fi¿>‚ ±Î‰ı ÷˘ ÁÎ_¤‚, fiËŸ ÷˘ √΂˘ «Îfl ¤Î_ÕÌfiı ±Î√‚ Ëı_ՉΠ‹Î_Õ ! ˉı ±Î‰_ ‰Ì÷flÎ√ fiˢ÷Î /˘·÷Î ! ±‹ı ÷˘ ¬À’À̱Π±ıÀ·ı ±Î‰_ ¿Ë̱ı ¿ı, “¤Î≥, ±Î√‚ ¬ÌH΋Î_ √/ÕÌ ’ÕÌÂ.” ˉı ‰Ì÷flÎ√˘ ±‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı, “÷‹Îflı ±Î ÂÌ ’ÌÕÎ ?” ÷˘ ±‹fiı ±ı‹ ◊Λ »ı ¿ı “/Y›_, ±Î √/ÕÌ ’՛Π’»Ì ±ıfi_ @›Îflı Ãı¿ÎHÎ_ ’ÕÂı ?” ±‹Îflı ¤Î‰ … ±Î‰˘, ≥E»Î … ±Î‰Ì ◊≥ √¥ »ı ¿ı ¿˘≥ √/Õ˘ fiËŸ fiı ±Î‹Î_◊Ì ¿_≥¿ μ¿ı· ·Î‰˘. ‹˘Z΋Î√˝ ±‹fiı …Õ›˘ »ı ÷˘ ±‹ı ÷‹fiı ÷ıÕÌ …≥±ı, ÷‹ÎflÌ ΩıÕı ±Õ‘˘ ¿·Î¿ /ıÁÌÂ_, ’HÎ ÷fiı ±‹ı ’λ˘ ÷ıÕÌ …≥Â_. ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı, “±Î¬_ …√÷ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ … «œÌ flèÎ_ »ı!” ±ıÀ·ı ¿_≥ ¨‘ı ‹Î√ı˝ «œÌ √›_ fi◊Ì; ’HÎ ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ …‰Î ‹ÎÀı, ±ıÀ·ı ¿ı ±‹ÿΉÎÿ …‰Î ‹ÎÀı ±ËŸ ‹_/≥◊Ì /ı_√·˘fl Ω› ÷˘ ÂÌ ÿÂÎ ◊Λ ? VÀıÂfi ±ÎT›_, ’HÎ ¿›_ ±ÎT›_ ? ÷˘ ¿ı”, “/ı_√·˘fl.” “÷˘ ±‹ÿΉÎÿ ¿›Îflı ±Î‰Âı ?” I›Îflı ¿Ëı ¿ı, “±‹ÿΉÎÿ ±Î /Î…\ fiËŸ, ’ı·Ì /Î…\!” ±ıÀ·ı ±Î flÌ÷ı ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ¨‘Î …≥ flèÎÎ »ı. ‹˘Z΋Î√˝ ±Î‰˘ fiΠˢ›, ‹˘Z΋Î√˝‹Î_ ÷˘ ¿WÀ … fiΠˢ›. …›Î_ ¿WÀ »ı I›Î_ ‹˘ZÎ fi◊Ì, …›Î_ ‹˘ZÎ »ı I›Î_ ¿WÀ fi◊Ì ! ¿WÀfiı ÷˘ ¤√‰Îfiı ËÃÎ√˛Ë ¿Ëı· »ı. ˉı ±I›ÎflfiÎ ±Î ‹˘Z΋Î√ı˝ …fiÎflÎ ’λΠ¿Ëı »ı Â_ ? ¿ı “¿WÀ ÷˘ ¤√‰Îfiı › ¿›ÎÙ !” ±S›Î, ¤√‰Îfifiı Â_ ¿fl‰Î ‰√˘‰ı »ı ? ÷‹ı ÷‹Îflı …ı ¿›Î˝ ¿fl÷Πˢ ÷ı ¿›Î˝ ¿fl˘, ¿WÀ /‘_ ! ±ı‹Î_ ¤√‰Îfifiı Â_ ¿fl‰Î ‰√˘‰˘ »˘ ? ¤√‰Îfi ±Î‰Î ˢ÷Î ËÂı ? ±Î “ÿÎÿΔ ¿_≥ … ¿WÀ fi◊Ì Áı‰÷Î ÷˘ ‹ËΉÌfl ¤√‰Îfi Â_ ¿fl‰Î ¿WÀ Áı‰ı ? iÎÎfi̱˘fiı ¿WÀ ˢ› fiËŸ. ¿Ëı »ı ¿ı, “¤√‰Îfiı I›Î√ ¿›˘˝ Ë÷˘.” ±S›Î, ¤√‰Îfiı ÷˘ 30 ‰Êı˝ /ı/Ì ◊›Î ’»Ì I›Î√ ¿›˘˝ Ë÷˘, ±fiı ÷ı › ¿_≥ /ˆflÌ, »˘¿flÎ_fiı ÷fl»˘Õ ‹ÎflÌfiı fiËŸ ¿flı·˘. ‹˘ÀΤÎ≥ ’ÎÁı ¤√‰Îfi ±ÎiÎÎ ·ı‰Î √›Î I›Îflı ¤Î≥±ı, “/ı ‰Ê˝ ’»Ì ·ıΩı” ÷ı‹ ¿èÎ_. ¤√‰Îfiı /ı ‰Ê˝ ’»Ì I›Î√ ·Ì‘˘ ±fiı ÷ı‹Î_ › ’IfiÌfiÌ flÎ∞¬ÂÌ-Á_‹Ï÷◊Ì ·Ì‘˘ Ë÷˘. ¤√‰Îfiı I›Î√ ¿›˘˝ fiˢ÷˘, ÷ı‹fiı I›Î√ ‰I›˘˝ Ë÷˘ ! ¿ÎflHÎ ¿ı ¤√‰Îfi ‹ËΉ˛÷‹Î_ Ë÷Î. ‹ËΉ˛÷ ±ıÀ·ı ‰÷ı˝ ÷ı. I›Î√ ¿›˘˝ ˢ› ÷ı ÷˘ ‰˛÷‹Î_ › fiÎ √HÎΛ ! I›Î√ ¿fl‰˘ ±fiı ‰÷˝‰˘, ±ı …\ÿ_ ˢ›. …ıfiı I›Î√ ‰÷ı˝·˘ ˢ› ±ıfiı ’˘÷ı Âıfi˘ I›Î√ ¿›˘˝ »ı, ÷ı ›Îÿı › fiΠˢ› ! ’ı·Î I›Î√Ì ÷˘ /‘_ … √HÎÌ /÷Ήı, “hÎHÎ »˘¿flÎ_, /ΛÕÌ, ‹˘ÀÎ_ ‹˘ÀÎ_ ±Î·ÌÂÎfi CÎfl˘, /_√·Î, ’Îfl ‰√flfiÌ Ï‹·¿÷ »˘ÕÌfiı ±ÎT›Î »ı,” ±ı‰_ /‘_ ±ı‹fiı ·Z΋Î_ flèÎÎ ¿flı, ¤Ò·ı fiËŸ ±fiı I›Î√ ‰I›˘˝ ¿˘fiı ¿Ëı‰Î› ? ÁË… ¤Ò·Ì …‰Î÷_ ˢ› ! ÷ıfiı ¤√‰Îfiı ‰˛÷ ¿èÎ_ »ı, I›Î√ fi◊Ì ¿èÎ_. ±ıÀ·ı ±HΉ˛÷ ±fiı ‹ËΉ˛÷, ±ı‹Î_ ±HΉ˛÷ …ˆfi˘fiı ‹ÎÀı ¿èÎ_ ¿ı, “…ıÀ·_ ÷‹fiı ÁË… V‰¤Î‰ı ‰÷ı˝ ±ıÀ·_ ±HΉ˛÷‹Î_ ±Î‰Ì √›_.” I›Î√fi˘ ÷˘ ¿ıŒ «œı ±fiı ›Îÿ flèÎÎ ¿flı, “‹ı_ ±ÎÀ·_ I›ÎB›_, ±Î‹ I›ÎB›_, ÷ı‹ I›ÎB›_. ‰Î÷ ±Î‹ Á‹…ı ÷˘ μ¿ı· ±Î‰ı. ±‹fiı ¿Â_ ›Îÿ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-2 341

Embed Size (px)

Transcript of Spiritual aaptvani 02 05- pg 341 to 370

  • 1.MH-2341 342MH-2 I _ _ , _ Z_ _ !, H _ _ ; H Z_ , H H_ _ H_ _ ! H _ _ ?H ^_ V T_, H _ T_ ? , _. . W ^_ ? I , , ! I_ H _ _ ? _ Z_ . Z , H H _ _ ? , , Z_ W . _ W I_ Z , , . _ Z I_ W ! W . ? _ . _ I Z _ ? W _ _ ? _ _ ? I _ ! S, _ ? ? , W _ ! _ _ ? ? _ W H _ , H _ _ W ? i W . H , . , I . S, 30, H , . I , _ , _ _ , Z { ! H . i , . {! I , _. _ ? _ _,I _ I -_ . _ . H I _ I , I I ! H H, H H _ _ , _ _ . . I . , H_ _ H ! I , _ . , . > I I , !_, _ _ _ ! I _ H , hH _, , _ _ ! _ C, _, T ,_ , , H_ . _ _ Z_ , I I , ? ? _ ! _ , IY_, _ @ H_ ? _. H , _ H _ , E _ , _ V _ H_ _._ . Z ,I , _ _ IB_, _, H _.IB_, IB_. . _

2. MH-2 343 344MH-2 , w . Z _ _ _ ! _ , H L_ , ?! I , _ ? _. I _ _ Z ! H ! H , _ _ ? , _ L , Q H , H , H Z , ! L H S , . H _ H Q , , _ _ ! H Q H I Q I , H w _ . , H , _ ! w _ ? T w . _ I_ H _ ? ! , , _ , ? _ v_ I. H_ I _ _, , v_ _ _. I I T , _ , ? _ . H _ I . I ! I ? w _, H H _ ! H I _ _ . S, , _ . I I _ ! _ I ? H_ Z , _ (!) _ _ _ ? I . , C ! _ _ _ _ _ ! ? , C , _ H Z ? _ _ , ^ ! _, _ _ _ ^_ _, H I ! _ _ H ? i v I . _ _ _ , , _ . y ? , , j . LV_ ! LV_ _ O . _ ! . y I . _ I _ , _v_ P , ! _ ! _ ?! _ ! , _H , _ . _ < Z_ . 3. MH-2345 346 MH-2 , Z_ _; H _ _ _ _ ; _ , _ _ , Y_, , . H . _ _ _B_ _ _ H , _ ! L_ ! B _ _ @_ _. . , Z_ . ! _ I , _ , H Z_ ! _ _ H H Z_ . HH . _ _ V_ . I I Z_ , , , _ V_ __ . V_ , H Z , Z I_ W , I_ ! _ Vw_ Z , _ __ Z , _ T . H W Z , H _ , _ H . @_ _ _ _ ; _ i ! . _ . __ V , _ F _ ? _ _ _ _ ? I , V I _. , , V . , v_. .; BV, I BV_ , _ _H_ _ I v_ _. _ _ _ . . H _ , . _ ? I , , H H I ^ _ H _ H H , H _ , H I _ _ ? y ! _ _ . _ _, _ ! H _ ! _ _ T , H_ _, H _ _ ?! _ _ L . _ . I _ _V _ ! _V _ , H . H _ _ _ , _ , _ H ? H_. H , H _ ? , , hH vvvvv , ! E _ ? l _ , 4. 348MH-2 H _, . . H_ h , _ , H IA _ _.H _ ?__ _ H . I_ H , H H _ H _ ^_ _ H_ , _ , A_ . , H . - H - IA ! w_ I . _ H _ , _ H _ . M , i v H ! I _, k H _ . , Z . H _ M_ _ , H_ H Z . _ _ _ , ! _H r H . I_ , v _ . C , _ , H _ H _ . H _, rC . M, i v H _ , ^ L . , H, IA H . _ . H _ H , H ^_ IA H- H _ , _ ^; H .H . _ _ . _, H , _- H ; _ , 78 . H , _ _ C C H_ @ C > ! . _ _, , @_ ? S H ? _ H _ , H_ . _ _, H_ _ ? I I . C _ _ C 5. MH-2 349 350 MH-2_ H , H C I _ _ _ _ ! I H v_ ! I C, H IA _ H H ! T_, , _ H T H ; H _ . T H _ _, H _ _ . _ _, H Vwi I _ ! _ , _ . , _ _ _ ? , _ Y_. T H _ _. ! V_ H !! 501 T, 12 _ , 2 1 , _ _ T_, H _ _ _ H _ ? H_ A_ _ , H_ _. ! l, _ l , _ i _. V I_ _E, I _ l _ _ _ ? S, _ , i F_ ! , , I V _ B_. H _ l . _ __ , _ , _ H . _ _ A ? _ C_ CH l _ _ v_ _ ? V _, CH ! v_ H v_ _ _ H _H _ _ , _ . _ l . I_ I_ L _ H_, _ H _ H . _ ? . V I S , V h C _ _ _ B, ! _ l H , H _ _ ? _, ! _ , ? H ZH _ , , i _ , _ l_ H ! . V _ l _ _ ! H ! I ? T I_ H _ . , H , H _ , _ H I , , H H _ !, H , ? H _ _ T I l _ , _ i 6. MH-2 351 352MH-2 , i . H ! !! . , _ _ , V , _ _ ! H H _ , U . { H . H _ , H _ { H H _, L _ . H H_ , { . _ _ A_ _ . H H H _ _ , _ _ , iH _ , H A_ _ ! i _ . H >_ . H H H i i ! H_ . E , . , { _ ? , E y !!! H . _ _ ? H , _ H I _ { _ , . H { _ _ _, I k _ ? , , { I . H_ _ H LV . H , _. _ ! _ _ _. _ _ , _ , v v Z _ H ! Z H . IZ _ , _ , I_ H_ C A_ _ , H , _ _ ? I _ A_ . ? _ C , , _ . _ H, C ; _ H . _ _ C ! H _ ? _. L H , . H _ _ v_ , H __ _ _ _, _ ? , _ Z . _ _ H _ ? _ _ A_ . H _ , H _ ? , ! _ ? H _ , _H ? H_ I _ -_ . _ , 501 C, H H . _ . _ . Z I , - ! , H . Y _ ! H _ _ . H _ H V_ _ v_? 7. MH-2 353 354 MH-2l H _ , _ _ ! H I _H . _ , , I_ V _ ; ! H T _ ; H H I _ w , C_ H _ H _ . I_ H H . H VQ _ _ ! H _ ? K . l VQ . _ H_ J_ _VQ _ H _ , H H H . _ , , I , . _ _ H H H __ _ _ . ^ . _ k , k _ ; H ! _ H ? l , , , , T, _ H_ H _ ! I H _ . _ H _ ? (); k Z (H); v_ _ l [email protected]_ I _, _ y _ (IA). H _ i- _ H _. W H _ _ H , _ [email protected] H __ _ _?_ !l H H _ . H_ H _ I_ I . H _ _ , _ . _ _ I , H I Z_ . T , _ , _ , _ _ H _. _ _ . _ ? , , _ ! _ _ A . I H , . H _ _ _ ?V, Z H Z Z l H H _ H . , H 8. MH-2 355 356 MH-2IA , . H . I . H , Z . l {C ,, H _ _ H , v L _ H IA . v_ _ H {C I _, H , , H, IA _ _ _. H . H , . H I_ H v H ,H _ _ , H _ H IA , _ _ . _ ? C. V _ H , H _ C_ __, _ H _; H _, Z ! _ _ ! _ . H _ . I v ? ? _ F, H _ ? _ ? ^ V H IA , V V _ _ Z . _ V H H . M- ! _ U _ ! V _ _ ? ! H C , Z _ ! I . , H IA _ . _ _ _ _ I V _ ! H ! !! M _ _ _ , L Zh _ H . . _ H , H _ _ v , I L . , H_ _ _. _ _ H IA L . , _ _ H_ . _ _ _ , H IA . H _ , . H _ ? , H H - , . IA , _ _ C. , , H ^ . H IA ? _ H_ , I_ . e _ , _I_ H . ? _ e . l H _ _ . @ l H _ I v ?H . _ _ V_ 9. MH-2 357 358 MH-2 @ H _, H H C H _ , _ H _ . _ , H _ . _ _ , H , V . _ IA , H , _ _. _ , H A , H H I , _ H H _ _ ? _ . I_ i-WH_ _ _ _ _ _ _ ? ?, H i-WH_ . l , _ , w H w _ _H_ w ! . w I_ w , _ H H _H H _ _ H ! IA . , _ , , CH_ H ? V , H H H _ H IA _. l , H . , H .H H !i v_ _ S_ H H_ ? _ . l L E CH . H , H IA , H _ . . _ , H H, H _, v_ _ IA . _ _, H v_ _, . ! _ Vwi M , _ H . , H IA _ L _ , , H. ^. _ T. H _ L , Vwi Y , C_ _ , _ _ , _ , __ H _ ? . H , H H l _ . _ _ _ , ; _ H IA _ _ . IL , . [email protected] H, 10. MH-2359 360 MH-2 H , H . IA , _ H ^ . i h H H_ H ?! . H ^ ! L O, H ? l , _ _ [email protected] _ H ! H. , . H H IA O . _ H ? , T_ . l H ? . H T _ , _ I_ v; H H _ . _. VQ _ , H_ . . H _ , H _ _ _ , H _ , T H _ . . H ? _{_ _ , V _ ; H I_ _ T H _ _{, L{ ; _ , A_ _{ _ _, H _{ I _ . , H IA . ! _ . L I _ . , _ H , H _ , H IA _. i_ _ _ H @ i Z ! , w ! _ ; ^ _ H_ C, H ! ^ _. _ CH _ , H , H, IA _. l C _ _ _ H _ , ? H , H . . _ _. _ , H . , , hH w . l I_ y ? H _ i , V S V C , I_ _ ; H 11. MH-2361 362 MH-2C ! H C I _ _ _ , H C . C H ; , H w , i v H w . v_ IA ! _ H _ C , I_ _ H _ , H IA ; I_ i , H I i _ . C ! i v C , H ; , H , , >_ _ ! C ! C H _ _ , ! , _ ? _ C [email protected] ! _ !! I_ C ! _ _ . _ H H _ Z ! I H _ ? T , H _ , IA ; , H IA _ H_ h H . _ _ ! , C I_ H _ ! H H . _. H C , I ! i H , C I ; C . i H . Vw_ i Q, H I C _ ? , C V_ H _ H _ !. H H I _, , S , _. _ v_ _ H _ , H H _, Vw , H _ . H_ H _ . I H { . I H , H , , . H ! _ Vwi_ __. _ _ _ _ H_ _ _ ?_; _ _ _ _ i_ . l , , , , T, , _ _ Ivvvvv _ _ , I ! _ , _ _, v_ v_ _. @ . 12. 364 MH-2WH .... TA H < WH ! , WH , H WH , _ < H @ . _ _ _ i , H . lWH i ! WH r lWH _ , WH _ . I WH _ ? WH , WH , V _ ? H WH_ H _ _ H_ _ ? _ V_ _ ! ? , ! l H V O !WH _ _ , M , M WH V , _ . I T , M . WH _ , , _ , I _ _ WH . h _ _ ! WH H _ ? WH _ _ , _ , H V F_ . WH ! < O . V I . , ? ? _ , , ; _ ? I < , V . I H_ Vw . WH _ , Vw V _ , H _ _ _ , _ Vw _ , ? . l _ WH i_ S_C , H I WH , H H . _ _ WH V . WH H _ , , _ WH , WH ! H _ _ . H _-_ _ _ , 13. MH-2365 366 MH-2_ _ _ _ ? E _ V _ _ I_ _. H _ . , _ , r WH . r WH i_ @ _ . _ . Z r __ _ _ _ . , WH . WH _ H , i . _ , H WH _ _K_ ! __ _ ? , , v_ WH V_ _ _ , _ _ _ , _ _ ! W _ . H A , WH @ , T . , WH, V, _ ? WH H A A_ _ V _ . _r . _ ? H .WH WH , H ? v WH _ . WZ . ! _ _ ? , _ C _ . _ _ , < i_ L I_ L I V _ I , _ H _ , _ ? _ , _ _ . WH I_ L I H_ H _. _ L I WH . , ,_ H _, Y. WH, _, V, _ V _ B ,, , _ T L , L , H _ . H H . i v_ _ , _ _ _ . . __ _, H _ . i i , lWH H_ S_ Z. WH _ _ ! _ _ w_ , WH , H ? WH WH . _ , V A ? WH, . _ _ _, _ WH _ Vw Vw _ r Vw. _ _ _ ? WH w r WH , WH @_ ? _ ? H . _ , _. C_-H_ , H _ ? w S . _ I_ W _ , WH , WH . _ , r WH . WH _ , _ I WH . WH ! 14. MH-2 367 368 MH-2 H , WH L W _ ? ? _ _, _ I WH _ ? l _ _ W L . WH W ! V _ L. _ _ ! WH H , _WH H_ __. H_ _ ? H W . _. V _ V E, V V E .H , H _ _ Q , H V M _ , W . _ _ H_. WH _ H , _ ! H _ , I_ V , . H , I_ , H_ . L V , _ _ y ? Z EIZ _ _ H_ , H E ? E _ . _ _ , , H ! _ H H_ _, WH h ? H _ _ . l W . _, hW _ ? Wh H_ _ . WH . _ ? , H Z , S W . _ v ! , H j __ @_ , L H T I __ ! S w W , C _ __ _ ? @ M, H . _ , l { I I __ _ . I _ . _ . _ Vw __ . , ZH H Vw __, < _ . Vw_ i I I_ C { _ Z , __ Q ! , _ lWH - L . __ < _ WH v , . , ___ H_ _ . WH W .__ ? S L _ 15. MH-2369 370 MH-2W . S _ ? L A . _ I_ . @ H . h . , , , v_ _ _ _ _ . _ I_ _ ! , Z . Vw_ ? T , _ H h. . I . , . i, , h IL _ _, _ ? !, . i-W WH, U WH .WH ZI ! H wk ! _, _ WH ZI vk WH H vk ? v_ ? l _ _ WH , l WH H vk , WH ! , WH U ; H vk ; H Z , I , W WH WH ZI . WH I , . Z i v . i v , _ Z . ZI ; H _, _,WH H vk ? _ IQ . Z , , i, _ @ I _ H_, __, , Z _ , I Vw_ i _ . , WH hH ! . > M H . @ . @ Z i v , i v Z __ . @ , . i ! C, @ C @ . _. I I_ H _ ? VE_ Q _ ! VE_ {. _ _ ? 24. MH-2 387 388 MH-2l , I, L [email protected] ! H . S, w ? _ , H , _ I I, _ . V _ - , v_ ? L _ V ?l _ l , _ , _L _ _ _ _ _ . _ k, H H Vw_ i L k ; I _ Q_ _ ! _ ? _ . V Y _ ! I iVw . i, , h Z , _ , L ; L [email protected] _ Z ? _ _ ? IZ STZ Z . - _ _ , _ ! H I H _ ! F_ iSTZ ? STZ Z _ _ I I_ H_ _ ? H _ [email protected] _ Z . I_ Z I Z , Z, . ! , __ K ; , H _ ? H I_ _ V S , _ . IZ , i v . K , H H V_ , _ [email protected] , S _ ? _V_ ? _ _ I __ i , Z _ . [email protected] , I Z ! _ C , _ _ ! _ H S_ ! _ ! _ [email protected] I KL Z I K _ _ _V_ _ _ - ? H _ _; _ _ _ T L _ , , [email protected]_ K w _ ! . W_ 14 , W_ L _ _ L L , r r hH . . ? CH L_ r @ ? I @ ! W_ CH , H _ H T r ! WH_ r . ! I_ _ , , _ , _ 25. MH-2389 390 MH-2 , I_ rH_ H ?WH , H V M I_ H . WH_ r _ , I _ !!! V _ Vw, M , __ . __ I_ _ K K !! ? H Z I_ _- __ I __ _ _ __. H ! H_ _ C, i v _ W _ . H_ W ! _ I I ?H ^ . _ I I_ . i v _ Ij Vw !! Vw_ Z , Z ? H , _ H _ , ? , H ! I _ _, S V- . I V I H _ ? { . _ I . _ V w ! , _ i. , H I , . _ { WH H ; H H _ _ ! , , B WH . T_. H I , i . @ VM , CH _ _ , H H ; _ _ H __ _ , . I_ i v _ ! __ _ _ ! j j , _ ! __ __ ._ __ V _ _V , _ _ L _ ? @_ ? v_ , Ii . Ii _ L _ , . ; H Ii L , ! __ _ v_ SH . , H _ W i ! . , __ Z . e I I , H _ M I_ _ , e _ WH WH _ _ . 26. MH-2 391 392 MH-2 __ _ H ! _ __ __. __ _ , . (1) S S L S Iv. VTV . I l H_ _ _. _ _ , I v _ _. - , . T ! _ . IZ(2) C { T _ _ , _ l WH . - _ __ _ WH .... TA H . __ _ {, Z - WH . _; , ! __ _ , __ , H . _ . _ ? _ L, _ iL , , _ __ _. _ - _ _ _ ! - . H , T, _ _ T_ w _ _ T ! ? _h ! _h W W . i_ . i v __. ! CH H_ _ , vvvvv H __ . _ _ H _ . #_ _ . _ _ H w H w . T _ . @ H _ , , , @_ H . _ H _ hH ! v_ H ? v_ H . v_ H 27. 394MH-2H . _ _, , I H . _ V _ Y_ ? v _ T _ T_ ? , , _ ? _ _, _ ? _ ? . I Vw Vw H , Vw . S T Vw S , T T. I , _ T_ _ _ , I , Z ; T L ! T L . _ Vw_ _ . _ I v_ , H L . ? _ I H I_ l , H W IL , ! H, _ . _ I _ . I V _ _ _ _ _ _ IL , H _ _ _ . _ I H I @_ ? I I _, ! @_ ? I_ . M ! I M -V_h IL _ _ , H _ I M JI ; JI . _V_ CH . Z_ _ _ , , _ _ . ! _ _ _ , _ _ . _ A, I _, _ __ _ ? V _ Z . ? _ _ _ _ ! _ v_ ? _ _ _ _, _ H ? I H ? ! _ _, H _, H . ? W, . v Y ? H ? _ ? , _ , _ H ? j , _ , H _ h _ H T ? , I _ _ _ _ ZH . 28. MH-2395 396MH-2 _ @_ ? _ V_ _ ! v ! _ _ , H v . i v C . C B I ,_, H . _ Z I_ C_ C_ .I ? . H , _H ? , _ H H _. I I _ _ _ , , _ ! B I _ _ _ , I_ _ . O O H . _ Vw_ I_ O H H , , _ V_ . _ Vw_ _ ! _ I_ I I_ w , H Vw_ . . S i v ! . ! __ _ ZH {C_, _ _ Z ! ZH _ _ _ _ ? I , .! H I , . _ _ ! I @ H @ , , _ _ . _ _ . I . Z , H . __ A __ S , . _ I_ j ! _ !! _ , I . _ I , _ . , _ . V _ H _ H V HV- . Vw_ _ H . _ ? Vw_ _ . L_ L_ , _ _ , V y . _ , _ Z , I_ . i v -_ , ! . _ Z w . _ { H H_ Q H H_ , H_ _; _ Z _. @ , H S . @ H , H H T L Z_ , S . , , W,_ Z Z . 29. MH-2397 {_ CH H , _ { _ !W _ L _ . _ , H ; H _ . , ! _ I_ _ ; _ I_ I I_ _ ! i- i __ , . I , _ _ . , _ . ! vvvvv_ H, I. - H , . , Z. _ _ H w , H _HH . , _ _ _ . , , Z ; M . _ _ ? H , WH , VH , h !, , , _ H_ M, . , ? I H , . 98 97 99 . _. _ ? _ , , , 30. MH-2399 400 MH-2 _ M I_ i _ _..... _ . _ , M ? M ; , _ _ , Z _ _ , h M . _ i _ _ . _ ? , M ? H _ M . _ H , H i _ !. . . i ? _ _ H_ _ i. H_ . _ _ H i H _ _ _ I A_ , Z_ , C I C_ . _ ? C_ , _ _ . I _ _ _ H j O . S , j _ , , Z_ . _ _ E _ ! _ O ? . _ , E_ . _ ! , ! H . H ! H j _ E ? j w ? ? . _ , , V _ , _ C w H . _ H . ? w ; _ H , , I _ V T_ ? , , _ , . , V _ _ . j . j S , i. . V , _ < _ . V _ V __ , ! , I _ , _ , V . , , j _ I , , , > Z . Z H - , [email protected] , [email protected]_ , _ _ , ; W_ , _ Z . H, h_ . [email protected]_ , _ H , ! L ? Z ! _ , L _ ; _ , I, , _ _ . , { _ H. Z _ , _ , CH_ v_ _ , CH_ _ _ , Z ._ _ H w . H ? 31. MH-2 401 402MH-2 , _ _ _ , _ _ . h C . _ , H _ H . CC C A; _ _ _, __ , (I) H , v_ v_, , _ , H E , _ ! H h T , ! h C_ T , CC C T_ ? _ , _ _ E ?, _w _ _ IL . C ! C E , I ! E . _ IL . I E I ! I E . I E . I I E, ? , E ? I . l Z E _ ? E _ E . __ E , ? _ E . _ E @ _ _ . , I E ? C _ . I I w ; l Z E E , I W_ H . H E _ . _ , , H . H C_ _ , Z , E . I H , H _ _ , I E H H_ , _ ? ? S , I E I _ _ _ ? ? I E T H_ . ! k , k _ !! _ H_ , IVw_ ,l H ? I H IVw_ _ , IVw _ . . __ T , H __ . _ _ i __ , _ _l . _ Z __ . i, __ . _ E . Z . _ , _ ? E ! i C !!! 32. MH-2403 404 MH-2 , i _ ? _ _ , _ , ? , E i ! i _ . _ _ ! _ , . Z _ _ E - . _ ? , ; H , , _ _-, _ _ I_. . h I ! _ , _ _ ; I_ TH_ _ h . , , v_ . , _ _ ! _ ; H I H ? y ! , , _ . , H ? _ I, H , y ! _ ! Z E y _ ? . ! Z E L _ , , . . S _ , . . _ - SH ! V , V . , _ , V . _ H A_ , . S, , ! _ _ _ , H , _ C_ . - _ H{ . H _ H{ , H , _ ; Z C_ . . , _L, , _ _ , _ Z C_ , H H{ _ __ ! ! H H{ , H _ SH ? H W _ _ I _ ! _ I _, _ _ _ . __ _ __ C_ , I_ _ _. i, ! H v _ -_ _ _ , _ ! , _ , A_ , H _. H , Z , V . _ , _ . M , . I H 33. MH-2 405 406MH-2 Z _ ? i v_H _ _, . _ e _ _ , . , _ _ Z ? I , , ? ? H{ Z L H ? H{ _ _ , H _ _ _ ZH _ _ ! H _ _ Z ; , _ ! ? i Z S ! _ . L _ ! l Y , H Y_ _ _ . H ! w_ ! _ M_ __ C . _ C , l__ , H _ M_ . _ C _ C _ , H _ _ K _ _. . _ _ , _ _ K _ _ _H . H , _ _ . C_ _, V _ _ S _ B , H _ _ ? L __ ! _ I CH ! _ _ _ _ _ A_; S ! _ S, H C_ L ! @_ _ ? I_ I_ ! I_ v_. C_ H. i I_ I_ ; H ! v _ . _ , _ _ , S ! _, _ , H _ _ , H K ! Z , H _ . _ N Zh_ ? _ _ ! N ! _ Zh_ , K ! , Zh , _ _ ! Zh , _ _ . _S - S ? , WH , __, _ j . w v_ _ _S _ _ - ! < ! S, . _S- _ _ H , _ H w . _ S- _ 34. MH-2407 408MH-2 . H B _ V_ H Z ? _ . . __ H , H H ? . Z ? _S-S I .. _S-S _ ? i v , l , H _ _ , h _S-S , _ _ _ _. _ H_ H v_ . S _ H _ _ H _ . __ _H_ _ , B ! v_ H - _S ! _ , B ! _S-S , K _. _ _ Z , _ _ _ _ _ _ ! H O _E ! . { _ ? _ { O _ , , _ _ , . _ A, H _ {. _ _ , @. ? Z ? _ _ . _C_ { , _C_ _ { . , Z . _ I __ _ , l _. ? ! { _ . ? W . _ _ , _ W Y_ _ ! S_ B _ ! . LV_ _ _ LV -_ , H LV. .. _ , _ I_ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ - . i v , . , Z _ . _ ! . Z , K , _ ! ^ - L _ ! Z ;_ _ _ . Z Z . V ; H __ __ ! V_ , _ _ _ . 35. MH-2 409 410 MH-2 ! _ v_ ? i v ? Z_ T _ _ , ! H i v H_ , Z v , V_ Z ZVw H ! wH i v ! , H Z . wH . , _ _ , _ @ ; H w_ _ IL ? Z , H . _. w_, _ . , H _ . ? _ , H , . _ ! _ i v . l , _ . V _ . . _ _ , _ j . _ , i, W _. { V . H I H Z H .{ , { , E CH . E {H_ _ . {H_ _ _, I_ Z_ , I_ {H_ _ ! j _ ? j ! _ , i. H I H @T , _ ? _ ?H , _ H _ . , -_ _ ! ? ? _ _ _ ! H _ ? ? _ _ ! ! I_ . I_ H , H . H HH ! S , H I Z H , Z _ ! H V H_ ? V H HH . H , , H , _ ^, _ H . v H . H Z_ T , T , H_ _ ! Z_ T H _ ? V ? 36. MH-2 411 412 MH-2 . , H IW , H ? , @_ . ? l H . Y _ ? WH H _, _ ! l_ _ ? , Z . WH _ _ _ ! W ! _ ? _ _ . I , I _ _ !_ I . W _V , _ , _ . V @ . __ _ _ _ H _ _ _ ! _ _ H l _V H _ . _ _ _ , _ _ ; H _ H _ , _ ! _ . _ H _ . , H L _ , H 1928_ . 1928_ _ _ H _ , _ , I_ IL , ! ! ^_ H_ I _ ! H _V_ _ ? ? T , _ (!) H ? k H ? k , I C ! S, H . k , _ ? _ _ _ >_ _ _ k J C . S_ _ Z , { . T , _ _ _, C_! LV_ ? i _, i 1958_ v_ _ ? LV , _, 1958_ i _ _ i v_ ? _ . H _ , _ _ ?i _ ? i _ H i v__ ? I _ _ v_ i _ {H I i_ , _ _ , _ { _ . { {, _ H { . { {; { . _ _ . _ I _ , _, H 1958_ i _ I I W_ H . I _ _ . W M . S_ _ . 37. MH-2413B , S_ _ , W _ I ! , LV_ _ _ . _ _, , C , . H I_ hH , _ _ H _ , , v_ . LV @ , LV , , _ . _ WH , _ 24 , 12 , 9 @ - @ - , 9 9 I_ ?WH @ @ ! H @ _ , H ! _ B , _ . (1) @ I _, _ _ _ _ _; H _ _. _ I ! ! _ v , w y . W w, , . I , ? _ Vw_ I_ w . . _ (2) @ V @, , , _ . _ . I_ . , . vvvvv H , _ _.(3) i @ _ _, _ , i @. (4) i @ _ _. _ , i IZ I . _ _ H ! i v 38. MH-2 415 416MH-2! H , , , _ . _ Q _ I Q ! @_ i @ . _ _ i ! L ! L I @ . @ _ Q I . _ _ _ ! H - , __ i _ , i __ . __ _ ! . _ _ _ ? , H . l _ _ ? LL _ , _ V . _ - _