Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

of 38/38
2 ±ÎM÷‰ÎHÎÌ-13 (µ÷flΑ˝) [1] ≠iÎÎ ≠iÎÎfiÌ ’Ì»ÎHÎ ›◊Î◊˝ V‰w’ı... ≠ffi¿÷ν — …ı A›Î· »ı ¿ı “‹Îfl_ V‰w’ ±Î »ı ±fiı ±Î ⁄Ì…\_ »ı.” ±ı …ı Á÷÷ A›Î· flËı »ı ±ı ¿›Î ¤Î√fiı »ı ? ±ı ¿›˘ ¤Î√ »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı. ≠iÎÎ ⁄‘_ ÿı¬ÎÕı »ı. ±Î ⁄‘_› »^À_ »>À_ ÿı¬ÎÕı »ı. ≠ffi¿÷ν — ±ı› A›Î· flËı »ı ¿ı ±Î ⁄ı »^À_ ÿı¬ÎÕı »ı ÷ı › Ë_ Lˢ›, Ë_ ±Î »\_. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ ⁄fl˘⁄fl »ı, ≠iÎÎ ÿı¬ÎÕı »ı. ≠ffi¿÷ν — ≠iÎÎ ¿ı‰Ì flÌ÷ı µI’Lfi ◊Λ ±fiı @›Î_◊Ì µI’Lfi ◊¥ ? ÿÎÿÎlÌ — ±ı ÷˘ iÎÎfi “±‹ı” ±Î’̱ı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … µI’Lfi ◊Λ. iÎÎfi◊Ì ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊¥ √¥. ≠iÎÎfi_ ¿Î‹ «Î· ◊¥ √›_. ı „@÷±˘ »ı ±_ ÿfl. ±‹ı iÎÎfi ±Î’̱ı I›Îflı ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ. fiËŸ ÷˘ ±iÎ΄@÷ ∞‰‹ÎhÎfiı ˢ› …. ±ıÀ·ı “Ë_” ±fiı “‹ÒÏ÷˝” ⁄ı ¤ı√Î ◊Λ, ±ıfi_ fi΋ ±iÎ΄@÷. Á_ÁÎfl ∂¤˘ ¿flfiÎflÌ ±iÎ΄@÷. ÷ı Á_ÁÎflfiÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚‰Î fiÎ ÿı. ≠iÎ΄@÷ Á_ÁÎfl‹Î_ ±ıfiı flËı‰Î fiÎ ±ÎM÷‰ÎHÎÌ lı HÎÌ - 13 (µ÷flΑ˝ ) ÿı. ‹ÎflÌ-Ã˘¿Ìfiı, œÁıÕÌfiı ±Î‹ ⁄Î_‘Ìfiı ‹˘ZÎı ·≥ Ω›. ±ıÀ·ı ±Î „@÷ …ı µI’Lfi ◊≥ »ı, ÷ı ¿Î‹ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ÷ıfiı “±Î’HÎı” Õ¬˘ fiÏË ¿fl‰˘ ‰E«ı. ±ıfiÌ ‹ı‚ı ¿Î‹ ◊≥ … flèÎ_ »ı, ÁË… flÌ÷ı ¿Î‹ ◊≥ flèÎ_ »ı. iÎÎfiÌ ’vÊ ¥√˘¥{‹ ¿Îœı I›Îfl ’»Ì ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ. ¥√˘¥{‹ fiı ‹‹÷Î, ±ı ±iÎ΄@÷fiÌ ÁÎfl‰Îfl‹Î_ »ı. ≠iÎÎ µI’¯Î ◊Λ ±ıÀ·ı ±iÎÎ fi΋fiÌ Â„@÷ ±ıfi_ ⁄‘_ ·¥fiı ‰Î‚Ì-{ÕÌfiı «Î·‰Î ‹Î_Õı ! …ı‹ ¿˘_√˛ıÁ √‰fi˝‹ıLÀ ±Î‰Ì, ’ı·Î_ ±_√˛ıΩı …÷Î_ flèÎÎ_ fiı ⁄‘Î_. ¤√‰Îfiı Â_ ¿èÎ_ ¿ı ⁄_‘ ÂıfiÎ◊Ì »ı ? I›Îflı ¿Ëı, ±iÎÎ◊Ì ⁄_‘ »ı. ±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl⁄_‘ ◊¥ flè΢ »ı. ±iÎÎ◊Ì ’Î’-’H› fl«Î› »ı. ±iÎÎ ±fiı ±ıfi˘ Á΋˘ ≠Ï÷’ZÎÌ ÂOÿ ‹„@÷, ≠iÎÎ◊Ì ◊Λ. ÷ı ≠iÎÎ Ïfifl_÷fl “÷‹fiı” «ı÷‰ı. ±ı ’Ëı·Î_ fiˢ÷Ì. ’Ëı·Î ±iÎÎ Ë÷Ì. ±iÎÎ ’˘÷ı »ı ÷ı ¨‘_ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ‰ŸÀ΂ ¿flı. ÷ı ±iÎÎ◊Ì ±Î Á_ÁÎfl ∂¤˘ ◊›˘, ≠iÎÎ◊Ì Á_ÁÎfl fiΠ◊Λ. ±iÎÎ◊Ì ±Ë_¿Îfl ˢ›. ≠iÎÎ Ïfifl˚±Ë_¿Îfl ◊›Î ’»Ì◊Ì µI’Lfi ◊Λ. “Ë_ ©ÎI‹Î »\_” ±ı ·ZÎ ⁄ıÃ_ ’»Ì ≠iÎ΄@÷ µI’Lfi ◊Λ. ˉı ±iÎ΋Î_ Â_ ˢ› ¿ı “±Î ‹ıÓ ¿›*, ‹ıÓ ÿ—¬ ¤˘√T›_, ’ı·Î±ı ¿›*, ’ı·Î±ı √΂ ¤Î_ÕÌ ‹fiı.” ≠iÎÎ Â_ ¿Ëı »ı ¿ı “Ë_ ¿÷ν fiËŸ, Ë_ ¤˘@÷Î fiËŸ, Ë_ iÎÎ÷Î.” Á΋αı ‹fiı √΂ ¤Î_ÕÌ ±ı ÏfiÏ‹kÎ »ı Ï⁄«Îfl˘, ±ı Á΋˘ ’HÎ ¿÷ν fi◊Ì. ±ı »ı S·Î‹Î_ »ı _ iÎÎfi. Á΋˘ ¿÷ν fi◊Ì ÿı ¬Î÷˘ ±fiı ’˘÷ı ¿÷ν fi◊Ì ±ı ¤Îfi flèÎ_, ±ı »ıS·Î‹Î_ »ıS·_ ‹˘ZÎfi_ ÁΑfi ±ÎÀ·_. ≠ffi¿÷ν — flÎ√-¶ıÊfiı flÎ√-¶ıÊ ΩHΉΠ±ı ≠iÎÎfi˘ µ’›˘√ ◊›˘ ¿Ëı‰Î› ? ≠iÎÎ ÷ı ‰¬÷ı µ’›˘√‹Î_ ˢ› »ı ? ÿÎÿÎlÌ — ≠iÎÎfi_ ÷˘ ⁄ı{‹ıLÀ …\ÿ_ »ı. ±ı ÷˘ ±iÎÎfiÌ › Á‹…ı ¿ı ±Î flÎ√-¶ıÊ ¿flı »ı. flÎ√-¶ıÊ √›Î »ı ±ı ≠iÎÎ ΩHÎı. ±ı ±iÎÎfiÌfiı Á‹Ω› fiËŸ. ⁄Î¿Ì fiÎfi_ »˘¿v_ › flÎ√-¶ıÊfiı Á‹…ı fiı ! ±Î’HÎı ‹˘œ<_ «œÎ‰Ì±ıfiı ÷˘ »˘¿v_ …÷_ flËı, ’λ\_ fiÎ ±Î‰ı. ±iÎÎ Ω› ±ıÀ·ı ≠iÎÎ ∂¤Ì ◊Λ. …√÷fiÎ ∞‰‹ÎhÎfiı Ï‹J›ÎI‰
 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  176
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Spiritual aaptvani 13(u) 01 pg 1 to 76

 • 1.i12 MH-13 () . -, _ Z . @ MH IL , . H E. _ , _ .lH - 13 ()i v { I i I . { , [email protected] _ . i I i @ _ _ -{ _ ! _L , _ _ _ _ _. [1] _ _ _ ? I , i _ .ii __ . i -H . i Z O @, i . i _i H Vw... . _ . i . i f A _ Vw _ . _ . i _ , i A ? ?_ . i _ . i _ IL . _ I _ Z _ [email protected] IL .l i . i _ . _ ^_ >_ . i_ _ *, T_, *, _ . i _ _ , _ @f A ^_ _, _ i. _ k , L, _ _.H . S_ S_ i. l , i . _, S_ S_ Z_ _.f i IL @_ IL ? f - - H i ? i _ ?l i IL . i i . i_ _.l i_ {L _ . i - . - i H. i @ _. i I [email protected] IL . _ v_ - ! H