Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

download Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

of 34

Transcript of Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  1/94

  Δέφτερη Ανάγνωση

  Εναλλακτική ΠληροφόρησηWebsite: http ://2 ha - cy .blogspot .com /

  F !eb""#: www.facebook.com/DefteriAnaynosi $%itte&: www.twitter.com/DefteriAnaynos1

  Ει'ήσει( για τη )'ο*ά'α και σ+όλια για τι( ε,ελ-,ει(

  Περιεχόμενα του τεύχους 15 – 22 Μαρτίου 2015: Τεύχος 149

  ./Π01Α

  • Το κυπριακό την εποχή του Σ !"#$% &ε'( )• *ταν το +α,ύ κατε&τημ-νο τ&ακ.νεται και +/ ει τα π'υτα του

  &τη όρα: ποιό είναι το πιο με/ 'ο &κ ν3α'ο &ύ/κρου&ης

  &υμ ερόντ ν – ο !ίκκος που -κανε -ρευνες εκ μ-ρους τηςει&α//ε'ίας% υποτί,εται% &την εντρική% εν. 3ιεκ3ικού&ε 600%000ευρ. από τις αρχ-ς της εντρικής% η κ( 7ι ρκ τ η που κ νει ότι3εν κατα'α+αίνει το ρό'ο της κόρης της &τη 3ια3ικα&ίαυπερ &πι&ης τ ν &υμ ερόντ ν του 8/ενόπου'ου &ε'( 5

  • Το ι&τορικό 3ομικό π'αί&ιο του &πουρτι&ματος( Πί& από τις3ιαρρο-ς και τις ομο'ο/ίες &καν3 ' ν +ρί&κεται -να τρί/ νο τηςε;ου&ίας αν 'ο/ο της 3εκαετίας του 1920: 3ικη/όροι

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  2/94

  Δ0Ε234• D αντιπαρ ,ε&η 7ερμανίας – ='' 3ας: D &ύ/κρου&η χαρακ μ τ ν

  είναι &ημειο'ο/ική% ι&τορική α'' και οικονομική% &ε'( 29• Το ν-ο μ-τ πο &την Eατινική $μερική: 8ενε ου-'α% $ρ/εντινή%

  8ρα ι'ία και οι αντιπαρα,-&εις /ια την αν 3ει;η της Eατινικής$μερικής &αν @3ιε,νή παίκτηA% &ε'( )4

  10345Α.Α• Fίκες% Gύματα =μπορίας Προ&.π ν και Πο'ιτική 8ού'η&η% &ε'( 40• Fιαμαρτυρία κατ της +ιομηχανοποίη&ης της E ρνακας(

  Στις 4 $πρι'ίου% η .ρα ) το από/ευμα% &ε'( 42• =κ3ή' &η Fιαμαρτυρίας της ΠΣ=Μ @Fεν π ει ''οHA% @Μει.&τε τα

  &χο'ικ μας -;ο3αHA &ε'( 44• ΜποIκοτ /ια το Σα++ατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου% Πα/κύπρια

  Jν &η ατανα' τ.ν% &ε'( 45• >ι κινητοποιή&εις εν ντια &τις εκποιή&εις: μια πρ.τη αντί3ρα&η

  πο'ίτη που παρ-3 &ε το κ'ει3ί 3ιαμερί&ματος επι3εικτικ %προκα'.ντας και εκ3ή' &η 3ιαμαρτυρίας και ανακοίν &η τουκινήματος εν ντια &τις εκποιή&εις /ια την ευρύτερη κατ &τα&ηόπ ς 3ιαμορ .νεται με τα νομο&χ-3ια% &ε'( 4?

  • K "Σ$ κατα3ικ ει την &υμμετοχή της πουρ/ού =ρ/α&ίας &τηνεκ3ή' &η του ακρο3ε;ιού @"ν&τιτούτου Fημο/ρα ικής καιΜετανα&τευτικής Πο'ιτικήςA% &ε'( 50

  6Π/3.Ε6 % &ε'( 52

  3./1/75Ε3.Α

  • Μ-&α Μα ικής =νημ-ρ &ης% Fιακρί&εις και !ατ&ι&μός% &ε'( 69• $υτή είναι η από α&η της @3 ρο3οκίαςA( Τί είπε ο Lεοκ'-ους% τί ο

  !ίκκος &την επίμαχη από α&η% &ε'( ?0

  • Μια κατα/ρα ή μ-ρους της κοινής /ν.μης από -να οικείο% /ια τοπροε3ρικο% χ.ρο: τί -/ραMαν του $να&τα&ια3η &την ι&το&ε'ί3α

  του μετ την -κρη;η τ ν &καν3 ' ν 3ικη/όρ ν% Fιορι&μ-ν ν%κ(ο(κ% &ε'( ?)

  2

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  3/94

  ./Π01Α

  .ο 189ριακό στην ε9ο+ή το8 67 0;Α

  7υρο -ρνει &τα ε''ηνοτουρκικ % από τότε που ειπ.,ηκε η ορ/ί'ηπαρατήρη&η του ον Μπεντίτ προς την =υρ παIκή Jν &η: ,-'ετε να'ύ&ετε το πρό+'ημα της αν,ρ πι&τικής κρί&ης &την ='' 3α(

  Σταματή&τε τους ε;οπ'ι&μούς &ε ='' 3α και Τουρκία( Eύ&τε τουπριακό% υποχρε.&τε την Τουρκία να &ηκ.&ει τον τουρκικό &τρατό από

  την ύπρο(

  D 3ή' &η -/ινε πριν από πο''ούς μήνες( Jκτοτε &υν-+η&αν και&υμ+αίνουν αρκετ ( Fό,ηκε &ημα&ία &την προ&π ,εια επαναπρο&-//ι&ης

  ύπρου ! &ίας( D &τή'η ,α &τρ-Mει την προ&οχή της &ε 3ύο ν-α3ε3ομ-να(

  1N D νο3ος του Σ !"#$ &την κυ+ερνητική ε;ου&ία( =ν. η @αντ ρτι&αAκυ+-ρνη&η προκα'εί νεό/ν ρες τρικυμίες &τα ευρ παIκ +α'τόνερα &ε&χ-&η όχι μόνο με το χρ-ος και το μνημόνιο% α'' και τις κα,ιερ μ-νεςι&ορροπίες μ-&α &την =υρ .νη% παραμ-νει εκτός ορί οντα η υπό3ιαμόρ &η πο'ιτική του Σύρι α &τα ε''ηνοτουρκικ ( = ν ο Σύρι απαραμείνει πι&τός &την πρ.τη του προτεραιότητα% 3η'α3ή την επί'υ&ητης αν,ρ πι&τικής κρί&ης % είναι υποχρε μ-νος να επι'-;ει την ύ ε&η

  3

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  4/94

  &τις &χ-&εις του με το περι+ ''ον του κι όχι την -ντα&η( $ντί,ετα%κ ποτε ο $ν3ρ-ας Παπαν3ρ-ου 3ι 'ε;ε την πατρι τική -ντα&η /ια ναπνί;ει μ-&α της%τις υπο&χ-&εις που είχε 3.&ει /ια κοιν νική 3ικαιο&ύνη(D &τή'η αναμ-νει από τον Σ !"#$ και το υπουρ/είο του κ( οτ ι μίαεπίμονη επί,ε&η ειρήνης &τα ε''ηνοτουρκικ ( > ,εμ-'ιος 'ί,ος μιαςτ-τοιας επι'ο/ής 3εν μπορεί να είναι ''ος από την επί'υ&η του

  υπριακού% η οποία ,α ανα3ιαμορ .&ει π'ήρ ς την ε; τερική πο'ιτικήτου ε''ηνικού κρ τους &την περιοχή% α'' και τις ευρύτερες &χ-&ειςι&ορροπίας της περιοχής(

  2N D κατ &τα&η &την ί3ια την Τουρκία( 7ενικ αίνεται ότι 3ύο3ια3ικα&ίες μπ'-κονται η μία μ-&α &την ''η &τη /είτονα κι όχι μόνοχ.ρα( D μια α ορ &την &υνει3ητοποίη&η ότι η χ.ρα ει&-&χεται &εοικονομική ύ ε&η αν 'ο/η με τις αντί&τοιχες τ ν χ ρ.ν του ευρ παIκούνότου( >ι ού&κες της τουρκικής οικονομίας ,α αρχί&ουν να &π ουνπο'ύ &ύντομα(

  D 3εύτερη 3ια3ικα&ία α ορ &την ει&+ο'ή του μου&ου'μανικού

  ονταμεντα'ι&μού τ ν τ ιχαντι&τ.ν μ-&α &την χ.ρα( Το /ε/ονόςανη&υχεί όχι μόνο την κο&μική πτ-ρυ/α της τουρκικής κοιν νίας% α''και το κίνημα του κ( =ρντο/ ν% το μετριοπα,-ς "&' μ% το οποίο -χειεπι'-;ει τον νεο ι'ε'ευ,ερι&μό ς την οικονομικο πο'ιτική του επι'ο/ή($ν και αίνεται πι,ανόν η κυ+-ρνη&η του κ( =ρντο/ ν να -χει παί;ει κατκαιρούς το χαρτί τ ν τ ιχαντι&τ.ν &την Συρία% ταυτόχρονα το χ ος τηςπεριοχής ει& /ει μη προ+'επτ-ς μετα+'ητ-ς που ο+ί ουν το τουρκικόκρ τος( ι όχι μόνο το τουρκικό κρ τος% α'' και την =(= που +'-πει με3-ος ότι το τ-ρας που -,ρεMε από κοινού με τις DΠ$ &την ε//ύς $νατο'ηόχι μόνο π'η&ι ει την ί3ια% α'' επιπ'-ον την 3ιαπερν (

  7ι αυτούς τους 'ό/ους η Τουρκία &τρ- εται ;αν προς την =(=( α'' καιτο αντί&τρο ο( Jτ&ι% αυτό που +'-πει ο Oαν,ού'ης &ε μια ο'όκ'ηρη&ε'ί3α &το Pι'ε'εύ,ερο της υριακής% την επαναπρο&-//ι&η% 3η'α3ή

  Τουρκίας =(=( και την απο3ί3ει &ε ακατανόητες και αν,ε''ηνικ-ς+ρετανικ-ς μηχανορρα ίες 3εν είναι τίποτε περι&&ότερο από μια

  υ&ιο'ο/ική τ &η /ια &υμμαχία /ια τους 'ό/ους που προανα -ραμε( Με

  4

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  5/94

  τον ί3ιο τρόπο και /ια τους ί3ιους 'ό/ους &κ- τεται και ηε''ηνοκυπριακή ε'ίτ( D οποία τε'εί ς ανόητα μετ-τρεMε την ύπρο απόπαρ /οντα% ου3ετερότητας και &τα,ερότητας &την περιοχή &επαρ /οντα μ-ρος της κρί&ης μ-&α από α''οπρό&α''ες &υμμαχίες(

  κατεστη*ένο τσακ?νεται και )γά@ει

  τα ά9λ8τα το8 στη φόρα:

  9οιό ε-ναι το 9ιο *εγάλο σκάν'αλο σ>γκρο8ση(

  σ8*φερόντων A ο -κκο( 9ο8 έκανε έρε8νε( εκ

  *έρο8( τη( εισαγγελ-α(B 89οτ-=εταιB στην 1εντρικήB

  εν? 'ιεκ'ικο>σε CDDBDDD ε8ρ? α9ό τι( αρ+έ( τη(

  1εντρική(B

  η κE ιωρκάτ@η 9ο8 κάνει ότι 'εν καταλα)α-νει το

  ρόλο τη( κόρη( τη( στη 'ια'ικασ-α 89εράσ9ιση(

  των σ8*φερόντων το8 Gγενό9ο8λο8H

  «Το [δικηγορικό] γραφείο υποστηρίζει ότι δεν εμφανίστηκε από «παραδρομή

  ή/και από αβλεψία». . !π"# διαπιστ$νει και ο δικαστή# στην υπό%εση& η

  αίτηση [για «παραμερισμο τη# υπο%εση#] υποβλή%ηκε μετ' από τρει# μήνε#& τον

  (εβρου'ριο του )*+,. -ίναι 'γν"στο πότε το % μα περιήλ%ε στην προσο ή τη#

  0εντρική# Τρ'πεζα# .Το βασικό γεγονό# τη# υπό%εση# παραμ νει

  αναμφισβήτητο και καταγρ'φεται στην υπό%εση 1 !τι το γραφείο 2εοκλ ου# δεν

  εμφανίστηκε σε υπόθεση της Λαϊκής με αποτέλεσμα να την κερδίσει ο βοηθός

  γενικός εισαγγελέας.

  !

  http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseised/pol/2014/2120140432.htm&qstring=ricnihttp://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseised/pol/2014/2120140432.htm&qstring=ricni

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  6/94

  QRRS:Mει( για

  την σ>γκρο8ση σ8*φερόντων στην 89ό=εσή το8

  πήρχε κ τι κ μικό &την προ&π ,εια του !ίκκου =ρ τοκρίτου να3ιαMεύ&ει την ανα ορ οι'ι ρη ότι η 7ι ρκ τ η είχε ανα ερ,εί &ε@3 ρο3οκίαA του από το /ρα είο Lεοκ'-ους &ε &χ-&η με &υμMη ι&μό τ ν3ανεί ν του με κουρεμ-νες κατα,-&εις από τη EαIκή( Με -να +αρύ/3ουποτόνο% νηκε να παραμι' % χ ρίς &υναί&,η&η τ ν αντι &ε ν( $ρχικ %

  ήτη&ε από την κ( 7ι ρκ τ η 3ι Mευ&η% μετ 3ή' &ε ότι 3εν ,α τηναπο3εχόταν% ,α 3ι-τα ε -ρευνα κ'π% και μ 'ι&τα 3ια+ε+αί &ε ότι ,α-3ινε και ο ί3ιος κατ ,ε&η% α'' μ-χρι την ''η μ-ρα το πρ ί% ο Πο'ίτης%μας π'ηρο ορού&ε ότι ήταν @;α νικ A ικανοποιημ-νος από τη 3ι Mευ&ητης 7ι ρκ τ η – η $'ή,εια% από την ''η% 3εν νηκε να μην είχε π ρειχαμπ ρι την κ 'οτούμπα και επ-μενε &την εκ3οχή του +αρύ/3ουπου!ίκκου ότι 3εν 3εχόταν 3ι Mευ&η κ'π( =ίναι% μ ''ον% πι,ανό ότι ο !ίκκος

  ανα3ιπ'.,ηκε% όταν αντι'ή ,ηκε ότι 3εν ήταν πια πι&τευτός και ότι ο/ενικός ει&α//ε'-ας ,α 3ι-τα ε ποινική αν κρι&η και ο g &ικος% τονοποίο ε;υπηρ-τη&ε ο !ίκκος &τη Fρομο'α;ι % του πρό& ερε% κ π ς%κ 'υMη και προ+ο'ή(

  D παρ-μ+α&η του !ίκκου αινόταν να είχε /ίνει υπό την επήρεια πανικού και αυτό ί& ς να ε;η/εί τις -μμε&ες αιχμ-ς που -πιαναν και το προε3ρικό:η ανα ορ του '(χ( ότι είναι -νας από τους α;ι ματούχους που 3εν

  ή;εραν /ια το κούρεμα% ήταν και προ&π ,εια 3ικαιο'ό/η&ης του ό'ου,-ματος με το 3ικη/ορικό /ρα είο Lεοκ'-ους% α'' ,α μπορού&ε να,ε ρη,εί και μια &πόντα προς το προε3ρικό( "3ιαίτερα με την ανα ορα/ια @,υ/ατ-ρεςA &ε &υν ρτη&η με την &ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν( π ρχει+-+αια και μια ήμη που αι ρείται ότι και η κ(7ι ρκ τ η ή;ερε /ια τοκούρεμα και απ-&υρε χρήματα πριν το κούρεμα( =ίναι πι,ανό ότι ο !ίκκος-&τε''ε μηνύματα εκ+ια&μού &ε 3ι ορες κατευ,ύν&εις /ια να 'ο/οκρίνειό&ο μπορού&ε την επί,ε&η εναντίον του – ή3η ήταν εμ αν-ς ότι ο FDΣ %

  ς κόμμα% 3εν απο&τα&ιοποιή,ηκε από την κ( 7ι ρκ τ η( hταν όμ ς και

  "

  http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=219070http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=219070http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=219070http://www.stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=219070

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  7/94

  π 'ι κ π ς κ μικός ο κ( =ρ τοκρίτου% όταν 3ή' νε ότι 3εν είχε 3εχ,εί@χ ρεςA και αυτό απευ,υνόταν &ε μια κοιν νία που τον είχε 3ει να3ιορί εται με μόνο κριτήριο της ε;υπηρ-τη&η του νυν προ-3ρου &τηνπροεκ'ο/ική εκ&τρατεία(

  ιατ- ο 1οιλιάρη( ανέφερε την 89ό=εση το8 -κκο8 A ήταν

  σκό9ι*οB το8 ,έφ8γεB ή ήλ9ι@ε ότι =α 'η*ιο8ργο>σε 9ερισσότερη

  αντ-=εση ενάντια στη ιωρκάτ@η και τελικά )ρέ=ηκε αντι*έτω9ο(

  *ε *9ο>*εραγκB αφο> το κοινό εστ-ασε στη 'ια9λοκή το8 -κκο8H

  ατi αρχήν α;ί ει να 3ει κ ποιος τον α//ε'ια όρο ο οι'ι ρης είναι -νατομο &το οποίο 3εν μπορεί να +α&ι&τεί κ ποιος ότι ,α εκ ρ &ει μιαποMη που +α&ί εται &ε αμερο'ηMία( αι -να ανοιχτό ερ.τημα είναι /ιατί

  -κανε την &υ/κεκριμ-νη κίνη&η – και το &ε τί αντα'' /ματα ανταμοι+-ςπρο&+'-πει D επα//ε'ματική του +ιο/ρα ία 3εν είναι μια ι&τορίαευ,ι;ίας κ'π είχε εμπ'οκή &την υπό,ε&η του χρηματι&τηρίου%3ιορί&τηκε &την εντρική ς &ύμ+ου'ος με με/ 'η αμοι+ή /ια να κ νειτη 3ου'ει του προε3ρικού και ό& ν jι3ιαίτερα τ ν με/α'ο ο ει'ετ.νkπου ή,ε'αν να ε'-/χουν την εντρική( αι όπ ς τα κατ-/ρα ε τότε οΠο'ίτης της υριακής% ήταν ι3ιαίτερα εν,ου&ι.3ης &την εκ&τρατεία του

  – και &την &υνερ/α&ία με τον κ( =ρ τοκρίτου το ,ινόπ ρο του 201)( Dανα ορ του &ε @&υνερ/α&ίαA με @μα ίεςA &την ='' 3α% μπορεί να ήτανεκ παρα3ρομής% α'' και να αποκ 'υπτε εν3εχομ-ν ς κατι(

  #

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  8/94

  >ι ανα ορ-ς του &τη +ου'ή είχαν &α .ς ς &τόχο να ε;ορ/ί&ουν τοκοινο+ού'ιο εναντίον της 7ι ρκ τ η – αυτή ήταν ο &α ής &τόχος τηςανα ορ ς &ε @'ί&τεςA +ου'ευτ.ν με μη ε;υπηρετούμενα 3 νεια( D ''η@αποκ 'υMηA% ότι η 7ι ρκ τ η είχε κατη/ορή&ει το +οη,ό /ενικόει&α//ε'-α /ια 3 ρο3οκία από το 3ικη/ορικό /ρα είο Lεοκ'-ους%

  αίνεται ότι πόνταρε π ς η ανα ορ ,α 3ημιουρ/ού&ε αί&,η&η εν ντια&την 7ι ρκ τ η(1 *μ ς% η ή3η 3ι τρητη εικόνα του !ίκκου &την κοινή/ν.μη jμετ τις ηχο/ρα ή&εις /ια την Fρομο'ο;ι % τη μυ&τήρια

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  9/94

  =ρ τοκρίτου% μ-& του 3ικη/ορικού του /ρα είου% ητού&ε @&υμMη ι&μότ ν 3ανεί νA από την EαIκή @με κατ ,ε&η και απα''α/ή κτήματος απόυπο,ήκεςA – το ό'ο &κηνικό αίνεται να είχε να κ νει με 3ιεκ3ίκη&η&υμMη ι&μού 3ανεί ν με το κούρεμα κατα,-&ε ν εταιρει.ν &τις οποίεςήταν μ-τοχος( Το &α -ς προ+'ηματικό &τοιχείο ε3.% πριν ε;ετα&τεί η&τ &η του 3ικη/ορικού /ρα είου είναι π ς /ίνεται ο +οη,ός /ενικόςει&α//ε'-ας να 3ιερευν υπο,-&εις της EαIκής και ταυτόχρονα να τηςκιν α/ /ή /ια ι3ι τικό &υμ -ρον(

  Με &χε3όν παι3ική α, ότητα ο +αρύ/3ουπος !ίκκος αινεται 'ί/ο πο'ύνα -'ε/ε – /ιατί να μην μου πείτε και εμ-να /ια το κούρεμα rρα% &+ή&τεμου τα χρ-η /ια να π ρ πί& ό&α μου κουρεύτηκαν( Fιεκ3ικού&ε%3η'α3ή% προνομιακή μεταχείρι&η -&τ και κα,υ&τερημ-να( αι ηανα ορ του &ε α;ι ματούχους που ή;εραν% ,α μπορού&ε να την,ε ρή&ει κ ποιος και ς s/' &&ική παρα3ρομήs &το ότι% όταν είχε καιαυτός%επιτ-'ους ε;ου&ία jτην εποχή του κουρ-ματος 3εν είχεk% ,α τηνε;α&κού&ε &ε αυτό τον τομ-α(

  D 3ικαιο'ο/ία του 3ικη/ορικού /ρα είου Lεοκ'-ους% /ιατί α -,ηκε νακερ3ί&ει το 3ικη/ορικό /ρα είου του !ίκκου% με την απου&ία από τη 3ίκητ ν εκπρο&.π ν της EαIκής jτου /ρα είου Lεοκ'-ους 3η'α3ήk όχι μόνο3εν ακου/όταν πει&τική% α'' μ ''ον αινόταν ε'α ρ.ς κ μική &το&υ/κεκριμ-νο π'αί&ιο – το 3ικη/ορικό /ρα είο που 3ιαχειρί εται3ι&εκατομμύρια% και &ε μια υπό,ε&η που α ορ τη EαIκή% την επίμαχηυπό,ε&η την οποία το 3ικη/ορικό /ρα είο 3ιεκ3ικεί ς με/ 'η τουυπό,ε&η &το ,-μα τ ν τραπε ιτικ.ν &καν3 ' ν% ;-χα&ε να παρα&τεί &το3ικα&τήριο((1αι αν και τα στοι+εια 'εν ε-ναι ακό*α σαφή στι(η*ιτελε-( 9αρα9ο*9έ( 9ο8 κ8κλοφορο>νB 89άρ+ει αναφορά ότι το

  'ικηγορικό γραφε-ο 'εν α9ο8σ-ασε *όνο *ια φοράB αλλά N α9ό το

  'ικαστήριο H) Το υπονοούμενο% το οποίο η&ε να αι ρείται η 7ι ρκ τ η%και το οποίο μετ- ερε ο οι'ι ρης% ήταν ότι η μη παρου&ία ήταν &κόπιμη

  ) @tQ^ u^VWq^VnU qYT VvW^ _Ydq^f RV SnRiO O PPe & O!e "O tQ&ee "!! si"OswdR WqYdZ^f RV QYc^ pVR RQ^ fYR^U TxV\pN Y\f m^WYnU^ V_ RQ^ \V UQVT RQ^ WYU^ TTV\ m[ RQ^ RxdWX[ ydXX[% YR Y WVUR RV zYdXd V_ YmVnR 600 pxY\f( {dqdYxdU UYdf |x[ZYd\RYd\^f RQYR RQ^ WVnxR Y\\nqq^f RQdU f^WdUdV\ Y_R^x u^VWq^VnU pYc^ ydXXVU RQUnZ Q^ QYf m^^\ f^ZY\fd\p(A

  QRRS:

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  10/94

  και είχε ς &τόχο την -μμε&η 3 ρο3οκία του κ( =ρ τοκρίτου( αι είναι3ύ&κο'ο να το 3ει κανείς 3ια ορετικ ( "3ιαίτερα% όταν ε&τι &ει κανείς&το π'αί&ιο – 3ιότι το ,ινόπ ρο του 201) ο !ίκκος =ρ τοκρίτου -παι ε&ε 3υο ταμπ'ό – ς ι3ι.της ητού&ε να του χαρι&τούν 3 νεια% εν. ς+οη,ός /ενικός ει&α//ε'-ας ερευνού&ε% υποτί,εται% την εντρική% ραμπορού&ε και να την εκ+ι ει( Το εν3ια -ρον είναι ποιός πίε&ε τε'ικ το3ικη/ορικό /ρα είο να υπο+ 'ει - ε&η( 4 *π ς ανα -ρει ο =ρ τοκρίτου%

  ς 3ικη/όρος εκπρό& πος τ ν &υμ ερόντ ν τ ν 600%000 ευρ. η - ε&ητου 3ικη/ορικού /ρα είου Lεοκ'εους% -/ινε παρ 3ο;α κα,υ&τερημ-να:

  «Επιπλ(ον$ ανα%(ρει$ εν ί εται οποια ,ποτε ε-,γηση για

  την κα&υστ(ρηση που παρατηρ,&ηκε στην κατα')ριση της

  αίτησης. /π0ς ανα%(ρει$ η από%αση επι ό&ηκε στις

  Εναγόμενες στις 12.33.1435 και η αίτηση παραμερισμού

  κατα'0ρ,&ηκε 5 μ,νες

  μετά.» QRRS :

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  11/94

  /ε/ονός ότι ο +οη,ός /ενικός ει&α//ε'-ας εμπ'εκόταν ς ι3ι.της &ευπό,ε&η &τα 3ικα&τήρια που 3ια&ταυρ νόταν με υπό,ε&η που3ιερευνού&ε ς 3ημό&ιος 'ειτουρ/ός είναι από μόνη της &κ ν3α'ο και&ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν( ΑνB *άλισταB εστιάσει κανε-( στονο8σιαστικό +ρόνο τη( Rα9?λεια(R *νή*η( ήSκαι 9ροσο+ή( το8

  'ικηγορικο> γραφε-ο8 3εοκλέο8(B τότε το =έ*α γ-νεται +ειρότερο

  για τον )οη=ό γενικό εισαγγελέα: εν? ο E Ερωτοκρ-το8 ήταν

  ε9ικεφαλή( των ερε8ν?ν στην 1εντρική T*ε στό+ο τον ΠE

  Δη*ητριά'ηUB την -'ια 9ερ-ο'ο στα 'ικαστήριαB φα-νεται να

  @ητο>σε ω( ι'ι?τη( να του χαρι&τούν 600%000% που -χα&ε &το κούρεμαμ-&α από &υμMη ι&μό 3ανεί ν( =κεί% υπήρχε και υπ ρχει μια κραυ/α'-α&ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν – ο κ( =ρ τοκρίτου% ου&ια&τικ % ερευνού&ε την

  εντρική% που ηταν 3ια3ικος του% ρα το &.μα το οποίο% -'ε/χε τη3ια3ικα&ία /ια το ,-μα τ ν 600%000 /ια τον ί3ιο( Τε'ικ % η από α&η του3ικα&τηρίου εκ3ό,ηκε ακρι+.ς την περίο3ο% Lο-μ+ριος 201)% όταν ταΜΜ= 3ιακήρυτταν ότι @μπαίνει &την εντρικήA η ει&α//ε'ία( rρα%μπορού&ε% κ ''ι&τα% να εκ+ι ει ό&ους εμπ'-κονταν( αι εν3εχομ-ν ς%αυτ να ήταν και /ν &τ &ε μ-'η του FΣ της εντρικής% όπ ς ο κ(

  οι'ι ρης% που &υνερ/ ονταν τότε &την επί,ε&η εν ντια &τον

  Fημητρι 3η( Σε αυτό το π'αί&ιο% η @τυχαίαA απ.'εια προ&οχής ή

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  12/94

  παρακο'ού,η&η από το 3ικη/ορικό /ρα είο της εντρικής Τρ πε ας(Π ντ ς% ακόμα και η κα,υ&τ-ρη&η αίνεται να μπορού&ε να 'ειτουρ/ή&ειυπ-ρ του !ίκκου% α ού την χρη&ιμοποίη&ε &τα επιχειρήματα του όπ ς

  αίνεται και από το από&πα&μα πιο π ν (?

  Με αυτ τα 3ε3ομ-να% ο κ( =ρ τοκρίτου πρ-πει &α .ς να 3ιερευνη,εί /ια&ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν το 'ι/ότερο – α'' και να 3ιερευνη,ούν τατη'επικοιν νιακ του 3ε3ομ-να '(χ( &ε &χ-&η με το 3ικη/ορικό /ρα είοLεοκ'-ους( σε στο 'ικηγορικό γραφε-ο 3εοκλεο8(

  και την ο9ο-α φάνηκε να 9ροω=ε- ο κE Ερωτοκρ-το8 σε )α=*ό 9ο8

  ήρ=ε σε 'ιάσταση *ε τον κE 1ληρ-'η στη γενική εισαγγελ-αE V αιυ&ικ % ο ί3ιος% ς +α,ύτατα εμπ'εκόμενος &ε υπό,ε&η &ύ/κρου&ης

  &υμ ερόντ ν% με ι3ι τικό ό ε'ος 600%000% 3εν μπορεί να ητ απόκ ποιους% +ο'ικούς υ&ικ /ια τον ί3ιο% να τον 3ιερευνή&ουν( Gα πρ-πεινα απομακρυν,εί από το ,-μα και 3ιερευνη,εί από ανε; ρτητουςερευνητ-ς( > κ( 8-ρ/ας '(χ( υποχρε.,ηκε να παραιτη,εί( 4 σ>γκρο8ση σ8*φερόντων τη( κE ιωρκάτ@η και η 9ροσ9ά=εια

  *ετατό9ιση(D αποκ 'υMη της &ύ/κρου&ης &υμ ερόντ ν% α'' και του εν3εχόμενουτρόπου με τον οποίο /ίνονται οι π'ηρ μ-ς &ε τ-τοια π'αί&ια jμε τηναπου&ία από 3ίκεςk% 3εν &ημαίνουν% υ&ικ % ότι η κ( 7ι ρκ τ η 3ενεμπ'-κεται επί&ης &ε υπό,ε&η &ύ/κρου&ης &υμ ερόντ ν( $'' &ί/ουρα3εν μπορεί να παραιτη,εί% χ ρίς ταυτόχρονα να παραιτη,εί και ο κ(=ρ τοκρίτου% ο οποίος είχε πιο κραυ/α'-α &ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν καιμ 'ι&τα τί,εται και επιπρό&,ετο ,-μα @3 ρο3οκίαςA που 3εν τί,εται

  &την υπό,ε&η της κ( 7ι ρκ τ η(

  ? «Επιπλ(ον$ ανα%(ρει$ εν ί εται οποια ,ποτε ε-,γηση για την κα&υστ(ρησηπου παρατηρ,&ηκε στην κατα')ριση της αίτησης. /π0ς ανα%(ρει$ η από%ασηεπι ό&ηκε στις Εναγόμενες στις 12.33.1435 και η αίτηση παραμερισμούκατα'0ρ,&ηκε 5 μ,νες μετά.» % ' l\R^x^URd\pq[% V\^ V_ ydXXVUi f^WdUdV\U RQYR QYf m^^\ Vc^xxnq^f m[ |q^xdf^U TYUq^pYqq[ UnUS^WR% mnR c^x[ Q^qS_nq RV Y WYU^ m^d\p QY\fq^f m[ RQ^ •\fx^YU

  u^VWq^VnU qYT VvW^(A QRRS:

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  13/94

  Το ό'ο ,-μα με τη ,υ/ατ-ρα της είναι κραυ/α'-ο( 10 Πρ-πει να κατα/ρα είότι η ί3ια η κ( Μ( 7ι ρκ τ η 3ή' &ε ότι αποχ.ρη&ε από την εταιρεία τουπατ-ρα της και ότι η ανα ορ του ονόματος της &ε ''η εταιρεία jπ 'ιμε τον πατ-ρα τηςk α ορ -να κατ 'οιπο από το παρε',όν( 11 Τα πιοεν3ια -ρον% το οποίο περν μ-χρι τ.ρα απαρατήρητο% είναι το /ε/ονόςότι η κόρη της κ( 7ι ρκατ η αίνεται% παρα3ό; ς να κινείται από το -να3ικη/ορικό /ρα είο &ε ''ο παρ ''η'α με τον κ( 8/ενόπου'ο( D 3ή' &ηότι τε'ικ ,α αποχ ρού&ε από το /ρα είο του πατ-ρα της% &το οποίο είχεκατα'ή;ει και η ί3ια και ο 8/ενόπου'ος μετ από την μετακίνη&η τουςαπό το 3ικη/ορικό /ρα είο " αννί3η και Fημητρίου% όμ ς% παραμ-νειαμ ί+ο'η – και ανα/κα&τικ ,α αναμ-νεται η -ρευνα /ια να 3ούμε που ,ακατα'ή;ει( Το ''ο επίμαχο ήτημα είναι ότι η ί3ια η κ( 7ι ρκ τ η

  -ρεται να παραπ'ανού&ε% όταν -'ε/ε ότι 3εν ,α εμπ'ακεί &τα ,-ματατης $ρχής =;υ/ίαν&ης – α ού το -κανε με την υπό,ε&η του 3ικη/ορικού/ρα είου Lεοκ'-ους( D υπόνοια που υπ ρχει ότι% ου&ια&τικ % η κ( 7ι ρκ τ η 'ειτουρ/εί μετ-τοιο τρόπο% .&τε να ο3η/ή&ει &ε αποτυχία τη 3ικα&τική 3ια3ικα&ίαεναντίον του 8/ενόπου'ου και να ευνοη,εί οικονομικ η οικο/-νεια% και η

  κ'ηρονομι % ,α μπορού&ε να πει κ ποιος% της κόρης της( Το ερ.τημα πουμ-νει μετ- ρο ε3.% είναι /ιατί να κ νει κ τι τ-τοιο η κ( 7ι ρκ τ η ανεν3ια -ρεται /ια τη 3ική της καρι-ρα( "3ιαίτερα με 3ε3ομ-νο ότι ή3ηκιν3υνεύει να χρε ,εί ''η μια χαμ-νη 3ίκη με την …€„† – μια υπό,ε&ηπου μερικοί της κατα'ο/ί ουν ς προ&π ,εια ε;υπηρ-τη&ης τοπικ.ν&υμ ερόντ ν jακού/εται το όνομα του κ( Σιακό'αk( Μια τ-τοια αποτυχία,α -χει &α είς επιπτ.&εις π ν της καρι-ρα της – και &το dZYp^ της( Gαπρ-πει ε3. να 3ιερευνη,ούν τα ευρύτερα &υμ -ροντα% τα οποία

  κρύ+ονται πί& από την προ&π ,εια &υμ+ι+α&μού με τον κ( 8/ενόπου'ο(Pημο'ο/είται '(χ( ότι και ο κ( Σαμαρ ς είχε ητή&ει από τον κ($να&τα&ι 3η να π-&ει &τα μα'ακ το ,-μα( πεν,υμί εται ότι &ε μια απότις παρεμ+ &εις του 8/ενόπου'ου είχε υπο3εί;ει με νόημα ότι &την

  10 =3. πρ-πει να ανα ερ,εί και το /ε/ονός ότι 3εν υπ ρχει 3ια ύ/ιο% ρα νομικός3ιαχ ρι&μός της κ( 7ι ρκ τ η από τον εν 3ια&τ &ει &ύ υ/ό της που επι+αρύνειτην υπό,ε&η /ια την ί3ια( $'' % +-+αια% αυτ ,α μπορού&ε η ί3ια ή οποιο&3ήποτενα τα επικα'ε&τεί και /ια το 3ικη/ορικό /ρα είο της οικο/-νειας του νυν

  προ-3ρου(11 Το ,-μα της &υν-χι&ης της εμπ'οκής της &ε ''η εταιρεία του πατ-ρα της% τοείχε 3ημο&ιεύ&ει πρ το&-'ι3α ο Pι'ε'εύ,ερος &τις 9

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  14/94

  παρ-μ+α&η του 2009% όταν εκ+ία ε με την μετα ορ της -3ρας τηςEαIκής &την ='' 3α% παρ-πεμMε &ε &υν ντη&η με τον $+-ρ – ο οποίοςτου υπο&χ-,ηκε% &ύμ να με τους ι&χυρι&μούς του% πρό&+α&η τον>ρ ανί3η( > $+-ρ 3εν 3ι-Mευ&ε τότε απ'.ς κρύ τηκε πί& από τον$να&τα&ι 3η ανα -ροντας ότι ήταν και εκείνος παρ.ν( Σε αυτό τοπ'αί&ιο% είναι εν3εχόμενο ότι -να 3ικτυο &την κυ+ερνητικη παρατα;η,-'ει να π-&ει &τα μα'ακ το ,-μα – και &ε αυτό π'αί&ιο ι& ς να κινείταικαι η κ( 7ι ρκ τ η( > !( =ρ τοκρίτου% εν3εχομ-ν ς% /ια να &υμπ'εύ&ει μεαυτό το π'αί&ιο% ,α ή,ε'ε αντα'' /ματα – όπ ς την -μμε&η επι&τρο ήτ ν κουρεμ-ν ν 600%000(

  .- εκ9ροσω9ε- το 'ικηγορικό γραφε-ο 3εοκλέο8(

  $ντί,ετα% το /ρα είο Lεοκ'-ους αίνεται να εκπρο& πεί με/ 'α&υμ -ροντα κουρεμ-ν ν% και ρα να -χει ς &τόχο τον 8/ενόπου'ο /ιανα π ρει από εκείνον κε α'αια μ-&α από την επι&τρο ή τους &τη3ιαχείρι&η της EαIκής( D κ( 7ι ρκ τ η ι&χυρί εται ότι ο κ( Lεοκ'-ους την-χει ς &τόχο επει3ή η ί3ια 3εν τον 3ιευκο'ύνει &την ε;υπηρετη&η τ νπε'ατ.ν του( Σε αυτό το π'αί&ιο% κατη/ορεί την ε ημερί3α α,ημερινή%ότι της κ νει κριτική /ιατί εκ ρ ει τα &υμ -ροντα του &υ/κεκριμ-νου

  3ικη/ορικού /ρα είου( $πό την ''η π'ευρ και η κ( 7ι ρκ τ η -χει τις3ικ-ς της 3ια&υν3-&εις με τα ΜΜ=( Σα .ς &τηρί εται από την ε ημερί3αΠο'ίτης% &την οποία '' &τε 3ι-ρρεε προνομιακ ει3ή&εις καιπ'ηρο ορίες όταν ήταν 7ενική ='-/κτρια(

  $ ού όμ ς και οι 3υο αντίπα'οι εκ ρ ονται με αντί&τοιχες ε ημερί3ες%α;ί ει και μια ανα ορ &τη &χ-&η τους με τον 8/ενοπου'ο: ο Πο'ίτης το2009 παρου&ία ε &ε μια &η τον 8/ενόπου'ο ς -να εί3ος ορ-α

  α''α/ής εν ντια &το κατε&τημ-νο jτο α/απημ-νο κ'ι&- του Πο'ίτη όταν,-'ει να προ& -ρει ε;υπηρ-τη&ηk( D κριτική εναντίον του ρχι&ε ναεμ ανί εται πο'ύ αρ/ότερα – με 3ε3ομ-νο ότι ο Πο'ίτης είχε &τηρί;ει-ντονα το τραπε ιτικό κατε&τημ-νο και υπήρ;ε +α&ικός εκ ρα&τής τηςρητορικής της 'ιτότητας με ε&τία&η &το Fημό&ιο% προ&πα,.ντας ναμετατοπί&ει την ε&τία&η από την ευ,ύνη τ ν τραπε .ν( $ντί,ετα% η

  α,ημερινή είχε μια &υ&τηματική ε&τία&η &την τραπε ική κρί&η από το2012 – και μ 'ι&τα εκεί είχε 3ημο&ιευ,εί και η πρ.τη ανα ορ /ια το&κ ν3α'ο της =/νατίας το 2012( Σα .ς ο κ( Lεοκ'εους α''α και η

  14

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  15/94

  α,ημερινή ε&τία&αν με &υν-πεια &τον κ( 8/ενοπου'ο( *μ ς αυτή ηε&τία&η 'ο/ικ είχε και τα οικονομικ της κίνητρα παρ το εν3ια -ρον/ια το 3ημό&ιο &υμ -ρον( Σε αυτ τα π'αί&ια η αποκ 'υMη /ια την &τ &ητου 3ικη/ορικού /ρα είου απ-ναντι &τον κ( =ρ τοκρίτου ,-τει ν-αερ τήματα και /ια τα κίνητρα% α'' και τις με,ό3ους του /ρα είου($κόμα και το /ε/ονός της ι&χυρι όμενης j3ή,εν k α+'εMίας% ,-τει τοερ.τημα της &υν-πειας α ού το 3ικη/ορικό /ρα είο επ-μενε /ια τό&οχρονικό 3ι &τημα ότι εν3ια ερόταν με &υν-πεια /ια την 3ια& 'ι&η τ ν&υμ ερόντ ν τ ν κατα,ετ.ν της EαIκής κ'π( =3. από α+'εMία ,απετ /ονταν 600(000( αι μ-νει να 3ιερευνη,εί% αν ήταν η πρ.τη ορ πουτο 3ικη/ορικό /ρα είο @;-χα&εA να παρα&τεί( *π ς και τί,εται π'-ον και,-μα 3ιερεύνη&ης '' ν υπο,-&ε ν% τις οποίες ή,ε'ε να προ ,ή&ει ο κ(=ρ τοκρίτου και /ια τις οποίες είχε &υμ -ρον το &υ/κεκριμ-νο3ικη/ορικό /ρα είο( 7ια μια τ-τοια περίπτ &η% μ 'ι&τα% είχε -ρ,ει και &ε&ύ/κρου&η με τον /ενικό ει&α//ε'-α(

  το γεγονό( ότι ο )οη=ό( γενικό( εισαγγελέα(

  ε*9λεκόταν ω( ι'ι?τη( σε 89ό=εση στα

  'ικαστήρια 9ο8 'ιαστα8ρωνόταν *ε 89ό=εση 9ο8

  'ιερε8νο>σε ω( 'η*όσιο( λειτο8ργό( ε-ναι α9ό*όνη τη( σκάν'αλο και σ>γκρο8ση σ8*φερόντωνE

  ΑνB *άλισταB εστιάσει κανε-( στον ο8σιαστικό

  +ρόνο τη( Rα9?λεια(R *νή*η( ήSκαι 9ροσο+ή( το8

  'ικηγορικο> γραφε-ο8 3εοκλέο8(B τότε το =έ*α

  γ-νεται +ειρότερο : εν? ο E Ερωτοκρ-το8 ήταν

  ε9ικεφαλή( των ερε8ν?ν στην 1εντρική την

  -'ια 9ερ-ο'ο στα 'ικαστήριαB φα-νεται να @ητο>σεω( ι'ι?τη( να το8 +αριστο>ν CDDBDDDEE *έσα α9ό

  σ8*Mηφισ*ό 'ανε-ων 89άρ+ει *ια κρα8γαλέα

  σ>γκρο8ση σ8*φερόντων A ο κE Ερωτοκρ-το8B

  ο8σιαστικάB ερε8νο>σε την 1εντρικήB 9ο8 ηταν

  'ιά'ικο( το8EE

  .ο ιστορικόX'ο*ικό 9λα-σιο το8 σ9ο8ρτισ*ατο(E

  1!

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  16/94

  Π-σω α9ό τι( 'ιαρροέ( και τι( ο*ολογ-ε( σκαν'άλων

  )ρ-σκεται ένα τρ-γωνο τη( ε,ο8σ-α( ανάλογο τη(

  'εκαετ-α( το8 YVZD:

  'ικηγόροιS9ολιτικο- A τρά9ε@ε(S+ρη*ατιστικό

  κεφάλαιο A 55Ε

  @:κτ) είναι ικηγόροι$ τρεις από τους οποίους είναι κορυ%αίοι ανειστ(ς$(νας είναι μεγαλο; ιοκτ,της γης και τοκογλύ%ος$ (νας επίσκοπος< ηλα ,

  αντιπροσ0πεύει τον μεγαλύτερο οργανισμό ι ιοκτησίας γηςφοι ο'ήγησαν την κοινων-α στην 9ιο

  *εγάλη οικονο*ική κρ-ση τη( α9οικιακή( 9εριό'ο8

  .ο 9λα-σιο: Α9ό 9ο> *α( ήρ=ε η α9οκαλ89τική λασ9ολογ-α το8

  κατεστη*ένο8

  7ια να /ίνει κατανοητή η κατ &τα&η που προ-κυMε με τη 3ιαρροή&καν3 ' ν /ύρ από το ,-μα της 3ιοικητή της εντρικής και ταεμπ'εκόμενα 3ικη/ορικ /ρα εία πρ-πει να ενταχ,εί &ε -να π'αί&ιο(Pαινομενικ % η τε'ευταία 3ιαμ χη -χει να κ νει με την αντικατ &τα&ητου 3ικη/ορικού /ρα είου Lεοκ'-ους από το 3ικη/ορικό /ρα είο g(Fημητρι 3η( $υτό προκ 'ε&ε την παραίτη&η της κ( $ντ νι 3ου και &τη3ια3ικα&ία της αντιπαρ ,ε&ης προ-κυMε η κατη/ορία ότι το /ρα είοFημητρι 3η είχε π ρει ευνοIκό 3 νειο επί 8/ενόπου'ου και ακο'ού, ς η' &πη ρχι&ε να εκτο;εύεται προς ό'ες τις κατευ,ύν&εις( Το /ρα είο

  Lεοκ'-ους προ&π ,η&ε να εμ ανι&τεί jκαι με τη +οή,εια της12 7ε ρ/α''ί3ης j19?5k% &( 16)(

  1"

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  17/94

  α,ημερινήςk ς ο ορ-ας της προ&π ,ειας να /ίνει αν κτη&η χρημ τ ναπό τον 8/ενόπου'ο( Pαινόταν% όμ ς% ταυτόχρονα ότι εμπ'εκόταν και &εμια ευρύτερη 3ιαμ χη με το /ρα είο που υπερα&πί εται τον κ(8/ενόπου'ο% το /ρα είο τους τ- ς &υ ύ/ου της κ( 7ι ρκ τ η και -τ&ι ηεπί,ε&η εναντίον της 3ιοικήτριας αποκ 'υπτε μεν &υ/κρού&εις&υμ ερόντ ν &ε εκείνη την πτ-ρυ/α% α'' ταυτόχρονα ηνε την πόρταανοιχτή &ε μια καχυποMία /ια τα ευρύτερα κίνητρα( *ταν ;α νικ -ναςαπό τους 3υο εκτε'ε&τικούς &υμ+ού'ους% ο κ( οι'ι ρης% ο οποίος 3ενείναι ακρι+.ς και ο πιο α;ιόπι&τος με + &η την επα//ε'ματική τουπορεία% απο &ι&ε να το παί;ει @αποκα'ύMειςA% το &κηνικό ρχι&ε να/ίνεται πο'ύ ύποπτο( >ι κατα//ε'ίες του /ια το ότι η 3ιοικήτρια ετοίμα ε'ί&τες /ια να εκ+ι ει τη +ου'ή προκ 'ε&αν μια α&τεία μετα&τρο ή &τηνπ'ειοMη ία τ ν ΜΜ= – εν. μ-χρι εκείνη την &τι/μή τα είχαν με τουςπο'ιτικούς% ;α νικ % τα -+α'αν με την 7ι ρκ τ η( Προ αν.ς% η ανη&υχίαήταν /ια τις επόμενες 'ί&τες% ί& ς τ ν ι3ιοκτητ.ν τ ν ΜΜ=( $'' η+όμ+α ήρ,ε από τη 3εύτερη αποκ 'υMη% παρα3ρομή της /'.&&ας j k%όταν ο κ( οι'ι ρης ανα -ρ,ηκε &ε πι,ανή 3 ρο3οκία του κ( !ίκκου απότο /ρα είο Lεοκ'-ους( Oα νικ % η καχυποMία /ια τα κίνητρα και τιςπρο,-&εις του 3ικη/ορικού /ρα είου 3ια&ταυρ.,ηκαν με την καχυποMία

  /ια τις πρακτικ-ς του +οη,ού /ενικού ει&α//ε'-α( D πανικό+'ητηαντί3ρα&η του -3ειχε ότι κ τι 3εν πη/αίνε κα' ( D εικόνα% όπ ς εύ&τοχατο αποκ 'ε&αν οι ( Στυ'ιανού και G( $,ανα&ίου &το ίντερνετ% ήταν ότι@ε&πούρτη&ενA το παρακρ τος( *'οι -ριχαν ' &πη &ε ό'ους( αι /ιαό%ποιον

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  18/94

  τους οκτ) ικηγόρους είναι (κ οτες ε%ημερί 0ν και με ε-αίρεση τον μόνο

  αγρότη =ουλευτ, όλοι οι άλλοι ('ουν στην ιά&εση τους 3$ , 1 τοπικ(ς

  ε%ημερί ες (A1)

  4 ε8ρ>τερη 'ια*ά+η των 'ικηγορικ?ν γραφε-ων 9ο8 σ8ν'έονται

  *ε το τρα9ε@ιτικό κεφάλαιο

  Πί& από αυτήν την ε& τερική αντιπαρ ,ε&η +ρί&κεται &α .ς μιαευρύτερη 3ιαμ χη /ια τον -'ε/χο τ ν τραπε .ν( Τα 3ικη/ορικ /ρα εία'ειτουρ/ούν &ε αυτό το π'αί&ιο &αν μηχανι&μοί τοπικής πο'ιτικής με3ια&υν3-&εις με το 3ιε,ν-ς κε 'αιο( $υτή η αντιπαρ ,ε&η ρχι&ε να3ημο&ιοποιείται από το ,ινόπ ρο του 2014% όταν ο L( Παπα3όπου'οςκατη/όρη&ε τον L( $να&τα&ι 3η ότι χρη&ιμοποιού&ε την ε;ου&ία τουπρο-3ρου /ια να ε'-/χει το FΣ της Τρ πε ας ύπρου jκαι όχι μόνο

  υ&ικ k προς ό ε'ος τ ν πε'ατ.ν του 3ικη/ορικού /ρα είου τηςοικο/-νειας του( $μ-& ς μετ % ού&κ &ε το ,ε μα του Σ$Π$ πουκατ-'η;ε &τη ού&κα της απα''α/ής τ ν ερ/ο' + ν που πήραν )?εκατομμύρια &ε υπερχρε.&εις% και τη +ο'ική @κατα3ίκηA του 8-ρ/α(Μετατοπί&τηκε το ,-μα% α'' 3εν 'ύ,ηκε( >ι αντιπαρα,-&εις τ νεμπ'εκομ-ν ν κε α'αί ν% α'' και τ ν τοπικ.ν παρα/όντ ν% όπ ς

  εκ ρ ονται από τα 3ικη/ορικ /ρα εία j$να&τα&ι 3η% Παπα3όπου'ου%7ι ρκ τ η% α'' και =ρ τοκρίτου κοκk ρχι&αν να τ νουν &το &ημείοτου ε; ντοντικού πο'-μου – όπου ό'α ρίχνονταν% πια% &τη 3ημο&ιότηταμε &τόχο να κερ3η,ούν πόντοι /ια τον κ ,ε -να( Το ότι αυτή η'α&πο'ο/ία ,α 'ειτουρ/ού&ε απομυ,οποιητικ ήταν 'ο/ικό να το &κε τείκ ποιος – όχι όμ ς /ια το &τ 3ιο &το οποίο +ρί&κονται μερικοί(

  Πρό& ατα% αίνεται ότι ο $( Lεο ύτου -κανε μια κινη&η &υμ+ι+α&μού

  προς τον L( Παπα3όπου'ο απο3εχόμενος να απο3ο,ούν &τους πι&τ τ-ςτα &τοιχεία της EαIκής – ρα και το 1?B% το οποίο ανε+οκατε+ ει το FΣτης Τρ πε ας ύπρου( $υτό είναι το πρα/ματικό π'αί&ιο πί& από τιςπρο&π ,ειες &υμ+ι+α&μού /ια τις εκποιή&εις αν με&α &ε FD > FDΣ ( Τοκατ πό&ο είναι ικανοποιητική εκείνη η &υμ νία ,α 3εί;ει – ο $+-ρ3εν -χει τις κα'ύτερες &χ-&εις με το προε3ρικό% και οι τ &εις &τη 8ου'ή3εν είναι και οι κα'ύτερες /ια το νομο&χ-3ιο /ια την α ερε//υότητα( αι

  1) 7ε ρ/α''ί3ης j19?5k% &( 16)(

  1$

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  19/94

  & ς τα 3ικη/ορικ /ρα εία% τα οποία 3εν εμπ'-κονται &τη &υμ νία,α κινητοποιή&ουν τα 3ικ τους ΜΜ= και πο'ιτικούς(

  D κ( 7ι ρκ τ η &ε αυτό το π'αί&ιο% μ ''ον 3εν υπο'ό/ι ε & &τ &ε τί-μπ'εκε( $'' &α .ς η 3ίκη της &ύ/κρου&η &υμ ερόντ ν και οι 3ιαρρο-ςτης 3εν είναι το +α&ικό πρό+'ημα( $ντί,ετα% η επί,ε&η εναντίον της -χεινα κ νει και με το ό+ο ότι μπορεί να χρη&ιμοποιή&ει &τοιχεία% τα οποία-χει &τη 3ι ,ε&η της /ια να 3ιευρυνή&ει τον κύκ'ο τ ν αποκα'ύMε ν(

  I/ι [νο+οι 18κλοφορο>ν Ελε>=εραJ

  7ρ ει το r/ρυπνο Μ τι

  .ο .Α5Ε0/ 673.Α\Ε]6 .46 67.Α6 ε-ναι το *εγάλο =>*α τη(

  σκε8ωρ-α( 9ο8 έ+ει γ-νει στη '-κη τη( Δρο*ολα,ιά( ε9ει'ή για να

  κατα'ικαστο>ν στο+ε8*ένα σ8γκεκρι*ένα άτο*α =8σιάστηκαν και

  =8σιά@ονται τα σ8*φέροντα το8E

  *π ς ακού&τηκε &τη 3ίκη της Fρομο'α;ι ς% η εκτ-'ε&η του -ρ/ου -χει&ταματή&ει ε3. και καιρό από τους ερ/ο' +ους% επει3ή 3εν π'ηρ.νονταιαπό το Ταμείο -νεκα τ ν 3ια ορ.ν του Eί''η και του Ταμείου( > Eί''ης%μετ την &ύ''ηMη και κρ τη&η του μ-χρι τις 9

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  20/94

  &την $E D &ε Mη' &υμ+ό'αια πο3ο& αιρι&τ.ν και ηνε τουςερ/ο' +ους απ'ήρ τους(

  Το -ρ/ο $=!> είναι αυτή την &τι/μή &ταματημ-νο και 3εν υπ ρχουν

  αρκετ 'ε τ /ια να τε'ει.&ει το -ρ/ο% ε ό&ον ο Eί''ης -χει π'ηρ ,είτο με/α'ύτερο πο&ό που είχε να παίρνει η εταιρεία του ƒ•‡ul| από την&υμ νία του με το Ταμείο(D τρα/ική ειρ νεία της υπό,ε&ης είναι ότι ο Eί''ης% τ.ρα% -χειτερματί&ει την &υμ νία της εταιρείας του με το Ταμείο και -χεικαταχ ρή&ει και α/ /ή εναντίον του Ταμείου% ητ.ντας απο ημι.&εις4%500(000 ευρ.

  D α&υ'ία που -χουν 3.&ει οι 3ι κτικ-ς αρχ-ς και η ει&α//ε'ία &τονEί''η% τον -χουν απο,ρα&ύνει &ε +α,μό που ητ και τα @ρ-&ταA απόπ ν % ε ό&ον τα 'ε τ που -παιρνε η εταιρεία ƒYf\dW 'εν έ*εναν στατα*ε-α τη(B αλλά τα ,ό'ε8ε ο ^-λλη( 9ροσω9ικάE αι -τ&ι τ.ρα το

  Ταμείο είναι εκτε,ειμ-νο% ε ό&ον εκτός του ότι 3εν υπ ρχουν αρκετ'ε τ από την &υμ νημ-νη τιμή α/ορ ς του $=!> /ια να παίρνει ηεταιρεία και να τε'ει.&ει το -ρ/ο w+'-πε απο ημι.&εις &τουςερ/ο' +ους /ια κα,υ&τερή&ειςN υπ ρχουν και τα πιο κ τ προ+'ήματα :

  =πει3ή το ακίνητο που α/όρα&ε το Ταμείο της Σ Τ$% είναι το μονα3ικότης ƒYf\dW /ια να 3.&ει οροαπα''α/ή το Τμήμα Pορο'ο/ίας και ναμετα+ι+α&τεί το ακίνητο από την εταιρεία &το Ταμείο% ,α πρ-πει να/ίνουν 'ο/ι&τικ +ι+'ία της εταιρείας ƒ•‡ul| w3εν υπ ρχουν αυτή την&τι/μήN /ια ό'α τα χρόνια ύπαρ;ης της w3η'α3ή από το 200CN και ναπ'ηρ ,ούν οι όροι της προς το κρ τος /ια την π.'η&η του -ρ/ου $=!>(D ƒYf\dW -χει π 'ή&ει το ό'ο ακίνητο της /ια το πο&ό τ ν 24%050(000ευρ. wχ ρίς PΠ$N προς το Ταμείο και ε ό&ον τα -;ο3α α/ορ ς τουακινήτου και τα -;ο3α αν-/ερ&ης τ ν /ρα εί ν ήταν 10%000(000 ευρ.%

  ρα ο όρος της εταιρείας &το κ-ρ3ος που -χει κ νει% 3εν ,α είναιχαμη'ότερος από )%500(000 &υν τόκους από το 2011( Eε τ % τα οποία ηƒYf\dW 3εν -χει να π'ηρ.&ει% επει3ή τα ;ό3εMε ο Eί''ης και επομ-ν ς%3εν ,α /ίνει 3υνατή η μετα+ί+α&η του ακινήτου &το Ταμείο% εκτός αν ταπ'ηρ.&ει το ί3ιο το Ταμείο &το Τμήμα Pορο'ο/ίας(

  2&

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  21/94

  =πί&ης% η εταιρεία ƒYf\dW χρ &τ &το P(Π($( το πο&όν τ ν 2%100(000ευρ. και η υπηρε&ία P(Π($( ,α + 'ει Μ=Μ> &το ακίνητο .&τε να ταει&πρ ;ει( rρα /ια να μετα+ι+α&τεί το ακίνητο &το Ταμείο% ,α πρ-πει ναπ'ηρ ,εί και το πο&ό αυτό από το Ταμείο% επει3ή ο Eί''ης και η εταιρείατου 3εν -χουν οποια3ήποτε ''η περιου&ία(

  *π ς αίνεται από τα πιο π ν % /ια να 3.&ει τις @υπηρε&ίεςA του οEί''ης &τους ανακριτ-ς και &την ει&α//ε'ία% ήμι &ε και ,α ημι.&ει το

  Ταμείο μερικ εκατομμύρια ευρ.% με &κοπό να 3ι.;ουν τομα /ιαα3ικήματα που το &υνο'ικό πο&ό τους &τα κατη/ορητήρια ήταν το πο&όντ ν C40(000 ευρ.(

  $ ού κριτήριο της =ι&α//ε'ίας% όπ ς αν- εραν &το Fικα&τήριο /ια τονυπο+ι+α&μό της υπό,ε&ης του Eί''η και τ ν $&τυνομικ.ν της Π απότο ακουρ/ο3ικείο &το =παρχιακό Fικα&τήριο ήταν το χαμη'ό πο&όν τ ν40%000 ευρ.% /ιατί -χουν 3ι.;ει του κατη/ορούμενους /ια τα πιο π νπο& &το ακουρ/ιο3ικείο και η&αν το Eί''η &το απυρό+'ητο /ια τατό&α εκατομμύρια που - α/ε από το ρ τος% όπ ς ε;η/είται πιο π να'' και από το Ταμείο7ιατί 3εν τον 3ί ;αν /ια τα εκατομμύρια που πήρε από την εταιρείαƒYf\dW /ια προ& πικ-ς του ι'ο3ο;ίες και &πατ 'ες &την $E D και &ε

  ''α προ& πικ του -;ο3α( Τα 'ε τ ανήκαν &την εταιρεία και όχι &τονEί''η και 3εν είχε 3ικαί μα να τα παίρνει από την εταιρεία% ε ό&ον ούτεκαν μ-τοχος 3εν ήταν ο ί3ιος προ& πικ &την εταιρεία(

  Ε,α9άτηση .α*ε-ο8 τη( 67.Α για αγορά το8 ΑΕ /

  *π ς αίνεται από τη μαρτυρία που είχε εν.πιον του το Fικα&τήριο% το

  Ταμείο ε;απατή,ηκε από τον Eί''η και τους &υνερ/ τες του% με &κοπό νατο πεί&ει να α/ορ &ει το $=!> και αυτό απο3εικνύεται από την -//ρα ηκαι η'εκτρονική μαρτυρία που υπ ρχει( >ι ανακριτ-ς -κ'ει&αν τα μ τιατους μπρο&τ &την μαρτυρία αυτή% επει3ή 3εν ε;υπηρετού&ε τα &χ-3ιατους /ια ενοχοποίη&η &υ/κεκριμ-ν ν ατόμ ν:

  Π ν &το &κ'ηρό 3ί&κο &υνερ/ τη του Eί''η +ρί&κονται &υντα/μ-να ό'ατα -//ρα α% τα οποία χρη&ιμοποιή,ηκαν /ια να πει&,εί το Ταμείο να

  α/ορ &ει ή να επεν3ύ&ει &το ακίνητο της εταιρείας ƒYf\dW( Fη'α3ή%ακόμα και -//ρα α τα οποία υποτί,εται τους τα -3 &αν τρίτα πρό& πα

  21

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  22/94

  /ια να +ε+αι.&ουν την πείρα της εταιρείας% ή τις &υ&τ &εις /ια τηνεταιρεία ƒ•‡ul| ή &υμ νίες με την εταιρεία ƒ•‡ul|% -/ιναν &ε αυτόντον υπο'ο/ι&τή(

  7ια να πει&,εί το Ταμείο να α/ορ &ει το -ρ/ο% και επει3ή 3εν είχε πείρα ηεταιρεία ƒYf\dW &τον κατα&κευα&τικό τομ-α% παρου&ία&αν &το Ταμείο&υμ νία με την εταιρεία K•oo•ˆlo ‡†‰†zŠˆ†yo ότι 3ή,εν ,α ήταν3ιευ,υντής του -ρ/ου $=!>% πρ /μα που ου3-ποτε -/ινε &την πρ ;η%α'' απ'.ς ;ε/-'α&αν το Ταμείο( $υτό το -//ρα ο υπ ρχει &ε fxY_Rμορ ή &τον υπο'ο/ι&τή του &υνερ/ τη του Eί''η(

  =πί&ης% εν. η εταιρεία του Eί''η% †WQ^WXqdU% 3ημιουρ/ή,ηκε &το τ-'ος

  του 2009% την -χουν παρου&ι &ει &το Ταμείο ς &υνερ/ τη της εταιρείαςK•oo•ˆlo με την οποία% υποτί,εται% κατα&κεύα&αν 3εκ 3ες χι'ι 3εςτετρα/ νικ μ-τρα &ε 3ι ορα -ρ/α( $υτό 3εν ανταποκρίνεται &τηνπρα/ματικότητα% ε ό&ον η εταιρεία αυτή 3εν υπήρχε πριν( D εταιρείαK•oo•ˆlo ου3-ποτε ήταν 3ιαχειρι&τής του $=!>% ε ό&ον μό'ις υπ-/ραMεο Eί''ης με το Ταμείο% τους ε;από&τει'ε(

  =πί&ης% εν. παρου&ία&αν &το Ταμείο €nUd\̂ UU ˆqY\% &το οποίο

  ανα -ρονταν &ε 9 κτίρια που ,α ανε/είρονταν και από τα οποία τοταμείο% τε'ικ % α/όρα&ε τα 4% &το τ-'ος -κτι&αν 4 μόνον τα τ-&&ερα καιεπομ-ν ς και ε3. ;ε/-'α&αν το Ταμείο( h;εραν πριν την υπο/ρα ή της&υμ νίας με το ταμείο ότι 3εν μπορού&αν να κτί&ουν 9 κτίρια και όμ ς&την &υμ νία 25

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  23/94

  .ο IΑ 7Π3/ 5Α.0J 9αρακολο8=ε- και ακο>ειE

  .ο έργο ΑΕ / ε-ναι α8τή την στιγ*ή στα*ατη*ένο

  και 'εν 89άρ+ο8ν αρκετά λεφτά για να τελει?σει

  το έργοB εφόσον ο ^-λλη( έ+ει 9ληρω=ε- το

  *εγαλ>τερο 9οσό 9ο8 ε-+ε να 9α-ρνει η εταιρε-α

  το8 W_`a c α9ό την σ8*φων-α το8 *ε το .α*ε-οE

  4 τραγική ειρωνε-α τη( 89ό=εση( ε-ναι ότι ο

  ^-λλη(B τ?ραB έ+ει τερ*ατ-σει την σ8*φων-α τη(

  εταιρε-α( το8 *ε το .α*ε-ο και έ+ει κατα+ωρήσει

  και αγωγή εναντ-ον το8 .α*ε-ο8B @ητ?ντα(

  α9ο@η*ι?σει( dB DDEDDD ε8ρωE 4 ασ8λ-α 9ο8έ+ο8ν '?σει οι 'ιωκτικέ( αρ+έ( και η εισαγγελ-α

  στον ^-λληB τον έ+ο8ν α9ο=ρασ>νει σε )α=*ό 9ο8

  @ητά και τα IρέσταJ α9ό 9άνωB εφόσον τα λεφτά

  9ο8 έ9αιρνε η εταιρε-α W fOi! 'εν έ*εναν στα

  τα*ε-α τη(B αλλά τα ,ό'ε8ε ο ^-λλη( 9ροσω9ικάE

  E

  ιατ- να σκοτ?σο8ν τον Πα9ακ?στανH

  =πει3ή ήταν 3ικός τους τ ι αη3ία&εν τους &ε &ημείον να τους η;απο'ύ&ειτ ιαι να π ει με τους @κούμμουνουςA Σίουρα όι( Fεν μπορεί να εν τούτος'όος αρκετός(

  Eόος είναι -ννοια% 'όος είναι νόημαν% τ ιαι μ 'ι&τα όι το ό%ποιον( Eόος

  είναι -ναν νόημαν πον ερ/α'είον της νόη&ης% που το οποίον

  23

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  24/94

  3ικαιο'ο/ούνται% &υμπεραίνουνται ή &υνεπ /ουνται ''α νοήματα μιαςπρ ;ης% νου αντικειμ-νου% νου αινομ-νου(

  =,κι +α&α που -ναν +ι+'ίον /ια την επι&τημο/-νε&ην τ ιαι τον #αν Πια -ότι 'όους -&ιει 3κύο ''ο/ι.ν( J&ιει 'όους που 3ικαιο'ο/ούν‹ -&ιει 'όουςεπε;ηούν( Το ότι ο Παπακ.&τας ήταν -νας απο&τ της της κυρίαρχης=όκας /ια να /ινεί +ου'ευτής τ ιαι υπουρ/ός με τους αρι&τερούς% -&ιει τονόημαν του% α'' 3εν είναι 'όος να τον η&κοτ.&ουν με την πιο + ναυ&ηνΣαου3αρα+ικού τύπου εκ3ίκη&ην( Στα ι&'αμικ πο'ιτι&τικ υποαν πτυχτακρ τη% η τιμ ρία% ο ε;ευτε'ι&μός% τα +α&ανι&τήρια αυτού που ,ακατα3ικ &ουν% /ια να -χουν α;ίαν τ ιαι αποτε'ε&ματικότηταν /ια την3ιατήρη&ην μιας ε;ου&ίας% /ίνουνται &ε 3ημό&ιαν ,-αν( Σε μιαν3ημοκρατίαν% -&τ μιαν μι&ο3ότ ιν πε'ατειακήν 3ημοκρατίαν% τουκουμπαρι''ικιού τ ιαι τ ν &ο/ι.ν% ποιός ο 'όος να /ίνουνταιεπικοιν νιακόν ήτημαν η &υν-χι&η ή όι τ ν +α&ανι&τηρί ν ενός

  ρρ &του /-ροντα τ ιαι τα &υναι&,ήματα τ ν εμπ'εκομ-ν ν 3ημό&ιον,-αμαν Τί /υρεύκουν &υ//ενείς τ ν εμπ'εκομ-ν ν &τα καν 'ια

  =ντ ;ει( Fεν η;εχνούμεν ότι είμα&τιν &ε μιαν χ.ραν% όπου κανα'' ρχες

  επι &αν τα καν 'ια του κρ τους% χτηματίες επι &αν τα χτηματο'ό/ια%με/α'ο3ικη/όροι επι &αν% όπ ς εί,ι&ται να πι νουν την προε3ρίαν% μετους οι /ιού3ες τ ιαι τες κόρες τους να πι ννουν τα 3ικη/ορικ /ρα είαπου α ήκαν οι /ονιοί% τα π'ου&ιόπαι3α @μπ'ιν/κ μπ'ιν/κA επι &αν τηνοικονομίαν% οι επικοιν νιο'ό/οι επι &αν το /ρα είον της προε3ρίας% οιακρο3ε;ιοί την 3ικαιο&ύνην(

  7ιατί όμ ς πρ-πει να &κοτ.&ουν τον Παπακ.&ταν

  Ποιοί εν οι νομικοί που 3ικ ουν εις την ύπρον Π ς ε3ιορι&τήκαν% πουείντα &ό/ια -ρκουνται% είντα ι3εο'ο/ικόν καπνόν να ουμ ρουν 7ιατί3ικ ουν κ ποιον% α'' τ ιαι /ιατί 3εν 3ικ ουν κ ποιον ''ον 7ιατί οι3ικα&τ-ς 3εν ε3ικ &αν τον 3ο'ο όνον του Μι&ιαού'η &το Τ&-ριν% εν.-χουν μ ρτυραν που αν /κα&εν ο 3ο'ο όνος να /'ύMει το /αίμαν του,ύματος 7ιατί 3εν ε3ικ &αν τους 3ο'ο όνους τ ν τε&& ρ ν &τηνπ'ατείαν της E ρνακας% τους υπουρ/ούς που αρπ ;αν την ε;ου&ίανπαρ νομα που τον Μακ ριον τ ιαι ο3η/ή&αν τον τόπον &την ει&+ο'ήν

  24

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  25/94

  7ιατί 3εν 3ικ ουν τον χρεοει&πρ χτοραν τ ν κουμαρτ ιή3ικ ν% πουεκ μαν π ς εν να &υ'' +ουν% &την χ.ραν του παρ νομου τ ό/ου( 7ιατίτες παραπ ν ορ-ς 3εν 3ικ ουν τους εμπόρους αν,ρ.π ν &τηνπρ.την ευρ παIκήν χ.ραν του RxY__dWXd\p 7ιατί οι ί3ιοι νόμοι% οι ί3ιοι3ικα&τ-ς% οι ί3ιοι α&τυνομικοί ανακριτ-ς που εκατα3ικ &αν τονΠαπακ.&ταν 3εν ή+ραν καν-ναν υπεύ,υνον /ια την ,'ιαν επιχειρη&ιακήνανικανότηταν ενός &τρατού να υ' ;ει μιαν &τή+ην παρούτιν

  Σίουρα -νας υπουρ/ός μυνας -&ιει ευ,ύνην τ ιαι 3εν μπορεί να -&ιειεμπι&το&ύνην χ ρίς &ιεητταννίκκιν &ε -ναν &τρατόν που ού'οι ό&οι τονυπηρετή&αμεν% ;-ρουμεν π.ς εκπαι3εύκει τ ιαι π ς ορ/αν.ννει( $''είναι 'όος% το να μεν κατα3ικ &ουν καν-ναν που τ ιείνους που είχαν τηνεπιχειρη&ιακήν ευ,ύνην% να κατα3ικ &ουν τον πο'ιτικόν τουςπροI&τ μενον /ια την εμπι&το&ύνην που -3ει;εν εις τον &τρατόν του *ιH>ύτε επε;η/ηματικός 'όος είναι% ούτε 3ικαιο'ο/ητικός( D αμαρτία ναπι&τ-Mει -νας η/-της επιτε'είς που 3εν είναι επαρκείς% μπορεί 3ικαιο'ο/είμιαν τιμ ρίαν% α'' το να εν το μόνον παρ πτ μαν που ή+ραν νατιμ ρή&ουν μετ το 3υ&τύχημαν% τί νόημαν μπορεί να -&ιει

  7ιατί να μεν 3ικ &ουν καν-ναν &τρατι τικόν /ια -ναν τό&ον &ο+αρόν&τρατι τικόν ατύχημαν 7ιατί ο &τρατι τικός που εκτίμη&εν ' ,ος τηνεπικιν3υνότηταν του ορτίου% &ε &ημείον να χορεύκει π ν % α, .,ηκεν&αν μ ρτυρας κατη/ορίας εναντίον του υπουρ/ού Ποιός εν ο 'όος να μενκατη/ορη,εί καν-νας% μα καν-νας &τρατι τικός υπεύ,υνος

  Fιότι ί& ς /υρεύκουν ακόμα τον νόμον της ύ&ης% &ύ να με τον οποίονπαίρνει .κον μόνον του το παρούτιν τ ιαι 3εν ,-'ουν να νεκατ.&ουν

  τους νόμους της ύ&ης με τους νόμους του κρ τους(((

  Lαι% α'' /ιατί να πρ-πει να &κοτ.&ουν τ ιό'ας τον Παπακ.&ταν

  Το να -&ιει μια χ.ρα -ναν ανεπαρκ-ς &τρ τευμαν είναι% ναι% πο'ιτικόνήτημαν% που πρ-πει να απα&χο'εί τον 3ημό&ιον 'ό/ον( Τον να είναι

  ανεπαρκής -νας &τρατός να ε//υη,εί την α& 'ειαν του ί3ιου τουαρχη/ού του μες το ε'ικόπτερον τ ιαι @να τον κ μνει ήρ ανA% είναι% ναι%

  αινόμενον που ,α πρ-πει &υ ητείται 3ημό&ια% όπ ς πρ-πει να &υ ητη,εί

  2!

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  26/94

  τ ιαι η ανικανότητα του να υ' ;ει -ναν ορτίον παρούτιν% ή να3ιαχειρι&τεί -ναν &ο+αρόν ατύχημαν με εκρηχτικ ( =ίναι όμ ς 'όος το ναμεν /ινεί ήτημαν του 3ημό&ιου 'ό/ου η ανεπ ρκεια νου &τρατού% να+α&ανί εται ε;ευτε'ι&τικ -νας υπουρ/ός της πα'ι ς κυ+-ρνη&ης =ίναιτούτος 'όος να καταπατούνται αν,ρ.πινα 3ικαι.ματα D &υ/κ 'υMη τηςεπιχειρη&ιακής α,'ιότητας του &τρατεύματος -&ιει νόημαν% α'' ποιόςεν ο 'όος Τ ιαι τί &χ-&ην -&ιει με τον 'όον της &υν-χι&ης τηςαπ ν,ρ πης μεταχείρι&ης ενός ρρ &του αν,ρ.που(

  7ιατί να ,-'ουν να &κοτ.&ουν τον Παπακ.&ταν

  =πει3ή τα ,ύματα του 3υ&τυχήματος ,-'ουν εκ3ίκη&ην( Lαι% α'' /ιατίτο ,ύμαν ενός 3υ&τυχήματος να απαιτεί εκ3ίκη&ην > ί3ιος ο .&ταςΠαπακ.&τας% ήταν πατ-ρας του ,ύματος που ε&κότ &εν -νας ο3η/ός εν.ρα α&τυνομικού κα,ήκοντος μες τον 3ρόμον% -πνι;εν τον καμόν του/ονιού τ ιαι -+α'εν πουπ ν το ή,ος του α,ρ.που τ ιαι τονορ,ο'ο/ι&μόν% -3ρα&εν /ια να κ 'ουν που την υ'ακήν αυτόν που του- ερεν την υπ-ρτατην &υ ορ ν( $πό πότε &ε -ναν κρ τος 3ικαίου -&ιει3ικαί μαν% ο όποιος πο'ίτης% να απαιτεί εκ3ίκη&ην Σε ποιόν πο'ιτι&μόν

  το αί&,ημαν 3ικαίου εν η εκ3ίκη&η

  Το ότι ονομ &αν τα ,ύματα πο πε, ναν @ήρ εςA είναι 'όος οι &υ//ενείςνα 3ικαιούνται να απαιτούν εκ3ίκη&ην Τί 3ικαιούνται οι &υ//ενείς,υμ τ ν 3υ&τυχήματος &ε ευρ παIκόν κρ τος 3ικαίου να π ρουν τ ιαι τίπαίρνουν οι &υ//ενείς ,υμ τ ν 3υ&τυχήματος /ια το οποίον -ρειευ,ύνην το κρ τος &την ύπρον >ι &υ//ενείς τ ν π'α&μ τ ν πουεπε, ναν μες το αεροπ' νον της h'ιος ;-ρουν τι παίρνει ο &υ//ενής(

  Τ ιαι χρηματικ % τ ιαι η,ικ ( >ι &υ//ενείς ηρ. ν τ ιαι @ηρ. νA τίπαίρνουν &την ύπρον =ίναι όμ ς τούτος 'όος Eόος είπαμεν είναι μια-ννοια ερ/α'είον της νόη&ης που 3ι νόημαν &ε μίαν πρ ;ην% &ε -ναναντικείμενον% &ε -ναν αινόμενον( Τί νόημαν -&ιει η -ννοια @ήρ αςA

  =ίναι 'όος να &κοτ.&ουν τον Παπακ.&ταν το ότι ανακηρύ;αν τα ,ύματα&τρατι τικού ατυχήματος &την ύπρον @ήρ εςA

  2"

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  27/94

  Ποιός εν ο 'όος να ανακηρύ&&ουνται @ήρ εςA ,ύματα ατυχήματος( Ποιόςχρει εται την &ήμερον ημ-ραν &την ύπρον ήρ ες τ ιουνούρκους Ποιόςτους ανακηρύ&&ει Ποιός τους 3ο; ει Ποιός τους 3ια ημί ει Τ ιαι μιαςτ ιαι ούμεν &την κοιν νίαν της α/ορ ς% ποιός που'εί% ποιός α/ορ ει%ποιός κερ3ί ει τ ιαι τί

  Το ότι τα μ-&α μα ικής ενημ-ρ &ης 3ιαν-μουν ύ''α% 3ιεκ3ικούνακροαματικότηταν% εκ,-τοντας &υναι&,ήματα /ια να εμπορευ,ούν3ια ήμι&ην% είναι 'όος να 3εχτεί -ναν κρ τος 3ικαίου να &κοτ.&ει τονΠαπακ.&ταν /ια την επικοιν νιακήν υπόκρου&ην

  $πό πότε ο &υ//ενής του νεκρού -χει αν /κην /ια επικοιν νίαν με τοκοινόν% μ-&ον του τύπου% μ-&ον του μικρο .νου% μ-&ον του @τ ιαμιούA%που είπεν τ ιαι -νας πο'ιτικός $ν /κην /ια επικοιν νίαν -&ιει τ ιείνοςπου χρει εται 3ια ήμι&ην /ια να εκ'ε/εί% τ ιείνος που -&ιει -ναν προIόννα που'ή&ει% τ ιείνος που -&ιει -ναν μι&ο3ότ ιν ναρκι&&ι&μόν τ ιαι ,-'ει3.&ει νόημαν &την ύπαρ;ην του με την 3ημο&ιότηταν αντίς με τηνα/ πην( =ίναι η 3ημο&ιότητα 'όος ύπαρ;ης =ίναι η α/ πη 'όος ύπαρ;ης=ίναι η 3ημο&ιότητα 'όος ή απ' νόημαν =ίναι η α/ πη 'όος ή απ'

  νόημαν

  *τι τ ιαι να ναι% ο 'όος που ,-'ουν να &κοτ.&ουν τον Παπακ.&ταν% μουείναι 3ύ&κο'ον να τον κα,ορί& μ-&α &τα πο'' νοήματα που -&ιει τούτηη πρ ;η( Σε μιαν εποχήν που η ύπαρ;η -χα&εν το νόημαν της% εχα,ήκαντ ιαι οι 'όοι που τα νοήματα(

  $ντρ-πουμαι να τους , ρ.( $ντρ-πουμαι που 3εν μπορ. να κ μ τίποτε

  /ια να τους η&ταματή& ( $ντρ-πουμαι% ,υμ.ν % τ ιαι +α&ανί ουμαι /ιατην τό&ην α3ικίαν που ε3ικ &αν την Mυ&ιήν του .&τα Παπακ.&τα να

  ή&ει(

  5ια 'η*οσκό9ηση για την Iκ89ριακή 'ικαιοσ>νηJ:

  όταν *ετά α9ό τα =εά*ατα το8 -κκο8 gh κρ-νο8ναρνητικά την νο*ική 89ηρεσ-αB άνω το8 Dh 'εν

  2#

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  28/94

  ε*9ιστε>εται τα 'ικαστήριαB και dh 9ιστε>ο8ν ότι

  9ρέ9ει να 'ο=ε- +άρη στον Πα9ακ?σταB κάτι 'εν

  9άει καλά *ε την 9ειστικότητα το8 9ροσφερό*ενο8

  =εά*ατο(

  $ν και οι κυπριακ-ς 3ημο&κοπηή&εις 3εν ημί ονται /ια την ε/κυρότηττους jόπ ς νηκε &τις τε'ευταίες εκ'ο/ικ-ς αναμετρή&ειςk εντούτοιςμερικ-ς τ &εις είναι εν3ια -ρου&ες% αν τοπο,ετη,ούν &το π'αί&ιο αυτούπου τις 3ημο&ιοποιεί( *ταν% 'οιπόν% ο Pι'ε'εύ,ερος &τις 15 Μαρτίου3ημο&ιοποίη&ε πρ το&-'ι3α μια 3ημο&κόπη&η /ια την κυπριακή3ικαιο&ύνη% -μμε&α τηρού&ε% όχι απ'.ς &ι πή /ια το &κ ν3α'ο του !(=ρ τοκρίτου% α'' το ηνε κραυ/α'-α ανοικτό( $ν και 3εν προ+ ''εταιπρ το&-'ι3α &την ε& τερική παρου&ία&η της -ρευνας είναι &α ής ηανα ορ /ια @κόκκινη κ ρταA και &την Lομική υπηρε&ία – -να 5?B -χειαρνητική ποMη /ια την νομική υπηρε&ία( =ίναι πιο χαμη'ό από τοπο&ο&τό αμ ι&+ήτη&ης τ ν 3ικα&τηρί ν jC4Bk α'' και του υπουρ/είου3ικαιο&ύνης jτου " ν Lικο' ου 3η'α3ήk με C)B% α'' η νομική υπηρε&ίααμ ι&+ητείται περι&&ότερο από την α&τυνομία jη οποία -χει 56B

  2$

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  29/94

  αμ ι&+ήτη&ηk( αι επει3ή το ερ.τημα ήταν% αν οι ερ τη,-ντες πι&τεύουνότι είναι αμερό'ηπτα τα 3ικα&τήρια% και όχι% ας πούμε αν κα,υ&τερεί κ'π%τότε η +α&ική αιχμή είναι /ια τον !( =ρ τοκρίτου% ο οποίος -χεικατη/ορη,εί επανε''ημ-να ότι είναι μερο'ηπτικός( > Pι'ε'εύ,ερος ςε ημερί3α τείνει τε'ευταί ς να αμ ι&+ητεί τις απο &εις τ ν3ικα&τηρίι ν j/ια τον κ( 8-ρ/α '(χ( α'' και απο &εις του κ( Σ ντη-&τ και αν.νυμαk α'' αυτή η ε&τία&η /ενικ &τη 3ικαιο&ύνη είναιεν3ια -ρου&α(

  Στο πρ το&-'ι3ο% ο Pι'ε'εύ,ερος ανα -ρεται &ε ) 3ίκες jεκείνες τουΜαρί% Fρομο'α;ι ς και Σ$Π$k( Το εν3ια -ρον% +-+αια% είναι η απο υ/ή3υο '' ν κραυ/α'- ν πειρπτ.&ε ν εκείνης της h'ιος και εκείνης τηςα,. &ης τ ν α&τυνομικ.ν το 2009 /ια ;υ'ο3αρμό πο'ίτη( D απο υ/ήτης υπό,ε&ης της h'ιος είναι ύποπτη – &ε εκείνη την περίπτ &η ηα,. &η ήταν κραυ/α'-α% α'' επει3ή μερος της ε&τία&ης αυτ.ν που-καναν την -ρευνα ήταν% αίνεται% να @που'ή&ουνA και π 'ι 'ί/ο Μαρί% ηυπό,ε&η της h'ιος &την οποία πρ τα/ νι&τής της α,. &ης ήταν ο Π(Πο'υ+ίου% μα''ον 3εν +ό'ευε και 'ο/οκρί,ηκε( Gα μπορού&ε αν 'ο/α ναπει κανείς και /ια το ,-μα του χρηματι&τηρίου που 3εν - τα&ε ακόμα &τα

  3ικα&τήρια( αι εκεί% όμ ς% εμπ'-κονται οι τρ πε ες(

  Τα πο&ο&τ /ια τη /ν.μη τ ν πο'ιτ.ν /ια τις ) 3ικα&τικ-ς 3ια3ικα&ίεςείναι εν3ια -ροντα( αι &τις ) περιπτ.&εις οι πο'ίτες είναι &υντριπτικμη ικανοποιημ-νοι% όπ ς αίνεται &τον πίνακα πιο κ τ (

  *μ ς% αν τοπο,ετή&ει κανείς τις απαντή&εις &το π'αί&ιο τ ν&υ ητή&ε ν τότε η εικόνα είναι εν3ια -ρου&α( 7ια το Μαρί% υπήρ;ε καιυπ ρχει -ντονη &υ ήτη&η και η 3ίκη αντιμετ πί&τηκε με &κεπτικι&μό από3υο 3ια ορετικ-ς πτ-ρυ/ες: $πό την μια είναι αυτοι που ,ε ρού&αν ότι η

  ευ,ύνη ήταν του &τρατού jαπό όπου 3εν τιμ ρή,ηκε κανείςk και ότι ηε&τία&η &τον gρι&τό ια ηταν 3ικη και παραπ'ανητική και -/ινε /ια

  2%

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  30/94

  πο'ιτικούς και οικονομικούς jμετατόπι&η από την υπο+ό&κου&α κρί&η τ ντραπε .νk 'ό/ους( $πό την ''η είναι αυτοι που &το ,εαματικο κ'ίμα του2011% επ-μεναν &το εμ+ατήριο που τους εμα,αν: @ ταίει ο gρι&τό ιαςA(

  Το C4B που κρίνει κα,ό'ου ικανοποιητικ-ς τις ποιν-ς /ια το Μαριπερι'αμ+ νει και τις 3υο πτ-ρυ/ες( $ν τ.ρα παρεμ+'η,εί &την απ ντη&ηκαι το /ε/ονός ότι -να 54B του ι3ιου 3ει/ματος πι&τεύει ότι πρ-πει να3ο,εί χ ρη &τον Παπακ.&τα% τότε εμ αν.ς το C4B που πι&τεύει ότι 3ενείναι ικανοποιητικ-ς οι ποιν-ς μπορεί και να προ-ρχεται &ε με/ 'ο +α,μόαπό ό&ους ,ε ρούν ότι η 3ίκη -/ινε με 3ικους όρους /ια τα &τε'-χη τηςπροη/ούμενης κυ+-ρνη&ης(

  Στην υπό,ε&η της Fρομο'α;ι ς% αντί,ετα% η +α&ική αμ ι&+ήτη&η ήρ,εαπό την αρι&τερ που -,ε&ε ;εκ ,αρα ,-μα ευνοιοκρατικής απα''α/ήςτου Eί''η% 'ό/ &υνα''α/ής( =3.% το πο&ο&τό /ια @κα,ό'ουικανοποιητικ-ςA ποιν-ς - τα&ε το 41B( >ι μη 3ια οροποίη&η /ια το &ε τίανα -ρεται η ερ.τη&η j&το Eί''η ή &τους κατη/ορούμενουςk κ νει τιςαπαντή&εις ανοικτ-ς &ε ερμηνεία% όπ ς και &το Μαρί% α'' η κριτική%ε3.% αναπό ευκτα ε&τι ει και &τη /ενική ει&α//ε'ία που απ ''α;ε τονEί''η% α ου αυτή ηταν η 3ημο&ια 3ιατυπ μενη κριτικη( $ν 'ο/α ή ί& ς

  και πιο -ντονα αυτό απεικονί εται &την υπό,ε&η του Σ$Π$% όπου ηαπα''α/ή τ ν ερ/ο' + ν ήταν αντί&τοιχη του Eί''η% α'' και ηευνοιοκρατική μεταχείρι&η του 8-ρ/α προκ 'ε&ε 3υ& ορία ακόμα και&τους μ-χρι τότε πε,ήνιους 3ημο&ιο/ρ ους% που καταν ' ναν% χ ρίςαμ ι+ο'ίες j αινομενικ του' χι&τονk την κατα&κευή τ ν ,εαμ τ ν του!ίκκου( =3. το 54B ,ε ρεί @κα,ό'ου ικανοποιητικ-ςA τις 2 ποιν-ς πουεκ3ικ &τηκαν( Το ότι μόνο )0B α;ιο'ο/εί ς αρκετ κα'ό το -ρ/ο τηςνομικής υπηρε&ίας και μό'ις 5B ς πο'ύ κα'ό% ρα &ύνο'ο ,ετικ.ν

  απόMε ν μό'ις )5B μετ από 3υο χρόνια ,εαμ τ ν% είναι ί& ςεν3εικτικό(

  *&ον α ορ &τα 3ικα&τήρια υπ ρχει μια ερ.τη&η με +α,ύτερηαμ ι&+ήτη&η j3εν ανα -ρεται% όμ ς% αν υπήρ;ε &χετική ερ.τη&η /ιατους ''ους ,ε&μούςk: &ε ερ.τη&η αν οι 3ικα&τ-ς είναι αμερό'ηπτοι -να66B απ ντη&ε ότι 3εν είναι( =3.% υπ ρχει και -να &τοιχείο% το οποίο3είχνει ότι οι ερ τή&εις% εν μ-ρει ε&τία&αν &ε προ+'ήματα και ρα- τια;αν και -να κ'ίμα – υπήρχε ;εκ ,αρη j&ύμ να με το 3ημο&ίευμαk

  3&

 • 8/9/2019 Τεύχος 149, Δέφτερη Ανάγνωση 15-22 Μαρτίου 2015

  31/94

  ερ.τη&η να &υ/κρι,εί η από α&η του κ( Σ ντη jχ ρις να ανα ερεταιονομα&τικαk /ια C χρόνια υ' κι&η &ε κ ποιον που 'ή&τεMε τρ πε α /ια@5(000A και -να επ.νυμο @που κατα3ικ &τηκε &ε 6 χρόνια υ' κι&η /ιακατ χρη&η 500(000A( C0B χαρακτήρι&αν την από α&η @ε;αιρετικ

  3ικηA% το 2?B @ 3ικηA και μό'ις το 2B @3ίκαιηA(

  Δ0Ε234

  4 αντι9αρά=εση ερ*αν-α( A Ελλά'α(:

  4 σ>γκρο8ση +αρακω*άτων ε-ναι ση*ειολογικήB

  ιστορική αλλά και οικονο*ική

  Το &κηνικό τ ν 3ιαπρα/ματεύ&ε ν τ