PERSEPSI PELAJAR MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG · PDF filepelbagai masalah yang perlu...

Click here to load reader

 • date post

  18-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PERSEPSI PELAJAR MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG · PDF filepelbagai masalah yang perlu...

PERSEPSI PELAJAR MENGENAI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLAKUAN BULI

DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR

SITI ZAHIRAH BINTI HALIM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16(Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL :

SESI PENGAJIAN : 2001/2002 Saya SITI ZAHIRAH BINTI HALIM

PERSEPSI PELAJAR MENGENAI FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI PERLAKUAN BULI DI SEKOLAH MENENGAH

KEBANGSAAN KULAI BESAR

2007/2008

mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut : 1. Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi. 4. ** Sila tandakan ( )

SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972). TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh

organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan).

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh

(HURUF BESAR)

(TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap :

ENCIK MOHAMAD ABDILLAH BIN ROYO

Nama Penyelia

NO 40, KAMPUNG SUNGAI GELUGUR, 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH.

Tarikh: 28 APRIL 2008 Tarikh: 28 APRIL 2008 CATATAN * Potong yang tidak berkenaan

** Jenis tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk penganugerahan Ijazah Sarjana

Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Elektrik).

Tandatangan :................

Nama Penyelia : ENCIK MOHAMAD ABDILLAH BIN ROYO

Tarikh : 28 APRIL 2008

PERSEPSI PELAJAR MENGENAI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLAKUAN BULI

DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KULAI BESAR

SITI ZAHIRAH BINTI HALIM

TESIS INI DIKEMUKAKAN SEBAGAI MEMENUHI SYARAT

PENGANUGERAHAN IJAZAH SARJANA MUDA

TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK)

FAKULTI PENDIDIKAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

2008

ii

Saya akui karya yang bertajuk Persepsi Pelajar Mengenai Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Perlakuan Buli di Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar

adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :................

Nama Penulis : SITI ZAHIRAH BINTI HALIM

Tarikh : 28 APRIL 2008

iii

Dipanjatkan kesyukuran buatNya yang mengizinkan segala sesuatu.....

Untuk ayah dan ibu tercinta,

En. Halim Bakar & Pn. Maliah Omar

Doa, dorongan dan pengorbanan

mengiringi kehidupan dan kejayaanku

Terima Kasih ayah dan ibu.

Untuk Adik-adik yang disayangi,

Kejayaan ini adalah kejayaan kita semua.

Untuk sahabat handai yang sentiasa disisi,

Terima kasih atas segala pertolongan, nasihat dan dorongan

serta perkongsian suka dan duka bersama.

iv

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah diatas segala rahmat dan limpah kurniaNya tesis ini

dapat disiapkan mengikut jadual yang telah dirancang.

Pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada penyelia

projek sarjana muda, Encik Mohamad Abdillah bin Royo diatas bimbingan dan

dorongan yang diberikan sepanjang tempoh saya menyiapkan kajian ini. Terima

kasih yang tidak terhingga dan hanya Allah S.W.T sahaja yang dapat membalas

segala jasa baik yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada pihak Sekolah Menengah

Kebangsaan Kulai Besar kerana telah memberikan kerjasama untuk saya

menjalankan kajian ini.

Akhir sekali, penghargaan ini ditujukan kepada individu yang terlibat sama

ada secara langsung atai tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Semoga Allah

S.W.T membalas segala bantuan yang telah dihulurkan.

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi pelajar mengenai faktor-faktor

yang mempengaruhi perlakuan buli di Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai Besar.

Faktor yang dikaji adalah dari aspek diri pelajar, keluarga, persekitaran, persekolahan

dan rakan sebaya. Seramai 132 orang pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah

Kebangsaan Kulai Besar dipilih secara rawak sebagai sampel kajian. Kajian ini

dijalankan dengan menggunakan set borang soal selidik ( = 0.806) yang terbahagi

kepada dua bahagian. Data dianalisis menggunakan perisian komputer Statistical

Package For Social Sciences (SPSS) versi 12.0 untuk mendapatkan nilai kekerapan,

peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor diri pelajar,

keluarga, persekitaran dan persekolahan berada pada tahap sederhana dalam

mempengaruhi perlakuan buli di kalangan pelajar. Walaubagaimanapun, faktor rakan

sebaya berada pada tahap tinggi dalam mempengaruhi perlakuan buli di kalangan

pelajar. Oleh itu, beberapa cadangan telah dikemukakan dalam usaha mengatasi

masalah perlakuan buli di kalangan pelajar.

vi

ABSTRACT

This survey research was conducted to identify students perception about

factors which influence the bully problem at Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai

Besar. The factors study are from the aspect of students self, family, environment,

school and peer. 132 form four students at Sekolah Menengah Kebangsaan Kulai

Besar have been chosen randomly as the sample of this study. The investigation had

been carried out using questionnaire ( = 0.806) which was divided into two parts.

Data was analyzed using computer software Statistical Package for Social Science

(SPSS) version 12.0 to get the value of frequency, percentage and mean. Research

finding showed that students self, family, environment and school factor were in

middle level which influences the bully problem among students. However, peer

factor was in high level which influences the bully problem among students.

Therefore, a few recommendations were proposed in effort to curb the bully problem

among students.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA

MUKA SURAT

TAJUK KAJIAN i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI SINGKATAN xv

SENARAI LAMPIRAN

xvi

BAB 1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 3

1.3 Pernyataan masalah 8

1.4 Objektif Kajian 9

1.5 Persoalan Kajian 9

viii

1.6 Kepentingan Kajian 10

1.7 Skop dan Batasan Kajian 12

1.8 Terminalogi

1.8.1 Persepsi

1.8.2 Pelajar

1.8.3 Faktor

1.8.4 Mempengaruhi

1.8.5 Perlakuan Buli

12

12

13

13

13

14

1.9 Penutup

14

BAB II SOROTAN KAJIAN

2.1 Pendahuluan 15

2.2 Faktor Diri Pelajar 18

2.3 Faktor Keluarga 22

2.4 Faktor Persekitaran

2.4.1 Media Massa

26

27

2.5 Faktor Persekolahan

2.5.1 Sikap guru

2.5.2 Peraturan sekolah

28

30

32

2.6 Faktor Rakan Sebaya 33

2.7 Penutup

35

BAB III METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan 36

3.2 Reka Bentuk Kajian 37

3.3 Tempat Kajian 38

3.4 Populasi dan Sampel Kajian 38

3.5 Instrumen Kajian

3.5.1 Bahagian A: Maklumat pelajar

39

40

ix

3.5.2 Bahagian B: Persoalan Kajian 40

3.6 Kajian Rintis

3.6.1 Keesahan Item Soal Selidik

3.6.2 Kebolehpercayaan Item Soal Selidik

42

43

44

3.7 Analisis Data 44

3.8 Prosedur Kajian 45

3.9 Penutup

47

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Pendahuluan 48

4.2 Analisis Data Bahagian A

4.2.1 Jantina

4.2.2 Kaum

49

49

49

4.3 Analisis Data Bahagian B

4.3.1 Persoalan kajian 1: Apakah faktor diri

pelajar mempengaruhi perlakuan buli di