hm¿jnI s]mXp-tbmK...

of 16 /16

Embed Size (px)

Transcript of hm¿jnI s]mXp-tbmK...

Page 1: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.
Page 2: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

2

Page 3: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

3

hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-XnI[\ym-fl≥,

hnth-Im-\µ SÃns‚ ]h¿Ø\w 25˛m-asØ h¿j-Øn-te°v ]th-in-®n-cn-°p-I-bm-Wv. CXp-h-sc-

bp≈ ]h¿Ø-\-߃ hne-bn-cp-Øphm\pw hcp∂ h¿jsØ ]h¿Ø-\-ß-sf-°p-dn®v Nn¥n-°p-hm\pw

th≠n SÃns‚ Ccp-]Øn\memw hm¿jnI s]mXp-tbmKw 2018 sk]vXw-_¿ 29˛mw XnøXn i\nbmgvN

sshIo v 3 aWn°v t]cmº kc-kzXn hnZym-\n-tI-X≥ kvIqfn¬ h®v IqSp-I-bmWv.

Cu tbmK-Øn-te°v SÃns‚ ]h¿Ø-\-ßsf AI-a-gn™v klm-bn-°p-Ibpw A\p-K-ln-°p-Ibpw

sNbvXn- p≈ F√m AwK-ß-tfbpw kvt\lmZ-c-]q¿∆w £Wn°p-∂p. IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂ F√m-hcpw

FØn-t®¿∂v mhn ]h¿Ø-\-߃°p-th≠ am¿§-\n¿t±-i-߃ ka¿∏n-°p-hm≥ A`y¿∞n-°p-∂p.

F∂v SÃv `c-W-k-an-Xn-°p-th-≠n,

sImS-I-c, sNb¿am≥ skI-´dn

31˛08˛2018 F≥.-]n.-ap-cfn Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-h≥

Imcy-]-cn-]mSn]©oI-cWw

]m¿∞\

kzmKXw ˛ tUm.Un.]`m-I-c≥ \mb¿, sshkv sNb¿am≥

A\p-tim-N\w tcJ-s∏-Sp-ج ˛ io. kn.bp iin, -U-b-d-IvS¿

2017 se an\pSvkv ]mkm-°¬ ˛ io. Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-h≥, skI-´dn

]h¿Ø\ hrØw ˛ io. Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-h≥, skI-´dn

A≤y-£-]-kwKw ˛ io. F≥.-]n.-ap-c-fn, sNb¿am≥

2017˛2018 se IW-°p-Iƒ ]m m-°¬ ˛ io. sI.-F-kv.-kp-tKjv, Sj-d¿

N¿®-˛-`mhn ]h¿Ø-\-߃ ˛ io. Fw.-th-Wp-am-ÿ,`mhn\n kwÿm\ JPm≥Pn

]ta-bmh-X-cWw ˛ io. F≥.-]n.-in-h≥, FIvkn.-U-b-d-IvS¿

io. F.Pn.-_m_p, FIvkn.-U-b-d-IvS¿

A≤y-£≥ A\p-h-Zn-°p∂ a‰v Imcy-߃ ˛

IrX-⁄X ˛ io. Xne-I≥ Aø-©n-d, tPm.skI-´dn

Ipdn∏v:-

1. SÃp-ambn _‘-s∏´ GsX-¶nepw Imcy-߃ Adn-bp-hm≥ BK-ln-°p-∂-h¿ 2018 sk]vXw-_¿ 22˛mw Xnø-

Xn-°p-ap-ºmbn StÃm-^o-kn¬ hnhcw FgpXn \¬tI-≠-Xm-Wv.

2. SÃn-\p-Io-gn-ep≈ hnZym-e-b-ß-fn¬ ASpØ A≤y-b\ h¿j-tØ-°p≈ AUvan-j≥ hnP-b-Z-ian Znhkw Bcw`n-

-°p-∂p. Bb-Xn-\m¬ saº¿am-cpsS IpSpw-_-ß-fn¬ \n∂p≈ Ip´n-Isf tN¿°p-hm≥ AXmXv hnZym-e-b-hp-

ambn _‘-s∏-Sp-I.

Page 4: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

4

2017 sk]vXw-_¿ 26˛mw XnøXn \S∂ hm¿jnI s]mXp-tbm-K-Øns‚ kw£n]vX

dnt∏m¿ v

hnth-Im-\µ FUyq-t°-j-W¬ B‚v Iƒ®-d¬ Nmcn-‰-_nƒ SÃns‚ 23˛mw hm¿jnI s]mXp-

tbmKw 2017 sk]vXw-_¿ 26˛mw XnøXn sNm∆mgvN sshIo´v 5 aWn°v t]cmº kc-kzXn

hnZym-\n-tI-X≥ kvIqfn¬ h®v IqSp-I-bp-≠m-bn. _lp SÃv sNb¿am≥ io.-F≥.]n.apcf-n

Ah¿I-fpsS A≤y-£-X-bn¬ tN¿∂ tbmK-Øn¬ ]m¿∞-\-°p-tijw sshkv sNb¿am≥

tUm.-Un.-]- m-I-c≥ \mb¿ kzmKXw Biw-kn-®p. XpS¿∂v Ign™ h¿jw kmaq-lnI, kmwkv°m-

cn-I, cmjvSo-b, cmP-ss\-XnI cwK-ß-fnse \sΩ hn´p-]n-cn™v kz¿Ko-b-cm-b-hsc kvacn-®p-

sIm≠v Ub-d-IvS¿ io.-kn.-bp.-iin A\p-tim-N\w tcJ-s∏-SpØn. AXn-\p-tijw Hcp an\n´v

au\w BN-cn-®p.

ap≥tbmKan\pSvkv skI- dn io.-Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-h≥ Ah-X-cn-∏n-®p. XpS¿∂v 2016- 2017

se ]h¿Ø\ hrØhpw Ah-X-cn-∏n-®p. _me-k-Z-\-Øn\v th≠n Ub-d-IvS¿ io F.-Pn.-_m_p

Ccp]Xv e£w cq] Hm^¿ sNbvX Imcyw skI- dn FSpØp ]d-™p. SÃns‚ ]h¿Ø\w

anI® coXn-bn¬ t]mIp-∂p-s≠∂pw Ipd®v IqSn s]m -j-W-enkw hcm-\p-s≠∂pw A≤y£

]kwKw \S-Ønb SÃv sNb¿am≥ io.-F≥.-]n.-ap-cfn Ah¿Iƒ ]d-™p. IqSmsX Ub-d-

IvS¿ t_m¿Un¬ D≠m-bn-cp∂ Hscm-gn-hn-te°v io.-sI.-hn-P-b≥, tImtem-Øp-]-d-ºn¬ hoSv

]memgn sb sXc-s™-Sp-ØXv tbmKw AwKo-I-cn®p. 2016- 17 se IW-°p-Iƒ Sj-d¿ io.sI.-

F-kv. kptKjv Ah-X-cn-∏n-®p. AXv HmwIm-c-tØmsS ]mkm-°n. tIc-f-Ønse G‰hpw \√

inip-hm-SnI \ΩpsS SÃnt‚Xm-h-W-sa∂pw πkv Sp Ign-™p≈ XpS¿]T-\-Øn\pw SÃv Ah-

k-c-ap-≠m-°-W-sa∂pw tbmK-Øn¬ N¿® sNbvXp. N¿®-Iƒ°v `mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ P\-

d¬ skI- dn io Fw.-th-Wp-am-ÿ t\XrXzw \¬In.

Kpcp-hm-bq¿ ]m¿∞kmcYn t£Xw Gs‰-Sp-°p-∂-Xn¬ \n∂v k¿-°m¿ ]n¥n-cn-b-W-sa∂v

Bh-iy-s∏-´p-sIm≠v io F≥.-]n.-in-h≥ Ah-X-cn-∏n® ]tabw io hn.-hn.-cm-tPjv ]n¥m-ßn.

am[y-a-cwKw kmaq-lnI aqey-߃ hf¿Øp-∂-Xn¬ Hcp NmeI i‡n-bmbn ]h¿Øn-°-W-

sa∂pw C∂sØ ]£-]m-X-]-chpw tZi-tZm-l-]-c-hp-amb ]h¿Ø-\-ß-fn¬ \n∂v ]n¥n-cn-b-

W-sa∂pw Bh-iy-s∏- p-sIm≠v io F Pn _m_p Ah-X-cn-∏n® ]tabw io.-kn.bp iin ]n¥m-

ßn.

SÃv tPmbv‚v skI- dn io.Xne-I≥ Aø-©nd tbmK-Øn¬ ]s¶-Sp-Ø-h¿°v IrX-⁄X

tcJ-s∏-Sp-Øn. XpS¿∂v awKft«mI-tØmsS tbmKw ]cy-h-km-\n-®p.

F∂v, kvt\l-tØmsS,

sNb¿am≥ skI-´dn

F≥.]n.-ap-cfn Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-- h≥

Page 5: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

5

]h¿Ø\ hrØw

kzman hnth-Im-\-µs‚ \ma-t[-b-Øn¬ 1994 ¬ ]pd-\m- p-Ic iocm-a-Ir-jvWm-i-a-Ønse

aTm-[n-]Xnbmbn-cp∂ kw]qPy arVm-\µ kzman-I-fpsS ]hnX Ic-ß-fm¬ Bcw- n® hnth-

Im-\µ FUyq-t°-j-W¬ B‚v Iƒ®-d¬ Nmcn-‰-_nƒ SÃv AXns‚ ]h¿Ø\w 25˛mw

h¿j-Øn-te°v ]th-in-®n-cn-°p-I-bm-Wv. c≠v kn_n-F-kvC A^n-en-tb-‰Uv hnZym-e-bhpw c≠v

F≥sFHFkv A^n-en-tb-‰Uv hnZym-e-bhpw Hcp FbvUUv bp.-]n. hnZym-e-bhpw Hcp

tlmÃepw Hcp _me-k-Z-\hpw AS°w Ggv ÿm]-\-ß-ƒ Ct∏mƒ SÃns‚ Iognembn

]h¿Øn-°p∂p≠v. SÃnse hnZym-e-b-ß-fnembn Ct∏mƒ 3335 hnZym¿∞n-Ifpw 276 A[ym-

]-I˛A\[ym-]-Icpw D≠v. hnhn[ ÿm]-\-ß-fn-embn kz¥-amb 38 hml-\-ßfpw 1460 sk‚v

ÿehpw SÃn\v kz¥-am-bn- p-≠v.

SÃns‚ ]h¿Ø-\-߃ Bkq-XWw sNøp-hm\pw Ah-tem-I\w sNøp-hm-\p-ambn 9

Ub-d-IvS¿ t_m¿Uv tbmKßfpw, 7 FIvkn-°yq-´ohv Ub-d-IvS¿ t_m¿Uv tbmKßfpw, 7

]n≥kn-∏mƒ˛amt\-P¿amcpsS tbmKßfpw \S-ØpIbp-≠mbn. SÃn\v Ct∏mƒ BsI 660

saº¿am-cm-Wp-≈-Xv.

SÃns‚ c£m-[n -Im-cnbpw `mc-Xob hnZym -\n -tI-Xs‚ am¿§-Z¿i-I\p-am -bn -cp∂

am\y.`mkv°¿ Pn, kc-kzXn kvIqfnse ]Ya amt\-Pcpw SÃns‚ ap≥ Ub-d-IvS-dp-am-bn-

cp∂ in sI.-Fw.-F≥ I¿Ø Pn, SÃns‚ ap≥ Ub-d-IvS-dm-bn-cp∂ io ]n hn kp_-“-

Wy≥, kc-kzXn kvIqfnse Bb tN®n ioaXn Cµn-c, kc-kzXn kvIqfnse Ggmw ¢mkv

hnZym¿∞n-bm-bn-cp∂ Kucn-i-¶¿ F∂n-h¿ Ign™ h¿jw \sΩ hn´v kz¿K-ÿ-cm-bn.

SÃns‚ ÿm]-\-ß-fnse apgp-h≥ Poh-\-°m-cp-sSbpw Hcp-an-®p≈ Hcp ao‰nwKv sabv 31

\v iocm-a-IrjvW hnZym-\n-tI-X≥ ]ªnIv kvIqfn¬ h®v \S-Øp-I-bp-≠m-bn. ]ikvX ]`mj-

I≥ io Sn.-Pn.-tam-l≥Zmkv ]cn-]mSn DZvLmS\w sNbvXp. `mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ kwÿm\

P\-d¬ skI-´dn io Fw.-th-Wp-am-ÿ A[ym-]-I¿°pw tamt´m¿ shln-°nƒ C≥kvs]-

IvS¿ io km≥tPm h¿§okv tdmUv kpc-£-sb-∏-‰n ssUh¿am¿°pw ¢mkp-Iƒ FSp°p-

I-bp-≠m-bn.

2018 BKÃv amkw tIc-f-Øn-ep-≠mb ]f-bw iocm-a-IrjvW kvIqfns\bpw SÃnse

48 Poh-\-°m-¿, 252 hnZym¿∞n-Iƒ F∂n-h-cpsS hoSpIsfbpw kmc-ambn _m[n-®p. ]fbw

_m[n® 48 Poh-\-°m-cpsS hoSp-Iƒ kµ¿in-°p-Ibpw Ah¿°v SÃv [\-k-lmbw \¬Ip-

Ibpw sNbvXp. t]cmº kc-kzXn kvIqfn¬ 405 t]cpsS 15 Znh-ksØ ]fb Zpcn-Xm-

izmk Iymºv \S-°p-I-bp-≠m-bn.

cPX Pq_n-en-bnseØn \n¬°p∂ SÃns‚ ]h¿Ø-\-ß-fn¬ CXp-hsc klm-bn-°p-

Ibpw kl-I-cn-°p-Ibpw sNbvX F√m-h-tcbpw IrX-⁄Xm]q¿∆w kvacn®psIm≠v `mhn-

bnse ]h¿Ø-\-ß-ƒ°pw Gh-cp-tSbpw klm-b-kl-I-c-W-߃ D≠m-Ip-sa∂ Bfl-hn-

izmk-tØmsS Cu dnt∏m¿´v \nß-fpsS ka£w kmZcw ka¿∏n-°p-∂p.

F∂v, kvt\l-tØmsS,

sNb¿am≥ skI-´dn

F≥.-]n.-ap-cfn Sn.-kn.-tk-Xp-am-[-- h≥

Page 6: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

6

kc-kzXn hnZym-\n-tI-X≥ sk≥S¬ kvIqƒ, sImS-Ict^m¨ 0480 2721189, 9048383804

Email: sara[email protected] ;Website: www.saraswathycbsekodakara.com

hnth-Im-\µ SÃns‚ ]Ya hnZym-e-b-amb Cu kc-kz-Xo-t£Xw 25˛mw h¿j-Øn-te°v ]th-in-®n-cn-°p-I-

bm-Wv. “a\p-jys‚ k¿∆ Ign-hp-I-fp-sSbpw hnI-k-t\m-]m-[n-bmWv hnZym- ym-kw” F∂ Bi-bsØ km[q-

I-cn-°p-∂-Xn-\mbn `mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ hn`m-h\w sNbvX ]©mw-K-in-£-W-Øn-e-[n-jvTn-X-amb hnZym-

`ymk ]≤-Xn-bmWv hnZym-ebw \S-∏n-em°n hcp-∂-Xv.

2017- 18 kn_nFkvC ]Ømw-¢m-kv, πkv Sp ]co-£-I-fn¬ hnZym-ebw 100% hnPbw ssIh-cn-®p. ]Ømw

¢mkv ]co-£bn¬ 4 t]¿ apgp-h≥ hnj-b-ß-fnepw A1 Ic-ÿ-am-°n. πkv Sp kb≥kv hn`m-KØn¬

G‰hpw Db¿∂ am¿°n\v BjnIv kn cho-µ≥ A¿l-\m-bn. πkv Sp sImtagvkv hn`m-K-Øn¬ G‰hpw

Db¿∂ am¿°v t\Snb Aa¬ Sn F Xr»q¿ Pn√-bn-se- kn._n.Fkv.C hnZym-e-b-ß-fn¬ H∂mwÿm\-°m-c-

\m-bn. hnZym-ebw cq]wsImSpØ tdUntbm F^vFw, kc-kzXn Iem-a-µn¿ F∂nh ]h¿Ø\£a-am-Wv.

hnZym¿∞n-I-fpsS Imbn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb hnIm-ksØ e£ywh®p-sIm≠v kc-kzXn kvt]m¿Svkv A°m-

U-an, kc-kzXn thZnIv sk‚¿, hnZym¿∞n-Iƒ°p≈ C≥jp-d≥kv kvIow F∂n-hbpw hnZym-ebw Bcw- n-

®p.

amth-en-°-c-bn¬ h®v \S∂ _n.-hn.-F≥ kwÿm-\-Xe I_Un a’-c-Øn¬ _me-hn-`mKw 2

B¨Ip´nIfpw Intjm¿ hn`mKw 3 s]¨Ip´nIfpw H∂mwÿm\w Ic-ÿ-am-°nb Soanse AwK-ßfm-bn-

cp∂p. sJm˛sJm kwÿm-\-Xe a’-c-Øn¬ Xcp¨ hn`m-K-Øn¬ 2 B¨Ip- n-Ifpw, Intjm¿, _me

hn`mKß-fn¬ \n∂v Hmtcm B¨Ip´nI-fpw H∂mwÿm\w t\Snb Soanep≠m-bn-cp-∂p. Pn√m pSvt_mƒ a’-

c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn- p-≠v. _mUvan‚¨ a’-c-

Øn¬ 4 t]¿ Pn√mXe-Øn¬ a’-cn®v kwÿm\ a’-c-Øn-te°v tbmKyX t\Sn-bn- p-≠v. n^ thƒUv I∏v

a’-c-Øns‚ mK-ambn kc-kzXn kvt]m¿Svkv A°m-U-an-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ ]h-N\a’-chpw s]\m¬‰n

jq´u´v a’-chpw kwL-Sn-∏n-®p. Ign™ A[y-b\ h¿j-Øn¬ hnZym-\n-tI-X≥ Pn√m imkvX-ta-f, Imbn-I-

taf F∂n-h-bn¬ Hmh-tdmƒ H∂mwÿm\hpw Iem-ta-f-bn¬ Hmh-tdmƒ c≠mwkYm-\hpw e`n-®p. Z£nW

t£Xob imkvX-ta-f-bn¬ \ΩpsS hnZym¿∞n\n ioc-RvPn\n.kn.Fkv ]s¶-Sp-Øp. Xr»q¿ ktlm-Zb

Imbn-I-ta-f-bn¬ \ΩpsS hnZym-ebw Pn√-bn¬ A©mwÿm\-sØ-Øn. ktlm-Zb AXve-‰n-Ivkn¬ A≠¿

11 hn`m-K-Øn¬ _nZym-\-µbpw Kucn-\-µbpw A≠¿ 19 ¬ i_-co-Ir-jvWbpw hy‡n-KX Nmºy-∑m-cmbn.

Fkv.-Pn.-F- v.sF bn¬ 100, 200 hn`m-K-ß-fn¬ ]s¶-SpØ i_-co-Ir-jvWsb hnZym-ebw ]tXyIw A`n-

\-µn-®p.

tbmKm-Zn-\w, hmb-\m-Zn-\w, tIc-f-∏n-d-hn, c£m-_-‘≥, Ac-hn-µ-P-b-¥n, Kpcp-]q¿Wna, cmam-bW amkm-N-

c-Ww, AJ-WvU- m-cX kvarXnZn\w, kzmX-¥y-Zn-\m-tLm-jw, amXr-]q-P, kwkvIr-X-hm-cm-tLmjw F∂o ss\XnI

]m[m-\y-ap≈ apgp-h≥ ]cn-]m-Sn-Ifpw BN-cn-®p-h-cp-∂p. sNss∂-bnse ayqknIv A°m-Z-an-bnse anI®

arZw-K-hm-Z-I≥ Ahm¿Uv tPXmhpw hnZym-e-b-Ønse ]q¿∆ hnZym¿∞n-bp-amb io\mYv hniz-\m-Y≥ kvIqƒ

B¿Svkv DZvLm-S\w sNbvXp.

cmjvSob kzbw-tk-hI kwLw Xr»q¿ hn`mKv ]Nm-c-I-\mb io A\o-jv, taP¿ P\-d¬ tUm.-]n.-hn-th-Im-

\-µ≥, Ccn-ßm-e-°pS B¿.-Un.H sdPn¬, thZm-Nm-cy≥ kw]qPy kzman Z¿i-\m\µkc-kzXn kzman-Iƒ,

ap≥ C¥y≥ ^pSvt_mƒ tIm®v NmØpÆn amÿ, tImgn-t°mSv ]haWn B¿jhnZym A\p-km-[\ tIµw

ÿm]I BNm-cy≥ thWp-tKm-]m¬, kmaq-ly-im-kvX-⁄≥ s]m -k¿ icXv tat\m≥, \mcm-b-Wm-ia

Xt]m-h-\-Ønse km[p-]-fl-\m` kzmanPn F∂o al-Xvhy-‡n-Iƒ hnhn[ ]cn-]m-Sn-I-fn¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw

hnZym-ebw kµ¿in-°p-I-bpw sNbvXp.

BKÃv 15, 16, 17, 18 Xnø-Xn-I-fn-embn tIc-fsØ H∂-S¶w k¶-S-Øn-em-gvØnb alm-]-f-b-Øn¬ \ncm-

ew-_-cmb At\Iw a\p-jy¿°v A`b tIµ-am-Im≥ IqSn kc-kzXn hnZym-e-b-Øn\v km[n-®p. tkh-\-a-\-

Page 7: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

7

ÿn-Xnbpw ]h¿Ø-t\m-÷z-e-amb kmaqly \∑-Ifpw e£yw h®v hnZym-e-bsØ ]ptcm-K-Xn-bn-te°v \bn-

°p∂ F√m kpa-\- p-I-tfmSpw AssI-X-h-amb \µn ]Im-in-∏n-®p-sIm≠v hnZym-e-b-hrØw ChnsS ka¿∏n-

°p-∂p.

kzman hnthIm\µ tlmì, t]cmº

hnthIm\µ SÃns‚ A-©maXv kvYm]\amb kzman hnthIm\µ tlmÃen¬ A©mw ¢m v apX¬

πkvSp hscbp≈ B¨Ip´nIƒ Xma-kn-®p-h-cp-∂p. aWn∏q¿ Dƒs∏sSbp≈ kwkvYm\ßfntebpw,

tIcfØnse hnhn[ Pn√Ifntebpw 24 hnZym¿∞nIfmWv tlmÃen¬ Xmakn®v ]Tn°p∂Xv. tlmÃens‚

\SØn∏n\mbn A©v t]cpw, kz¥amb sI´nShpw, Hcp hml\hpw D≠v.

hnZym¿∞nIfn¬ A[nIw t]cpw ]mTy˛]mtTyXc cwKßfn¬ anI® \nehmcw ]pe¿Øp∂hcmWv. IrXyamb

]T\Iaw, kab\njvT, Imbn-Iw, £Ww F∂nh hnZym¿∞nIfpsS am\-kn-Ihpw imco-cn-I-hp-amb hf¿®-

bn¬ apJy ]¶p-h-ln-°p-∂p.

amt\-P¿ ]n≥kn-∏mƒ

Sn.-sI..-k-Xojv ]n.-Pn.-Zn-eo]v

iocm-a-IrjvW hnZym-\n-tI-X≥ ]ªnIv kvIqƒ, \¥n-°c

t^m¨ 0480 2757206, 9495849570

Email:sreeramakrishn[email protected]; Website: www.sreeramakrishnavidyanikethan.com

Bflo-b-X-bpsS ]cym-b-amb iocmaIrjvW ]c-a-lw-k-cpsS \ma-t[bØn¬ ]h¿Øn-°p∂ iocm-

a-IrjvW hnZym-\n-tI-X≥ ]ªnIv kvIqƒ \¥n-°c hnP-b-I-c-amb 23 h¿j-߃ ]n∂n- ncn-°p-I-bm-

Wv. 36 Unhn-j-\p-I-fn-embn 1399 hnZym¿∞n-Ifpw, 114 A[ym-]-I- -A-\-[ym-]-Icpw Cu hnZym-ebØn¬

tkh-\-a-\p-jvTn-°p-∂p. hnZym¿∞n-I-fpsS bmXm kpc-£-°mbn 18 hml-\-߃ k¿∆okv \S-Øn-h-

cp-∂p. mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ hn`m-h\w sNøp∂ ]©mwKin£-W-Øn-e-[n-jvTn-X-amb ]mTy]≤-Xn-

bmWv \mw \S-∏n-em°nsIm≠n-cn-°p∂-Xv.

]mTy- ]mtTy-X-c -cw-KØv Xnf-°-am¿∂ hnPbw I-cÿam-°p-hm≥ 2017- 18 A[y-b-\-h¿jØn¬

\ap°v km[n-®p. kn.-_n.-F-kv.C ]Ømw ¢mkv ]co-£-bn¬ 100% hnP-bw Ic-ÿ-am-°n. ]co-£-

sb-gp-Xnb 95 hnZym¿∞n-I-fn¬ 15 t]¿ 90 iX-am-\-Øn\p apI-fn-¬ am¿°v Ic-ÿ-am-°n. tZhnI

Fkv tat\m≥ kwkvIr-X-Ønepw, AizXn DÆn-Ir-jvW≥ lnµn-bnepw, Bcy ]n ss_Pp kb≥knepw

100 ¬ 100 am¿°pw t\Sn-sIm≠v D÷z-e- hn-P-b-Øn-\¿l-cm-bn. anI® hnPbw ssIh-cn-®-Xn-\p≈

kn.-_n.-F-kv.C Xr»q¿ ktlm-Z-b, Pn√- -kw-ÿm\ ]n.-Sn.-F, amXr- qan anIhv 2018 F∂nh-cpsS

]pc-kv°m-c-߃ \ΩpsS hnZym-e-b-Øn\p e`n-°p-I-bp-≠m-bn. c≠p ]Xn-‰m-≠n-tesd `mc-Xob hnZym-

\n-tI-X-\n¬ tkh-\-a-\p-jvTn® A\-[ym-]nI ioaXn sI.-Fw.-]p-jv]sb `mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥

Pn√m h¿jmZy ss_T-°n¬ BZ-cn-°p-I-bp-≠m-bn.

\h-cm-XntbmS\p-_-‘n®v \S∂ amXr-]qP hnZym- m-cXn tPm.-sk-I- dn io F≥.-kn.-Sn.-cm-P-tKm-

]m¬ Ah¿Iƒ DZvLm-S\w sNbvXp. Adn-b-s∏-Sp∂ hm‹nbpw Bflo-bm-Nm-cy-\p-amb k¿∆io I≠-

aw-Kew ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xncn Ah¿Iƒ A\p-Kl ]`m-jWw \S-Øn. 1272 AΩ-am¿ amXr-]q-P-

bn¬ ]s¶-SpØp. s]mXp-P-\-߃°mbn ]ikvX Iym≥k¿ NnIn-’m-hn-Z-Kv≤≥ tUm.-hn.-]n.-Kw-Km-

[-c≥ Ah¿Iƒ \bn® t_m[-h¬°-cW ¢m n¬ sXm≈m-bn-c-Øn¬ ]cw Bfp-Iƒ ]s¶-Sp-°p-

Ibpw NIn-’-bn¬ Ign-bp∂ tcmKn-Iƒ°v tUmIvSsd t\cn´v ImWp-hm-\p≈ Ah-k-chpw \¬In.

hnZym-e-b-Øn¬ ]pXn-b-Xmbn \n¿Ωn® ]Sn-∏p-c-bpsS DZvLm-S\w \hw-_¿ 29˛mw XnøXn io.-sI.-

Page 8: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

8

Fw.-F≥ I¿Ø Ah¿Iƒ \n¿∆-ln-®p. sNdp-t»cn hnth-Im-\µ tIµw ]kn-U‚v kw]qPy ]pcp-

tjm-Ø-am-\µ kc-kzXn A\p-Kl ]- m-jWw \S-Øn. io kXy-kmbv tkhmkanXn \S-Ønb mK-hX

k]vXml kam-]\ thf-bn¬ iocm-a-IrjvW hnZym-\n-tI-X≥ ]ªnIv kvIqfns‚ anI® ]h¿Ø-\-Øn-

\p≈ AwKo-Imcw `mK-h-Xm-Nm-cy≥ io sI.]n cma-N-µ≥ Ah¿I-fn¬ \n∂pw amt\-P¿ io sI hnP-

b≥ G‰p-hm-ßn.

DZb ¢mknse Ip´n-Iƒ°mbn inip-k-l-hmk in_ncw ‘an∂man∂n-°q´w’, hnZymeb-Øn\p ]pd-

Øp-\n∂pw 3 hbkv apX¬ 5 hb-kp-h-sc-bp≈ sIm®p-Ip- n-Iƒ°mbn ‘InßnWn°q´w’ F∂o ]cn-

]m-Sn-Iƒ Gsd hnP-b-Øn-te-s°-Øn-°p-hm≥ km[n®p. ‘InUvkv s^Ãv ’ _me-Xmcw Ipamcn io]m¿∆Xn

_nt\mbv, hm¿jn-Im-tLmjw ‘dnYw 2018’ ]ikvX kn\n-am-Xmcw io hn kp[ojv F∂n-h¿ DZvLm-S\w

sNbvXp. mc-Xoba’y-]-h¿ØI kwLw skI- dn io.-sI.-]p-cp-tjm-Ø-a≥ Ah¿Iƒ kvIqƒ amK-

kn≥ ‘]m¿∆Ww’ ]Im-i\w sNbvXp. hnZym-e-bw Hcp-°nb IpSpw-_-kw-K-a-Øn¬ tUm hnP-b≥ Imcp-

amX apJy-]- m-jWw \S-Øn. io sI.-kn.-hn-\-b-cm-P≥ amÿ B[p-\nI Ime-L- Ønse IpSpw_

k¶¬∏w F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n kwkm-cn-®p. ‘Staff get together’ ¬ ioaXn AarX APn,

ioaXn hnZy hn ]n F∂n-hsc BNmcy tijvT Ahm¿Uv \¬In BZ-cn-®p. ioaXn [\y Sn.sI BestTeacher Award Ic-ÿ-am-°n.

kaq-l-Ønse hnhn[ taJ-e-I-fn¬ ]h¿Øn-°p∂ Ccp-]-tXmfw tijvT hy‡n-Xz-߃ ]m¿∞-

\m-k- -bn¬ ]s¶-Sp-°p-I-bp-≠m-bn. Pq¨ 3 iocm-a-Ir-jvW-tZ-hs‚ ]Xn-jvTm-Zn-\Øn¬ ]pd-\m- p-Ic

iocm-a-IrjvW aT-Ønse k∂ym-kn-h-cy\pw iocm-a-IrjvW aT-Øns‚ apJ-]-X-amb ]_p-≤-tI-cfw

amkn-I-bpsS ]Xm-[n-]¿ kw]qPy kzman \µm-fl-Pm-\µ DZvLm-S-\-I¿Ωw \n¿∆-ln-®p. ]Ømw ¢mkv

hnP-bn-Iƒ°p≈ A\p-tam-Z-\-k- , Kpcp-]q¿Æn-a, tIc-f-∏n-d-hn, c£m-_-‘≥, cmam-b-W-am-km-N-c-Ww,

kzmX-¥y-Zn-\m-tLm-jw, tbmKm-Zn-\w, kwkvIr-X-Zn\w F∂nh ]q¿∆m-[nIw wKn-bmbn BtLm-jn-®p.

`mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ Pn√m Iem-taf Hmh-tdmƒ, KoXm-b\w, tbmKm-k\ Nmºy≥jn∏v F∂n-h-

bn¬ H∂mw ÿm\hpw imkvX-ta-f-bn¬ c≠mw ÿm\hpw Ic-ÿ-am-°n.

hnZym-e-b-Øns‚ -]p-tcm-K-Xn-°mbn F∂pw \tΩmsSm∏w \n¬°p∂ hnZym-e-b-k-an-Xn, t£a-k-an-Xn,

amXr-k-an-Xn, c£n-Xm-°ƒ, A`yp-Z-b-Imw-jn-Iƒ XpS-ßn Gh-tcbpw \µn-]q¿∆w kvacn®p sIm≠v, iocm-

a-IrjvW tZhs‚ A\p-K-l-Øn-\mbn ]m¿∞n-®psIm≠v Cu hnZym-e-b-hrØw ChnsS ka¿∏n-°p∂p.

amt\-P¿ ]n≥kn-∏mƒ

sI.-hn-P-b≥ sI.-B¿.-hnP-b-e£van

hnth-Im-\µ hnZym-\n-tI-X≥ sk≥S¬ kvIqƒ, hc-¥-c-∏n≈n

t^m¨ 0480 2761605

Email:[email protected]

kzman hnth-Im-\µs‚ \ma-t[-b-Øn¬ SÃns‚ aq∂m-asØ ÿm]-\-ambn hnth-Im-\µ hnZym-\n-tI-

X≥ 2003 Pq¨ amk-Øn¬ hc-¥-c-∏n-≈n-bn¬ ]h¿Ø-\-am-cw- n-®p. hnP-b-I-c-amb 15 h¿j-߃

]q¿Øo-I-cn® Cu hnZym-e-b-Øn¬ 10 Unhn-j-\p-I-fn-embn 167 hnZym¿∞n-I-fmWv Ct∏mƒ ]Tn-°p-∂-

Xv. 11 A[ym-]-Icpw 5 A\-[ym-]-Icpw Cu kc-kzXot£XØn¬ tkh-\-a-\p-jvTn-°p-∂p.

]©mw-K-in-£WØneq-∂n-bp≈ ]mTy-]-≤-Xn-bmWv ChnsS Bhn-jv°-cn®n´p≈Xv. Ip´n-I-fnse kz`m-

h-cq-]o-I-c-W-Øn\pw AXn-ep-]cn kvt\lhpw ‡nbpw \nd™ Hcp ]pXp-X-e-ap-dsb hm¿sØ-Sp-°p-

∂-Xn\pw Cu in£W coXn klm-b-I-am-Ip-∂p.

`mc-Xob hnZym\n-tI-X≥ A\p-im-kn-°p∂ F√m Zn\m-N-c-W-ßfpw, kmwkv°m-cnI ]cn-]m-Sn-Ifpw,

Page 9: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

9

Pb¥n BtLm-j-ßfpw wKn-bmbn \S-∂p. F√m h¿jhpw ]q¿∆ hnZym¿∞n kwKaw kwL-Sn-∏n-°p-∂p.

imkvX-ta-f, Iem-taf F∂n-h-bnepw anI® ]I-S\w ImgvN-h-°p-hm≥ hnZym-e-b-Øn\v km[n-®p.

F√m hymgmgvNIfnepw hb-en≥, Iot_m¿Uv, \rØw, Im v‰v F∂n-h-bn¬ ]tXyI ]cn-io-e\w \¬In

hcp-∂p. hnZym-e-b-Øn-\p-th≠n i‡-ambn ]h¿Øn-°p∂ amXr-k-anXnbpw t£a-k-an-Xnbpw H∏w

tkh\k∂-≤-cmb hnZym-e-b-k-anXn AwK-ßfpw hnZym-e-bsØ IqSp-X¬ Icp-tØmsS apt∂m v \bn°p∂p.

amt\-P¿ ]n≥kn-∏mƒ C≥ Nm¿÷v

hn.-Fw lcn kp\nX thWp

P\X bp.-]n.-kvIqƒ, hc-¥-c-∏n≈n

t^m¨ 0480- 2763858

Email:[email protected]

1962 ¬ io Sn.-]n. A\-¥-cm-a-kzman hc-¥-c-∏n≈n Kma-Ønse km[m-c-W-°m-¿°p th≠n ]WnI-gn-∏n-

®- P\X kvIqƒ Pq¨ 2012 apX¬ hnth-Im-\µ SÃns‚ mK-ambnØo¿∂p. SÃns‚ A©m-aXv ÿm]-

\-amb Cu kvIqfn¬ \ne-hn¬ 5,6,7 ¢m p-I-fn-¬ aq∂p Unhn-j-\p-I-fn-embn 89 Ip´n-Iƒ ]Tn-°p-∂p.

]cn-ÿn-Xn-Zn-\-Øns‚ mK-ambn hnZym-e-b-Øn¬ hnhn[ hr£-ssØ-Iƒ \´p-]n-Sn-∏n-°p-Ibpw ]cn-ÿnXn

kwc-£-W-sØ-°p-dn®v ¢mkv FSp-°p-Ibpw sNbvXp. PTA, OSA F∂o kan-Xn-I-fpsS cq]o-I-cWw

Pq¨ 18 \v \S-∂p. Ip‰-a‰ coXn-bn¬ hnZym-e-b ]h¿Ø-\-ßsf \S-∏m-°p-∂-Xn¬ kvXpXy¿l-amb tkh-

\-amWv PTA-MPTA- kan-Xn-I-fpw ]q¿∆ hnZym¿∞n kan-Xn-bpw ImgvN-h-°p-∂-Xv. Ip´n-I-fn¬ kmln-Xym- n-

cpNn hf¿ØpI F∂ Dt±-iy-tØmsS hc-¥-c-∏n≈n KmaoW hmb-\-im-e-bpsS kl-I-c-W-tØmsS kvIqfn¬

hmb-\m-Zn\w BN-cn-®p. hnZym-cwKw Iem-km-lnXy thZn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ \S∂ ]cn-]m-Sn-bn¬ ]pkvX-

I-]-Z¿i-\w, ]ivt\m-Øcn F∂o ]cn-]m-Sn-Iƒ \S-∂p. Ihnbpw kmln-Xy-Im-c-\p-amb io kp`mjv aq∂p-

apdn \S-Ønb ¢mkv k¿§-hm-k-\-bpsS ]pXnb ]mT-߃ Ip´n-Iƒ°v ]I¿∂v \¬In.

tIc-fsØ _m[n® 2018 BK-Ãnse ]fbw hnZym-e-b-Øns\ ]Xy-£-Øn¬ _m[n-®n√ F¶nepw 6

hnZym¿∞n-I-fpsS hoSp-I-fn¬ tISp-]m-Sp-Iƒ D≠m-°n. kao] hnZym-e-b-ß-fn¬ D≠mb sISp-Xn-I-fn¬

Xmßmbn ]h¿Øn-°m\pw kam-izmkw \¬Im\pw \ΩpsS hnZym-e-b-Øn\v Ign-™p. Ip´n-I-fpsS klm-

b-\n[n F∂ \nebv°v 5000 cq]-bn-e-[nIw kzcq-]n®v \¬In.

hniz- m-j-bmb Cw•ojv mj-bpsS ]T\w Ffp-∏-am-°p-∂-Xn-\p≈ ‘Funtime English’ F∂ ]h¿Ø-\-

Øns‚ `mK-ambn F√m _p[-\m-gvNbpw Cw•ojv Zn\-ambn BN-cn-°p-∂p. ]`mX A w-ªn-bn¬ Cw•ojv

kw`m-jW ]cn-io-e-\w, ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Øn¬ ]tbm-P-\-I-c-amb Cw•ojv ]tbm-K-ß-fpsS t]mÃ-dp-Iƒ

F∂nh Ip´n-I-fpsS mjm-ti-jn-Isf hf¿Øp-∂-Xn\v klm-b-I-c-am-Ip-∂p.

amt\-P¿ slUvan-kvS v

sI.-B¿.-Zn-t\-i≥ sI.-c-P\n

lcnio hnZym-\n-tI-X≥ ]ªnIv kvIqƒ, Xpºq¿

t^m¨ : 0480 2788858

Email: [email protected]

hnZym-ebw Kma-Øns‚ tNX-\m-tIµw Bbn-cn-°-W-sa∂ mc-Xob hnZym-\n-tI-Xs‚ Bi-b-Øn¬ \n∂pw

t]cW Dƒs°m≠v hnZym-e-b-tØm-sSm∏w Kmahpw hf-cpI F∂ e£ywh®v io [¿Ω-im-kvXm-hns‚

Ir]m-I-Sm£w \pI¿∂v Xpºq¿ Kma-Øn¬ ÿnXn sNøp∂ lcnio hnZym-\n-tI-X≥ 11 h¿jw ]q¿Øo-I-

Page 10: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

10

cn-®n-cn-°p-I-bm-Wv. hnth-Im-\µ SÃns‚ Bdm-aXv ÿm]-\-ambn ]h¿Ø-\-am-cw- n® lcnio hnZym-\n-tI-

X\n¬ 18 Unhn-j-\p-I-fn-embn 420 hnZym¿∞n-Iƒ ]Tn-°p∂p. 29 A[ym-]-Icpw 10 A\-[ym-]-Icpw

tkh\a\p-jvTn-°p-∂ Cu hnZym-e-b-Øn¬ Ip´n-I-fpsS bmXm kuI-cy-Øn-\mbn 7 hml-\-߃ tkh\w

\S-Øp-∂p. 12 hnZym¿∞n-I-fp-ambn Cu h¿jw ]osIPn ]h¿Ø-\-am-cw- n-®p.

anI® A°m-Z-anIv \ne-hmcw ]pe¿Øn-h-cp∂ hnZym-ebw Cu Ign™ A[y-b\ h¿j-Øn¬ kn.-_n.-

F-kv.C ]Ømw ¢mkv ]co-£-bn¬ 100 iX-am\w hnPbw t\Sn. temI ]cn-ÿn-Xn-Zn-\w, Kpcp-]qP, cmam-

bW amkm-N-c-Ww, c£m-I¿Xr-Zn-\w XpS-ßn-bh `wKn-bmbn BtLm-jn-®p. ‘Fs‚ Kmaw kzmÿy Kmaw’F∂ saKm tkhms]mPIvSns‚ `mK-ambn 2019 tbmKm-Zn-\-Øn¬ Xpºq¿ KmasØ tbmKmKmaw Bbn

]Jym-]n-°p∂ s]mPIvSv DZvLm-S\w sNbvXp. amXm-]n-Xm-°ƒ°pw Kma-hm-kn-Iƒ°p-am-bp≈ tbmKm

]cn-io-e-\hpw thZ-]-T-\hpw XpS¿∂p hcp-∂p. Ip´n-I-fp-sSbpw Kmahmkn-I-fp-sSbpw am\-kn-Im-tcmKyw

anI-®-Xm-°m≥ Healthy Mind Counselling Centre ]h¿Øn-®p-h-cp-∂p.

Ip´n-I-fpsS ]T\ sshI-ey-ßfpw at\m-hym-]m-c-ßfpw IqSp-X¬ a\-kn-em-°p-∂-Xn\v Step F∂ s]mP-

IvSn\v Cu A[y-b\ h¿jw Bcw`w Ipdn-®p.

`mc-Xob hnZym-\n-tI-X≥ Pn√m I_Un, sJm˛sJm Nmºy≥jn∏n\v lcnio hnZym-ebw BXn-tY-bXzw

hln-®p. sJm˛sJm _me s]¨Ip- n-I-fpsS hn`m-K-Øn¬ hnZym-e-b-Øn\v c≠mw ÿm\w e`n-°p-Ibpw 6

hnZym¿∞n-Isf Pn√m Soan-te°v Xncs™Sp°p-Ibpw sNbvXp. ]Ømw ¢mkv hnZym¿∞n-I-fmb A`n,

tXP v F∂n-h¿°v Pn√m ^pSvt_mƒ Soan¬ ske-£≥ e`n-°p-Ibpw tkmW¬ a’-c-Øn¬ tIcf

Soans\ ]Xn-\n-[o-I-cn®v hnPbw t\SpIbpw sNbvXp. a[y-th-\¬ Ah-[n-Im-eØv hnZym¿∞n-Iƒ°mbn

^pSvt_mƒ tIm®nwKv Iymºv kwL-Sn-∏n-®p.

]mtTy-Xc ]h¿Ø-\-ß-fpsS `mK-ambn Icm-s´, sN v, B¿®-dn, hb-en≥, A_m-° v XpS-ßn-b-h-

bn¬ ]cn-io-e\w \¬In hcp-∂p. hnZym-ebw IqSp-X¬ kaq-l-Øn-te-°n-dßn sN√m≥ DXIpwhn[w kaq-

l-Ønse hnhn[ taJ-e-bn¬ \n∂p≈ tijvT hy‡n-Xz-ßsf Zo]-]-Pzm-e-\-Øn-\mbn £Wn®p hcp-∂p.

hnZym¿∞n-I-fp-sSbpw _‘p anXm-[n-I-fp-sSbpw P∑-Zn-\m-tLm-jhpw A·ntlmXhpw hnZym¿∞n-Ifpw

A[ym-]-Icpw tN¿∂v Ah-cpsS hoSp-I-fn-¬ sN∂v sNbvXv hcp-∂p.

amt\-P¿ ]n≥kn-∏mƒ

Fw.-hn. hnt\mZv Sn.]n.eX

am[-hw _me-k-Z-\w

sNßm-eq¿, t^m¨ 9846086651

C∂sØ Np‰p-]m-Sn¬ A\m-Ym-h-ÿ-sIm≠pw \n¿[-\m-h-ÿ-sIm≠pw £-W-tam, hnZym- ym-ktam Xe

Nmbv°m≥ HcSn qantbm C√msX IjvS-s∏-Sp∂ _me-∑msc DØ-a-]u-c-∑m-cmbn hf¿Øn-s°m-≠p-h-cm\p≈

Hcp Ffnb ia-amWv am[hw _me-k-Z-\Øn-eqsS Dt±-in-°p-∂Xv.

am[hw _me-k-Z-\-Øn-\p-th≠n sNßm-eq¿ kvt\l-]p-cØv 24 sk‚v ÿehpw sI´n-Shpw kz¥-am-

bp≠v. sI´n-S-Øns‚ ]Wn ]q¿ØoI-cn-°p-hm\p≈ ]h¿Ø-\-߃ \S∂p hcp-∂p.

Zm\-tØ-°mƒ henb [¿Ωw C√ F∂ kzman hnth-Im-\-µs‚ hm°p-Iƒ Dƒs°m-≠p-sIm≠v kZ-\-

Øns‚ Cu ]h¿Ø-\-Øn¬ k¿∆m-fl\m klm-bn°pIbpw A\p-K-ln-°p-Ibpw sNbvXn- p≈ F√m

\√-h-cmb _‘p-P-\-ß-tfbpw kt¥mj]q¿∆w Hm¿Ωn-°p-Ibpw \µn ]Im-in-∏n-°p-Ibpw sNbvXp sIm≈p-

∂p. apt∂m- p≈ ]h¿Ø-\Øn¬ F√m k÷-\-ß-fptSbpw AI-a-gn™ klm-b-k-l-I-c-W-߃ D≠m-

I-W-sa∂v k¿t∆-iz-cs‚ \ma-Øn¬ A`y¿∞n-°p-∂p.

kZ-\w- -C≥- -Nm¿÷v

Sn.-hn.-hnPp

Page 11: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

11

FORM NO. 10 B

(See rule 17B)

AUDIT REPORT UNDER SECTION 12A (b) OF THE INCOME TAX ACT 1961,IN THE CASE OF CHARITABLE OR RELIGIOUS TRUSTS OR INSTITUTIONS.

We have examined the Balance sheet of VIVEKANANDA EDUCATIONAL ANDCULTURAL CHARITABLE TRUST, AAATV4968J as at 31st March, 2018 and the Incomeand Expenditure Account for the year ended on that date which are in agreement withthe books of accounts maintained by the said Trust.

We have obtained all the information and explanations, which to the best of ourknowledge and belief were necessary for the purposes of audit. In our opinion, properbooks of account have been kept by the Head office and the branches of the abovenamed Trust visited by us so far as appears from our examination of the books, andproper Returns adequate for the purpose of audit have been received from branches notvisited by us, subject to the comments given below.

In our opinion and to the best of our information and according to information given tous, the said accounts give a true and fair view-

(i) In the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the above named Trustas at 31/03/2018 and

(ii) In the case of Income and Expenditure account, of the excess of income overexpenditure for the year ending on 31/03/2018.

The prescribed particulars are annexed hereto.

THRISSUR 31/07/2018

SURESH T. A. FCA, DISA (ICAI)

M.No.205949

FRN. :009612S

Add: MANNATH LANE, THRISSUR

Page 12: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

12

31.03.2018 31.03.2017

VIVEKANANDA EDUCATIONAL AND CULTURAL CHARITABLE TRUST , KODAKARACONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2018

Capital Account 228,32,056.75 226,92,056.75

Reserve & Surplus 237,21,642.85 199,39,675.68

Secured loan 151,58,647.54 117,37,244.74

Un secured loan 11,21,743.00 9,43,489.00

Deposits 21,31,804.00 81,81,118.00

Current liabilities 134,53,938.50 159,64,792.84

Total Rs 784,19,832.64 794,58,377.01

CAPITAL £ LIABILITIES

PROPERTIES & ASSETS 31.03.2018 31.03.2017

Fixed assets 763,02,012.71 774,31,434.71Deposits 435,626.00 168,900.00

Current assets & Loans & advancesA. Current assets 13,38,099.93 14,36,125.30B. Loans & advances 3,44,094.00 4,21,917.00

Total Rs 784,19,832.64 794,58,377.01

For SURESH NAIR AND ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

SURESH T. A. FCA, DISA (ICAI)

(PARTNER)

(M.No.205949 FRN. :009612S)

THRISSUR 31/07/2018

CHAIRMAN SECRETARY TREASURER

Page 13: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

13

EXPENDITURE AMOUNT INCOME AMOUNTTo Opening stock 369,446.68 By Admission Fees 5,53,200.00“ Advertisement 79,490.00 “ Application Fee 60,100.00 “ AMC 96,941.00 “ Bank Interest 4,89,967.46“ Bank Charges 49,249.27 “ Digital Education Fee 44,17,460.00“ Bike Expense 15,730.00 “ Donation 16,40,000.00“ BVN Contribution 8,66,500.00 “ Communicative English Fee 5,83,400.00“ BVN Expense 44,372.00 “ Establishment Fee 1,05,000.00“ CBSE Affiliation Renewal 63,557.00 “ Extra Curricular activity Fee 5,62,860.00“ Cleaning Expenses 18,845.00 “ Food Coupon 76,840.00“ Computer Expenses 90,655.00 “ Loss of Pay 1,09,274.00“ Coolie & daily wages 2,25,250.00 “ Mess fee 7,92,550.00“ Copier Expenses 20,602.00 “ Vidhya Suraksha Nidhi 13,48,009.49“ Communicative Class 4,50,000.00 “ Other Income 3,93,860.54“ Digital Education Fee 20,84,468.00 “ Special Fee 1,07,02,855.00“ Electrical Maintenance 1,59,774.00 “ Text book 49,38,276.00“ Electricity Charges 6,04,469.00 “ Tuition Fee 3,19,11,076.00“ ESI & PF 37,64,407.00 “ Vehicle Fee 1,64,01,544.00“ Extra Curricular Expense 3,70,360.00 “ Welfare Fund 1,87,500.00“ Food Expenses 7,70,344.00 “ Caution deposits 6,38,594.00“ Fire & Safety expense 5,100.00“ Garden expense 65,135.00 “ Closing stock 1,40,651.00“ Building Insurance 13,688.00 (As valued & Certified“ Generator expense 30,950.00 by the secretary)“ Interest on Loan 12,48,182.33“ Internet Expense 50,220.00 “ ISO Expense 30,325.00 “ Lab Expenses 44,901.00“ Land & BuildingTax 16,027.00“ Vat 41,074.00“ Filing Charge 39,200.00“ Mediclaim Expenses 26,477.00“ Medical Expense 11,695.00“ Meeting Expensea 9,595.00“ Miscellaneous Expense 9,297.50“ News paper & Periodicals 1,56,924.00“ NIOS Affiliation Expense 81,920.00“ Onam Allowance 3,93,500.00“ Other Programme Exp 8,31,122.00“ Proffessional Charges 7,42,500.00“ Parents Day Expense 48,928.00“ Plumbing Expense 99,175.00“ Postage 5,117.00“ Printing & Stationery 11,80,950.00

VIVEKANANDA EDUCATIONAL & CULTURAL CHARITABLE TRUST, KODAKARACONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03. 2018

Page 14: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

14

EXPENDITURE AMOUNT INCOME AMOUNT

“ Painting Expense 1,75,532.00“ Rent 18,000.00“ Repairs & Maintenance 9,37,795.00“ Salary & Allowance 3,03,37,215.00“ Sports & Games Exp 93,843.95“ Staff Welfare Expense 4,16,366.00“ Telephone Charge 59,493.00“ Text Book 41,64,769.00“ Travelling Expense 3,25,639.00“ Teachers Training expense 7,185.00“ TDS Interest 71.00“ Tuition fee Concession 6,48,780.00“ TV Expense 4,300.00“ Audit fee 35,400.00“ Vehicle Expense 78,42,312.69“ Vehicle Hiring 26,25,579.00“ Vehicle fee Concession 3,255.00“ Vehicle Loan Expense 3,06,369.90“ Yoga Expense 14,000.00“ Depreciation 89,28,682.00

“ Excess of income 37,81,967.17over Expenditure

Total Rs. 7,60,53,017.49 Total Rs. 7,60,53,017.49

CHAIRMAN SECRETARY TREASURER

THRISSUR

31/07/2018

For SURESH NAIR AND ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

SURESH T. A. FCA, DISA (ICAI)(PARTNER)

(M.No.205949 FRN. :009612S)

Page 15: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

15

Page 16: hm¿jnI s]mXp-tbmK £W-]-{XnIvivekanandatrustkodakara.com/wp-content/uploads/2019/03/annual-report... · c-Øn¬ hnP-bn® \ΩpsS hnZym¿∞n-Iƒ tZiob a’-c-Øn\v tbmKyX t\Sn-bn-´p-≠v.

16