Ετήσια Οικονομική...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ετήσια Οικονομική...

 • Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης

  από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

  Ετήσια Οικονομική Έκθεση

  της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

  Βάσει του άρθρου 4 του

  Ν. 3556/2007

 • Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης

  από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

  2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ................................................................................................. 3

  2. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ............................................................................................................ 4

  3. Επεξηγηματική Έκθεση ........................................................................................................................................... 36

  4. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης ......................................................................................................................... 40

  5. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ................................................................................ 68

  6. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις........................................................................................................................... 71

  7. Στοιχεία και Πληροφορίες ..................................................................................................................................... 176

  8. Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων .................................................................................................. 177

 • 1-Δηλώσεις των Μελών Δ.Σ.

  Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης

  από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

  3

  1. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

  (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)

  Οι

  1. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

  2. Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

  3. Γεώργιος Κοντούζογλου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος Σύμβουλος

  ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

  εξ΄ όσων γνωρίζουμε:

  α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τη

  χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν

  κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως

  της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που

  περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο

  και

  β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη

  θέση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που

  περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των

  κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

  Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

  Οι βεβαιούντες

  Ευάγγελος Μυτιληναίος Ιωάννης Μυτιληναίος Γεώργιος Κοντούζογλου

  Πρόεδρος του Διοικητικού Αντιπρόεδρος του Μέλος του Διοικητικού

  Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος Διοικητικού Συμβουλίου Συμβουλίου και

  Εντεταλμένος Σύμβουλος

 • 2-Έκθεση του Δ.Σ.

  Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης

  από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016

  4

  2. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο της χρήσεως 2016. Η Έκθεση

  συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του νόμου 3556/2007

  (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως

  την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος

  Επιχειρήσεων» (στο εξής η «Εταιρεία») και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (στο εξής από κοινού

  με την εταιρεία ο «Όμιλος») για τη χρήση 2016 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην

  περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι

  και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι

  σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

  Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

  To 2016 η Ελληνική Οικονομία συνέχισε να εμφανίζει σημάδια αξιοσημείωτης αντοχής, καθώς στο Ά Εξάμηνο του έτους

  η ύφεση ήταν ηπιότερη των προβλέψεων ενώ το ΑΕΠ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση. Παράλληλα

  σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 2% του ΑΕΠ ξεπερνώντας

  τους στόχους που είχαν τεθεί.

  Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και στασιμότητας, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο

  σημείο καμπής όσον αφορά στην επαναφορά της σε αναπτυξιακή πορεία και την ενίσχυση της απασχόλησης.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των επίσημων προβλέψεων για ανάπτυξη 2,5% το 2017 αποτελεί

  ασφαλώς το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που έχει πληγεί καίρια ιδιαίτερα μετά

  την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015.

  Συγκεκριμένα παρά τις ευοίωνες προβλέψεις για το 2017 παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι τόσο στο εσωτερικό όσο και

  στο εξωτερικό πεδίο που ενδέχεται να επηρεά