Ασφαλιστική Αγορά...

Click here to load reader

 • date post

  11-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Περιοδικό Ασφαλιστική Αγορά, τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2014

Transcript of Ασφαλιστική Αγορά...

 • 1 2014, 443, , ' , 6 , www.aagora.gr

  English Supplement

  insurancemarket.gr

 • 1 - 2014 A. : 443

  . & .. . 1062 : aa 6 A:aa 55 :aa 150 : aa 180: 126, 151 24 ...: 082314452

  ASFALISTIKI AGORAonthly Economic & Insurance Review Editor A. ROUCHOTA 126 DIONISSOU Str., 151 24Maroussi, Athens Greece Annual Subscription: aa180

  .: 2106196879 2106196942Fax: 2106196943,email: aagora@aagora.gr

  Art Director . . MarketingTY

  1977

  fA u A Newsletterwww.aagora.gr3. EEddiittoorriiaall4. 8.

  SS.. BBaallbbiinnoott,, - InsuranceEurope: -.

  14. (())- --:: , .

  18. .. --.. --,,inssuurraannceemmarkeet..ggrr:: ,, - .

  30. - - -- - -, . . -.

  40. ::29o -.

  46. Myy Faammilyy Fiirrsst:: Eurolife ERB.

  48. Intternaattionnall Liifee:: -

  .

  50. 50 .

  54. --:: -, .

  58. && :: - - -.

  60. 78. 80. MMDDRRTT VViieewwss

  - , .

  82. 84.

  88. EEnngglliisshh SSuupppplleemmeenntt90. NNeeww MMaarrkkeettss iinn NNeeww

  EEuurrooppee92. OO --

  , . .

  94.

  : & , -, .

  MDRT - - .. , - MDRT: MDRT, Mentoring-Aspirant. , , , 8-11, 44 -, 31 .

  . -, - -, - manager. -

  , . , - 25 , . manager - , .

  H , 24

  . 43, , .: 210 61.27.502, Fax: 210 61.27.719: e-mail: forumbookstore@gmail.com

  : , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)

  36

 • (- 2014) 3

  ( )

  :

  .

  ., -! : ;

  - - MetLife -. - -, -,- -!

  MetLife. Citibank Alpha Bank diners , , -. ;

  , , -

  , - , -. . , , - . , , -,

  , - -, ..

  - . , , ERGO, EurolifeERB, MATRIX.

  , - ,. , --

  !

  (

  )

  - - -- .

  - ,,

  -

  . .

  /, 22

  .. - .. .

  . , - 60% - -. - . -.

  , - , . !

 • 4 (- 2014)

  t ,

  ,

  -

  -

  11 IInntteerrnnaattiioonnaall LLiiffee,

  Divani Apollon Palace & Thalasso, o

  . . (.),

  , : -

  International Life. -

  -

  ,

  Agency, -

  .

  ,,

  .. , -

  , International Life -

  . -

  . --

  , International Life,

  , -

  ,

  . , .

  , ,

  - - , - - - . 3 - ,

  , -

  .. , . ..

  , -

  International Life -

  .

  -

  ,,

  IInntteerrnnaattiioonnaall LLiiffee --

  ,, .. ..

  .. --

  --

  ,,

  -

  -, . , - , . 58 - .

  , -

  ,

  , . ,

  ,

  ., , -

  . ,,

  ..

  O . -

  . -

  , -

  -

  .!

  t -- 110044 , 40.000 . , , - - 50 , , . , -,

  . , 50- , , , , - , . , 2011, 50 104, 114466 -- , .

  ( )

  t Mednet!

  / Mednet ( Munich Health,)

  , !

 • (- 2014) 5

  t Insurance Europe, .Sergio BBalbinot (.) - . . Balbinot, - - Generali Group, . - Insurance Europe, - 11 , . . Balbinot, - 2011, - . - - Insurance Europe, . -, - -,

  InsuranceEurope, 11 . - , - Insurance Europe. , -

  , , - , , -, . Balbinot :

  -, , -- - .( . Balbinot ).

  t --

  11 . --

  --

  --

  ,,

  ..

  -

  :

  ,

  ,

  -

  , ,

  ,

  , -

  . -

  , -

  --

  ,

  ,

  --

  ,

  ,

  -

  . -

  ,

  -

  .

  -

  -

  ,

  , -

  ,

  -

  .

  -

  ,,

  ,,

  -

  .

  t

  American

  International Group (AIG)

  -

  . PPeetteerr DD..

  HHaannccoocckk ().

  1 ,

  . Hancock

  -

  AIG. . Hancock -

  -

  AIG -

  AIG Property Casualty

  . Robert H.

  Benmosche,

  / .

  1 2014, .

  Benmosche

  AIG -

  .

  ,

  . Benmosche

  -

  -

  AIG,

  -

  AIG.

 • ( ) ( )A

  .

  .

  6 (- 2014)

  t , - (. ..)., , - 2014, -- ( -) 555599..119966..118800,,6633, 33,,66%% 2013. , , 774499..550055..445533,,6666,, 88,,33%% 22001133.. , ( ) 33,,66%%,, 11..330088..770011..663344,,2299.. , , -: ,, - : .. ::++2277,,99%% IIVV.. :: ++2255,,22%%. , - : .. :: --00,,22%% VVIIII.. -- :: --88,,00%%. ,, :22.. :: ++ 5544,,66%%, 1144.. :: ++66,,99%%,, 1188.. --:: ++ 55,,44%%.. , : 11..:: --99,,55%%, 33.. :: --1133,,44%%, 1100.. -- :: --1100,,99%%,, 88.. :: --22,,77%%,, 99.. :: --44,,88%%,, 1133.. :: -- 2211,,22%%,, 1166.. :: --77,,88%%,, 1177.. :: --

  1111,,22%%..

  t -- - EECCOONN........, 20/06/2014 ((1144,,2211%%)) . , .., . .. ,, . , . .. ,, - - , , . - -.

  t , 2211//0099//22001144 -- - , . -- CCoommmmeerrcciiaall VVaalluuee 2266/002//22001155.

  119999 IIntterrammeeriiccann --. , : (, ) , // ,, ,, / ,, ,, , ,, ,, ,, , // ,, ,, ..

  1193311 (!!!), ,, Cecil . , .. , (1921 1922). 50 - , 1990.

  11997700

  11oo ,,

  Porto Carras .

  ,

  ( ): (5),

  (6), (7),

  (8), . / // (9)

  . . / (10).

  5

 • ( )

  8 (- 2014)

  Sergio Balbinot, Insurance Europe:

  Insurance Europe, . Sergio Balbinot, ,

  . , . Balbinot -

  6 Insurance Europe ( ), 12 .

  Insurance Europe : - -

  , , . Insurance Europe

  , , , -

  , .

 • -, , -, , . - , -- -. , -- - -. - , -, - . -- . , - - -, - , ., - , -, -- . , - : 130.130 - - 5 . 26 - . , - - - . - 40 , - . - - , - . , -: .

  -. . - -

  , . 130. - - - . , , -- - , -, - , , , - -. . Insurance Europe. , -: - . - - , - - . - -. Insurance Europe - : - - - -. , Insurance Europe - -, MiFID, PRIIPs - . - , - . IInsurance Europe , -

  . -, :: , - --. , ,, , - -, , . Barnier -, -- - -- - -- , . , -- -, . , - , - unit-linked 70 - . : - ! , - , . , - , - , , - , - ;, - -. , Solvency II PRIIPs: , ! : -

  (- 2014) 9

 • ( )

  ,, !, , , : -- .. , . IInnssuurraannccee EEuurrooppee -- --. , - - - , - -. -- !! , - -, - , - - - . , ,, - -, -- -- -- ..

  , - - - . , ,, -- , - , . - , - - - . -- -- ,, -- --. - - 130 - -. , - , - - -. , - - ., - - , - -, - . , ! -, -,

  . - - : .. PeterBraumller IAIS ( -) SveinAndresen FSB (- -), - - , . - G-20 - (BCR) - . IAIS - 2016. , - - - ., - Solvency II - - , , . - IAIS FSB. , , - -.

  10 (- 2014)

  113300

  -- --

  --

  --

  -- --

  55 ..

  2266 --

  ..

 • , Omnibus II - - . - - - -. InsuranceEurope -- 88,,66 -- . , -, - - - . -, . - - , - . IInnssuurraannccee EEuurrooppee 110000 -- SSoollvveennccyy IIII, . - Solvency II , , -- -- -- .. , --

  Barnier - . - , - - - - . - - -. , -- - - . , , - -- , - - - . , -- -- SSoollvveennccyy IIII.. Solvency II - - - . -, - . SSoollvveennccyy IIII IICCSS.. - .

  130. 10. 1133: -- SSoollvveennccyy IIII. - ., -. - , - -- -- .. - . ,, - , - , . Omnibus II, - , - , - Solvency II - . , - - - -