Ασφαλιστική Αγορά...

Click here to load reader

 • date post

  23-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ασφαλιστική Αγορά τεύχος Δεκεμβρίου 2013

Transcript of Ασφαλιστική Αγορά...

 • (IANOYA 2010) 5

  1 2013, 436, ' , 6 , www.aagora.gr

  English Supplement

  ""

  new-exofilo7:Layout 1 23/12/2013 09:50 Page 1

 • new-exofilo7:Layout 1 23/12/2013 09:50 Page 2

 • periexomena:Layout 1 26/11/2013 10:21 Page 1

 • 436(1 2013)

  ()

  1977: , FIPP FAEP Presse Internationale des Assurances (P.I.A.)

  . & ..

  Art Director

  .

  /

  . Marketing

  TY

  . 1062 : aa 6A : aa 55 : aa 150 : aa 180

  : 126, 151 24 ,...: 082314452.: 2106196879 2106196942 Fax: 2106196943

  ASFALISTIKI AGORAonthly Economic & Insurance ReviewEditor A. ROUCHOTA126 DIONISSOU Str., 151 24 Maroussi,Athens GreeceAnnual Subscription: aa180

  . 43, ,

  . & Fax: (210) 61.27.719, 61.27.502Y :

  email: forumbookstore@gmail.com

  site ..

  www.aagora.gr

  . :

  e-mail: aagora@aagora.gr

  Weekly Aagora Newsletter

  12. DDeebbaattee --:: , ( , - ).

  18. ( ).

  20. :: .

  22. , .24. , . /:

  , ( ).

  30. ,, MMeettLLiiffee AAlliiccoo: MetLife Alico .

  32. :: ( , ./ HDI-Gerling Hellas).

  34. :: --- & - ( ).

  44. :: .50. Fraud Prevention Forum 2013 .54. 80 ( ).56. 10,1% 99.60.

  .

  33.. Editorial 44.. 1122.. 6644.. 7788.. MDRT Views 8800.. & 8822.. - 8844.. 8866.. 9900.. English Supplement 9922.. O - 9944.. ... 9966.. "-".

  ( )

  periexomena:Layout 1 26/11/2013 10:21 Page 2

 • ( 2013) 3

  ( )

  ,

  ;

  !

  .., . -- -, 80 , - -. ( ) 60 . - , , , - . :1. - .2. .3. .4. .5. .6. - .

  7. . - , 1962, ... , -. - , -, , o - . , -, , - - -. , , : - - - -.

  , , - , , - - - ., - , -. - . : 1962, 2013, - - ; - , - ;

  periexomena:Layout 1 26/11/2013 10:21 Page 3

 • 4 ( 2013)

  ( )

  t .... , 30 , -, , . .. , , . .. , , ... , - , .... ( .. ) ( .. -). ,, -- --, .... , - ,

  - . - -, .... - , - , , , - . , , :11.. - , - .2. , ...., - - , -

  .33.. , --

  , - .... - .44.. .... - .55.. --,, -- , - , .... , - - . , , 3300 && 3311 --.

  t -- ,, .. ., , : / - - , / Agency, / - , / Bancassurance, / -

  & .

  / , . .

  t O - , . , - ! 17 .. . - , - - . - . - -

  -

  ! . -. . ., , , - - . - . , , , - - .

  - 19 .. . , . , - ,. - , . } } () - .

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:08 Page 2

 • ( 2013) 5

  t , -- -- -- , - - - , . 21, - 30 31 , - -, 4 - . , : 11.. - - -, - , -

  ,

  3300..66..22001144.. , -, - - - , -, . , -.22.. - -, - .400/1970 (.33 .2) - , , : )) -- --,, )) -- ,, ,, -- --

  )) -- -- -- .. - - . , , - . 33.. -- , - -. -- - , - , - .... / - / - - 36 .

  t - BBrrookkeerrss TTiimmee,, 25

  . -

  -

  BBrrookkeerrss TTiimmee - .. .. ,,.. ,, .. ,, .. --

  ,, .. ,, .. --

  ,, .. ddee BBeessssii,, AA.. --, , , .., .

  - 25

  , - . ,

  -

  ,

  , - - , () , - . -

  . ,,

  -

  : . - - , . .

  t - } - ! , , - , -- . , , -. . ... !

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:09 Page 3

 • ( ) ( )A

  ..

  6 ( 2013)

  t -- -- ,, 446622 -- .. , ...., .. -- ,, , :

  , - , . - , , -, , - . , - -, . , , .. . , :1. 2. , - . , - 462 : - , - . . - - , . , .

  - - . - , - .

  ;

  .

  2244 11998888

  , -

  .

  .. Swiss Life.

  , Swiss

  Life Network.

  2299 11999944 Scoplife

  AEAEZ. , : .. ,

  / Marketing, .. , / , .. --

  , 1 1993, .. ,

  . . /, .. , 2 -

  , RR.. SSeeyymmoouurr--JJaacckkssoonn, /

  /, .. , 3 .

  11998855 , , / . , --.

  11998833 - . , , ., / -- , , . / .

  22000011 -, , . , -: .. ,, .. ,, .. ....

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:11 Page 4

 • t () , - . 13 - , -, . . : , , , , - (... ..). -, -, - - , - 2006-2011. ..., , - . ... 2009, 2010, 2011 & 2012, 5.6 , 6.1,5.8 & 5 , . , :: 1. ,

  , ; - , , ;

  2. 2006-2011 - , ..., - ;

  3. ... - -, ;

  4. ..., - - ( -) ; ;

  5. ... ;

  6. - - ...;

  7. ... .. -. , -.

  -;

  , , - - .

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:11 Page 5

 • ( )

  t NNOOTTOOSS CCOOMM --

  ........ -

  , 14

  2013, -

  . -

  , -

  -

  , -

  -

  -

  .

  NOTOS COM

  :

  -

  5/9/2013 o -

  -. 11..442233..447766,,6622, -

  -

  .

  -

  ,

  : ((LLEEAADDEERR) 32% GGEENNEERRAALLII HHEELLLLAASS 23% IINNTTEERRAAMMEERRIICCAANN 21% GGRROOUUPPAAMMAA 8% 8%EERRGGOO 8%

  -

  :) --

  && .. -- .... &&

  ..., -

  ) EEUURROOBBRROOKKEERRSS AA..EE..,

  .

  t -

  ,

  --

  . -

  -

  : AAlllliiaannzz 22/8 -

  , 43 ,

  -

  . -

  -

  . -

  -

  () -

  , .

  ( ), -

  ,

  .

  Allianz (). ,

  42

  . () . Allianz. . .

  t . , & - , - . glamour , .

  8 ( 2013)

  . , EUROBROKERS A.E.

  t - - , -- 2012. - ,

  -

  . -, - . , -: 2012 11..000000..000000. 2011, -- 99%%,, --

  -- 77%%.. - 2011, 1144%% ( - 2011 2012) - - 443366 .., 88% - 12% - .

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:12 Page 6

 • t ,, 14 2013, - , - OOmmnniibbuuss IIII.. - , Solvency II. Insurance Europe - OmnibusII, , . SSeerrggiiooBBaallbbiinnoott. - Omnibus II Solvency II 2009, - - , 2016.

  , - SSoollvveennccyy IIII, - , 11 22001166. -, Insurance Europe - - . - . - Omnibus II - , - - - , - , , - , - -

  , . Balbinot. , , -- SSoollvveennccyy IIII, , , 33% -, . Balbinot.

  Insurance Europe, .Sergio Balbinot.

  ( 2013) 9

  t

  , . ,, ,

  . ,

  -

  . , ,

  , . ,

  , . ,,

  .

  -

  , ,

  18 ,

  . , -

  Omnibus II, -

  Solvency II, -

  .

  -

  ,

  .

  t To Solvency II -

  -

  .

  -

  ,

  -

  (.. )

  -

  .

  1166

  --

  Solvency II., -

  -

  , -

  -

  , -

  -

  .

  -

  -

  Solvency II

  -

  -

  , -

  . . CChhaarrlleessGGaarrnnsswwoorrtthhyy, Partner PwC

  Solvency II: , -

  , -

  (EIOPA)

  .

  xoris titlo:Layout 1 25/11/2013 15:13 Page 7

 • 10 ( 2013)

  ( )

  t -

  11

  -

  (. -

  -). -

  -

  :

  --

  . -

  -

  , -

  -

  , -

  -

  .

  -

  .. .. --

  .. ,

  .. . -

  . ,

  -

  .

  -

  , . , -

  -

  -

  .

  ,

  , -

  , . . .

  t IInn mmeemmoorriiaamm 1199 .. :: , & - (....) -, - .. & - - . - -, . -

  . .... - - . - , . , - (), - - -. ,

  . - -.

  - - . .. , , - - - .

  , .. ....

  , .