COM COM(2004)0002 el - European 2004)0002_/com_com(2004)0002_eآ  ,%/&.&2 ,)*%)h!3)/+/;djklmnm / *,...

download COM COM(2004)0002 el - European 2004)0002_/com_com(2004)0002_eآ  ,%/&.&2 ,)*%)h!3)/+/;djklmnm / *, opoqrokstmto

of 92

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of COM COM(2004)0002 el - European 2004)0002_/com_com(2004)0002_eآ  ,%/&.&2 ,)*%)h!3)/+/;djklmnm / *,...

 • EL EL

 • EL EL

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Βρυξέλλες, 13.1.2004 COM(2004) 2 τελικό

  2004/0001 (COD)

  Πρόταση

  ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά

  (υποβάλλεται από την Επιτροπή)

  [SEC(2004) 21]

 • EL EL

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4

  1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 7

  2. ΠΛΑΙΣΙΟ 8

  3. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 10

  α) Μια οδηγία πλαίσιο 10

  β) Ένας συνδυασμός μεθόδων ρύθμισης 11

  γ) Συντονισμός των διαδικασιών εκσυγχρονισμού 12

  δ) Μια δυναμική προσέγγιση 13

  ε) Ένα πλαίσιο που διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες 14

  4. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15

  5. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 15

  6. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 21

  α) Νομική βάση και επιλογή του μέσου 21

  β) Επικουρικότητα 21

  γ) Αναλογικότητα 22

  7. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 23

  α) Ποιες δραστηριότητες καλύπτονται από την οδηγία (άρθρα 2 και 4); 23

  β) Γιατί να εξαιρεθούν ορισμένες υπηρεσίες ή ορισμένοι τομείς από το πεδίο εφαρμογή ς της οδηγίας (άρθρο 2); 24

  γ) Τι σημαίνει «ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης» (άρθρο 6); 25

  δ) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων που πρέπει να καταργηθούν (άρθρ ο 14) και των απαιτήσεων που πρέπει να αξιολογηθούν (άρθρο 15); 25

  ε) Σε τι συνίσταται η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης (άρθρα 9, 15, 30 και 41); 26

  στ) Πώς συνδέεται η εφαρμογή των άρθρων 14, 15 και 16 της οδηγίας και ο ρόλος του θ εματοφύλακα της συνθήκης που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει; 27

  ζ) Οι απαιτήσεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 14 ή στο άρθρο 15 θεωρούνται ότι εί ναι σύμφωνες με την ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 43 της σ υνθήκης; 27

  η) Για ποιο λόγο υπάρχει τμήμα ειδικά αφιερωμένο στα δικαιώματα των αποδεκτών τω ν υπηρεσιών (κεφάλαιο ΙΙΙ, τμήμα 2); 27

 • 4

  θ) Για ποιο λόγο ρυθμίζεται το ζήτημα της απόσπασης εργαζομένων από τρίτες χώρες (άρθρο 25); 29

  ι) Γιατί η αρχή της χώρας καταγωγής δεν εφαρμόζεται σε ορισμένους τομείς ή δραστη ριότητες (άρθρο 17); 29

 • EL EL

  1 «Μια στρατηγική για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών». Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο κ αι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. COM(2000) 888 τελικό της 29ης Δεκεμβρίου 2000.

  2 «Η κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών». Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρ ωπαϊκό Κοινοβούλιο. COM(2002) 441 τελικό της 30ής Ιουλίου 2002.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  1. Η παρούσα πρόταση οδηγίας εντάσσεται στη διαδικασία οικονομικών μεταρρυθμίσε ων που εξήγγειλε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας για τη μεταμόρφωση τ ης ΕΕ, με ορίζοντα το 2010, στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γν ώσης παγκοσμίως. Η υλοποίηση του στόχου αυτού καθιστά, όντως, αναγκαία την επ ίτευξη μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς των υπηρεσιών. Το σημαντικό δυναμικ ό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί πλήρως μέχρι τώρα λόγω πολυάριθμων εμποδίων1 που παρακωλύουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών στην εσωτερι κή αγορά. Η παρούσα πρόταση αποτελεί μέρος της στρατηγικής που υιοθέτησε η Επ ιτροπή για την κατάργηση των εμποδίων αυτών και αποτελεί συνέχεια της έκθεσης σ χετικά με την κατάσταση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών2 που αποκάλυψε το μέγ εθος και τη σοβαρότητά τους.

  2. Στόχος της πρότασης οδηγίας είναι η θέσπιση ενός νομικού πλαισίου που καταργεί τ α εμπόδια στην ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και το οποίο εγγυάται στους παρόχους, καθώς και στους αποδέκτες των υπηρεσιών, την αναγκαία ασφάλεια δικαί ου για την αποτελεσματική άσκηση των δύο αυτών θεμελιωδών ελευθεριών της συν θήκης. Η πρόταση καλύπτει μεγάλη ποικιλία οικονομικών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και εφα ρμόζεται μόνο στους παρόχους που είναι εγκατεστημένοι σ' ένα κράτος μέλος.

  3. Για την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη εγκατάσταση, η πρόταση προβλέπε ι:

  - μέτρα διοικητικής απλούστευσης και ιδίως τη δημιουργία ενιαίων κέντρων εξ υπηρέτησης όπου ένας πάροχος υπηρεσιών μπορεί να ολοκληρώνει τις διοικη τικές διαδικασίες σχετικά με τη δραστηριότητά του, καθώς και την υποχρέωση να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα∙

  - ορισμένες αρχές τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα συστήματα αδειοδότηση ς που επιβάλλονται στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, και ιδίως τις προ ϋποθέσεις και τις διαδικασίες χορήγησης άδειας∙

  - την απαγόρευση ορισμένων νομικών απαιτήσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα πε ριοριστικές και ενδέχεται να υπάρχουν ακόμα στις νομοθεσίες ορισμένων κρα τών μελών∙

  - την υποχρέωση αξιολόγησης της συμβατότητας ορισμένων άλλων νομικών α παιτήσεων με τους όρους που καθορίζονται στην οδηγία, ιδίως όσον αφορά τ ην αναλογικότητα.

  4. Για την κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών η πρότ

 • 6

  αση προβλέπει:

  - την αρχή της χώρας καταγωγής σύμφωνα με την οποία ο πάροχος υπάγεται μ όνο στο δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος και τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζουν τις υπηρεσίες ενός παρόχου εγκατεστημένου σ' ένα άλλο κράτος μέλος. Η αρχή αυτή συνοδεύεται από παρεκκλίσεις γενικές, μετα βατικές, ή για μεμονωμένες περιπτώσεις∙

  - το δικαίωμα των αποδεκτών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες άλλων κρατών μελ ών χωρίς να παρεμποδίζονται από περιοριστικά μέτρα εκ μέρους της χώρας