COM COM(2006)0601 el - European ... EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of COM COM(2006)0601 el - European ... EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

 • EL EL

  EL

 • EL EL

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Βρυξέλλες, 20.10.2006 COM(2006) 601 τελικό

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκ ής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής

  {SEC(2006)1307}

 • EL 3 EL

  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ.

 • EL 4 EL

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

  1.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 4

  1.2. ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ε 5

  2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 6

  2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6

  2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 7

  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ 10

  3.1. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 10

  3.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

  11

  3.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚ ΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 12

  4. ΕΥΝΟΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 12

  4.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΕ 12

  4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 13

  5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 14

  6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 15

 • EL 5 EL

  1 ΕΕ (ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1).

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚ Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

  Στρατηγική για την Αφρική: Μια περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της Ευρωπα ϊκής Ένωσης για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  1.1. Πλαίσιο δράσης

  Στις 20 Μαρτίου 2006, στην 11η σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τ ης Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη (IGAD), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέθεσε ένα αρχικό σχέδιο στρατηγικής για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη στην περιοχή το υ Κέρατος της Αφρικής. Η ανακοίνωση αυτή εκφράζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον και την πολ ιτική βούληση για επίτευξη σταθερότητας και αλληλεγγύης στην περιοχή και είναι το αποτέ λεσμα διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου που έλαβαν χώρα μέχρι τότε και στις οποίες συμμ ετείχαν όλες οι χώρες της IGAD, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι περιφερειακοί φορείς, ό πως ο Αραβικός Σύνδεσμος και η Αίγυπτος.

  Η ανακοίνωση αυτή βασίζεται σε δύο σημαντικές στρατηγικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την ΕΕ: την «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρ ατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στις 20 Δεκεμβ ρίου 20051, και την «Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής» που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβο ύλιο στις 15-16 Δεκεμβρίου 2005. Η πρώτη παρέχει ένα γενικό πλαίσιο πολιτικής που επικε ντρώνεται στην προσπάθεια για τη μείωση της φτώχειας και για την προώθηση της βιώσιμη ς ανάπτυξης με την εφαρμογή μιας συνολικής προσέγγισης που βασίζεται στην πρόληψη το υ ευάλωτου χαρακτήρα των κρατών, στην ενίσχυση της πρόληψης και επίλυσης των συγκρ ούσεων και στην εδραίωση της ειρήνης. Η δεύτερη υποστηρίζει την πολιτική της ΕΕ έναντι της Αφρικής επισημαίνοντας ότι «ζητήματα όπως ειρήνη και ασφάλεια, μετανάστευση, διασύ νδεση ή διαχείριση καταστροφών απαιτούν κυρίως απαντήσεις σε επίπεδο περιφέρειας ή ηπεί ρου» και τονίζοντας την ανάγκη για «ανάπτυξη μιας σφαιρικής προσέγγισης για την πρόληψη των συγκρούσεων, η οποία αποβλέπει στην ενσωμάτωση της πολιτικής και της δράσης στους τομείς της ασφάλειας, της ανάπτυξης και της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Η ΕΕ θα πρέπει σ υνεχώς να χρησιμοποιεί περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές και μέσα ανάπτυξης για την α ντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτιών συγκρούσεων.»

  Η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι θέματα σημαντικά και συμπληρωματικά. Χωρίς ασφάλεια και ειρήνη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας και χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη. Η βασική αυτή υπόθεση στην οποία στηρίζεται η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής εφαρμόζεται ιδί ως στην περιοχή του Κέρατος της Αφρικής. Το Κέρας της Αφρικής είναι μια από τις περιοχ ές που απειλούνται περισσότερο στον κόσμο από τις συγκρούσεις, καθώς και μια από τις φ τωχότερες. Η παρατεινόμενη κρίση στα σύνορα μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας, η κρίση π ου επικρατεί στη Σομαλία και οι συγκρούσεις στο Σουδάν και στη Βόρεια Ουγκάντα έχουν επιπτώσεις στη διαβίωση εκατομμυρίων ανθρώπων, γεγονός που απομακρύνει την περιοχή από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας.

 • EL 6 EL

  2 Στην παρούσα ανακοίνωση καθορίζεται ότι το Κέρας της Αφρικής περιλαμβάνει όλες τις χώρες IGAD: Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Ερυθραία, Κένυα, Σομαλία, Σουδάν, Ουγκάντα

  Με βάση αυτό το πλαίσιο δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα τη δημιουργία μιας «περιφερειακής πολιτικής εταιρικής σχέσης» με το Κέρας της Αφρικής2 που θα χρησιμ εύσει ως δοκιμή για την εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής. Ο κύριος στόχος της ανα κοίνωσης είναι να συμβάλει στη μείωση της αστάθειας της περιοχής, που είναι απαραίτητος όρος για την πραγματοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Παρουσιάζει μια σ φαιρική προσέγγιση για την πρόληψη των συγκρούσεων στο Κέρας της Αφρικής, αντιμετω πίζοντας βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα τις κύριες αιτίες αστάθειας, τόσο σε εθνικό όσ ο και σε περιφερειακό επίπεδο, και ενισχύοντας την περιφερειακή συνεργασία. Θα πρέπει ν α καθοδηγήσει την εξωτερική δράση της ΕΕ στην περιοχή και την διατύπωση των εγγράφω ν στρατηγι