β4 γιωργος χυτηρης

11
ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Transcript of β4 γιωργος χυτηρης

Page 1: β4 γιωργος χυτηρης

ΠΟΛΥΜΕΣΑΠΟΛΥΜΕΣΑ

Page 2: β4 γιωργος χυτηρης

Τι είναι τα ΠολυμέσαΤι είναι τα ΠολυμέσαΠολυμέσα είναι οι εφαρμογές που Πολυμέσα είναι οι εφαρμογές που

συνδυάζουν διάφορες μορφές συνδυάζουν διάφορες μορφές πληροφορίας, όπως πληροφορίας, όπως videovideo,, ήχο, εικόνα. ήχο, εικόνα.Συνδυάζονται οι πληροφορίες με μη Συνδυάζονται οι πληροφορίες με μη γραμμικό τρόπο.γραμμικό τρόπο.Ο χρήστης επιδρά στην ΕφαρμογήΟ χρήστης επιδρά στην Εφαρμογή. .

Page 3: β4 γιωργος χυτηρης

ΕΙΚΟΝΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΕΙΚΟΝΑ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑPixelPixel Ανάλυση της εικόνας :Ανάλυση της εικόνας : Είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων Είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων

μιας εικόνας σε κάθε διάσταση της.μιας εικόνας σε κάθε διάσταση της.

Page 4: β4 γιωργος χυτηρης

ΧΡΩΜΑΧΡΩΜΑΚάθε Κάθε pixel pixel έχει ένα μοναδικό χρώμα, που έχει ένα μοναδικό χρώμα, που

παράγεται από το συνδυασμό παράγεται από το συνδυασμό διαφορετικών τόνων των τριών βασικών διαφορετικών τόνων των τριών βασικών χρωμάτων (χρωμάτων (RGB) Red, Green , BlueRGB) Red, Green , Blue..

Page 5: β4 γιωργος χυτηρης

ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣΕίναι το πλήθος των διαφορετικών Είναι το πλήθος των διαφορετικών

χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για χρωμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία. να χρωματιστούν τα εικονοστοιχεία.

Π.χ Βάθος χρώματος 24Π.χ Βάθος χρώματος 24bitbit= 8= 8bit red+ bit red+ 8bit green+ 8bit blue.8bit green+ 8bit blue.

Page 6: β4 γιωργος χυτηρης

MEMEΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣΜέγεθος εικόνας σε Μέγεθος εικόνας σε bitebite. ( Ο οριζόντιος . ( Ο οριζόντιος

αριθμός αριθμός pixel x pixel x κάθετος αριθμός κάθετος αριθμός x x βάθος βάθος χρώματος.) χρώματος.) : 8 : 8

Page 7: β4 γιωργος χυτηρης

ΗΧΟΣΗΧΟΣΣτην κάρτα ήχου συνδέονται οι συσκευές Στην κάρτα ήχου συνδέονται οι συσκευές

αναπαραγωγής ήχου. αναπαραγωγής ήχου. π.χ μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά κ.τ.λ. π.χ μικρόφωνα, ηχεία, ακουστικά κ.τ.λ.

Η κάρτα ήχου μετατρέπει το αναλογικό Η κάρτα ήχου μετατρέπει το αναλογικό σήμα σε ψηφιακό και αντίστροφα.σήμα σε ψηφιακό και αντίστροφα.

Page 8: β4 γιωργος χυτηρης

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ--SAMPLINGSAMPLING

H H κάρτα ήχου παίρνει δείγμα (κάρτα ήχου παίρνει δείγμα (sample) sample) από το αναλογικό σήμα σε τακτά χρονικά από το αναλογικό σήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα, και το μετατρέπει σε ψηφιακό διαστήματα, και το μετατρέπει σε ψηφιακό και αντίστροφα. και αντίστροφα.

Page 9: β4 γιωργος χυτηρης

VIDEO-KINOYMEVIDEO-KINOYMEΝΗ ΝΗ ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ

Ένα Ένα video video είναι μια διαδοχική σειρά είναι μια διαδοχική σειρά φωτογραφιών, η οποίες απέχουν μεταξύ φωτογραφιών, η οποίες απέχουν μεταξύ τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου.τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου.

Η γρήγορη εναλλαγή τους μας Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης.δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Page 10: β4 γιωργος χυτηρης

KINOYMEKINOYMEΝΗ ΕΙΚΟΝΑΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Ένα Ένα video video είναι μια διαδοχική σειρά είναι μια διαδοχική σειρά

φωτογραφιών, η οποίες απέχουν μεταξύ φωτογραφιών, η οποίες απέχουν μεταξύ τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου.τους μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου.

Η γρήγορη εναλλαγή τους μας Η γρήγορη εναλλαγή τους μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης.δημιουργεί την ψευδαίσθηση της κίνησης.

Page 11: β4 γιωργος χυτηρης

ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΨΥΧΑΓΩΓΙΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝΠΟΛΙΤΩΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ