Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

38
Εργαζόμενοι σε ομάδες, Ανακαλύπτουμε και συγκρίνουμε ενδιαφέροντα στοιχεία, για να τα παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας, αξιοποιώ το Power Point Θα αναρτήσουμε την Παρουσίασή μας στο Wiki eΔημιουργοί για κάθε ενδιαφερόμενο… Ομήρου Ιλιάδα Β4 2013-2014 Ομήρου Ιλιάδα Β4 2013-2014

description

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Transcript of Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Page 1: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Εργαζόμενοι σε ομάδες,

Ανακαλύπτουμε και συγκρίνουμε

ενδιαφέροντα στοιχεία,

για να τα παρουσιάσουμε στους συμμαθητές μας, αξιοποιώντας

το Power Point

Θα αναρτήσουμε την Παρουσίασή μας

στο Wiki eΔημιουργοί για κάθε ενδιαφερόμενο…

Ομήρου Ιλιάδα Β4 2013-Ομήρου Ιλιάδα Β4 2013-20142014

Page 2: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

ΙΛΙΑΔΑ, Α 350-431αΙΛΙΑΔΑ, Α 350-431α

Β4Β42013-20142013-2014Σοφία ΧαντζήΣοφία Χαντζή

Page 3: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ• Η προσευχή (4-8)Η προσευχή (4-8)

• Ο Αχιλλέας (9-14)Ο Αχιλλέας (9-14)

• Η Θέτιδα (15-17)Η Θέτιδα (15-17)• Εικαστικές εκδοχές (18-23)Εικαστικές εκδοχές (18-23)

• Προοικονομία (24-27)Προοικονομία (24-27)

• Επιβράδυνση (28-34)Επιβράδυνση (28-34)

• Σταυρόλεξο (35-37)Σταυρόλεξο (35-37)

Page 4: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η προσευχή του Αχιλλέα Η προσευχή του Αχιλλέα μοιάζειμοιάζει με του Χρύσημε του Χρύση

Ο Αχιλλέας Ο Αχιλλέας

μόνοςμόνος στην ακρογιαλιάστην ακρογιαλιά

απλώνει τα χέρια απλώνει τα χέρια

και προσεύχεται στη και προσεύχεται στη Θέτιδα…Θέτιδα…

όπως όπως

Ο Χρύσης Ο Χρύσης

μόνοςμόνος στην ακρογιαλιάστην ακρογιαλιά

προσεύχεται στον προσεύχεται στον ΑπόλλωναΑπόλλωνα

Page 5: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η Η ηρεμίαηρεμία της της ακρογιαλιάς ακρογιαλιάς και η και η μοναξιά μοναξιά

ευνοούν την επαφή ευνοούν την επαφή με τους θεούςμε τους θεούς

Page 6: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η προσευχή του Αχιλλέα Η προσευχή του Αχιλλέα μοιάζειμοιάζει με με του Χρύσητου Χρύση

Ο Αχιλλέας ζητά την Ο Αχιλλέας ζητά την τιμωρία των Αχαιώντιμωρία των Αχαιών

με σκοπό την με σκοπό την αποκατάσταση της αποκατάσταση της

τιμήςτιμής του του

όπωςόπως

και ο Χρύσηςκαι ο Χρύσης

Page 7: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η προσευχή του Αχιλλέα Η προσευχή του Αχιλλέα διαφέρειδιαφέρει από του Χρύσηαπό του Χρύση

Ο Αχιλλέας Ο Αχιλλέας • απευθύνεταιαπευθύνεται

με με οικειότητα οικειότητα στη μητέρα του,στη μητέρα του,

σαν σαν «παραπονιάρικο» «παραπονιάρικο» παιδίπαιδί

• χρησιμοποιεί ως χρησιμοποιεί ως επιχείρημα τη επιχείρημα τη σύντομη σύντομη ζωήζωή του του,,

για να συγκινήσει για να συγκινήσει τητη μητέρα τουμητέρα του

Ο Χρύσης Ο Χρύσης ●● επικαλέσθηκε επικαλέσθηκε

με με επισημότηταεπισημότητα τον προστάτη Θεότον προστάτη Θεό

ως ως ευσεβής θνητόςευσεβής θνητός

●● θυμίζει τις θυμίζει τις ευσεβείς ευσεβείς προσφορέςπροσφορές του του,,

για ναγια να υποχρεώσει σε υποχρεώσει σε

ανταπόδοσηανταπόδοση το θεό το θεό

Page 8: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η προσευχή του Αχιλλέα Η προσευχή του Αχιλλέα διαφέρειδιαφέρει από του Χρύσηαπό του Χρύση

• Η ΘέτιδαΗ Θέτιδα εμφανίζεται απ’ εμφανίζεται απ’ τη θάλασσα, σε τη θάλασσα, σε νεφέλη και νεφέλη και συναντά τον συναντά τον Αχιλλέα Αχιλλέα (επιφάνεια)(επιφάνεια)

• Ο ΑπόλλωναςΟ Απόλλωνας αθώρητοςαθώρητος στον στον ΧρύσηΧρύση,, κατεβαίνει απ’ κατεβαίνει απ’ τον Όλυμπο τον Όλυμπο θυμωμένος και θυμωμένος και σπέρνει το σπέρνει το λοιμόλοιμό

Page 9: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ…Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ…

Page 10: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

• Ο Αχιλλέας εμφανίζεται Ο Αχιλλέας εμφανίζεται κλαμένοςκλαμένος στ’ ακρογιάλι, να στ’ ακρογιάλι, να δέεται στη μητέρα του δέεται στη μητέρα του μόνοςμόνος, κοιτάζοντας το , κοιτάζοντας το πέλαγος.πέλαγος.

•Απευθύνεται στη μητέρα Απευθύνεται στη μητέρα του του στεναχωρημένοςστεναχωρημένος γι’ γι’ αυτά που συνέβησαν, αυτά που συνέβησαν, έχοντας την ανάγκη να έχοντας την ανάγκη να τον στηρίξει. Νιώθει τον στηρίξει. Νιώθει αδικημένοςαδικημένος, γιατί του , γιατί του πήραν τη Βρισηίδα από πήραν τη Βρισηίδα από τα χέρια του .Νιώθει τα χέρια του .Νιώθει προσβεβλημένοςπροσβεβλημένος και και ατιμασμένοςατιμασμένος..

Page 11: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Το αίτημά τουΤο αίτημά του Αχιλλέα είναι να Αχιλλέα είναι να μεσολαβήσει η μεσολαβήσει η

Θέτιδα στον Δία, Θέτιδα στον Δία, ώστε να πάρει το ώστε να πάρει το

μέρος των μέρος των Τρώων, για Τρώων, για να να

τιμωρήσειτιμωρήσει τους τους Αχαιούς, Αχαιούς,

αδιαφορώντας για αδιαφορώντας για το καλό των το καλό των

συντρόφων του συντρόφων του

Page 12: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η παρουσία του Η παρουσία του Αχιλλέα Αχιλλέα στην στην

ακρογιαλιά είναι ακρογιαλιά είναι διαφορετικήδιαφορετική απ’ την απ’ την

εικόναεικόνα του στη του στη συνέλευση των συνέλευση των

ΑχαιώνΑχαιών

Page 13: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

●● Ο ΑχιλλέαςΟ Αχιλλέας τότε, με τότε, με αφορμή το λαφορμή το λooιμό που ιμό που ξέσπασε στο στρατό, ξέσπασε στο στρατό, συγκάλεσε συνέλευση και συγκάλεσε συνέλευση και αυτό δείχνει έναν αυτό δείχνει έναν άνθρωπο άνθρωπο δυναμικό,δυναμικό, που που νοιάζεται για τον στρατό νοιάζεται για τον στρατό του και του και θέλει το καλό θέλει το καλό όλων.όλων.

Αρχικά, έχει την Αρχικά, έχει την πρόθεση να λύσει το πρόθεση να λύσει το πρόβλημα και πρόβλημα και να να βοηθήσει τους βοηθήσει τους συντρόφουςσυντρόφους του. του.

Page 14: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

●● Στην αρχή ο Αχιλλέας Στην αρχή ο Αχιλλέας προσπαθεί με τα λόγια προσπαθεί με τα λόγια

και και επιχειρήματαεπιχειρήματα να να συνετίσει τον συνετίσει τον

Αγαμέμνονα για το Αγαμέμνονα για το μοίρασμα των δώρων, μοίρασμα των δώρων,

είναι είναι ήρεμος ήρεμος και και λογικόςλογικός προσπαθώντας προσπαθώντας να υποδείξει το σωστό.να υποδείξει το σωστό.

●● Στο τέλος όμως, Στο τέλος όμως, χάνει την ψυχραιμία χάνει την ψυχραιμία

του, θυμώνει , του, θυμώνει , παρασύρεται από το παρασύρεται από το συναίσθημα, γίνεται συναίσθημα, γίνεται

ανεξέλεγκτος ανεξέλεγκτος και και σταδιακά σταδιακά

παράλογος.παράλογος.

Page 15: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η ΘΕΤΙΔΑ…Η ΘΕΤΙΔΑ…

Page 16: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

……έχει έχει θεϊκές ιδιότητεςθεϊκές ιδιότητες, , αφού…αφού…

●● Κατοικεί στο Κατοικεί στο βάθος της βάθος της θάλασσαςθάλασσας

● ● Εμφανίζεται Εμφανίζεται μέσα σε νεφέλημέσα σε νεφέλη

●● ΣυναναστρέφεταΣυναναστρέφεται τους θεούς και ι τους θεούς και μπορεί να ανεβεί μπορεί να ανεβεί στον Όλυμποστον Όλυμπο

Page 17: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

……έχει έχει ανθρώπινα ανθρώπινα χαρακτηριστικά,χαρακτηριστικά, αφού αφού……

όπως κάθε μάνα…όπως κάθε μάνα…

• «τρέχει» να βοηθήσει «τρέχει» να βοηθήσει το παιδί τηςτο παιδί της

• ακούει τα ακούει τα προβλήματα του και προβλήματα του και το παρηγορείτο παρηγορεί

• πονάει και αγωνιά πονάει και αγωνιά μαζί τουμαζί του

• το υπερασπίζεται και το υπερασπίζεται και το στηρίζειτο στηρίζει

• του κάνει τα του κάνει τα «χατήρια»«χατήρια»

Page 19: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Λίγο πριν συναντηθούν ο Αχιλλέας με τη Λίγο πριν συναντηθούν ο Αχιλλέας με τη Θέτιδα...Θέτιδα...Η Θέτιδα έρχεται από τη θάλασσα, που είναι Η Θέτιδα έρχεται από τη θάλασσα, που είναι

φουρτουνιασμένη. φουρτουνιασμένη.

Δεν είναι μόνη της. Μια γυναικεία μορφή τη στηρίζει.Δεν είναι μόνη της. Μια γυναικεία μορφή τη στηρίζει.

Η έκφραση του προσώπου της προδίδει μεγάλη αγωνία. Η έκφραση του προσώπου της προδίδει μεγάλη αγωνία.

Αυτό φαίνεται και απ’ την κίνηση του σώματός τηςΑυτό φαίνεται και απ’ την κίνηση του σώματός της,, που προδίδει βιασύνη και αδημονία.που προδίδει βιασύνη και αδημονία.

Η στεριά διαχωρίζεται απ’ τη θάλασσα με μια αψίδα σα Η στεριά διαχωρίζεται απ’ τη θάλασσα με μια αψίδα σα να πρόκειται για δυο διαφορετικούς κόσμους.να πρόκειται για δυο διαφορετικούς κόσμους.

Page 20: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο Αχιλλέας έχει τη μορφή ενός ώριμου Ο Αχιλλέας έχει τη μορφή ενός ώριμου πολεμιστή ,φοράει τη στολή του και δείχνει μόνος πολεμιστή ,φοράει τη στολή του και δείχνει μόνος του να σκέπτεται χωρίς να έχει αντιληφθεί την του να σκέπτεται χωρίς να έχει αντιληφθεί την παρουσία της Θέτιδας.παρουσία της Θέτιδας.

Η έκφραση του προσώπου του δείχνει περίσκεψη Η έκφραση του προσώπου του δείχνει περίσκεψη και προβληματισμό παρά λύπη ή θυμό.και προβληματισμό παρά λύπη ή θυμό.

Το ακρογιάλι δεν είναι ένας τόπος ηρεμίας και χαλάρωσης Το ακρογιάλι δεν είναι ένας τόπος ηρεμίας και χαλάρωσης αλλά αντίθετα ένας τόπος που δημιουργεί ένταση αλλά αντίθετα ένας τόπος που δημιουργεί ένταση

Ο πίνακας είναι έγχρωμος και αυτό δίνει ζωντάνια και Ο πίνακας είναι έγχρωμος και αυτό δίνει ζωντάνια και κινητικότητα στην ατμόσφαιρακινητικότητα στην ατμόσφαιρα

Page 21: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

ΣχέδιοΣχέδιο του του Β. Β. GenelliGenelli, , 1840/1844 (αντίγραφο).1840/1844 (αντίγραφο).

Page 22: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Στη συνάντηση Αχιλλέα-Θέτιδας…Στη συνάντηση Αχιλλέα-Θέτιδας…

Τα δυο πρόσωπα, η Θέτιδα και ο Αχιλλέας, είναι Τα δυο πρόσωπα, η Θέτιδα και ο Αχιλλέας, είναι πολύ κοντά και φαίνονται να συνομιλούν.πολύ κοντά και φαίνονται να συνομιλούν.

Ο Αχιλλέας είναι γυμνός και μόνο η περικεφαλαία Ο Αχιλλέας είναι γυμνός και μόνο η περικεφαλαία δείχνει την ιδιότητά του ως πολεμιστή.δείχνει την ιδιότητά του ως πολεμιστή.

Κοιτά μακριά και η έκφρασή του δείχνει θλίψη.Κοιτά μακριά και η έκφρασή του δείχνει θλίψη.

Παρουσιάζεται σαν ένας απλός νέος άνθρωποςΠαρουσιάζεται σαν ένας απλός νέος άνθρωπος

Page 23: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η Θέτιδα τον χαϊδεύει στο πρόσωπο, η έκφρασή Η Θέτιδα τον χαϊδεύει στο πρόσωπο, η έκφρασή της δείχνει να τον συμπονά και να θέλει να τον της δείχνει να τον συμπονά και να θέλει να τον παρηγορήσει.παρηγορήσει.

Παρουσιάζεται σαν μια απλή γυναίκα χωρίς τίποτα Παρουσιάζεται σαν μια απλή γυναίκα χωρίς τίποτα να μαρτυρά την θεϊκή υπόστασή της να μαρτυρά την θεϊκή υπόστασή της

Το περιβάλλον είναι απροσδιόριστο αλλά Το περιβάλλον είναι απροσδιόριστο αλλά αναδύεται μια ηρεμία αναδύεται μια ηρεμία

Τα μέσα του καλλιτέχνη είναι λιτά κι έτσι τονίζεται Τα μέσα του καλλιτέχνη είναι λιτά κι έτσι τονίζεται η τρυφερή σχέση αγάπης των δύο μορφώνη τρυφερή σχέση αγάπης των δύο μορφών

Page 24: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο… Ο… σκηνοθέτηςσκηνοθέτης ΌμηροςΌμηρος

Προοικονομεί…Προοικονομεί…

Page 25: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο Δίας θα επιστρέψει σε δώδεκα ημέρες στον Όλυμπο (στ. 426)

Page 26: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Η Θέτιδα συναντά τον Δία ως ικέτιδα (στ.427-428)

Page 27: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο Αχιλλέας δεν θα ζήσει για πολύ (στ. 417- 419)

Page 28: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο… Ο… σκηνοθέτηςσκηνοθέτης ΌμηροςΌμηρος

ΕπιβραδύνειΕπιβραδύνει την εξέλιξη την εξέλιξη

Page 29: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Στ. 365 – 393: Ο Στ. 365 – 393: Ο ΑχιλλέαςΑχιλλέας διηγείται διηγείται ό,τι έχει προηγηθείό,τι έχει προηγηθεί

Page 30: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Έτσι.. «ξεσπάει» Έτσι.. «ξεσπάει» συναισθηματικάσυναισθηματικά

Page 31: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Στ. 397 – 407: Ιστορία συνομωσίας Στ. 397 – 407: Ιστορία συνομωσίας κατά του Δίακατά του Δία

Page 32: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Έτσι…ο Αχιλλέας «πιέζει» Έτσι…ο Αχιλλέας «πιέζει» τη Θέτιδατη Θέτιδα

Page 33: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Στ. 426: Στ. 426: Ο Δίας θα επιστρέψει σε δώδεκα ημέρες στον Όλυμπο

Page 34: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Ο… σκηνοθέτηςσκηνοθέτης Όμηρος Όμηρος προετοιμάζει τον ακροατή για κάτι

σημαντικό.

Τον αφήνει σε αναμονή προκαλώντας του

αδημονία.

Η ένταση που έχει προηγηθεί απαιτεί ένα

διάλειμμα ηρεμίας.

Page 35: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Α 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣΑ 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣCrosswordCrossword

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: : 55..Οι θεοί έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά Οι θεοί έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συμπεριφορά 1111..Μητέρα τουΜητέρα του ΑχιλλέαΑχιλλέα1212..Τυπικό θέμα (στ. Α 408)Τυπικό θέμα (στ. Α 408) 1313..Είναι επιδίωξη του ήρωα η κοινωνική …. Είναι επιδίωξη του ήρωα η κοινωνική …. 1414..Τυπικό επίθετο για τα Τυπικό επίθετο για τα κύματακύματα 1515..Είναι μεγάλη η αξία της στην ομηρικήΕίναι μεγάλη η αξία της στην ομηρική κοινωνίακοινωνία 1616..Συνωμότησε κατά του Δία Συνωμότησε κατά του Δία 1818..Τέτοιο θέμα είναι καιΤέτοιο θέμα είναι καιη προσευχή η προσευχή 2020..Είναι για τον Αγαμέμνονα ο Είναι για τον Αγαμέμνονα ο ΑχιλλέαςΑχιλλέας (στ. Α 177) (στ. Α 177) 2222..ΣταθερήΣταθερή επιδίωξη των ομηρικών επιδίωξη των ομηρικών ηρώων ηρώων 2626..Ήταν ο Χρύσης Ήταν ο Χρύσης 2277..Κι αυτή συνωμότησε κατά του Δία Κι αυτή συνωμότησε κατά του Δία 2828..Αποκαλείται ο Αχιλλέας από τηΑποκαλείται ο Αχιλλέας από τη ΘέτιδαΘέτιδα

Page 36: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Α 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣΑ 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣCrosswordCrossword

ΚΑΘΕΤΑ: 4.Γνωρίζει ο Αχιλλέας ότι είναι …. 1.Σ’ αυτήν στηρίζεται η σχέση θεών-ανθρώπων 21.Ήταν η Βρισηίδα για τον Αχιλλέα 2.Εκεί συναντήθηκαν Αχιλλέας-Θέτιδα 23.Πατρίδα του Αχιλλέα 6.Τυπικό επίθετο για τον Αχιλλέα 7.Του Αχιλλέα …. Είναι το θέμα της Ιλιάδας 17.Τυπικό επίθετο ηρώων 3.Ο ποιητής χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική στους στ. Α 365-393, 424-427 8.Αποκαλείται ο Αχιλλέας από την Θέτιδα 24.Ο ικέτης αγκαλιάζει τα …. αυτού που ικετεύει 25.Ακολουθεί την ύβρη 10.Ο Αχιλλέας απλώνοντας τα χέρια κάνει … στη Θέτιδα 9.Το διατυπώνει ο Αχιλλέας στους στ. Α 408-411 19.Ο μάντης των Αχαιών

Page 37: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

Α 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣΑ 350 - 431α Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ - ΘΕΤΙΔΑΣCrosswordCrossword

Page 38: Β4-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΧΙΛΛΕΑ-ΘΕΤΙΔΑΣ, Α350-431α

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 1ΟΜΑΔΑ 1ηη

Τασιούλας χρήστοςΤασιούλας χρήστοςΤασιούλα ΜαριλέναΤασιούλα ΜαριλέναΣταθοπούλου ΦανήΣταθοπούλου ΦανήΥφαντή Ελευθερία Υφαντή Ελευθερία Ψαλλίδη ΦανήΨαλλίδη Φανή

ΟΜΑΔΑ 3ΟΜΑΔΑ 3ηη

Ολίβια ΣτριχάζΣοφία ΤσικουρίδηΕιρήνη ΣωμαρίπαΙωάννα Τσικρικά

Ελευθερία Τσιτσοπούλου

ΟΜΑΔΑ 5ΟΜΑΔΑ 5ηη

Χαρίσης ΠαναγιώτηςΧαρίσης ΠαναγιώτηςΤσουκαλάς ΔημήτρηςΤσουκαλάς ΔημήτρηςΤιμολέων ΣαράντοςΤιμολέων ΣαράντοςΧατζηιορδάνου Χατζηιορδάνου

ΔημήτρηςΔημήτρης

ΟΜΑΔΑ 2ΟΜΑΔΑ 2ηη

Συναδινός ΠαναγιώτηςΣυναδινός ΠαναγιώτηςΤουφεκούλα ΝικολέτταΤουφεκούλα ΝικολέτταΤζαφάι ΛαμπρινήΤζαφάι Λαμπρινή

ΟΜΑΔΑ 4ΟΜΑΔΑ 4ηη

Σπυροπούλου ΜαρίαΣπυροπούλου ΜαρίαΤσικνάκη ΕμμανουέλαΤσικνάκη Εμμανουέλα

Τσιούστα ΙσιδώραΤσιούστα ΙσιδώραΦώσκολου ΜαντώΦώσκολου Μαντώ

ΟΜΑΔΑ 6ΟΜΑΔΑ 6ηη

Μάριος ΣτουρνάραςΜάριος ΣτουρνάραςΆγγελος ΤουραλιάςΆγγελος ΤουραλιάςΘοδωρής Θοδωρής

ΣταυρόπουλοςΣταυρόπουλοςΜάριος ΤσιργιώτηςΜάριος Τσιργιώτης