›•‍™›“™•£...

of 15

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ›•‍™›“™•£...

 • 8/17/2019 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ b Lykeioy

  1/15

  ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Να συνδυάσετε κατάλληλα τις λέξεις της στήλης Α΄ με τις συνώνυμες της στήλης Β΄:

    Α Β   ανυπέρβλητος αβεβαιότητα   απόβλητα αλληγορική διήγηση   α!ιβολ"α α#επέραστος   διαβ$λλ% απορρ"ατα

    παραβολή $ντρα

    περιβολή στολή

    περ"βολος συκο!αντ&

  '( )α βρε"τε τη σηασ"α της λέ#ης εβόλιος στο επόενο κε"ενο υπογρα"*οντας τη σ%στή ερηνε"α+

  , Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης συνεδριάζει κανονικά μία φορά το  μήνα μέσα στο πρτο δεκαήμερο! "υτόν το μήνα #α πρα$ματοποιη#εί και  μία εμβόλιμη συνεδρία στις %& του μηνός!- Η λέ#η εμβόλιμη σηα"νει+ α. υπο/ρε%τική για όλα τα έλη β. περιττή γ. πολ0 σηαντική δ. που παρεβ$λλεται κατ1 ε#α"ρεση σε ια κανονική σειρ$(

  2( 3οια ε"ναι η σηασ"α της λέ#ης προβολή στα επόενα κε"ενα+

  α. Η προβολή της ταιν"ας+ β. Η προβολή του προ4όντος από τα 5(5(Ε( γ. 3ροβολή του δε#ιο0 ποδιο0+ δ. 3ροβολή στον επιστηονικό κόσο του ε#%τερικο0(

  4. Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη  παρά!"!# τ#υ ρήματ#ς βάλλω$ σ%ν&ετ#υ με τις πρ#&έσεις ανά-, δια-, εν-, μετά-, παρά-, προ-, κατά-, συν-, υπό-:

  α. Αποκλε"στηκε από τους αγ&νες6 γιατ" έπαιρνε 77777777777 β. 8εν έδ%σε και$ σηασ"α στις κατηγορ"ες και στις 7777777((εις β$ρος του( γ. Ο ποπός του Κρατικο0 Στα9ο0 ε"/ε εγ$λη77777777

  δ. Ο γιατρός του συνέστησε νέα 9εραπε"α για να αντιετ%π"σει τα προβλήατα 777777( ε. Ο :ριστός καταδ"κασε την υποκρισ"α στην 777777(( του ;ελ&νου και του ( )α /ρησιοποιήσετε τρεις προτ$σεις /ρησιοποι&ντας αντ"στοι/α τις παρακ$τ% λέ#εις+ λει?υδρ"α6 ανελλιπ&ς6 παρ$λει?η(

  @( )α συνδυ$σετε κατ$λληλα τις λέ#εις της στήλης Α1 ε το κατ$λληλοουσιαστικό της στήλης A1+   Α Β

 • 8/17/2019 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ b Lykeioy

  2/15

    αναστέλλ% επιστολή   αποστέλλ% δαπ$νες   καταστέλλ% περιπτ&σεις   περιστέλλ% σ&ατα   συστέλλοαι εργασ"ες   αντιδιαστέλλ% επαν$σταση

  B( )α συπληρ&σετε τα κεν$ ε την κατ$λληλη λέ#η από αυτές που δ"νονται σε παρέν9εση+

  α. 8εν ε"/ε 7777777( Cπαρ$9εση6 αν$9εση6 δι$9εση. να διασκεδ$σει από?ε( β. 8εν αντέδρασαν και ε $!ησαν 7777777(Cέν9ετο6 έκ9ετο6 αντ"9ετο. στις κατηγορ"ες τ%ν ανταγ%νιστ&ν ου( γ. Ο 777777Cδια9έτης6 κατα9έτης6 συν9έτης. όρισε αυτο0ς κληρονόους του( δ. 3ολλ$ 777777 Cαπο9έατα6 εκ9έατα6 επι9έατα. υπ$ρ/ουν στις προσό?εις τ%ν επορικ&ν καταστη$τ%ν( ε. Η ορ9ογρα!"α ε"ναι77777( C9εατικό6 9εελιακό6 ανα9ηατικό. στοι/ε"ο

  της γλ&σσας(στ. Οι $ρτυρες 777777(Cε#έ9εσαν6 κατέ9εσαν6 προσέ9εσαν. υπέρ του κατηγορουένου(

  '. Να κατατάξετε σε (ε%!η αντ"ν%μ"ν τις λέξεις:

    ανεκτός ετα!ορικός   α#ιόπιστος α!ερέγγυος   $προικη δι$!ορος   ασήαντος εισ!ορ$   ατέλεια ενδια!έρ%ν   κυριολεκτικός ανυπό!ορος   όοιος πολ0!ερνη

  D( )α αντικαταστήσετε τις υπογραισένες λέ#εις ε συν&νυ$ τους+

  α. Οι 3έρσες επι/ε"ρησαν τρεις !ορές να υποδουλ&σουν την Ελλ$δα( β. 3ήρε εντολή να επιστρέ?ει εσπευσένα στη ον$δα του( γ. Eλ9ε6 για να διευ9ετήσει κ$ποιες επε"γουσες υπο9έσεις του( δ. ;ο γραπτό του ήταν γε$το από σολοικισο0ς(

  FG( )α σ/ηατ"σετε τρεις προτ$σεις /ρησιοποι&ντας αντ"στοι/α τις λέ#εις+ έντα#η6 τακτικός6 προτ$σσ%(

  11. Να συνδυάσετε τις λέξεις της α΄ και β΄ στήλης:

  ανέκδοτος πρ$#η ανεπ"δοτος ταρα#"ας ανένδοτος βιβλ"ο ανανταπόδοτος τηλεγρ$!ηα ασ0δοτος αγ&νας προδοτικός !ιλο#εν"α

  F'( )α σ/ηατ"σετε τρεις προτ$σεις /ρησιοποι&ντας στην πρ&τη τη λέ#η αποδ"δ%6 στη δε0τερη τη λέ#η επιδότηση και στην τρ"τη τη λέ#η δ%ροδοκ"α(

  F2( )α συνδυ$σετε κ$9ε λέ#η της α1 στήλης ε την κατ$λληλη λέ#η από τη β1

 • 8/17/2019 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ b Lykeioy

  3/15

  στήλη+

    α΄ β΄ ιατρικός συνε"δηση κυκλαδικός δια!ορ$ υ?ηλός ειδικότητα

  ειδοποιός ειδ&λια ιστορικός ιδανικ$ η9ικός υ9ιστόρηα βυ*αντινός υπ$λληλος βουκολικός ειδησεογρα!"α ευσυνε"δητος ειδ0λλια πολιτικός ιστοριογρα!"α

  14. Να επιλέξετε τη σ"στή σημασ)α της λέξης κυκλών#ντας τ# αντ)στ#ι*# !ράμμα:

    1. ελλο/ε0% α( !%λι$*%   β( απειλ&   +. καταιγισός α( βρο/ή H καταιγ"δα 

  β( πυκνή ρ"?η βλη$τ%ν

    ,. πλασατικός α( εικονικός H ?ε0τικος   β( αλη9ινός   4. κορεσός α( υπερπλήρ%ση   β( α/ορτασι$   -. ευτελ"*% α( ?ευτ"*% I διαβρ&ν% την

  ποιότητα   β( αναβα9"*%   . ευ!υολόγηα α( ε#υπν$δα   β( %ρολογ"α   /. !εν$κη α( περο0κα Cτ!( απ$τη.   β( ε!ε0ρηα

  1-. Να αντιστ#ι*)σετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β$ ώστε να δημι#υρ!η%ν (ε%!η αντ)&ετ"ν ενν#ιών:   Α A   α( α!ιλοκέρδεια F( συ!έρον   β( ανιδιοτέλεια '( απληστ"α   γ( αυτ$ρκεια 2( ευ/έρεια

    δ( δυσ/έρεια J( ανα*ήτηση κέρδους   ε( ανα*ήτηση οορ!ι$ς >( τσιγγουνι$   στ( γενναιοδ%ρ"α @( /ρησιο9ηρ"α

  1. Να αντιστ#ι*)σετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β$ ώστε να δημι#υρ!η%ν αντ"ν%μ"ν:   Α A   α( αδρανοποι& F( δυσνόητος   β( εικονικός '( ουσιαστικός   γ( δεσε0οαι 2( !αινοενικός   δ( ε0πεπτος J( 9έτ% σε κ"νηση   ε( επι!ανειακός >( απαγκιστρ&νοαι

  1/. Να συμπληρώσετε τα κενά της ακόλ#υ&ης παρα!ρά0#υ με τις

 • 8/17/2019 ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ b Lykeioy

  4/15

  παρακάτ" λέξεις$ α0#% τις τ#π#&ετήσετε σε σ"στή σειρά και στ# σ"στό τ%π#: κατάρτιση, ισηγορία, αυταπόδεικτος, αμείλικτος, μισαλλόδοξος, αυτονόητος, προωθητικός.

  7Η συβολή του διαλόγου στην ε0ρεση της αλή9ειας ε"ναι εγ$λη και ανα!ισβήτητη( Κανένας !ραγός δεν πορε" να αντέ#ει τον777777((

  ανταγ%νισό ,9έσης- και ,αντ"9εσης-( 3ροκαταλή?εις6 δογατικές και 777777((9έσεις6 σκοπιότητες αποκαλ0πτονται 777777((από την πιο πειστική ερηνε"α( Η διε#αγ%γή ενός καλο0 διαλόγου προKπο9έτει πνευατική 777777((τ%ν διαλεγοέν%ν6 κριτική ικανότητα6 ελευ9ερ"α σκέ?ης και το δικα"%α της777777(( ( ;α στοι/ε"α αυτ$ αντ"9ετα ε 777777((αλή9ειες και777777(( συπερ$σατα(

  1'. Να βρε)τε την ετυμ#