ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 2

45
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΕΓΜΑ. Ο μέγιστος αριθμός αλυσίδων σε ένα πλέγμα είναι το γινόμενο του αριθμού των ειδών σε κάθε τροφικό επίπεδο ενώ ο ελάχιστος είναι ίσος με τον αριθμό των ειδών του επιπέδου με τα περισσότερα είδη. Ο μέγιστος αριθμός αλυσίδων είναι όλες οι δυνατές σχέσεις μεταξύ των ειδών ενός πλέγματος (θεωρούμε ότι οι οργανισμοί ενός επιπέδου τρέφονται μόνο με οργανισμούς του αμέσως κατώτερου επιπέδου και τρώγονται μόνο από οργανισμούς του αμέσως ανώτερου τροφικού επιπέδου, δηλαδή ένας καταναλωτής 2 ης τάξης θα τρέφεται μόνο με οργανισμούς 1 ης τάξης και θα τρώγεται μόνο από οργανισμούς 3 ης τάξης)ενώ ο ελάχιστος είναι ο αριθμός των αλυσίδων που προκύπτει αν θεωρήσουμε ότι ο καταναλωτής κάθε επιπέδου συμμετέχει σε μία μόνο τροφική αλυσίδα. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1.Να βρεθεί ο μέγιστος και ο ελάχιστος αριθμός τροφικών αλυσίδων που μπορούν θεωρητικά να αναπτυχθούν μεταξύ των οργανισμών ενός οικοσυστήματος, στο οποίο υπάρχουν 5 είδη παραγωγών, 3 είδη καταναλωτών πρώτης τάξης, 3 είδη καταναλωτών δεύτερης τάξης και 3 είδη καταναλωτών τρίτης τάξης. Αφού αιτιολογήσετε ότι ο μέγιστος αριθμός αλυσίδων είναι όλες οι δυνατές σχέσεις μεταξύ των ειδών ενός πλέγματος (θεωρούμε ότι οι οργανισμοί ενός επιπέδου τρέφονται μόνο με οργανισμούς του αμέσως κατώτερου επιπέδου και τρώγονται μόνο από οργανισμούς του αμέσως ανώτερου τροφικού επιπέδου, δηλαδή ένας καταναλωτής 2 ης τάξης θα τρέφεται μόνο με οργανισμούς 1 ης τάξης και θα τρώγεται μόνο από οργανισμούς 3 ης τάξης) ενώ ο ελάχιστος είναι ο αριθμός των αλυσίδων που 1

description

Βιολογία γενικής παιδείας

Transcript of ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 2

1. . . ( , qq2 1 3) q q q . 1. qq, 5 q , 3 q q q, 3 q q q 3 q q q.Aq ( , qq2 1 3 ) q q q M 5 x 3 x 3 x 2 90 E 5 2.Z q 4 420 7.H q q 5 q q q, 3 q q q q .A , 7 .1 N .1M 7 x 5 x N x 3 420 105 x N N 4 . A q q q q .A q q . 1.Z q q :A. qq q : , , .B.A q q q , qq - qq q q, q.A. .L:4 4 qK()A()M 4 LKq()4LPXLLq2AK q LL A , q ALq L L qA LX L T , q ALq L X L T , q L:A LH , q ALq LA , q 4:AK q LL4 T , q ALq L L4qA LX L q P4T , q ALq L X L q P4H , q B.A ( q q).A O q . H q q. 2. q q. q q . A A 10 A, q 10.Aq A 90 (q q, 3 , , ) q10. T , q 10, q 90q(qq, , , ) 10 10 10, q 100. A q q 1000 q 90. T 10 q 101000100 = 100 . T 100 q 90. T 10 100 , q 10 , q . T 10 q . Aq 10.T . H 10 .A!"#$%&!'$()*!+#+!,$ ,))'$-&! &! $ 1. *) *!"#$%&! '$()* !+#+!,$+$//+/0)12$%&! &! $ 1..I :K 90().Aq A 10 90 A, q 910.A , ( ) q q .L q . A q A (q ) , q qq(q A KJ q kg , 90 A 10 A q 10 (q -3404 45 ")$&125 $% ). A X, q X 4 -3404 45 ")$&125 $%. Aq A , 90 A 10 A . Aq X10= Y q q . H.. 60 q 40 q . L`q 4q q q: A X q q 0,6X 0,4X . I .A (q ) 10 q , 6X 4X 40X . A q 46X. L q q:Y q q, q q ,q q ().L` . 1.A q 300KJ 5 KJ :L300 KJ5 KJL100XX 100 5300A q ..q500 KJ 2 KJ L500KJ 2KJ L100X6,67.7,752.A q (1.000 kg ( 200 kg) L 1.000kg 200kgL 100XA q (1.000 kg ( 5 kg) L 1.000kg5kgL 100X3.A 500 kg 1 kg, 300 kg q q 199 kg q L 500 kg 1kgL 100 XL 500 kg 300kgL 100 XL 500 kg 199kgL 100 X 1. q q-q q q.1.2. 3.4. A . H q q 3.H , . T . H q 1.H (1 ) . A 2.T 4 . 62.Tq q :,q, q, () . q q , q q q. H H 3.Z q q q . H , q q q q qq;H q. A , q A. Aq q q AA BF7 . Aq B. A q q I q q .I, . A q (Y q . L` q q ). .4.Z q, , .) q q q )Aq510 kg q )Aq 1010 KJ q ;)Hq (KJ) 1Kg ;) )A () 10 .T (0$ !"#$%&! ,))'$-&! &! $ 1.).A 10 , q51010100 410kg.H 10 41010100 310 kg.A 210kg.)A 1010 KJ ( X) 10 X 1010KJ. Aq X 10 1010 .AX101001010 qX1101010 X101010 X1110 KJ.Aq 0$*!"#$%&!!+#+!,$+$//+/0)12$%&!&!1..T: 1210KJ 1310KJ.)H 1kg q: A :L 310kg 1110 KJL1 kg KJA 11310 110 810KJ/kg M q q .85.Z40 . K, , 400 g 20 g.) q q )Hq q ;)H ;)Hq KJ , 1 kg 21.000 KJ;) q, .))A 40 400 g q 40 400 16000gq16kg.A 160kg(0$*!"#$%&!!+#+!,$+$//+/0)12$%&!&!1.) 1600 kg.)E . A 1 20 g X 160 kg q 160.000 gq X 160.00020 8.000 )Bq 1600 kg, 160 kg 16 Kg.A 1 kg 21.000 KJ 16Kg X KJX 16 21.000 336.000 KJA 3.360.000KJ 33.600.000KJ. ) H H H 6.Z q 3 q q.A 105 10 KJ, q 63 10 KJ 59 10 KJ. q q , q qq q q q .H q, q . A q 90` , 4080001336.0003.360.00033.600.000 1600160169qq.T90qq.T10 q. Aq q , q , 10q q 90 q.1 :H 105 10 KJ . H 10 105 10 q 105 10 10100 45 10 KJ. H q 90 105 10 q 105 10 90100445 10 KJ.I :H 63 10 KJ.A 10 q . 1 X . T 63 10 10 X. Aq 63 10 X10100 X63 10 1001073 10 KJ. H q 90 q , q 90 73 10 . A 1 q 173 10 90100627 10 KJ.I :H q 59 10 KJ. H q 90 q . A A 59 10 90 A. A59 10 A90100 A59 10 10090610 KJ.H 10 . A6 51010 10100 =KJ7.A q q : q. A q 5.000 tn, :) q q q q q , q 2,5kg,)q, q 40KJ/kg.)A 5.000 tn 10 ,0$ !"#$%&! 8 ,))'$-&! &! 1.. A 500 tn,50tn, 5tn 0,5tnq500kg. E10q 1 2,5 kg 500 kg. 1 X .T 1 2,5 kg T X500 kgX 5002,5 200 .)1 40 KJ q . A q q *!"#$5+$//+/0)12$%&! &! 1.. 1 40 KJ/kg. O 500kg. A1kg 40KJ 500kg X KJX5004020.000KJ. Aq 20.000KJ . A 10 200.000.000 KJ.8.Z q qq q q: E 30.000 kgH45 kgH 200.000 kgM 300 kgH 3.000 kg) q q q ) q q ) q , q . )E , q , ...A . I 10 .A,q... T , , , . 11))T :A : 200.000 kg 30.000 kg 100A A 30.000 1000,15200.000=A 3.000 10030.00010T 300 1003.00010T 45 10030015A () L 200.000 kg 45kgL 100 BB 45 1000, 0225200.000=9.M q 5 . q qq q q q qq 5 11.111 KJ.H 10 . E .1 X . A q q 10 q X. A A 10 A X.Aq A10100X A10Xq 10X.B *!"#$%&!+$//+/0)12$%&! &! 1.. H 100X ( 300 kg3.000 kg30.000 kg200.000 kg45 kg E HM H H 12 10X, q q 100X), 1.000X 10.000X. H q 11.111KJ. AqX10X100X1.000X10.000X11.111 11.111X11.111 X1KJ.H 10.000 KJA 1000 KJT 100 KJT 10 KJH 1 KJ11.O q q qq78 10kg. Hq q q q qq q 5 ;78 10 kg q 68 10 kg( 10 ) .1 78 10 kgT 88 10 kg(0$ *!"#$%&! +$//+/0)12$%&! &!1.)T 98 10 kg T , q 108 10 kg 12.Z q 3, q 1.000 kg. A qq q q q 30%, qq;(q 8.000 kg)3 . A 4. A ()1.000kg, 10.000kg(0$ *!"#$%&! +$//+/0)12$%&! &! 1.), 100.000 kg 1.000.000 kg.A 30, q 70, 1.000.000 70100700.000 kgA 70.000 kg 7.000kg. O q . H , 8.000 kg. T 7.000 kg 8.000 kg 13 . T, q, 2 , 3.13.Zq q : q , q q 59 10 . :)Tq qq ) A q.)H q . H 90 .Aq , A 90 (, qq) 10 , .T 59 10 90 A. A 59 10 90100 AA59 10 10090610 KJ.E 710KJ(0$*!"#$%&! +$//+/0)12$%&! &! 1.).)H 710 KJ. A 90 710 10 . A 7109010069 10 KJ14.Mq 4. A q q 9.999KJ, q q .AX (4 ) q 10X ( 9). A q 10X 90, q 9X X. A 9X. H 10X q (4 -3404 ")$&125 !#)$ 1.9 45 !:';!)5 +$% +#'!) : !+#+!,$ + $ +'$4;$-&!$ //1 *) %+$% +!'1!) 0$ !+&!$ '$()* !+#+!,$ 0 '$(