ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ.

46
ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ 2012 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ [ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ BY EXLIBRIS

description

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Transcript of ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ.

Page 1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ ΜΕΤΑΞΑΣ

2012

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

[ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

B Y E X L I B R I S

By exlibris Σελίδα 2

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

By exlibris Σελίδα 3

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοmicroικές Έννοιες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηmicroες έννοιες Σ Λ 2 Το αυτοκίνητο microιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό αγαθό Σ Λ 3 Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό Σ Λ 4 Η έννοια της αγοράς περιλαmicroβάνει και τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microια αγοραπωλησία Σ Λ 5 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων

τότε ορισmicroένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται Σ Λ 6 Ο συνδυασmicroός που αντιστοιχεί σε ένα σηmicroείο πάνω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι

ανέφικτος Σ Λ 7 Ο καταmicroερισmicroός των έργων δηmicroιουργεί microόνο προβλήmicroατα σε microια οικονοmicroία Σ Λ 8 Οι ροές που εmicroφανίζονται στο οικονοmicroικό κύκλωmicroα έχουν πάντοτε το ίδιο microέγεθος Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι

α) όλα τα διαρκή αγαθά β) όλα τα καταναλωτά αγαθά γ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά δ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται για την άmicroεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου

2 Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτά αγαθό α) Το ηλεκτρικό ρεύmicroα

β) Το βιβλίο

γ) Το τραπέζι

δ) Το αυτοκίνητο

3 Η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισmicroό microιας οικονοmicroίας β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών microιας οικονοmicroίας γ) το βαθmicroό ανάπτυξης microιας οικονοmicroίας

By exlibris Σελίδα 4

δ) κανένα από τα παραπάνω

4 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων τότε συνεπάγεται α) ότι η οικονοmicroία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά β) ότι η οικονοmicroία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά γ) ότι η οικονοmicroία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές

δ) κανένα από τα παραπάνω

5 Ένα από τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων είναι ότι α) τα νοικοκυριά παράγουν microόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν β) η εργασία κάθε ατόmicroου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων microελών της κοινωνίας γ) κάθε άτοmicroο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει δ) κάθε άτοmicroο microπορεί να απασχοληθεί εκεί που microπορεί να αποδώσει περισσότερο

6 Το βασικό οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε χώρας είναι α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοmicroένων β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών δ) η ελλιπής ενηmicroέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλωτών

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 χρήmicroα έδαφος κεφάλαιο προϊόν

Ο συντελεστής περιλαmicroβάνει όλα ταπου χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων

2 σύστηmicroα άτοmicroο αγαθό πρόβληmicroα

Το οικονοmicroικό κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει microεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισmicroένου όγκου των που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών

3 κύκλωmicroα είδος σύνολο πλεόνασmicroα

Ο όρος οικονοmicroικό χαρακτηρίζει το των σχέσεων που δηmicroιουργούνται microεταξύ των βασικών microονάδων ενός οικονοmicroικού συστήmicroατος

4 άτοmicroο κύκλωmicroα αποτέλεσmicroα αγαθό

Κάθε οικονοmicroικό είναι παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιmicroοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής

By exlibris Σελίδα 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ bullΕρωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήmicroατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήmicroατα που microελετά η Πολιτική Οικονοmicroία 2 Τι είναι οικονοmicroικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά 3 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται τα οικονοmicroικά αγαθά 4 Τι είναι αγορά 5 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού 6 Ποιες είναι οι οικονοmicroικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά microε τη χρησιmicroοποίηση του

εισοδήmicroατος του Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις 7 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός της επιχείρησης 8 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός των εργατικών σωmicroατείων 9 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους

10 Τι σηmicroαίνει παραγωγική διαδικασία 11 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαmicroβάνει η κάθε

κατηγορία 12 Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 13 Τι σηmicroαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας 14 Τι είναι καταmicroερισmicroός των έργων ή της εργασίας 15 Ποια είναι τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων 16 Τι είναι χρήmicroα 17 Ποιες ροές εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος 18 Ποιο είναι το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχεδιάστε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων microιας υποθετικής οικονοmicroίας και ερmicroηνεύστε το διάγραmicromicroα

2 Περιγράψτε τις ροές αγαθών παραγωγικών συντελεστών και χρήmicroατος που εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος

3 Εξηγήστε γιατί ο καταmicroερισmicroός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής 4 Έστω ότι microια οικονοmicroία παράγει microόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας όλους τους παραγωγικούς

συντελεστές microε την υπάρχουσα τεχνολογία Οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Συνδυασmicroός παραγωγής

Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος)

Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος)

Α 0 40 Β 80 30 Γ 150 20 ∆ 210 10 Ε 260 0

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 2: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 2

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

By exlibris Σελίδα 3

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοmicroικές Έννοιες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηmicroες έννοιες Σ Λ 2 Το αυτοκίνητο microιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό αγαθό Σ Λ 3 Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό Σ Λ 4 Η έννοια της αγοράς περιλαmicroβάνει και τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microια αγοραπωλησία Σ Λ 5 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων

τότε ορισmicroένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται Σ Λ 6 Ο συνδυασmicroός που αντιστοιχεί σε ένα σηmicroείο πάνω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι

ανέφικτος Σ Λ 7 Ο καταmicroερισmicroός των έργων δηmicroιουργεί microόνο προβλήmicroατα σε microια οικονοmicroία Σ Λ 8 Οι ροές που εmicroφανίζονται στο οικονοmicroικό κύκλωmicroα έχουν πάντοτε το ίδιο microέγεθος Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι

α) όλα τα διαρκή αγαθά β) όλα τα καταναλωτά αγαθά γ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά δ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται για την άmicroεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου

2 Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτά αγαθό α) Το ηλεκτρικό ρεύmicroα

β) Το βιβλίο

γ) Το τραπέζι

δ) Το αυτοκίνητο

3 Η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισmicroό microιας οικονοmicroίας β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών microιας οικονοmicroίας γ) το βαθmicroό ανάπτυξης microιας οικονοmicroίας

By exlibris Σελίδα 4

δ) κανένα από τα παραπάνω

4 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων τότε συνεπάγεται α) ότι η οικονοmicroία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά β) ότι η οικονοmicroία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά γ) ότι η οικονοmicroία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές

δ) κανένα από τα παραπάνω

5 Ένα από τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων είναι ότι α) τα νοικοκυριά παράγουν microόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν β) η εργασία κάθε ατόmicroου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων microελών της κοινωνίας γ) κάθε άτοmicroο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει δ) κάθε άτοmicroο microπορεί να απασχοληθεί εκεί που microπορεί να αποδώσει περισσότερο

6 Το βασικό οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε χώρας είναι α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοmicroένων β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών δ) η ελλιπής ενηmicroέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλωτών

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 χρήmicroα έδαφος κεφάλαιο προϊόν

Ο συντελεστής περιλαmicroβάνει όλα ταπου χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων

2 σύστηmicroα άτοmicroο αγαθό πρόβληmicroα

Το οικονοmicroικό κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει microεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισmicroένου όγκου των που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών

3 κύκλωmicroα είδος σύνολο πλεόνασmicroα

Ο όρος οικονοmicroικό χαρακτηρίζει το των σχέσεων που δηmicroιουργούνται microεταξύ των βασικών microονάδων ενός οικονοmicroικού συστήmicroατος

4 άτοmicroο κύκλωmicroα αποτέλεσmicroα αγαθό

Κάθε οικονοmicroικό είναι παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιmicroοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής

By exlibris Σελίδα 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ bullΕρωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήmicroατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήmicroατα που microελετά η Πολιτική Οικονοmicroία 2 Τι είναι οικονοmicroικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά 3 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται τα οικονοmicroικά αγαθά 4 Τι είναι αγορά 5 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού 6 Ποιες είναι οι οικονοmicroικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά microε τη χρησιmicroοποίηση του

εισοδήmicroατος του Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις 7 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός της επιχείρησης 8 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός των εργατικών σωmicroατείων 9 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους

10 Τι σηmicroαίνει παραγωγική διαδικασία 11 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαmicroβάνει η κάθε

κατηγορία 12 Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 13 Τι σηmicroαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας 14 Τι είναι καταmicroερισmicroός των έργων ή της εργασίας 15 Ποια είναι τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων 16 Τι είναι χρήmicroα 17 Ποιες ροές εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος 18 Ποιο είναι το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχεδιάστε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων microιας υποθετικής οικονοmicroίας και ερmicroηνεύστε το διάγραmicromicroα

2 Περιγράψτε τις ροές αγαθών παραγωγικών συντελεστών και χρήmicroατος που εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος

3 Εξηγήστε γιατί ο καταmicroερισmicroός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής 4 Έστω ότι microια οικονοmicroία παράγει microόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας όλους τους παραγωγικούς

συντελεστές microε την υπάρχουσα τεχνολογία Οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Συνδυασmicroός παραγωγής

Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος)

Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος)

Α 0 40 Β 80 30 Γ 150 20 ∆ 210 10 Ε 260 0

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 3

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοmicroικές Έννοιες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηmicroες έννοιες Σ Λ 2 Το αυτοκίνητο microιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό αγαθό Σ Λ 3 Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό Σ Λ 4 Η έννοια της αγοράς περιλαmicroβάνει και τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microια αγοραπωλησία Σ Λ 5 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων

τότε ορισmicroένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της υποαπασχολούνται Σ Λ 6 Ο συνδυασmicroός που αντιστοιχεί σε ένα σηmicroείο πάνω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι

ανέφικτος Σ Λ 7 Ο καταmicroερισmicroός των έργων δηmicroιουργεί microόνο προβλήmicroατα σε microια οικονοmicroία Σ Λ 8 Οι ροές που εmicroφανίζονται στο οικονοmicroικό κύκλωmicroα έχουν πάντοτε το ίδιο microέγεθος Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι

α) όλα τα διαρκή αγαθά β) όλα τα καταναλωτά αγαθά γ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά δ) microόνο τα αγαθά που χρησιmicroοποιούνται για την άmicroεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου

2 Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτά αγαθό α) Το ηλεκτρικό ρεύmicroα

β) Το βιβλίο

γ) Το τραπέζι

δ) Το αυτοκίνητο

3 Η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισmicroό microιας οικονοmicroίας β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών microιας οικονοmicroίας γ) το βαθmicroό ανάπτυξης microιας οικονοmicroίας

By exlibris Σελίδα 4

δ) κανένα από τα παραπάνω

4 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων τότε συνεπάγεται α) ότι η οικονοmicroία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά β) ότι η οικονοmicroία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά γ) ότι η οικονοmicroία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές

δ) κανένα από τα παραπάνω

5 Ένα από τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων είναι ότι α) τα νοικοκυριά παράγουν microόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν β) η εργασία κάθε ατόmicroου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων microελών της κοινωνίας γ) κάθε άτοmicroο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει δ) κάθε άτοmicroο microπορεί να απασχοληθεί εκεί που microπορεί να αποδώσει περισσότερο

6 Το βασικό οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε χώρας είναι α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοmicroένων β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών δ) η ελλιπής ενηmicroέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλωτών

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 χρήmicroα έδαφος κεφάλαιο προϊόν

Ο συντελεστής περιλαmicroβάνει όλα ταπου χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων

2 σύστηmicroα άτοmicroο αγαθό πρόβληmicroα

Το οικονοmicroικό κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει microεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισmicroένου όγκου των που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών

3 κύκλωmicroα είδος σύνολο πλεόνασmicroα

Ο όρος οικονοmicroικό χαρακτηρίζει το των σχέσεων που δηmicroιουργούνται microεταξύ των βασικών microονάδων ενός οικονοmicroικού συστήmicroατος

4 άτοmicroο κύκλωmicroα αποτέλεσmicroα αγαθό

Κάθε οικονοmicroικό είναι παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιmicroοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής

By exlibris Σελίδα 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ bullΕρωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήmicroατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήmicroατα που microελετά η Πολιτική Οικονοmicroία 2 Τι είναι οικονοmicroικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά 3 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται τα οικονοmicroικά αγαθά 4 Τι είναι αγορά 5 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού 6 Ποιες είναι οι οικονοmicroικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά microε τη χρησιmicroοποίηση του

εισοδήmicroατος του Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις 7 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός της επιχείρησης 8 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός των εργατικών σωmicroατείων 9 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους

10 Τι σηmicroαίνει παραγωγική διαδικασία 11 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαmicroβάνει η κάθε

κατηγορία 12 Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 13 Τι σηmicroαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας 14 Τι είναι καταmicroερισmicroός των έργων ή της εργασίας 15 Ποια είναι τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων 16 Τι είναι χρήmicroα 17 Ποιες ροές εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος 18 Ποιο είναι το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχεδιάστε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων microιας υποθετικής οικονοmicroίας και ερmicroηνεύστε το διάγραmicromicroα

2 Περιγράψτε τις ροές αγαθών παραγωγικών συντελεστών και χρήmicroατος που εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος

3 Εξηγήστε γιατί ο καταmicroερισmicroός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής 4 Έστω ότι microια οικονοmicroία παράγει microόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας όλους τους παραγωγικούς

συντελεστές microε την υπάρχουσα τεχνολογία Οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Συνδυασmicroός παραγωγής

Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος)

Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος)

Α 0 40 Β 80 30 Γ 150 20 ∆ 210 10 Ε 260 0

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 4: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 4

δ) κανένα από τα παραπάνω

4 Αν microια οικονοmicroία παράγει σε ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων τότε συνεπάγεται α) ότι η οικονοmicroία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά β) ότι η οικονοmicroία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά γ) ότι η οικονοmicroία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές

δ) κανένα από τα παραπάνω

5 Ένα από τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων είναι ότι α) τα νοικοκυριά παράγουν microόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν β) η εργασία κάθε ατόmicroου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων microελών της κοινωνίας γ) κάθε άτοmicroο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει δ) κάθε άτοmicroο microπορεί να απασχοληθεί εκεί που microπορεί να αποδώσει περισσότερο

6 Το βασικό οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε χώρας είναι α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοmicroένων β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών δ) η ελλιπής ενηmicroέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλωτών

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 χρήmicroα έδαφος κεφάλαιο προϊόν

Ο συντελεστής περιλαmicroβάνει όλα ταπου χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων

2 σύστηmicroα άτοmicroο αγαθό πρόβληmicroα

Το οικονοmicroικό κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει microεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισmicroένου όγκου των που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών

3 κύκλωmicroα είδος σύνολο πλεόνασmicroα

Ο όρος οικονοmicroικό χαρακτηρίζει το των σχέσεων που δηmicroιουργούνται microεταξύ των βασικών microονάδων ενός οικονοmicroικού συστήmicroατος

4 άτοmicroο κύκλωmicroα αποτέλεσmicroα αγαθό

Κάθε οικονοmicroικό είναι παραγωγικής διαδικασίας στην οποία χρησιmicroοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής

By exlibris Σελίδα 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ bullΕρωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήmicroατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήmicroατα που microελετά η Πολιτική Οικονοmicroία 2 Τι είναι οικονοmicroικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά 3 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται τα οικονοmicroικά αγαθά 4 Τι είναι αγορά 5 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού 6 Ποιες είναι οι οικονοmicroικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά microε τη χρησιmicroοποίηση του

εισοδήmicroατος του Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις 7 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός της επιχείρησης 8 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός των εργατικών σωmicroατείων 9 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους

10 Τι σηmicroαίνει παραγωγική διαδικασία 11 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαmicroβάνει η κάθε

κατηγορία 12 Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 13 Τι σηmicroαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας 14 Τι είναι καταmicroερισmicroός των έργων ή της εργασίας 15 Ποια είναι τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων 16 Τι είναι χρήmicroα 17 Ποιες ροές εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος 18 Ποιο είναι το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχεδιάστε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων microιας υποθετικής οικονοmicroίας και ερmicroηνεύστε το διάγραmicromicroα

2 Περιγράψτε τις ροές αγαθών παραγωγικών συντελεστών και χρήmicroατος που εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος

3 Εξηγήστε γιατί ο καταmicroερισmicroός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής 4 Έστω ότι microια οικονοmicroία παράγει microόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας όλους τους παραγωγικούς

συντελεστές microε την υπάρχουσα τεχνολογία Οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Συνδυασmicroός παραγωγής

Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος)

Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος)

Α 0 40 Β 80 30 Γ 150 20 ∆ 210 10 Ε 260 0

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 5: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ bullΕρωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήmicroατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήmicroατα που microελετά η Πολιτική Οικονοmicroία 2 Τι είναι οικονοmicroικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά 3 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται τα οικονοmicroικά αγαθά 4 Τι είναι αγορά 5 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού 6 Ποιες είναι οι οικονοmicroικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά microε τη χρησιmicroοποίηση του

εισοδήmicroατος του Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις 7 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός της επιχείρησης 8 Ποιος είναι ο αντικειmicroενικός σκοπός των εργατικών σωmicroατείων 9 Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους

10 Τι σηmicroαίνει παραγωγική διαδικασία 11 Σε ποιες κατηγορίες ταξινοmicroούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι περιλαmicroβάνει η κάθε

κατηγορία 12 Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 13 Τι σηmicroαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας 14 Τι είναι καταmicroερισmicroός των έργων ή της εργασίας 15 Ποια είναι τα πλεονεκτήmicroατα του καταmicroερισmicroού των έργων 16 Τι είναι χρήmicroα 17 Ποιες ροές εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος 18 Ποιο είναι το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχεδιάστε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων microιας υποθετικής οικονοmicroίας και ερmicroηνεύστε το διάγραmicromicroα

2 Περιγράψτε τις ροές αγαθών παραγωγικών συντελεστών και χρήmicroατος που εmicroφανίζονται στο διάγραmicromicroα του οικονοmicroικού κυκλώmicroατος

3 Εξηγήστε γιατί ο καταmicroερισmicroός των έργων οδηγεί στην αύξηση της παραγωγής 4 Έστω ότι microια οικονοmicroία παράγει microόνο δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας όλους τους παραγωγικούς

συντελεστές microε την υπάρχουσα τεχνολογία Οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα

Συνδυασmicroός παραγωγής

Ποσότητα αγαθού Χ (τόνοι ανά έτος)

Ποσότητα αγαθού Ψ (τόνοι ανά έτος)

Α 0 40 Β 80 30 Γ 150 20 ∆ 210 10 Ε 260 0

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 6: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 6

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ Είναι οι συνδυασmicroοί Κ (Χ = 80 Ψ = 25) και Π (Χ = 150 Ψ = 25) εφικτοί και γιατί β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94 να υπολογίσετε microε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη microέγιστη ποσότητα του Ψ Είναι ο συνδυασmicroός Μ (Χ = 101 Ψ = 27) εφικτός και γιατί γ) Υποθέστε ότι microια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20 Να κατασκευάσετε τη νέα καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 5 Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι οι microέγιστοι συνδυασmicroοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται από τη σχέση Ψ=100-2Χ

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ Τι παρατηρείτε β) Είναι οι συνδυασmicroοί Α (Χ = 25 Ψ = 55) και Β (Χ = 30 Ψ = 35) εφικτοί και γιατί

5 Μια οικονοmicroία παράγει όπλα και τρόφιmicroα

Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

α] Τι δείχνει η καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας αυτής

β] Πώς ονοmicroάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίmicroων

γ] Τι δείχνει το σηmicroείο Μ(δεξιά της ΚΠ∆) και τι το σηmicroείο Ν(αριστερά της ΚΠ∆) ∆ικαιολογήστε

την απάντησή σας

δ] Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίmicroων βελτιωθεί

Πώς ονοmicroάζεται το φαινόmicroενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραmicromicroατικά

6 Σε microία οικονοmicroία πλήρους απασχόλησης δίνονται τα παρακάτω

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ζ

Α 0 40

Β 5 30

Γ 10 20

∆ 15 10

Ε 20 0

Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας microεταξύ των (ΧΖ) να γίνει η αντίστοιχη καmicroπύλη παραγωγικών

δυνατοτήτων και να σχολιαστεί το αποτέλέσmicroα

7 Στους παρακάτω συνδυασmicroούς παραγωγής δίνονται οι ποσότητες του αγαθού και το κόστος ευκαιρίας

του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 7: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 7

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΚΕ του Ψ

Α 1000 -

Β 900 1

Γ 700 4

∆ 450 5

Ε 250 5

Ζ 110 7

Η 0 11

Ζητείται να υπολογιστούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ και να απεικονίσετε διαγραmicromicroατικά την

καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ

Να εξετάσετε επίσης αν οι συνδυασmicroοί Θ(Χ=450Ψ=150) και Κ(Χ=450Ψ=300) είναι εφικτοί

συνδυασmicroοί

8 Μια υποθετική οικονοmicroία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους

εργάτες που έχει στη διάθεσή της Κάθε εργάτης microπορεί να παράγει είτε 40 microονάδες από το αγαθό Χ

είτε 80 microονάδες από το αγαθό Ψ Αν όλοι οι εργάτες της οικονοmicroίας είναι 10 να απαντήσετε στα

παρακάτω

α) Να κατασκευάσετε την καmicroπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοmicroίας

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε microονάδες του αγαθού Ψ

9 Μια οικονοmicroία που παράγει τα αγαθά Χ και Ω αντιmicroετωπίζει το εξής ΚΕ του αγαθού ω για την

αντίστοιχη ποσότητα του αγαθού Ω που παράγει

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 8: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 8

Ζητείται

1 Να βρεθεί η ποσότητα του αγαθού Χ

2 Να υπολογισθεί το ΚΕ του αγαθού Χ

3 Να φέρετε την ΚΠ∆ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χάραξη της

4 Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν ι) αυξηθεί η ποσότητα των ΠΣ κατά 40 ιι) αυξηθεί η ποσότητα

των ΠΣ κατά 40 microε αποτέλεσmicroα την ισόποση αύξηση της παραγωγής και των δύο αγαθών

Ποια η διαφορά microεταξύ των (ι) και (ιι)

10 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας εναλλακτικών δυνατοτήτων παραγωγής της οικονοmicroίας microιας χώρας που

microε δεδοmicroένη τεχνολογία βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης των microέσων παραγωγής της

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Ω ΚΕ Ω

Α 935

4

Β 835

16

Γ 715

13

∆ 49

08

Ε 25

06

ΣΤ 10

05

Ζ 0

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 9: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 9

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α 12 0

Β 11 1

Γ 9 2

∆ 7 3

Ε 4 4

Ζ 0 5

α)Να υπολογισθεί το ΚΕ και των δύο αγαθών

β)Να φέρετε την ΚΠ∆ της χώρας

γ)Τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ αν

i)Γίνει microια νέα επαναστατική τεχνολογική ανακάλυψη στον τοmicroέα της τεχνολογίας παραγωγής που

χρησιmicroοποιεί η χώρα

ii)laquoΓεράσειraquo ο τεχνολογικός εξοπλισmicroός της

iii)Η χώρα έλθει σε πολεmicroική σύρραξη microε microια άλλη χώρα και προκληθούν σοβαρές ανθρώπινες

απώλειες και υλικές καταστροφές

δ)Τι θα microπορούσε να προκαλέσει στην οικονοmicroία της χώρας microια microετακίνηση από το συνδυασmicroό Γ στο

συνδυασmicroό ∆

ε) Με ποιους τρόπους η οικονοmicroία της χώρας microπορεί να microετακινηθεί από το σηmicroείο ∆ σε ένα σηmicroείο

Λ που βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆

στ) Τι συmicroβαίνει αν η οικονοmicroία παράγει microε δεδοmicroένη την ΚΠ∆ 7 microονάδες γεωργικών προϊόντων

και 2 microονάδες βιοmicroηχανικών

ζ) Αν η οικονοmicroία δεχθεί microετανάστες από άλλες χώρες τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

η) Αν οι άνεργοι της χώρας microεταναστεύσουν στο εξωτερικό τι θα συmicroβεί στην ΚΠ∆ της

θ) Η ΚΠ∆ της χώρας έχει σταθερό αυξανόmicroενο ή φθίνων κόστος ευκαιρίας και γιατί

11 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατώτερα αγαθά γ) συmicroπληρωmicroατικά αγαθά δ) υποκατάστατα αγαθά

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 παραγωγή αγορά χρησιmicroότητα συmicroπεριφορά

Η επιδίωξη της microέγιστης αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της helliphelliphelliphelliphellip του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών

2 διάρκεια ένταση ικανοποίηση παραγωγή

Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριmicroένου αγαθού που χρησιmicroοποιείται για την ικανοποίηση microιας ανάγκης τόσο η helliphelliphelliphellip αυτής της ανάγκης microειώνεται ώσπου επέρχεται πλήρης helliphelliphelliphelliphellipή κορεσmicroός

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα ποιότητα τιmicroή ζήτηση

Η ποσοστιαία microεταβολή της ζητούmicroενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία microεταβολή της τιmicroής ονοmicroάζεται helliphelliphelliphellipως προς την helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

4 ποσότητα ελαστικότητα τιmicroή προσφορά

Όταν η καmicroπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή τότε σε όλο το microήκος της καmicroπύλης ηhelliphelliphelliphelliphelliphellip της ζήτησης είναι σε απόλυτηhelliphelliphelliphellipίση microε τη microονάδα

5 πραγmicroατική αρνητική θετική εισοδηmicroατική

Η ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι οικονοmicroικές ανάγκες 2 Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών 3 Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασmicroό και στην εξέλιξη των αναγκών 4 Τι σηmicroαίνει ορθολογικός καταναλωτής 5 Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία 6 Τι αναφέρει ο νόmicroος της ζήτησης 7 Τι είναι η καmicroπύλη ζήτησης 8 Σε τι διαφέρει η ατοmicroική από την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης 9 Ποιοι παράγοντες δεχόmicroαστε ότι παραmicroένουν σταθεροί όταν microελετάmicroε τις microεταβολές στις ζητούmicroενες

ποσότητες ενός αγαθού καθώς microεταβάλλεται η τιmicroή του

10 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης

By exlibris Σελίδα 15

11 Τι είναι υποκατάστατα αγαθά 12 Τι είναι συmicroπληρωmicroατικά αγαθά 13 Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης 14 Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική 15 Τι είναι εισοδηmicroατική ελαστικότητα 16 Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της ζητούmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της ζήτησης

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά πώς η αύξηση της τιmicroής του microοσχαρίσιου κρέατος επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος

3 Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση QD = 200 - Ρ α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηmicroεία Α (Ρ1 Q1) Β (Ρ2 Q2) Γ (Ρ3 Q3) όταν P1 = 150 Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50 Τι παρατηρείτε

4 Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι EAB = - 175 και Α (ΡΑ = 20QA=15) Β(ΡΒ=15QB=) α) Να υπολογίσετε το QB

β) Να επαληθεύσετε microε τα παραπάνω δεδοmicroένα ότι |EA| gt |EAB| gt |EB| 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Τιmicroή Ζητούmicroενη Ποσότητα

Εισόδηmicroα Καταναλωτών

Α 100 10000 20000

Β 100 9000 17000

Γ 95 9405 17000

α) Να βρεθεί η εισοδηmicroατική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β)

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EB 6 Αρχικά η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 20 microονάδες Αν microειωθεί η τιmicroή κατά 10 (ΕD = - 2) και microετά αυξηθεί

το εισόδηmicroα (ΕΥ = 1 ) και η τελική ζητούmicroενη ποσότητα είναι 30 microονάδες να βρεθεί η ποσοστιαία microεταβολή του εισοδήmicroατος

7 Στην τιmicroή ΡΑ = 10 ευρώ η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1000 ευρώ Αν microειωθεί η τιmicroή του Χ από ΡΑ = 10 ευρώ σε ΡΒ = 8 ευρώ (ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ αυξηθεί κατά 20 να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηmicroείο Α (ΡΑ QA)

7 Μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Νότια και Βόρεια Ελλάδα έχει υπολογίσει ότι η Εd

σε απόλυτη τιmicroή για το προϊόν της είναι ίση microε 075 και 125 αντίστοιχα Αν η τιmicroή είναι 100

χρηmicroατικές microονάδες και η ζητούmicroενη ποσότητα 3000 τεmicroάχια και για τις δύο αγορές να βρεθεί

η microεταβολή στα συνολικά έσοδα της επιχείρησης για κάθε αγορά γνωρίζοντας ότι η τιmicroή

αυξήθηκε κατά 10 Τι παρατηρείτε

By exlibris Σελίδα 16

8 Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί

Εισόδηmicroα (Υ) Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη ποσότητα

(Qd)

150000 750 12

150000 800 9

152000 800 12

200000 900 6

200000 1000 4

200000 1100 3

α) Να υπολογίσετε της Εd όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000 χρηmicromicroονάδες και όταν η τιmicroή

microειώνεται από 800 σε 750 χρηmicromicroονάδες

β) Να υπολογίσετε την ΕY

γ) Γνωρίζοντας ότι ο πίνακας σας δίνει στοιχεία για την αγορά της Θεσσαλονίκης και επίσης ότι η Εd

για το αγαθό Χ στην αγορά της Αθήνας είναι ίση microε ndash075 όταν η τιmicroή αυξάνει από 900 σε 1000

χρηmicromicroονάδες Για ποια αγορά θα συmicroβουλεύατε να microειωθεί η τιmicroή microέσω έκπτωσης και γιατί

δ) Να φέρετε τις καmicroπύλες ζήτησης

ε) Ποια θα είναι η microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης ποσότητας αν

i) αυξηθεί η τιmicroή του υποκατάστατου αγαθού Ψ

ii) microειωθεί η τιmicroή του αγαθού από 1100 σε 900 χρηmicroατικές microονάδες

iii) αυξηθεί το εισόδηmicroα

9 Όταν η τιmicroή ενός αγαθού microε | Ed | = 12 ήταν 60 microονάδες ζητούνταν 15000 τεmicroάχια Αν microειωθεί η

τιmicroή κατά 20 microονάδες να βρεθεί η microεταβολή στα συνολικά έσοδα του πωλητή

10Μια επιχείρηση αυξάνει την τιmicroή του προϊόντος της από 20 σε 45 χρηmicroατικές microονάδες και microειώνεται

η ζητούmicroενη ποσότητα από 80 σε 50 microονάδες Μια δεύτερη επιχείρηση microειώνει την τιmicroή κατά 25 και

microεταβάλλεται η ζήτηση για το προϊόν της κατά 80 Ποια από τις δύο επιχειρήσεις microπορεί να

ικανοποιήσει το αίτηmicroα των εργαζοmicroένων της για αύξηση των ηmicroεροmicroισθίων και γιατί

11Η | Ed | ενός αγαθού είναι 13 και τα ηmicroερήσια έσοδα όταν η τιmicroή είναι 100 χρηmicroατικές microονάδες

ανέρχονται στις 100000 χρηmicroατικές microονάδες

α) Τι θα συmicroβουλεύατε την επιχείρηση να αυξήσει ή όχι την τιmicroή και γιατί

β) Να υπολογίσετε τις συνολικές πωλήσεις και τα συνολικά έσοδα όταν η τιmicroή microειωθεί στις 50

χρηmicroατικές microονάδες

By exlibris Σελίδα 17

12Προσδιορίστε αν οι ακόλουθοι παράγοντες προκαλούν microεταβολή της ζήτησης ή της ζητούmicroενης

ποσότητας ψαριών και να φέρετε τα αντίστοιχα διαγράmicromicroατα

α) Μόλυνση των θαλασσών

β) Περιορισmicroός θρησκευτικών απαγορεύσεων στην κατανάλωση κρέατος

γ) Αύξηση της τιmicroής των ψαριών

δ) Πτώση της τιmicroής του βοδινού κρέατος

ε) Ιατρικές δηλώσεις για τα ευεργετικά αποτελέσmicroατα από την κατανάλωση ψαριού

13Με βάση τον παρακάτω πίνακα για το αγαθό Χ

Τιmicroή (Ρ) Ζητούmicroενη Ποσότητα (Qd)

10 80

15 70

20 60

α) Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης

β) Να σχολιασθεί η εξέλιξη της συνολικής προσόδου καθώς η τιmicroή microειώνεται (για τον πίνακα microόνο)

γ) Να υπολογισθεί η ΕY αν είναι γνωστό ότι η αύξηση του εισοδήmicroατος κατά 40 για Ρ=50 αυξάνει

την ποσότητα από 130 σε 180

δ) Να βρεθεί η νέα εξίσωση της ζήτησης αν γνωρίζετε ότι

i) Η αύξηση του πληθυσmicroού κατά 3 microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20

ii) Η ανακοίνωση για νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 30

iii) Η microείωση της τιmicroής του υποκατάστατου αγαθού microεταβάλλει τη ζήτηση κατά 10

14Ένας χώρος στάθmicroευσης αυτοκινήτων αύξησε την τιmicroή στάθmicroευσης από 200 σε 250 χρηmicroατικές

microονάδες και τα έσοδα του αυξήθηκαν από 160000 σε 175000 χρηmicroατικές microονάδες ηmicroερησίως

α) Να βρεθεί η Εd καθώς η τιmicroή αυξάνει

β) Ποια είναι η ποσοστιαία microεταβολή των εσόδων Να σχολιασθεί το πρόσηmicroό της

15Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη σχέση QD = 5000 - 025 P

Με δεδοmicroένη τη τιmicroή του αγαθού P = 4000 χρηmicromicroονάδες το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξάνει κατά

125 και η ζήτηση του αγαθού Χ δίνεται τώρα από τη σχέση QD = 8000 - 05 PΖητείταια) Να

υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα Τι είδους αγαθό είναι το Χ

Αιτιολογήστε την απάντησή σας

By exlibris Σελίδα 18

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή πριν και microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών όταν η τιmicroή αυξάνεται από 3000 σε 5000 χρηmicroατικές microονάδες

16) Στην αγορά ενός αγαθού Χ όταν η τιmicroή του είναι 40 η συνολική δαπάνη είναι 400 και όταν η

τιmicroή του αυξηθεί κατά 10 η συνολική δαπάνη γίνεται 250

Ζητούνται

(α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιmicroή του αγαθού Χ

(β) Η εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ (γ) Αν

υποθέσουmicroε ότι αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών κατά 30 η ζήτηση του αγαθού Χ

αυξάνεται κατά 60 Να βρείτε (1) Την εξίσωση ζήτησης του αγαθού Χ microετά την αύξηση του

εισοδήmicroατος των καταναλωτών κατά 30 (2) Την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα

Τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ

Απεικονίστε διαγραmicromicroατικά την παραπάνω microεταβολή της ζήτησης

16∆ίνεται ο πίνακας ενός αγαθού

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α 1 720

Β 2 360

Γ 3 240

∆ 4 180

Ε 5 144

Ζ 6 120

Η 8 90

Θ 10 72

α)Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιmicroή κατά την microετακίνηση από το σηmicroείο

Γ στο σηmicroείο ∆ καθώς και από το σηmicroείο Η στο σηmicroείο Θ β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της

ζήτησης των τόξων Γ∆ και ΗΘ γ)Ποιο συmicroπέρασmicroα προκύπτει από τα ερωτήmicroατα (Α) και (Β)

δ) Ποια είναι η αλγεβρική microορφή της συνάρτησης ζήτησης σύmicroφωνα microε τα παραπάνω δεδοmicroένα

17Έστω ότι ένα αγαθό για το οποίο ο καταναλωτής microε microηνιαίο εισόδηmicroα 800000 χρηmicroατικές microονάδες

αγοράζει 120 microονάδες τον microήνα όταν η τιmicroή του αγαθού είναι 600 χρηmicromicroονάδες και η ελαστικότητα

ζήτησης είναι ίση microε ndash02 Έστω ότι η τιmicroή του αγαθού αυξάνεται κατά 10 και αmicroέσως microετά αυξάνει

By exlibris Σελίδα 19

το εισόδηmicroα κατά 20 Σαν αποτέλεσmicroα αυτών των microεταβολών ο καταναλωτής ζητά 94 microονάδες

περισσότερες από το συγκεκριmicroένο αγαθό Να προσδιορίσετε το είδος αυτού του αγαθού

18Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζήτηση ενός αγαθού από τους καταναλωτές ΑΒ και Γ

ΤΙΜΗ (Ρ) Qd του Α Qd του Β Qd του Γ

10 2 0 0

8 8 5 0

6 16 14 12

4 27 22 12

2 45 27 14

Ζητείται α) Να φέρετε τις ατοmicroικές καmicroπύλες ζήτησης

β) Να φέρετε την αγοραία καmicroπύλη ζήτησης

γ) Να υπολογισθεί η Εd σε κάθε περίπτωση όταν η τιmicroή αυξάνει από 2 σε 4

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύmicroα β) Η φούστα και η microπλούζα γ) Το microήλο και το πορτοκάλι δ) Όλα τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Μια αύξηση της τιmicroής του καφέ θα επιφέρει α) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα της ζάχαρης β) microείωση στη ζήτηση της ζάχαρης γ) microείωση στη ζήτηση του καφέ δ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του καφέ Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 20

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η οικονοmicroική επιστήmicroη διακρίνει δύο περιόδους παραγωγής τη βραχυχρόνια και τη microακροχρόνια Σ Λ 2 Στη microακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές είναι σταθεροί Σ Λ 3 Όταν το οριακό προϊόν γίνεται microηδέν το συνολικό προϊόν αποκτά τη microέγιστη τιmicroή του Σ Λ 4 Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει microόνο στη microακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία

microεταβάλλεται Σ Λ 5 Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους microεταβλητούς συντελεστές αποτελούν το σταθερό

κόστος της επιχείρησης Σ Λ 6 Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθmicroό microε τον οποίο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν

microεταβάλλεται η παραγωγή κατά microία microονάδα Σ Λ 7 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους ανερχόmicroενη συναντά τις καmicroπύλες του microέσου microεταβλητού και του microέσου

συνολικού κόστους στα κατώτατα σηmicroεία τους Σ Λ 8 Όταν το microέσο προϊόν λαmicroβάνει τη microεγαλύτερη τιmicroή του το microέσο microεταβλητό κόστος λαmicroβάνει τη microικρότερη

τιmicroή του Σ Λ 9 Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν αυξάνεται και το οριακό κόστος Σ Λ

10 Η καmicroπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την καmicroπύλη του microέσου microεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο microειώνεται Σ Λ

11 Η καθοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις laquoαντιοικονοmicroίες κλίmicroακαςraquo Σ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι

α) η microεταβολή που επέρχεται στο microέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του επιπλέον εργάτη β) η microεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης κάθε φορά στην παραγωγή του

τελευταίου εργάτη γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριmicroένος επιπλέον εργάτης δ) όλα τα παραπάνω 2 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του β) το microέσο προϊόν είναι επίσης στη microέγιστη τιmicroή του

By exlibris Σελίδα 21

γ) το οριακό προϊόν είναι microηδέν δ) το microέσο προϊόν είναι microηδέν 3 Όταν το συνολικό προϊόν λαmicroβάνει τη microέγιστη τιmicroή του α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του β) το microέσο microεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιmicroή του γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

4 Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να microειώνεται α) το microέσο microεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται

β) το οριακό κόστος συνεχίζει να microειώνεται γ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microεγαλύτερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους δ) η τιmicroή του οριακού κόστους είναι microικρότερη από την τιmicroή του microέσου microεταβλητού κόστους

5 Η ανοδική πορεία της καmicroπύλης του microέσου και οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο οφείλεται α) αποκλειστικά στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης β) αποκλειστικά στις οικονοmicroίες κλίmicroακας

γ) στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοmicroίες κλίmicroακας δ) σε κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 22

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 διαδικασία σχέση δυνατότητα συνάρτηση

Η παραγωγής εκφράζει τη που συνδέει τη microέγιστη ποσότητα προϊόντος που microπορεί να παραχθεί σε ορισmicroένο χρόνο microε συγκεκριmicroένες ποσότητες συντελεστών

2 οριακό microέσο συνολικό σταθερό

Η καmicroπύλη τουπροϊόντος τέmicroνει πάντοτε την καmicroπύλη του helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη microέγιστη τιmicroή του

3 απόδοση πορεία καmicroπύλη διαπίστωση

Ο νόmicroος της φθίνουσας helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip είναι microια εmicroπειρική helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία

4 βραχυχρόνιο microεταβλητό συνολικό microακροχρόνιο σταθερό προσωρινό

Όσο η παραγωγή αυξάνεται η σηmicroασία του microέσου κόστους microειώνεται και το microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipκόστος επηρεάζεται κυρίως από microέσοhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία microε αυτό

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι εννοούmicroε microε τον όρο παραγωγή 2 Τι είναι βραχυχρόνια και τι microακροχρόνια περίοδος παραγωγής 3 Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής 4 Τι είναι συνολικό προϊόν 5 Τι είναι microέσο και τι οριακό προϊόν 6 Τι δηλώνει ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 7 Τι είναι microέσο σταθερό microέσο microεταβλητό και microέσο συνολικό κόστος 8 Τι είναι οριακό κόστος 9 Πού οφείλεται η πορεία της καmicroπύλης του microέσου και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο

10 Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοmicroίες κλίmicroακας 11 Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοmicroίες κλίmicroακας

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Σχολιάστε την πρόταση laquoΗ πορεία της καmicroπύλης τόσο του microέσου όσο και του οριακού κόστους στη microακροχρόνια περίοδο φαίνεται να microοιάζει microε τη συmicroπεριφορά των αντίστοιχων microεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο όmicroως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετικήraquo

2 Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καmicroπύλες του microέσου και οριακού προϊόντος και τις αντίστοιχες του microέσου microεταβλητού και οριακού κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής Χρησιmicroοποιήστε δύο διαγράmicromicroατα το ένα κάτω από το άλλο Στη συνέχεια περιγράψτε τη σχέση microεταξύ του οριακού και

By exlibris Σελίδα 23

microέσου προϊόντος και τη σχέση microεταξύ του οριακού και microέσου microεταβλητού κόστους

By exlibris Σελίδα 24

3 Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής microιας επιχείρησης (ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία)

Αριθmicroός εργατών

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Συνολικό προϊόν

0 11 40 75 128 175 216 245 256 243

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος που σχεδιάσατε οφείλεται στο νόmicroο της φθίνουσας απόδοσης γ) Να σηmicroειώσετε microε το γράmicromicroα Φ το σηmicroείο της καmicroπύλης του συνολικού προϊόντος στο οποίο εmicroφανίζεται ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης 4 Να συmicroπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας

Αριθmicroός εργατών

(L )

ολΣυνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

0

1 10

2 11 3 17

4 54

5 60

6 0

7 7

5 Τα δεδοmicroένα του παρακάτω πίνακα αφορούν microια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

Αριθmicroός εργατών

(L)

Συνολικό προϊόν (Q)

Οριακό προϊόν (ΜΡ)

Μέσο προϊόν (ΑΡ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μέσο microετα-βλητό κό-στος (ΑVC)

0

1 8 756

2 10

3 378

4 432

5 252

6 16

7 9

Να συmicroπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο microοναδικός microεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία

By exlibris Σελίδα 25

6 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Συνολικό προϊόν (Ρ)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μεταβλητό κόστος

Σταθερό κόστος

Συνολικό κόστος (ΤC)

0 10000

8 7360

620 24800 470 22320

α) Να συmicroπληρωθεί ο πίνακας β) Να βρεθεί το microέσο συνολικό κόστος της 10ης microονάδας παραγωγής γ) Να βρεθεί πόσο microεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή microεταβάλλεται από 18 σε 28 microονάδες

7 Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 6 και 7 εργάτες οι microονάδες του συνολικού προϊόντος είναι 80 96 και 105 αντίστοιχα Αν το σταθερό κόστος είναι 10000 δρχ και οι microόνοι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 6048 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 10 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος να υπολογίσετε πόσες microονάδες αυξάνεται η παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45308 ευρώ σε 52704 ευρώ

8 Να συmicroπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα χρησιmicroοποιώντας τις σχέσεις microεταξύ των microεγεθών του κόστους παραγωγής

Συνολικό προϊόν

(Q)

Οριακό κόστος (ΜC)

Μετα-βλητό κόστος (VC)

Σταθερό κόστος (FC)

Συνολικό κόστος (ΤC)

Μέσο microε-ταβλητό κόστος (ΑVC)

Μέσο σταθερό κόστος (AFC)

Μέσο συνολικό κόστος (ΑΤC)

0 100 8 756

20 6098

36 18144

9Να συmicroπληρωθούν οι στήλες του ΑΡ και ΜΡ και να δείξετε διαγραmicromicroατικά από ποιο σηmicroείο της

καmicroπύλης ΤΡ ισχύει ο νόmicroος της microη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης Να σχολιασθεί η πρόσληψη του

8ου εργάτη

Εργάτες (Ε) Συνολικό Προϊόν (ΤΡ)

0 0

1 10

2 22

3 33

By exlibris Σελίδα 26

4 42

5 50

6 54

7 54

8 49

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Εργάτες

(Ε)

ΤΡ ΑΡ ΜΡ

0 0

1 8

2 12

3 18

4 28

5 13

6 100

7 100

8 96 12

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

11Υποθέτουmicroε ότι ένας εργάτης που εργάζεται microόνος του σε microια βιοτεχνία παράγει 4 εργαλεία το

microήνα 2 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν 10 εργαλεία 3 εργάτες που εργάζονται microαζί παράγουν

20 εργαλεία 4 εργάτες παράγουν 28 εργαλεία 5 εργάτες παράγουν 34 εργαλεία και 6 εργάτες

παράγουν 36 εργαλεία

Ζητείται

α) το ΜΡ της εργασίας

β) πότε αρχίζει να ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης

γ) να φέρετε τις καmicroπύλες ΤΡ και ΜΡ

12Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 27

Εργάτες (Ε) ΜΡ

1 3

2 4

3 6

4 8

5 6

6 3

7 1

8 0

9 -2

α) Να βρεθεί το ΤΡ και το ΑΡ

β) Να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) Ποια σχέση συνδέει ΜΡ-ΤΡ και ΑΡ-ΜΡ

13Αν η αξία κάθε microονάδας είναι 2000 χρηmicroατικές microονάδες να βρεθεί η αξία του ΜΡ microε βάση τον

παρακάτω πίνακα

Εργάτες Παραγωγή

1 24

2 54

3 86

4 116

5 140

6 150

7 158

Υποθέτουmicroε ότι ο microισθός (W) είναι 30000 χρηmicroατικές microονάδες Πόσους εργάτες θα προσλάβει η

επιχείρηση και γιατί

14Με βάση τον παρακάτω πίνακα

By exlibris Σελίδα 28

Εργάτες ΤΡ

0 0

1 2

2 5

3 9

4 12

5 14

6 15

7 15

8 14

9 12

Ζητείται

α) να βρεθεί το ΜΡ και το ΑΡ

β) να φέρετε τις καmicroπύλες προϊόντος

γ) από ποιον εργάτη και microετά ισχύει ο Νόmicroος της Φθίνουσας Απόδοσης Θα προτείνατε της πρόσληψη

του 7ου εργάτη

δ) να βρεθεί η νέα ποσότητα παραγωγής αν η βελτίωση της τεχνολογίας microεταβάλλει την παραγωγή

κατά 30

15∆ίνονται τα παρακάτω δεδοmicroένα παραγωγής και κόστους microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια

περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ (L) ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

(ΜΡ)

0 -

1 10

2 25

3 40

4 45

5 30

6 15

7 10

8 5

By exlibris Σελίδα 29

Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5 εργάτες τότε MC=1000 και ATC=1350 χmicro Αν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί microεταβλητούς συντελεστές εργασία και πρώτες ύλες και η αξία της πρώτης ύλης ανά

microονάδα προϊόντος είναι ίση microε 500 χmicro να υπολογισθεί το microέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν

παράγονται 75 microονάδες προϊόντος

16Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 400

1 200

2 180

3 500

4 250

5 1040

6 200

7 280

17Να συmicroπληρώσετε τον ακόλουθο πίνακα

Q FC AFC VC AVC TC ATC MC

0 360

10 200

30 17

60 15

80 1640

1620 18

20 50

18Μια επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν για την παραγωγή

του οποίου χρησιmicroοποιεί πρώτες ύλες και εργασία Για την παραγωγή microιας microονάδας προϊόντος η

επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 10 κιλά πρώτης ύλης ενώ η τιmicroή της πρώτης ύλης είναι 500 χmicro ανά κιλό Η

αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση προς 10000 χmicro την ηmicroέρα Όταν η επιχείρηση

χρησιmicroοποιεί 4 εργάτες παράγει 12 microονάδες προϊόντος ενώ παρουσιάζει microέσο σταθερό κόστος ίσο microε

1000 χmicro Όταν η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί 5 εργάτες το microέσο προϊόν της εργασίας είναι 32 microονάδες

προϊόντος ενώ όταν χρησιmicroοποιεί 6 εργάτες το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 5 microονάδες

προϊόντος Με βάση τα δεδοmicroένα αυτά να κατασκευάσετε έναν πίνακα microε τις εξής στήλες L Q AP

By exlibris Σελίδα 30

MP VC FC AVC TC ATC και MC Να τοποθετήσετε τα αρχικά δεδοmicroένα στον πίνακα αυτό και να

τον συmicroπληρώσετε κάνοντας όλους τους απαραίτητους υπολογισmicroούς

19Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος microιας επιχείρησης στη

βραχυχρόνια περίοδο

ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

0 -

5 4

10 10

15 20

20 12

25 8

Η αmicroοιβή της εργασίας είναι σταθερή και ίση microε 200 χmicro την ηmicroέρα Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί

επίσης και πρώτες ύλες Το κόστος της πρώτης ύλης ανά microονάδα προϊόντος είναι ίσο microε 500 χmicro Το

σταθερό κόστος της ανέρχεται στις 15000 χmicro Να υπολογίσετε

α) το microέσο microεταβλητό κόστος που αντιστοιχεί σε L=12 εργάτες

β) το microέσο συνολικό κόστος που αντιστοιχεί σε Q=230microονάδες

γ) το microέσο σταθερό κόστος που αντιστοιχεί σε L=21 εργάτες

By exlibris Σελίδα 31

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Ο νόmicroος της φθίνουσας απόδοσης εmicroφανίζεται όταν το συνολικό προϊόν αρχίζει να microειώνεται Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όσο η παραγωγή αυξάνεται το microέσο συνολικό κόστος επηρεάζεται κυρίως από το microέσο σταθερό κόστος Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Οι microεταβολές του οριακού κόστους είναι microικρότερες από αυτές του microέσου κόστους Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 32

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προσφορά των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Η καmicroπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση microεταξύ της προσφερόmicroενης ποσότητας και του κόστους

παραγωγής Σ Λ 2 Η αγοραία καmicroπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το άθροισmicroα των καmicroπυλών προσφοράς των

επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν Σ Λ 3 Αν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus) θα αυξηθεί και η προσφορά του Σ Λ 4 Όταν microεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού η καmicroπύλη προσφοράς του microετατοπίζεται Σ Λ 5 Ο αριθmicroός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς Σ Λ 6 Αν Εs lt 1 τότε η προσφορά είναι ελαστική Σ Λ 7 Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι microεγαλύτερη στη microακροχρόνια απ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο

Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Σύmicroφωνα microε το νόmicroο της προσφοράς η αύξηση της τιmicroής επιφέρει

α) αύξηση στην προσφερόmicroενη ποσότητα β) microείωση στην προσφερόmicroενη ποσότητα γ) αύξηση στην προσφορά δ) microείωση στην προσφορά

2 Ο νόmicroος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι πάντοτε α) ελαστική β) ανελαστική γ) θετική δ)αρνητική

3 Εάν η τιmicroή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 ευρώ σε 6 ευρώ και η προσφερόmicroενη ποσότητα του αυξηθεί από 10 microονάδες σε 15 microονάδες τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) 25 β) 01 γ) 10 δ) 04

4 Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά ενός αγαθού α) Η αύξηση της τιmicroής του αγαθού β) Η microείωση της τιmicroής του αγαθού γ) Η αύξηση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή

By exlibris Σελίδα 33

του αγαθού δ) Η microείωση των τιmicroών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 οριακό microεταβλητό συνολικό σταθερό

Το ανερχόmicroενο τmicroήmicroα της καmicroπύλης του κόστους που βρίσκεται πάνω από την καmicroπύλη του microέσου κόστους αποτελεί τη βραχυχρόνια καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

2 τιmicroή ζήτηση κατανάλωση προσφορά Στην ελαστική η ποσοστιαία microεταβολή της προσφερόmicroενης ποσότητας είναι microεγαλύτερη από την ποσοστιαία microεταβολή τηςhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip

3 προσφορά παραγωγή ελαστικότητα επιχείρηση

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος τηςhelliphelliphelliphelliphellipτηςhelliphelliphellipείναι ο χρόνος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι δείχνει η καmicroπύλη προσφοράς microιας επιχείρησης 2 Τι είναι ο νόmicroος της προσφοράς 3 Τι είναι αγοραία καmicroπύλη προσφοράς 4 Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς 5 Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς 6 Πότε η προσφορά είναι ελαστική 7 Πότε η προσφορά είναι ανελαστική 8 Τι τιmicroή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καmicroπύλη προσφοράς είναι ευθεία κάθετη προς τον

άξονα των ποσοτήτων

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψετε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος τη διαφορά microεταξύ της microεταβολής της προσφερόmicroενης ποσότητας και της microεταβολής της προσφοράς

2 Εξηγήστε γιατί οι τιmicroές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς

3 Σχολιάστε την πρόταση laquoΟ σπουδαιότερος όmicroως παράγοντας που προσδιορίζει το microέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνοςraquo

4 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 34

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 Συνολικό κόστος (ΤC) 50 63 71 77 86 10

0120

149

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης β) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή του προϊόντος αυξάνεται από 14 ευρώ σε 20 ευρώ 5 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοmicroένα microιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο Οι microεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες microε εργατικό microισθό 7200 ευρώ και κόστος πρώτων υλών 20 ευρώ ανά microονάδα προϊόντος

Αριθmicroός εργατών (L)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8

α) Να παρασταθεί γραφικά η καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιmicroή microεταβάλλεται από 920 ευρώ σε 620 ευρώ 5 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας

Q 0 1 2 3 4 5

MC - 15 5 10 20 35

α) Να υπολογίσετε το microέσο συνολικό κόστος αν το σταθερό κόστος ανέρχεται στις 30 χmicro

β) Να κατασκευάσετε το πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και την αντίστοιχη καmicroπύλη

6 Το οριακό προϊόν microιας επιχείρησης σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισmicroού στη βραχυχρόνια

περίοδο έχει ως εξής

L 1 2 3 4 5 6

MP 2 3 4 3 2 1

Aν η αmicroοιβή της εργασίας είναι 9000 χmicro ανά εργαζόmicroενο και η αξία της πρώτης ύλης 100 χmicro ανά

microονάδα παραγόmicroενου προϊόντος να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς της επιχείρησης

7 ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία microιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο και σε συνθήκες

πλήρους ανταγωνισmicroού

Q 1 2 3 4 5 6 7

ATC 480 300 250 250 300 400 500

Αν το σταθερό κόστος της επιχείρησης είναι 300 χmicro να κατασκευάσετε την καmicroπύλη προσφοράς

της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

By exlibris Σελίδα 35

8 ∆ίνονται τα ακόλουθα στοιχεία

P 10 12 13 13 16 16

Qs 20 25 23 25 27 26

W 4000 4000 5000 6000 5000 6000

Χρησιmicroοποιώντας τα παραπάνω δεδοmicroένα

α) να φέρετε τις καmicroπύλες προσφοράς

β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς η τιmicroή αυξάνεται

9 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας για την παραγωγή και το κόστος microιας επιχείρησης βραχυχρόνια

Q FC VC TC AVC ATC MC

1 200

2 310 30

250 833

390 60

5 90

520 100

Ζητείται η εξίσωση της προσφοράς για την επιχείρηση και η αντίστοιχη καmicroπύλη

10∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς ενός παραγωγού

P Qs

1 10

2 13

3 16

α) Να βρεθεί η εξίσωση της προσφοράς για τον παραγωγό

β) Αν στην αγορά δραστηριοποιούνται 100 όmicroοιοι παραγωγοί να βρεθεί η συνολική προσφορά και η

αντίστοιχη εξίσωση

γ) Για ποια τιmicroή η συνολική προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 2200 microονάδες

11Έστω ότι microια επιχείρηση όταν παράγει 20 microονάδες έχει κόστος παραγωγής 10000 χmicromicroονάδα Η

Εs είναι ίση microε 2 και αποφασίζει να αυξήσει τη τιmicroή του προϊόντος κατά 10 Με την αύξηση της

By exlibris Σελίδα 36

τιmicroής λόγω του Νόmicroου της Προσφοράς αυξάνεται και η προσφερόmicroενη ποσότητα στην οποία το

κόστος παραγωγής ανέρχεται στις 9000 χmicromicroονάδα Ζητούνται

α) Ποια είναι η προσφερόmicroενη ποσότητα microετά από την αύξηση της τιmicroής

β) Ποιο είναι το οριακό κόστος microετά από την αύξηση της τιmicroής

γ) Αν η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ίση microε -12 τι θα συmicroβεί στη συνολική δαπάνη των

καταναλωτών microε την αύξηση της τιmicroής

12Μια επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο παράγει σύmicroφωνα microε τα ακόλουθα στοιχεία

L 1 2 3 4 5 6 7

AP 22 26 28 28 27 24 21

Αν το ηmicroεροmicroίσθιο είναι σταθερό και ίσο microε 250 χmicro ζητείται

α) Να προσδιορίσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να υπολογισθεί η Εs για την πρώτη microεταβολή της τιmicroής

13Μια επιχείρηση παρουσιάζει στη βραχυχρόνια περίοδο τα εξής δεδοmicroένα

L 0 1 2 3 4 5 6 7

MC - 840 600 700 1050 1400 2100 4200

Η επιχείρηση χρησιmicroοποιεί ως microοναδικό microεταβλητό συντελεστή την εργασία η αmicroοιβή της οποίας

είναι σταθερή και ίση microε W=8400 χmicro

α) Να βρείτε σε ποιο αριθmicroό εργατών η επιχείρηση microεγιστοποιεί το microέσο προϊόν της και να το

υπολογίσετε

β) Να βρείτε σε ποια microονάδα προϊόντος η επιχείρηση ελαχιστοποιεί το microέσο microεταβλητό της κόστος

και να το υπολογίσετε

γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης

δ) Να υπολογίσετε της ελαστικότητα της προσφοράς τόξου όταν η τιmicroή microειώνεται από 2100 σε

1400 χmicro

14Έστω ότι η προσφορά του αγαθού χ δίνεται από τον ακόλουθο πίνακα

P 220 240 260 280 300 320

Qs 50 100 150 200 250 300

Ζητείται

α) Να φέρετε την καmicroπύλη προσφοράς

β) Αν λόγω της microείωσης του κόστους διπλασιασθεί η Qs για κάθε τιmicroή να προσδιορίσετε τη νέα

By exlibris Σελίδα 37

κλίmicroακα και καmicroπύλη προσφοράς

γ) Τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

i)Μειωθεί η τιmicroή από 280 σε 260 χmicro πριν από τη microείωση του κόστους

ii)Ταυτόχρονα microειωθεί ο κόστος και η τιmicroή από 320 σε 300 χmicro

iii)Αυξηθεί το ηmicroεροmicroίσθιο και είναι γνωστό ότι δεν απασχολούνται εργάτες για την παραγωγή του

αγαθού

iv)Υπάρξουν επιστηmicroονικές ανακαλύψεις

15Να δείξετε τι θα συmicroβεί στην καmicroπύλη προσφοράς αν

16 Αυξηθεί η τιmicroή του από 5 σε 6 χmicro

17 Μειωθεί το επιτόκιο

18 Αυξηθεί ο microισθός

19 Χειροτερεύσει η τεχνολογία

20 Ανακοινωθούν χαmicroηλότεροι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων που

παράγουν το αγαθό

21 Μειωθεί ο αριθmicroός των επιχειρήσεων

22 Εξειδικευθεί το εργατικό δυναmicroικό

23 Αυξηθεί το ενοίκιο

24 Μειωθεί η τιmicroή από Ρ1 σε Ρ2

25 Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής

26 Ανακοινωθεί αύξηση του ποσοστού φορολογίας για τα κέρδη των επιχειρήσεων

παραγωγής του αγαθού χ

27 Ανακοινωθούν φοροαπαλλαγές για την παραγωγή του αγαθού χ

28 Αυξηθούν οι τιmicroές των πρώτων υλών (πχ πετρέλαιο)

29Τα παρακάτω δεδοmicroένα αναφέρονται στο κόστος microιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο

Q 0 1 3 6 10 15 21

MC - 20 11 8 6 9 15

α) Να κατασκευάσετε την κλίmicroακα της προσφοράς

β) Να φέρετε την καmicroπύλη της προσφοράς

γ) Να υπολογίσετε τις ελαστικότητες προσφοράς σηmicroείου και τόξου και να δείξετε πως συνδέονται

δ) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση προσφοράς

ε) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς όταν Ρ=10

By exlibris Σελίδα 38

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Ποιο από τα παρακάτω θα microπορούσε να αυξήσει την προσφορά του χοιρινού κρέατος α) Η αύξηση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος β) Η microείωση της τιmicroής του χοιρινού κρέατος γ) Η microείωση της τιmicroής του βοδινού κρέατος δ) Κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν microια δεδοmicroένη ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν τότε η ελαστικότητα της προσφοράς είναι α) ελαστική β) τελείως ελαστική γ) τελείως ανελαστική δ) κανένα από τα παραπάνω Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 39

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο προσδιορισmicroός των τιmicroών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Όταν η ζητούmicroενη ποσότητα είναι microεγαλύτερη από την προσφερόmicroενη παρουσιάζεται πλεόνασmicroα Σ Λ 2 Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση η τιmicroή microειώνεται Σ Λ 3 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά η τιmicroή ισορροπίας θα αυξηθεί Σ Λ 4 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί Σ Λ 5 Όταν η ζήτηση και η προσφορά microεταβάλλονται ταυτόχρονα η τιmicroή ισορροπίας microεταβάλλεται

πάντοτε Σ Λ 6 Το κράτος παρεmicroβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και επιβάλλει κατώτατες τιmicroές σε αγαθά για να

προστατέψει τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιmicroών Σ Λ 7 Οι τιmicroές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων είναι microια κατηγορία κατώτατων τιmicroών Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα Απαντήστε στις ερωτήσεις 1-5 microε βάση το παρακάτω σχήmicroα

By exlibris Σελίδα 40

1 Εάν αυξηθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) η τιmicroή ισορροπίας θα microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας θα microειωθεί γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

2 Εάν αυξηθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας

3 Εάν microειωθεί η ζήτηση microε σταθερή την προσφορά α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

4 Εάν microειωθεί η προσφορά microε σταθερή τη ζήτηση α) θα αυξηθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας β) θα αυξηθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα microειωθεί η ποσότητα ισορροπίας γ) θα microειωθεί η τιmicroή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας δ) θα microειωθεί και η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

5 Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά α) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να microειωθεί β) η ποσότητα ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη γ) η τιmicroή ισορροπίας microπορεί να παραmicroείνει αmicroετάβλητη δ) microπορεί να συmicroβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω

6 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιmicroές παρέmicroβασης ή ασφάλειας των γεωργικών προϊόντων α) ∆ηmicroιουργούν συνήθως laquomicroαύρη αγοράraquo

β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιmicroών

γ) ∆ηmicroιουργούν έλλειmicromicroα δ) Κανένα από τα παραπάνω

bull Ερωτήσεις συmicroπλήρωσης κενού Συmicroπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων τοποθετώντας όποιες λέξεις είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων Να προσαρmicroόσετε τις λέξεις αν χρειάζεται στην κατάλληλη πτώση 1 ζήτηση αγορά προσφορά αγοραπωλησία

Η microε την ευρεία έννοια περιλαmicroβάνει όλα εκείνα τα microέσα microε τα οποία microπορεί να πραγmicroατοποιηθεί microιαhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip και όλους τους σχετικούς χώρους

2 ασφάλεια τιmicroή διατίmicroηση ισορροπία

By exlibris Σελίδα 41

Ηhelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphellipπροσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάmicroεις της προσφοράς και της ζήτησης

3 κέρδος έλλειmicromicroα κόστος πλεόνασmicroα

Πάνω από το σηmicroείο ισορροπίας παρουσιάζεται και κάτω από αυτό παρουσιάζεταιhelliphelliphelliphelliphellip

4 ανώτατη microακροχρόνια κατώτατη βραχυχρόνια

Η επιβολή τιmicroής πρέπει να είναι για να αποφεύγεται η laquomicroαύρη αγοράraquo

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις σύντοmicroης απάντησης

1 Τι είναι αγορά 2 Τι είναι τιmicroή ισορροπίας 3 Τι είναι ποσότητα ισορροπίας 4 Πότε παρουσιάζεται έλλειmicromicroα 5 Πότε παρουσιάζεται πλεόνασmicroα 6 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιmicroές 7 Τι είναι laquomicroαύρη αγοράraquo 8 Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιmicroές 9 Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα microέρος της παραγωγής τους

bull Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις

1 Περιγράψτε microε τη βοήθεια διαγράmicromicroατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην αγορά ενός αγαθού

2 ∆είξτε διαγραmicromicroατικά microια περίπτωση ταυτόχρονης microετατόπισης της καmicroπύλης ζήτησης και

της καmicroπύλης προσφοράς microε αmicroετάβλητη την τιmicroή ισορροπίας

3 Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέmicroβασης στην αγορά microε την επιβολή

ανώτατων και κατώτατων τιmicroών

4 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραmicromicroικές και στο σηmicroείο ισορροπίας

(ΡΕ = 10 ευρώ QE = 30 microον) η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS

= 05 αντίστοιχα Να βρεθεί σε ποια τιmicroή θα έχουmicroε πλεόνασmicroα 30 microονάδες Αν επιβληθεί από το

κράτος ανώτατη τιmicroή ΡΑ = 6 ευρώ ποιο θα είναι το πιθανό laquoκαπέλοraquo στην τιmicroή του αγαθού

5 Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναιQD = 1000P και Ρ8 = 10 + 2Ρ

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Πώς είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

6 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ και QS = 1000 Σε

ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των παραγωγών 562500 ευρώ Συmicroφέρει

τους παραγωγούς να αυξηθεί η παραγωγή τους περισσότερο απ αυτή την ποσότητα και γιατί

By exlibris Σελίδα 42

7 Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση προσφοράς QS = 8 + 2Ρ

Αν microειωθεί η ζήτηση κατά 50 και επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιmicroή Ρκ = 8 ευρώ να

υπολογιστεί το πλεόνασmicroα

8Έστω ότι για ένα αγαθό Χ η συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τη σχέση Qd = 25-P και η

συνάρτηση προσφοράς από τη σχέση Qs = 10 +P Ζητείται

α) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε έλλειmicromicroα 5 microονάδων

β) το επίπεδο της τιmicroής για το οποίο έχουmicroε πλεόνασmicroα 10 microονάδων

γ) το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά

9Σε microία πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας διαmicroορφώνονται microε βάση

τις ακόλουθες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς Qd = 2000 ndash 2P και Qs = 500+3P

α) Να προσδιορισθεί η τιmicroή και η ποσότητα ισορροπίας

β) Να βρεθεί το πλεόνασmicroα της ζήτησης ή της προσφοράς για τις τιmicroές Ρ1= 400 Ρ2 =200

και Ρ3 = 350

γ) Υποθέστε ότι αυξάνονται οι τιmicroές των πρώτων υλών που χρησιmicroοποιούνται στην παραγωγή και σε

κάθε τιmicroή προσφέρονται οι microισές ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

δ) Υποθέστε ότι λόγω αύξησης του εισοδήmicroατος των καταναλωτών σε κάθε επίπεδο τιmicroής ζητούνται

οι διπλάσιες ποσότητες Να βρεθεί το νέο σηmicroείο ισορροπίας

10Με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

καθώς και η τιmicroή ισορροπίας

ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5 8 16

4 10 14

2 14 10

1 16 8

11Να δείξετε διαγραmicromicroατικά τι θα συmicroβεί στην αγορά του αγαθού Χ αν

ι) αυξηθεί ο αριθmicroός των καταναλωτών

ιι) αυξηθούν τα επιτόκια δανεισmicroού για τις επιχειρήσεις από τις τράπεζες

ιιι) βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του υποκατάστατου αγαθού Ω

ιν) υπάρξει ανακοίνωση για microελλοντική αύξηση της τιmicroής του αγαθού Χ

By exlibris Σελίδα 43

ν) ανακοινωθεί νόθευση του συmicroπληρωmicroατικού αγαθού Ψ

νι) αυξηθεί το εισόδηmicroα των καταναλωτών και ταυτόχρονα microειωθεί ο microισθός

νιι) επιβληθεί φόρος κατανάλωσης στο αγαθό Χ

12Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι Qd = 1000 P και Qs = 10+2P

αντίστοιχα να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηmicroείο ισορροπίας Είναι δυνατόν να

αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών

13Στην αγορά του αγαθού Χ όταν η τιmicroή είναι 5 οι παραγωγοί είναι διατεθειmicroένοι να προσφέρουν

5000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να δηmicroιουργηθεί ένα πλεόνασmicroα ίσο microε 4000 microονάδες Ενώ όταν η

τιmicroή είναι 2 οι καταναλωτές είναι διατεθειmicroένοι να ζητήσουν 4000 microονάδες microε αποτέλεσmicroα να

δηmicroιουργηθεί έλλειmicromicroα ίσο microε 2000 microονάδες

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ευθείας για τη ζήτηση και τη προσφορά του αγαθού Χ

β) Να υπολογίσετε την τιmicroή και ποσότητα στη θέση ισορροπίας

γ) Έστω ότι λόγω αύξηση του κόστους η προσφορά microειώνεται κατά 50 για κάθε επίπεδο τιmicroής Να

υπολογίσετε τη νέα τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ και να παραστήσετε διαγραmicromicroατικά

τη microετατόπιση του σηmicroείου ισορροπίας

14Στην αγορά του αγαθού Χ υπάρχουν 10000 όmicroοιοι καταναλωτές που ο καθένας έχει εξίσωση

ζήτησης Ρ = 6- Q2 και 1000 όmicroοιοι παραγωγοί του αγαθού Χ που ο καθένας έχει εξίσωση

προσφοράς Ρ= Q20

α) Να προσδιορίσετε τις αγοραίες εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

β) Φτιάξτε τον πίνακα ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ για τις Ρ= 12345 και 6 και από

αυτόν προσδιορίστε την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

γ) Να κατασκευάσετε σε ένα διάγραmicromicroα τις καmicroπύλες ζήτησης και προσφοράς για το αγαθό Χ και

δείξτε το σηmicroείο ισορροπίας γράφοντας το γράmicromicroα Ε

δ) Υπολογίστε αλγεβρικά την τιmicroή και ποσότητα ισορροπίας

ε) Υποθέστε ότι στην αγορά του αγαθού Χ εισέρχονται ακόmicroη 500 όmicroοιοι παραγωγοί microε τους

προηγούmicroενους Να βρείτε το νέο σηmicroείο ισορροπίας

15Έστω ότι microια αγορά περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς

Qd = 30 ndash 05P και Qs = -10+2P

α) Να βρεθεί το σηmicroείο ισορροπίας στην αγορά και να γίνει η διαγραmicromicroατική απεικόνιση

β) Να βρεθούν οι επιπτώσεις στην αγορά αν

By exlibris Σελίδα 44

iτο Υπουργείο Ανάπτυξης microε απόφαση του επιβάλλει ως Ανώτατη τιmicroή 1) τις 3 χmicro και 2) τις 12

χmicro καθώς και το πιθανό ύψος του laquoκαπέλουraquo

iimicroε απόφαση του Συmicroβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ καθορισθεί ως Κατώτατη τιmicroή

1) οι 30 χmicro και 2) οι 12 χmicro καθώς και το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισmicroό

16Η αγορά ενός αγαθού ισορροπεί στο σηmicroείο Ε (Q=300 και Ρ=30) Αν ceteris paribus αυξηθεί το

εισόδηmicroα των καταναλωτών το σηmicroείο ισορροπίας της αγορά microετατοπίζεται στη θέση Ε΄ ( Q΄=500

και Ρ΄=40) Ζητούνται

α) το είδος του αγαθού και να δικαιολογήσετε την απάντηση σας

β) η εξίσωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά

17Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από τη σχέση Qd= 20000 -4000Ρ και η προσφορά

από τη σχέση Qs=4000Ρ Αν το εισόδηmicroα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 125 και η

ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηmicroα είναι ίση microε 4 να δείξετε διαγραmicromicroατικά τη microετατόπιση

του σηmicroείου ισορροπίας στην αγορά του αγαθού

18Στη αγορά ενός προϊόντος οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραmicromicroικές Όταν η τιmicroή

είναι 40 χmicro η ζητούmicroενη ποσότητα είναι 50 microονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης στο σηmicroείο αυτό

είναι -025 Όταν η τιmicroή γίνεται 90 χmicro η προσφερόmicroενη ποσότητα είναι 100 microονάδες και η

ελαστικότητα της προσφοράς στο σηmicroείο αυτό είναι ίση microε 09 Αν το κράτος επιβάλλει ανώτατη

τιmicroή πώλησης για το προϊόν την τιmicroή Α δηmicroιουργείται laquoκαπέλοraquo ίσο microε 60 χmicro Να προσδιορισθεί το

έλλειmicromicroα και η ανώτατη τιmicroή Α

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ

Όταν παρουσιάζεται έλλειmicromicroα στην αγορά ενός αγαθού microε κάθε microείωση της τιmicroής του αγαθού θα microειώνεται και το έλλειmicromicroα Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιmicroή σε ένα αγαθό τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά του αγαθού Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 45

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Η κρατική παρέmicroβαση στην αγορά microε την επιβολή κατώτατων τιmicroών microπορεί να οδηγήσει στη δηmicroιουργία laquomicroαύρων αγορώνraquo Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 46

Page 10: ΑΣΚΗΣΕΙΣ   Α.Ο.Θ.

By exlibris Σελίδα 10

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Κ ΑΓΑΘΟ Λ

Α - -

Β 110 30

Γ 85 58

∆ 50 78

Ε 15 -

Ζ 0 90

Με δεδοmicroένο ότι το ΚΕ του αγαθού Κ microεταξύ των συνδυασmicroών Β και Α είναι ίσο microε 3 και το ΚΕ του

αγαθού Λ microεταξύ των συνδυασmicroών ∆ και Ε είναι ίσο microε 35 ζητείται

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να χαρακτηρίσετε τους συνδυασmicroούς

1 Μ ( 115 microονάδες αγαθού Κ και 15 microονάδες αγαθού Λ)

2 Ν ( 36 microονάδες αγαθού Κ και 80 microονάδες αγαθού Λ)

12Έστω οι παρακάτω microέγιστοι συνδυασmicroοί Η επιχείρηση αυτή παράγει microόνο microολύβια και βιβλία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΜΟΛΥΒΙΑ (ΣΕ 10Α∆ΕΣ) ΒΙΒΛΙΑ (ΣΕ 5Α∆ΕΣ)

Α 0 25

Β 4 20

Γ 8 15

∆ 16 5

Ε 30 0

Να υπολογίσετε

α) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 1 microολύβι από το συνδυασmicroό Β στο συνδυασmicroό Γ

β) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθεί 15 microολύβι από το συνδυασmicroό Γ στο συνδυασmicroό ∆

γ) Πόσα βιβλία θυσιάστηκαν για να παραχθούν τα πρώτα 165 microολύβια

13 Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ χρησιmicroοποιώντας 6 εργάτες Το επίπεδο εξειδίκευσης των

εργαζόmicroενων είναι τέτοιο ώστε να προκύπτουν τα επόmicroενα δεδοmicroένα παραγωγής των δύο αγαθών

By exlibris Σελίδα 11

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ Χ Ή ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ψ

1 60 ή 58

2 100 ή 106

3 120 ή 130

4 132 ή 160

5 140 ή 200

6 144 ή 240

α) Να φέρετε την ΚΠ∆

β) Να εξετάσετε αν ισχύει ο Νόmicroος του Αυξανόmicroενου Κόστους στην παραγωγή των δύο αγαθών

γ) Να υπολογίσετε τη microέγιστη ποσότητα του Ψ που αντιστοιχεί σε 80 microονάδες Χ

δ) Να υπολογίσετε το ΚΕ του Χ όταν η παραγωγή αυξάνει από 80 σε 108 microονάδες

14Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης κατά τους εξής

συνδυασmicroούς

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ

Α 0 400

Β 300

Γ 100 200

∆ 150

Ε 0

Επιπλέον δίνεται ότι το ΚΕ του Χ είναι παντού σταθερό

α) Να συmicroπληρωθούν τα κενά

β) Να βρεθεί το ΚΕ του Χ και του Ψ

γ) Να φέρετε την ΚΠ∆ και να αιτιολογήσετε τη microορφή της

δ) Να εξετάσετε αν ο συνδυασmicroός Η είναι εφικτός (Χ=120 Ψ=180)

15Μια οικονοmicroία παράγει δύο αγαθά όπως φαίνεται στον πίνακα

By exlibris Σελίδα 12

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΠΙΑΤΑ ΠΟΤΗΡΙΑ

Α 0 300

Β 10 280

Γ 30 220

∆ 50 140

Ε 60 90

Ζ 75 0

α) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 11 πιάτα

β) Πόσα πιάτα θα θυσιαστούν για να παραχθούν τα πρώτα 150 ποτήρια

γ) Πόσα ποτήρια πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή των πιάτων από 24 σε 64

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ laquoΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣraquo ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το ίδιο αγαθό ανάλογα microε τη χρήση του microπορεί να είναι κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

2 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Εάν microια οικονοmicroία παράγει σ ένα σηmicroείο κάτω από την καmicroπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να microειώσει την παραγωγή του άλλου Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

3 Α Σηmicroειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασmicroένη περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ Το κύριο οικονοmicroικό πρόβληmicroα κάθε κοινωνίας είναι η σχετική έλλειψη αγαθών Σ Λ

Β ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας

By exlibris Σελίδα 13

∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η ζήτηση των αγαθών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

bull Ερωτήσεις της microορφής σωστό-λάθος Σηmicroειώστε αν είναι σωστή ή λανθασmicroένη καθεmicroιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας microε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράmicromicroα Σ ή Λ 1 Κάθε φορά που microεταβάλλεται η τιmicroή ενός αγαθού microεταβάλλεται και η ζήτηση του Σ Λ 2 Όταν αυξάνεται η τιmicroή ενός αγαθού η ζήτηση του microειώνεται Σ Λ 3 Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και microειωθεί η τιmicroή του ενός τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου Σ Λ 4 Αν δυο αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά και αυξηθεί η ζήτηση του ενός τότε θα microειωθεί η ζήτηση του άλλο Σ Λ 5 Όταν |Ε0| lt 1 η ζήτηση είναι ελαστική Σ Λ 6 Αν η ζήτηση είναι ελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί Σ Λ 7 Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και microειωθεί η τιmicroή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα microειωθεί Σ Λ 8 Η εισοδηmicroατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι αρνητική Σ Λ

bull Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράmicromicroα 1 Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο QD = α + βΡ

α) είναι ευθεία γραmicromicroή β) είναι καmicroπύλη γ) είναι ισοσκελής υπερβολή δ) θα microπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω

2 Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συmicroπληρωmicroατικά α) Το κρασί και η microπόρα

β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας γ) Το βούτυρο και η microαργαρίνη

δ) Η φωτογραφική microηχανή και το φιλmicro

3 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα microια αύξηση της τιmicroής του Χ θα επιφέρει α) microείωση στη ζήτηση του Χ

β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ γ) αύξηση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Χ και microείωση στη ζητούmicroενη ποσότητα του Ψ

δ) κανένα από τα παραπάνω

By exlibris Σελίδα 14

4 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση microειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηmicroα των καταναλωτών ονοmicroάζονται α) κανονικά αγαθά β) κατ