Ο ΡΙΖΑΡΕΙΤΗΣ Φύλλο 69

9
Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχο- λή προσκαλεί υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου για την εγ-  γραφή τους στην Α΄ τάξη του Γενι- κού Εκκλησιαστικού Λυκείου, κατά  το σχολικό έτος 2011-2012, ως υπο-  τρόφων σύμφωνα με το άρθρο 39  του Οργανισμού της Ρ .Ε.Σ. (Π.Δ. 26/9 -7/10/31). Ο αριθμός των θέσεων ορίζεται σε τριάντα πέντε (35), η υποτροφία είναι για ένα έτος και θα ανανεώνεται βάσει της προόδου και της διαγωγής  του υποτρόφου . Στους υποτρόφους παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, σίτιση, διαμο- νή, ένδυση, υπόδηση, διδακτικά βι- βλία, γραφική ύλη και ιατροφαρμα- κευτική περίθαλψη. Οι μαθητές δύνανται, αν το επι- θυμούν, να μη διαμένουν στο Οι- κοτροφείο εφόσον οι γονείς τους ή κηδεμόνες τους διαμένουν στην Αθήνα και δηλώσουν εγγράφως ότι επιθυμούν να μη διαμένει ο μαθητής στο Οικοτροφείο αφενός και αφετέ- ρου ότι με δική τους ευθύνη και μέ- ριμνα θα μετακινείται προς και από  το σχολείο της Ρ .Ε.Σ. Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση θα είναι υποχρεω- μένοι να παρακολουθούν κανονικά  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του σχολείου ακόμη και  τις απογευματινέ ς ώρες. Δεκτοί για αξιολόγηση εγγραφή γίνονται υποψήφιοι που δεν έχουν υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας. Δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης γίνονται υποψήφιοι οποιουδή- ποτε τύπου Γυμνασίου δημόσιου ή ιδιωτικού της ημεδαπής ή αναγνω- ρισμένου ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. Για τη συμμετοχή υποψηφίου σ τη διαδικασία αξιολόγησης απαιτεί-  ται να κατατεθεί στη Διεύθυνση του Γενικ ού Εκκλησιαστικού Λυκείου  της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (οδός Ριζαρείου 1 Χα- λάνδρι, Τ.Κ. 15233), από 15 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 9 Σε- πτεμβρίου 2011, αίτηση του γο- νέα ή κηδεμόνα του μαθητή ή  του ιδίου εφόσον είναι ενήλικας με τα εξής δικαιολογητικά: α) Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου (Πρωτότυπο). β) Πιστοποιητικό γεννήσεως από τον Δήμο  γ) Ατομικό Δελτίο Υγείας και ακτινογραφία θώρακος από Δη- μόσιο Νοσοκομείο ή Ι.Κ.Α. ή Κέ- ντρο Υγείας και δ) Συστατική επιστολή Μη-  τροπολίτη. Η αξιολόγηση των ενδιαφε- ρομένων θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι στις 8 και 9 Σεπτεμ- βρίου 2011 ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενη από  τον Σχο λάρχη Διε υθυντή, έναν καθηγητή Θεολόγο και έναν κα- θηγητή Φιλόλογο. Για την αξιολόγηση θα συνε- κτιμηθεί ο βαθμός του απολυτη- ρίου Γυμνασίου, το αποτέλεσμα  της γραπτής δοκιμασίας και η προφορική συνέντευξη. Η αξι- ολόγηση θα αφορά μαθήματα θεολογικού και φιλολογικού περιεχομένου (θρησκευτικά, Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία), με σκοπό να ελεγχθεί η θρησκευτική μόρφωση και η ικανότητα της κρί- σεως καθώς και η γλωσσική κατάρτιση, η εκφραστική ικανότητα και δεξιότητα στη σύνθεση και ανάλυση των νοημάτων, η πνευματική και ηθική συγκρότηση του υποψηφίου. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Αθήνα 17 Μαρτίου 2011     Ο      Ρ     Ι     Ζ     Α     Ρ     Ε     Ι     Τ     Η     Σ     Τ    ρ    ι    μ    η    ν    ι    α     ί    α     Έ    κ     δ    ο    σ    η    τ    η    ς     Ε    ν     ώ    σ    ε    ω    ς     Α    π    ο    φ    ο     ί    τ    ω    ν     Ρ    ι     ζ    α    ρ    ε     ί    ο    υ     Ε    κ    κ     λ    η    σ    ι    α    σ    τ    ι    κ     ή    ς     Σ    χ    ο     λ     ή    ς     Μ     Η     Τ     Ρ     Ο     Π     Ο     Λ     Ε     Ω     Σ    7     8     Β           Τ  .     Κ  .    1     0    5     6     3     Α     Θ     Η     Ν     Α       Τ     Η     Λ  .     &     F     A     X    :     2    1     0     3     2     2     2    7     2     3      e   -    m    a     i     l    :    e    a    r    e    s     d    s    @    g    m    a     i     l  .    c    o    m     Ι     Δ     Ι     Ο     Κ     Τ     Η     Τ     Η     Σ    :     Ε     Ν     Ω     Σ     Η     Α     Π     Ο     Φ     Ο     Ι     Τ     Ω     Ν     Ρ     Ι     Ζ     Α     Ρ     Ε     Ι     Ο     Υ     Ε     Κ     Κ     Λ     Η     Σ     Ι     Α     Σ     Τ     Ι     Κ     Η     Σ     Σ     Χ     Ο     Λ     Η     Σ     Ε     Κ     Δ     Ο     Τ     Η     Σ       Σ     Υ     Ν     Τ     Α     Κ     Τ     Η     Σ    :     Δ    η    μ     ή    τ    ρ    η    ς     Κ    α     β    ρ    ο    υ     λ     ά    κ    η    ς     Σ     Υ     Ν     Τ     Α     Κ     Τ     Ι     Κ     Η     Ε     Π     Ι     Τ     Ρ     Ο     Π     Η    :     Δ  .     Κ    α     β    ρ    ο    υ     λ     ά    κ    η    ς  ,     Θ  .     Γ    ε    ω    ρ    γ     ά    κ    η    ς  ,     Σ  .     Κ    α    ρ    α    χ     ά     λ    ι    α    ς  ,     Δ  .     Λ    ε    ο    ν    τ    α    ρ     ί    τ    η    ς  ,     Δ  .     Μ    α    κ    ρ     ή    ς  ,     Κ  .     Γ    ρ    η    γ    ο    ρ    ι     ά     δ    η    ς  ,     Δ  .     Σ    ω    τ    η    ρ     ό    π    ο    υ     λ    ο    ς     Α     Ρ   .     Φ     Υ     Λ     Λ     Ο     Υ     6     9     Ε     Τ     Ο     Σ     Ι     H         Α     Π      Ρ     Ι     Λ     Ι      Ο     Σ     Μ     Α       Ϊ      Ο     Σ     Ι      Ο      Υ     Ν     Ι      Ο     Σ 2011 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.: 4461 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ: ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ: ΥΨΗΛΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  Το Γενικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής καλεί για εισα-  γωγή κατά το σ χολ. έτος 2011-2012 στην Α΄ τάξη του Λυκείου 35 μαθη-  τές ως υποτρόφους της Ριζαρείου π εριουσίας. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις  της Ρ.Ε.Σ. στο Χαλάνδρι στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2011. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ηλικία άνω των 20 ετών. Δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης γίνονται απόφοιτοι οποιουδήποτε  τύπου Γυμνασίου δημόσιου ή ιδιωτικού της ημεδαπής ή α ναγνωρισμέ- νου ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής. Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 15 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2011 το αργότερο. Η ριζάρειος Σχολή παρέχει στους υποτρόφους δωρεάν εκπαίδευση, σί-  τιση, διαμονή(προαιρετική), έ νδυση, υπόδηση , διδακτικά βι βλία, γραφι- κή ύλη, ενισχυτική διδασκαλία, μαθήματα ξένων γλωσσών , Η/Υ και αγιο-  γραφίας, ιατρι κή φαρμακευτ ική περίθαλψη , καθώς και εκπαιδευτικούς ψυχαγωγικούς περιπάτους. Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα στα Γραφεία Διοικήσεως  της Σχολής, Βασ. Σοφίας 51 Αθήνα, τηλ. 210.7211748 & 210.72.10.661 και στα Γραφεία Διδακτηρίων Χαλανδρίου από ώρα 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. τηλ. 210.6850304 και 210.6851866 καθώς και μέσω Internet στο [email protected] και http://lyk-rizar .att.sch.gr/ Αθήνα 9 Μαΐου 2011  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΚΟ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

description

Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2011

Transcript of Ο ΡΙΖΑΡΕΙΤΗΣ Φύλλο 69

 • 5/27/2018 69

  1/8

  -

  -

  -

  ,

  2011-2012, -

  39

  ... (.. 26/9

  -7/10/31).

  (35),

  .

  , , -

  , , , -

  , -

  .

  , -

  , -

  -

  -

  ...

  -

  .

  20 .

  -

  -

  .

  -

  ( 1 -

  , .. 15233), 15

  30 1 9 -

  2011, -

  :

  )

  ().

  )

  )

  -

  ... -

  ) -

  .

  -

  ... 8 9 -

  2011

  ,

  -

  .

  -

  -

  ,

  . -

  (, ),

  -

  ,

  ,

  .

  .

  17 2011

  7

  8-

  ..

  105

  63

  .&FAX:

  21

  032227

  23

  e-m

  ail:eares

  ds@gma

  il.c

  om

  :

  -:

  :

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  .69

  H

  2011

  & ...: 4461

  :

  -

  :

  -

  . 2011-2012 35 -

  .

  ... 8 9 2011.

  20 .

  -

  .

  15 30 1 9 2011 .

  , -

  , (), , , , -

  , , , / -

  , ,

  .

  , . 51 , . 210.7211748 & 210.72.10.661

  9:00 .. 13:00

  .. . 210.6850304 210.6851866 Internet

  [email protected] http://lyk-rizar.att.sch.gr/

  9 2011

 • 5/27/2018 69

  2/8

  . 2

  ,

  .

  .

  ,

  -

  , .

  - - .

  . : -

  .

  , , -

  .

  . , -

  45 :

  , -

  , . ,

  .

  ,

  , . -

  . , . :

  , , .

  . :- , ,

  , ;

  - , .

  - , ;

  - .

  .

  -

  . ,

  , .

  : ,

  , ,

  , -

  .

  . . -

  !.

  ,

  .

  ;

  ;

  ;

  , , -

  . , -

  , -

  : -

  , , .

  , ,

  .

  , , ,

  -

  ,

  , . -

  , , , . - , ,

  , ,

  . , ,

  ;

  , . , ,

  .

  , -

  . - , -

  . , -

  .

  . !

  -

  , , ,

  , : -

  , ,

  , -

  .

  , -

  , . , ,

  -

  : , . , . ,

  , !

  ,

  , .

  -

  .

  .

  , -

  - -, . ,

  . ,

  -

  , , ,

  ,

  -

  .

  , : -

  , . -

  .

  - ,

  -

  . ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  - , :

  , , ,

  .

  , ; -

  ,

  . .

  , ,

  .

  -

  , ,

  ,

  , -

  .

  ,

  ,

  .

  !

  , !

  !

  .

  .

  , -

  ,

  -

  ,

  - .

  -

  ,

  ,

  ,

  2010-2011.

  .... (

  ),

  -

  ,

  .

  -

  ...

  .

  ,

  ....

  . , ,

  , .... . -

  ,

  ,

  , -

  -

  ,

  ,

  ,

  . -

  ,

  , .

  , -

  ,

  .

  ....

  .

  ...

  . -

  - , 26-7-2010 -

  .

  ... )

  - .

  ) . .

  31-7-2015.

  . ...

  ,

  . .

  . , -

  .

 • 5/27/2018 69

  3/8

  . 3

  6

  3

  .

  , , . .

  (40)

  , .

  , , -

  : 1) .

  .

  . , -

  . 2) , -

  .

  . , :

  .

  . ,

  .

  -

  . -

  , . .

  .

  :

  1) .

  ,

  .

  2) . .

  3)

  .

  4) . -

  -

  .

  -

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  , , , , , -

  . -

  . .

  -

  3 2011,

  ...

  . -

  , , . .

  -

  . , -

  . , -

  . ,

  . , . , . ,

  . , . . , -

  . , . -

  . ,

  . ,

  . ,

  ,

  -, -

  ,

  , -

  , - .

  -

  . .

  . . , . . , . . , . .

  .

  . . . .

  / .

  .

  -

  -

  , / / -

  ,

  / , -

  . ... .

  ().

  . , -

  -

  (, -

  , )

  ...

  , -

  ,

  -

  ( -

  ). -

  .

  -

  .

  .

  . ,

  /

  (10) -

  -

  () - .

  (

  -

  , -

  ),

  (

  ) / -

  .

  -

  2005-06

  ... -

  (

  ...

  ).

  , -

  (;;;) ,

  .

  .

  .... -

  (;) ...

  -

  .... -

  , -

  .

  . -

  , -

  () -

  (

  )

  -

  (

  , ...).

  , , , -

  , -

  , ,

  ( ).

  , -

  ,

  -

  .

  -

  -

  -

  .

  -

  ,

  .

  : . , ,

  ANAK

  ,

  Alpha Bank 344 002 1010 99 339 GR 85-0140-3440-3440 0210 1099 339

  : fax o 210 3222 723 .

  .

 • 5/27/2018 69

  4/8

  . 4

  / .

  .

  ,

  ,

  :

  ,

  .

  . ,

  .

  , .

  .

  .

  ,

  . .

  . , ,

  , . ,

  .

  , ,

  .

  , ,

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  : ,

  . ,

  : .

  - ,

  . , ,

  , .

  .

  ,

  . ,

  .

  - , , ,

  . .

  :

  .

  ,

  . .

  ,

  .

  .

  - ,

  . :

  .

  - ,

  .

  - , ,

  , ,

  , .-

  ,

  , .

  ,

  .

  . .

  .

  !

  .

  .

  - -

  .

  7 2011 8 .

  . , .

  .

  : . , .

  . . .. , ,

  . .. . .

  . . . . . .

  . . , .

  M ...

  . .

  .

 • 5/27/2018 69

  5/8

  . 5

  :

  . . .

  , . , . . / ,

  , , , , . .

  , . .

  .

  . /

  .

  .

  , . 100

  ,

  1894-1908.

  .

  ,

  . ,

  .

  , ,

  , , .

  . ,

  .

  . .

  .

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  . ,

  ,

  , , ,

  .

  ,

  .

  .

  ,

  , ,

  , .

  ,

  . 3

  ,

  .

  .

  , . ,

  .

  , ,

  .

  , ,

  .

  . , ,

  ,

  ,

  .

  : , ,

  , , ,

  ,

  .

  .

  .

  ,

  , ,

  . .

  , .

  .

  .

  , .

  ,

  , ,

  .

  .

  7 2016.

  .

  .

  ...! ...!

  . .

  .

  . .

  - .

 • 5/27/2018 69

  6/8

  . 6

  .

  ,

  ,

  (

  )

  , -

  ,

  ().

  19 2011, -

  . ,

  -

  ,

  ,

  . -

  . -

  . (

  ...).

  -

  -

  . - ,

  -

  .

  -

  -

  .

  . ..

  . , . ,

  . . ,

  . . ,

  .... .

  ,

  .

  ...

  . -

  .

  -

  . -

  .

  .

  .

  . . -

  ,

  -

  -

  .

  -

  2009-2010 ...,

  -

  .. .

  ( ...

  2007-2008).

  ,

  ,

  . , -

  ,

  , .

  ,

  , , -

  .

  .

  -

  .

  -

  -

  . -

  , .

  -

  -

  -

  ,

  -

  -

  . -

  -

  . -

  -

  .

  , .

  (10 2011) 20.00

  .

  , ,

  , ,

  .

  -

  . .

  . ,

  , . .

  . ( ) . .

  , - : .

  , . , . , .

  , . , .

  , . . . .

  . , -

  / .

  .

  . ,

  , 33

  .

  ,

  . .

  ,

  , -

  ,

  , , , .

  .

  ,

  .

  ,

 • 5/27/2018 69

  7/8

  . 7

  8 2011 . -

  ,

  , -

  ,

  - ,

  (1784-1854) ,

  . -

  .

  ,

  . 1848-1854.

  .. . / . ,

  . . -

  . -

  -

  .

  . .

  . -

  -

  , -

  1919, -

  -

  :

  [ -

  -

  ,

  .

  -

  .

  .

  1854 -

  ,

  ,

  .

  . .

  -

  .

  , -

  , . -

  , -

  . -

  -

  .

  .

  -

  .

  -

  , .

  , -

  , , -

  .

  . -! ,

  ,

  . -

  12 1854, .

  ,

  .

  ,

  ,

  , -

  , -

  , ,

  -. -

  , -

  .]

  1924 .

  , ,

  ,

  album ( )

  . .

  , -

  , , -

  -

  .

  . 13 12

  2011 -

  -

  .

  . .

  .

  . .

  .

  . /

  20

  20

  20

  30

  20

  20

  2020

  20

  20

  50

  20

  20

  20

  20

  30

  -

  . .

  -

  ,

  . , , ,

  -

  , - , .

  . -

  , , , , - -

  , -

  : -

  .

  , , -

  , . ,

  , ,

  . , -

  ,

  . ,

  .

  -

  , - -

  ,

  , , ,

  .

  : -

  , ,

  , . , ,

  , -

  . ,

  ,

  ,

  . , ,

  .

  ,

  , , ,

  . ,

  , -

  . , .

  . -

  .

  -

  .

  - -

  . .

  ,

  . -

  , . ,

  .

  , -

  ( ), ,

  . ,

  . , -

  (),

  , .

  .,

  , .

  -

  , , -

  , .

  , - / &

 • 5/27/2018 69

  8/8

  (18 .) -

  .

  1750 -

  . 1805 - , 1814,

  .

  .

  . (1806-1813), (1814-1818)

  (1818-1821) 1825-1830 -

  .

  . (1832)

  (1832-1863).

  1792

  . -

  1841.

  -

  .

  1913-14

  . ,

  1911 . -

  -

  . 1913

  17

  25. 1963

  50 -

  .

  35.

  -

  . 1920 1933

  / , 1935 1946 . ,

  1953 1962 . 1967 1982 . .

  1931

  -

  .

  1947-50

  -

  .

  1 13 1968

  6 -

  1927-28 -

  2 .

  -

  25-30

  -

  .

  20 , -

  .

  , , , ,

  , , .

  (10)

  , . ,

  :

  1. :Environment and its influence in providence of 4 European countries

  / COMENIUS I, -

  2001 - 2004:

  , Tuovilan Ala-Aste , Andatza

  Auzo Eskola , Broadford Primary School , -. -

  - - -

  .

  - ,

  www.monodendrischool.gr.

  2. (5) 2000-2006. (24) 2000-10.

  3. 2003 ... : - (2-3 2006)

  . , - / .

  4. (9) (2001-2010) - .. :

  . 2001, 2002, - 2003,

  . 2004, 2005,

  . 2006, -

  2008, 2009, -

  2010, -

  .

  5. () 2003-05.

  , -

  , -

  , , .

  6. 2005, (Spring Day in Europe), ,

  , , .

  , -

  . on line

  .

  7. / - - ,

  2005.

  8. - -

  -

  -

  -

  , , -,

  , -, ,

  .

  9. 2005-06 , D, & RURAL WINGS( ). - ,

  .

  10. 2000 / - , .

  - ,

  .

  ,

  , (

  ),

  -

  .

  , ,

  .

  ,

  , -

  ,

  ,

  , !!!!

  09-06-2010 .

  . 8

  1750 2010