69. Μονάδες και δεκάδες (2)

15
Σε ένα αριθμό με 2 ψηφία το ψηφίο δεξιά δείχνει τις Μονάδες και το ψηφίο αριστερά τις Δεκάδες . Μονάδες Δεκάδες Δ Μ 2 3

Transcript of 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

Page 1: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

Σε ένα αριθμό με 2 ψηφία το ψηφίο δεξιά δείχνει τις Μονάδες και το

ψηφίο αριστερά τις Δεκάδες.

ΜονάδεςΔεκάδες

Δ Μ

23

Page 2: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)
Page 3: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)
Page 4: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

14 11

Page 5: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

25 30

Page 6: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

46 52

Page 7: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

18 39

Page 8: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

23 41

Page 9: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

15 56

Page 10: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

37 12

Page 11: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

20 4

Page 12: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)
Page 13: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

46 σαράντα έξι

Page 14: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

37 τριάντα επτά

Page 15: 69. Μονάδες και δεκάδες (2)

52 πενήντα δύο