ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

16
1 Ειδική Εκδοση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΜΟΥΘ» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ «Αντίδοτο» στην κρίση με ενίσχυση 1,05 δισ. ευρώ Επιδότηση 65% Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1,05 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερου αυτόνομου προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πο- λύ μικρών επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ που έχει εκπονηθεί ποτέ στη χώρα μας, μπαίνει τώρα στη φάση της υλοποίησης. Τόσο το ύψος του προϋπολογισμού όσο και το εύρος των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνει επι- χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον του- ρισμό τη μεταποίηση τις υπηρεσίες και το εμπόριο και για πρώτη φορά και το franchising φιλοδοξούν να αποτελέσουν αντίδοτο στη διεθνή οικονομική κρίση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομίας εκμεταλ- λεύεται την ευρωπαϊκή στρατηγική για πρόωρη εκταμίευση των κοινοτικών πόρων και επιχειρεί να δώσει μια ισχυρή ώθηση στις ελληνικές μικρομε- σαίες επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ 2007 -2013. Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρή- σεις (θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις) και να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους θα πρέπει να κυμαίνεται: - από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματι- κή ενότητα «Τουρισμός» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα- τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες» - από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο» - από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα- τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενό- τητα «Μεταποίηση» Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών. Συνέχεια στη σελ. 4 Προτάσεις με νέους κωδικούς ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ επενδυτές του προγράμματος πρέπει υποχρεω- τικά να υποβάλουν την επενδυτι- κή τους πρόταση βάσει των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότη- τας (ΚΑΔ) όπως αυτοί καθορί- στηκαν από την ΠΟΛ 1133.2008 του υπουργού Οικονομίας και Οι- κονομικών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δια- θέτουν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν από την 01/01/2009. Σελ. 11 ΚΑΔ Δικαιολογητικά - Υποχρεώσεις δικαιούχων Σελ. 2, 10 TΟΥ ΤΑΣΟΥ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Στήριξη της περιφέρειας ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στην ενίσχυ- ση της περιφέρειας είναι τα πο- σοστά ενίσχυσης του προγράμ- ματος. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το ποσοστό ενίσχυσης χωρίζει την Ελλάδα σε δύο περιο- χές. Στην πρώτη βρίσκονται η Ατ- τική (εκτός νήσων) και ο νομός Θεσσαλονίκης, όπου το ποσοστό είναι 55%, ενώ στην υπόλοιπη χώ- ρα φτάνει το 65%. Σελ. 5 REUTERS

description

Ειδική έκδοση της Ναυτεμπορικής

Transcript of ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Page 1: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

1Ειδική Εκδοση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΜΟΥΘ» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

«Αντίδοτο» στην κρίσημε ενίσχυση 1,05 δισ. ευρώ

Επιδότηση 65%

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1,05 δισ. ευρώ, του μεγαλύτερουαυτόνομου προγράμματος ενίσχυσης μικρών και πο-λύ μικρών επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ που έχειεκπονηθεί ποτέ στη χώρα μας, μπαίνει τώρα στηφάση της υλοποίησης.

Τόσο το ύψος του προϋπολογισμού όσο και τοεύρος των επιχορηγήσεων που περιλαμβάνει επι-χειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον του-ρισμό τη μεταποίηση τις υπηρεσίες και το εμπόριοκαι για πρώτη φορά και το franchising φιλοδοξούννα αποτελέσουν αντίδοτο στη διεθνή οικονομικήκρίση ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα το υπουργείο Οικονομίας εκμεταλ-λεύεται την ευρωπαϊκή στρατηγική για πρόωρηεκταμίευση των κοινοτικών πόρων και επιχειρεί ναδώσει μια ισχυρή ώθηση στις ελληνικές μικρομε-σαίες επιχειρήσεις μέσω του ΕΣΠΑ 2007 -2013.

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρή-σεις (θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον 2διαχειριστικές χρήσεις) και να λειτουργούν μενομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τουςθα πρέπει να κυμαίνεται:

- από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 ευρώ) μέχρι δέκαεκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματι-κή ενότητα «Τουρισμός»

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα-τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματικήενότητα «Υπηρεσίες»

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύριαευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενότητα«Εμπόριο»

- από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκα-τομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τη θεματική ενό-τητα «Μεταποίηση»

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούνγια χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουντρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρησητων ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία τωνδύο (2) ετών.

• Συνέχεια στη σελ. 4

Προτάσεις μενέους κωδικούς

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ επενδυτές τουπρογράμματος πρέπει υποχρεω-τικά να υποβάλουν την επενδυτι-κή τους πρόταση βάσει των νέωνΚωδικών Αριθμών Δραστηριότη-τας (ΚΑΔ) όπως αυτοί καθορί-στηκαν από την ΠΟΛ 1133.2008του υπουργού Οικονομίας και Οι-κονομικών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να δια-θέτουν επιλέξιμη επιχειρηματικήδραστηριότητα πριν από την01/01/2009. • Σελ. 11

ΚΑΔ

Δικαιολογητικά- Υποχρεώσεις

δικαιούχων• Σελ. 2, 10

TΟΥ ΤΑΣΟΥ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Στήριξητης περιφέρειας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στην ενίσχυ-ση της περιφέρειας είναι τα πο-σοστά ενίσχυσης του προγράμ-ματος. Αυτός άλλωστε είναι και ολόγος που το ποσοστό ενίσχυσηςχωρίζει την Ελλάδα σε δύο περιο-χές. Στην πρώτη βρίσκονται η Ατ-τική (εκτός νήσων) και ο νομόςΘεσσαλονίκης, όπου το ποσοστόείναι 55%, ενώ στην υπόλοιπη χώ-ρα φτάνει το 65%. • Σελ. 5

REU

TER

S

Page 2: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

2

1. Στοιχεία πιστοποίησης της νό-μιμης υπόστασης του φορέαεπένδυσηςΑ.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ εκ-

προσώπησης, καθώς και τα πιο πρόσφαταστοιχεία της εταιρικής / μετοχικής σύνθε-σης (αντίγραφο των σελίδων του βιβλίουεταίρων / μετόχων όπου αναγράφεται η εται-ρική / μετοχική σύνθεση, θεωρημένο απότο Διευθύνοντα Σύμβουλο με ημερομηνία τηνημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρό-τασης)

Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύ-στασης και πιστοποιητικό από το οικείο Πρω-τοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δη-μοσιευμένο και θεωρημένη υπεύθυνη δή-λωση του διαχειριστή ότι εξακολουθεί ναείναι διαχειριστής της εταιρείας και ότι ηεταιρική σύνθεση, όπως προκύπτει από τοιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης, ισχύει.

Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρ-ξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία καιόλες τις τροποποιήσεις μέχρι την ημερομη-νία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Δήλωση μεταβολής εργασιών, από τηναρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία θα περιλαμβάνειμόνο την αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών°Δραστηριότητας με τους νέους (ήτοι από ΚΑΔ97σε ΚΑΔ08), χωρίς να δηλώνεται σε αυτήκαμία άλλη μεταβολή των στοιχείων Μη-τρώου του υπόχρεου.

Οι επιχειρήσεις, των οποίων η δραστη-ριότητά τους εντάσσεται στα πλαίσια τουFranchise ή λειτουργούν ως αντιπροσωπεί-ες, θα πρέπει να υποβάλλουν και το μεταξύτους συμβόλαιο με τη μητρική εταιρεία.

2. Στοιχεία πιστοποίησης έγκρι-σης δανείου (στην περίπτωσηπου προβλέπεται δάνειο στοχρηματοδοτικό σχήμα της πρό-τασης)Κατ’ αρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος πι-

στωτικού ιδρύματος για την χορήγηση δα-νείου, στην οποία θα αναφέρονται οι βασι-κοί όροι χορήγησής του, όπως:• Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δα-νειοδοτούμενης επένδυσης • το ύψος του εγκεκριμένου δανείου• η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του• το επιτόκιο• οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χο-ρήγησή του.

3. Οικονομικά στοιχεία του φο-ρέα επένδυσηςΑ. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κα-

τηγορίας:- Δημοσιευμένοι ισολογισμοί και πίνακας

αποτελεσμάτων χρήσης για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ήεπικυρωμένα αντίγραφα αυτών από το νό-μιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης,αντίγραφα ισολογισμών για Ο.Ε., Ε.Ε. καιΑτομικές Επιχειρήσεις, των τριών τελευταί-

ων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων ή εφό-σον δεν υπάρχουν, των δύο τελευταίων.

- Αντίγραφο του έντυπου Ε3 των τελευ-ταίων τριών κλεισμένων οικονομικών χρή-σεων, ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τε-λευταίων

Παράρτημα Γ της ΚΥΑ ενίσχυσης Μικρώνκαι Πολύ Μικρών επιχειρήσεων όλων τωντομέων της Οικονομίας - Αύγουστος 2009κλεισμένων οικονομικών χρήσεων.

- Τυχόν συμπληρωματικές/ τροποιητικέςδηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώςκαι τροποιητικές εκκαθαριστικών δηλώσε-ων ΦΠΑ.

Β. Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄κατηγορίας:

- Αντίγραφο του εντύπου Ε3 των τριώντελευταίων κλεισμένων οικονομικών χρή-σεων ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τε-λευταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων.

- Αντίγραφα των υποβαλλόμενων εκκα-θαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ των τελευταί-ων τριών κλεισμένων οικονομικών χρήσεων,ή εφόσον δεν υπάρχουν, των δύο τελευ-ταίων κλεισμένων οικονομικών χρήσεων.

- Τυχόν συμπληρωματικές/ τροποιητικέςδηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθώςκαι τροποιητικές εκκαθαριστικών δηλώσε-ων ΦΠΑ.

Γ. Επιχειρήσεις που ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΕΝ τη-ρούν βιβλία

Για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βι-βλία και για τις επιχειρήσεις που πληρώνουνφόρο με ειδικό τρόπο (ενοικιαζόμενα επι-πλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα και Cam-ping):

- Ε1 των τριών τελευταίων κλεισμένων οι-κονομικών χρήσεων ή εφόσον δεν υπάρ-χουν, των δύο τελευταίων

4. Στοιχεία των εταίρων / μετόχωντου φορέα επένδυσης(Μόνο για τους τρεις μεγαλύτερους εταί-

ρους / μετόχους του φορέα επένδυσης ήγια όλους εφόσον συμμετέχουν στον φορέατης επένδυσης με άνω του 20% ποσοστό)

Α) Οταν οι εταίροι / μέτοχοι είναι Φυσι-κά πρόσωπα:

- Αντίγραφο του θεωρημένου Ε1 του πιοπρόσφατου διαχειριστικού έτους που έχει υπο-βληθεί για κάθε εταίρο / μέτοχο ξεχωριστάή υπεύθυνη δήλωση του εταίρου / μετόχουπου δεν έχει Ε1 ότι δεν έχει υποχρέωσηυποβολής φορολογικής δήλωσης o Βιο-γραφικό σημείωμα, βεβαιώσεις κατάρτισης,αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίων)

Β) Όταν οι εταίροι / μέτοχοι είναι Εταιρείες:• Δημοσιευμένο Ισολογισμό για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.και επικυρωμένα από το διαχειριστή της επι-χείρησης αντίγραφα ισολογισμών για Ο.Ε.,Ε.Ε. και Ατομικές (επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄κατηγορίας) ή αντίγραφο του εντύπου Ε3 (επι-χειρήσεις με βιβλία Β΄ κατηγορίας) της τε-λευταίας κλεισμένης χρήσης.• Προφίλ εταιρειών και στοιχεία τεκμηρίω-σης των αναγραφόμενων

5. Στοιχεία για την τεκμηρίωσητης δυνατότητας κάλυψης τηςίδιας συμμετοχήςΑ) Ρευστά διαθέσιμα επιχείρησης ή εταί-

ρων / μετόχων:

Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ήφορολογικές δηλώσεις τελευταίας κλει-σμένης διαχειριστικής χρήσης από τα οποίανα προκύπτει κερδοφορία ικανή να καλύ-ψει την ίδια συμμετοχή του προτεινόμενουχρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης

Βεβαιώσεις μέσου διαθέσιμου υπολοίπουπροσωπικών ή εταιρικών τραπεζικών λογα-ριασμών για το εξάμηνο πριν την ημερομη-νία υποβολής της επενδυτικής πρότασης,από τις οποίες να προκύπτει η διαθεσιμότη-τα τουλάχιστον του 70% της ίδιας συμμε-τοχής που αναφέρεται στο χρηματοδοτικόσχήμα της επενδυτικής πρότασης. Επιπλέ-ον βεβαίωση υπολοίπου των παραπάνω λο-γαριασμών, την ημερομηνία υποβολής τηςεπενδυτικής πρότασης, μεγαλύτερου ή ίσουτης ίδιας συμμετοχής που αναφέρεται στοχρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρό-τασης

Β) Λοιπά διαθέσιμα επιχείρησης ή εταί-ρων / μετόχων ευκόλως ρευστοποιήσιμαεντός του χρονοδιαγράμματος πραγματο-ποίησης της επένδυσης:

Βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων και λοι-πών άυλων τίτλων

Κατοχή ακίνητων περιουσιακών στοιχεί-ων (όπως προκύπτουν από Ε9)

6. Επεμβάσεις επί ακινήτωνΤίτλο κτήσης επί ακινήτου, πιστοποιητι-

κό μεταγραφής του και πρόσφατο πιστο-ποιητικό ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλα-κείο και έντυπο Ε9.

Σε περιπτώσεις μακροχρόνιων μισθώ-σεων ή παραχώρησης χρήσεων, προσκό-μιση σχετικών μισθωτηρίων ή παραχωρη-τηρίων θεωρημένων από την εφορία, ηδιάρκεια των οποίων να είναι τουλάχιστον8ετούς μίσθωσης από την ημερομηνία υπο-βολής της πρότασης. Η προσκόμιση τουδικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο “έν-τυπο υποβολής πρότασης” του δυνητικούδικαιούχου

Σε περιπτώσεις σύστασης επικαρπίαςπροσκόμιση της συμβολαιογραφικής πρά-ξης σύστασης επικαρπίας και πιστοποιητι-κό μεταγραφής και πιστοποιητικό ιδιοκτη-σίας στο υποθηκοφυλακείο και έντυπο Ε9

Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύ-σταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρή-σης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολήτης επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεταιυπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει, προ-κειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος τηςεπιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προ-καταβολή επιχορήγησης, τελική καταβο-λή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νό-μιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτουγια χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστονοκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολήςτης επενδυτικής πρότασης.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Δικαιολογητικά για την αίτησηΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

• Συνέχεια στη σελ. 10

Page 3: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ
Page 4: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

4

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει επί-σης

• Να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας τουΚ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα«Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρή-σεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με τηνισχύουσα νομοθεσία.

• Να απασχολούσαν λιγότερους από 50εργαζόμενους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργα-σίας ΕΜΕ) κατά το 2008

• Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμ-φωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επι-τροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003,σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μι-κρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας τωνεπιχειρήσεων πoυ λειτουργούν με το σύ-στημα της δικαιόχρησης (franchise) θα ελέγ-χεται επισταμένως το θέμα της δεσπόζου-σας θέσης ή της κυρίαρχης επιρροής της «μη-τρικής εταιρείας» έναντι της «θυγατρικής».

• Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασίαανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε επιχειρή-σεις που δεν ήταν προβληματικές την 1η Ιου-λίου 2008 αλλά και σε αυτές οι οποίες έγι-ναν προβληματικές στη συνέχεια συνεπείατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης

Η έννοια της προβληματικής επιχείρησης ορί-ζεται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνομικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για

τους σκοπούς του παρόντος μέτρου ενίσχυ-σης, ότι είναι προβληματικές αναφορικά μετο εν λόγω διάστημα,

Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δενέχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δη-μόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυ-γατρικές τους,

Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οιεπιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφήτης κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου,της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.

• Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ως

ποσοστό ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνητης έδρας της κάθε επιχείρησης κυμαίνεταιαπό 55% έως και 65% του εγκεκριμένουπροϋπολογισμού κάθε πρότασης. Σε απόλυ-τα ποσά η ενίσχυση κάθε πρότασης δυνητι-κού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

i) από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χι-λιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 ευρώ)για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πε-νήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000ευρώ) για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

iii) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χι-λιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 ευρώ) γιατη θεματική ενότητα «Εμπόριο»

iv) από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χι-λιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 ευρώ) γιατη θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισχυρή ώθηση σε μεταποίηση - εμπόριο

Eιδική Εκδοση Επί της ύλης: ΧΡΗΣΤΟΣ K. ΜΑΡΑΒΕΛΙΔΗΣ, Κείμενα: ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) δηλαδή οι προέκυψαν ύστερα από δια-γωνιστική διαδικασία έπειτα από πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.3. AΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.5. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG-EUROBANK-ERGASIAS Α.Ε.6. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ8. ATTIKA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9. ASPIS ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

10. MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.11. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.14. FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.15. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε.16. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ17. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.20. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ

Οι τράπεζες που συμμετέχουν

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1 Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός: χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

2 Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών.4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.5 Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

«ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1 Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

2 Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.5 Ανάπτυξη καινοτομιών.6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Page 5: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

5ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

- τουρισμό - υπηρεσίες - franchising

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)

1 Εκσυγχρονισμός, δημιουργία, επέκταση αποπεράτωση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων.

2 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών.4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.5 Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις: Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Η εν λόγω δαπάνη για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

2 Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.

3 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος: Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, μημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

4 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας: Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, μημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων, Προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση συστημάτων: για την εξοικονόμηση ενέργειας Ως επιλέξιμη επένδυση νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

5 Συστήματα Αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου για όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.

6 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Αγορά μικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.

7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας: Μελέτη και πιστοποίηση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών της επιχείρησης (μέγιστο επιλέξιμο κόστος 15.000 EURO)

8 Προβολή - Προώθησης: Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες απαραίτητες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 5% τουεπιχορηγούμενου προϋπολογισμού που αναγράφεται στην σύμβαση όπως ισχύει.

9 Αμοιβές Συμβούλων: Το κόστος α) εκπόνησης/σύνταξης του Επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και το κόστος β) παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης είναι επιλέξιμα μέχρι το ύψος των 2.000 ευρώ (1.000 ευρώ κατά μέγιστο ανά φάση υλοποίησης)

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης πουδραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τιςπαραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να

πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση μεπροϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό πουκαθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περί-

πτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες τηςεπενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρημα-τοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί ναυπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες γιατη μεταποίηση και τον τουρισμό και τουςδώδεκα (12) μήνες για τις θεματικές ενότητεςτου εμπορίου και των υπηρεσιών από την ημε-ρομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβα-

σης μεταξύ του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φο-ρέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) και του δικαιούχουτης ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τε-τράμηνης και δίμηνης παράτασης αντίστοι-χα, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτηματου δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σεκάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τηνημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενί-σχυσης όπως ορίζεται στο άρθρο 19. �

Προσαρμοσμένα στην ενίσχυση της περιφέρειας είναι τα ποσοστά ενίσχυσης τουπρογράμματος. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το ποσοστό ενίσχυσης χω-ρίζει την Ελλάδα σε δύο περιοχές. Στην πρώτη βρίσκονται η Αττική (εκτός νήσων)και ο νομός Θεσσαλονίκης, όπου το ποσοστό είναι 55%, ενώ στην υπόλοιπη χώ-ρα φτάνει το 65%.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Γεωγραφικές ΖώνεςΖΩΝΗ Α: Ένταση ενίσχυσης 55%.• Περιφέρεια Αττικής (εκτός νήσων Περιφέρειας Αττικής)• Νομός ΘεσσαλονίκηςΖΩΝΗ Β: Ένταση ενίσχυσης 65%.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη.• Κεντρική Μακεδονία (εκτός Ν. Θεσσαλονίκης).• Δυτική Μακεδονία• Ήπειρος• Θεσσαλία• Ιόνια Νησιά• Δυτική Ελλάδα• Στερεά Ελλάδα• Πελοπόννησος• Βόρειο Αιγαίο• Νότιο Αιγαίο• Κρήτης• Νησιά Περιφέρειας Αττικής, Δήμος ΤροιζήναςΕπισήμανση: Εάν η επένδυση υλοποιείται σε δύο τοποθεσίες στην ίδια περιφέρειαμε διαφορετική ένταση ενίσχυσης, τότε θα εφαρμόζεται το 55% ποσοστό ενί-σχυσης. [SID: 3959513]

Ενίσχυση στην περιφέρεια

Page 6: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

6 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

• Ίδια συμμετοχήΟ προϋπολογισμός του προγράμματος σε

επίπεδο δημόσιας δαπάνης (δηλαδή η δημό-σια συμμετοχή και οι κοινοτικοί πόροι) ανέρ-χεται σε 1,05 δις. ευρώ και συγχρηματοδο-τείται από το ΕΤΠΑ μέσω των 5 υπερπεριφερειώντης χώρας.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης τηςπαρούσας προκήρυξης ανά θεματική ενότη-τα και άξονα Π.Ε.Π. καθορίζεται στην με υπ’αριθμ. πρωτ. 36318 / ΕΥΣ 5868 / 17.07.2009Υπουργικής Απόφασης διάθεσης πιστώσεων.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μετο σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπά-γονται σε μια από τις θεματικές ενότητες τουάρθρου 2 έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προ-ϋπολογισμός ύψους 50 εκατ. ευρώ, σύμ-φωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω Υπουρ-γική Απόφαση.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετο-χής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπο-ρεί να χρησιμοποιήσει ίδια συμμετοχή ή/και με-σομακροπρόθεσμο Τραπεζικό Δάνειο.

Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιού-χου της ενίσχυσης, πρέπει να ανέρχεται σε πο-σοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλουτου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού τηςυποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.

Ως ίδια συμμετοχή νοείται το ίδιο κεφά-λαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το εται-ρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Γιαόλες τις επιχειρήσεις πλην των ατομικών ηκαταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιεί-ται από την αύξηση του εταιρικού/μετοχικούκεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε με-τρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κα-τά περίπτωση από ελεύθερα προς διανομή απο-θεματικά.

• Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων

που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεμα-τική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμηεπιχειρηματική δραστηριότητα πριν την

01/01/2009, και να πραγματοποιήσουν επέν-δυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδιαθεματική ενότητα, στην οποία δραστηριο-ποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβο-λής της επενδυτικής πρότασης.

Λόγω του καθορισμού των νέων ΚωδικώνΑριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με τηνΠ.Ο.Λ. 1133/2008 με την οποία κοινοποι-ήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008Απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οι-κονομικών οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενι-σχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλ-

λουν την επενδυτική τους πρόταση βάσει τωννέων Κ.Α.Δ

Οι επιχειρήσεις με μεικτή δραστηριότητα (δηλ.σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορείνα είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπότην προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτι-κή πρόταση στη θεματική ενότητα που αντι-στοιχεί στη δραστηριότητα με τα μεγαλύτε-ρα έσοδα.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνε-

ται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτόςεάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά το δι-καιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπο-ρεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί ναθεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είναι επιλέ-ξιμος ο ΦΠΑ του δικαιούχου εφόσον αυτόςέχει με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα υπαγόμενασε ΦΠΑ σύμφωνα με το καθεστώς που έχειυπαχθεί στη μερίδα ΦΠΑ στην αρμόδια ΔΟΥ.Επίσης δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ δικαιού-χου που υπόκειται σε καθεστώς κατ’ αποκο-πήν φόρου ή ποσοστού έκπτωσης.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επεμ-βάσεις επί ακινήτου που δεν ανήκει κατάπλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχοτης ενίσχυσης. Κατ’ εξαίρεση, περιλαμβάνονταιστις επιλέξιμες δαπάνες οι επεμβάσεις επί ακι-νήτου εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρή-σης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίαςεπί του ακινήτου για χρονικό διάστημα του-λάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομη-νία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ηπροσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμ-βάνεται στο «Έντυπο υποβολής πρότασης»του δυνητικού δικαιούχου.

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται ησυγκεκριμένη περίοδος κατά τη στιγμή τηςυποβολής της επενδυτικής πρότασης, ο δυ-νητικός δικαιούχος υποχρεούται να προ-σκομίσει δικαιολογητικό μίσθωσης με ισχύοκτώ (8) ετών προκειμένου να λάβει οποι-οδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιά-μεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγη-σης, τελική καταβολή). Η περίοδος της οκτα-ετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υπο-βολής της επενδυτικής πρότασης.

• Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές ερ-γασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούνακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.

• Οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες είναιεπιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνο-λικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού τηςεπενδυτικής πρότασης για τις θεματικές ενό-τητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου καιτων Υπηρεσιών και έως 100% για τη θεμα-τική ενότητα του τουρισμού.

• Η επιλεξιμότητα των δαπανών της επεν-δυτικής πρότασης ξεκινά από την ημερομη-νία προδημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.

• Οι δαπάνες που αφορούν την υποβληθείσαεπενδυτική πρόταση και πραγματοποιήθη-καν στο διάστημα μεταξύ της ημερομηνίαςπροδημοσίευσης της προκήρυξης και τηςυπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύτου Ενδιάμεσου Φορέα διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.)και του Δυνητικού Δικαιούχου της ενίσχυ-σης, κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπο-γραφεί τελικά η σχετική σύμβαση.

• Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από

την ημερομηνία προδημοσίευσης δεν συνυ-πολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος τηςεπένδυσης, ούτε στην ίδια συμμετοχή του δι-καιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως ανέχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνίαυποβολής της επενδυτικής πρότασης.

• Προθεσμία και τόπος υποβολής των προ-τάσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβληθούναπό 01-09-2009 έως και 09-11- 2009. Ηκαταληκτική ώρα ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του «Εντύ-που υποβολής πρότασης» από τον Ενδιά-μεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ) είναι η 14:00.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, ηεπενδυτική πρόταση δεν παραλαμβάνεταιαπό τον Ε.Φ.Δ..

Ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσηςυποβάλλει την επενδυτική του πρόταση σε έναΥποκατάστημα του Ενδιάμεσου Φορέα Δια-χείρισης (Ε.Φ.Δ.) επιλέγοντας μεταξύ τωνΥποκαταστημάτων που έχουν οριστεί απότον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεση του έργου αυτού,εντός των γεωγραφικών ορίων της διοικητι-κής Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθείη επένδυση. Τα υποκαταστήματα των Ε.Φ.Δ.που έχουν οριστεί ως φορείς υποδοχής πε-ριλαμβάνονται σε ηλεκτρονική μορφή στοwww.ependyseis.gr.

Σε περίπτωση που η επένδυση πρόκειται ναπραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νησί τηςχώρας πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας,η επενδυτική πρόταση μπορεί να υποβληθείαπό το δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης σεοποιοδήποτε από τα σημεία υποδοχής πουέχουν ορισθεί από τον Ε.Φ.Δ. για την εκτέλεσητου παρόντος μέτρου ενίσχυσης, ανεξαρτή-τως Περιφέρειας.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχειδικαίωμα να υποβάλει μόνο μία (1) επενδυ-τική πρόταση που αναφέρεται αποκλειστικάσε ένα άξονα ενός Π.Ε.Π. και μια θεματικήενότητα και αποκλειστικά σε ένα από τα ση-μεία υποδοχής του Ε.Φ.Δ. της διοικητικής Πε-ριφέρειας όπου πρόκειται να υλοποιηθεί ηεπένδυση στο πλαίσιο της παρούσας προκή-ρυξης. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας (1)προτάσεων από τον δυνητικό δικαιούχο στονίδιο ή σε άλλο Ε.Φ.Δ., ή η υποβολή επενδυ-τικής πρότασης σε αναρμόδιο Υποκατάστη-μα του Ε.Φ.Δ. καθιστά όλες τις υποβληθείσεςπροτάσεις του αυτοδίκαια «μη παραδεκτές».

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογρα-φής των συμβάσεων μεταξύ των Ε.Φ.Δ. καιτων δικαιούχων της ενίσχυσης, όπως περι-γράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, δενμπορεί να ξεπερνά την 31/12/2010 και οιολοκλήρωση των επενδύσεων θα πρέπει ναγίνει μέχρι την 30/06/ 2012. [SID: 3959393]

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)Ελάχιστο Ποσοστό Μέγιστο Ποσοστό

Γεωγραφική Επιχορήγηση ιδιας τραπεζικούΖώνη (%) συμμετοχής (%) δανείου (%)Γεωγραφική Ζώνη Α 55 20 25ΓεωγραφικήΖώνη Β 65 20 15

ΔΕΝ EΧΟΥΝ ΔΙΚΑIΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡOΤΑΣΗΣ

ΟΙ ΔΗΜOΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣΉ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟI Ή / ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚEΣ ΤΟΥΣ,

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦH

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝIΑΣ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΑΣΤΙΚΟY

ΔΙΚΑIΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞIΑΣ

Page 7: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

7ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

A/A ΕπιλέξιμεςΕνέργειες Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ. 5 Κατ. 6 Κατ. 7 Κατ. 8 Κατ. 9

Εξοπλισμός και Εξοπλισμός και Συστήματα Δικαιώματα ΠιστοποίησηΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κτίρια και Μηχανήματα εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις Αυτομα- τεχνο- συστημάτων Προβολή Αμοιβές

εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Προστασίας εξοικονόμησης τοποίησης γνωσίας διασφάλισης - Προώθηση ΣυμβούλωνΠεριβάλλοντος ενέργειας ποιότητας

1 Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση,εκσυγχρονισμός χώρων παραγωγής, • •αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

2 Διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμόςδιαδικασιών παραγωγής, • • • •αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης • • •ποιότητας των προϊόντων.

4 Προστασία περιβάλλοντος,περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις • • •και εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Ανάπτυξη καινοτομιών • • •στην παραγωγική διαδικασία.

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. • • •ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1 Εκσυγχρονισμός, δημιουργία, επέκτασηαποπεράτωση κτιρίων και εγκαταστάσεων • • •τουριστικών καταλυμάτων.

2 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμισηυπηρεσιών και διοικητικών • • •διαδικασιών της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτωνδιασφάλισης ποιότητας • • •των υπηρεσιών.

4 Προστασία περιβάλλοντος,περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις • • •και εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Ανάπτυξη καινοτομιών • • • • •στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. • • •ΕΜΠΟΡΙΟ

1 Δημιουργία, επέκταση,αποπεράτωση, εκσυγχρονισμός • • •χώρων διοίκησης και ανάπτυξηςεργασιών της επιχείρησης.

2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμόςυπηρεσιών, λειτουργιών και • • •διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτωνδιασφάλισης ποιότητας της • • •εμπορικής δραστηριότητας.

4 Προστασία περιβάλλοντος,περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις • • •και εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Ανάπτυξη καινοτομιών σχετικά • • • •με την εμπορική δραστηριότητα.

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. • • •ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 Δημιουργία, επέκταση, αποπεράτωση,εκσυγχρονισμός χώρων διοίκησης και • • •ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.

2 Εξορθολογισμός, εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών • • •διαδικασιών της επιχείρησης.

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης • • •ποιότητας των υπηρεσιών.

4 Προστασία περιβάλλοντος,περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις • • •και εξοικονόμηση ενέργειας.

5 Ανάπτυξη καινοτομιών • • • •στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. • • •

Page 8: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτε

8 ΕΙΔΙΚΗ Ε

1. Υπέρβαση της κρίσηςΣε περιόδους οικονομικής κρίσης, πολλές επιχειρήσεις ανα-βάλλουν ή και ματαιώνουν τα επενδυτικά τους σχέδια είτε γιαλόγους αρνητικής ψυχολογίας είτε για λόγους απουσίας ρευ-στότητας για την ιδία συμμετοχή εκ μέρους τους. Δεν υπάρ-χουν πολλές μαγικές λύσεις για την ξεπεραστεί μία οικονο-μική κρίση, παρά μόνο δύο εναλλακτικές κατευθύνσεις. Η μίααφορά τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησηςκαι η δεύτερη τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρε-σιών της επιχείρησης.

Μείωση λειτουργικού κόστουςΠολλοί επιχειρηματίες καταφεύγουν σε επιλογές μείωσηςπροσωπικού, καθώς και στην προσωπική ανάληψη μεγαλύ-τερου όγκου εργασιών (τι τον θέλω τον διευθυντή πωλήσεων;το κάνω και μόνος μου). Αυτές οι τακτικές έχουν βραχυ-πρόθεσμα θετική επίπτωση στο ταμείο της επιχείρησης, αλλάπροκαλούν πανικό στο υπόλοιπο προσωπικό και δεν μει-ώνουν στρατηγικά το κόστος. Το κόστος των προμηθειών, τοκόστος κατανάλωσης ενέργειας, το κόστος συντήρησης, τοκόστος μεταφορών κλπ. αποτελούν στρατηγικούς στόχουςεπέμβασης, που η μείωσή τους προϋποθέτει βραχυχρόνιακάποια επένδυση από την επιχείρηση αλλά μακροπρόθεσμαέχει πολλαπλάσια οφέλη. Όταν αυτή η επένδυση στη μεί-ωση του κόστους έχει επιδότηση 50% με 65%, αυτό σημαίνειότι η ευκαιρία για τον επενδυτή είναι μοναδική.

ΔιαφοροποίησηΗ διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μίας επι-χείρησης είναι μία άλλη διάσταση ανταπόκρισης στην οικο-νομική κρίση. Με την τρέχουσα κρίση έχουν προκύψει διαρ-κείς μεταβολές στην αγοραστική συμπεριφορά των πελατώνσε θέματα προτίμησης προϊόντων. Αυτές οι αλλαγές είναιπολλές φορές αντιδιαμετρικές μιας και συνδυάζουν την έμ-φαση στην τιμή αλλά ταυτόχρονα και στην περιεκτικότητα σευγιεινά συστατικά που κατά τεκμήριο είναι πιο ακριβά απότα μη-υγιεινά συστατικά. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τε-ράστια περιθώρια εισόδου στις νέες καταναλωτικές συνή-θειες, μιας και ευνοούνται οι παραγωγές σε μικρή κλίμακα οιοποίες είναι σε θέση να εγγυηθούν ποιοτικότερο αποτέλεσμα.

2. Στόχοι μιας επένδυσης και πώς επιδρούν στην υπέρβασητης κρίσηςΒελτίωση της παραγωγικής υποδομήςΣε περιόδους κρίσης όλοι σκέφτονται ότι μπορεί να πέσει οτζίρος της επιχείρησης. Ομως ακόμα και αν συμβεί κάτι τέ-τοιο, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ακόμα καλύτερο παρα-γωγικό κύκλωμα, διότι ανταγωνίζεται σε περιβάλλον με με-γαλύτερο ανταγωνισμό και άρα πρέπει να είναι πιο γρήγορη,

ακριβής και αξιόπιστη στην αγορά. Αρα κάθε βελτίωση τηςπαραγωγικής υποδομής θα έχει άμεσα αποτελέσματα ακόμακαι στις πωλήσεις της επιχείρησης. Αντί να προσπαθεί η επι-χείρηση να βρει τρόπους μείωσης του κόστους, χωρίς ουσια-στικά να αλλάξει κάτι δομικά αλλά να μπαίνει σε διαδικασίαεκπτώσεων ή και αύξησης της προσωπικής εργασίας, καλό θαείναι να επεξεργαστεί πιο δραστικές αλλαγές πολύ μικρούκόστους.

Νέες γραμμές παραγωγήςΕάν οι πελάτες δεν αγοράζουν από τα παραδοσιακά προ-ϊόντα της επιχείρησης λόγω αλλαγών συμπεριφοράς και προ-τιμήσεων, η εισαγωγή νέων προϊόντων είναι μονόδρομος.Εάν αυτό δεν γίνει, είναι προφανές ότι η επιχείρηση έχειθέσει υποψηφιότητα για να μείνει πολύ γρήγορα από πελά-τες. Αρα η επένδυση, με ενίσχυση από το ΕΣΠΑ, μπορεί ναδώσει διέξοδο σε ένα αδιέξοδο που μπορεί να βρεθεί μία επι-χείρηση και να της ανοίξει την πόρτα για νέες αγορές ή/καιανάγκες πελατείας που από μόνη της δεν θα ήταν σε θέση νααντέξει οικονομικά.

Βελτίωση της ποιότηταςΠοιοτικό προϊόν ή υπηρεσία δεν σημαίνει απαραίτητα υψη-λές τιμές και άρα λιγότεροι πελάτες. Για τη συγκεκριμένη τι-μή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης, η προσ-λαμβάνουσα ποιότητα πρέπει να είναι μέγιστη. Αυτό απαιτείδιαρκείς επενδύσεις σε υποδομές και διαδικασίες. Οι επι-χειρήσεις θα πρέπει να πιστέψουν ολοένα και περισσότεροότι η ποιότητα είναι από τα λίγα διαθέσιμα ανταγωνιστικάπλεονεκτήματα που μπορούν σχετικά μικρές οικονομίες ναπροτάξουν σε σχέση με οικονομίες που στηρίζονται στις οι-κονομίες κλίμακας λόγω μεγέθους χώρας και αγοράς. Σεπεριόδους κρίσης οι πελάτες μετρούν πολύ περισσότερο ταχρήματά τους και γίνονται πολύ πιο απαιτητικοί για προϊόν-τα και υπηρεσίες που λαμβάνουν. Αυτό, σε συνδυασμό μετην μετακίνησή τους προς «οικονομικότερες λύσεις» παρό-μοιου αποτελέσματος, δίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα τηςποιότητας. Αν στο παρελθόν οι απαιτήσεις υποδομών στοντουρισμό μπορούσαν να καλυφθούν με τον ήλιο και την όμορ-φη θάλασσα σε ένα μέρος τώρα δεν αρκεί, διότι στη διπλανήπεριοχή υπάρχουν ίδιες φυσικές ομορφιές με ίσως καλύτερεςπαρεχόμενες υπηρεσίες.

Περιβαλλοντικές επιπτώσειςΤο περιβάλλον δεν είναι πολυτέλεια, διότι ολοένα και πε-ρισσότερο οι πελάτες πιέζουν για προϊόντα με περιβαλλον-τική ευαισθησία, οι κανόνες των κρατικών φορέων γίνονταιπιο απαιτητικοί, αλλά παρουσιάζονται και απευθείας εμπο-ρικές ευκαιρίες από την πράσινη επιχειρηματικότητα.

ΤεχνολογίαΗ τεχνολογία αποτελεί για πολλούς την απάντηση στην παγ-κόσμια οικονομική κρίση και τη μόνη ουσιαστική διέξοδογια τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κάθε επιχεί-ρηση θα πρέπει να διαλέξει εάν βρίσκεται στην πλευρά τωνχρηστών ή των παραγωγών τεχνολογίας. Σίγουρα όσοι είναιστην πλευρά των χρηστών τεχνολογίας θα πρέπει να «στύ-ψουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών». Στην προ-ηγούμενη δεκαετία οι αναβαθμίσεις των Η/Υ και των λογι-σμικών προγραμμάτων πολλές φορές μείωναν την παραγω-γικότητα κάποιων επιχειρήσεων, διότι είχαν το κόστος εκ-μάθησης του νέου λογισμικού, αλλά χωρίς να καταβάλουν τηναπαιτούμενη ενέργεια να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες δυ-νατότητες ώστε η τεχνολογία να «πληρώσει». Η επαφή με τηντεχνολογία απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση και στόχευση,ώστε οι όποιες ενέργειες να συνδυαστούν με στοχευόμενεςεμπορικές και άλλες επιχειρησιακές επιδιώξεις. Το να κα-τασκευαστεί μία ιστοσελίδα για την επιχείρηση θα πρέπει νασυνοδεύεται και από το μηχανισμό διαρκούς ενημέρωσης, αλ-λά και απαντήσεων σε χρόνο internet των ηλεκτρονικών μη-νυμάτων εκ μέρους των πελατών. Σε αντίθετη περίπτωση τααποτελέσματα θα είναι χειρότερα από τότε που δεν υπήρχεκαθόλου η σελίδα.

ΚαινοτομίαΕίναι από τις πιο ενδιαφέρουσες διαστάσεις των επενδυτικώνπροτάσεων. Τι είναι καινοτομία; Κάθε πρωτοβουλία που μπο-ρεί να λάβει μία επιχείρηση και να βελτιώσει με ουσιώδητρόπο την ανταγωνιστικότητά της. Η καινοτομία πολλές φορέςέχει ταυτιστεί με την έννοια της ανάπτυξης νέων προϊόντων.Στις μέρες μας αυτό δεν αποτελεί την κύρια μορφή της και-νοτομίας. Αναζητήστε νέους τρόπους οργάνωσης της παρα-γωγής, νέους τρόπους λήψης παραγγελιών πελατείας, νέουςτρόπους παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά την πώληση,νέους τρόπους ενημέρωσης υποψηφίων πελατών και νέουςτρόπους ανάδειξης των ιδιοτήτων των προϊόντων και υπηρε-σιών σας. Αναζητήστε τρόπους ανταμοιβής των πελατών σαςγια την πιστότητα που δείχνουν στην επιχείρηση σας. Κοινόγνώρισμα της καινοτομίας δεν είναι τα προϊόντα αλλά η τε-χνολογία. Δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να αποδείξει ότι ηπρότασή του είναι καινοτόμος εάν δεν έχει εντάξει ένα ολο-κληρωμένο τεχνολογικό πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίξει τηνεμπορευματοποίηση της υποψήφιας καινοτομίας.

3. Τι πρέπει να προσέξει ο υποψήφιος επενδυτήςΔεν υπάρχουν μαγικές προτάσεις για τους υποψήφιους επεν-δυτές, αλλά μερικές απλές παρατηρήσεις κοινής λογικής πουθα πρέπει να λάβουν υπόψη στην πορεία των επόμενων 2 μη-νών και μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων.

ΕΣΠΑ - Επιβίωση μικρών επιχειρήσεωΈχει ξεκινήσει ουσιαστικά ο νέος κύκλοςυποβολής επενδυτικών προτάσεων για τοπρόγραμμα Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στουςτομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ2007-2013. Με άλλα λόγια δίδεται η δυνατό-τητα επιδότησης έως και του 65% σε επεν-δυτικά σχήματα μικρών και πολύ μικρώνεπιχειρήσεων.Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος

έχουν δημοσιοποιηθεί και άρα στο συγκεκρι-μένο άρθρο επιχειρούμε να δώσουμε απαν-τήσεις σε ένα απλό αλλά σημαντικό ερώτημα.Είναι λογικό μια μικρή επιχείρηση να προβείσε επενδύσεις όταν η οικονομία βρίσκεται στοσυγκεκριμένο κύκλο;

Του Αντρέα ΑθανασόπουλουΒοηθού γενικού διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής,

Εθνική Τράπεζα

PU

BLI

Page 9: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

εμβρίου 2009

9ΕΚΔΟΣΗ

Οι προτάσεις είναι εύκολες στην διατύπωση αλλά μην υπε-ρεκτιμάτε τις δυνάμεις σαςΟι αρμόδιοι φορείς σχεδιασμού των απαιτούμενων εντύπωνεκ μέρους των επενδυτών έχουν κάνει σημαντικές προσπά-θειες απλοποίησης των εντύπων τα τελευταία χρόνια καιπράγματι η συμμετοχή στα επενδυτικά προγράμματα δεναποτελεί μία «περιπέτεια» για τον επιχειρηματία. Ομως, ηδιαμόρφωση της επενδυτικής πρότασης προϋποθέτει κάποι-ος να έχει μελετήσει τους σχετικούς οδηγούς καθώς και ναέχει κατανοήσει τις στρατηγικές επιδιώξεις των χρηματοδο-τήσεων όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές βαθμολογίεςπου δίδονται από το πρόγραμμα στα επιμέρους κριτήριά του.Δεν είναι τυχαίο ότι, για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα είναιεπιλέξιμη δαπάνη τόσο η συγγραφή των προτάσεων όσο καιη παρακολούθηση της υλοποίησης τους. Τι σημαίνει αυτό;Σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που απουσιάζουν οικλασικές επιχειρησιακές δομές της οικονομικής διεύθυνσηςτο βάρος του επενδυτικού φακέλου θα πέσει πάνω στις πλά-τες του επιχειρηματία. Στους καιρούς που ζούμε αυτό μπορείνα είναι πολυτέλεια και άρα είναι εφικτό να γίνει χρήσηεξειδικευμένων συμβούλων οι οποίοι μπορούν να αναλά-βουν την προετοιμασία της επενδυτικής πρότασης και ότιαυτό περιλαμβάνει. Το κόστος μπορεί να αποτελέσει συν-δυασμό του πόσο σύνθετη είναι η πρόταση, του αριθμού τωνπροσφορών προμηθευτών που θα απαιτηθούν για την πρό-ταση καθώς και του αν η πρόταση θα γίνει αποδεκτή γιαχρηματοδότηση.

Η επιτυχία της επενδυτικής πρότασης εξαρτάται από τοπόσο εξατομικευμένα έχει γίνει η προετοιμασία τηςΗ αναζήτηση υποστήριξης για την λεπτομερή κατάρτιση τουεπενδυτικού πλάνου θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τηνικανότητα του φορέα συγγραφής της πρότασης να παράσχει

εξατομικευμένες υπηρεσίες στον πελάτη του. Θα πρέπει νααποφευχθούν παρεχόμενες υπηρεσίες όπου ο σύμβουλος δενέρχεται σε απευθείας επαφή με τον πελάτη του, έτσι ώστε νασχεδιασθούν εναλλακτικά επενδυτικά σενάρια/σχήματα, ταοποία θα βελτιστοποιήσουν την παρουσίαση αλλά και βαθ-μολόγηση της επενδυτικής πρότασης όπως προκύπτει απότα αντικειμενικά κριτήρια του σχεδίου του ΕΣΠΑ. Μία απλήπεριγραφή/καταγραφή του επενδυτικού σχήματος χωρίς πα-ρόμοιου τύπου σχεδιαστικές υπηρεσίες και δημιουργία εναλ-λακτικών σεναρίων πολύ απλά θα οδηγήσει σε μία «παρα-δεκτή» πρόταση, η οποία όμως μπορεί να στερηθεί της μέγι-στης βαθμολόγησης που θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει.Αρα η προετοιμασία και συγγραφή των επενδυτικών προτά-σεων δεν είναι μία αυτοματοποιημένη συμπλήρωση του ηλε-κτρονικού δελτίου αιτήσεων, αλλά μία εξατομικευμένη δια-δικασία για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως αν είναι μικρή ήμεγάλη.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων είναι μία απο-λύτως διαφανής και αντικειμενική διαδικασίαΜε την νέα προκήρυξη θα πρέπει να είναι σε όλους ξεκά-θαρο ότι η διαδικασία της αξιολόγησης είναι μία απολύτωςαντικειμενική υπόθεση και δεν υπάρχουν παράθυρα ομορ-φιάς για την βαθμολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ηβαθμολόγηση εξαρτάται από τη δυναμική της επιχείρησηςόπως απεικονίζεται στα οικονομικά της στοιχεία και από τηδυναμική της επενδυτικής προτάσεως έτσι όπως απεικονί-ζεται στον προϋπολογισμό της καθώς και στις επιπτώσειςπου θα έχει η υλοποίηση στην μελλοντική απασχόληση τηςεπιχείρησης.

Να έχετε πίστη σε αυτό που θέλετε να κάνετεΠροτάσεις επενδυτικές με ευκαιριακό χαρακτήρα δεν μπο-

ρούν να διασφαλίσουν την επιτυχία τους. Οι επενδυτικές προ-τάσεις θα πρέπει να αντανακλούν την στρατηγική και τις πρω-τοβουλίες της επιχείρησης. Ενέργειες και δράσεις που ού-τως ή άλλως θα έκανε η επιχείρηση, με την διαφορά ότι μέσωτων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ δίδεται η δυνατότητα υποστή-ριξης και άρα επιτάχυνσης της απόσβεσης της επένδυσης.

Η επιλογή τραπεζικού ιδρύματος υποδοχής της επένδυσηςΟπως και σε προηγούμενους κύκλους Κοινοτικών Προ-γραμμάτων, τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν, βάσει της προ-κήρυξης του προγράμματος, ρόλο και αποστολή σε όλες τιςφάσεις μίας επενδυτικής πρότασης, από την ιδέα μέχρι καιτον έλεγχο υλοποίησης και την καταβολή των επιδοτήσεων.Η Εθνική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει στο παρελθόν το με-γαλύτερο αριθμό επενδυτικών προτάσεων, διαθέτει την κα-τάλληλη υποδομή, γνώση και εμπειρία ώστε να αναδειχθεί σεσύμβουλο αξίας για τον επενδυτή. Επιπλέον, με την αποδε-δειγμένη δυναμική παρουσία της στη χρηματοδότηση των μι-κρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στο σημερινό ασταθέςπεριβάλλον, ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα βασικάκριτήρια επιλογής τράπεζας συνεργασίας από πλευράς τωνεπενδυτών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η επιλογή τράπεζαςσυνεργασίας θα πρέπει να συσχετίζεται με τα ίδια τα χαρα-κτηριστικά των επενδύσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις χρει-άζονται τράπεζες συμβούλους τους οποίους εμπιστεύονται τό-σο στις κατευθύνσεις που τους δίδουν όσο και σε θέματαχρηματοδότησης των επενδύσεών τους ειδικά στο τρέχονασταθές οικονομικό περιβάλλον. Η Εθνική Τράπεζα, με τηδυναμική και αξιοπιστία ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά τηςπαρουσίας της στο χώρο της υποστήριξης και χρηματοδότη-σης επενδυτικών σχεδίων τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μίααπό τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για μικρές και μεσαίεςεπιχειρήσεις και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ων: οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Page 10: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

10 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

7. Στοιχεία απασχολούμενου προ-σωπικού• Αντίγραφο του εντύπου Ε7 “Οριστική

Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου,τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ πουοφείλονται σε εισοδήματα από ΜισθωτέςΥπηρεσίες” για την τελευταία κλεισμένη δια-χειριστική χρήση ή/και,

• Θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώ-ρησης εργασίας για την τελευταία κλεισμέ-νη διαχειριστική χρήση ή/και,

• Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτι-κή Περιοδική Δήλωση) για την τελευταίακλεισμένη διαχειριστική χρήση

• Αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανο-μένων

Σε περίπτωση μη υποβολής του πιο πάνωεντύπου, υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρη-

ση δεν απασχόλησε προσωπικό μέσα στηπροηγούμενη χρήση.

8. Προδιαγραφές και στοιχεία κό-στους προτεινόμενων επενδύ-σεωνΑναλυτικός Προϋπολογισμός Εργασιών

Μηχανικού (για παρεμβάσεις επί κτιρίων) ήκτιρίων ή αναλυτικές μεμονωμένες προ-σφορές κατασκευαστών και αγοράς υλι-κών κατασκευής σε περίπτωση επιστασίαςαπό τον ιδιοκτήτη.

Προσφορές, προτιμολόγια, ενημερωτι-κά έντυπα (prospectus), τα οποία αφορούνστα προτεινόμενα επενδυτικά έργα (κτι-ριακά, εξοπλισμός, λογισμικό, δικαιώματατεχνογνωσίας, κλπ.) ταξινομημένα /αριθ-μημένα βάσει του Πίνακα ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ του Ερωτηματολο-γίου.

Τυπικά δικαιολογητικάΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

9. Δικαιολογητικό για επιλεξιμό-τητα ΦΠΑΒεβαίωση από την οικεία ΔΟΥ ότι η συγ-

κεκριμένη επιχείρηση έχει ενταχθεί σε απαλ-λασσόμενο καθεστώς ΦΠΑ.

10. Δικαιολογητικά νόμιμης λει-τουργίας

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλ-λα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νό-μιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά τηνημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρό-τασης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικείααρμόδια αρχή.

Ειδικό σήμα της Δ/νσης Τουρισμού της αρ-μόδιας Περιφέρειας σε ισχύ (η σε περί-πτωση ανανέωσης ή έκδοσης νέου σήμα-τος βεβαίωση από την αρμόδια ΥπηρεσίαΔ/νσης Τουρισμού, ότι η ενδιαφερόμενηεπιχείρηση έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τακατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά γιατην ανανέωση ή έκδοση αυτού) προκειμέ-νου για ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόμε-να επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα,τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις και κα-τοικίες, παραδοσιακά καταλύματα.

11. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου8 του Ν. 1599/1986 υπογεγραμ-μένη από το νόμιμο εκπρόσω-πο του φορέα επένδυσης, μετις ακόλουθες σχετικές διατυ-πώσεις:

• Δήλωση ότι τα στοιχεία και δικαιολογητικάπου υποβλήθηκαν στο φάκελο της υπο-βαλλομένης και που συμπληρώθηκαν στοΈντυπο Υποβολής Πρότασης είναι αληθή.

• Δήλωση ότι σύμφωνα με τα προσκομι-σθέντα δικαιολογητικά και με τα οριζόμε-να στο σημείο 10 του παρόντος Παραρτή-ματος, η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα.

• Δήλωση ότι η επενδυτική πρόταση δενέχει ενισχυθεί και σε περίπτωση υπαγωγήςτης δεν θα ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ήΚοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίησητης ίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής.

• Δήλωση περί του τρόπου κάλυψης τηςίδιας συμμετοχής (σύμφωνα με την οποία

θα διατυπωθεί και ο σχετικός όρος της σύμ-βασης Επενδυτή - Τράπεζας).

• Δήλωση ότι:η επιχείρηση είναι ανεξάρτητη μικρομε-

σαία επιχείρηση και δεν είναι συνεργαζόμενηή συνδεδεμένη επιχείρηση σύμφωνα με τοορισμό της σύστασης της Επιτροπής2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.

ήΣε περίπτωση που η επιχείρηση είναι συ-

νεργαζόμενη ή συνδεδεμένη πρέπει να συμ-πληρωθεί η δήλωση σχετικά με την ιδιότηταΜΜΕ που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ.

• Δήλωση ότι σε σχέση με την προηγού-μενη διαχειριστική χρήση δεν υπάρχει με-ταβολή των στοιχείων της επιχείρησης, ηοποία να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίαςτης επιχείρησης, και ότι η επιχείρηση παρα-μένει μικρομεσαία σύμφωνα με το ορισμό τηςσύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό τωνμικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Δήλωση για τις νέες θέσεις εργασίαςπου θα δημιουργηθούν και τη διατήρησήτους για το χρονικό όριο που θέτει η πα-ρούσα προκήρυξη παράλληλα με τη διατή-ρηση των υφιστάμενων για το ίδιο χρονικόδιάστημα.

• Δήλωση ότι η ενίσχυση που θα λάβει ηεπιχείρηση βάσει της παρούσας προκήρυξης,αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυ-ση ήσσονος σημασίας (de minimis) έχει λά-βει ή θα λάβει η επιχείρηση (καθώς και οιτυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις)κατά τα περίοδο 01.01.2008 έως 31.12.2010δεν θα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των500.000 ευρώ.

• Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τηςεπιχείρησης διαδικασία ανάκτησης παλαιάςκρατικής ενίσχυσης.

• Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν είναι “προ-βληματική” κατά την έννοια του άρθρου 3της παρούσας προκήρυξης.

• Δήλωση ότι υπάρχει υποδομή ή εξοπλι-σμός για την διευκόλυνση της πρόσβασης τωνατόμων με αναπηρία στην επιχείρηση (προ-αιρετικό, βλέπε κριτήριο αξιολόγησης 5.6)

[SID: 3960275]

• Συνέχεια από τη σελ. 2

ΑΠ

Ε

Υποχρεώσεις δικαιούχων εντός και εκτός ΕλλάδαςΕΚΤΟΣ από τα γενναιόδωρα ποσοστά ενι-σχύσεων, όσοι ευεργετηθούν από το πρό-γραμμα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσειςεντός και εκτός Ελλάδας:

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπο-ρεί να ενισχυθεί από άλλο Εθνικό ή Κοινο-τικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση τηςίδιας πρότασης ή τμήματος αυτής. Εξαίρε-ση αποτελεί η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Ότανο δικαιούχος διαφοροποιηθεί ουσιωδώςαπό δαπάνες οι οποίες έχουν συμβάλει στηβαθμολογία της πρότασής του κατά τηνδιαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με τουςόρους που περιέχονται στην σύμβασή τουμε τον ΕΦΔ, θα επιβάλλεται η αναλογική μεί-ωση ή επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης.

• Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύε-ται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών

ορίων της περιφέρειας που υπαγορεύονταιαπό το ΠΕΠ από το οποίο έχει χορηγηθεί ηενίσχυση και να μη μεταβάλει τη χρήση τηςενισχυόμενης επένδυσης, τουλάχιστον γιαχρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

• Απαγορεύεται η μεταβίβαση παγίων πε-ριουσιακών στοιχείων της επένδυσης πουέχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά τα στοι-χεία έχουν αντικατασταθεί από άλλα του-λάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Ηαπαγόρευση αυτή ισχύει μέχρι τη συμπλή-ρωση της τριετίας (3ετίας).

• Απαγορεύεται η εκμίσθωση πάγιων πε-ριουσιακών στοιχείων της επένδυσης μέχριτη συμπλήρωση της τριετίας (3ετίας) απότην ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσηςολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός τηςπερίπτωσης κατά την οποία εκμισθώνεται

το σύνολο της επιχειρηματικής μονάδας. • Από την έκδοση της βεβαίωσης ολο-

κλήρωσης της επένδυσης και για χρονικήδιάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υπο-χρεούται να τοποθετήσει σε εμφανές ση-μείο της επιχείρησής του αναμνηστική πλά-κα στην οποία θα αναγράφεται: «Ο εκσυγ-χρονισμός της επιχείρησης υλοποιήθηκε μεσυγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευ-ρωπαϊκής Ένωσης»

• Από την ημερομηνία έκδοσης της βε-βαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης και γιαχρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχοςτης ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να διατη-ρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέωνθέσεων απασχόλησης παράλληλα με τις υφι-στάμενες θέσεις. Σε περίπτωση που διαπι-στωθεί, κατά το χρόνο του τελικού επιτόπι-

ου ελέγχου αλλά και οποιοδήποτε χρονικόδιάστημα για δύο (2) έτη μετά, παραβίασητης δέσμευσης που έχει ο δικαιούχος για δια-τήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας2008 που καταγράφονταν στο έντυπο Υπο-βολής Επενδυτικής Πρότασης (δηλαδή μείωσημεγαλύτερη του 0,2 ΕΜΕ για κάθε έτος ξε-χωριστά), ο δικαιούχος χάνει εξολοκλήρου τοδικαίωμα της ενίσχυσης και εάν έχει ήδη λά-βει μέρος της επιχορήγησης οφείλει να την επι-στρέψει.

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώ-σεων του δικαιούχου της ενίσχυσης σύμ-φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα προ-κήρυξη και στη σύμβαση, η σύμβαση δύνα-ται να λυθεί και τότε ο επενδυτής υποχρε-ούται σε επιστροφή των ποσών της δημό-σιας επιχορήγησης. [SID: 3965479]

Page 11: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

11ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ επενδυτές του προγράμματος πρέπει υπο-χρεωτικά να υποβάλουν την επενδυτική τους πρόταση βά-σει των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπωςαυτοί καθορίστηκαν από την ΠΟΛ 1133.2008 του υπουρ-γού Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως εκ τούτου, πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμη επιχειρημα-τική δραστηριότητα πριν από την 01/01/2009 και να πραγ-ματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στηνίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριναπό την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Οι

επιχειρήσεις με μεικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνη-τικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπο-βάλλουν πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στηδραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουναπό τους ετήσιους ισολογισμούς. [SID: 3959535]

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ10 Βιομηχανία τροφίμων

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών10.52 Παραγωγή παγωτών10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή

διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και

παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων10.81 Παραγωγή ζάχαρης10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων

διατροφής και διαιτητικών τροφών10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

11 Ποτοποιία11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

χωρίς 11.02 αύξηση της Παραγωγή οίνου από σταφύλια

παραγωγικήςδυναμικότητας

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών

που υφίστανται ζύμωση11.05 Ζυθοποιία11.06 Παραγωγή βύνης11.07 Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού

νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων

πλέξης κροσέ13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών,

εκτός από ενδύματα13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών,

σπάγγων και διχτυών13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων

από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών

κλωστοϋφαντουργικών ειδών13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων14.14 Κατασκευή εσωρούχων14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης

και πλέξης κροσέ14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών

και πλέξης κροσέ15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.20 Κατασκευή υποδημάτων16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από

ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευήειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

16.10 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου16.21 Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και

άλλων πλακών με βάση το ξύλο16.22 Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ16.23 Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής16.24 Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλοκατασκευή ειδών

από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

17.11 Παραγωγή χαρτοπολτού17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού

και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι17.22 Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης,

ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)17.24 Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων18.11 Εκτύπωση εφημερίδων18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου19.10 Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)19.20 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων20.11 Παραγωγή βιομηχανικών αερίων20.12 Παραγωγή χρωστικών υλών20.13 Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών20.14 Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών20.15 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων20.16 Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές20.17 Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού

καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές20.20 Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων

αγροχημικών προϊόντων20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων

επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,

προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού20.51 Παραγωγή εκρηκτικών20.52 Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων20.59 Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.20.60 Παραγωγή μη φυσικών ινών

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντωνκαι φαρμακευτικών σκευασμάτων

21.10 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων21.20 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες

22.11 Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) καισωλήνων από καουτσούκ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)22.21 Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων,

σωλήνων και καθορισμένων μορφών22.22 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας22.23 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών22.29 Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων23.11 Κατασκευή επίπεδου γυαλιού23.12 Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού23.13 Κατασκευή κοίλου γυαλιού23.14 Κατασκευή ινών γυαλιού23.19 Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού,

περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις23.20 Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων23.31 Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών23.32 Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών

δομικών προϊόντων από οπτή γη23.41 Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και

κεραμικών διακοσμητικών ειδών23.42 Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής23.43 Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών

μονωτικών εξαρτημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

Page 12: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

12 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ23.44 Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων

για τεχνικές χρήσεις23.49 Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής23.51 Παραγωγή τσιμέντου23.52 Παραγωγή ασβέστη και γύψου23.61 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα23.62 Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο23.63 Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος23.64 Κατασκευή κονιαμάτων23.65 Κατασκευή ινοτσιμέντου23.69 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα,

γύψο και τσιμέντο23.70 Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων23.91 Παραγωγή λειαντικών προϊόντων23.99 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων24.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων24.20 Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών

με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων24.31 Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα24.32 Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα24.33 Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα24.34 Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων24.41 Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου24.44 Παραγωγή χαλκού24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων24.46 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων24.51 Χύτευση σιδήρου24.52 Χύτευση χάλυβα24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση ταμηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερώνμεταλλικών σκελετών

25.12 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων25.21 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης25.29 Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων,

δεξαμενών και δοχείων25.30 Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους

λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση25.40 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών25.50 Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και

μορφοποίηση μετάλλων με έλασηκονιομεταλλουργία25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων25.62 Μεταλλοτεχνία25.71 Κατασκευή μαχαιροπίρουνων25.72 Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων25.73 Κατασκευή εργαλείων25.91 Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας25.93 Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων25.94 Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών,ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

26.11 Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων26.12 Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών26.20 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και

περιφερειακού εξοπλισμού26.30 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας26.40 Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης,

δοκιμών και πλοήγησης26.52 Κατασκευή ρολογιών26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών

μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης26.70 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού26.80 Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού27.11 Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών

και ηλεκτρικών μετασχηματιστών27.12 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου

ηλεκτρικού ρεύματος27.20 Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών27.31 Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών27.32 Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών

συρμάτων και καλωδίων27.33 Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού27.51 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών27.52 Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών27.90 Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.28.11 Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση

τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων28.12 Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας28.13 Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών28.14 Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων28.15 Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών

μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχώνκαι μετάδοσης κίνησης

Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ28.21 Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων28.22 Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων28.23 Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

(εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών καιπεριφερειακού εξοπλισμού)

28.24 Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού

εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης28.29 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.28.30 Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων28.41 Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου28.49 Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών28.91 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία28.92 Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα

λατομεία και τις δομικές κατασκευές28.93 Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων,

ποτών και καπνού28.94 Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ήδερμάτινων ειδών

28.95 Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγήχαρτιού και χαρτονιού

28.96 Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικώνκαι ελαστικών ειδών

28.99 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων

και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων29.10 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων29.20 Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα

οχήματα κατασκευή ρυμουλκούμενων καιημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31 Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικούεξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32 Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων γιαμηχανοκίνητα οχήματα

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών30.11 Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών30.12 Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού30.20 Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου

υλικού30.30 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και

συναφών μηχανημάτων30.91 Κατασκευή μοτοσικλετών30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων30.99 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31 Κατασκευή επίπλων31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας31.03 Κατασκευή στρωμάτων31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες32.11 Κοπή νομισμάτων32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων

και προμηθειών32.91 Κατασκευή σκουπών και βουρτσών32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων33.12 Επισκευή μηχανημάτων33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις

θέρμανσης και ψύξης43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων43.32 Ξυλουργικές εργασίες43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης

και τελειώματος43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές

δραστηριότητες π.δ.κ.α.58 Εκδοτικές δραστηριότητες

58.11 Έκδοση βιβλίων58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων58.13 Έκδοση εφημερίδων58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

Page 13: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

13ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55 Καταλύματα55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 55.10.10.03 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας

και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριοΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 55.10.10.04 και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο

Θ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματασύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχήςκαι ρυμουλκούμενα οχήματα

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευήμηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρώνμηχανοκίνητων οχημάτων

45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων

μηχανοκίνητων οχημάτων45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων

μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή

μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο

μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών46.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση

γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαν-τουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

46.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώλησηκαυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 46.12.11 στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων

καυσίμων και συναφών προϊόντων46.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν

στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν

στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικούεξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούνστην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούνστην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων καιδερμάτινων προϊόντων

46.17 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούνστην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούνΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 46.17.13 στην πώληση προϊόντων καπνού

46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στηνπώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούνστην πώληση διαφόρων ειδών

46.21 Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστουκαπνού, σπόρων και ζωοτροφών

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών46.23 Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και

κατεργασμένου δέρματος46.31 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών46.32 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων

κρέατος46.33 Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων,

αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και

ειδών ζαχαροπλαστικής46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων

ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίωνΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 46.38.1 και μαλακίων46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων,

ποτών και καπνού46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και

γυαλικών και υλικών καθαρισμού46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,

περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

46.61 Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων,εξοπλισμού και προμηθειών

46.62 Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών46.63 Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων,

καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικάέργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για τηνκλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικόεμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων46.73 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών

και ειδών υγιεινής46.74 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και

εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης46.75 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων46.77 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριομηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματαπου πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε

εξειδικευμένα καταστήματα47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

σε εξειδικευμένα καταστήματα47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και

λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικήςσε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε

εξειδικευμένα καταστήματα47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε

εξειδικευμένα καταστήματα47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,

περιφερειακών μονάδων υπολογιστών καιλογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμούσε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόναςσε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικώνπροϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων καιτζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδουκαι τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακώνσυσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδώνοικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης

σε εξειδικευμένα καταστήματα47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και

εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε

εξειδικευμένα καταστήματα47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε

εξειδικευμένα καταστήματα47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα

καταστήματα47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων

ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.73 Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών

ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών

καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,

λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικώνζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σεεξειδικευμένα καταστήματα �

Page 14: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

14 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σεεξειδικευμένα καταστήματα

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σεκαταστήματα

47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων μεαλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών καιΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.91.15 μαλακίων, με αλληλογραφία

ή μέσω διαδίκτυου47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων,

υπαίθριων πάγκων ή αγορών

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Λιανικό εμπόριο περιοδεύοντα εμπόρουΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.99.11.01 φρούτων και λαχανικώνΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Λιανικό εμπόριο περιοδεύοντα εμπόρου

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.99.55.01 επίπλωνΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Λιανικό εμπόριο περιοδεύοντα εμπόρου

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.99.59.01 οικιακών σκευώνΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Λιανικό εμπόριο περιοδεύοντα εμπόρου ειδώνΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.99.71.01 ιματισμού και συναφών ειδών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακήςΟ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47.99.85 χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός

καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

Δ. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου,ατμού και κλιματισμού

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος35.12 Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος35.13 Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος35.14 Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος35.21 Παραγωγή φυσικού αερίου35.22 Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών35.23 Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού36.00 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37 Επεξεργασία λυμάτων37.00 Επεξεργασία λυμάτων

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεσηαπορριμμάτων ανάκτηση υλικών

38.11 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων38.12 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων38.21 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων38.22 Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων38.31 Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών38.32 Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίεςγια τη διαχείριση αποβλήτων

39.00 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίεςγια τη διαχείριση αποβλήτων

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών49.32 Εκμετάλλευση ταξί49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης

50 Πλωτές μεταφορές50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51 Αεροπορικές μεταφορές51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τημεταφορά δραστηριότητες

52.10 Αποθήκευση52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίεςμεταφορές52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές52.24 Διακίνηση φορτίων52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση

παροχής καθολικής υπηρεσίας53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55 ΚαταλύματαΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 55.90ΟΚΩΔ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για ΚΩΔΙΚΟΣ 55.90.12 εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων

ή κατασκηνώσεις56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων καικινητών μονάδων εστίασης

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσειςΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτώνΟΚΩΔ.

Θ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριοΚΩΔΙΚΟΣ 56.30.10.03

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίςΚΩΔΙΚΟΣ 56.30.10.06 τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέριαΚΩΔΙΚΟΣ 56.30.10.07

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια μεΚΩΔΙΚΟΣ 56.30.10.08 διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internetcafe)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακόΚΩΔΙΚΟΣ 56.30.10.14 καφενείο

Ι. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο

και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσειςκαι μουσικές εκδόσεις

59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικώνταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγήςκινηματογραφικών ταινιών, βίντεο καιτηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικώνταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού καιραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και

τηλεοπτικών εκπομπών61 Τηλεπικοινωνίες

61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμούηλεκτρονικών συστημάτων

62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικάμε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της

πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιώνηλεκτρονικών υπολογιστών

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και

συναφείς δραστηριότητες63.12 Δικτυακές πύλες (web portals)63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών

πληροφορίας π.δ.κ.α.ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες αρθρογράφου

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 63.99.10.02 ΙΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τιςασφαλιστικές δραστηριότητες

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 66.12 Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγέςΟ συμβάσεων χρεογράφων και αγαθώνΚΩΔ.:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες χρηματιστηριακής εταιρείαςΚΩΔΙΚΟΣ 66.12.11.08

66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτώνΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου, χωρίς

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 66.22.10.03 επαγγελματική εγκατάστασηΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες μεσίτη ασφαλειών γενικά, χωρίς

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 66.22.10.06 επαγγελματική εγκατάστασηΙΒ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

Page 15: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2009

15ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ2: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξή τους)

ΙΓ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

69 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ Νομικές και λογιστικές δραστηριότητεςΟΙ

ΑΤΟΜΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

69.10 Νομικές δραστηριότητες69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και

λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλώνΟΛΕΣ Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης

ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ 69.20.23.01 λογιστικών βιβλίωνΜΟΡΦΕΣ

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείωνδραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

70.10 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών

συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες

μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς

δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες

φυσικές επιστήμες και τη μηχανική72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις

κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

73.11 Διαφημιστικά γραφεία73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές καιτεχνικές δραστηριότητες

74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και

τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητεςΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων καιελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και

αθλητικών ειδών77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών

προσωπικής ή οικιακής χρήσης77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών

μηχανημάτων και εξοπλισμού77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και

εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και

εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένωντων ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού

αεροπορικών μεταφορών77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων,

ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και

παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργαμε δικαιώματα δημιουργού

78 Δραστηριότητες απασχόλησης78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων,γραφείων οργανωμένων ταξιδιών καιυπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένωνταξιδιών79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων

και συναφείς δραστηριότητες80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας80.30 Δραστηριότητες έρευνας

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίριακαι εξωτερικούς χώρους

81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και

βιομηχανικού καθαρισμού81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

ΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία

εγγράφων και άλλες ειδικευμένεςδραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς

τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ85 Εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.ΟΚΩΔ.:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.11 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών τηςΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.12 Πληροφορίας (IT)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

ΙΖ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή

καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση,ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχήκαταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90 Άλλες δραστ. φροντίδας με παροχή καταλύματος88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς

παροχή καταλύματος88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή

καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας

χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.ΙΗ ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

90.01 Τέχνες του θεάματος90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία90.04 Εκμετ/ση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων91.02 Δραστηριότητες μουσείων91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και

παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών

κήπων και φυσικών βιοτόπων93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες

διασκέδασης και ψυχαγωγίας93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων

θεματικών πάρκων93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και

εξοπλισμού σπιτιού και κήπου95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών

και γούνινων προϊόντων96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και

κέντρων αισθητικής96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και

συναφείς δραστηριότητες96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών

υπηρεσιών π.δ.κ.α.ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Αστρολογικές και πνευματιστικές υπηρεσίες

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ.: 96.09.19.01ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.09ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες ιερόδουλου

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.12ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.13ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες πορτιέρη και παρκαδόρου

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.14ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.15ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 96.09.19.17 (piercing)

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΙΡ. ΟΙ ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Page 16: ΕΣΠΑ - ΜΜΕ