Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015

17
Προγραμματική Περίοδος 2014- 2020 Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015 «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» © 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Transcript of Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015

Προγραμματική Περίοδος 2014- 2020

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

«Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

H Αγροσύμβουλος Ο.Ε. στελεχώνεται από έμπειρους συμβούλους και μελετητές με υψηλή

επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία. Η επιστημονική κατάρτισή τους, καλύπτει ένα

μεγάλο φάσμα λειτουργιών προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.

Πιστεύουμε απόλυτα στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Από την εκπόνηση και υποβολή των

οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την υποστήριξη και υλοποίηση των επενδυτικών έργων, παραμένουμε

δίπλα στον πελάτη σαν Σύμβουλοι και Συνεργάτες.

Η Αγροσύμβουλος είναι σε θέση να σας παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα

επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να σας αφορούν, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές σας

κινήσεις.

| Συνεχής Ενημέρωση για Επενδυτικά Θέματα |

Η εηαιπία μαρ

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Το ΕΣΠΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς προτεραιότητες,

στο κέντρο των οποίων βρίσκονται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση

της επιχειρηματικότητας, η έμφαση στην εκπαίδευση και στους νέους, η ποιότητα, η

τεχνολογία, η καινοτομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον.

Τι είναι ΕΣΠΑ;

Το ΕΣΠΑ επικεντρώνεται στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας, της

επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας της γνώσης, στην επένδυση στο ανθρώπινο

κεφάλαιο και σε βιώσιμες υποδομές, καθώς και στην αναβάθμιση της δημόσιας

διοίκησης.

| Δείτε τα ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ |

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Τι είναι ΕΣΠΑ;

Αφορούν άνεργους, ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς και προσβλέπουν:

στη χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης

στη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της υπάρχουσας

επιχείρησής

στην κατάρτιση (αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων, ανέργων)

στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών, των μακροχρόνια ανέργων και

άλλων ομάδων του πληθυσμού

στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης

Στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

Αντίστοιχα Προγράμματα του ΕΣΠΑ που υλοποιούνται:

Ενίσχυση ΜΜΕ Γυναικεία Απασχόληση

Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Οπιζμοί

Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί

οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική

ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις

προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων

εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που

εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το

υπόψη έτος.

Υφιστάμενη επιχείρηση: είναι η επιχείρηση που έχει πάνω από ένα έτος χρόνο

λειτουργίας ή πάνω από 2 έτη, ανάλογα με τα οριζόμενα από τη δημοσίευση του

προγράμματος.

Νέα επιχείρηση: είναι η επιχείρηση που λειτουργεί για λιγότερο από ένα έτος ή λιγότερο 2

έτη, ανάλογα με τα οριζόμενα από τη δημοσίευση του προγράμματος.

Υπό σύσταση επιχείρηση: είναι η επιχείρηση που δεν έχει λειτουργήσει ακόμα και

προτίθεται να συσταθεί.

Δικαιούχος:

Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων.

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Οπιζμοί

Ιδιωτική Συμμετοχή:

Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός έργου και

υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού

Ιδία συμμετοχή:

Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας Δικαιούχος για την

υλοποίηση του έργου

Δημόσια Δαπάνη:

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό

προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον

προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και

του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη.

Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπανών:

Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στο φορέα για την επαλήθευση και πιστοποίηση

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του.

ΑΜΕΑ:

Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή

αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ.

αναπηρίες .

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Ενίζσςζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 30.000€ έως 300.000 €

Στόχος του προγράμματος:

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων

και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού

τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική

και διεθνή τουριστική αγορά.

Πρόγραμμα:

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική

αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ

ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος) με

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του

Τουρισμού.

Ενίζσςζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων

1. Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών

2. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος

3. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)

4. Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών

5. Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

6. Αμοιβές Συμβούλων

7. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Επιλέξιμες Δαπάνες

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Χρονοδιάγραμμα

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016

Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

| Δείτε το πρόγραμμα |

Ενίζσςζη Τοςπιζηικών Επισειπήζεων

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ

μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους

προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών

σχεδίων)

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Ενίζσςζη ηηρ Αςηοαπαζσόληζηρ Πηςσιούσων Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Από 5.000 έως 25.000 €

Στόχος του προγράμματος:

H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή

ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με

την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ

ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Ποσοστό ενίσχυσης: 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προϋπολογισμός δράσης: 50 εκατ. €, σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το

2015 και 2ος κύκλος το 2016) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ)

| Δείτε το πρόγραμμα |

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Ενίζσςζη ηηρ Αςηοαπαζσόληζηρ Πηςσιούσων Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της

αίτησης ή

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση

μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται

επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά

τους.

Ιαηροί Οδονηίαηροι Κηηνίαηροι Φσζιοθεραπεσηές Βιολόγοι Ψστολόγοι

Δικηγόροι Μητανικοί Γεωπόνοι Δαζολόγοι Δημοζιογράθοι Ξεναγοί

Μεηαθραζηές Καθηγηηές/ Δάζκαλοι

Μοσζικοί Σκηνοθέηες Οικονομολόγοι Λογιζηές

Κοινωνιολόγοι Διακοζμηηές Προγραμμαηιζηές Σύμβοσλοι

Επιτειρήζεων Καλλιηέτνες Ηθοποιοί

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών:

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού

2. Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΚΟ)

3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

4. Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

5. Αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Ενίζσςζη ηηρ Αςηοαπαζσόληζηρ Πηςσιούσων Τπιηοβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ

Χρονοδιάγραμμα

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016

Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Νεοθςήρ Επισειπημαηικόηηηα

Στόχοι του προγράμματος:

Η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση

σε καινοτόμα σχέδια καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη

τουλάχιστον ενός ατόμου

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Έως 50.000 €

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ

ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Ποσοστό ενίσχυσης: 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προϋπολογισμός δράσης: 120 εκατ. €, σε δύο 2 κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το

2015 και 2ος κύκλος το 2016), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ).

| Δείτε το πρόγραμμα |

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Δικαιούχοι: Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι φυσικά πρόσωπα, άνω των 25 ετών

που κατά την υποβολή της αίτησης είναι:

άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της

αίτησης ή

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση

μισθωτής εργασίας.

Νεοθςήρ Επισειπημαηικόηηηα

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:

Αγροδιατροφή

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ενέργεια

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Υγεία – Φάρμακα

Υλικά – Κατασκευές

Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Εκτιμώμενος αριθμός

τελικών ωφελούμενων:

2500 νέες επιτειρήζεις

4500 νέες θέζεις εργαζίας

Νεοθςήρ Επισειπημαηικόηηηα

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Αγορά επαγγελματικού εξοπλισμού

2. Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΚΟ)

3. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης

4. Κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)

5. Αμοιβές τρίτων, γενικός εξοπλισμός

Χρονοδιάγραμμα

Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015

Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015

Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α' κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016

Εντάξεις Α' κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016

Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

Επίλογορ

Αξιοποιήζηε άμεζα ηα

σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα

ΕΣΠΑ επιλέγονηαρ ηον

καηάλληλο Επενδςηικό

Σύμβοςλο.

Σςνεσήρ ενημέπωζη,

καθοδήγηζη και

ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη

για όλα ηα επιδοηούμενα

ππογπάμμαηα.

“ Από την εκπόνηση και υποβολή των

οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την

υποστήριξη και υλοποίηση των

επενδυτικών έργων, παραμένουμε

δίπλα στον πελάτη σαν Σύμβουλοι και

Συνεργάτες ”

© 2015 από www.agrosimvoulos.gr

“Είμαστε μια ομάδα νέων

επιστημόνων με όρεξη,

ενέργεια και ματιά στο

μέλλον”

“Μπες στο

www.agrosimvoulos.gr

Οι πελάτες και τα έργα

μας μιλάνε για εμάς .”

SOCIAL MEDIA

Επίλογορ