ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

22
Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Γνωριμία με τα βασικά σημεία του Προγράμματος

description

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών.

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

Page 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Γνωριμία με τα βασικά σημεία του Προγράμματος

Page 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013
Page 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.

2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υφιστάμενες, δηλαδή είτε λειτουργούν ήδη αλλά δεν έχουν κλείσει δύο πλήρεις (δωδεκάμηνες) διαχειριστικές χρήσεις, είτε δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι αυτή να είναι Μικρομεσαία. Τα βασικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί ως προς το μέγεθος μία επιχείρηση είναι τα ακόλουθα: • Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα και οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 10.000.000 €. • Μεσαίες επιχειρήσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 έως 250 άτομα και οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50.000.000 € ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 43.000.000 €.

Page 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει ένας επιχειρηματίας είναι ο έλεγχος για την επιλεξιμότητα της δραστηριότητας της επιχείρησης του. Πρέπει καταρχήν να εντοπίσει τον ή τους κωδικούς δραστηριότητας της επιχείρησής του (αυτούς που έχει δηλώσει στην Εφορία). Στη συνέχεια πρέπει να διαπιστώσει εάν ο συγκεκριμένος κωδικός δραστηριότητας είναι επιλέξιμος στα πλαίσια του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε με το site μας ζητώντας να σας πληροφορήσουμε έγκυρα και άμεσα για την επιλεξιμότητα ή μη, της δική σας επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθ΄όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος. Παρακαλούμε για την άμεση απόκρισή μας να μας στέλνετε τους κωδικούς δραστηριότητας της επιχείρησής σας, ή της επιχείρησης που σκοπεύεται να ανοίξετε.

Page 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται: Στους τομείς του ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 €) Στον τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00 €) Στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 €) Τονίζεται ότι το ύψος των επενδυτικών σχεδίων και η αντίστοιχη επιδότηση υπολογίζονται πάντα στα καθαρά ποσά των δαπανών, δηλαδή δεν περιλαμβάνεται σε αυτά ο Φ.Π.Α.

Page 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

50%

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

50%

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Page 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Page 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Page 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων

Page 10: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός

παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις

Προστασίας Περιβάλλοντος και

εξοικονόμησης ενέργειας

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Προβολή ‐ Προώθηση

Αμοιβές συμβούλων

Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες και

τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Page 11: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Επιδοτούνται οι δαπάνες που αφορούν στην διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση πως όλες οι εργασίες θα γίνουν με τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες όπου αυτό απαιτείται.

• Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός. Επιδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης.

• Μεταφορικά μέσα. Επιδοτείται η προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ψυγείων, πούλμαν για την μεταφορά των πελατών ενός ξενοδοχείου, κλπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

• Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ή την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών.

Page 12: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

• Δικαιώματα τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.

• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτείται τόσο η μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και η αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

Page 13: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

• Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε:

- Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. - Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. - Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. • Προβολή ‐ Προώθηση. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε:

-Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. - Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης - Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού. - Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. - Δημιουργία ‐ κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά.

Page 14: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

• Αμοιβές συμβούλων. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε: -Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

- Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως:

• έρευνες αγοράς • μελέτες benchmarking • οργάνωσης διοίκησης • αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης • ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering) • τυποποίησης διαδικασιών • εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ‐ risk analysis) • Marketing plan • Μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κλπ.

Page 15: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

• Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις) Οι δαπάνες που επιδοτούνται τόσο για τις νέες όσο και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις αφορούν σε: • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Οι δαπάνες που επιδοτούνται μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις αφορούν σε: • Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

Page 16: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

Page 17: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

I. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν στις 25/02/2013 και θα μπορούν να γίνονται μέχρι και τις 25/04/2013. II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Περίπου δύο μήνες (μέχρι τις 30/6/2013). III. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ανωτέρω παράταση δε δύναται να εγκρίνεται εφόσον η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει την 30/06/2015 και πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.

Page 18: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιατί το Πρόγραμμα αυτό μέσω ΕΣΠΑ, αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Οι Τράπεζες παραμένουν κλειστές! Έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα, μέχρι την ολοκήρωση της

ανακεφαλαιοποίησης.

Μην αφήνετε το χρήμα «να κοιμάται». Επενδύστε στην επιχειρηματικότητα.

Με τις δικές σας δυνάμεις & τη δική μας καθοδήγηση.

Page 19: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

4 είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιδιώκουμε:

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εξασφάλιση των ελάχιστων απαιτούμενων οικονομικών προϋποθέσεων για να διατηρούμε την επιχείρησή μας «ζωντανή»

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Επίτευξη οικονομικού πλεονάσματος, ικανού να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια καλή ποιότητα ζωής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ανακάλυψη νέων δημιουργικών δρόμων & δυνατοτήτων & εξασφάλιση των όρων για την υποστήριξή τους

ΔΙΑΔΟΧΗ: Δημιουργία των προϋποθέσεων για να αναλάβουν εξίσου δημιουργικοί & ικανοί άνθρωποι στο μέλλον

4 βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι

Page 20: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

4 είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων:

Άνθρωποι, εργατικοί & έντιμοι, να εισφέρουν όλες τους τις δυνάμεις στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Γνώση, & συνεχής ενημέρωση σε ένα κοινωνικό & οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά

Τεχνολογία, ώστε να αξιοποιούμε τη δύναμη των σύγχρονων μέσων & να τη μετατρέπουμε σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα

Οργάνωση, όλων των παραγόντων στη σωστή, παραγωγική τους βάση με άμεσα αποτελέσματα

4 κρίσιμοι παράγοντες

Page 21: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Με τις δικές σας δυνάμεις & με τη δική μας καθοδήγηση.

Η BIZPLAN4U αναλαμβάνει:

• Την σύνταξη του απαιτούμενου επιχειρηματικού σχεδίου βιωσιμότητας της επένδυσης • Την προετοιμασία, τεκμηρίωση και υποβολή της επενδυτικής σας πρότασης • Την επίβλεψη του έργου, μέχρι την οριστική εκταμίευση της επιχορήγησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Μαρκάκης Μάνος ׀ 369343 6945 ׀ [email protected]

Ρουμελιώτης Γιώργος ׀ 114383 6943 ׀ [email protected]

www.bizplan4u.gr

Page 22: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007-2013