4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

22
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 100% ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Transcript of 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Page 1: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 100%

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Page 2: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης (Προϋπολογισμός 32 εκ)

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Προϋπολογισμός 72 εκ)

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Προϋπολογισμός 78 εκ)

4. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών (Προϋπολογισμός 70 εκ)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Page 3: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

1. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων – επενδυτικών σχεδίων χωρίς

αποστολή φυσικού φακέλου

2. Προκαταβολή 40% με τη χρήση ανοιχτών καταπιστευτικών λογαριασμών (escrow accounts)

3. Προκήρυξη δράσεων σε 2 κύκλους

4. Κίνητρα για συνεργασία ωφελούμενων – δημιουργία εταιριών

5. Προτεραιότητα σε ωφελούμενους που δεν έχουν επιδοτηθεί ξανά τα τελευταία χρόνια

6. Χρήση τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Page 4: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιούχοι1. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης

2. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης,

ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε

λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Προσοχή!!!Το ατομικό εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να

είναι ≤ 20.000 ευρώ ή το οικογενειακό εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012

μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Page 5: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση:Έναρξη / Υποστήριξη πτυχιούχων για άσκηση

δραστηριότητας συναφή με την ειδικότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο

Ποσοστό Επιδότησης:100%

Περίοδο Υποβολής: 08/03/2016 έως 15/04/2016

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Από 5.000 € έως 25.000 €

Σε περίπτωση συνεργασίας 2 δικαιούχων 40.000 €, 3 δικαιούχων 50.000 € (απαιτείται συμμετοχή με ίσα

μερίδια και συμπληρωματικότητα ή συνέργεια)

Page 6: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιλέξιμες Δαπάνες:Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) έως 60%Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) έως 20%Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 10%Αποσβέσεις παγίων / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 20% Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – Διαμόρφωση εσωτερικού χρόνου έως 40%Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30%Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 12.000 €

Eπιλεξιμότητα δαπανών Από την υποβολή της αίτησης έως και 2 χρόνια από την έκδοση

απόφασης

Page 7: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κριτήρια Αξιολόγησης:Εισοδηματικά κριτήρια (βαρύτητα 35%) Ι. Ατομικό εισόδημα ή οικογενειακό Κατάσταση επιχειρηματικού σχεδίου (βαρύτητα 25%) Ι. Σαφήνεια και πληρότητα επιχειρηματικού σχεδίου ΙΙ. Προβλέψεις εσόδων – εξόδων της επιχείρησης

Χαρακτηριστικά εταίρων (βαρύτητα 40%) Ι. Διάρκεια ανεργίας / έναρξης επιχείρησης ΙΙ. Εταιρική σύνθεση ομάδας

Προσοχή!!!Η συμπληρωματικότητα ή συνέργεια πρέπει να τεκμηριωθεί

Page 8: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιούχοι1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά

την υποβολή της αίτησης.

2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την

ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης

Προσοχή!!!Δεν είναι επιλέξιμοι ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι ασκούν εμπορική

δραστηριότητα

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012

μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Page 9: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση:Έναρξη επιχείρησης / εταιρίας σε τομείς προτεραιότητας

του «ΕΠΑΝ» για άσκηση δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο

Ποσοστό Επιδότησης:100%

Περίοδο Υποβολής: 17/03/2016 έως 27/04/2016

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Από 15.000 € έως 60.000 €

Page 10: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιλέξιμες Δαπάνες:Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας ) έως 60%Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη) έως 8%Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις έως 15%Αποσβέσεις παγίων / χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού έως 30% Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού – Διαμόρφωση εσωτερικού χρόνου έως 40%Προμήθεια αναλωσίμων έως 15%Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) έως 30%Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις 24.000 €Δαπάνες κατοχύρωσης ή ανανέωσης βιομηχανικής / πνευματικής ιδιοκτησίας έως 20%

Eπιλεξιμότητα δαπανών Από την υποβολή της αίτησης έως και 2 χρόνια από την έκδοση

απόφασης

Page 11: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Επιχειρηματικό σχέδιο (βαρύτητα 25%)I. Συνάφεια επιχειρηματικού σχέδιοII. Πρωτοτυπία III. Στοιχεία κλάδου / ανταγωνιστικότητας προϊόντος IV. Ολοκληρωμένος χαρακτήρας επένδυσηςV. Ενέργειες προώθησης Ωριμότητα επιχειρηματικού σχεδίου (βαρύτητα 15%)I. Χρονοδιάγραμμα II. ΑδειοδοτήσειςIII. Προοπτικές πωλήσεων

Καινοτομία επιχειρηματικού σχεδίου (βαρύτητα 25%) I. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας II. Επίπεδο ωριμότητας

Βιωσιμότητα νεοφυούς επιχείρησης (βαρύτητα 10%) I. Επιστολή πρόθεσης δανειοδότησης II. Προβλέψεις εσόδων - εξόδων

Χαρακτηριστικά εταίρων (βαρύτητα 25%)

Page 12: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Νεοφυή Επιχειρηματικότητα - Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Βασικά σημεία:

1) Απαιτούνται οι φορολογικές δηλώσεις του 20152) Απαιτείται η άσκηση δραστηριότητας σε διακριτό (αυτοτελή) επαγγελματικό

χώρο. Μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη δράση ωφελούμενος που συστεγάζεται μέχρι την οριστική του ένταξη στο πρόγραμμα

3) Τα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού από τον ΟΑΕΔ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις

4) Οι συνεργασίες μεταξύ φυσικών προσώπων απαιτούν το κλείσιμο της ατομικής επιχείρησης με την έγκριση από το πρόγραμμα (Μόνο για τους πτυχιούχους)

5) Απαγορεύονται οι συνεργασίες με συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού. Επίσης δεν επιδοτείται το ενοίκιο όταν εκμισθωτής και μισθωτής έχουν σχέση συγγένειας πρώτου και δευτέρου βαθμού. Τέλος δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη συγγενή πρώτου και δευτέρου βαθμού και να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα

6) Απαραίτητη για τη δράση είναι η δαπάνη ΑΜΕΑ7) Όλες οι δαπάνες πρέπει να τεκμηριωθούν επαρκώς για τη σκοπιμότητα τους,

την αναγκαιότητας τους και να είναι

Page 13: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιούχοι1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις με δύο ή περισσότερες χρήσεις

έως 31/12/2015 ή Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015

2. Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015 (8 στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας)

3. Διαθέτουν μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ΚΑΔ που αφορά το επενδυτικό σχέδιο σε περίπτωση που αυτός είναι

διαφορετικός από τους ΚΑΔ που ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Προσοχή!!!Επιλέξιμες οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις 10% του προϋπολογισμού αφορά τις νέες επιχειρήσεις και 90% του προϋπολογισμού αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και οι θυγατρικές τους. Επίσης επιχειρήσεις που στο μετοχικό τους κεφάλαιο μετέχουν Ο.Τ.Α. ή δημόσιοι φορείς με ποσοστό μεγαλύτερο από 25%

Page 14: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση:Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας

των επιχειρήσεων στους τομείς προτεραιότητας του «ΕΠΑΝ»

Ποσοστό Επιδότησης:40% έως 50% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου

προσωπικού)

Περίοδο Υποβολής: 07/04/2016 έως 20/05/2016

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Από 15.000 € έως 200.000 €

Page 15: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιλέξιμες Δαπάνες:Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 40%Κτιριακές υποδομέςΕγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 90%Μηχανολογικός εξοπλισμός Εξοπλισμός ΤΠΕ - ΛογισμικόΛοιπός Εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα (επαγγελματικό αυτοκίνητο, κλάρκ)Άυλες Δαπάνες έως 100% (μέγιστο 100.000 €)Δαπάνες προβολής – προώθησης Πιστοποίηση συστημάτωνΤεχνική – Συμβουλευτική υποστήριξηΜισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού έως 40% (έως 24.000 €)

Eπιλεξιμότητα δαπανών Από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (11/02) έως και 2 χρόνια από την

έκδοση απόφασης

Page 16: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Κατάσταση Επιχείρησης (βαρύτητα 40%)I. Συνάφεια επιχειρηματικού σχέδιο με στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης II. Εξωστρέφεια επιχείρησης III. Αύξηση απασχόλησης IV. Μεταβολή κύκλου εργασιώνV. Ιδιωτικές επενδύσεις τελευταίας πενταετίαςVI. Υφιστάμενη οργάνωση επιχείρησης Επενδυτικό σχέδιο (βαρύτητα 40%)I. Σαφήνεια και πληρότητα επενδυτικού σχεδίου II. Στόχευση επενδυτικού σχεδίουIII. Τεκμηρίωση δαπανών επενδυτικού σχεδίου – προβλέψεις πωλήσεων / δαπανώνIV. Πρωτοτυπία επενδυτικού σχεδίουV. Σχεδιαζόμενες ενέργειες προώθησης

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου (βαρύτητα 20%) I. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης / απαιτούμενες ΑδειοδοτήσειςII. Προοπτικές πωλήσεων προϊόντων / υπηρεσιών

Page 17: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαιούχοι

1. Υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

2. Νέες τουριστικές επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Προσοχή!!!Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την πρώτη εκταμίευση

Page 18: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιδότηση:Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και

της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην

εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Ποσοστό Επιδότησης:40% έως 50% (σε περίπτωση πρόσληψης νέου

προσωπικού)

Περίοδο Υποβολής: 29/03/2016 έως 17/05/2016

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός: Από 15.000 € έως 150.000 €

Page 19: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιλέξιμες Δαπάνες:Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώροςΜηχανήματα – Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος Πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 € ανά πιστοποιητικό) Προβολή – προώθηση (μέχρι 15.000 €) Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 20.000 €) Μεταφορικά μέσα (μέχρι 15.000 €) Μελέτες έρευνας αγοράς (μέχρι 5.000 € & 2.500 € ανά μελέτη)Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού έως 40% (έως 24.000 €)

Eπιλεξιμότητα δαπανών Από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (11/02) έως και 2 χρόνια

από την έκδοση απόφασηςΤο 30% του έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί και να γίνει το αντίστοιχο

αίτημα επαλήθευσης μέχρι το τέλος του πρώτου έτους υλοποίησης

Page 20: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κριτήρια Αξιολόγησης:

Κατάσταση Επιχείρησης (βαρύτητα 30%)I. Ειδικές παροχές επιχείρησης II. Μέση πληρότητα τελευταίας τριετίας III. Αύξηση απασχόλησης τριετίαςIV. Μεταβολή κύκλου εργασιών τριετίαςV. Πολιτική πωλήσεων και επικοινωνιακή πολιτικήVI. Επενδυτική πολιτική Επενδυτικό σχέδιο (βαρύτητα 35%)I. Σαφήνεια και πληρότητα επενδυτικού σχεδίου II. Στόχευση επενδυτικού σχεδίουIII. Τεκμηρίωση δαπανών επενδυτικού σχεδίου – προβλέψεις πωλήσεων / δαπανών

Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου (βαρύτητα 35%) I. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησηςII. Απαιτούμενες Αδειοδοτήσεις

Page 21: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

• Συμμετέχουμε σε δράσεις που ταιριάζουν με το επιχειρηματικό μας σχέδιο και δεν προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο στο πρόγραμμα

• Διασφαλίσουμε ότι καλύπτουμε τα τυπικά κριτήρια συμμετοχής στη δράση

• Επιλέγουμε με προσοχή τους συνεργάτες μας

• Επιλέγουμε να χρηματοδοτήσουμε πραγματικές ανάγκες και έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς

• Συγκεντρώνουμε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν τα αφήνουμε για τελευταία στιγμή

• Το επενδυτικό μας σχέδιο είναι ρεαλιστικό και τεκμηριωμένο

• Μελετούμε με προσοχή τις οδηγίες και συζητάμε τα «δύσκολα» σημεία με τους συνεργάτες μας. Λύνουμε όλες τις απορίες που έχουμε πριν την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου

• Ελέγχουμε τα κριτήρια αξιολόγησης προκειμένου να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα της βαθμολογίας που θα πάρουμε

Page 22: 4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΣ ISOTEC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

www.isotec.gr