Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος...

48
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108644 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επεν- δύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 42-46 αυτού. 2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ- βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ- το του Π.δ. 63/2005 (Α΄98). 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί- ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114). 7. Το Προεδρικό διάταγμα 73/2015 «Διορισμός Αντι- προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 8. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 106688/ 13-10-2016 (ΦΕΚ B 3315/14.10.2016) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επι- χειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016». 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από- φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: την προκήρυξη καθεστώτος «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ» του Ν. 4399/2016 Άρθρο 1 Σκοπός-Διάρκεια Καθεστώτος Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ: Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματι- κών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιή- σουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα- γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η  20 Δεκεμβρίου 2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώ- τος για το έτος 2016 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 100.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρημα- τοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 50.000.000 ευρώ που αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας προκήρυξης, εκτός από τους ορισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3377 34615

Transcript of Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος...

 • . 108644 4399/2016.

  ,

  :1. . 4399/2016

  - ( 117), 29 42-46 .

  2. 651/2014

  3. () . 702/2014 25 2014 - 107 108 , 14

  4. 90 - ..63/2005 (98).

  5. .. 116/2014 (185), .

  6. ..70/2015 , , , . . , , , - , , , , - .

  , (114).

  7. 73/2015 - , , (116).

  8. . 106688/13-10-2016 ( B 3315/14.10.2016) , , -, , 4399/2016.

  9. - , :

  . 4399/2016

  1 -

  : - - .

  - 19 2016. 20 2016.

  - 2016 150.000.000 , 100.000.000 , - 50.000.000 .

  2

  , ,

  E

  19 2016 . 3377

  34615

 • T 34616 3377/19.10.2016

  2 - (... - 651/2014 ).

  3

  1. - .... - .

  2. - - .

  4

  - :

  1. ( 14 . 13 . ...)

  - ( ) , (3) - - (Nuts 3) () 1059/2003 ( L 154). . ( 50.000.000) - , . . 1 11 . 4399/2016.

  2. . -

  (deminimis). . - ... , ( 4 . 2 8 . 1 ...).

  . , - , , , 8 . 2 ....

  3. Deggendorf

  - - , - ( 1 . 4 ...). , , .

  4. -

  , 6 ..., , , . , - .

  - - . , , . , ( 2 23 ...). - .

  5. .

  , - , , .

  5

  1.

  - , (25%) , ( 14 . 14 ...).

  - , -

 • T 34617 3377/19.10.2016

  , :

  . - :

  . ,

  . , , - ,

  . , - - , - . - , - , ,

  . - ( , - ) . , :

  i. , .

  ii. - .

  . -:

  . - - , , . - , .

  - - , - , .

  1 - - .

  - , - .

  2.

  , :

  . (250.000) ,

  . , - (150.000) ,

  . , (100.000) ,

  . (. . .) N. 4019/2011 ( 216), (), - () () .4384/2016 ( 78) (50.000) .

  , - , . - ( ).

  3.

  - - ( 2 49 ...) - :

  . . . -

  . - .

  . , - 200% , - .

 • T 34618 3377/19.10.2016

  , .

  . , - -, . - , .

  . , - - .

  6

  1. - - - :

  . , . , . ,. (...)

  N. 4019/2011 ( 216), (), (), - () N. 4384/2016 ( 78),

  . , - ,

  . - ,

  . , :

  . ,

  . ,

  . 21.

  , - () : ) . , - .... , -

  . , , - , , ) , . , , .

  , , -, .

  3 I ... :

  () - 3 : ( -) , - 3, 25 % (- ). , , - , 25 % , , , - 3 :

  ) , - , - (businessangels), 1.250.000

  ) -

  ) ,

  ) 10 . 5 000 .

  :

  ) - -

  ) , -

  )

 • T 34619 3377/19.10.2016

  ) , , .

  , - 2 , .

  2.

  , . .

  2. , - (500.000) , .

  3. :

  ) , 18 2 ... ( 1 . 4 - ...),

  ) , - , , (2) ( 13 ...),

  ) , -, .

  7

  1. , .

  2. - :

  . 13 ... :

  . , 43 2 ..., ,

  . , 44 2 ..., ,

  . , - 13 2 ..., ,

  . ,. ,

  ,. ( -

  ), 45 2 ..., .

  . - 2008 [.. 1100330/1954//2008 ( 2149) ./ . 1133/2008],:

  -05- ( ) -09- (- ).

  -36- , - .

  -41- .-42- .-43- .-45- , -

  .-46- .-47- .-52- -

  , 4.

  -53- -.

  -55- , 4.

  -56- .-60- -

  .-64- .-65- ,

  .-66- -

  -.

  -68- .-69- .-70- - -

  .-71- -

  - .-72- .-73- .-75- .-77- .-78- .-79- , -

 • T 34620 3377/19.10.2016

  - .

  -80- -.

  -81- .

  -82- , - .

  -84- - - .

  -85- .-86- , -

  .

  -87- -, .

  -88- - .

  -90- , -.

  -91- , , , 3.

  -92- .-93-

  , - 4.

  -94- .-95-

  .96- -

  , 4.

  -97- - .

  -98- , - - .

  -99- -.

  3. -91- -:

  . 91.01.11 ( ),. 91.02 ( ).4..

  - :

  . 52.22.11.05 [ (-)],

  . 52.22.11.06 ( -) ,

  . 52.29.19.03 [ (logistics)].

  . , :

  . (3) ,

  . - (3) , - ( ) - ( ),

  . , - - (3) ,

  . , - - (camping), (3) ,

  . - , - (2) ,

  . : , , , , , [ , - , , (spa)], - , , }, N. 4276/2014 ( 155),

  . , - (. ..).

  8

  1. , :

  . -,

  . , .

  (2) . / .

  2. -, . ,

 • T 34621 3377/19.10.2016

  . -, .

  3. - :

  . , , - -, . 45% - . 60% - 4 7 70% - 4. - 80% , .

  . (, ), , - , , -:

  . - .

  . - .

  . .

  . - (7) . , .

  . , - - - . .

  . - - , - .

  . - ( ) .

  4. :

  . - , , , ,

  . , -, .

  - :

  . - , . . 4 8 .4399/2016.

  . , ,

  . , - .

  (), 75% - .

  5. - , - :

  . - () - , ,

  . - (3) -,

  . , ( NUTS 3) (5) (3) -, ,

  . / 8 9 ,

  . - . - , - .

 • T 34622 3377/19.10.2016

  6. :. , . (6) , . ,

  , . , .

  ,

  . - ,

  . , - (15) .

  7. 9 .

  9

  , -, , - ..., :

  - . 2 11.

  1. ( 18 ...). -, - , - . , , - .... , . , , -, .

  2. ( 22 ...) . -

  , -, . , , , , , , - - , .

  3. .

  10

  1. :

  . - , , , - . - - ,

  . , - ,

  . , - - - . (7) ,

  . , ( 2, . 31 ...) - .

  2. 1 - :

  ) , -

 • T 34623 3377/19.10.2016

  , .

  ) 12 11 (100% - ), , - 70% - 11.

  ) - .

  ) - .

  3. - .

  4. 12 - / - , -, () - .

  5. 12 - , () . - / - , () - .

  11

  , - - 100% . 70% - , 12, - 100% .

  - ( - 2) :

  1. -

  . - ( ) - (...), . ... - 10% 20% - .

  . ... (50.000.000) . , , - 9.

  . - 107 3 , ..., -, . 107 3 ( ), - .

  . (50.000.000) ( ) - :

  . - (50.000.000) (100%) - , ( ),

 • T 34624 3377/19.10.2016

  . - (50.000.000) (100.000.000) (50%) ,

  . (100.000.000) .

  2.

  . - 1 9 50% . 5% (50.000) ,

  . - 2 9 100% . 10% (100.000) .

  3. (5.000.000) . (10.000.000) (20.000.000) , 4 .... . 4399/2016. .

  12

  , . . 1 10 100% :

  . : , , , 10% - , 5% , 70% . - .

  . . - , - 10% , (1)

  - .

  . - ( .. () 364/2004), -, , - 22-6-2016, .4399/2016, () , .

  . ( ) 10% . 12 (- ) 25 36 ( ). 36 .

  . , (...) N. 4019/2011 ( 216), (), (), () N. 4384/2016 ( 78).

  . , - -, , (...) -, .

  . , , 4.

  . , - - (...), (..) - (.....), (....) - . , . ( - ) .

  . , - .4399/2016, . 12 .4399/2016.

  . - : ,

 • T 34625 3377/19.10.2016

  , , , , , , , .

  13

  1. - (....) , , N. 4314/2014 ( 265).

  2. :

  . - (3.000.000) , , - . - - ,

  . - (3.000.000) , , - ( ),

  . , .

  3. - (). :

  . 4 4 . 4399/2016 ( - , , - , , , , - )

  . 1 .

  , , - .

  : . - . -

  - .

  , , .

  - , - , - . . 1 .

  4. - , - . , , , . , . , -, . 3 5, .

  5. - 0,005 . - (300) (5.000) . .

  14

  - : . , . . - . . . :

  .

  - 2 13, - . ,

 • T 34626 3377/19.10.2016

  . - , - - . , , -. 15, - .

  . 1.

  2 13, 1. - - :

  . , .4399/2016 - ,

  . ,

  . - .

  , 651/2014, 4399/2016 :

  - - - , , , , - , ,

  - - , , 2. .

  - , , , - 1, - .

  - 2. -, , , .

  - 3. - , . - (10) . - , . 1, , , . - , - . - , 15. - . , / , - .

  - 4. (20) .

  - . - 1. -

  - (30) .

  - 2. (1) , 24 - . 24 . (6) .

  - 3. :- )

  , - ) -

  , - ) -

  -, 3.

  - 4. -

 • T 34627 3377/19.10.2016

  .1 (2) (1) . - , .

  - 5. - . (3) - , - (6) , , , . -, , (2) . (3) .

  - 6. 5 14 .4399/2016, , - - .

  - .

  - 1. , - - ( ) , , , - , -. , - 3. - 15. . - . , - , .

  - 2. , , -

  . , - . , - .

  - . -

  - 1. , , - - . :

  - . , , -, ,

  - . -, -

  - . , - .

  - 2. , . - , , - - . , ( ), - , - .

  - 3. , , , .

  15

  1. . 3 . 14 ( ) . 1 . 14 ( ) 15 . 4399/2016. - (10)

 • T 34628 3377/19.10.2016

  . 3 . 14 ( ) - . 1 . 14 ( ).

  2. - - . 7 14 . 4399/2016 (3) , . 2 13. (15) .

  3. - - / . , . -, , , -. - .

  4. , . - - . - .

  5. . - , - (2) .

  , -, , (2) . , -. . - , .

  6. - - - .

  7. - , . 1, 2 3 .3213/2003 (309), , - . 13, 14 15 . 2690/1999 ,

  16

  1. , . ( ) / -. , 8 . .

  2. :.

  . 4399/2016, , - ,

  . -.

  3. 5, .1 14:

  . - 50% ,

 • T 34629 3377/19.10.2016

  -, 20,

  . , 19. - , - .

  , , 23. - - , , 20. , -, - . , , .

  4. - .

  5. , - .

  6. :

  ) , ,

  ) , ,

  ) , ,

  ) , , 18, 21 23.

  7. - 0,005 - . - (150) (2.500) . - 6 , .

  - 50% . - .

  8. , - - - .1 14. , , , , , , - .

  9. - , , - .

  17 -

  1. , - . - , , , 21.

  2. - 1, :

  ) - ,

  ) - , , 3 21,

  ) , - (NUTS 2), - ,

  ) , ) -

  , 2 18, ) ,

  21.3. 2

  , - :

 • T 34630 3377/19.10.2016

  . - ,

  . - ,

  . , - ,

  . , , ,

  . -/ , - .4399/2016 .

  4. .

  ) : (i) - / (ii) - / (iii) 5% / (v) - - (. 3.. 5 ). 3 :

  i. - 10% - 100% - . , .

  ii. - 8 9 , ) - ) ( 18 ...) ) - ( 22 ...), .

  iii. , 8 9 . -, .

  iv. - 25% - , - , ,

  . , . - 5% , - - .

  v. - , . -, , , , . - ( 3.. 5 ), , . , - , , 1 (. .7.iii, - ).

  vi. - -

  vii. ,. , . - , 1 14 .

  viii. - , - .

  ) , -, , . 3:

 • T 34631 3377/19.10.2016

  i.

  ii. , , , , -.

  iii. - 12 .4399/2016, .

  iv. -, , -, - .

  v. : ) ) -, , - . 4399/2016. ) ) ( ) , - , - 1, . .6 , ) iii ,

  vi. - - .

  - , , - . - ),), )

  ) , - , . 3:

  i. (NUTS 2) -

  ii. - 12 .4399, .

  iii. - : ) - , ) - 1 , ) 1 - , ii, )

  iv. - , . .

  ) , , , . 3:

  i. . 1 5 .

  ii. , - , , , - . - -, 1 14 -.

  iii. : ) - , ) / , - , 1 , - - . , -, , . 1 5. ) - (

 • T 34632 3377/19.10.2016

  - , -).

  ) . 2 18 , , . 3:

  i. - - , - 50% , - .

  ii. 50% - , 16, 50% 60 - , .4 18.

  iii. - - , - - . : ) , ) , ) - .

  ) , 21, , . 3:

  i. - - .

  ii. : ) - , , ) - , ) - , ) .

  5. - , - , (90) - . , . , - , , , . - .

  6. ) - , / , - 3 4 21 . - , .

  ) - , . 3 4 - 21 , ,

  7. 1 -, 6 17 .4399/2016.

  18

  1. - , -, , (3) . - - .1 14.

  2. . - (2) , :

 • T 34633 3377/19.10.2016

  . , ,

  . 50% .

  . - - -, .

  3. , - , (- ...) . - ..

  4. - 50% (60) , 19. , , -. , , 8 9 23.

  19

  1. - 18, 16.

  2. . - .

  3. - , , -

  , .

  20

  - - - . , .

  1. . -

  50% -. (15) :

  . , , (20%) - , . - ,

  . (50%) , - .

  . - , , -, .

  . - , - , - .

  . , . . 1 20 .4399/2016 - , , ()

 • T 34634 3377/19.10.2016

  3 21 -.

  2. .

  (50%) 50% .

  . - , .

  . .

  . . - -, - . , .

  3. . -

  - , .

  . . - , , - - (60%) - .

  . - (12) , .

  . - - .

  4. -

  . - .

  . , (60%) .

  5. , - 6.

  6. , . 4399/2016 , , .

  7. , , , , - - , 2 21, - N. 4174/2013 ( 170). , , , .

  - 21

  1. , - , , 6, - ( ) - ( ) (300.000) , , .

 • T 34635 3377/19.10.2016

  2. - - - , : (3) (5) . - , - . , , 5 8.

  3. , . 4399/2016 - :

  . ,. ,.

  ,. -

  ,

  . , , , , - . , 4,

  . , , 17, (NUTS 2), - ,

  . - - - , , 17 - . . , ,

  . , - , , - , 17.

  -, ,

  . , , , , , - . , - ,

  . (...) , , - , . . 5 8 . 4399/2016,

  . - ,

  . - (...) , (15) - . ... - . ,

  . , , , , , , 12.

  4. , , .... .

  5. - , - -, - . (10), .

  22

  1. - -

 • T 34636 3377/19.10.2016

  , 2 13, (2) - , . :

  ) ,

  ) ,

  ) - ,

  ) , 2.

  , 10% , - , . , . 16.

  3. , - . 3 22 .4399/2016 , .

  23

  1. . , , , , , ( ) - 3 21 ..., , - . - .... , .

  2. 21 . - , - .

  3. 12 ( - ) 10%.

  4. , - - , :

  . , ,

  . , .

  5. , 1,2 3 , - - .

  6. , 3 4 21 0,5% 3% , , , . - 16 - .

  7. 2 3 - , , , , , -, , 0,5% 30%, .

  8. , - . 8 23 .4399/2016 , .

  9. , . 9 23 .4399/2016 - , , , - .

 • T 34637 3377/19.10.2016

  24

  1. - - (....) .. 33/2011 ( 83), - .

  2. .

  3. - , , - .

  25

  1. - () .. 33/2011 ( 83).

  2. .

  3. - , , -.

  26

  1. , - . 1 26 .4399/2016 - . - - . 2 13 :

  . -, ,

  . ,

  ,

  . - , , , - ,

  . -,

  . , .

  2. - , - , - .

  3. .

  27

  -, , - , . .1 14. , , - , . (15). 2 13, - , , .

  28

  - .

 • T 34638 3377/19.10.2016

  N .4399/2016

  1: N .4399/2016 .................................................................

  . .............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................... .................................................................................................................. ........................................................................................................1. ......................................................................................................................................................................2. ......................................................................................................................................3. -

  : ........................................................................................................................................................................................................................4. . ............................................................................................................................5. , ,

  : ...........................................................................................................................................................................6. .............................................................................................................................7. -

  . 3 5 .4399/2016 ( ).............................8.

  . ....................................................................................................................................................................9.

  ......................................................................................................................................................9.1. ..........................................................................................................................................9.2. ........................................9.3. ................................................................................................9.4. .................................................................................................................10.

  . .....................................................................................................................................11. . ......................................................................................12.

  ( ). ..............................................................................13. .......14. 12 / ........................................................14.1. ( ) .....................................................................14.2. ( ) ......................................14.3. , , -

  ...........................................................................................................14.4. ( ) ............................................................14.5 ( ) .....15. -

  .......................................................................................................................................................................................................................16. (leasing)

  ( ) ............. 1: 8 .1599/1986

  .4399/2016 .................................................................................................................... 2:

  ..................................................................................................................................................................................................................... 3: , -

  . 4399/2016. ............................................................................................... 4: , 12, . 4399/2016 .......................................... 5:

  .4399/2016 .................................................................................................................................................................... 6: ............................

 • T 34639 3377/19.10.2016

  1: - N - .4399/2016

  , - - ().

  . N

  -, - (), :

  o , - 4 4 . 4399/2016.

  o -

  o 8 .1599/1986 (..), 1 . , - .

  : . - . - - .

  - , , -, .

  .

  - 4399/2016, - :

  o - ,

  o , , .

  .

  ( pdf ), ,

  , - . - .

  . -

  1. word

  - :

  - : ( - , -, , - 3 5).

  - : . :

  , .. - -

  :

  . / / (

  ).. / / : -

  ( ).

  . - : , - , 42 . 4399/2016.

  . : 1 , .

  . 12, (, -, , ..).

  . . -

  - 2003/361/ 6 2003, ,

 • T 34640 3377/19.10.2016

  . , - . , - .

  - : .

  , , - ( ).

  . .

  , - , , , , - ( ), - (, ).

  -

  , .

  . - : - ( - / ).

  , .

  : -

  3. 5, ( ):

  - - . - (%) .

  -

  3. 5 ( ):

  - -. - ( ).

  - : ( )

  - - - 1 . :

  . - 12 - .

  . . - , .

  - :

  . , , - .

  . , - .

  . . : , -

  , , -

  , (.. , ..).

  - : -

  . ( - , .)

  . - 1 .

  - .

 • T 34641 3377/19.10.2016

  - 1 ( xls - )

  - .

  - 2 : : - , , - , - (lay out).

  2. e- (

  ...) - . - .

  3. :

  i. . . 1 6 , (- - .., - , () (), 37 .4384/2016 ())

  - . , .

  - 12 ., ) -, , () , . , , .

  ii. ( ).

  iii. .

  iv. ( - ):

  / / . / , .., , , .

  v. .

  / , .

  4. .i.

  ii.

  iii. -

  iv. - .

  / ,

  - 12 . , .

  5. , , - :

  i. (3) - ,

  ii. - () - , (3)

  iii. 3 (3)

  iv. ( 2 ).

  / , .

  6.

  () 2003/361/ - 6 2003 2003/C 118/03, ( ) . / - , .

  -

 • T 34642 3377/19.10.2016

  - , . - (- ) ,

  , :

  -, 3iv .

  3 - ( ) 3 ( ). - , , .

  3 - , . , - ( ).

  - , 12 - .

  - - 12 . , - .4399/2016 (22-06-2016).

  7. . 3 5 .4399/2016 ( ).

  i. , . 3 5 ( , , ):

  . - - , , .

  , ( - ) , , - .

  ii. . 3 5 .4399/2016 ( ) - :

  - , , - , .

  iii. . 3 5 .4399/2016 ( -) i :.

  - , , .

  - , .

  ( , , , , . 4, 7 . 4399/2016) - - ( 5 . 4399/2016).

  iv. . 3, 5 .4399/2016 ( , - ) ( ):

  . (, - , )

  . (.. -)

 • T 34643 3377/19.10.2016

  () . - .4178/2013 , .

  . - . - .

  . -:

  - - . - ( ) , / - (. ).

  8. - .

  . iv 7 - .

  -, , ( ) - ,, 3 5 .4399/2016.

  9. - .

  - - . 4399/2016 (.. 8,9 11) - , .

  -

  / -, , (..)

  . 4399/2016 .

  , -:

  i. - :

  - - ,

  - (, - ) .

  .

  -, - - . , - - .

  ii. , 5.000 , , - .

  iii. - - :

  ( , ) , -, - .

  - , , / , :

  .. - ( - ),

 • T 34644 3377/19.10.2016

  ( ), - 10.

  iv. , .

  v. , - , , - , - .

  vi. ( ) , :

  ( , )

  - , :

  . -:

  - : (1)- (..) . (2) (3) (4) -

  - : - , -, , .

  - ( - - ).

  -

  - - :

  ( ), - 5 ( -, )

  ( ), .

  -

  - , ,

  - -,

  - ( - , )

  - - :

  /-

  -

  -

  - ( )

  -

  , - .

  10. - .

  . 4399/2016 (.. 8,9 11) .

  - , :

 • T 34645 3377/19.10.2016

  i. - , - , , , , , . , .

  fund - :

  ) fund

  ) fund .

  ii. - , - , .

  iii. .. (.. ..) . , , , - .

  iv. , - . , , - , - ( ).

  11. .

  12. - (...) 12 -. - ( , )

  13. - ( ).

  i. , - .

  ii. , . , - ( ) -, (, , ).

  , (15) .

  iii. (...), - (..) (.....), - - (....), :

  ) - (15) -

  )

  ) - - ( ) .

  14. - -

  :-

  , , , .

  - . 15. 12 /

  14.1.

  ( )

  . 12 .4399/2016:

  , 3 - , .

  , - ( 2) ( 342, 345, 348)

  , ( ) 3 - .

  14.2. - ( )

 • T 34646 3377/19.10.2016

  . 12 .4399/2016 :

  ( ): - (31/12) , - .

  ( ): 3 -, ( 318).

  .

  14.3. , , -

  : :

  , - , / .

  -, .

  3

  6 , , - .4399/2016 (22-6-2016).

  14.4. - ( )

  - (...) 12 ( ) 12 25 36 ( ). - , ( - )

  - 36 .

  14.5. - ( )

  - .

  - , - , . , - 3 .

  - 3 , - .

  15. -

  i. : - (36 ) ( , ).

  ii. : .

  16. (leasing) ( - )

  , - , .

  - - ( )

  1: - 8 .1599/1986 .4399/2016

  , . 6 - 22 .1599/1986, ___ :

  ) - - . - ().

  ) - - .

  ) 5.000.000 ( - 67 .4399/2016),

 • T 34647 3377/19.10.2016

  , - 10.000.000 20.000.000 4 .

  ) O - .

  ) .4399/2016, (de minimis).

  ) . 4 4 .

  ) - - ( , - ) - (NUTS 3) () 1059/2003 (EEL 154) . - ( 4 . 1 ) (50.000.000 ) . - 1 11 . - - :

  : NUTS 3 A. / / / / . /

  : / / . :

  ( , - ( ).

  ) - , , / - .4399/2016.

  ) - - - .

  ) : , -

  . 18 2 ,

  - ,

  - , - .

  () - , () () 21 ( ).

  - . 2 4 .

  ) - , - , 42 . 4399/2016, () , - () ( , ) , , () , (

  ) 25% ( ) - , .

  ) - (, 12 . ) ,

 • T 34648 3377/19.10.2016

  , ( ) .

  ) - - ( - ).

  ) () - , () () - ( ).

  ) , , .

  ) ( ).

  ) - . - ( - ) .( - . 12 )

  ) - , - (, , S ..).

  :

  2: - -

  :

  1. - 651/2014, 4399/2016 ,

  2. , - ,

  3. , , ( ) 11 ,

  4. - (.. , -, ..) .

  - .

  . - ( 8 . 4399/2016)

  1. - , -:

  . -,

  . ,.

  (2) . - / .

  2. -, . , (- , ) .4399/2016 .

  3. - :

  . , , - -, .

  - 45% . - 60% -

 • T 34649 3377/19.10.2016

  4 7 .4399/2014 ( ) 70% 4 ( logistics). 80% , .

  . (, ), , - , , -:

  . ,. -

  ,.

  ,. -

  (7) . , .

  . , - - .

  . - - , - .

  . - ( ) .

  4. :

  . - , , , ,

  . , -, .

  - :

  . - , (7) , (5) - (3) ,

  . , ,

  . , - .

  , - 75% -.

  5. - - , :

  . - () - , ,

  . - (3) - ,

  . , (5) (3) -, .

  6. :. ,. (6) ,. ,

  ,. , .

  ,

  . - ,

  . , - (15) .

  7. 8 . 4399/2016 - 9 .

  8. - : - ( 14 ) :

 • T 34650 3377/19.10.2016

  ( 8)

  . - ( 14 )

  1 ()

  2 ()

  3 () ( / leasing)

  4 ( / leasing)

  5. ()

  6. ()

  7. ()

  8. ()

  . ( 9 . 4399/2016)

  : . , , , .... :

  ( 9) . ( 18 ...)

  1 ()( )

  . ( 22 ...)

  1 ()( )

  1. ( 18 ...). , - .

  , - .... , . , , , .

  2. ( 22 ...) . .

  , , . - , , , , , , , .

 • T 34651 3377/19.10.2016

  4399/2016. . . - ( 14 )

  1. , -

  /

  1. -, , , , ..

  2. , , , , -, , , , , ..

  3. -, , panels, , -, , , ..

  4. , - ..

  5. , , , - , ..

  6. , , , , , , , , , ..

  7. , , , , , , ..

  8. - (- ), ( - )

  9. -

  10. -

  2.

  /

  1. , , , , .. -

  2. , -

  3. , , ..

  4. , -

  5. -6. , ,

  7. ,

  8. ( , - ), ..

  9. , .

 • T 34652 3377/19.10.2016

  3. () () , . , . , , , - - . (.. , ).

  /

  1. ( )

  / (.. - , - ..)

  2. ( )

  - (.. , - ) ..

  3. (- )

  (.. )

  4. .

  5.

  (, -, , , , ..)

  6. - ( - , ..)

  7. - -

  (-, , , ..)

  8. -

  - - (.. , , , ..)

  9. /

  / , , , , , .

  10.

  11.

  12. -

  -, .. ( )

  13.

  14. , - SPA

  - , - SPA (, ..)

  15. - (-, , ..)

 • T 34653 3377/19.10.2016

  4. : / /

  1. -

  2. - (, , , ..),

  2. -

  , - , , , , , .. , (, )

  3. , (, , ..)

  , , , , ..

  4. (- , )

  5.

  (.. , , , , , , ..)

  6. -

  (. , , , -, ,), ..

  7. / / (PC, RouterPrinters, ..)

  8. ..

  9.

  5. - (.. , ), . 6 . /

  1. ()

  2. ( , , ..)

  3.

  - . - 6 .

  6.

  /

  1. () - - ,

  2.

 • T 34654 3377/19.10.2016

  : 4399/2016 - / , :

  . ,. ,. ,. (7)

  . -

  , .

  .

  7.

  /

  1. - , -

  2. -

  -, ISO, ..

  3. , -, , ..

  4. - .

  , . 4399/2016, - . 4 8 .4399/2016, :

  , /

  , ,

  : /, ... 142/1948/1993, 16.17.00 . 310/2005 . 16.17.00 / 16.05 18.03.01- .

 • T 34655 3377/19.10.2016

  8. (2) .

  .

  . ( 18 ...)

  1. ( )

  /

  1. -

  -

  2. - -

  3. - -

  4. -

  , , , -.

  5.

  . ( 22 ...)

  1. ( )

  /

  1. -

  - , , ,

  2.

  , ,

  3: , - . 4399/2016.

  .2 14 . 4399/2016 - .

  , , - , .

  , 3 .

  : 1 :

 • T 34656 3377/19.10.2016

  (2) - .

  H o , :

  =

  (2) -

  To

  , 100, .

  =

  100

  (2) -

  -

  , .

  =

  -

  ( )

  -

  ( )

  > 1 1 -

  > 1 1 3

  > 1 1 -

  : 12 .4399/2016 , - 22-6-2016 ( .4399/2016), .

  2: - (IRR), ()

  (IRR) 10 - .

  , 10 .

  IRR xls - .

 • T 34657 3377/19.10.2016

  -

  / - 12 .

  / (3)

  IRR 10% 2 310% > IRR 5% 1 2

  < 1 1 2 3:

  (, ) , :

  / - 12 . / (3)

  -/

  20% 1 2 4:

  / - 12 .

  / (3)

  / 15% 1 2

  / 10% 1 2

  / 1,3 1 2

  .

  : / - . .

  5: , ,

  , :

  - -

  / - 12 . /

  (3)

  12 .4399/2016.2 3

  1 2

 • T 34658 3377/19.10.2016

  4: , 12, . 4399/2016

  , 12, . 4399/2016

  , 12, . 4399/2016 / 0,5 01-32 - 0,7 . , - .

  , 12 :

  - ,

  - - - .

  :

  +/- + + - -

  - -

  :

  70, 71, 72 73 ().

  - - .

  - 78 - () 78.00.11.

  - 74 74.03 74.05 75.

  - :

  - 61, 62, 63, 64, 68, 69 - ,

  , , , .

  : -

  78 - () 78.05.

  - :

  - 72 72.10 72.11,

  - 74 74.03 74.98,

  - 75 - 75.10,

  - 78 78.05.

  - - 63 .

  5: .4399/2016

  16 .4399/2016

  -, , - 7 14: . 50% - , . - .

  - :

  . .

  . , - - , 8. .1599/1986.

  . - .

  -

  , :

  1. / .

  i. (.. - ... - ...). -

  , . , - , ... .

  . - / / - / .

 • T 34659 3377/19.10.2016

  . ...ii. (.. ..) .

  , ()

  . ...iii. ..

  , - , ... .

  . - - .

  . ...iv. -

  (...) .2. -

  2.1 :

  / , / - .

  - , - , .

  - :

  i. (.. - ... - ...). /

  ... - ( - ).

  . ( ..) - ... .

  . () 40 43 .

  . , - .

  ii. (.. ..) .

  () -. ( ).

  . .... -

  () 40 43 .

  . , - - .

  iii. .. -

  ... ( ).

  . .... -

  () 40 43 .

  . , .

  2.2 :.

  ( ..) - .

  . - () 40 41 .

  2.3 :.

  ( ..) - .

  . () 41 - .

  2.4 -:

  ( -

 • T 34660 3377/19.10.2016

  , ..) () .

  3. - .

  i .

  -.

  . - , - .

  . - () .

  . . -

  - .

  . - - .

  . - () .

  . - :

  . -.

  . - .

  . - () .

  4. ..

  (leasing).. -

  , .

  5. - .

  . - .

  . -

  .

  6. .

  i. . . () -

  .

  . .

  . - - .

  . -.

  - . .

  . ( - ).

  ii ..

  - .

  . ( - ).

  7. - .

  . - ( , , , ..).

  . , :

  - : -

  - : (...) .

  - . 4178/2013 ( ): , - .

  . ( -, , ..).

 • T 34661 3377/19.10.2016

  . ( , ..) . .4276/2014.

  . ( , ..) , .

  . ( ) , , .

  . (, , ). - , .

  . , - ( , , , CMR, packing list ..).

  :

  :. ..

  . :

  - ( 2 7).

  6: .

  /

  1 /

  2

  :

  3

  : / / , /

  4 ( ) (2)

  5 (2)

  6

  - / : . (..)/ .. (),- : ,- : / - , : ) ) - (IBAN) -

  7 IBAN ( , ), .

 • T 34662 3377/19.10.2016

  .

  /

  1 /

  2

  :- - -

  3

  :- / - / , /

  4 ( ) (2)

  5 (2)

  6

  7 IBAN .

  .

  , 17 2016

  34, .. 104 32, . 210 5279000

  : [email protected] *02033771910160048*

  2016-10-19T21:13:20+0300Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)