Εθνική Ηχώ Οκτ 2013, Αρ. Φύλλου 600

download Εθνική Ηχώ Οκτ 2013, Αρ. Φύλλου 600

of 24

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εθνική Ηχώ Οκτ 2013, Αρ. Φύλλου 600

 • 8/14/2019 2013, . 600

  1/24

  EI! OI+NO! API!TO! AMYNE!AI EPI ATPH!

  'PA5EIA E.A.A.-.: XAP. TPIKOY,H 18A & T.K. 10679 A)HNA & TH*. 210 3633797&210 3632964 & FAX: 210 3621410 (IANEMETAI (PEAN

  d]faXe\dV 2013 O A+. _SS* 600 ]aQ.:012779

  E HMHNIAIA EKOH TH ENE AOTPATN AIMATIKN TPATOY

  HI-XY-EN THE

  N6-E

  I

  4501

  $BBATO 16 O. '%%$ ORTZI TA 75 XR?IA TW STO #..

  EI* 4-5

  EI* 12-13-15-22

  3IAK>MJGM;P MAG ;MK8=; F> 7NHP17 W|

  1921, { {- ]b P{,50 {} -

  b m}, k}{ S-z} Wb 43 Vb}

  U|, b b x

  f| |} f}x,

  z }z { x}

  y }y z}.

  d { z} ~} }{

  z, }{ } b}. V} ~b

  y x x} z}

  }{, |} b |.

  d k}{ }|} S{

  , b} } z. U}}z

  b } z { }-

  }x z}. f }z x x

  }y b }{ 100 {} -

  }z} x y Wb y.

  f z }z} z }{ ~}{

  b, }y }x} } }| -

  z |. f} |} } } b~}

  , { x }z }{ }b, }|

  }b b y b-

  } . d k}{ }b} { }

  x } z } y x. ]}z

  z } z x ,

  x} }|} b : gP-

  z | }b { x b }b |

  b }, |} b x

  } }}b~ } } b

  } } } }

  {, } | }z}

  { } b }z,

  }b b }{ {} }z } -

  b U}z}h. d k}{ z}

  S{ , }} } b

  b | x} -

  }| |~ b. f

  } }}{ }z

  y } k-

  }{ ~x }b

  b, x }}z } {-

  } } x} Ub

  U}z.

  d k}{ }z x} }{ b x x-} }z} y } -{}, } b-

  } , y } }b. W| z z} x

  | }}z { } }b

  }. Wz { }-

  | }y. W x

  } b} } }{ }z, }|}

  { s x} } y }}z

  x x}} x }y.

  g\JfWO ab aZLRO 6

  %GOR/STE

  '!!*+%

  PRO[?NTA.

  $THR>JTE

  '!!*+'$

  UEW.

  #[email protected]

  STH &. )PEIRO

  7AIRETISMO>

  GIA TA 50

  XR?NIA

  THW '.)

  EI* 21

  #ROK=RYJHEKLOGQN '%%$

  EI* 24

  'ORTASM?W

 • 8/14/2019 2013, . 600

  2/24

  ENIKH HX O+& 20132W>OCVC

  1. Q [email protected] PC CPC>TGVC UG W>C GPMQB

  GPFC>TQPVQY, PC >ZG RGTQTU>PJ >MVCUJ

  MC PC JP [[email protected] VY VGVTCMUGY (400)

  >LGY.

  2. 8C [email protected] GP[RTCQ G C VC [email protected]

  VQ[ U[PV7MVJ- CRQUVQ>C

  3. 8C JP [email protected] [DTUVM , U[MQCPVM MC

  PC JP RGTCD7PG RTQURM>Y GRW>UGY MC

  CPVRCTCW>UGY C7 MC PC JP RGT>ZG G[-

  [email protected] MC [email protected][Y.

  4. 8C JP [[email protected] MQCVM>Y UMQRVJ-

  VGY.

  5. 8C [email protected] J [email protected] RQ[ [RCQ-

  TGBGVC CR VY CTZ>Y MC [email protected] RQ[ [RJTGV?-

  UCG.

  6. 8C [email protected] MCV7 [email protected] FCMV[QTCJ-

  >PQ MC UG [email protected] RQ[ [email protected] ZGTTCQ

  PC [email protected] MCWCTQTC>PQ MC G[CP7PUVQ.

  O RTQY [email protected][UJ GRUVQ>Y PC RGT>TZQPVC

  UVJP >ZT VJP 10J GM7UVQ[ ?PC [email protected][FTQM7 G VJP >PFGLJ '[email protected] [email protected]

  Z>UGP [email protected] RTQURM7 CR VQP GPFCGTGPQ

  J GMRTURQ VQ[.

  G V CQT7 VC CRQUVGNNAOGPC IKC [email protected]

  G[UJ 7TWTC KUZBQ[P AUC IKC VKY GRKUVQN>Y MC

  [email protected] R>QP:

  1. >MVCUJ VQ[Y PC JP [[email protected] VY 2

  >Y 3 FCMV[QTCJ>PGY [email protected] G TC-

  CVQUGT7 A%"# 11

  2. C [email protected] WC U[MGPVTSPQPVC MC WC MC-

  VCZTQBPVC UG GFM 7MGQ.

  3. C GLGV7\QPVC MC WC CLQQQBPVC CR

  U[PVCMVM? GRVTQR?.

  4. PGL7TVJVC CR VJ [email protected][UJ J J VP

  7TWTP VC [email protected] FGP GRUVT>QPVC.

  5. Q RGTGZGPQ GM7UVQ[ 7TWTQ[ [email protected]

  VY RTQURM>Y CREGY VQ[ [RQT7QPVQY.

  5B @B; MAG

  =AFL8>RLA

  LMAG ENIKH HX+

  ENGBD7 HQJ(}z {} AbA V}| AAV) - UQQ

  &.: 2779

  I=BDM7MAP:

  n Ab

  A} V}|

  }b | 18}

  & 10679 Ay}

  TA6?OG;:

  210 36.33.797,

  -AJ: 210 36.21.410Wx: 210 36.21.201

  Q. V|~: 210 36.32.517f}z}: 210 36.34.846

  Yy: 210 36.06.236Sy: 210 36.31.343

  [email protected]=?:F;[email protected];=?.Bwww.eaas.gr

  ED=9MAP:

  A .}. U}. (}{

  U{ QV/AAV

  f:210.36.244.95!5K: 210 36.11.963

  !RGM;DMBD7 F,=;:

  (x AAV

  [email protected];?BD7

  >BF6>B;:

  QV(*V

  de&$%&e"d%&e!&@ $a!# c%$EDMOLA:

  ). P. U}}{

  .: 210 3468268

  !K: 210 3467155

  X ,

  .

  /Oe U\d`Lhd MbW Jf]g[ Yg`W]ZYbWY YO-

  bOYZWacL bZgbOLde O^M WaVUKaWe E `]-

  baWe UWO f]`KUVaV `]YObO]Z_\, RO\Ld\

  YOW Z]W^_\ `gc[Lad\, M^de OgbK bVe RWO-

  cJade b]g ]VcK[Ob]e WY]\][WYKe ^OU-

  UZ[ObWYKe gb]bJZWOe (...) [b bV

  ag[^ZK`daV b]g 18]gJb]ge bVe VZWYLOe b]g RWYOW]N[\]g bJY\]g.

  W WaVUKaWe-^`]baWe OgbJe, M^de ag\JV YOW YOb b] O`ZcM\,

  R\ fO`OYbV`Lh]\bOW O^M `OZWa[M YOW L\OW, abV\ ]gaLO, YbMe

  bVe aV[`W\Ke `OU[ObWYMbVb]e. e `MR`]e b]g *./ bVe \_ade

  ^]ab`bd\ XWd[ObWY_\ /b`Ob]N (.../), OZZ YOW de JZ]e

  b]g *./ b]g b]fWY]N V.

  - ^}b W}b. Yb 30/9/13 Wy}.- W fl) f}| U}b W-{. Yb 3/10/13 ez n~.

  - Wy la) f{ U| ^-}y. Yb } Sb Sx~.

  - V kP) W}| Ux X}z-.Yb 6/10/13 z}.

  - W fR) Q}z c{} Vz-. Yb 28/8/13 R}z.

  - W ^V) ]}z U}| l}}b-. Yb ]}~b}.

  - f} Vx} V}| U}}.

  Yb 12/10/13 Wz} U}}y.

  - W UX) `{ U}} Qz-. Yb 31/7/13 ]y U| W-

  y.

  - W UX) ^}}b Yb ly-. Yb 21/10/13 X|}.

  - f} lb} U}} Qz.Yb 16/10/13 ]| Y~z}.

  - W c{} Wz P.. Yb 25/10/13 ]y Ub} l}}-

  z.

  - W{ ^}b ly Vz.Yb Vx.

  - f} d{ ]/ \b. Yb Sb}.- W kP) ]{ X}z ]/. Yb 27/10/13 n}.

  - k{ UX) ]| Rb Wx}. Yb- 9/10/13 1 c. W.

  - V Y^) R{ ]. Yb29/10/13 }|} ]}z}

  - f} fR) l}b} d| Q.. Yb- 3/11/13 Wz Uz}.

  - k UX) V}|} W}b VVYs67.Yb 9/11/2013 }z e}y-

  }

  Wkfd\ Udk Y_kPWc

  Q.V. AAV b z} x } z }{}x } |} p | }{}q.

 • 8/14/2019 2013, . 600

  3/24

  ENIKH HX+& 2013 3 GPJO>TXUJ

  '" H !"" # " "#' #&'

  &- &)$3$ 8888 *,& &"#!' &-*& , " ,+

  '" H !""

  # '" #" !#" #

  )C CRQGJWQB

  CCJUV GVC

  UG [email protected]

  C RURC

  RQ[ >ZG GR>LG

  VQ (.-.

  VJ SUG

  R} }}z y-

  20 c 2013,

  x} fb } } 18:00

  x 20:00, Wx}

  U| ^z }

  x 100 }{

  x ]y Yb}, }{ }-z} 2 ~~z W- .}. ]} U}~b }z} n W-b W} V}-|, }{} k.YR.W. .Qy W~}{.

  [ y x { }{ }}y} } }~b }| }{

  . k.YR.W. } e Ux~ Yb}, | }b | ~~z

  b ~ }}, } } y z.

  Vb} | }y y.

  U &",*#'+ m$ b$ X(' ,\ #&-)! !#, ,j+ n*,&)p+ ,&~ "&~ #+8&""& X('*,),& X%2#,!&5 n!$&*,\ [)#,5 X(&p0!$ _%9 l*&- n!$&p !p

  *,w$ &",*#'8 W(),*$ !p *-$0&-$ $\ {(),&~$ ,i$ (&",*,! #&-)5_#("&-,&$,+ ,$ ()&*2(! ,&-+ 2 !p ()&*/c)&$,+ *,i$ !&$2$p `)_((c&-8 2)/!i5 )!,!i5 L&)/p5 "-(,!i !p "&*p c0$+ m$,)w(& _!/)\*+ ,&-+8

  R ()&*"2* *,w {()*!' ,&-+ !j!&$ !p *,p+ (*+ /.*2+ {(&0)3*+ c$`$$ #('& *,i #&-)! _$*0'"* #c ,p+ ,0$+ !p ,\ )##,8

  X DDD"B [[email protected]+;

 • 8/14/2019 2013, . 600

  4/24

  ENIKH HX O+& 20134'GP>WNKC

  %GOR/STE PRO[?NTA

  AP? TO '+',$

  W}x | {,^ y 600 _| z

  gYy [h b x x } z

  }z x V V}|},

  z} } }b, } ~y }

  b }}|. V}y} }-

  | x.

  Q. V}~xV}{ - W}}{

  W{] U{

  n

  Wb

  W} V}|

  (Y.W.W.V.),

  V} } b } y

  { } }| |

  }{ z }z} {-

  }-

  | |

  gYy

  [|h. a ^-

  }z v}

  Wb

  W } ,

  }b } -

  ~}{ } }b-

  x,

  z

  } }

  x }

  } b

  y b-

  }, z} b

  } z} }{. V

  z }z x -

  x W} Y{

  Qb }

  } }b x} x

  Yy m} } U}z}.

  Qb} }z} } b

  b x z, }y-

  } }x. Z| }

  ~}b y } y z.

  Q b { }

  x z xx . Q

  | } } }~}{}

  z. V }} }b

  z W}z } xx

  x x {

  }{ { }}z. Ux}

  }x b} -

  }z} } ~z -

  } } }}}-

  y }z ~b

  Wb W}, z

  } ~}| } z } }}-

  z b : U}b z } }x

  }x}, y} n

  W}z x} z}.

  f}z x} }b}

  }}b } }|, b

  z} ~}{ } W}{

  } b }x } -

  }z} . _}z} x}, {

  y.

  d W{} W}z }

  gYy [h b} }-

  |, }b } }}|

  y } ~}{} |,

  x} ~}b y}}, {}

  | } x -

  y b }}x} }}z} z

  }z} }b},

  }z} x. R} y} }

  }~~} { }}y -

  }z}, z { } z y b} } x }-

  x}. R} x} z y

  }{} } x } b }

  b} b }}z}}

  z } x x} -

  b }}{ { }

  gYy [h }z}

  z} U}z} x }}z

  b. R} y} } z b

  }|,

  { |

  }{-

  },

  }{-

  n-

  } } }{-

  } {-

  }-

  {

  n} W-

  }|. W{-

  } } }

  z -

  y -

  }z}, b z,

  x x { x

  }{ } } }|

  | } }x } b

  } y}}. V }y }-

  | |} }z z

  . U}b} x ~}{ {

  }}| z

  }z }z} b

  ~y}}. d x x

  z | { b}

  }b x } } }-

  { }}z}, }-

  | x} | b} }-

  y } { { b -

  y }}|. [ }}~b

  z} } }|

  }{} }}|

  }b }}, }}-

  y} {

  z} b x x

  }z }y.

  d W{} W}z ~x-

  b |

  } } z} z-. R} y} { } b

  ~~}{} { } }| |

  b } -

  | n, x

  }{} } }|

  { b} }{ } }

  } } }}y x

  }{ y {}.

  ]z}, } y} } }|

  b} U{ n

  Wb W} } }z-

  }y b} gYy

  [|h, } z z

  y } y }-

  { |}, x}

  } y b, y n} W}|.

  _a_[ PYcc[^WfWWcWUS[eaf[V kUdkePdV

  YRc\][V W^kcWV

  W{

  ] U{

  n

  Wb

  W}

  V}|

  (Y.W.W.V.),

  [ x

  }|

  | -

  }z} x

  YWb W} V}|

  z gYRc\][ [lah }z }}-

  ~y} }{ }{ z}

  Y.

  Y|} }}~b} }z, }-

  ~b} }{ | }

  } 50 {} {, { }-

  y b} { y}

  } b} } x |,

  | }{ z}. [ }-

  }{} b

  z} x, } }{,

  x} |

  } z Y } }b-

  } } y x} }{

  z} z} } x

  }| .[ }zy z} }y, { {

  } }y { }b } }

  {} { } b-

  , }b }| }}{}

  gYRc\][ [lah. U}}b, {

  x} } z}- -

  x b b }{

  | } }y b, y

  } {} Y-

  - } } z } z

  }{ } b} b x}},

  } x}} }}| W-

  }| } } xx ,

  } x}} }}| Yy

  } m} } Wb}.

  ^ ~}{ }z b, z} } -

  y y gYRc\][ [lah -

  x }y}, y

  b, }}{ } } x}

  }{ } zb }, gyh } z

  } gzh , }}, g|

  h, { }z }

  x~b }. W~ z}

  }z, {, }b }b }|

  z, }b }z, } zb

  } y}} y {} }

  }x} z}} y -

  b.

  U}b b } z

  x x y -

  z} } }b { { -

  x z-

  }x

  b } -

  xx },

  z

  { },

  {}b } }

  Yb} },

  x -

  x } |

  U}z}, z-

  } x} }{} z} }, { y} }-

  z}, |} } |

  }{ y z}.

  ]} }{ { n.

  [ U}z} z} b }{ ,y.

  Yz} } } }

  x. ]} x n Q-

  b x }{ y}

  y z}, z} { ~}-

  y }y z} }y

  } }b }}{}

  }, }b } }z} z}

  Q}z}.

  Yz, x y z

  y } }y } b,

  b}, | } }-

  | x}, } }}x} }}z} W}|

  }, } }| z

  x z} V}| }. ]b-

  z} b} b}, ]-

  ~x, b U-

  {, }z} }-

  y z} } }z -

  ~y}} x} x} ~b }-

  {, x} x} ~b -

  . f { }b { }{

  } |} {, z} x} b

  z}. Wb | z} }y

  }z}, b { -

  y }}z} { }{}

  }}{y } y }.

  W{} x Y Wb- W} V}| x } -

  { } } x

  } z} } y } x{

  } } z } gzh. Y|} }

  }| }} , }{

  z Y, { { }b

  | } b~. Yz} z {

  } z bx } }

  } | }{ {

  | | } { |

  }z }y }, b

  } } } {b }

  .

  RWcWV[V U. QWXW][VXdkSYkf[V c. SW]ac\WV

  k_kUdkePdV YRc\][V W^kcWV

  [email protected]>U [email protected] '8"' [email protected] [email protected] 600 RC?VF

  RFU [email protected] "+* *9

  -*8-'/8"'

  I. '[email protected] %. [email protected]

  &* -*+'+' !&* *& &*&

  '%&' &'8 "+* *9KC RFL [email protected][email protected] CIB>QCU RMW 600MW D?JJMW

  'S

 • 8/14/2019 2013, . 600

  5/24

  ENIKH HX+& 2013 5 'GP>WNKC

  [600 x Yy

  [| }z }

  }b z b

  Y.W.W.V b}

  } x ^-

  , b x}

  Yy m} } Wb-

  }, { }-

  }y y }

  b. V z y}

  b}, }}| } }{ xV}, W}}, \

  } }}x y

  }| } | {.

  ^ {} } {} x

  }}z x}} y,

  }y y } Wy

  Uy, dz}, }z

  V} V } Q x-

  , x} }{

  { x, |

  , } }}{

  z | y.

  [ Yy [ }x

  x } x} {}

  x } }}|

  z { {

  { } }{ z

  }b } x} x |

  x ,

  b } x} -

  b x}} , x}} ^.f.V, W.d.d.W,

  x}} kz} }. }}| }

  }x b} } }{}} V-x.

  U}b} }z } x} }-

  { }z } }|

  y }}{} }b }

  | {, }-

  |} } }}}z Y.Q.

  } }.

  ^ }z} { }y

  x Yy [|, } y}

  } b x } b

  z}, x b},

  } }y z} x.

  1.-a U{

  Y.W.W.c., b} } }

  }y}} Q.V. Y.W.W.c., }b } {

  ^ , }| }-

  | x { } }

  x x

  Y.W.W.V. z} }z

  x} } }z} 75 {} }

  b }{ 20-05-1972 , {}

  c.Q. 1171/72 b c.U.Q.Q. ,

  { } b | Y W-

  b W} U.c.-S.V. }

  U.W. } b } z

  | }b W}-

  V.T. } YS.WV.

  2.-U}b z}

  Y.W.W.V. x } Y.W.W.c. z} z}

  y Vx Wb- W} X.c., |

  13-10-1937 }{}

  .}.10857 Uz W-

  .

  3.-f} }z} z} {} U}z}

  }, }b } x} }-

  b b z} }{ {

  { \z} . d }{-

  } x }z } { -

  x} }{ } U}z},

  z} x }z} x x-

  .

  4.-P} } }| -

  }x ~b ~-

  | } x b}|}, {}, y

  { } z }

  }~z x} x

  b. Wb } }}-

  b } x

  Y Wb W},

  z} x} V-

  { V~| Y ,

  b} } _z Wb-

  z} c.U.\.Q. } { }z -

  } }| }.

  5.-d }{} } x } x-

  x Y z}

  | } {,

  z z} { {, x

  }{ ~y} } -b}, z }x}

  } }| Y.

  6.-[ y Y.W.W.V. x

  b U{ Wb U}y

  ^}{ } x} x Q{

  V~| }z | }

  x }b } U}-

  z} }.

  7.-Y|} }y x} Q.V.

  Y.W.W.V } } x }{ x.

  W}|} Vz U~}bU{ Q.V. Y.W.W.c.

  [email protected]>U %PM;BPMW RFU .'.'.'.

  'NRVMW (+) [email protected] L. [email protected]=BF

  NGR=KMW !IRMW !'8

  [email protected]>U NPM;BPMW .'.'.

  [email protected] RML [email protected]> RL 75 CRL @N> GBP?QCU RFU .'.'.&

  ]| U{,W}b x,^ b }b } }-

  z, }z -

  bb } } y

  } }b x

  z} gYRc\][ [lah.

  f { } { { z}

  } }{} |, z}

  }{ { x} }{ z}.

  W| { x }{, x

  }}x } }z }

  }b { }, }

  z} y } x x

  }}.

  W{ z } z z} {, y x z}

  gYRc\][ [lah }z }x}

  } x, y -

  b} } }z} }z

  y } { } b.

  Yz} }x y

  b} YWWV z} z}

  }{ b b, z} }{ } }x-

  } b }} } x}

  } { .

  ^ }z} {, }|}

  x, } y} } } b

  { x, }-

  } { } {, }

  } z x }}{}.

  Wb}, z, }b x}}{ z z} gYRc\][

  [lah, } }~~} { b {,

  b } } x V}-

  { Tb, z }}}}y

  } y}, }b

  } z x

  b } }}}|

  { x W}.

  W}b x,[ }{} z} y }

  } } | }

  }, }| z } z

  z} } }}z}}z. U}b -

  z {, { } z-

  } }}x -

  x }y }

  }y }, z}

  | }b { z} x-

  x} -

  {} } }y }{}.

  Ux } }| deR\d\ } -

  ~b} } }| [SW.

  f }b }}x { -

  ~b W}y ^z,

  } b }z b },

  }{ y y

  z}, } x} {

  z} }{~ }, },}x x.

  d V}{ }, | }y }

  y b} } }b}

  } } } y |

  } }, ~z} b}

  {} } } }}z

  { y, }}z}

  }y }}{} } y

  }}z} U}z} }, }-

  b} }b} } xb

  x z}.

  Qb} z }z}

  { ~y} z -

  z} gYRc\][ [lah, x }

  ~~} z } }-

  zy }, x }}{ l} } } } }} }-

  }b } } }

  Yb} y, z} } }z

  }b} }{} } }b}

  | y .

  ]z}, } y} } } }x

  } z z y }

  x, bb } } }

  }y z} x },

  y } y x.

  Wb W}b fxW{

  W{] U{

  n Wb

  W} V}|

  (Y.W.W.V.),

  W{ ]z,

  W{ ]|

  ^ }z }b y}

  } 600 | }z db-

  Wb W} z

  gYy [h } }z } x} -

  }z y } }| }{

  }z} x {

  }| |.

  [ x } z} }-

  z { { } 50 {} |} gYy [|h }b } } 75 {-

  } b } b Y.W.W.V.

  [ gYy [h x {} x-

  } } x } b-

  ~}b y ,

  x }}x, x-

  } | x z-~-

  }} }x. f} }{b

  x b }z }z}.

  Q z} | }}y}, }b

  { z} { z }

  }y b} } }-

  z x} }{ x ~y

  b }| YQ.

  V z }{ } y} } -

  b | x } -}y }| . } .} -

  Y{ Qb -

  } }. [ }} b

  }{ } . x b }{

  b {.

  W{ x} { {

  { }, z {

  x } x }x

  z n }b} { |,

  x} } z}

  }{ } }}-

  {. U| { }-

  y z} x y

  x }z} }

  x z} z

  }b, {} | -

  b, z y z. Yz} -

  }{ } }~b b }b-

  } } b x x-

  y z, y }-

  } { }b z} { }

  | x }x} {-

  . n | b }z} }

  }| } y }y, z}, x} b, } ~}z}

  } y | }{ } x-

  }} YQ, } x }y x

  z }}|,

  | }{ }{, }-

  {} } y x

  ~}x }x } x.

  Y|} gYy [h } -

  z b s x} | { z-

  } } | x} }

  y { { }x-

  } } z

  Yy m} ,

  R} z gP} }z

  z }x , { z}}

  }.h (d{ z} }x, }z {-

  }x b z b}})

  Yz ,480-406 U.l. }}z }-

  {.

  V} } | } |} -

  b {} b { gYy

  [h { } n Wb

  V}| }.

  [email protected]>U RMW 'PVFM? ..& [email protected] [email protected] 600 RC?VF

  RFU [email protected] "+* *9

  [email protected]>U RMW 'PVFM? ..".' [email protected] [email protected] 600 RC?VF

  RFU [email protected] "+* *9

  75 KGB; $.".".!.

 • 8/14/2019 2013, . 600

  6/24

  ENIKH HX O+& 20136)>OCVC

  $NGBD, F;M;

  v }z x y

  . Wb } n y}

  y} } }z b

  z b}. d n}

  y}, z} b }s y}{, { x} { -

  z b} } b }

  y z} { |

  } | }| : }z

  z} } y }-

  z. Q }z }y y {

  { } z}. d {-

  z }z }} -

  b } y }y

  z b { x }

  { { x b. d }-

  z { x } }z

  }{ } b

  }| } b , } -

  b} } }z}. d }{

  ^} m }}y} -z} dx U{, 2 {} b} , z: gf { } z} b} {, x} z, ~x~} { { b }b} z, { } b n } }}-}z, { }| y {} z} } x } z} ]}y, fy, U}z}h.

  [ }{ y } }}-

  z }b { ~b}

  { . [ z }{

  } x b }y }

  }}b . [ }x} y

  z } } ~}~| x-

  }| , y} }b

  }~b} { gW-

  }z W}z Yy~h : Q }x-

  } y , }|-} } b } } {} } { }

  b , }z} }x-

  } { }s { }x}-

  ~}, }b }|, }z}

  | } z} } b }

  } {} y. d { }{ -

  ~}z }{} }z}

  } { } . W| ,

  z ~y b, y

  |} }}z {

  }, x} { .

  f }{ b b { }| x, z }| {, } z } |} x } z}. Yz} y} } }z b, {} xb, } }}~z z ,

  {} x } z, }

  ~z z}, {} ~z}

  }{. kb }z

  x }y }-

  z} y } }y |

  }x, }z z } -

  x z. d x }x

  { } }}y}

  } z |} } }z

  {~ . [ }y }

  } | } b

  y, { b |

  b} U}| ^b : g m

  }| y z

  } }y, }x } |

  z } x, } | z

  } }~|, } } z

  } |h.Vy} x }}}y } z} b}, -{} }{ } }, }b }{}b. W}y} } - }}}~b} }{ z-

  } Yd] } x}

  c}y n. Ub-

  } b V}

  W}y Y }

  }y} }}y

  }x z}.

  ^b} } x} } { z-

  . lb} z} } z}

  . Q}z } }b

  b | } ~| }}-

  z, }b }{ } | } x. [

  }y } b x},

  x }}x} { z,

  z} } x y.

  ^b} } }{} }z} ,

  }{} , }b x}

  } } b, }z z}

  { b b {. W{

  }{} z} b, }b

  }z b z}

  } y} { }{

  z}, z} ~{}. fz}

  z } }}y -

  }y }z}, y -

  }z}, y b} }

  {} { z

  y. V} x} } }b |

  }. f Yb} | { }z

  } } x} }, z} }, }b x b}

  b }{ ~b} z}.

  v ~b} b}, }z } . v} ]}b y }{} } ~z y

  }}z}, z }{ : g]-

  }y b } bh. fx

  b z} }{} x. d{ }z |} z } }b y} y, } } } yx} }}z} } z} }|}} }b. d | x- x b {}

  x } b. n b

  b y y y }, z} }y } },

  x} } x} b} y

  }. d { { x b} x | }z}.

  f{ } } ~}| } } }

  z {} }}b~ { z-

  } }}x } dSW. ^x

  } z }{ } } }}| }

  } } z } z } }-

  z } } }|.

  3A>MJGM;P MAG ;M8=; F> 7P

  [ y y } } \}z} | { }}z} }{ b}

  } b z b x ^b

  Wz} } U{.

  S}~b} }{} b x}, } }b}

  8 }z} } y }b z \]W.

  Yz ~}b b x} { }z } z} }y }y, }b } }bx} } }y }x} } }|

  }}y } } .

  Wb x} } }{ } b}},

  x} }z} | z}, } }

  }{ }{ x.

  ly} b} b }{ fb}

  Yb } |. ]z} 26 }{}}}y}} fb} Yb.

  W{ 1936 x 1938 }}|} 567 ~}z.

  [ }z} { }}z } } b

  { y} }}{. U}b} -

  |} }b {} x}, } z}

  y }z} } z} } }

  }y.

  [ }y }}y } {} }z}

  }{ }}~b }z }y z,

  y |, ~z |, }{

  }}z} y } }b

  }b z}. Wy V}b U}-

  b.

  [ z} 1937 z} y } { n

  z 20 x, y} }b }x, }

  {} } y { ~b

  }, b} b.[ z o b }}z }{

  y }}y b y {

  y }b}.

  ^y b { n } y

  28 . U}x } b {. Qb

  [z , Qy ^}z}, W{}} Uz }

  } ^}z} Wb W}|, y}

  {} } { y b, }{ }x

  V 40.[ }z} { b 28 d. } }y

  b {} }| } }y }y -

  ~y } }|} {} }y } }{

  }{, z b } b x y-

  }.

  Ux} }{ }}x y} }{ }

  b {} } x |,

  x}~} } }b { } y }z},

  x } ~z, }-

  { b, }}z} } }}{} }

  ~y, b }x b

  }y, P} - \}x x b

  y } }, }{ } }z}(x} x} o }y }z} - } {

  }b }x - {) }} ~b }, z } } y}} x }}b }b, } }z} b } y

  { }{, x} }b

  z} y }z, y

  z}, x} }y {, } }y {-

  .d }{ |} } }{{ } { } }x } z

  y, } {} x } }y}{.

  [ y }, y }}y, }-

  }x { z z}, }{

  } }}| , }| b}

  { }|, x } } }b z}

  } }| z } x }z x

  y}.

  Wy} x { }} }|

  b} z}, |, b }.

  Wz } }z} x y} }z }z

  x}} { x} y, z }

  {} b { }|, b}

  b, z} {.

  [ z} x x 1940, b}

  b y }y , }b -

  z } }b , } z }

  y } x}.

  Wb x } }b { }| {

  z} b} { } z, }-

  }b } | }-

  z.

  Yy z} }y x } z }

  b} {}, z} }}}z } |

  } b b {} } } } z }{

  { x, z} b }b }

  x } ~}z b | -

  ~}|, { } }~b { }{

  {} b}} } } | }x

  } } z } y.

  d }y . \b. U}}b | y} }}z x} b z }}

  }{ |.

  V} } } }z} }.

  7AIRETISM?W #RO

 • 8/14/2019 2013, . 600

  7/24

  ENIKH HX+& 2013 7 )>OCVC

  $-&'$! $-%$/+!$&!

  n

  } }{ } ~}b x}} }}| }b }|

  }x } Y.W.W.V z} c.\.^.f.V.^ }|} Yx } }y z}

  } } } } y x}} }}|

  u} :}.c{ ]}, ~.Qb U~y}}, .db

  U~y}}, .\}{ ]}, .Ub.Pb } { } ~ z }z

  }{ z} {.

  cd^\]d ]WRYVfaV1.f c.\.^.f.V . | c.Q. 597/41.

  2.V x} W.c. 1137/46 } } -

  y} }b }|} x { }

  z { z} }z c{ U{ Qz

  Q}z (c.U.Q.Q.) z { }x} z}

  kz V} } Qz} }{ Q{ V~|

  (Q.V) } { {} }|} z} z} :

  }. Wz } Wx..

  ~. Wz } Wx .} x.. x }}b W.

  . d }z} }x x W }

  W..

  . f { { ^| f}z V}|.

  . Yz }x} }z} Q{ V~|

  c| \|} { z } x

  }b z} z} }b -

  } b z} ~~x

  } z} } x 4 {.3. [ b} | }|} z} c.\.^.f.V.

  }x} 220.000 z } z }y } -

  z.

  4. d z }}b W.c. z { Qx } Yx

  } }z |} z} }b

  z z }z.. y .}. } z }-

  }z} }| }}, Q.V. |} }|}

  } ~}z { . f z | } }

  ~| } }z.5. d }}b z { }}x z b

  } V}{ }}y} |} {,

  }{ z { }x} z} z

  } } }b z} 417 c.\.^.f.V. }

  { U.d.k. }{ }| } z} c.U.Q.Q. } } z}

  }{ Q.V.

  6. V x} b }y c. 1397/83 z

  Y.V.k. |} , {, 1941 } }}}-

  | 1946 }}, z { } }}|}.

  Y{ s }z. W3~/014/7069/04-01-1984 ]y

  W{} k Uz}, kz}, d }

  Yy m}, z} y} 103 x \}

  Q } Y ]b Y.V.k., y-

  z } }}z} y }}x }

  x }{ kz kz} } ] W}z,

  }x} 34 }b x } y }{

  .. } .} k| W|, }}b ~{

  }{ { { }}z}.7. P} c.\.^.f.V. x } c{ V|~

  { U| } b} }}z {

  1397/1983 z Y.V.k. } }b y} }y }-

  { { z} b} }b c.Q.

  2592/53. P} } }z z} }b c.Q.

  1397/1983 z Y.V.k. x } z U{ Qb}},|} }b }. 5 b 6 {

  z b} x x.

  Q\d\][f\]W UedXS[^WfW8.W{ } }}b x} c.\.^.f.V. }b

  Qb ~y}} { :

  }. U{ \}| | { z Y.V.k.,{

  { ~x \{ {.

  ~. Qz} }{ } \}| |

  }{ }}{ } y }x }}~x

  } }{} x}.

  . Wz | Q| V~z.

  . W~y }{ }| Y.V.k. }|

  }}y} |}.

  . Wb }| } z} z}

  } }}y y b WN Xb} } Xs

  Xb} 401 P.V.c.W. y ]}b cz} y \x

  x.

  . V}{ }x z} z b

  }{ }| } b } }{

  z ( }|). P} x 2012 x

  z c.\.^.f.V. x}} z 75% |

  }| } x} 25% }|.10. Pb } x} { }}z} c.\.^.f.V. x }

  b }b} b | }{ }{

  } } b }z }-

  y .

  d\]d^d^\]W UedXS[^WfW11. f c.\.^.f.V. x} } z} x:

  }.f x }|.

  ~.f y k.YR.W.

  .f y k.Q. fb.

  .f x } } y}}

  .f} y}, } z} { z} ~b -

  { Qz } }} } }

  { }}{ { z} | }| }

  | z} ~}|} b }{ z}

  z.

  f} }}b x} }| } y z}

  b { y }{ k.YR.W.f ^b 2011, z b} z}

  y } Y.V.k. } z} x }{

  kz kz} } y k}y |

  z}, } z} }{ k.YR.W }{ z} b} |

  }{ } }}b z} }{ ~b}} -

  b ~b.

  \Q\d]f[V\W]d ]WRYVfaV12. f c.Q. 597/1941 } b 6 }| }}x z

  x :qQ} }y }b} |} z}}b Qz ^.f.V}| yz} }}y }} z X}z Vz}z }x z W}| \|} -z} | }}yq.

  f z} | }{ b U{ ^.f.V.q

  UedfWVY\V13. f 417 c.\.^.f.V. } }x }z} }b}

  { }y c{ z Y.V.k } }}z

  }s }{ c{ } } }z x }b

  }| { | .

  c} z z} } } }}z

  | }z | }{ }y .c} }}z }{} Q| V~z }

  z} z 50% } z} }y

  } x} { { z.

  c} }| }| } }x } z}

  z} } }{ } z { b }}z }

  z z} }| z N }{.

  U }y }| }y b

  }| } x } z} c.\.^.f.V. b

  z } z } }{ Y.W.W.V. }b } }{ z},

  b} }}y }z}. m N }{ cx

  x~ { Q{ V~| \|} -

  z} }{ W y W} W{ }b }{} }

  z x }{ z U{ Y.W.W.V.

  U.l. f z } z?c} z y }b} x Yz} pYRc\][

  [laq.

  c} b }z b x }x, } b }b z}.

  Pb z b x }y z

  Y.W.W.V. c.\.^.f.V. }x} ~b } }}-

  { }x, x } }z

  z} z y .

  a z } z} y} x }x

  }x} \|} }{ Qz }|,

  } { } { } x } z}

  z} }| }|. m { }|}

  {} }}b }.

  V b z c.\.^.f.V. x } }z, }z

  c.\.^.f.V. x z} } x }}z z

  { x} }{ } }|} z} l}

  } {} }{ x Y.W.W.V x } ~z

  }{ z :

  f c.\ . .f.V. z} }z} }}}fx R{

  V .}. - ^x Q.V. YWWV

  ''$ *% *$

  g[ x | z 8 } 9, z- {} }{ } ^x Q| V~z (Q.V)

  Y.W.W.V }{ s }{ 13 23 Wz

  2013.[ x b Y.W.W.c & Y.W.W.W x

  }, z V{ v} (V.d) R-

  Y Wb } } }}|

  b } }b }x ~}| x}.

  Y, z, } z} x U{- U}y} dz} V} (U.d.V)

  f}z} .} . c{, x z {

  Y.W.W.V y k.YR.W } x {.[ x } ~b } z} P| S-z ]b x } } b - { } { z 2013 - 2016, { }y x z z}}{ 1-8-2012 x }y, { }{ }|}x y z} k.YR.W, { } }{ W}-y k{ d . V}|} }b b- 13 \z 2013 U{ U.d.V

  f}z} .}. . X}z c{ (~. b . c{-

  Yy [ { \z, . 16-17).

  a }x} | }b } -

  x } | }x ~b-

  b } }{}, }b }

  } z} V, |}

  }{ k d } m}

  b } x} {} x} }}b

  f{}, } }y x ^{-

  Ub} Qy U}y.[ }y ~b }y }x -

  b }x }b, z} b { { } -z 2013 - 2016 } { g}z}h y gyh }-z } }{ Uz}.

  U| { y }}b,

  k d } m}, }y }y

  ~b b z} } z }{} }

  }y }x ~b b }x

  }b, }b } }x z},

  x }~y }y z} x } -

  | | } }z }{} Uz}

  gy }zh } } gzh x } Vx

  x} }{ b}.

  Yz {, { x k{ Yy m} . Q-

  y W~}{, { } k{ d

  . Vb} } ~| }}}z }b by

  } z ^.^.Y }}z b b g| }}-|h }| Y{ Qb } Vb W}z} ( z} } }}z}) } { } b }{ Yy ]-z}.

  a U{ YWWV x }{ z {,{ x} }{ }y } }{ x,}b } y b} { x (- } ) z} } }}z} V} | } }}z, }{ | b~y g{h b} } ~}b y } y z ~ } } }x } }| }{} g}zh} | g}|h ~b }.

  $X?LIO PRO

 • 8/14/2019 2013, . 600

  8/24

  ENIKH HX O+& 20138GPJO>TXUJ

  $-%$/+!$&! &'-&' $-&"$/-!

  $+#$1. V{ }{ z} x Q| V~z YWWV b ,

  } }x}} y }{ b }{} }- }b } } z x ~x} } | x 2014,

  b } }z c.4093/2012 }| } z} x} }y

  x ^{ Ub}Qy U}y (^UQV).

  '),'$)1. ^ _.800/17/371537/V.70/13-2-2013 x}{ V}{ P}z k_YRW

  . Y x y PQdVk/Qd\ } b y x} :

  }. Yz }{ PS] } { }x} b} { } x -z, { }y }{ 1-8-2012 x x } z} - } b }x }{} }.

  ~. U~z, b y b }b, |} b }-

  { z } { x } y} }{ }y x z, x }{ x b }-

  } x 2014 z.

  . Qz }z} PS] { { x} Y|

  Vz (Y.V) } }{} z b {} } } { -

  z} } x} }z b { x} Y.V z }-

  y b } y z b.

  . Y}z }{} { }x ~x} b

  }x }{ 2014 }| }| } x }{ 1-1-2014 }

  b }s}z} .4024/2011 } b Qz k}y.

  2. Y{}, }}b x} z} }y }}y }{ . k{ { }y x z z} } b }x }{-} } { }}z} }b ]}| U-| ~}z x} { 2013.

  3. V|} x }x z}} ^{ } {} }-

  z} }b }{ b z ~x}:

  }. Uy 116,20 }|} }{ x z } b} 2013-2016. V|} }}b y PS], } 2/3 { |,}y 77,47 . , ~x} } | }{ b g{h.

  ~. Uy 172,80 }|} b gxh, { }y}{ 1-1-2014 x z. W{ { }{, 161,80 . z} } -| x 2014 sy }{ b }x g{h.

  4. f P{ Sy ]b (PS]) .}. 197i/0092/18-122012/47 Q

  x}{ }}x { }{ { 99,7 }z ({ }}b 3} z-) } 2/3 }, }y } 66,47 }|} }}x} } | }{ b z 120.000 } }|.

  '"*+$ %# '*$'*$ $*$ $%"'*$ $%**+

  5. f { { }x} }{ x b } }{} } } } x 2013 x } 2016, { } b -{} }{ 1-8-2012 } }y }{ 1-1-2014 x z, z} 250,27 }-|} (77,47 }|} { }b} 3} }{ +172,80 }|} { }. 3~ }{).

  6. V }| { }b }{}| { } z2013 x } 2016 z} 2.085,58 (250,27 }. /120.000 }|), y 39,35 }b y} (2.085,58 / 53 y }{ 1-8-2012 x } 31-12-2016), { zy} }}y b y} } }}b b}.

  7. W{ } b z { b} }{ 1-8-2012 x } 31-12-2014, { ~x} { } z }{ y }z} z b } } }y } | }{ 1-1-2014, { x z,

  }x} 228,27 }. } x }| { }b }{}| { }x} 1.902,25 .

  $+*$ '*$' $%"' & '#**+' '!'* #/8. [ y | }} b }{} }

  } { ]}| U| (U/k) x } z} z y (}}b) |}, { }y }z} x z z} } } }y (y-}}b |}) }{} }{ 1-8-2012

  }}}y b }.

  9. d ~}{ x, { b }| } { 4024} 4051, x ~z b }x } z} }{ z} x}} x} }| { { } -x { b}, { b} }{ }}}y b } { x z z} }{ 1-8-2012 z} x {- }}y}. Y{}, }}z} b}x .4093 ({ } {) } ~b{ b 1000 x -z { }x} y {~ } | -

  } { z} } z }{ }y x z.

  10. P} | b } }~b} {}{ }| 31 x b z} x { 2008 } b }x ~}| f}-b, }z } b }y }z}. d }}b ~}{ } } b-} x }| gz }{ {h }}~} { b} b }x }{} } | }{ ~}{ k-

  }| } b ~}{ W/PYYRW, } } b} x }{ } 25 } x }

  } 40

  11. f { (}}b) { b } }x} :}. 1.800,53 x 31-7-2012, | ~x (}|)

  } () x } 31-7-2012 y} 398,87, z }| 22,15% b }.

  ~. 1.583,63 }{ 1-8-2012, { }y x z z} } }}}y b }, | ~x

  } }{ 1-8-2012 } b }x} 264,50 , z }z 16,70% x x b }x.

  12. [ }z} }b b } } b }y x -z }{ 1-8-2012 z} 216,90 (1.800,53-1.583,63), z }z z }b13,70% } b } 1.800,53.

  13. [ y { } z }{ 1-8-2012 x } 31-12-2016 }x} 11.495,70 (216,90* 53 y) y z }b} 2.085,58 ~x { { } z x { }b }{ }|, ~.Uz}} 1}.

  14. [ y { } }}b z }{ } b z g}h }{ b }| } x ~z . 4024 &4051, { x }{ b (}}b) }, }}xb} (4.374,09 { 2.085,58) }{ { { {} z 2013 x } 2016, x { { -z} }x} 524,89 }. , ~. Uz} 2}&3}.

  15. [ y { } z }{ 1-8-2012 x } 31-12-2014 }x} 6.290,10 (216,90 * 29 y) y z b} 1.902,25 ~x { { } z x { }b }{ }|, ~.Uz}} 1~.

  >VS $TRATIVTIKQ $YTJ

 • 8/14/2019 2013, . 600

  9/24

  ENIKH HX+& 2013 9 GPJO>TXUJ

  $$% !QHR () >.;. -. '''"/%

  V [email protected] .4093/201216. [ y { } }}b z }{ } b z

  g}h }{ b }| } x ~z . 4024& 4051, { x }{ b (}}b) }, }}-x }b 20% }| (2.393,37 { 1.902,25) }{ { { { } z 2013 x } 2016, x ^{- { z} }x} 58,93 }., ~. Uz} 2~&3~.

  17. ^ }b }.9 b 29 .3986/2011, {

  b 42 }.1 .4024/2011, y b }| }}z} }{ { {} y }{ { z}} | - (b 9 ]} _z} Yy}).

  Yx, }{ } b z { z}} } y }} z} -y} { z b } }y ( z) }}z} }{ }}z y b }| }{ x {}.

  '*$'*$ %# ' '''*% $'!' %# 1-8-2012

  18. f { z} } }}}{ } b }{

  1-8-2012 x } z }y z } () 20%, z}

  z }| } }y x } { \\.

  19. V {} xy ~y W}y k{ d .

  V}|} }x { } z} z} { 8% -

  }| { }x } b gbh {} } x } x} }}z } x} z } z}. V }z }{ xy }z x} y kz Yy m} { Y{ P}}x}

  kz } { } b x} x { } b { z-

  20% } } z } x 88,2 }z } 2014.

  20. [ | z} }| z } z z} } z} }} b } }} }y }z z:

  }. v y }z} g{h,}y }~b } k}-

  }| } Y}}z dz, }| }b }| }-

  z} }{ }x.

  ~. V} b gbh {} { P}| } { { {, {Q}| } { P}}}y ky, { ]}x U}z } xQYU } { | }x } U}y}.

  21. [ }}y }| { z, { x z }{ 1-8-2012, } z} W} }{ ~}{ W}| / W-}| / V}{ x } W| PYYRW }x} { z 13%( x }x).

  22. W{ 1-1-2013 }}y} }z } b~}} {} } x Y{ Qb } z } x }{, z }}~b}

  }z} }z }y. V }| { | }z} }x} }b ~}{ z 10% }, }x} y z { }}y} }{ }x g{h } }x} z 23% {} { 20%.

  $,#'%$,%%23. [ }y x z z} } }

  }{} }{ 1-8-2012 } }sx} }}}y b } } b, x} }z }}y }y }}{} } z }z, } y }b }y b} }| z x}, { x z (c.4024/2011).

  24. [ y { b} z b } }{} }, { }y z z}, b}{ { } b} }{ 1-8-2012 x } 31-12-2014 } }| {{ x { {}} } { z }y , }y}{ 2013 x } 2016, ~. Uz} 3} } 3~.

  25. d } z}, { }y x z}{ 1-8-2012 } }b }z {, x }{{ z 23% }b | { ~x 20% x{ {}} y }y.

  26. Yx, }x, z} { {}}, z z} } b } g{h }y x z}{ 1-1-2014 z} x} ~x.

  27. f { g{h }}z} }{ } b b b} }b { ~}{. \}z} ~}| W} x} }{k}}|, }b } ~}| k}} b b b}

  b b} } z} }}x} }{ |.

  f{ }y }b b } {}y } }}b } { ~}{ } x}x }x }x z}, } b } b}x }{}. W{ } z z } z {}}{ x }x }{ } x }z z}

  z { }z }b ~}{ } b }b

  | }b } b}.

  28. [ y y z} kz Yy m} } d

  }y { }{ g{h x }x z }{ 1-1-2014 } z} } }}z} }, }b z | }x} } { { b} }y 2013-

  2016 }{ y ~z} y x z { }}|} }}b,

  } x } b } }}z} }y { b} }

  } }}, { x, { } }{ }{

  x }, | z z}}, x, }b } }y

  { }} { }}y}. Yz, x} b }{ { z}

  b} b gh } } | }{ b x

  y }y x} }{ x} x}, _UW .

  29. ^b }{ } }}b }z}} }x { { }z} x z} z} }| } }sx} } } b }x }{}, }}y y } } x ( x {) y }b }{ z} { x} } }| :

  }. k~}z }x { ^{ Ub}Qy Yz} }

  ~. Yx }x }b } x }z} } y }z } y z

  . ]}}}z }}y }y }}{} } z }z. V~b }| | { Y{ Qb, {

  }}z }| }| } }{ z

  }}{} } }}y }z b x }

  b.

  . Qz ~ y}} { } {} .. Y| b y }x y }}y }b

  }}} }x z} z x b}.

  ''*+*+'$ #%$'*$ %*'#*$$ '%$29. S{ }z} ~}y }b} x z } x YWWV,

  }b } Y b ]b YQ, b z b} }{ 1-8-2012, z} } b} { } z }b | x }y }{ 1-1-2014, }}}|} } x Q| V~ z{ }b z }}z z } x YWWV } ~z} } ~}| }| x}. Yb z} } }}b :

  }. V }z} x Y } V{ {} } }}z x} b { { }| | } z 2013-2016 x }, }z }{ 1-1-2014 }{ z b}x, { x z.

  ~. c} z z YWWV { ~z |} :

  (1) kz d x } }}| } b z} }{

  { x z, { }{ 1-8-2012 }y x

  z z}.

  (2) k_YRW . Y } }y { }}y P|

  Sz } x}} }}x} }{ 13-2-2013 x}{

  PQdVk/Qd\, }b } } x Y b , }{b | k{ | } ~z, } }y }xx y } y x }{} }.

  (3) k{ Yy m}, } }b y y kYRW { { }}x} z } }| {

  }}x x , } { y } z 2013-2016}{ z} } }}z} }| x y z.

  (4) ]~b v}} } xy b }}y

  } z }z }{ b Uz} z} } }{}

  }.. c} |} z} }{ b }x, }b

  } }{ }x z} { } { | x },

  z y y } z , y z

  { { } b-}}z} y z} b }

  }b} b }z z} }b } }}z} gxh

  |.

  Ay}, 16 W. 2013

  P} YWWV

  c{} ]b

  V}}b .} d| V}

  d{, = !=

 • 8/14/2019 2013, . 600

  10/24

  ENIKH HX O+& 201310RCTCTV?OCVC

  I;K;KM7F;M; $""!/"!%/&%$!

  1. [ YWWV/U}-} ]}~b} z }| ^}| W}

  b V| Q^}{

  c.]}~b}.

  d }~b}:

  }. dz} }y U}z

  ^}z} . Xb X}z 12-d-2013,

  x} ^}{ }} } P}~y

  g^}z}h }}y }z}

  Qy Xy ]}~b}.

  ~. Qz} }{ c}{ W-

  { U}| { x } -

  }| x} } -

  { ]}~b} . Wz Q.

  3. [ x 28 d~z b} { ]}~b}, x} -

  }x}. f Q.V }/} |,

  }x .

  U}x}: d P. P}}x} k-

  z Y}z} . ]{, Ux, V}-

  x, Q}x } x }x c|,

  } } y ^ } } {.

  2. f 26d.2013 }} 11:00}}-y - y y

  ]}~}k| (UZ)

  ]z

  ]z} x x }z }b

  Y}{ { _~b

  1941.

  [ y } }

  Qy ]}~b} } YWWV/U}-} ]}~b}.

  U}x} Wb, Qy}

  ]}~b}, V}{ Qy ll/fR^, x

  Wx { } y }

  ]}~b}.

  fx Vb~~}, 12d.2013, }}-x }{, ,}-

  { }z} V}-

  x \b ^-

  { Tb } U-

  z, z} 2

  Vb~~} b y}, }

  b V. _}z

  { . . Wz

  Pz, }z x}

  {} } }x -

  y x, x} V}-{ P}| Tb

  V z}}, {

  }{ b _-

  }z }

  , y } -

  x x W-

  b V} }

  W } z -

  }z }{ Tb-

  , { } }{ Qb},

  }}z}

  y }y {

  _}z {

  ]z} Tb (.

  | -

  { | z 5 x)

  } x~}, }{

  } } }|,}x } } }

  y } }}-

  }| b

  }zo|

  U}z} }. [ z}

  z} x

  |} -

  ~{ -

  {, }{ \x} }x-

  } P Vb}.

  ^b }{, x} }{

  b _}z, { rs{ss

  }x }z } }}y x}

  y, }x ,}}b, } }

  z} x}},

  }}b} }{

  }z( |, x,

  z V. U-

  |), Qy

  _}z f ( UZ) [}-

  y ]z, b

  { }z } -

  x , y} {} }

  }x} y} } }-

  {} }z}

  { } x

  } } b} { }-

  |.

  t} } | -

  x y, }{ -

  b b } -

  z} } }z }y-

  } { }|

  x} y }

  b} y } -

  b z},

  V}x

  W z, { | -}| } }-

  y PSWk][ }}|, { }{ z} Tb} | -y, } }}| { } }|, { z-, (}b b b), }z} R-{ } }x- Y{ _{}, }- g_b

  R|h }}{ y Tb } QsV. V}|. d y -}{ } z} 9 c.( VWXXW-

  fd)

  Pb : d k .} P. Pb,

  Y_gk Q. U}}{h .PSWk][

  f 30 \. 2013, U{ } x U}}y} }, {} z

  YSWV, }x} |} }{ {-

  Qy Wy Q-

  | ]b, }{ [x}

  fy Wb Yy W-

  z}, |} {}}, -

  x }}y z} z}

  ^{ c}{ Wz cb ]b,

  } } z}, }} [y}

  Q}}y W| YSWV } x}

  }}x y z }}x

  | }{ ^{ } {}}}}}x { z }}b

  y, x} }{ } }{ z}

  ^{ V~z } ]b, {

  z z z } b

  U}| ^b, z ^}|

  W} } }{} Yz W-

  }y ]/, }x

  {.

  f 12 \. 2013, U{ YWWV,W .}. ^}{ U}y, -x } b x} },

  } P}z} U}}y} }, {

  }z} } , }}x

  {} } x} } z x}}

  } }}|, x }x y

  } x z }z , x} z}

  }z} b } {. V x

  x, b }z }

  x y, x

  U{, b }}{ }y

  x { }.

  d U{ } }b x U}}-

  y} }, }x} |} }{{ Ws V} V}| , }

  }z} y 100 { }{

  z } { z }-

  z , y :

  }. f 14 W. 2013 } } 10:00, x { x y

  } V}, x} x }z, V}{ c-

  }z ]b.

  ~. f 16 W. 2013 } } 10:00, }{ Px} [x} V}

  V}| (100 Px} [x}), x }~

  } V}{ ^W]YQdcd^Wlac

  ]b, { x z},

  }} y} }}y, }-

  | }b b, } x

  }}x y z, }y-

  } }}x }x } x} |}

  z} } }x} Q-

  x, }b }x}

  Yz Qx- kx , U{-

  U}}y} } } -

  y .

  . f 16 W. 2013 } } 21:00, }y }z} y

  V}y y WsVV, W{

  Q{ Rx} ]b, z }}-

  | }{ y { z} }{-

  }}. }z} x } -

  y.

  f 01 V. 2013, U{ } }bx U}}y} } , x

  }{ YWWV z, x~} } }-

  x} y

  Xz, }z} }|

  z ^} Xz } Pb.

  f 15 V 2013, U{ U}-}y} , }x |} }{ {-

  Ux} Qy ^}z},

  [x} ^y P-

  z} Yy ^b Wz} }{

  { b , b -

  |} ^}}{ V| U.Y. ]-

  b.

  f 18 V. 2013, U{ U}-}y}, }x |} }{ {

  Y~| Yz

  U.Y. ]b } }z} 29 Y-

  ~y } Py n Q. ^}-

  z}, Y}{ ]x } ]z}

  ]b, }}y} }{

  k{ ^}, k } Q-

  |, U}}{ }y, }z} Ub Q. ^}z}, W-

  } } Qb y,

  y } y {.

  f 29 V 2013, U{ } b}x U}}y} }, x~}|} }{ { Ux} Q-

  y }z}, l W}y ]b,

  ^z ^}| W}, }

  }{ z ^}|

  W} } y 135 {

  }{ }b} Y}z} Yz}

  } }b Vz} Wz

  Vb. fx z} z}

  \{ c}{ Wz cb ^|.

  W| z} } { x-

  , }b } (} }{ U{-

  U}}y}), }z y-

  , z} } ^}{ W} }{

  f} WsVV/QYUV ]| ]x,

  }b} z }}}z z

  }{ b y}} y

  } x x }}}{ |}

  { }x.

  k .}. ]}b ^}yU{

  QeWVf[e\df[fYV YWWV/UWeWef[^WfdV c. ]dZWc[VPs fe\^[cdk 2013.

 • 8/14/2019 2013, . 600

  11/24

  ENIKH HX+& 2013 11 7TWTC

  $IM>BHB

  * * *

  Vy} y}, 109 {} }{

  b} b} U}| ^b, } } y x ^}| W} } } }

  { y y ^}b. v

  z, ^}{ } x }{ bb Yb}, x}~} x y |

  { 1904-1908 } b

  }z}.

  d ^}{ W} b -}b 1870, b z ~}y Y}z}, }y ~-}y z} }y

  }{ d{ U}}z, z}

  |} }~y x y

  ~}y }b}. [ b-

  } Xb b b

  x} } }x~ } z

  }z ^}z} } }|

  }y ~}y Yz},

  } b | {-

  . [ }b} {} -

  x } } z} z } }-b x} }{ X-

  }z}.

  ^b }y }z}

  Yy ^}z} X-

  }z} }b }}y }y:

  y ~z} } }y | y}

  }z ^}z}. Y}z z }y

  z} }|} - |} z o -

  {b } }y d{ U}-

  }z ]}|. b 1895

  ~}x b y |} z 600

  }, y} }z} { }}-

  b x, }b, { } b

  y x z. V}x, -

  z, z, }}{ d}{ }}y,

  | } }y }b} j} ^}{.

  # }y b z | ]b}b} { }z}} }b -

  }b. ^z ]}b P}{]}}~}x } }y }b} } }-y { y}, }z } }}b~ b. W|

  }x} b, }{ y gyh Wy},

  x} }b} }} } } x,j} -

  } z { }|.

  Pb } }}b Wy}:jFbLZb []g \K\bO^OZWY`WO, ^\K\bO `bWY]Ne, \O b]ge \_ad [ b]geRWY]Ne []gG . ^b}} {i }|. Q } -}}z { n} }y j u} Q}|} U}| ^b. Pb |} b} }}xz, } {, |} z y

  { y } ^}z}

  f \| 1903 x} ]z, | {,

  | b ^}z}, }{ R|

  ]}|. Pz} { }} } ^}z}.

  Pb U}| ^b y ^-

  z ]}b: =W J\RYO `Kbe ]Ne aOe abJZZ][\L\ bJZW]W bN^]W ]Z[Wab_\. \\OL]W,gTgLe, b]Z[`]L, O^]TOaWabWY]L, TW-ZMR]X]W YOW Jf]\be O\^bgU[J\]\ b]c\WYM\ OLac[O. L[OW JOW]e MbW cO\WafNadaW YObO^ZYbWY_e b]\ OU_\OaOe>

  ^|}} }z} } }{

  x ^}{ b }-

  |. Z| ~y} j} } -

  |, | }b} j}

  } ~ } y, } x

  Yy. ]} } |}} }b

  z b y }b, |-

  } b~ }. ]} }}-

  }b} j U}y, } -

  z} Y{, } -

  } U}x.

  [ }b} b } }b

  ~z} }

  }. c b

  { u Q}| - x

  }| y}, }{ }

  } Y| n -

  }z , b, x. ]z {

  }}z | }|, } {

  , z }y y, y} ^}z}, z}

  }b} } x} Wy} x}

  y} }|.Wz } Yb} } }}z} }z}

  ^}| W}. W}~b}

  }b} } y ~x

  } }}z } b. fz

  x }y, R}-

  z } Vx } }|

  } b { x }-

  }.

  n }}z } z -

  x} }b} }-

  | ^}z}. ^ y

  }} x} }}b

  }}, } z}, } |} -

  z }{ }{, }|

  { { }

  { {}. Uz }{}|

  x} y } ^}z}, }}x }x } b}

  x |, U}| b } fx m}.

  d U}| b b }y

  }y, y }y y } z

  }y }x} } } } }{ }

  } b } z} y } ^}z}.

  V 13 d~z 1904, |} }{ }y

  Xz, b }b}} |} }

  { Vb}, y} x {b , },

  }}x x z, }b} }b}.

  U}| ^b y} ~x~}} | |

  }z n} { }| W}. Wb

  }y }z} y }}|,

  x} } b x, x} }{

  Yb}, } } z ^}{ }b.

  W{ b, }z } y d{ U}}z }| z z

  { z | }{ py

  x}q. U}b}, U}}z, } } }x

  z{ , x }z} x, x

  } }| b.

  Yz }{ z} { }. [

  }y z} z }~| x

  y} x | y} } {} }

  y y b. c}z b} } }b,

  { z} }}z } }z}, ~x}

  }y {. f z} b x

  x y} z}, b } { ~|

  } b } } }}z { z

  | |.

  V }} }{ }|} { n,

  x} }{ {} } x Yb,

  ]| } ^}b, } } ~y ^}{ }| { } b }}

  . V ]y, }{ }b} x }{

  }}z } }{ z

  } ~z} { | |,

  } |}} }{ ^}z} -

  z } | ]|.

  Pz ]z } j -

  }z x } z} y, }|

  x z } z -

  z { x Y-

  b}. W}~b} {j b

  z }x x} b y}

  Y|, ^}z}. ]} }}-

  z}, } | } ^}-

  z}. ]b { ^}-

  z} y {.

  V b} }| W},

  b }{ ] x}~ x.

  Tx}} b. Ws }|,

  700 j|} x }{-

  . jn} }y . f

  }| x ] ^}-

  b b b ^}-

  z}. f }| z { }

  }y}} | } }b

  ^}{ } b ]y }

  }} } b ^}z}. P} {

  }|, V|{ } }x { }{

  ^}| W} ]y ^}b.

  Ub y} } z}} z} } y}z} ] ^}z}, {} b}

  z z} }z }{ } |} }~b;

  S}{ }|, }y b,

  z z}, }} { y z,

  }{ ~z} }~b } { ^}{.

  P} ]y { z ~b y }|

  Y{, }}b}} b }}}, }{

  }{, { { x} b }{ z b,

  }b | }{ b ~}}| }| } b

  y }{}.

  d ]z z} { ^}z} } }y} y } x} } b }~b } }}z } } y } }b ,{ } ^}{. [ x ^}-y Yb} }z z} x }b

  ]| }| z} |

  ^}z}. n }z} } { { }{ 6.000 x }b, 3.000 } x

  y} ]z, } }{ P| W|

  }} | y} ]z. f U}| ^b }x}

  }b b }}z ]}b }{ [b} f{ o { }b Xb} - }{ } l}b.

  d ^}{ W} x y }b}, }}x x y}, }{ y}

  1897, }{ } b }z }

  n. [ Yb}, | }x x} }{ Y}-b} 1909 o z} y} x z }-b }}z o x X}} Ux 1912-13, z } } x}

  b x }z}. V} x 1913, }~

  }{ }{ {}, { } {

  ]: n Yb}. ^} x b x { Y{.

  U}b x}} {, z} } b }z ^}z} z }x }-

  b} { x g}|h y}. m} }

  }y b }z, b b, b y.

  ^x} }{ }b z} }

  z} { | }z. P} }z y

  }{, } x z, |

  z } z} y.

  Q z y x, } {}, x

  y z, }}} }z }{

  {} ^}z} { {. d

  ^}{ }{ { x Y|, }}|

  } }}|: =O[LO ^O`Of_`a b]g ]\M[Ob]e be OY-R]\LOe>. Yz} }}z ^}b.

  v z y} | y .

  109 P

 • 8/14/2019 2013, . 600

  12/24

  ENIKH HX O+& 201312GMFJNSUGKY

  [n Wb W}

  V}|, }| x}~ {

  }{ n fx, V} _z Yy c [ x} n 1940-41 } n}[b ^}{ }b b} }, z}}y Y { z} V}{ m P. ^|,

  }}z | } }x} }yy } x }y y

  X{ t }z}, z} z }yy} { Y Wb Wb.}. U}y }{ } x , W{ Q-y .}. (YS.WV) ly c|} } W}}b(kP) .}. \b} b.

  t z. n} }}y { }z}.

  n} }}}{ y z, }|}

  b } x} }{ } z} }| }

  z b } ~ {, { }z} x

  x} x}, |} } z} } }-

  z z}.

  ]}}b |} }z} }b, { yb} \z} }x b }{ }x{ }z x} {. ]} | |}}}x} z { b~}, ~}z 73 {}

  b b }x {. P{, x~ }

  ~b ~b 1940-41 } z o{ { z} }{ } ~y }{ y } y }b

  {} , z} {} |} } {} b

  }{ } }}} { }y z }y

  z, b x} z y }

  } { x } y } y }y

  z} }y } y z} x.

  ]b} } z}, { }z z x,

  }b } x}, } {} } z z, x x

  X{ t } } }| }x}

  { }}z } z }z} }z

  x} z} , } } }}b~ }~ x}

  z z} n { }, b

  ~{ }{ }}}z} } }x

  Ub [.

  Wz x z} x, { { n-

  z x y z

  z Yy, | x

  x x, { } | - y } y

  z- }z } }}x} }z} -

  z}. Wz z y z} x -

  }y y, z} }y -}{ } }{ -

  }b }}}{- z} }y y-

  z} } }x x, z

  y } | }z}.

  X{} Y{ V}{ c}z Wz

  cb. Yz b ]|}. ]z} }b {

  }| W. f} b} b }| x

  } b, b }{ b }}~}x f-

  z}. V { | z} b} x z

  U{ } }z R{ } } }}}|

  x }, z z }z} b-

  }{ {, z |

  }}z }{ } }z} }z }z}

  |.

  `b z.

  ^de N`W]e ] Me bXV bV\ QgfK\ Ogb]N, J\cO ]W *LYOW]W

  O\O^ON]\bOW bO ZJV b]g ]N, bV\ OaWZLO\ bd\ g`O\_\,

  YOW aW\ bd\ Ogb]N O[O`bW_\, ^O` B`Wab_ bd cO\bd

  OaWZL YOW _ V[_\ OWbVaM[cO.

  Wz} } y }}b } }z n

  V}.U}} z} }x }z} }b }{ }

  {} {. Yz} { { }}b | s40. Yx {} }z} | }}z} }z}.

  n} {, x} }}{, z} y, x} {. Wx

  z} {~} b }{ b }b }{. Wb~

  x} z. Rz}} }z} x} | } }}z}

  }| }|. W{ x} b } -

  b b} | n V}. f} }}}x}

  b }}x z} }y }y. z} x }y

  }z}. ]} }y }}y y b 73 {}. ]} |}

  } x} } }}x} b }}|}

  }b} }z } x { }b

  x |.

  m R{, m \{, m Wb}, x b.

  [ x} }z} }z. [ }z} x} }{

  d}|.

  Q}, }z }z b, |}

  z} | }x x , z}

  z b }{ } }}y, { } } }}|

  } b} } |} Yy, z }

  }}| }| z, x} }

  }z} }s { }|. dz b }z}

  } }z y Yy }y. Ux }

  }}b~, { y }y z} }y x} }{

  }b y |.Y{ { { } z}} b

  y. ^ |} }| }} } }}}| b }{ }z} -|.

  _ | } }b} z, x |

  V z } b}} } z. V z

  z {}} Yb} } x}} |

  } {. V z }x} b

  z} x }z z Yy \z}.

  d x }|} Y{ V}{

  c}z X}}z. Y z z} .

  z} z Yy x }z

  { }z z, b} ~x}

  }}{} }z} }. Yz }{ n

  }, { ~z b }{ }b z}

  Yy } Xz [z.

  X{} }}}x x |

  {. ^ b} { { }}x

  y y y}} } }|} b.

  Yb} y }y }y -

  {} } }z }y y, z

  z}. c| }{ |, }-

  b z} x}} b } }|

  { }~b . Wb } }b} |

  {, x } z} x, z

  b }}b. W}x} }{}

  } }}{} \b ^}b, -| Yy { y z} } }

  }}{ }}}b b}

  }z}.

  Wb } }b} Xz [z } z } }

  }z, { } Y| b

  } z | z, x

  y z} | | |,

  } x }z b} }|

  { } } }z x b x,

  z} gYbh.Xx { YWWV V}{ ^}{

  z} }}{ y } x b { { }{ f|~ ^}-}b.

  W{} y }y z } }{ ^}}}

  z} }{ { YWWV y} Q-~b, { y} }}}x }{ z

  } | }}}~b | |

  { { } {} xy

  x }z z }z} .

  W}y} { |} } -

  |} Yy } } }y}b }}z}

  }{ } z} }}| } x s40, z}

  | } b} { {

  z} }{ Yy [. ]} |} x} } }-

  b }y}} z } } ~}z} -

  y }z} } }}y x} z }y

  { } }b} y {}} } }

  z z} x, Yb} } }}z

  z} }~{ y.

  #[email protected] ST ?RIO ;PIROPDCG MKN$TANTINO$ APYPO#OY!O$YNMQRPRFMU [email protected]

  EKH+!EI!

  ^Wb. \bU]e .O. . ^]gZ]NY]e YObOcJbWabJTO\]\ RT\e ab] OZ^YW

  b`. Y`]bOTL] U. WY]Z]g ab\ ZWa]N`O

  ^`MR`]e be YObOcJbW abJTO\]\ab] Y`]b. ZWa]N`Oe

  ]`W]^W`]bM^]gZO [ O`OR]aWOYJe ab]ZJeg[\]N\ b]ge ^`]UM\]ge b]ge

  ^`MR`]e be YObOcJbW abT\Wab] \[L] ^aaM\bd\ ab] OZ^YW

 • 8/14/2019 2013, . 600

  13/24

  Vx}, { } { x, ~y}

  X{ t, { }{ x x

  n} V} s40 } s { x z}

  z}, { -- }y {} b }[|} Uz}, } | } y x} }}}-

  { x} } } | }}|

  x x } b y } -

  y.

  ^}b } y} n, z y} y }{ } }z} }x }b -| ~y }, { b z {.^}b } }z} z } } x} ~y }

  } } { }z }b,

  y }b} } x} }{ }y

  y } - z- gyh y. }b n

  z } |} x} b} y,

  x n s40 } } y, { y

  y x} }z, { z} }z}}}{ z}, {} }, { y z}

  { }z} b |. d| z} }}b

  z { }}y z. d| z} { }}y

  }. d| z , x} }{

  |. [ y z ~}z} } }z} }-

  b } } }{ { b

  } b , { }y y z}

  z } }z} } { x.

  Y}| n fx, V } _z

  Yy c [ 40-41, z} }

  }z} } }}~}z { } |} x}

  }{ b y Yy U}x }.

  ENIKH HX+& 2013 13 GMFJNSUGKY

  EKH+!EI!

  +ALPKI (. *VA>V) 2013

  Y x} n z n 1940-41

  e [\K[ bd\ ^aM\bd\ ^Ob`LRO [Oe b]^]cJba `_] a ^`L]^b] cJa.bd O^M b] `_] g^`fW ]ab]TgZYW] ^d\N[d\ ZZK\d\ ab`ObWdb_\

  7 ^W\OYLRe O^M Wa`Wc[O ]ab]TgZYWO ^aM\bd\ZZK\d\ ab`ObWdb_\.

 • 8/14/2019 2013, . 600

  14/24

  ENIKH HX O+& 2013147TWTC

  "*$&!

  k+ ,' _$!' #+ _(,&"'&$ _%N#$ !(2+ ()**',)& *,' v(&- *^+#,/)2 X(,& X$$*, ! t(&- _(-# $_/"!.*2 ,$ ()&*&0$ ,$ _!()&*3(2$ ,&~ O""$!&~`$&-+5 _$3(&$ ,$ u(&2$ _!!)#r h {('*+ ,&~s$'#,&+ ,&~ !),&-+ ,$ !&(2$ ! ,&~ {(&!)-(,&KH $EEAGBDH

  HEBMBLFH LMA

  #[email protected];K8; '%% *+*+'*%'$1) WSXWc\W(d\]dcd \]YV VlYVY\V ^Y YSSWQW)V|} z} n

  W~} f} |

  } {

  }|} W~}z}

  (YfY, A#A, AA BA dz

  UY\eW\aV) }z} 2012 18%

  }z} { z

  | W~}y f}y

  Wb, 22,5% }

  }}b |

  l} }y }}b b.

  V|} z} ]y

  fb}, Yb} }}x }b

  x} }{ }{ -

  x. ^x 2010 }z x b x -

  |, 2011 Yb} y}

  z }{ ]}}b, { -

  z W.T.Y. y} 17,3%. Yz

  |} z} V}y

  kz} 2012, |

  x } y }-

  {} 3.811 z 578

  y} Yx y Y}~}. [

  l} } }y } 2012

  | x x

  W~}z}, { }x

  } 360,5 . }{ 416

  . 2011 (13,3%).

  v }b }x{

  }{ W~}z} Yb} }x

  }y} 68,1 . } z

  }b 5,2% x} 2011.

  2) fdke]\WW) d | k{ } x}}

  Y/Y xy }{

  Y| { b

  b} z }}z

  fz} Y}y n

  } z { }~z

  z} x x y

  }b Y/Y. Yz {

  { b} } x} z}

  ~y }z} } Y/Y -

  x { fz} }z }-

  { }}{ {~ }

  }b } }b

  Y.

  X) d U{ ]}}b (c-b c}}b) }z} }y { fz} z } -y }y x

  |} ez}, ]}}b

  } Sz} }| -

  z} x} f| U-

  {.

  a{ }{} b} -

  |}} f| z (#HEE=G)

  z { b x} }

  z} { W}-f|

  }| ~z [UW,

  x } }y z (?L)

  } fy y -

  z }| }}y x

  | z }| [UW-Y/Y.

  3) \VeW[S[ }}y }z} $ }x

  b x }y }{ b lW\_W UY\-eW\W. Vx} {} } -}{ x }{ z

  z, { z} b}

  b} |. Q{

  }b} }z} }x {

  } } {} } x }-

  {} }z}, }y -

  | } }z }b, {

  b }z} x

  }x. W{ b -

  b { z} }-y V }{

  Z\^ { }}z x} }{

  b } } z x} x.

  4) XdkSPWe\W[ XdkSPWe\][ z} VYP]W }}-

  }b z} z}

  gX[^Wh |} z Yb}

  {} } y }}{ XdkSPWe\W | 1 b}}| x y}]. QdT\WQ[, z { {PYe^Wc\W, \fWS\W } XdkSPWe\W x-

  } z } | 17,8

  b b}, {

  z 1935 }|

  Y{ WYU 33 y {

  { 130 .

  '%% #!**+

  '*%'$

  1) VYeX\WW) [ V~y z} gCAh

  x{ z x-

  cy} ^b -

  | b () e

  \| V} Y,

  z x XYS\PeWQ\ }

  } }z} }}y} -

  x |, z }-

  z} ez} }{ 2009

  x Qz e

  Ux.

  f x \| b}

  { } }}|

  x} |} U{ Q}z}, }b }

  b z y } y,

  .. "A.

  X) n { VYeX\W }{

  y | -

  | YefdPWc y zy

  Uz} { ]{~ z}

  fdke]\W. V{: }y y -

  } }b} b}

  z} x fz}, -

  x } y z-

  | }| { |}}

  } }}z x y

  c.W. YkeaU[ } {. W -

  | }{} y |-

  | dZWS { Yb}

  } fz} y} y}} dRa^W-

  c\][V Wkfd]eWfde\WV.

  2) fdke]\W (UYe\ W^kcf\][VVk^_ac\WV fdke]\WV o ]\cWV)Q|}} f z-

  }}x { fdke]\W z}

  x } b x b

  b }}y b-

  }.

  Yz }}x} { xy

  . YefdPWc y { } -

  y} } Wb ]| -

  y} y} y } } -

  }{} }}y

  fdke]\W. [ y { }{

  ]y }z} y} }b $4 }-

  { }{ ey, $1 }{

  }}y } $200 . }{

  }y [UW.a{, x f| U-

  {, z b} } -

  | } b } b -

  b, } } x } x

  |.

  Ub { { }}x

  x } | { {

  z ]z} }}z

  } }z.

  3) XdkSPWe\Wd X}{ V}{ z

  }}y b, x} z }{ |-

  x} XdkSPWe\W

  }{ fdke]\W. Yz {} }

  z } { {

  } }}| {.

  4) ]kUedVd ^{ W{ ]-

  }y Q}z} 17/10/2013

  }x y P.P. d[Y

  z} }}x} {

  }{ }{ { {

  b 4 } 5/6/2013 {

  }z} V}| } ~y

  z} } x} }-

  z} " C, b

  x { }-

  y y ]|- } x} b

  12.

  5) \eWcW)V z V x b-

  25/10/2013 } 17}z z } }}b }, } |} U}-b.

  V }z} }x }x x-

  } 15 z }b }-

  |} }x }.

  X)V }z} F

 • 8/14/2019 2013, . 600

  18/24

  ENIKH HX O+& 2013187TWTC

  =HBIHKBD FL; LMH QKGH ,CAP !!$ 1963

  dV| W{} W} W{- V}y V y Yz (VVY) fb 1963}}z }y y y

  y} (50) { }{ }zy }, 30 \.

  1963, 4 d. 2013 }}b VVY, Xb

  Wy ~} { y, {} }

  }{} x} s x} z} } {, {, b

  } }b }{.

  V }z} [ Vy z }}}z

  V|}} Yz } }x ~{ x.

  V y }x} V}{ Qy Vy

  kb . ]. P. Xb }}| }Yx Vy, } }}z }x }

  Vy 1960-1963, U{ UdVWAAVV k . U}.

  Ub, { fb 1961,1962,1965 } 1966

  } z 120 }x, | } x.

  n }x Y{ Qx }{ x}

  Vy x }}}| 32 }

  }, 11 | } }, } Yx \\

  X}z }b, }y } Y. ^}-

  b, {} } }{} x} }{ y. W z}

  }z} y W| }b b }{

  U{ Vx, W . }. . \. _b [

  Vy, y { | y } y z

  Y{ w, x}} { Yx } }-

  b.

  [ y z Wx} Vy, {

  }|} }{ Qy VVY, z} }

  x }z Vy } }x} b z}

  } { z Vy, }z} { VVY

  }}b} }| x} }| V}W} . d U{ Vx, z { }x x y

  . d|}, | }z }y

  } Pz W{. d Yz W/PYV }-

  y } V}{ . }. . ]}z U}}b,

  z } }{- g z }h, {

  } z} { }{ } { }z},

  x }b, {} } z}, }

  { |} {y } -

  | ]y. d U{ UdVWWWVVY, },

  |, { }{ } }{, }

  x, Yz U{ Vx f}z}

  . }. . ]. fz}, z} }x}} y

  b} {}, }|, }|

  } }}}{} }y }b.

  ]| y y y} W{ fb

  } W W . }. . W. c}}b}, Yz

  Qy WsVV. f z z} y} }z, -

  x, { x } x, }{ } -x } x }{ y, { b}. R} -

  z } z.

  v z} } fb } } }b {}

  } |} } } }y}} { },

  b } }{ }{ { x} b

  YklWe\Vfdk^Y, } } }b {}.

  n }}}y }| Qy VVY }

  Ux Vx }b y.

  Yx, Qy Vy x s { (}{

  } }{) gWcW^c[Vf\]d } } 50 {} }{ }z-

  fb 1963 }{ VVYh.

  Yz, }b 50 { }{ }z

  fb } }{ VVY 1963,

  { }{} Q.V. }y f-

  y Qb s { x}~} Uz WY\

  | y | y -

  ~z} } b x}. f QV Vx

  } }z }b }z } s z x}~} Uz } x z}.

  Y}z { fb }, VVY 1963, y}

  }z} y z, } b

  fb VVY 1964. W{ { fb

  1965 z x x} {}.

  W| ~y { }}|

  DD (dQd\Ude\]d ^YVW Vfd ledcd fWT[V VVY

  1963), }b } z }}}}z

  { }} x} b {, {},

  y } y, y } Y{ V}{, }}-

  { b } b }}b } }-

  {, , }y, y ^b, V}-

  x W| PYV x y } b }b

  ~}{ } }z}, }x, }x } -

  x } x, }x } x }{

  { }{ x} }z}

  } }},29 \ . 1963,

  x y}. \}z}, ~b } y } }

  } ]| 1964,

  1967 } 1974. [ bb z}

  z } } } x }{}

  { } }{ }

  }{ | } |,

  z z } ~b-

  } } }-

  }~b -{, { z

  | y

  } } } }}x-

  } } b }

  y } }}y-

  (]z}-y-

  : _b \., Sb-

  P. } Q}z}

  P.. Py x-

  } x: ]}-

  b \.).

  [ }z} } }y }y x }-

  }x }z} Qy

  Vy } z x} }z |

  [ y z x} | |} Wz}

  Q Vy, { } { }z} } }}-

  x }| }{ b } b}}y, s }}b x, }y}} } }-

  b {} }x.

  ]}b y z} y }y y} b} }-

  x } }{} y } |} b

  y} }| }{. dz } }y

  b } }{ }{ Yz} YWWV,gYy

  [h } z}, U{ Vx } }b} x QV } b } }}z}y y . Wz } }}x |

  }{ QV: U{ W .}. _b \., W{f} .}. Q}z} P. P. P}}x} W .}. SbP., f}z} f} .} ]}~x W., ^x k .}. U}}-}} Q. } c{ V}}b, } { {, }{ | | Vx }, u} .}. e} P..

  d }z bMb 176 \cg^]Z]fOU]L, y} }}{{ b b}, } b x, b

  x} } }{ x , }b {} } b}}

  }x} }, ~y} b b }{ 50 {} { }z,x} }| x z } {} } z

  }{ }y z}, }|, -

  x }}b, }}x b } }b

  }b s {}. f b} }{ }b

  { x VVY { }x | b} }

  } } | } x} }z },

  } }|} b } } ~y} }{} }

  }b {} }b } | } } b} }x}

  {}. n} x z} } x z }

  }z }, | b } } }|

  z y } ~b} } }}x } x} b YklWe\Vfdk^Y

  Y~b} }z} } }y b V}-

  {-Qy VVY, }}|, Yx }

  { x~}} }{} } {}

  yy } } } b} b x. f

  {} b ~x }x} }

  ]}x, } Vy } } }}x b} y}} x y WVY\ l} }.

  f}, {} }{ ~b }b { -

  }x } x } } x z}, z},

  |} } }y } }}~| } } b

  } { }x }z x } }b ~}b -

  b}b }.Y }z

  50 7*%: 1963 2013PDCG M*%)$ . +%+%+)$'LRGQRPRFMU [email protected] N=RGKMU '8/&,

  N. !/LRCBPMU RFU JJFLGI

 • 8/14/2019 2013, . 600

  19/24

  ENIKH HX+& 2013 19

  [email protected]>RFRCU-'[email protected] &WLB;QKTL, )LOQCTL [email protected]

  Vz} }z}

  U}y} dz} V}

  (UdV), P{ Sy

  ]b (PS]), { UdV

  }}z z, {

  x z b }-

  | z b }b.

  W{ } y}} x} } -

  x x, x} }}b

  z } z}:

  [ }}~y |} z }z

  b 53 { }z} } -

  }|} }y { y 47

  x, |} b 4 c.

  4151/2013 (| }}b }{ 1/1/2013),

  } }x b }z} -

  z (b} { b}).

  f lx x 2012 -

  z } | }x } }}~z,

  }b z } z }{

  { }}~y.

  P} } }y }}}x} x2013 }|} }}x

  2012, ~~}z } z

  x 2014 } }~b} y -

  }y, } z }y y

  } } y}} 2012.

  [ }}y { | 4%

  } z} z y z}

  z}, }{ }}y k.

  Y}z}. f x }{ } } y}

  ~b, { }{ b z, x

  z 24 }. YdUUk. f {

  } y} } }b { |

  b b (\]W, dWYY ). z}

  }{j1/1/2013 {} 4% z

  }}b |},j}| }}|

  }b (. 4024/11,

  4051/2012, 4093/2012). Rz

  { }{ |} d, -

  { z} z |

  }}b | b-

  ,jzj} }}|} -

  .

  Q x z } z

  }y |} }}y z-

  z} }b 9% fV. Yz} }-

  {} [Q\]W WY.

  [ }z} } }{ dSac

  z (}~}x

  } }| YQ-VW) x} }{ kz

  d.

  W{ 1 \}. 2013 x ~z }{

  720 | b z

  32.000 }| b} }x. f {}{ }b { | b }

  b x } z}}. P}

  { b }, y-

  } { z} -

  y} x 2012, }y } y}} }y} 2011. f}{} x}

  } }b y}. V z

  } y}} }{ b x z} }|-

  } }{ { 8.640 , |}

  }}x}. ]b { } }}-

  z} { |} }b}

  z} y} -

  | d| x ( |}

  2014 } z }{ } y}}

  x 2012). f x } b} -

  }x }b { }|,

  { }y} } }x}, }b { Q-

  { x}.

  [ }z} | { } } }{

  b y} y, z} }}y

  y}} }x }.

  f fz 22 d~z 2013 }}-

  y, }{ }y} UdV, b

  Ux } Ws Wx d-

  z} P{ Qy Py

  Q| R}}z & U|

  kz d . U}} ]}-

  }| }z , y

  }z x z }

  x}} m}.

  V b }b} } x}}

  }}| } x dz} (}-

  b } z}) } y} }-

  x b xy }z

  |, { b} } y

  y }b} } }

  | | 2014.

  Y{}:

  ^ } b} 2014f x} g }x

  } b }h } 2014, x

  y }z }}x x

  U|. [ UdV x} b

  } { gxh }}b

  y x~} x}. d P{ Qy

  } }~~}z { x} }{ x g-

  h, }}x} gxh } b

  }}y }z}. Yz }}}

  y }, }| -

  { x z }, }

  x { kz d

  x }}b~ b} y x.

  ^{ f}z V}|f x ^fV } z} }}-

  | }z }| z -

  }|, { }}{-

  z { }y, }x} z x z-

  }. [ dz} { { }-

  }}b {:

  W{ | YWV (b }-

  | }|) }}}z} }{

  }| fV, x W]WPY yWz x {} }{ }-

  } }z z} fYRW yU}y { z b }

  x ^fV.

  U}b} x z} }-

  }| ^fV }b 2-3 {}.

  d P{ Qy } x { }

  y}} W]WPY, x }}{

  ]b, }b } { f{}, |

  } | } }x} {. R

  y {} } z z

  b 3-4 , b z }}-

  z} y |.

  Yz b }{ UdV, |

  }z x fV x }y

  z} , x} |} ]~-

  | x}.

  Wz { x}n y } y y

  } x} }z { x}, }

  z ~~}z }z x Uy }

  V}y z} kUYRW (x { gz-

  } |} {h). [ y z

  }s }y b} z} (UQ

  200/1993) }x { }z

  } } z z} }{ |

  }}{ } } }z z} }z} z}} } x VT }{ cx~

  2012. Q}}z} { } z | {

  x U/k kUYRW } x |

  b ]WY. Y{} dz} y

  z x }}| |

  }{ }}{ k. d, {}

  z} b }z.

  Y]dY^V - ]}y y z}-

  [ }z Y]dY^V }{ {

  }z} |}, }{ }z

  x} y }b , } } }}y

  { | }z} b

  y z} 4% z { }}-

  }z | (}b }z |

  b . d) z} x }-

  {} kz Y}z}.

  fx y } ~b -

  b z b } }}| }| { } b }z

  }y .

  R| { y} z} y -

  b }z} UdV P{ Q-

  y . U}} ]}}|, z

  } x} zy } }y

  Y{ Qb } x -

  } | x }y

  }z}.

  P} Q{ V~|

  d UedYQedV d PYc. PeW WfYWV

  c{ X. U}}{ X.

  f}z} } f}z} }

  UWcYSS[c\W d^dVUdcQ\W VfeWf\af\]ac

  WcW]d\caV[ kUs We\R. 28

  WcW]d\caV[ kUs We\R. 27

  VkcQYV^dV WUdVfeWfac WT\a^Wf\]ac UkedXdS\]dkf Q{ V~| Vx, } }z} }

  } Ub} U~| Wz} X}~b}, }-

  y} z} Vx, 4 Q. 2013, x} f-b } }{ } 21.00, Sx W} Y{ Qb(}z} ez), z} | } b } x }

  z Vx z .

  fy }s b: 25 . Q y x 15 c~z 2013 (. 210-5235408). f} z} y }z} }z Vx (^}b 9,

  6 {). S{ x }| x } z b }{}.

  U}}}| } x } z Vx, } b b }y

  y} y Vx }.d U{ W .}. U}} }{

  VkcQYV^dV WUdVfeWfac WT]ac V.V.Y. fWTYaV 1970Pz }b }, { 25 c~z 2013 } } 11.00, } }-

  }z \{ c}{ W. Pz U}b, { x y

  } } ~z} } }z }.

  d U{ f}z} .}. . X{

  Q}x } }|, {b, }b }~z(Pz S}z}) x \|

  2014

  kb {}} 5 }

  ].Y.U. } 3 (P) z} }{

  Y.d.f, z { y}

  Vy }s b 5 x}.

  ]z}, }b} , }y-

  , }b }}}x} 2013.Ub~ } }} z } z} }

  }{ } ].Y.U. }| { -x }|.

  U: 27330 23512 / 6970 998659

  y JJJ.I=??EFF=.E

  FTCUVJTKAVJVGY

  ]| {,

  a xx }}x} V{

  g_kS\QWh, { Wb }

  Wz c, V{ }~b x}

  | 80 }- .} }| }zx y c. ly, x

  } } b } {}

  b x } -

  z WddW x } }y

  z z }}b ~}z. Y}:

  1. f 7-12-07 b }{ }}z }b

  } |}, z} z }| 80

  }- } b} {} }}-

  b x} } x y.[ {} {

  z }z WddW y} {, {} }

  b }}b z} { -

  z, }}{ b } |}

  x U~}y ^x (U^)

  x } }z }z -

  .

  2. f} {} z} }

  }b x }{ }|,

  }x} }b 43.000 }b{, } z x { 8.200}}{ } g{ yh

  } x } }}~z |}, {

  }}y }}~y

  WddW, b 660.000z.. f {-

  { } }}~b} }b

  }b} { y

  x y { ~x}

  U^

  3. ^b }{ } }x }}x} {-

  WddW } | {.

  U}}{ WddW |. n -

  } x} }} b }x-

  14 z , { U^ y}

  { {}, z} y

  b x } { } }z}

  , b { kUYlaQY . Q-

  | { Q/ WddW.

  4. ^b } }x } z b

  b} }}|} U^

  }{ WddW, { }}| x}

  z }x. U}b }|} { -

  }z} b ...3.5 {} }b

  y z {, z} x

  z y }~z}. fb x Vx

  U^ ~y kUY]W 4-7-12, -

  z {} }{ }{ U}{

  V~| ]y, { }y

  }y } b kUY]W

  }x Wz 2013 x } z

  y x U^.

  5. t }y} 7 y } kUY]W }{ }z y x,| { x b b} }x}

  U^ x } }z} }y

  }x.

  ^b }{ } }x}, z} }b

  }z }b }| }{

  WddW z }| }{}

  { z | 540.000x} xy} 70 .{ z z }b

  y, x} { } -

  z } }- } }-

  { } }z x }z

  } y

  x x. P }{ b

  { b } | } y }{

  kUY]W b x x

  U^. Ux }{ } z { z}

  }{ Vx WddW }{ z -

  x} }}~b x} b} }-{ {, x} { b Vz

  }} }} {} -

  | } |.

  Yx} } }}b }}} }

  z } } y {

  }b }b, }{ -

  x } y x kUY]W

  z} { x U^ }

  }x } }}}z WddW } }|

  | } } }}b~ |

  x } z, }

  x} } y

  [ }} { | WddW

  x }| b -

  y |} }| }x-

  } } }z z} y }{}

  b y }~ x

  x z }~} }z} -

  | }y

  x z }{}, z

  }z}} }z y} -

  }{ }{. Yz { { x

  y } z

  ~}{ {} }}|

  }x b x}

  } z.-

  k .}. Xy W}b

  U{}} WddW c. ly-W/

 • 8/14/2019 2013, . 600

  20/24

  ENIKH HX O+& 201320DKDNKQW?MJ

  "# #" " *-#OCVC

  Yz, }x} }{ ]}}~b, z

  b }{ }y {

  Qz (U}}b

  W) s x} { {, x}

  Y{ V}{ ]y

  { 1940, b -

  z} } { }z, b }x} }}{

  } }y }z }} Y~x l{}, z {

  X}b, Y Yb }y ~y

  } } fz}}, z X }x

  }z x }~}y z, } } y

  z }~}y }z} gy} z }h

  28-10-2013, } } }z | { y

  { x }}| } z }b z}

  1940.d }z }}x} }{ z W-

  b V~}} . Qy | }{

  5 z } z}, x}} } b} } } -

  y x x , z} s

  }| { ^b} Yb b. V{, }}-

  x} } }y y kx}

  V}{ } x }z }{ Y{

  V}{.

  f V}{ ]y }}}z, b -

  b }y Y{ Yz}

  W~}z} W{ W}}z } Yy

  ]~y. ]}}b x} | ]|}

  } }}x} } z, } } | } b {

  Yy y} b}} } z} } 1940-41.

  f x} }| }{ Wy}

  z . Xy } Wb .}. W ^|

  { Yfx, V } _z W}c [ Y 1940-41.

  V y X}b X. [z }x}

  } }x} b:

  W{ y b:

  d x~ Y b } fz}} S. e}b {-

  Ux Q}z} } y -

  ~y P{ { W{} ]. ]{,

  } W]W^ V}}b V. e, Qy} Uz

  } Z}z ]. ]}b } P. U}}}}z, P{

  P}}x} kz Q}| } .. {

  } z x 1940-41 P. V|} } U{

  Wb W. | b Wx W. ]-

  { } { X}b, {-

  Y Wb W} V}| W-

  b U. ^}{ b Q.V. W-

  }}} \. ^b } l. c|}, Wb

  ]}{ } kb ]. W{,

  }y |} Y}| U. [z R.l b}, { U}y Vz}

  Yb P. d{, U{ g"Ah l. ]z, -

  ~ z { c. Q}z} P. V| }

  Vke\ZW U. ]y } V. Z}}b x ]Y UWVd],

  P. P}}x} kUYV W. Vz, P. Q}}b . }{

  Yy U~z} } fz}}.

  W{ b W~}y Q}~x z} -

  }~b} x } n z (X)

  } } b dfW:

  [ b Wb Z}z} eb, X. c|

  { ]YWQ, X. ^b U{ gd{}h.

  kz W. U| Y, \. b Pz}, d-

  b} \ U~b, W. ^b ~ y }~}|

  ~z, { ~ }~}| ~z

  } b, }z , , }-

  , P}b ] U d} }

  }{ { Q~b _. P|,

  U{ ]{} X}}z U. ]x b

  }b } } z } y {.

  V} }z} b}, x }z

  z} }z} } }}y }}}b}

  b ]}b } }{ ^}z}} Qy Uz, x ]y ]|},

  { }}y }b y } z }x}

  }{ 73 z gdl\h { Q~b

  X. [z x }b } }}}}b

  y } } | }}}| |. f

  {}} X }b b~}: Y{

  Qx, b V~}b^ z W-

  b .. Qz, z} } { x}

  } }b b }{ }}x -

  . f x} y z x~ } }

  fz}} Sz} e}b y} } { y

  }{ }{ P{ U{ Wb ].

  ]{.

  V W~}z} | 4 Y{ ^{,

  fb } Q}z Wz W}b, Wb-

  ^z Qy, X}z } W V~}-

  {} \b } ]b ^z \b.

  lb z}, } }}x z} b

  x b, }x} | } Y-

  | V}| b b (}{ x

  y y) }~}{ x} o X{ [,

  z ( x}) } x} c~z 1940,

  }y b }{ y y \}

  ]}b } Uz.

  P} }y y, x} }~}

  { x}, z }z 3 z: }}}{,

  V}{ Qx}, { V}z U}}{-

  ^b, X{ fx}, (y ]b) P. VV Wb

  fb, }z 9, 10 } 15 V{

  } } }}y }x b. [ b }

  }b ]b b x (14-22 c~z)

  }| |} z { ^b~} } \~b. f b}

  }}b ^x (\l ^}z}) 05.45 22}

  c~z x}

  ]b b }{}}y} }b

  Y| U|,

  y

  b

  W}}b Q-

  z Rb

  x}: gY {}

  X}x Pz Xs

  } Yy ]-

  ~y, }}b-

  y }z-

  } }}| } }|-

  { ]-

  b x}h. (Yz},

  2-11-2013-z -

  z}).

  W}{ }z} x }}

  }z Wb W. ^|, } }x} P ^ | x }{ 10-

  1-1941 |} P}z, b b

  \~} 1292 } x b, } }}x x

  } b o y} } x} }-

  }x , }| }x} y}

  Qy 1 fb} 28 VU ^}z}, }b {

  y }}{ x }| { }-

  z} }{ z }x }x.

  kz ob z} x {- { }

  Vx} Y| V}z y }z} \X }

  \X} o (~~z Q\V/PYV) , x} x

  \} { x} (]}b) x~} }b

  X{ fx} }{ 28-10-1940 }

  ~z x y Y| V}|

  { }~}| b, b} x.

  Vs }x { x y }b

  } { z } }}{ }}b

  P |, Qy fb} .

  W. Y y bf}}b | P

  Q/ \ fb/ 28 V.U. }b }{

  { 1940-41. Qz }| } b }b b -

  b }z}}b }{ {. f x-

  b }y Q/y }{, }y }z. d-

  { |} }}x } z. W{ 20

  W| 1940 x x V~z z

  x }x b} y U }b

  z }| } x { |}

  }/ } b}{ .

  ]}b } }b d~z }}b b}

  y } y x} } | y

  x. Yz b }b x -

  | } Vb}. f 1 c~z

  x }y b}{ }b

  . f}z }x { \}. Yy}

  F;M;

  *R? [email protected] ST .;PIRO GIA TO 'POW TOY 1940

  PDCG M*%)$ %-)$8NMQRPRFMU [email protected]

  `Me OMe U. WY]Z]g ZWa]N`O

  b`Ob. \Y`]bOTL] ZWa]N`Oe

  ZZ\M^]gZO f]`N]g\ ^O`OR]aWOY]Ne f]`]Ne

  ZZ\M^]gZO be [Wd\MbbOe ab\ *`Wba\

  ]ZWbWabWYM YJ\b`] *`Lbae

 • 8/14/2019 2013, . 600

  23/24

  ENIKH HX+& 2013 23 W>OCVC

  F;M;

  z z { ~}b | }y}

  }x |} } x}~ (100) z }}

  }| z (9) }}|, y z}

  b { {.

  Qz }b }y { }} }b- } \XWc } }y s }|.

  Qz }b | | }}

  { x} (]|}) }{ 30 Q~z 1940 x 9

  \}}z 1941. \}x z }b z

  }b } 1290 }s b }z}

  }{ {} y }y y -

  z} ~b 3 x } x}~ | }-

  }. Yz y z} b {

  { }| z } 8 ~. U~{}. Yz

  z }b }b . P}z x} } |

  { b}.

  c. U}}{W UZ

  X. Wy} f}}b U| ^|

  P { {} 10-1-41 z Uz

  y } }y. d f}}b | y

  y \~b 1292 ^b V}~b, ^b _b,^b f{} } ^b P}z.

  ky b} {, } y fb}{

  }x } b}, { y s }}y

  { y x | y}, b }b-

  , b}, ~{} } ~{} y z}

  .

  f y} | {} s }}}z} z z

  b. d f}}b ^| }x}, }

  }z. f {b }| b y b b}}

  } z} { \z} }, b

  }}b }. [ b } Yb,

  }x} x.^b} 600. f.f. 518

  f.f. 518 \}}z 1941U. V{

  V}}b U|

  603 ^bW{}} [z} Q}}y Vb} 27-11-40n { W.c. . W. 2646 1940, -

  x} b s }. 363/1940 Y.Q.k.V. gUz

  }~ } }x} bi b W}|

  z }y y }~y b b

  z} }b } b x} Vb}

  }{ 1 c~z .. x 23 z {:

  f f}}b U. ^| P, Q/

  1/28 fb}, z { }y ~}{ W/ z }x b z z b.

  Q{

  ]}b } y }b \XWc (14 22

  c~z) z} }y y } }y

  }{} fb} } {

  } } y y } |} }z}

  }{ }b b y }z} }

  | { y z} } } ~}z}

  }z} s }{ fb, } x x} }}-

  z} } }y.

  c. U}}{W/ U|.

  V} }{ z }}x } y:

  ^b }{ ~x ]}b } Uz

  }{ ^}z}, W{}} Uz } \ }z}

  }z } }}b} | b, }-

  y} }{ 14 c~z x y { }~}| b }b }{ Ps VV }z

  Ys VV b }{} fy} V}b Qy

  ^}z} Qy V}{ fb {

  }}x} } x} x y }-

  y} z }{ Ws } Xs VV }{} -

  } }}}{ } { x} x} {

  }z} Qz fy} V}b [z { V}{ Uz}.

  ^b Xs VV b }{ z } }x x

  b y} 2 y } b} b }{

  }z }x y }b y |~} -

  } } b }b }z } b

  ~x} x Q~z 1940 x

  z} ]|}.

  V } { ~| }{

  ^}z} } W{}} Q| } \ ^}z}

  7 VU }b z} }z} |, }}}~b

  z 1030i 10 \}}z { ]-

  |}.

  Vb { } { |} 731

  { }x }{ x b} b ]|-

  }-Xb } } }z} { Uy ]|},

  x y} y }z} } Y{ }{ }

  }x y , }b } \}{ -

  z } }}{ x} Yy } yz } | }| |

  z x z} 28 d~z 1940.

  V 6.30 9 ^}z }}{ }y

  }y z } z | }}y -

  ~|, y s { |

  Xs VV z 2.5 . Y{ x} 1 Yy

  ^}z}, } 6 { }{} |}

  b} |, {} }{ 300 } b ~{}

  x~}} z 100.000 ~y}}.

  [ {} }b } x

  b x 15 ^}z } z x 26 ^}z

  z} x}. d x | }|-

  } ~}x } } x.

  ]z} }{ { }}x { -

  x }{ }{ }z X{ [

  x} }x y y }~}

  } } } }{ y z} Q}y

  } Wy } Yy }~| y }.

  kb x} { b z } z} b} }b }x x- { | }y }-

  y z}. W}b }x { - 1940 z} lb }{ Wx-

  } Qb, } z} y -

  | { }y }y }}b z}, }y-

  l}z Y~}y }}y, /

  ^}}z _z, } y ~y -

  y }y }{ Y~}y {}.

  d b x z} }x { -

  n }}{ x 1940, z}

  }{ Yb Pb}. Y| }b b} y }}z ~~}|,

  x 30 d~z 1940, {} x-

  }{ }b | #F

 • 8/14/2019 2013, . 600

  24/24

  ENIKH HX O+& 201324GMFJNSUGKY

  EKH+!EI!

  V } }y }{}} U| z -b 26-10-2013, }{ n WbW} V}| { }b U. ^}-{, 73 x | gdl\h } -z} 1940. d x ~z} z x

  }y {, }}} }}x

  | , x

  x }b ( {) } } }~b }b

  b}} } b }z} -

  y.

  f z { Y Wb

  V}| o c}| o Wz} }x} }b

  y ^z W V} { } }-

  x} b.

  V y ~b }x}:

  Y{ ^}}b W{ W

  } b Yb .. \, }z} W. Pb~Q Q\.Q.d, { W| PYV W W. fx-, { U| z f}z} U. ]}- x ~y Wb W. ^|, W/PYYRW V}{ \. X~b, }z - b, }z } V.V.Y }

  W} YSWV, Q{ V~| YWWV {

  { Wb U. ^}{ } -~| Wb \. ]}b, [. U}}{, V}}b R. fx } W}}b \.^b } l. c|}, { YWWW Wx}]. \}z, x { YWWV Wb P.W}{, y \b ^}b z}_b, }z Vx Wb } fb

  V.V.Y. } y }x b }

  z.

  f {}} b~}: x

  YWWV, }| }{ { -

  y }y VYRW \. U}}b, } { {}}}{ z} U}} U{ l}z x}

  k}y c. ]}}y, { x \}

  ]b } ^}z ]}b } }b }|} }{

  ^y WVQkV { | S}| ^.

  l}| } }| W}{ W. ]}}z.

  f { b} z b l.

  ^.

  f y b { YWWV z

  }| y }x }x z |

  y }}{ z}, }x

  y }b}, } y. d {

  y . U}}b }x z}

  x} | }}y x 28 d-

  y} }b W} c}{ V~|

  1936 g{ z x } z} {

  Wz}h } x} }x y

  }}x {}, }{} } }}}-

  {} g { }}y }.h

  }y b } ~}b |}

  (}y ^}b) }y b y

  W}, x x \}z} ~b

  }, }{} } } } }x 16 }-

  |} }x } b} } x }

  y b 15 ^}, 5 f}} U|

  } 1.5 }z} \|, y b Pb

  } ^}b 3 } |} 28/10/1940 } -

  y} gdl\h ^}b, { }b}

  }| {, }{ x

  b, }{ ~y x 8 c-

  ~z, }b y }

  x} | }| }{ 13 c~z,

  z P}z} 6-4-1941 } b }

  ]y } . U}}b x y x

  y: f, e|~, c P, }x

  ]z, Vb } }{ } z lz x} Yb,

  }} x x }-

  y }z}, }}b } -

  { Y} }.

  ^b }x z}

  . U}}b }-

  }b z} }}y,

  }| }{ {-

  }}, }y x

  z} }} { l}-

  z } }b Vz}

  Xx g}b Yb }bi

  h }b } -

  gy} W{}

  }{ }}x}i b }

  e| z} }x} z}...

  }z [ }b}}

  |, x }z } } yih. ^b

  }z} x x-

  x \} ]b

  } } ]}b } ]}{

  {}}, }b } y y, x V}-

  y y WVQkV gb Uz }

  x,i Yb} x }zi b V}-

  {i } Y{ } |.h

  d }b b} {, QV

  YWWV }}y } { x

  !APR?W ORTAS?W

  GIA TO