Spor oko Ine trebao bi se rijeπiti mirno, brzo i tiho list interview with...Kralj dao zeleno...

1
utorak 27. svibnja 2014. jutarnji. vijesti 10 Drugi put u posljednje dvije godine EgipÊani su izaπli na iz- bore kako bi izabrali novog predsjednika, najvjerojatnije bivπeg πefa vojske Abdula Fa- taha al-Sisija koji je lani svrgn- uo Muhameda Mursija. - EgipÊani sada piπu svoju povi- jest i kroje buduÊnost - rekao je al-Sisi. Izbori traju dva dana pod budnim okom policije i vojske. ƒM. H. AL-SISI FAVORIT EgipÊani opet biraju novog predsjednika Da bi se vratili mir i red, kralj je imenovao generala Prayauta Chan-O-Chaa da upravlja zemljom, navedeno je u pri- opÊenju tajlandskog kralja Bhumibola Adulyadeja kojim je blagoslovio puË koji je provela vojska. Kada Êe zemlju opet voditi civilna vla- st, nije poznato. - Ako ne bude sukoba, moæemo se vratiti u normalu - poruËio je general. ƒM. H. KRIZA NA TAJLANDU Kralj dao zeleno svjetlo generalu PRVI PUT OD 1947. Pakistanski premijer u New Delhiju 500 tisuÊa dolara nagrada je za ‘glavu’ odbje- glog vlasnika trajekta Sewol UKRATKO Niπta me ne bi uËinilo sretnijim nego da se vize za SAD hrvatskim dræavljanima ukinu dok sam ja veleposlanik S Kennethom Merte- nom, ameriËkim veleposlanikom u Hrvatskoj, razgo- varali smo proπli petak u ameriËkom veleposlanstvu u Zagrebu. 1 Kako gledate na sada veÊ otvoreni rat izmeu maar- skog MOL-a i Vlade zbog Ine? Postoji li meu ameri- Ëkim naftnim kompanija- ma interes da preuzmu tvrtku poput Ine? - SAD æeli da Hrvatska preuzme vodeÊu energetsku ulogu u srednjoj i jugoisto- Ënoj Europi. Kako bi Hrvat- ska to i ostvarila, smatramo da mora odræavati dobre odnose s Maarskom i zato se nadamo da Ina i MOL mo- gu rijeπiti svoje razmirice. Smatramo da su Hrvatska i Maarska prirodni strateπki partneri kad je rijeË o ener- getici i moraju raditi na to- me da ostanu partneri. To je vaæno za ovaj dio Europe ko- ji ne smije ovisiti na samo je- dnom izvoru energije.U tom svjetlu, ohrabrit Êemo i hr- vatsku i maarsku stranu da sjednu za stol i pregovorima rijeπe razmirice. Viπe izvora energije 1 Maari spominju mogu- Ênost da Êe Inu,jer se ne mo- gu se dogovoriti s Vladom, prodati Rusima.Kako bi SAD reagirao na tu moguÊnost? - Ina je dioniËko druπtvo u kojem Amerikanci nemaju svoje dionice.Ako govorimo sa stajaliπta ameriËke politike, razmirice moraju se rijeπiti. ©toviπe,mora postojati joπ bo- lja suradnja. Ohrabrujemo naπe prijatelje u Hrvatskoj i Maarskoj da rijeπe meuso- bne probleme. Povjerljivi pregovori 1 A kako onda komentirate informaciju da je Hrvatska izgubila 6,2 milijarde dolara otkako je MOL preuzeo Inu? - To je problem za obje kompanije i svaka rasprava mora se odvijati iza zatvore- nih vrata. Nije pametno sa stajaliπtima iÊi u javnost ili medije dok se mirno i razbo- rito ne izglade razmirice. U suprotnom, umanjuju se izgledi za rjeπavanje proble- ma. Ljudi ukljuËeni u prego- vore moraju dati sve od se- be da zaπtite interese svoje strane. RijeË je o osjetljivim i povjerljivim pregovorima i na taj naËin ih treba vodi- ti. Susret s Obamom 1 ©to se dogodilo tijekom posjeta predsjednika Josi- poviÊa Washingtonu? Naja- vljivalo se da Êe ga primiti predsjednik Obama,no to se nije dogodilo.Zaπto? - Glavni cilj posjeta bili su razgovori o energetici i ener- getskim ulaganjima. Mini- star Vrdoljak veÊ je dvaput bio u Hustonu, podosta je ameriËkih energetskih kom- panija koje su zainteresirane za ulaganja u Hrvatskoj. Po- najprije u istraæivanje nala- ziπta plina u Jadranskom mo- ru.Bilo je dakle jako pametno od predsjednika JosipoviÊa πto je otiπao i pokazao da je Hrvatska ozbiljan i otvoren poslovni partner. Pritom je otiπao i u Washington. Dogo- voren je sastanak s potpred- sjednikom Bidenom, a sagle- davala se moguÊnost da se na tom sastanku pojavi i pred- sjednik Obama. Meutim, termin sastanka se morao po- maknuti i predsjednik Oba- ma nije mogao doÊi. 1 Postoji li neki problem? - Nije to nikakav problem. Vaæno je da je predsjednik Jo- sipoviÊ razgovarao s potpred- sjednikom Bidenom o bilate- ralnim odnosima, Ukrajini i energetici. Potpredsjednik Bi- den govorio je o viπe stvari,pri Ëemu je spomenuo i pitanje viznog reæima za hrvatske graane. 1 Kako stojimo s time,hoÊe li nam SAD u skoroj budu- Ênosti ukinuti vize? - Niπta me ne bi uËinilo sre- tnijim dok sam veleposlanik u vaπoj zemlji.No,potpredsje- dnik Biden je napomenuo da imamo odreene kriterije ko- je Hrvatska naæalost zasad ne zadovoljava iako ste blizu. ƒ KENNETH MERTEN, AMERI»KI AMBASADOR: SAD NIJE PRIMIO ZAHTJEV ZA POMOΔ POHVALA ZA REAKCIJU NA POPLAVE sretan zbog razvoja doga- aja u Budimpeπti,ali isto- vremeno se nije baπ potru- dio pomoÊi Zagrebu u tom sporu.Kako gledate na to? - Doveli smo iskusnog ameriËkog konzultanta za energetiku, on je posjetio Hr- vatsku i Maarsku, i rekao je ono πto sam maloprije rekao: Hrvatska i Maarska su priro- dni partneri i problematiËne »elnik stranke BJP Narendra Modi juËer je, nakon pobjede na izborima u toj dræavi, prisegnuo za indijskog pre- mijera. Tom je dogaaju prvi put od 1947. prisustvovao i premijer Pakistana, Nawaz Sharif. OËekuje se da bi on s Modijem danas trebao odr- æati i sastanak te se nada, kako je rekao, “okretanju nove stranice u odnosima dviju zemalja”. ƒM. H. Kenneth Merten u druπtvu Georgea Busha mlaeg i Billa Clintona SAD smatra da nijedna dræa- va ne smije imati monopol na izvore energije u bilo kojem dijelu svijeta. Mora postojati viπe izvora i dobavljaËa ener- gije,to je vaæno za svaku dræa- vu.Ni za jednu dræavu nije do- bro da ovisi o samo jednom mjestu i samo jednom izvoru energije. 1 Ipak,izvori iz hrvatske Vlade kaæu da SAD nije baπ 1 ©to SAD moæe uËiniti kad je rijeË o nedavnim poplavama u Hrvatskoj? - Na naπoj Facebook stranici os- tavio sam mali komentar kojim Ëestitam graanima Hrvatske i podræavam i hrvatsku Vladu u borbi protiv poplava. Mislim da ste bili jako uËinkoviti, a pose- bice nas je oduπevilo razmiπljan- je svih graana koji su pomogli susjedima u Srbiji i BiH i joπ po- maæu. Mislim da je Hrvatska odigrala vrlo vaænu ulogu u ovoj nevolji koja je zahvatila sve tri zemlje. To nas jako veseli i to je vaæno za Hrvatsku. ©to se tiËe eventualne pomoÊi s ameriËke strane, zasad to od nas nitko ni- je zatraæio, mi smo u pripravnosti i promatramo πto moæemo uËiniti. Od naπih hrvatskih prijatelja zasad Ëuje- mo da se dobro nose s orga- niziranjem situacije na poplavl- jenim podruËjima. U pitanju su teπke nepogode za bilo koju zemlju, Ëini se da Hrvatska ima plan kako se nositi s takvom situacijom. »estitamo graani- ma Hrvatske i hrvatskoj Vladi πto se hrabro nose s nevoljom i πto su solidarni sa susjedima. To je dobar model za buduÊnost. 1 Ako Vlada to zatraæi, moæe- mo li oËekivati financijsku po- moÊ s ameriËke strane? - To bismo trebali razmotriti, kaæem, zasad nismo dobili zaht- jev. »ujem da Êe takav zahtjev iÊi prema EU. InaËe, takva finan- cijska pomoÊ iπla bi preko Amer- iËke agencije za meunarodni razvoj koja je zadnji put misiju u Hrvatskoj imala Ëini mi se 2005. Dakako, Washingtonu smo voljni proslijediti bilo kakav zahtjev za pomoÊ. ƒ RAZGOVARAO IGOR ALBORGHETTI Spor oko Ine trebao bi se rijeπiti mirno, brzo i tiho

Transcript of Spor oko Ine trebao bi se rijeπiti mirno, brzo i tiho list interview with...Kralj dao zeleno...

Page 1: Spor oko Ine trebao bi se rijeπiti mirno, brzo i tiho list interview with...Kralj dao zeleno svjetlo generalu PRVI PUT OD 1947. Pakistanski premijer u New Delhiju 500 tisuÊa dolara

utorak27. svibnja 2014. jutarnji.vijesti10

Drugi put u posljednje dvijegodine EgipÊani su izaπli na iz-bore kako bi izabrali novogpredsjednika, najvjerojatnijebivπeg πefa vojske Abdula Fa-taha al-Sisija koji je lani svrgn-uo Muhameda Mursija. -EgipÊani sada piπu svoju povi-jest i kroje buduÊnost - rekaoje al-Sisi. Izbori traju dva danapod budnim okom policije ivojske. ƒM. H.

AL-SISI FAVORIT

EgipÊani opetbiraju novogpredsjednika

Da bi se vratili mir i red, kralj jeimenovao generala PrayautaChan-O-Chaa da upravljazemljom, navedeno je u pri-opÊenju tajlandskog kraljaBhumibola Adulyadeja kojimje blagoslovio puË koji jeprovela vojska. Kada Êezemlju opet voditi civilna vla-st, nije poznato. - Ako nebude sukoba, moæemo sevratiti u normalu - poruËio jegeneral. ƒM. H.

KRIZA NA TAJLANDU

Kralj daozeleno svjetlogeneralu

PRVI PUT OD 1947.

Pakistanskipremijer uNew Delhiju

500tisuÊa dolara

nagrada je za ‘glavu’ odbje-glog vlasnika trajekta Sewol

UKRATKO

Niπta me ne bi uËinilo sretnijim nego da se vize za SADhrvatskim dræavljanima ukinu dok sam ja veleposlanik

SKennethom Merte-nom, ameriËkimveleposlanikom uHrvatskoj, razgo-

varali smo proπli petak uameriËkom veleposlanstvuu Zagrebu.1Kako gledate na sada veÊotvoreni rat izmeu maar-skog MOL-a i Vlade zbogIne? Postoji li meu ameri-Ëkim naftnim kompanija-ma interes da preuzmutvrtku poput Ine?

- SAD æeli da Hrvatskapreuzme vodeÊu energetskuulogu u srednjoj i jugoisto-Ënoj Europi. Kako bi Hrvat-ska to i ostvarila, smatramoda mora odræavati dobreodnose s Maarskom i zatose nadamo da Ina i MOL mo-gu rijeπiti svoje razmirice.Smatramo da su Hrvatska iMaarska prirodni strateπkipartneri kad je rijeË o ener-getici i moraju raditi na to-me da ostanu partneri.To jevaæno za ovaj dio Europe ko-ji ne smije ovisiti na samo je-dnom izvoru energije.U tomsvjetlu, ohrabrit Êemo i hr-vatsku i maarsku stranu dasjednu za stol i pregovorimarijeπe razmirice.

Viπe izvora energije1Maari spominju mogu-Ênost da Êe Inu,jer se ne mo-gu se dogovoriti s Vladom,prodati Rusima.Kako bi SADreagirao na tu moguÊnost?

- Ina je dioniËko druπtvo ukojem Amerikanci nemajusvoje dionice.Ako govorimo sastajaliπta ameriËke politike,

razmirice moraju se rijeπiti.©toviπe,mora postojati joπ bo-lja suradnja. Ohrabrujemonaπe prijatelje u Hrvatskoj iMaarskoj da rijeπe meuso-bne probleme.

Povjerljivi pregovori1Akako onda komentirateinformaciju da je Hrvatskaizgubila 6,2 milijarde dolaraotkako je MOL preuzeo Inu?

- To je problem za objekompanije i svaka raspravamora se odvijati iza zatvore-nih vrata. Nije pametno sastajaliπtima iÊi u javnost ilimedije dok se mirno i razbo-rito ne izglade razmirice. Usuprotnom, umanjuju seizgledi za rjeπavanje proble-ma.Ljudi ukljuËeni u prego-vore moraju dati sve od se-be da zaπtite interese svojestrane. RijeË je o osjetljivimi povjerljivim pregovorima

i na taj naËin ih treba vodi-ti.

Susret s Obamom1©to se dogodilo tijekomposjeta predsjednika Josi-poviÊa Washingtonu? Naja-vljivalo se da Êe ga primitipredsjednik Obama,no to senije dogodilo.Zaπto?

- Glavni cilj posjeta bili surazgovori o energetici i ener-getskim ulaganjima. Mini-star Vrdoljak veÊ je dvaputbio u Hustonu, podosta jeameriËkih energetskih kom-panija koje su zainteresiraneza ulaganja u Hrvatskoj. Po-najprije u istraæivanje nala-ziπta plina u Jadranskom mo-ru.Bilo je dakle jako pametnood predsjednika JosipoviÊaπto je otiπao i pokazao da jeHrvatska ozbiljan i otvorenposlovni partner. Pritom jeotiπao i u Washington.Dogo-voren je sastanak s potpred-sjednikom Bidenom, a sagle-davala se moguÊnost da se natom sastanku pojavi i pred-sjednik Obama. Meutim,termin sastanka se morao po-maknuti i predsjednik Oba-ma nije mogao doÊi.1Postoji li neki problem?

- Nije to nikakav problem.Vaæno je da je predsjednik Jo-sipoviÊ razgovarao s potpred-sjednikom Bidenom o bilate-ralnim odnosima, Ukrajini ienergetici.Potpredsjednik Bi-den govorio je o viπe stvari,priËemu je spomenuo i pitanjeviznog reæima za hrvatskegraane.1Kako stojimo s time,hoÊeli nam SAD u skoroj budu-Ênosti ukinuti vize?

- Niπta me ne bi uËinilo sre-tnijim dok sam veleposlaniku vaπoj zemlji.No,potpredsje-dnik Biden je napomenuo daimamo odreene kriterije ko-je Hrvatska naæalost zasad nezadovoljava iako ste blizu.ƒ

KENNETH MERTEN, AMERI»KI AMBASADOR:

SAD NIJE PRIMIOZAHTJEV ZA POMOΔ

POHVALA ZA REAKCIJU NA POPLAVE

sretan zbog razvoja doga-aja u Budimpeπti,ali isto-vremeno se nije baπ potru-dio pomoÊi Zagrebu u tomsporu.Kako gledate na to?

- Doveli smo iskusnogameriËkog konzultanta zaenergetiku, on je posjetio Hr-vatsku i Maarsku, i rekao jeono πto sam maloprije rekao:Hrvatska i Maarska su priro-dni partneri i problematiËne

»elnik stranke BJP NarendraModi juËer je, nakon pobjedena izborima u toj dræavi,prisegnuo za indijskog pre-mijera. Tom je dogaaju prviput od 1947. prisustvovao ipremijer Pakistana, NawazSharif. OËekuje se da bi on sModijem danas trebao odr-æati i sastanak te se nada,kako je rekao, “okretanjunove stranice u odnosimadviju zemalja”. ƒM. H.

Kenneth Merten u druπtvu Georgea Busha mlaeg i BillaClintona

SAD smatra da nijedna dræa-va ne smije imati monopol naizvore energije u bilo kojemdijelu svijeta. Mora postojativiπe izvora i dobavljaËa ener-gije,to je vaæno za svaku dræa-vu.Ni za jednu dræavu nije do-bro da ovisi o samo jednommjestu i samo jednom izvoruenergije.1Ipak,izvori iz hrvatskeVlade kaæu da SAD nije baπ

1©to SAD moæe uËiniti kad jerijeË o nedavnim poplavama uHrvatskoj?- Na naπoj Facebook stranici os-tavio sam mali komentar kojimËestitam graanima Hrvatske ipodræavam i hrvatsku Vladu uborbi protiv poplava. Mislim daste bili jako uËinkoviti, a pose-bice nas je oduπevilo razmiπljan-je svih graana koji su pomoglisusjedima u Srbiji i BiH i joπ po-maæu. Mislim da je Hrvatskaodigrala vrlo vaænu ulogu u ovoj

nevolji koja je zahvatila sve trizemlje. To nas jako veseli i to jevaæno za Hrvatsku. ©to se tiËeeventualne pomoÊi s ameriËkestrane, zasad to od nas nitko ni-je zatraæio, mi smo upripravnosti i promatramo πtomoæemo uËiniti. Od naπihhrvatskih prijatelja zasad Ëuje-mo da se dobro nose s orga-niziranjem situacije na poplavl-jenim podruËjima. U pitanju suteπke nepogode za bilo kojuzemlju, Ëini se da Hrvatska ima

plan kako se nositi s takvomsituacijom. »estitamo graani-ma Hrvatske i hrvatskoj Vladiπto se hrabro nose s nevoljom iπto su solidarni sa susjedima. Toje dobar model za buduÊnost.

1Ako Vlada to zatraæi, moæe-mo li oËekivati financijsku po-moÊ s ameriËke strane?- To bismo trebali razmotriti,kaæem, zasad nismo dobili zaht-jev. »ujem da Êe takav zahtjev iÊiprema EU. InaËe, takva finan-cijska pomoÊ iπla bi preko Amer-iËke agencije za meunarodnirazvoj koja je zadnji put misiju uHrvatskoj imala Ëini mi se 2005.Dakako, Washingtonu smovoljni proslijediti bilo kakav zahtjev za pomoÊ.ƒ

RAZGOVARAOIGOR ALBORGHETTI

Spor oko Ine trebao bi serijeπiti mirno, brzo i tiho