RM2012-07 Aug-Sep

download RM2012-07 Aug-Sep

of 36

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Maltese Jesuit Magazine

Transcript of RM2012-07 Aug-Sep

 • Liema hil-isba qalb

  N E W S P A P E R P O S T

  Mar

  u m

  ill

  iwiti

  Mal

  tin

  Awwi

  ssu/

  Sett

  embr

  u 20

  12

  Sen

  a 63

  N

  umru

  7

  78,

  Triq

  ilM

  arki

  Scic

  luna

  , Nax

  xar N

  XR 2

  607

 • Liema hil-isba qalb

  2 Awwissu/settemrbu 2012 RM2000-Lilbiebna

 • Ma kienx hemm l-inqas marka jew girfa wada fiha. Kuladd qabel li din tiegu kienet l-isba qalb li qatt raw. U -agug kien kburi mmens bdin il-qalb mill-isba.

  Fdaqqa wada ie wieed anzjan fuq quddiem u qal: Is-sbuija ta qalbek anqas tibda ma tiegi. Il-folla u -agug arsu lejn qalb ix-xi. Kienet qed tabbat bil-qawwi imma kienet mimlija grif, brix u xi bia mtajra wkoll. Kien hemm partijiet fejn kien hemm xi biiet imneija u biiet ora mraqqgin. Imma l-biiet imwala ma kinux jiffittjaw sew. Kien

  Liema hil-isba qalb

  agug kien qieged o nofs villa jiftaar li gandu l-isba qalb. Folla nies inabret madwaru u kuladd beda jammira lil qalbu gax kienet tassew perfetta.

  hemm ukoll ofor u xi biiet neqsin fqalb ix-xwejja.

  Il-folla baqget skantata. Kif jista jgid li qalbu isba? bdew jasbu. I-agug ares lejn l-istat ta qalb ix-xwejja u nfaqa fdaka ta disprezz. Int bis-serjet? qallu. Trid tqabbel qalbek ma qalbi. Tiegi perfetta u tiegek lief grif u tkissir mgandhiex.

  Veru! qabel miegu ix-xwejja, Tiegek perfetta u tiegi mimlija wegat. Imma qatt ma nasal li npartat tiegi ma tiegek, tafx. Ara kull girfa tfisser xi add lil min inkun tajt

  imabbti. Kull roqga tfisser li tajt bia minn qalbi lil xi add. Xi wud jagtuni bia minn tagom lura u nipprova niffittjaha ftiegi. Imma peress li fid-dinja mhawn xejn pefett, il-biiet li naqla ma jkunux jiffitjaw perfetti u jibqgu jidhru xi trufijiet orox. Dawn galija mhumiex difetti imma tixlif li ngo gax ifakkruni meta qalbi nfetet biex tilqa qalb ora.

  U int, abib, kif inhi qalbek? Gadha pulita pulita gax qatt ma abbet lil add, jew imraqqga, imtebbga u mxaqqa gax abbet u nfetet gall-orajn?

  RM2000-Lilbiebna Awwissu/setteMRbu 2012 3

 • Fil-quddiesa tal-ordinazzjoni, wara l-qari tal-Evanelju, l-kandidati gas-saerdozju jisseju bisimhom u huma mitluba jirrispondu bleen goli: Hawn Jien!.

  Nhar id-29 ta unju li gadda, fil-Kon-Katidral ta San wann, meta gajtuli ismi, jien ukoll irrispondejt, Hawn Jien!. Bvui suda, lissint dan il-kliem, mhux gax naseb li jien xi super-hero, ajar jew iktar qaddis minn addiehor, imma gax nafda fl-gajnuna ta dak li sejjali.

  Xi ftit snin ilu, mitluba jagtu definizzjoni ta min hu l-iwita, numru ta iwiti mibura mid-dinja kollha stqarru li huwa midneb imma msejja. Aktar ma jgaddi -mien aktar nagraf kemm din id-definizzjoni tgodd galija wkoll. Tul is-snin ta formazzjoni sirt dejjem ijed konxju tad-dgjufija tiegi minn naa wada u tas-seja tiegi min-naa l-ora. Ironikament it-tnejn imorru fdaqqa, gax l-garfien tad-dgufija tiegi jippermettili ngix bmod ajar is-seja tiegi. Nifhem ajar in-nies li msejja naqdi, bl-umilt kollha nersaq viin taghom, u nevita wkoll li nafda wisq fuq is-saa tiegi. Minflok, nintelaq iktar fidejn Alla. Galdaqstant

  l-Hawn jien! ta jum l-Ordinazzjoni kienet fuq kollox att ta fiduja fDak li ma jixbax jgidli: La tibax. Jien inkun miegek.

  Imma l Hawn jien! lissintha wkoll fisem dawk kollha li huma gatxana gall-preenza ta Alla fajjithom: dawk li jinsabu waedhom, dawk li jorru l-pi ta afna mistoqsijiet mingajr tweiba, dawk li jasbu li ma jiswew xejn u gal xejn, dawk li jasbu li huma minsijin minn kuladd, dawk li jossuhom iudikati u kkundannati minn kuladd.

  Jien ma nossx li gandi risposti gal kollox. Bil-maqlub, iktar ma nistudja iktar ninduna kemm ma naf xejn! U wisq inqas inossni kapai nsolvi l-problemi tant ikkumplikati u ta qtig il-qalb li afna nies ta mienna jridu jabbtu wihom maghom. Imma li nista nagmel hu li nipprova nkun preenti maenb dawn in-nies.

  Li nixtieq nagmel hu li nkun hemm dejhom meta kollox jidher mitluf, li nwieeb Hawn jien! meta huma jsejuli. Bdan il-mod nixtieq inkun qaddej fidil ta dan Alla tagna li kull meta nsejulu dejjem iwieeb Hawn Jien!.

  Mark Cachia sj

  HAWN JIEN!

  Mark Cachia huwa student iwita li gadu kif ie ordnat saerdot. Huwa gandu tletin sena u daal mal-iwiti gaxar snin ilu. Gamel l-istudji tiegu fl-Italja, fi Franza u issa fi Spanja. Fi tmiem dan is-sajf jera jmur Spanja biex itemm l-istudji tiegu.Fdin il-kitba jaqsam magna riflessjoni dwar xifisser is-saerdozju galih. Filwaqt li nawguraw minn qalbna ministeru fejjiedi bala saerdot, inwegduh it-talb tagna biex ikompli jwassal lil Kristu permezz ta din is-seja.

  RM2000-Lilbiebna Awwissu/setteMRbu 2012 5

 • il-Gizwiti ul-Gwerra

  fis-sirja

  6 AwwiSSu/SeTTeMRbu 2012 RM2000-Lilbiebna

 • Gai ProvinjalQed niktiblek biex ninfurmak fuq is-sitwazzjoni preenti li gandna u minn xiex gaddejjin ana balissa fHoms. Dan l-aar bdew gwerer qliel bejn i-ew naat rivali u din id-darba l-aktar li morna ain fejn noqogdu ana.

  Ili biex immur nara lil xi Fathers minn tagna li joqogdu fnaa ora tal-belt - imma gal xejn. Is-sitwazzjoni delikata afna u tkun qed tagmel suwiidju jekk tipprova tidol fil-parti l-qadima tal-belt. Il-lied ilu gaddej mingajr ma jieqaf u l-isparar mill-bogod ma jallikx tidol fil-parti l-qadima.

  Kullimkien imfarrak u lanqas tista timxi bl-ammont ta ebel li hemm fit-toroq. Gadhom kif qatlu ames Insara, biiet minnhom fi djarhom stess u orajn barra fit-triq. Gamilna minn kollox biex nevakwaw in-nies li fadal joqogdu hemm, bil-gajnuna tal-osservaturi tal-UN u tar-Red Cross. Wegduna li se jieqaf l-isparar gal ftit sigat u konna ppreparti, imma l-lied mhux veru waqaf.

  Xena ta twerwir...Il-iwiti fis-Sirja qegdin jaqsmu l-martirju tal-gwerra li gaddejja mal-popolazzjoni kollha. Gandhom diversi djar, anke fejn jiedu sieb ta tfal, fil-belt ta Homs. Din hi l-belt li t-truppi tal-gvern ta Assar attakkaw bla niena u kwai qerduha. Kien fHoms li saru l-akbar protesti kontra l-gvern dittatorjali ta Assad. Galhekk hi l-belt li l-aktar qed tbati.

  Qed inibu hawn ittra li kiteb Ziyad, iwita Sirjan, lis-superjuri tiegu fejn jiddeskrivi xi ftit is-sitwazzjoni tat-twerwir li qed jgixu fiha. Ineu l-qarrejja biex jitolbu gas-Sirja biex jieqaf it-tixrid ta demm innoenti u jintlaaq xi tip ta ftehim biex ikun hemm ustizzja u pai vera fil-pajji.

  Skont l-istatistii, hemm 120 ru joqogdu fl-inawi ta madwar u 25 ora fid-dar tagna. Hi problema biex tibgatilhom il-bonnijiet gax it-toroq kollha magluqa. Bahjat, li joqgod fid-dar tagna hemm, qalli li dawk l-affarijiet ta ikel u xorb li bgatnilhom l-aar darba jistgu jservuhom goxrin urnata ora. ewwa Adawiyye-Nouzha, is-sitwazzjoni hija ajar imma ninsabu esposti gall-isparar.

  Fil-fatt kellna tlett itfal mi-entru tagna li sfaw feruti. Daniel, li gandu biss tmien snin, gadu l-isptar. Di operawh darbtejn u, gada, se jergu jagmlulu operazzjoni ora. Line, ta sitt snin, intlaqtet minn frak ta bomba li splodiet u din kisritilha sieqha imma issa tinsab ajar. Zeina, ta seba snin, ukoll intlaqtet mill-frak ta bomba fpartijiet ta isimha imma ma arrbitx riei serji. Fl-istess inident, wieed mill-parruani tagna, Marwan Elias, ie ferut u operawh afna drabi imma, sfortunatament, miet ftit in wara.

  Waqgu ftit bombi mhux ain fejn noqogdu ana u nqerdu afna djar u

  wienet. Il-biera, kien hawn afna lied u waqgu ew bombi dejn id-dar tagna imma, gal grazzja tAlla, ma kellniex sara ewwa.

  Il-biera ukoll, emplitli Miss Mirna Kabak minn Sebaa u talbitni mmur nibor il-ftit affarijiet li kien baqa fil-knisja; mort niri u rajt xena tat-twerwir. Il-knisja kellha sarat kbar, spejalment fis-saqaf, fid-dawl, fl-ikoni u fit-twieqi tal-ie ikkulurit. L-iktar li tassart kien il-biki tal-fidili meta raw l-istat li fih sfat il-knisja taghom.

  Nitolbu li jieqaf il-lied alli nkunu nistgu naraw lil Fr Frans u lill-orajn. Ana gadna qed nippruvaw nibdew djalogu bejn dawk li qed jiieldu biex nippruvaw nikkalmaw lil kuladd.

  Ridt naqsam din l-esperjenza u ninfurmakhom bis-sitwazzjoni tagna bit-tama li titolbu gal Fr Frans u dawk kollha li jgixu miegu fl-inawi, u galina wkoll, u gat-tfal li qegdin fi-entri tagna.

  ZiyadNouzha (Homs), unju 16, 2012

  RM2000-Lilbiebna Awwissu/setteMRbu 2012 7

 • Lil dawn in-nisa msejkna joffrulhom kenn, edukazzjoni, kura medika u ikel fid-dar tas-sorijiet stess. U fl-istess in jgallmuhom isibu dak li veru jimla lil qalbhom spiritwalment u psikoloikament. Jgallmuhom ukoll senga, bat-tisjir u l-manifattura tax-xemga. Hekk ikunu jistgu jieqfu fuq saqajhom u ma jkollhomx tiea li jduru gall-prostituzzjoni. Ballikieku dan mhux biejjed,

  Immaina ew sorijiet lebsin pajana, erin tard filgaxija mill-kunvent u jmorru fil-bars u l-burdelli u jippruvaw ikellmu lin-nisa li jkunu qed jistennew il-klijenti. afna minn dawn in-nisa jkunu bejn il-15 u l-20 sena. Imma hemm ukoll min ikollu 8 snin. Huma jitkellmu maghom, isiru bieb taghom u jistednuhom jiftu qalbhom maghom. Imbagad jekk ikunu jixtiequ jinqalgu minn dik il-mierja, huma jallsu lil sid l-istabbiliment biex iallihom imorru, permezz ta flus mogtija minn sponsors.

  Sorijiet lill-prostitutijghinu

  dawn is-sorijiet imorru wkoll fl-irula remoti fejn il-pimps (dawk li jmexxu l-prostituzzjoni) imorru jajru lit-tfajliet jitilqu lejn il-belt, bir-ria ta mpjieg imallas tajjeb. Dawn it-tfajliet jew tfal isibu ruhom fil-prostituzzjoni, jisfurzawhom biex jkollhom bejn ames u gaxar klienti sesswali kull lejla u jallsuhom $2 kull klient. It-tfajliet ikunu wkoll iddrogati biex jirnexxilhom jissaportu l-orrur u

  galhekk afna drabi jkunu wkoll dipendenti fuq id-droga.

  Meta jmorru dejn il-prostituti dawn is-sorijiet imorru tnejn tnejn, mingajr il-libsa roa tipika tal-kongregazzjoni taghom. Wada minnhom tidol fl-istabbiliment u tibda bil-kwie