P MANUAL DE INSTRUÇÕES CZ TR GR PL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ...

download P MANUAL DE INSTRUÇÕES CZ TR GR PL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MANUAL

If you can't read please download the document

 • date post

  05-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of P MANUAL DE INSTRUÇÕES CZ TR GR PL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ...

P

CZ

TR

GR

PL

MANUAL DE INSTRUES

NVOD K POUIT A DRB

M BME MAKNES KULLANIM KILAVUZU

INSTRUKCJA OBSUGI I KONSERWACJI

RUSUK

Pubbl. 66050179C - Set/2016

50

P INTRODUOTRADUO DAS INSTRUES ORIGINAIS Para um emprego correto da corta-relvas e para evitar acidentes, no iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a mxima ateno. Neste manual encontram-se as descries de funcionamento dos diversos componentes e as instrues para o necessrio controle e para a manuteno.N.B. As descries e as ilustraes contidas neste manual no se consideram rigorosamente obrigatrias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificaes sem ter que atualizar cada vez este manual.

GR , . .: . .

TR GRORJNAL TALMATLARIN EVRS im bime makinalarn doru kullanmak ve kazalar nlemek iin nasl altn ve bakmnn nasl yapldn reten kullanm klavuzunun tamamn dikkatle okumadan cihaznz altrmayn.Not: Bu klavuzda hangi izimlerin ve teknik zelliklerin bulunmas gerektii herbir lkenin kanunlarna gre deiebileceinden, imalat firma tarafndan kullancya bildirilmeden deitirilebilir.

CZ VODPEKLAD PVODNCH POKYN Chcete-li sekaku na trvu sprvn pouvat a vyhnout se tak pfipadnm razm, pfiette si pozorn pfied jejm prvnm pouitm tento nvod. V tto pfiruce je vysvtlena funkce rznch soust sekaky a jsou zde uvedeny pokyny k nutn kontrole a drb.Pozn.: Popisy a ilustrace uveden v tto pfiruce nejsou zvazn. Vrobce si vyhrazuje prvo na pfipadn zmny bez okamit aktualizace tto pfiruky.

RUS UK

. .: .

PL WPROWADZENIETUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH Przed przystpieniem do pracy zapozna si z treci niniejszej instrukcji obsugi a w szczeglnoci z zasadami bezpieczestwa. Instrukcja zawiera wyjanienia dotyczce dziaania rnych elementw urzdzenia oraz instrukcje dotyczce przeprowadzania niezbdnych czynnoci kontrolnych oraz konserwacji. UWAGA: Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokadnie odzwierciedlaj stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowizuje si do kadorazowej aktualizacji niniejszej instrukcji.

ATENO!!! POZOR!!!

RISCO DE PREJUZO AUDITIVONAS NORMAIS CONDIES DE UTILIZAO, ESTA MQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NVEL DE EXPOSIO PESSOAL DARIA AO RUIDO

IGUAL OU SUPERIOR A

85 dB(A)

NEBEZPE POKOZEN SLUCHUPI NORMLNM POUVN SE

OBSLUHA TOHOTO PSTROJE VYSTAVUJEDENN HLADIN HLUKU ROVNAJC SE

NEBO VT NE

85 dB(A)

!!! A!!!

,

,

.

85 dB(A)

OACOC OA OAO CA

OA CO CAA OAO AO

A O O OAC OC O

A, AOO OO

85 (A)

DKKAT!!! UWAGA!!!

TME KAYBI RSK

NORMAL ARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI

SIRASINDA KULLANICI GNLK

85 dB(A)VE ST GRLTYE MARUZ KALABLR.

ZAGROENIE USZKODZENIA SUCHU

W ZWYKYCH WARUNKACH UYTKOWANIA URZDZENIE TO POWODUJE NARAENIE

OPERATORA NA DZIENNY POZIOM HAASU RWNY LUB WYSZY NI

85 dB(A)

51

P INDICE CZ OBSAH

INTRODUO _____________________ 50

EXPLICAO DOS SMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA ______ 52

COMPONENTES DA CORTA-RELVAS ___ 54

NORMAS DE SEGURANA ________ 58-64

MONTAGEM ______________________ 66

PARA DAR PARTIDA ________________ 68

UTILIZAO ______________________ 70

PARAGEM MOTOR _________________ 72

TRANSPORTE - ARMAZENAGEM ______ 76

MANUTENO ____________________ 78

DADOS TECNICO __________________ 84

DECLARAO DE CONFORMIDADE ____ 86

TABELA DE MANUTENO ___________ 88

RESOLUO DE PROBLEMAS _________ 90

CERTIFICADO DE GARANTIA ________ 92

VOD ___________________________ 50

VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN _____ 52

SOUSTI SEKAKY ____________ 54

PRAVIDLA BEZPENOSTI __________ 61-65

MONT _________________________ 67

SPOUTN _______________________ 69

POUIT __________________________ 71

VYPNUT MOTORU _________________ 73

PEPRAVA - SKLADOVN ___________ 77

DRBA _________________________ 79

TECHNICK DAJE _________________ 84

ES PROHLEN O SHOD ___________ 86

TABULKA DRBY _________________ 88

EEN PROBLM _________________ 90

ZRUN PODMNKY _______________ 93

GR RUS UK

________________________ 50

______________ 52

EAPTHMATA TOY XOOKOTIKOY _ 54

_______ 59-64

___________________ 66

_______________________ 68

___________________________ 70

_____________________ 72

- __________ 76

_____________________ 78

_________________ 84

_______________ 86

_____________ 88

_____ 90

__________ 92

EEE ________________________ 50

A COO AA OACOC __________ 52

___________ 54

E E _____ 62-65

_________________________ 67

EE ______________________ 69

___________ 71

E ___________ 73

- ____ 79

EEE E _____ 79

EEE E ____ 84

______ 86

______ 89

________________ 91

E _______ 93

TR NDEKLER PL SPIS TRECI

GR ____________________________ 50

SEMBOLLER VE KAZ ARETLERNN AIKLAMALARI ____________________ 52

M BME MAKNALARININ PARALARI __ 54

GVENLIK NLEMLERI ____________ 60-64

MONTAJ _________________________ 66

ALITIRMAYA GE _______________ 68

KULLANIM ________________________ 70

MOTOR DURDURULMASI ____________ 72

NAKLIYE - MUHAFAZA ______________ 76

BAKIM ___________________________ 78

TEKNK ZELLIKLER ________________ 84

UYGUNLUK BEYANI _________________ 86

BAKIM TABLOSU ___________________ 88

PROBLEM GDERME ________________ 90

GARANTI SERTIFIKASI _______________ 92

WPROWADZENIE __________________ 50

ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI _____________ 52

BUDOWA KOSIARKI _____________ 54

NORMY BEZPIECZESTWA_________ 63-65

MONTA _________________________ 67

URUCHAMIANIE ___________________ 69

UYTKOWANIE ____________________ 71

ZATRZYMANIE SILNIKA ______________ 73

TRANSPORT - PRZECHOWYWANIE ____ 77

KONSERWACJA ____________________ 79

DANE TECHNICZNE _________________ 84

DEKLARACJA ZGODNOCI ___________ 86

TABELA KONSERWACJI ______________ 89

ROZWIZYWANIE PROBLEMW ______ 91

CERTYFIKAT GWARANCYJNY _________ 93

52

P 1 - Antes de utilizar a mquina, leia o manual de instrues2 - ATENO! - No deixe ningum se aproximar durante o trabalho.

Preste ateno projeco de objectos.

3 - Mantenha o cabo de alimentao afastado dos dispositivos de corte.

4 - Ateno s lminas de corte. Retire a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operao de manuteno ou se o cabo estiver danificado.

GR 1 - .

2 - ! . .

3 - fi .

4 - . fi fi .

TR 1 - Srt atomizrn kullanmadan nce kullanm klavuzunu okuyun.

2 - DKKAT! - alma srasnda hi kimsenin yaklamasna izin vermeyin. Salan paralara dikkat ediniz.

3 - Besleme kablosunu, kesim aygtlarndan uzak tutunuz.

4 - Kesici baklara dikkat ediniz. Her bakmdan nce veya kablo hasarl ise, elektrik fiini prizden ekiniz.

CZ 1 - Pfied prvnm pouitm sekaky si pozorn protte nvod k pouit a drb.

2 - POZOR! - Nedovolte nikomu, aby se k vm pfii prci pfiiblioval, pozor na mon odmrtn pfiedmt.

3 - Napjec kabel mus bt neustle v dostaten vzdlenosti od fieznch nstroj.

4 - Pozor na fiezn ostfi. V pfipad drby nebo pokozen napjecho kabelu vythnte vidlici ze zsuvky.

RUS 1 - .

2 - A! - . .

3 - ee e e e .

4 - e e . ee ee e e e ee e e e e.

UK

PL 1 - Przed przystpieniem do uytkowania zapozna si z instrukcj obsugi.

2 - UWAGA! Podczas pracy urzdzenia osoby postronne nie mog przebywa w pobliu pracujcego urzdzenia. Zwrci uwag na moliwo wyrzucenia niebezpiecznych przedmiotw przez wirujcy n kosiarki.

3 - Trzyma kabel zasilajcy z daleka od urzdze tncych.4 - Uwaga na ostrza tnce. Wyj wtyczk z gniazda przed

przystpieniem do konserwacji lub gdy kabel jest uszkodzony.

P EXPLICAO DE SIMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA CZ VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN

GR RUS UK OC COO AA OACOC

TR SEMBOLLERN AIKLAMASI VE GVENLK KAZLARI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI

53

P EXPLICAO DE SIMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA CZ VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN

GR RUS UK OC COO AA OACOC

TR SEMBOLLERN AIKLAMASI VE GVENLK KAZLARI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI

P 5 - Tipo de mquina: CORTA-RELVA ELCTRICO

6 - Dispositivo de duplo isolamento

7 - Marca e modelo da mquina

8 - Dados Tcnicos

9 - Nivel potencia acstica garantido

10 - Nmero de srie

11 - Marca CE de conformidade

12 - Ano de fabbrico

GR 5 - :

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 - CE

12 -

TR 5 - Makine tipi: ELEKTRIKLI IM BIME MAKINESI

6 - ift yaltml aygt

7 - Makinenin markas ve modeli

8 - Teknik bilgiler

9 - Garant edlen akustk g dzey

10 - Seri numaras

11 - CE uygunluk iareti

12 - retim yl

CZ 5