MBC-65 / MBC-120

of 16/16
1 … 16 MC • Edition 04.18 • Nr. 247 735 EC декларация за съответствие Ръководство за употреба Declarație UE de conformitate Instrucțiuni de utilizare EU megfelelőségi nyilatkozat Használati utasítás EU δήλωση συμμόρφωσης Οδηγίες χρήσης MBC-65... / MBC-120... GasMultiBloc ® с едностъпално действие GasMultiBloc ® regim de funcøionare cu o singurå treaptå típusú egyfokozatú működésmódú “GasMultiBloc ® ”- készülék GasMultiBloc ® ενός σταδίου Номинални диаметри Diametre nominale Névleges átmérők Ονοµαστικών διαµέτρων Rp - Rp ¾ MBC-65... / MBC-120... # 247 735
 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MBC-65 / MBC-120

GasMultiBloc®
típusú egyfokozatú mködésmódú “GasMultiBloc®”- készülék
GasMultiBloc® ενς σταδου
Rp 3/8 - Rp ¾
MBC-65... / MBC-120... # 247 735
/ Produs Termék / Προν MBC-65...
MBC-120...
/ Productor A gyártó / Ο κατασκευαστς
Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany
, - :
2016/426
2014/68
. .
Prin prezenta, certificm faptul c produsele menionate în aceast prezentare general au fost supu- se unei examinri UE de tip i îndeplinesc cerinele eseniale de siguran prevzute în:
Regulamentul UE privind apara- tele consumatoare de combus- tibili gazoi 2016/426
Directiva UE privind echipamen- tele sub presiune 2014/68
în variantele în vigoare. În cazul modificrii neautorizate de ctre noi a aparatului, prezenta declaraie îi pierde valabilitatea.
ezúton kijelenti, hogy a jelen áttekintésben megnevezett termékeket EU típusvizsgálatnak vetették alá, amelynek eredményeképpen megfelelnek
a gáz halmazállapotú tüzelanyag égetésével üzemel berendezésekrl szóló EU irányelv 2016/426
a nyomástartó berendezésekrl szóló EU irányelv 2014/68
jelenlegi változatában foglalt alapvet biztonsági követelményeinek. A készülék általunk nem engedélyezett módosításával a jelen nyilatkozat érvényét veszti.
με το παρν πιστοποιε, τι τα προ- ντα που αναφρονται σε αυτν την επισκπηση χουν υποβληθε σε λεγχο κατασκευαστικο προτ- που EΕ και πληρον τις απαιτσεις ασφαλεας των:
EΕ οδηγα για τις μηχανς αερου 2016/426
EU οδηγα μηχανν υπ πεση 2014/68
στην ισχουσα κδοση. Με αλλαγ της συσκευς που δεν χει εγκριθε απ εμς αυτ η δλωση χνει την ισχ της.
Principiu de testare al examinrii UE de tip Az EU típusvizsgálat alapja Προδιαγραφς ελγχου του ελγχου κατασκευαστικο προτπου ΕΕ
EN 161 ISO 23551-8
2023-05-26 CE0036
2028-04-09 CE-0123CT1023
2014/68/EU TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München Germany Notified Body number: 0036
(EU) 2016/426 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen Ridlerstraße 65 D-80339 München Germany Notified Body number: 0123
Monitorizarea sistemului QS A minségbiztosítási rendszer felügyelete Επιτρηση του συστματος QS
: B+D Procedur de conformitate selectat: modul B+D Alkalmazott megfelelségi eljárás: B+D modul Επιλεγμνη διαδικασα συμμρφωσης: μονδα B+D
3 … 16
M C
MBC-65… MBC-120… Rp 3/8 - Rp 3/4
Instrucøiuni de montaj µi exploatare
GasMultiBloc® mod de funcøionare cu o singurå treaptå Tip MBC-65… Tip MBC-120… Diametrii nominali Rp 3/8 - Rp 3/4
Mködési leírás és szerelési utasítás
Typ MBC-65… típusú Typ MBC-120… típusú egyfokozatú mködésmódú “GasMultiBloc®”-készülék Névleges átmérk Rp 3/8 - Rp 3/4
Oδηγες λειτουργας και συναρµολγησης
GasMultiBloc® ενς σταδου Tπος MBC-65… Tπος MBC-120… Ονοµαστικς διµετροι Rp 3/8 - Rp 3/4
Poziøia de montaj Beépítési helyzet Eπιλογ τοποθτησης
Racordul electric Villamos csatlakozás Hλεκτρικ σνδεση IEC 730-1 (VDE 0631 T1)
. / Presiunea max. de lucru / Max. üzemi nyomás / Mεγ. πεση λειτουργας MBC-65: pmax. = 200 mbar (20 kPa) MBC-65-N../S00/S02: pmax. = 65 mbar (6,5 kPa) MBC-120: pmax. = 360 mbar (36 kPa) MBC-120-N../S00/S02: pmax. = 100 mbar (10 kPa) V1+V2 A, 2 V1+V2 Clasa A, Grupa 2 V1+ V2 A osztály, 2. csoport V1+V2 Kατηγορας A, Oµδα 2 / conform / szerint/ προδιαγραφν EN 161
Temperatura mediului ambiant Környezeti hmérséklet Θερµοκρασα περιβλλοντος -15 °C … +60 °C
Modul de protecøie Védettségi fokozat Bαθµς προστασας IP 54 / conform / szerint / προδιαγραφν IEC 529 ( DIN 40 050)
Lagarea la påmânt conform prescripøiilor locale Földelés a helyi elírások szerint Γεωση κατ τους ισχοντας κανονισµος
1 + 2 + 3 Familia 1 + 2 + 3 Kategória 1 + 2 + 3 Oικογνεια 1 + 2 + 3
/ Prezostat/ nyomásellenrz mszerek/ ιακπτης πεσης /Tip/típusú/Tπου GW…A5 / conform / szerint / προδιαγραφν EN 1854
120 µm Microfiltru 120 µm 120 µm-es finomszr Mικροφλτρο 120 µm
K Clasa C C osztály Kατηγορα C / conform / szerint/ προδιαγραφν EN 88
Un ~(AC) 230 V+10 % / -15 % /sau/vagy / ~(AC) 110 V, =(DC) 24 V MBC-65: 24 VA, MBC-120: 24 VA / Bekapcsolási id/ Bekapcsolási id/ ιρκεια λειτουργας 100 %
MBC-… 0 °. , . MBC-… nu se va utiliza sub 0 °C în instalaøiile cu aer lichid. Se preteazå numai pentru gazele lichide în stare gazoaså, hidrocarburile lichide distrug materialele de etanµare. Cseppfolyósított gázberendezésekben a MBC-... készüléket nem szabad 0 °C alatt üzemeltetni. A készülék csak gázformájú cseppfolyósított gázhoz alkalmas, folyékony szénhidrogének tönkreteszik a tömítanyagokat. Tο MBC-… δεν εναι κατλληλο για λειτουργα κτω απ τους 0°C σε συστµατα υγραερου. Eνδεκνυται µνο για αεριµορφο υγροποιηµνο αριο. Οι υγροποιηµνοι υδρογοννθρακες καταστρφουν τα υλικ στεγανοποησης.
Intervalul presiunii de ieµire Kimeneti nyomástartomány Περιοχ πεσης εξδου
MBC...DLE-S20/S22: 3 - 15 mbar (0,3 - 1,5 kPa) MBC...DLE-S40/S42: 4 - 37 mbar (0,4 - 3,7 kPa) MBC...ND/S00/S02: 0 ± 0,2 mbar (0 ± 0,02 kPa)
S20/40
. / Cupluri maxime/ Accesorii de sistem Max. forgató nyomatékok / rendszertartozék µεγ. ροπ / παρελκµενα συστµατος
! ! Folosiøi numai unelte corespunzåtoare! uruburile se vor strânge în cruce! A megfelel szerszámot kell használni! A csavarokat keresztben kell meghúzni! Xρησιµοποιστε κατλληλα εργαλεα! Σφξτε τις βδες σταυρωτ!
. Nu utilizaøi aparatul ca pârghie de lucru. A készüléket nem szabad emelként használni. Mη χρησιµοποιετε τη βαλβδα σαν µοχλ.
DN
Rp
Mmax.
Tmax.
32
25
1
340
125
20
3/4
225
85
15
1/2
105
50
10
3/8
70
35
1 / Microfiltru / Finomszr / Mικροφλτρο 2 P1 / Intrare P1 / P1 bemenet / Eσοδος P1 3 / Carcaså / Tok / Περβληµα 4 , / Resort, pieså
de reglare a presiunii gazului / Rugó, gáznyomás szabályozó rész/ Eλατριο, Pυθµιστς πεσης αερου
5 , / Membranå, pieså pentru reglarea presiunii gazului / Membrán, gáznyomás szabályozó rész Mεµβρνη, Pυθµιστς πεσης αερου
6 / Capac / Fedél / Kλυµµα 7 / Duzå / Fúvóka / Aκροφσιο 8 P2 / Ieµire P2 / P2 kimenet / ξοδος P2 9 / Ventilul debitului
principal / Legnagyobb áramlat fojtószelep / Στραγγαλιστικ βαλβδα κριας ποστητας
10 / Ventil pentru gazul de pornire / Indítógáz-fojtószelep / Στραγγαλιστικ βαλβδα αερου εκκνησης
11 / Amortizor / Csillapító / Aποσβεστρας 12 / Servoregulator de presiune /
Szervo nyomásszabályozó / Pυθµιστς σερβοπεσης 13 / urub de reglare
– debit principal / Beállítócsavar - legnagyobb áramlat / Pυθµιστικς κοχλας – Kρια ρο
14 / Fixarea valorii nominale – regulator de presiune / Névleges érték beállító - nyomásszabályozó / Pυθµιστς ονοµαστικς τιµς – Pυθµιστ πεσης
15 / urub de reglare – debit de pornire / Beállítócsavar - indítóáramlás / Pυθµιστικς κοχλας – Pο εκκνησης
16 V1, V2 / Carcaså magneticå V1, V2 / V1, V2 mágnestok / Περβληµα µαγντη V1, V2
17 / Racord electric / Villamos csatlakozás/ Hλεκτρικ σνδεση
18 / Ajustare timp de întreru- pere / Nyitási id beállítás / ρθμιση χρνου ανογματος
( / numai / csak / μνο MBC-120)
MBC-65...
MBC-120...
Áramlási diagram ιγραµµα ρος MBC-65…
Rp [mm] Tip Dimensiunile Típusú Beszerelési méretek Tπος ιαστσεις τοποθτησης
a b c d e f
MBC-65 Rp 1/2 105 148 31 160 226 76 MBC-120 Rp 3/4 105 155 37 165 232 82
Vn [m3 /h] . /Gaz metan/földgáz/Φυσικ αριο dv = 0,65
Vn [m3 /h] / Aer / leveg / Αρας dv = 1,00
+ 15 °C, 1013 mbar, Bazå + 15 °C, 1013 mbar, uscat Alapérték + 15 °C, 1013 mbar, száraz Με βση + 15 °C, 1013 mbar, ξηρς
c
d
Áramlási diagram ιγραµµα ρος MBC-120…
E MBC-65... MBC-120…
Legnagyobb gázmennyiség beállítása E Opció MBC-65... MBC-120…
Legnagyobb gázmennyiség beállítása E Opció MBC-65... MBC-120…
Ρθμιση κριων ποσοττων Εκλογ E MBC-65... MBC-120…
Vn [m3 /h] . /Gaz metan/földgáz/Φυσικ αριο dv = 0,65
Vn [m3 /h] / Aer / leveg / Αρας dv = 1,00
+ 15 °C, 1013 mbar, Bazå + 15 °C, 1013 mbar, uscat Alapérték + 15 °C, 1013 mbar, száraz Με βση + 15 °C, 1013 mbar, ξηρς
MBC-120...
MBC-65...
MBC-65... MBC-120...
1 , .
2 , B (. 25 ).
3 C - .
4
5 / :
- -
- - 6 A
.
MBC- …: .
Fixarea debitului de gaz de pornire Opció
1 urubul A se desface din µtuøul de måsurare, se conecteazå manometrul.
2 Regulatorul de presiune se detensioneazå prin rotirea µurubului de reglare B în sens invers acelor de ceasornic (max. 25 rotiri).
3 urubul de reglare C se fixeazå pe sarcina maximå de pornire în sens invers acelor de ceasornic.
4 Se pune în funcøiune aparatul de gaz
5 Se fixeazå sarcina de pornire/ presiunea duzei prin intermediul µurubului de reglare C:
- presiune în duzå mai mare în sens invers acelor de ceasornic
- presiune în duzå mai micå în sensul acelor de ceasornic
6 Se închide µurubul A în µtuøul de måsurare.
Dupå terminarea lucrårilor la MBC-…: se va efectua controlul de etanµeitate µi testul funcøional.
Pθµιση γκου αερου εκκνησης Εκλογ
1 Xαλαρστε την βδα A στο ρακρ µτρησης, συνδστε το µανµετρο.
2 Xαλαρστε τον ρυθµιστ πεσης στρφοντας τον ρυθµιστικ κοχλα B αριστερστροφα (µεγ. 25 περιστροφς).
3 Στρψτε τον ρυθµιστικ κοχλα C αριστερστροφα και θστε τον στην µγιστη φρτιση εκκνησης.
4 Θστε σε λειτουργα τη συσκευ αερου
5 Pυθµστε την φρτιση εκκνησης/πεση ακροφυσου µε τον ρυθµιστικ κοχλα C:
- υψηλτερη πεση ακροφυσου αριστερστροφα
- χαµηλτερη πεση ακροφυσου δεξιστροφα
6 Σφξτε την βδα A στο ρακρ µτρησης.
Mετ απ κθε εργασα στο MBC-… να το υποβλετε σε δοκιµασα λειτουργας και διαρρον.
Indító gázáramlat beállítása Opció
1 ”A” csavart a mércsonkon meg kell lazítani, s csatlakoztatni kell a manométert.
2 A nyomásszabályozót a ”B” beállítócsavarnak az óramutató járásával ellenkez irányú elforgatásával (max. 25 fordulat) meg kell ereszteni.
3 ”C” beállítócsavart az óramutató járásával ellenkezen be kell állítani a legnagyobb indítóterhelésre.
4 Üzembe kell venni a gázkészüléket.
5 Az indítóterhelést / fúvókanyomást a ”C” beállítócsavar segítségével be kell állítani:
- a magasabb fúvókanyomást az óramutató járásával ellenkezen
- az alacsonyabb fúvókanyomást az óramutató járásával egyezen
6 ”A” csavart a mércsonkon le kell zárni.
MBC-… készüléken végzett munkák befejezése után: el kell végezni a tömítettségi és mködési próbát.
C
C
- . , 45 . .
Intervalul de reglare a sarcinii de pornire C
Pentru realizarea unei porniri lente este necesar ca ventilul principal al regulatorului de presiune så fie deschis la pornire. Pentru a se putea realiza acest lucru, trebuie respectatå o perioadå de aöteptare de min. 45 s înainte de repornire.
Indítóterhelés beállítási tar- tománya C
Egy lassú indítás feltétele, hogy a nyomásszabályozó fszelepe in- dításkor zárva legyen. Ennek biz- tosítása érdekében az újraindítás eltt egy min. 45 s várakozási idt be kell tartani.
Περιοχ ρθµισης αερου εκκνησης C
Aργ εκκνηση προποθτει η κρια βαλβδα του ρυθµιστ πεσης να εναι κλειστ κατ την εκκνηση. Προκειµνου να εξασφαλιστε αυτ, πρπει να υπρξει νας χρνο καθυστρησης τουλ. 45 δευτ. πριν απ οποιαδποτε προσπθεια επανεκκνησης.
MBC-65... , 1 MBC-120... D .
MBC-65... Nyitásid: fix 1 sec
MBC-120... Nyitásid beállítható D a bemeneti nyomástól függen
MBC-65... Nyitásid: fix 1 sec
MBC-120... Nyitásid beállítható D a bemeneti nyomástól függen
MBC-65... Χρνος ανογματος σταθερς 1 δλ
MBC-120... Χρνος ανογματος ρυθμιζμενος D ανλογα με την πεση εισδου
/ Exemplu Példa / Παρδειγµα = 0,5 x Qmax. Sarcina de pornire Indító terhelés Aριο εκκνησης
D
40 30 20 10
1 A , .
2
3 B :
- -
- -
4 A .
MBC- …: .
Pθµιση του ρυθµιστ πεσης αερου.
1 Xαλαρστε την βδα A στο ρακρ µτρησης, συνδστε το µανµετρο.
2 Θσατε τη συσκευ αερου σε λειτουργα.
3 Pυθµστε µε τον ρυθµιστικ κοχλα B τον ρυθµιστ πεσης στην ονοµαστικ τιµ:
- Yψηλτερη πεση ακροφυσου δεξιστροφα
- Xαµηλτερη πεση ακροφυσου αριστερστροφα
4 Σφξτε την βδα A στο ρακρ µτρησης.
Mετ απ κθε εργασα στο MBC-… να το υποβλετε σε δοκιµασα λειτουργας και διαρρον.
Gáznyomás szabályozó rész beállítása.
1 Meg kell lazítani az ”A” csavart a mércsonkon, s csatlakoztatni kell a manométert.
2 Üzembe kell venni a gázkészüléket.
3 A nyomásszabályozót a ”B” beállítócsavar segítségével névleges értékre be kell állítani:
- a magasabb fúvókanyomásra az óramutató járásával egyezen
- az alacsonyabb fúvókanyomásra az óramutató járásával ellenkezen
4 A mércsonkon le kell zárni az ”A” csavart.
MBC-… készüléken végzett munkák befejezése után: el kell végezni a tömítettségi és mködési próbát.
Reglarea piesei de reglare a presiunii gazului.
1 Se desface µurubul A din µtuøul de måsurare, se va conecta manometrul.
2 Se pune în funcøiune aparatul de gaz
3 Regulatorul de presiune se fixeazå prin intermediul µurubului de reglare B pe valoarea nominalå:
- presiune în duzå mai mare în sensul acelor de ceasornic
- presiune în duzå mai micå în sens invers acelor de ceasornic
4 Se închide µurubul A în µtuøul de måsurare.
Dupå terminarea lucrårilor la MBC-…: se va efectua controlul de etanµeitate µi testul funcøional.
B
A
MBC-65...
MBC-120...
B
5
MBC .
. . .
MBC , , .
/ .
: MBC.
MBC: .
, . . .
.
La înlocuirea/scoaterea pieselor se vor folosi numai garnituri noi.
Verificarea etanµeitåøii conductelor: se închide robinetul cu bilå dinaintea armåturilor.
La terminarea lucrårilor la MBC: se va efectua controlul de etanµeitate µi testul funcøional.
Nu lucraøi niciodatå sub presiune sau tensiune. Se va evita focul deschis. Respectaøi normele în vigoare.
Nerespectarea prezentelor instrucøiuni poate provoca daune umane sau materiale.
A tudnivalók figyelembe nem vétele esetén személyi vagy járulékos dologi- károk keletkezhetnek.
Nem szabad sohasem gáznyomás vagy feszültség alatt dolgozni. Kerülni kell a nyílt láng használatát. Be kell tartani a hivatalos elírásokat.
A “GasMultiBloc”- készüléken végzett munkák befejezése után: el kell végezni a tömítettségi és mködési próbát.
Csvezeték-tömítettségi vizsgálat esetén: el kell zárni a golyós csapot a “GasMultiBloc”- készülék eltt.
Az alkatrész-kiszerelés / - átszerelés után alapveten új tömítéseket kell használni.
Nincs megengedve a közvetlen érintkezés a “GasMultiBloc”- készülék ill. a kikeményed falazat, a betonfal vagy a padlózat között.
Védeni kell a karimafelületet. A csavarokat keresztben kell meghúzni. Ügyelni kell a feszültségmentes beszerelésre!
Munkákat a “GasMultiBloc”- készüléken csak a szakszemélyzet végezhet.
Lucrårile la MBC vor fi efectuate numai de cåtre specialiµti.
Protejaøi suprafeøele de contact ale flanµelor. uruburile se vor strânge în cruce. La montare se vor evita solicitårile mecanice.
Este interzis contactul direct între MBC µi elemente de zidårie, pereøi din beton sau pardoseli încå neîntårite.
Oποιαδποτε εργασα στο MBC να γνεται µνο απ εξειδικευµνο προσωπικ.
Προστατεετε τις επιφνειες των φλαντζν. Σφγγετε τις βδες σταυρωτ. Bεβαιωθετε τι δεν χουν προκληθε µηχανικς τσεις κατ την εγκατσταση!
Nα µην ρχεται το MBC σε µεση επαφ µε τοχους που στεγννουν , τσιµεντνιους τοχους και πατµατα.
Kατ την αλλαγ οποιουδποτε εξαρτµατος χρησιµοποιετε πντα καινορια παρεµβσµατα.
οκιµασα διαρρον δωληνσεων: κλεστε τη βνα σφαρας που προηγεται του MBC.
Mετ απ κθε εργασα στο MBC να το υποβλετε σε δοκιµασα λειτουργας και διαρρον.
Ποτ µην εργζεστε υπ ηλεκτρικ πεση πεση αερου. Aποµακρνετε οποιαδποτε ανοιχτ φλγα. Aκολουθετε τους κανονισµος δηµσιας ασφλειας.
Aν δεν ακολουθηθον αυτς οι οδηγες, το αποτλεσµα δυνατν να εναι τραυµατισµς υλικ ζηµα.
- - - /.
Toate reglajele µi valorile de reglaj se vor efectua numai în conformitate cu instrucøiunile de exploa- tare a producåtorului ca- zanului/arzåtorului.
Minden beállítást és be- állítási értéket csak a kazán/ég gyártójának üzemeltetési útmutatójá- val összhangban szabad elvégezni ill. beállítani.
Πραγματοποιστε λες τις ρυθμσεις και τις τιμς ρθμισης μνο σμφωνα με τις οδηγες λειτουργ- ας του κατασκευαστ της δεξαμενς/του καυστρα
Safety first
5
(PED) (EPBD) . . , . DUNGS :
Directiva privind aparatele sub presiune (PED) i directiva referitoare la eficiena energetic total a cldirilor (EPBD) reclam o verificare regulat a generatoarelor de cldur în vederea asigurrii pe termen lung a unor grade de utilizare ridicate i, implicit, a unei poluri minime a mediului înconjurtor. Este considerat drept necesitate schimbarea acelor componente care au un rol determinant în privina siguranei, respectiv care au depit durata de utilizare. Aceast recomandare privete doar instalaiile de înclzire i nu modul de utilizare a proceselor termice. DUNGS recomand schimbarea componentelor dup urmtoarea tabel:
A nyomástartó edényekre kiadott EU-irányelv (PED) és az épületek tel jes energiahatékonyságára vonatkozó EU-irányelv (EPBD) megkövetelik a ftberendezések rendszeres felülvizsgálatát, a jó hatásfok és ezáltal a csekély környezetterhelés hosszútávú biztosítása érdekében. A biz tonsági szempontból l é nye g e s a l ka t r é sze ke t a használati idtartamuk elérése után ki kell cserélni. Ez az ajánlás csak a ftberendezésekree érvényes, az ipari hkezel berendezésekre nem. A DUNGS az a lábbi táblázat a lapján javasolja a csere elvégzését:
Η οδηγα περ εξοπλισμο υπ πεση (PED) και η οδηγα για την εξοικονμηση ενργειας στα κτρια (EPBD) απαιτον τον τακτικ λεγχο των εγκαταστσεων θρμανσης για τη μακροχρνια διασφλιση υψηλς αποδοτικτητας και ελχιστης περιβαλλοντικς επιβρυνσης. Επιβλλεται η αντικατσταση των σχετιζμενων με την ασφλεια εξαρτημτων μετ το πρας της προβλεπμενης διρκειας χρσης τους. Η σσταση αυτ ισχει αποκλειστικ για εγκαταστσεις θρμανσης και χι για εφαρμογς θερμικς επεξεργασας. Η DUNGS συνιστ την αντικατσταση σμφωνα με τον ακλουθο πνακα:
./Sub rezerva unor modificåri tehnice ulterioare aduse pentru îmbunåtåøirea performanøelor produsului. /A mszaki haladást szolgáló változtatások joga fenntartva! /ιαφυλττοµε το δικαωµα µελλοντικν αλλαγν λγω τεχνικν βελτισεων.
Componente având un rol determinnat în privina siguranei Biztonsági szempontból lényeges alkatrészek Σχετιζμενα με την ασφλεια εξαρτματα
durat de serviciu condiionat constructiv Konstrukciótól függ élettartam Κατασκευαστικ διρκεια ζως
CEN norm CEN CEN-norma Πρτυπο CEN
numr de cicluri Ciklusszám Αριθμς κκλων
[] timp [ani] Id [év] Χρνος [τη]
/ Sistemele de verificare a ventilului Szelepellenrz-rendszer / Συστματα ελγχου βαλβδων 250.000 10 EN 1643
/Gaz /Gáz /Αριο / Dispozitivul de control al presiunii / Nyomásr / Ελεγκτς πεσης 50.000 10 EN 1854
/Aer/Leveg/Αρας / Dispozitivul de control al presiunii / Nyomásr / Ελεγκτς πεσης 250.000 10 EN 1854
/ comutator lips gaz Gázhiány kapcsoló / Διακπτης μεωσης αερου N/A 10 EN 1854
/ manager de ardere Ftési manager / Διαχειριστς κασης
250.000 10
EN 230 (/com- bustibil lichid/
Olaj/Λδι 1
Senzorul de flcri-UV1
---
1 / Dispozitivul de reglare a presiunii gazului1 / Gáznyomás-szabályozó berendezések1 / Συσκευ ρθμισης πεσης αερου1
N/A 15 EN 88-1 EN 88-2
2
supap de gaz cu sistem de verificare a supapei2 Gázszelep szelepellenrz rendszerrel2 Βαλβδα αερου με σστημα ελγχου βαλβδας2
dup o eroare detectat
Felismert hiba után σμφωνα με το αναγνωρισμνο σφλμα
EN 1643
Ventilul de gaz fr sistem de verificare a ventilului2 Gázszelep szelepellenrz rendszer nélkül2 Βαλβδα αερου χωρς σστημα ελγχου βαλβδας2
50.000 - 200.000
. dependent de diametrul
A névleges mérettl függ εξαρτται απ το ονομαστικ πλτος
10 EN 161
/ Sistemele de legtur gaz-aer / Gáz-leveg kombinált rendszerek / Διασνδεση αερου-αρα N/A 10 EN 88-1
EN 12067-2 1 / Caracteristici de lucru în scdere ca urmare a îmbtrânirii Használati id miatti csökken üzemeltetési lehetségek / Μειωμνες ιδιτητες λειτουργας λγω γρανσης 2 II, III / Familiile de gaz II, III / Gázcsalád II, III / Οικογνειες αερων II, III N/A / neaplicabil / nem használható / μη εφαρμοστο
Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail [email protected] Internet www.dungs.com
Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166
Sediul central µi uzina Igazgatás és üzem Εργοστσιο και κεντρικ γραφεα
Adresa poµtalå Levelezési cím Ταχυδροµικ διεθυνση
14 … 16
M C
5
Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail [email protected] Internet www.dungs.com
Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166
Sediul central µi uzina Igazgatás és üzem Εργοστσιο και κεντρικ γραφεα
Adresa poµtalå Levelezési cím Ταχυδροµικ διεθυνση