Green Campus

of 8 /8
\ AIESEC Παμεπιστημίξρ Αιγαίξρ Ποόγοαμμα Κξιμωμικήπ Αμάπτρνηπ Project Green Campus/ Ιταλία

Embed Size (px)

description

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Transcript of Green Campus

Page 1: Green Campus

\

AIESEC Παμεπιστημίξρ

Αιγαίξρ

Ποόγοαμμα Κξιμωμικήπ

Αμάπτρνηπ

Project Green Campus/ Ιταλία

Page 2: Green Campus

Λίγα λόγια για τξ Παμεπιστήμιξ Αιγαίξρ

Σμ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο απμηειεί ζοκέπεηα ημο μνάμαημξ ημο Ηςκζηακηίκμο

Ηαναζεμδςνή, εμπκεοζηή ηεξ ίδνοζήξ ημο απυ ημ 1919. Γπακηδνφζεθε ημ

1984 θαη είκαη έκα απυ ηα κευηενα Πακεπηζηήμηα ζηεκ Γιιάδα ήμενα,

ζπεδυκ μηα εηθμζαεηία μεηά, έπμκηαξ μιμθιενχζεη ηε δεφηενε θάζε

ακάπηολήξ ημο, με 16 Σμήμαηα, 15 Πνμγνάμμαηα Μεηαπηοπηαθχκ πμοδχκ

θαη 1 Πνυγναμμα πμοδχκ Γπηιμγήξ, ημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο θαηαηάζζεηαη

ακάμεζα ζηα μεγαιφηενα Πακεπηζηήμηα ηεξ πχναξ. Δημηθεηηθή έδνα ημο

Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο είκαη ε Μοηηιήκε, εκχ πμιέξ θαη Σμήμαηά ημο

ιεηημονγμφκ ζήμενα ζηηξ κεζηςηηθέξ πυιεηξ ηεξ Μοηηιήκεξ, ηεξ Χίμο, ημο

Ηανιμβάζμο, ηεξ Ρυδμο θαη ηεξ Γνμμφπμιεξ, ζογθνμηχκηαξ έκα

Πακεπηζηήμημ - Δίθηομ πμο θαιφπηεη υιμοξ ημοξ Νμμμφξ ημο Αηγαίμο.

To Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο ακαπηφζζεηαη με μεζμδηθυηεηα, επημμκή θαη

οπμμμκή, ζφμθςκα με ηα ηναηεγηθά πέδηα θαη ηα Πεκηαεηή Πνμγνάμμαηα

Ακάπηολήξ ημο. ηα πνμγνάμμαηα αοηά απμηοπχκμκηαη μη απμθηεμέκεξ

εμπεηνίεξ ηυζμ γηα ηηξ δοζθμιίεξ ιεηημονγίαξ Πακεπηζηεμηαθχκ Σμεμάηςκ ζε

αθνηηηθά κεζηά, υζμ θαη γηα ηεκ επηθμηκςκία μέζα ζε έκα Πακεπηζηήμημ-

Δίθηομ πμο ιεηημονγεί θάης απυ ηηξ ηδηαίηενεξ ζοκζήθεξ ημο Γιιεκηθμφ

Ανπηπειάγμοξ. Γπίζεξ αλίδεη κα ζεμεηςζεί θαη ε εοαηζζεζία ημο

Πακεπηζηεμίμο πνμξ ημ πενηβάιιμκ, θάηη πμο απμηοπχκεηαη με ηεκ ίδνοζε

ηεξ πμιήξ Πενηβαιιμκηηθχκ Γπηζηεμχκ ζηεκ Μοηηιήκε.

Page 3: Green Campus

Ο Οογαμισμόπ τηπ AIESEC

Ε AIESEC είκαη μ μεγαιφηενμξ παγθυζμημξ, με θοβενκεηηθυξ θαη με

θενδμζθμπηθυξ, θμηηεηηθυξ μνγακηζμυξ, με πανμοζία ζε πάκς απυ 110 πχνεξ

θαη 1700 Πακεπηζηήμηα, εκχ ανηζμεί πάκς απυ 50.000 μέιε.

Ηάζε πνυκμ, πάκς απυ 6.000 κέμη έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα δήζμοκ μηα μμκαδηθή

εμπεηνία, ηαληδεφμκηαξ ζε μηα απυ ηηξ πχνεξ ημο δηθηφμο μαξ θαη θάκμκηαξ

ηεκ πναθηηθή θαη εζειμκηηθή ημοξ άζθεζε γηα δηάζηεμα απυ 1,5 μήκα έςξ θαη

έκα πνυκμ. Σα μέιε ημο μνγακηζμμφ έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα ζοκενγαζημφκ

μεηαλφ ημοξ, κα αιιειεπηδνάζμοκ με άημμα απυ μιυθιενμ ημκ θυζμμ θαη μέζα

απυ ηηξ εοθαηνίεξ πμο ημοξ πνμζθένμκηαη θαη ηηξ εμπεηνίεξ πμο δμοκ

θαζεμενηκά κα ακαπηφλμοκ ηηξ εγεηηθέξ ημοξ δοκαηυηεηεξ.

Όναμα ηεξ AIESEC είκαη κα ακαπηφλεη ηα μέιε ηεξ μέζα απυ ηηξ εμπεηνίεξ

πμο ημοξ πνμζθένεη θαη κα ημοξ πανέπεη πμιηηηζμηθή θαη ενγαζηαθή γκχζε θαη

θαηακυεζε, δεμημονγχκηαξ έκα δηεζκέξ δίθηομ απυ θμνείξ αιιαγήξ πμο

ζθμπυ έπμοκ κα θένμοκ έκα ζεηηθυ ακηίθηοπμ ζηεκ θμηκςκία.

Page 4: Green Campus

Η AIESEC Παμεπιστημίξρ Αιγαίξρ

Πνηκ απυ πενίπμο 18 πνυκηα ε AIESEC πνςημεμθακίζηεθε ζημ Πακεπηζηήμημ

Αηγαίμο.

Πνχημξ πνυεδνμξ ηεξ ημπηθήξ επηηνμπήξ ήηακ μ Γηάκκεξ Δεκάθμξ μ μπμίμξ

θαη θαηάθενε κα ζηήζεη ηεκ ημπηθή επηηνμπή ηεξ AIESEC ζημ Πακεπηζηήμημ

Αηγαίμο θαη κα ηεξ δχζεη θάπμηεξ ανπηθέξ βάζεηξ γηα ηεκ ζοκέπεηα. Ήηακ

μοζηαζηηθά μ ηδνοηήξ ζηηξ πνμζπάζεηεξ ημο μπμίμο μθείιεηαη ε φπανλε ηεξ

ημπηθήξ επηηνμπήξ.

Μεηνχκηαξ 18 πνυκηα ζημ εκενγεηηθυ ηεξ ε ημπηθή ηεξ AIESEC ημο

Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο έπεη θαηαθένεη κα δεμημονγήζεη ζέζεηξ ενγαζίαξ ζε

ζπμιεία, ζε με θοβενκεηηθμφξ μνγακηζμμφξ θαη ζε επηπεηνήζεηξ (υπςξ

λεκμδμπεία, θέκηνα λέκςκ γιςζζχκ, ζμφπεν μάνθεη, ηοπμγναθεία, θ.α.) στη

Χίμ γηα κα δεπηεί θμηηεηέξ απυ ημ ελςηενηθυ πνμθεημέκμο κα θάκμοκ ηεκ

εζειμκηηθή ημοξ ενγαζία ή ηεκ πναθηηθή ημοξ άζθεζε.

ηηξ ανπέξ ημο 2011 ε ημπηθή έδςζε ηεκ εοθαηνία ζε 9 άημμα απυ τη

Βναδηιία, ηε Σμονθία, ηεκ Αμενηθή, ηεκ Σζεπία , ηε Ρμομακία θαη ημ Πακαμά κα

δήζμοκ αοηή ηεκ εμπεηνία. Απυ αοημφξ ημοξ θμηηεηέξ μάιηζηα 4 ενγάζηεθακ ζε

έκα project πμο αθμνά πανμοζηάζεηξ ζε ζπμιεία ζπεηηθά με ζέμαηα υπςξ ηε

δηαπμιηηηζμηθή εθπαίδεοζε, ηεκ απμηειεζμαηηθή δηαπείνηζε ημο πνυκμο θαη ηεκ

ακάπηολε ηςκ δελημηήηςκ ηςκ μαζεηχκ.

Πανάιιεια έπεη θάκεη εονεία γκςζηυ ημ υναμα θαη ημκ ζηυπμ ημο μνγακηζμμφ

με απμηέιεζμα πμιιμί θμηηεηέξ απυ ημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο κα

πναγμαημπμηήζμοκ θαη εθείκμη ηεκ πναθηηθή ημοξ άζθεζε, ζε πχνεξ υπςξ ε

Ηίκα, ε Αίγοπημξ, ε Οιιακδία, ε Ζκδμκεζία, ε Σοκεζία, ε Γενμακία, ε

Πμνημγαιία θαη ε Οογγανία.

Ε AIESEC ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο ζοκεπίδεη κα δίκεη ηεκ εοθαηνία ζημοξ

πνμπηοπηαθμφξ θαη μεηαπηοπηαθμφξ (έςξ θαη δφμ πνυκηα απυ ηεκ απμθμίηεζή

ημοξ) θμηηεηέξ κα θάκμοκ ηεκ εζειμκηηθή ημοξ ενγαζία ή ηεκ πναθηηθή ημοξ

άζθεζε ζε 110 πχνεξ ημο θυζμμο θενδίδμκηαξ εμπεηνίεξ, γεμίδμκηαξ ημ

βημγναθηθυ ημοξ, γκςνίδμκηαξ κέμοξ ακζνχπμοξ, πμιηηηζμμφξ θαη θμοιημφνεξ,

βειηηχκμκηαξ πανάιιεια ηηξ δεληυηεηέξ ημοξ,

Page 5: Green Campus

Τξ Ποόγοαμμα Green Campus

To πνυγναμμα Green Campus είκαη έκα εζειμκηηθυ project ηεξ AIESEC πμο

πναγμαημπμηείηαη ζηεκ Ζηαιία θαη αθμνά ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ.

Πημ ζογθεθνημέκα, ζομμεηέπμκηαξ ζε αοηυ έπεηξ ηεκ δοκαηυηεηα κα ενγαζηείξ

ζε έκακ Με Ηοβενκεηηθυ Ονγακηζμυ ηεξ γεηημκηθήξ πχναξ με ζηυπμ ηεκ

δηαμυνθςζε πενηβαιιμκηηθήξ θμοιημφναξ ζηα ηηαιηθά πακεπηζηήμηα. Αοηυ

ζεμαίκεη πςξ ζμο δίκεηαη ε εοθαηνία κα επηθμηκςκήζεηξ με κέμοξ ακζνχπμοξ,

θαη πανάιιεια κα έπεηξ ζεηηθυ ακηίθηοπμ ζε μία βημμεπακηθή θμηκςκία, ε

μπμία έπεη ακαμθίβμια ακάγθε κα απμθηήζεη έκα πημ θηιηθυ πνμξ ημ

πενηβάιιμκ πνυζςπμ. Πένα απυ αοηυ υμςξ, μπμνείξ κα δήζεηξ μία

δηαθμνεηηθή εμπεηνία, θαζχξ ζα ένζεηξ ζε επαθή με

άημμα με δηαθμνεηηθέξ θμοιημφνεξ, ηνυπμ ζθέρεηξ θαη ζοκήζεηεξ.

Αλίδεη κα ζεμεηςζεί πςξ ε ζομμεημπή ζμο ζημ Green Campus

μπμνεί κα ζμο βειηηχζεη αηζζεηά ημ βημγναθηθυ, θαζχξ

ακηαπμθνίκεηαη ζε έκα απυ ηα ζεμακηηθυηενα trends ηςκ

επηπεηνήζεςκ ηεξ ζεμενηκήξ επμπήξ: ηεκ Γηαηνηθή Ημηκςκηθή

Γοζφκε. Μάιηζηα, ζε πενίπηςζε πμο είζαη θμηηεηήξ ηεξ πμιήξ

Πενηβαιιμκηηθχκ Γπηζηεμχκ ζηε Μοηηιήκε, ημ Green

Campus πνυθεηηαη κα ζμο δχζεη ζεμακηηθή γκχζε πάκς

ζημ πεδίμ ζπμοδχκ ζμο θαη ζεςνείηαη θαιή

«πνμτπενεζία».

Page 6: Green Campus

Τι ποέπει μα γμωοίζειπ για τξ Project

Ε έκανλε ημο Green Campus είκαη ζημ δηάζηεμα 15-20 Μανηίμο. Αοηυ

ζεμαίκεη πςξ πνέπεη κα έπεηξ ζηείιεη μέπνη ηηξ 28 Φεβνμοανίμο ηα παναθάης

έγγναθα:

Βημγναθηθυ ζηα αγγιηθά

Ακαιοηηθή Βαζμμιμγία

Πηοπία λέκςκ γιςζζχκ

Έκα γνάμμα υπμο ελεγείξ ημοξ ιυγμοξ ζομμεημπήξ ζμο ζημ

πνυγναμμα

Σμ θυζημξ ζομμεημπήξ ακένπεηαη ζηα 130 εονχ, πνμθεημέκμο κα

δεμημονγήζεηξ ιμγανηαζμυ θαη κα έπεηξ πνυζβαζε ζηεκ

Δηεζκή Πιαηθυνμα Γοθαηνηχκ ηεξ AIESEC, θαζχξ θαη

κα ζομμεηέπεηξ ζε έκα ζεμηκάνημ πνμεημημαζίαξ γηα ηεκ

εμπεηνία ζμο ζηεκ Ζηαιία. Γπίζεξ ηα έλμδα μεηαθμνάξ είκαη

ημο ζομμεηέπμκηα. Ε δηαμμκή θαη ε δηαηνμθή πανέπμκηαη

δςνεάκ, θαη ε δηάνθεηα είκαη 1,5 μήκαξ.

Page 7: Green Campus

Η ζωή στημ Ιταλία

Ε δςή ζηεκ Ζηαιία δεκ δηαθένεη θαη

ηδηαίηενα απυ ημκ ειιεκηθυ ηνυπμ δςήξ!

Σμ μυκμ ζίγμονμ είκαη πςξ ζα έπεηξ ημ

πνμκυμημ κα δήζεηξ ζε μία πχνα μία πχνα

υπμο ημ μεζμγεηαθυ ηαπεναμέκημ

ζοκοπάνπεη ανμμκηθά με ηεκ εονςπασθή

θμοιημφνα θαη κμμηνμπία! Όζμκ αθμνά ημ

θυζημξ δςήξ, δεκ δηαθένεη ηδηαίηενα απυ

ημ ειιεκηθυ. Γκδεηθηηθά, μνίζηε μενηθέξ

πνήζημεξ πιενμθμνίεξ υζμκ αθμνά ηηξ

ηημέξ θαηά πνμζέγγηζε:

Γεφμα ζε θζεκυ εζηηαηυνημ –

Πενίπμο 13 εονχ

Γάια – Πενίπμο 1,20 εονχ

Μπίνα ζε μπαν – 4 εονχ

Ηαπμοηζίκμ – 1,32 εονχ

Μπμοθαιάθη Νενυ – 1,10 εονχ

Φνμφηα – Πενίπμο 1,5 εονχ ημ θηιυ

Γηζηηήνημ Μέζςκ Μαδηθήξ

Μεηαθμνάξ – 1,20 εονχ

Αενμπμνηθά με επηζηνμθή –

Πενίπμο 140 εονχ

Page 8: Green Campus

Για Πεοισσότεοεπ Πληοξυξοίεπ

AIESEC Παμεπιστημίξρ Αιγαίξρ

Μιςάλωμ 8, Χίξπ

Τηλέυωμξ: 22710 35097

Τ.Κ. 82100

Mail: [email protected]

Site: aegean.aiesec.gr

Facebook:

http://www.facebook.com/AIESEC.University.of.Aegean?re

f=tn_tnmn

Enter the AIESEC world!