Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft...

9
18/11/2015 1 Οι φιλίες μεταξύ των παιδιών ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τον 2 ο χρόνο & έχουν μεγάλη σταθερότητα και διάρκεια. Βασικό χαρακτηριστικό τους: η αμοιβαιότητα Βασικό χαρακτηριστικό τους: η αμοιβαιότητα κοινή προτίμηση αναγνώριση του άλλου ως κοινωνικού συντρόφου την ευχαρίστηση . Τα παιδιά, ήδη από τηνπροσχολικήηλικία, αντλούν από τις φιλίες τους: κοινωνική υποστήριξη & αλληλοβοήθεια Εμπιστοσύνη, αυτο‐αποκάλυψη Οικειότητα, συντροφικότητα, στοργή

Transcript of Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft...

Page 1: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

1

Οι φιλίες μεταξύ των παιδιών ξεκινούν από πολύ νωρίς, απότον 2ο χρόνο & έχουν μεγάλη σταθερότητα και διάρκεια. 

Βασικό χαρακτηριστικό τους: η αμοιβαιότηταΒασικό χαρακτηριστικό τους: η αμοιβαιότητα

κοινή προτίμηση

αναγνώριση του άλλου ως κοινωνικού συντρόφου

την ευχαρίστηση. 

Τα παιδιά, ήδη από την προσχολική ηλικία, αντλούν από τις , ή η η ρ χ ή η , ςφιλίες τους:

κοινωνική υποστήριξη & αλληλοβοήθεια

Εμπιστοσύνη, αυτο‐αποκάλυψη 

Οικειότητα, συντροφικότητα, στοργή

Page 2: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

2

4 χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις φιλίες από τις μη‐φιλικές σχέσεις (Newcomb & Bagwell, 1995): 

1.1. Πιο έντονη κοινωνική δραστηριότηταΠιο έντονη κοινωνική δραστηριότητα: οι φίλοι παίζουν περισσότερο μαζί

2. Μεγαλύτερη αμοιβαιότητα και οικειότητα αμοιβαιότητα και οικειότητα στις αλληλοδράσεις

3. Αν και μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ φίλων, οι φίλοι εμπλέκονται πιο συχνά σε διαδικασίες επίλυσης της διαδικασίες επίλυσης της σύγκρουσηςσύγκρουσηςσύγκρουσηςσύγκρουσης

4.4. Πιο αποτελεσματική απόδοση σε έργαΠιο αποτελεσματική απόδοση σε έργα: σε κοινά ή συνεργατικά έργα, οι φίλοι βοηθούν καλύτερα ο ένας τον άλλο, και ασκούν πιο εποικοδομητική κριτική μεταξύ τους

4 λόγους που καθιστούν τις φιλίες ιδιαίτερα σημαντικές για τη γνωστική ανάπτυξη και βοηθούν στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελών τους (Hartup, 1996): 

1. οι φίλοι γνωρίζονται μεταξύ τους γνωρίζονται μεταξύ τους καλύτερα από τα παιδιά  δ   ί  φίλ  που δεν είναι φίλοι. 

2. οι φίλοι και οι μη‐φίλοι έχουν διαφορετικές προσδοκίες διαφορετικές προσδοκίες ο ένας από τον άλλο. Οι προσδοκίες που υποστηρίζουν τις φιλίες μεταξύ των παιδιών είναι η αμοιβαιότητααμοιβαιότητα, η αφοσίωσηαφοσίωση και η ισότηταισότητα. 

3 οι φίλοι συγκροτούν μεταξύ τους ένα ισχυρό και θετικό ισχυρό και θετικό 3. οι φίλοι συγκροτούν μεταξύ τους ένα ισχυρό και θετικό ισχυρό και θετικό συναισθηματικό πλαίσιοσυναισθηματικό πλαίσιο που διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων. 

4. οι φίλοι μοιράζονται ισχυρά και σημαντικά κίνητρα για να διατηρούν την επαφή μεταξύ τους και να αλληλοδρούνδιατηρούν την επαφή μεταξύ τους και να αλληλοδρούν.

Page 3: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

3

3 σημαντικοί παράγοντες (Hartup, 1996): 

1. Το να έχεις φίλους

2. Το να έχεις φίλους με υψηλή κοινωνική θέσηχ ς φ ς μ ψη ή ή η

3. Το να έχεις φιλίες με καλή ποιότητα

1. Το να έχεις φίλους σε προστατεύει από την μοναξιά και την έκθεση στη σχολική βία

2. Smith, Shu & Madsen (2000): τα παιδιά θύματα εκφοβισμού είχαν φίλους με χαμηλότερο κοινωνικό status και φιλίες χαμηλότερης ποιότητας (χωρίς εμπιστοσύνη & αμοιβαιότητα)

Συσχέτιση της φιλίας & των σχέσεων με συνομηλίκους με την μελλοντική ανάπτυξη (Parker & Asher, 1987):

1. Αποβολή και εγκατάλειψη του σχολείου

2. Εμπλοκή σε εφηβική & ενήλικη παραβατικότητα

3. Ενήλικη ψυχοπαθολογία

Μελλοντικές σχέσεις: Οι φιλικές σχέσεις των παιδιών προσφέρουν τις βάσεις και λειτουργούν ως πρότυπο για μελλοντικές σχέσεις, κατά την εφηβεία & ενήλικη ζωή (Pellegrini και Blatchford, 2000) 

Page 4: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

4

Bagwell, C. L., Newcomb, A. F., & Bukowski, W. M. (1998). Preadolescent friendship and peer rejection as predictors of adult adjustment. Child Development, 69, 140‐53.

334 μαθητές ηλικίας 10 χρ 334 μαθητές ηλικίας 10 χρ.

Μελέτησαν την απόρριψη από τους συνομηλίκους (3 καλύτεροι φίλοι, 3 συμμαθητές που τους προτιμούσαν)

2 ομάδες: 1η ομάδα φιλίας (έναν σταθερό και αμοιβαίο  2 ομάδες: 1η ομάδα φιλίας (έναν σταθερό και αμοιβαίο 

καλύτερο φίλο)

2η ομάδα χωρίς φίλο (χωρίς αμοιβαία φιλική 

επιλογή)

Μετά από 13 χρόνια…

…έδωσαν ερωτηματολόγια σε 30 άτομα κάθε μιας από τις 2 ομάδες: επίπεδο ζωής, αυτοπεποίθηση, ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ποιότητα της φιλίας με συνομηλίκους.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ:

Η απόρριψηαπόρριψη από τους συνομηλίκους είχε την μεγαλύτερη προβλεπτική αξία για το επίπεδο ζωήςεπίπεδο ζωής (επαγγελματικές φιλοδοξίες & επίδοση, έκταση κοινωνικών δραστηριοτήτων)

Η φιλίαφιλία είχε την μεγαλύτερη προβλεπτική αξία για την αυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση των ενηλίκωναυτοπεποίθησηαυτοπεποίθηση των ενηλίκων

Η απόρριψη & η φιλίααπόρριψη & η φιλία είχαν την μεγαλύτερη προβλεπτική αξία για την εκδήλωση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτωνψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων. 

Page 5: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

5

1. Φιλία που βασίζεται στην συμπεριφορά συμπεριφορά των άλλων (4‐7 χρ.).

‐ μοίρασμα κοινών δραστηριοτήτων & παιχνιδιούμ ρ μ ρ ηρ ή χ

‐ αμοιβαία αρέσκεια 

2. Φιλία που βασίζεται στην εμπιστοσύνηεμπιστοσύνη (8‐10 χρ.)

‐ αμοιβαία εμπιστοσύνη: αλληλοβοήθεια 

3. Φιλία που βασίζεται στην ψυχολογική εγγύτητα ψυχολογική εγγύτητα (11‐15 χρ.)

‐ οικειότητα & αφοσίωση

‐ συναισθηματική εγγύτητα: μοίρασμα προσωπικών σκέψεων, συναισθημάτων & αμοιβαίες εκμυστηρεύσεις

Φιλία vs. Αποδοχή (Sullivan, 1953)

Φιλία (στενή σχέση, αμοιβαία εμπιστοσύνη, το να ανήκεις κάπου)

Μη αποδοχή (κοινωνική απομόνωση, εξοστρακισμός, έντονο η χή ( ή μ η, ξ ρ μ ς,κοινωνικό άγχος)

Τρόποι μέτρησης:

Αρχικά: 3 καλύτεροι φίλοι? & προτιμήσεις από συνομηλίκους

Πλέον: 

Φ λίΦ λί   ό λύ  φίλ  &  β ί   ΦιλίαΦιλία: ονοματισμός καλύτερων φίλων & αμοιβαίες προτιμήσεις

ΑποδοχήΑποδοχή: δίνουμε έναν κατάλογο με τα ονόματα των μαθητών της τάξης, ζητώντας από το κάθε παιδί να δηλώσει ποια παιδιά προτιμά για κάθε δραστηριότητα (να κάτσει στο θρανίο, να παίξει, να διαβάσει κ.λπ.)

Page 6: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

6

Ευρήματα (Parker & Asher, 1993a & b; Parker & Seal, 1996):

Ένα παιδί που έχει αρκετούς στενούς φίλους, έχει συνήθως και υψηλή αποδοχή /δημοφιλία

Αρκετά παιδιά με χαμηλή αποδοχή έχουν τουλάχιστον 1 πολύ καλό φίλο

Κάποια παιδιά με υψηλή δημοτικότητα δεν έχουν στενούς φίλουςφ ς

Τα παιδιά που δεν έχουν στενούς φίλους νιώθουν πιο πολύ μοναξιά (ανεξαρτήτως του βαθμού αποδοχής)

Τα παιδιά με χαμηλή αποδοχή & χωρίς φίλους Τα παιδιά με χαμηλή αποδοχή & χωρίς φίλους (Hoza, 1989; Kaye, 1991):

είναι λιγότερο αρεστά

έχουν κατά τη γνώμη των συμμαθητών τους: μειωμένες κοινωνικές & ηγετικές δεξιότητες, συχνή επιθετική‐διαταρακτική συμπεριφορά και δεν εμπιστεύονται τους άλλους 

Τα δημοφιλή παιδιά: βοηθούν & συνεργάζονται, έχουν χιούμορ  έχουν υψηλότερη συναισθηματική κατανόηση  είναι χιούμορ, έχουν υψηλότερη συναισθηματική κατανόηση, είναι ικανά να παρουσιάζουν μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους.

Ορισμένες φορές των δημοφιλή παιδιά μπορεί να είναι επιθετικά & να εμπλέκονται στη δημιουργία προβλημάτων.  

Page 7: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

7

ΕΥΡΟΣ: κορίτσια – δυαδικές σχέσεις (βάθος)

αγόρια – ευρύ δίκτυο 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: αγόρια – σωματικές/αθλητικές δραστηριότητες, «σκληρά» παιχνίδια

κορίτσια ‐ συζήτηση

Οι ενήλικοι καθοδηγούν τα κορίτσια προς πιο στενές επαφές και εγγύτητα, ενώ τα αγόρια προς την αυτονομία και τον χειρισμό καταστάσεωνχ ρ μ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: κορίτσια – ενίσχυση προσωπικής αξίας, συναισθηματική εγγύτητα, οικειότητα, θετική επίλυση συγκρούσεων

αγόρια – ανταγωνισμός/ιεραρχία

Κοινωνική σύγκρισηΚοινωνική σύγκριση

Ομάδα αναφοράς

ΣυμμόρφωσηΣυμμόρφωση

Νεανικές υποκουλτούρες

Page 8: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

8

(Κυρίαρχη) Κουλτούρα – Υπο‐κουλτούρες 

«H «υποκουλτούρα» δηλώνει την κουλτούρα οποιασδήποτε ομαδοποίησης ή συλλογικότητας, που ενώ δεν αποδέχεται την πολιτισμική πραγματικότητα του κοινωνικού συστήματος στο μ ή ρ γμ η ήμοποίο είναι ενταγμένη και υιοθετεί σημαντικά στοιχεία από το κυρίαρχο σύστημα αξιών, διαφοροποιείται σε ποικίλο βαθμό έντασης και έκτασης ως προς ορισμένες άλλες κοινωνικές αξίες, κοινωνικά νοήματα και εθιμικούς τρόπους ζωής» (Στυλιανούδη, 2006)

τα μέλη της υποκουλτούρας «αποδέχονται» την κυρίαρχη κουλτούρα στις βασικές της προδιαγραφές

δεν φτάνουν σε ακραίες θέσεις ή μπορεί να αναιρέσουν το κυρίαρχο σύστημα αξιών 

στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες υπάρχουν δυνατότητες για ς γχρ ς ς ς ρχ η ς γεναλλακτικές μορφές έκφρασης (πολιτισμική διαφοροποίηση). 

Οι νεανικοί σχηματισμοί δημιουργούνται για να επιλύσουν προβλήματα, στα οποία η κυρίαρχη επίσημη (γονεϊκή) κουλτούρα δεν προσφέρει λύση ή έστω διέξοδο. 

Υποπολιτισμική καινοτομία: επινόηση και επεξεργασία απαντήσεων σε έ     λ έ  δ έ  ή  φά       ί  δ  κοινωνικές και πολιτισμικές δυσχέρειες ή αντιφάσεις για τις οποίες δεν 

υπάρχουν ακόμη πολιτισμικά πρόσφορες λύσεις. 

Επεξεργασία συλλογικών λύσεων σε κοινά υφιστάμενα, βιωμένα, αδιέξοδα, που διαμορφώνονται σαν διιστάμενη απάντηση στις κυρίαρχες διατάξεις των κοινωνικών κανόνων.

Page 9: Παρουσίαση1ecourse.uoi.gr/pluginfile.php/104191/mod_resource/content...Microsoft PowerPoint - Παρουσίαση1 Author Created Date 11/18/2015 10:32:13 AM ...

18/11/2015

9

Μοίρασμα ενός συμβολικού συστήματος

Οι νεανικές υποκουλτούρες, συνήθως, δεν εφευρίσκουν δικές τους, νέες αξίες, αλλά διαφοροποιούνται από τις κυρίαρχες ή επίσημες με δύο τρόπους: 

Α) επιλέγοντας τέτοιες αξίες, οι οποίες βρίσκονται, κατά τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, στο παρασκήνιο ή παίζουν γ ρ μ η ρ ή γμή, ρ ή ή ζδευτερεύοντα ρόλο στη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. 

Β) επανερμηνεύοντας ή ανανοηματοδοτώντας αξίες, οι οποίες παίζουν συχνά κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος. 

νέες τεχνικές μιξαρίσματος δίσκων βινυλίου, 

ρυθμική απαγγελία στίχων (ραπ)   ρυθμική απαγγελία στίχων (ραπ), 

Writing/graffiti, 

break dancing

μια νέα κουλτούρα του δρόμου (street culture)

χιούμορ, υπαινιγμοί, αποσπασματικότητα, αναφορά στο μικρό & καθημερινό, αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο, απρόβλεπτες συνδέσεις ετερόκλητων στοιχείων