Estudi de la relaciأ³ existent entre les alteracions de la ... alteracions de la barrera...

download Estudi de la relaciأ³ existent entre les alteracions de la ... alteracions de la barrera hematoencefأ lica

If you can't read please download the document

 • date post

  18-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Estudi de la relaciأ³ existent entre les alteracions de la ... alteracions de la barrera...

 • Estudi de la relació existent entre les alteracions de la barrera hematoencefàlica i

  la β-amiloïdosi en el model murí de senescència accelerada i malaltia

  d’Alzheimer SAMP8.

  Jaume del Valle i Macià

  ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.

 • FACULTAT de FARMÀCIA

  DEPARTAMENT de FISIOLOGIA

  Estudi de la relació existent entre les alteracions de la barrera hematoencefàlica i

  la �-amiloïdosi en el model murí de senescència accelerada i malaltia

  d’Alzheimer SAMP8.

  JAUME del VALLE i MACIÀ

  2010

 • FACULTAT de FARMÀCIA

  DEPARTAMENT de FISIOLOGIA

  Programa de doctorat: Recerca, desenvolupament i control de medicaments

  Estudi de la relació existent entre les alteracions de la barrera hematoencefàlica i la �-amiloïdosi en el model murí de senescència accelerada i

  malaltia d’Alzheimer SAMP8.

  Memòria presentada per Jaume del Valle i Macià per optar al títol de doctor per la

  universitat de Barcelona

  Dra. Carme Pelegrí i Gabaldà

  (directora)

  Dr. Jordi Vilaplana i Hortensi

  (director)

  Jaume del Valle i Macià

  (doctorand)

  JAUME del VALLE i MACIÀ

  2010

 • Yesterday is but today's memory, tomorrow is today's dream.

  Kahlil Gibran

 • A la meva família i a la família política, per donar-me tant suport.

  A l’Ari, perquè és el millor que m’ha passat mai.

 • Amb el final de la tesi es mira enrere... Perquè després de tants anys, hi ha moments i

  persones que es recorden amb especial emotivitat, persones amb les que s’ha dut a

  terme o una part o tot el camí i que han contribuït a que aquest camí (o carrera

  d’obstacles) hagi estat tot un plaer recórrer. Un dia vaig rebre un correu electrònic,

  d’aquests de fotos i frases, on hi deia que no hi ha carretera llarga sense corbes...

  Però també és veritat que no hi ha carretera llarga amb bona companyia.

  En un article hi solen haver diversos autors que contribueixen a publicar aquell treball;

  en aquesta tesi hi ha moltes persones que n’han pres part i que, sens dubte, es

  podrien considerar també autores.

  En Kasperle, per ensenyar-me que un altre món es possible.

  El Dídac i la Sílvia, amb ells vaig emprendre el camí que m’acabaria portant a on sóc

  avui. Sense ells la carrera no hauria estat igual.

  El Dr. Queralt, amb ell vaig començar en aquest món de la recerca. Encara recordo

  quan em va trucar per dir-me si m’interessava fer el treball pràctic. Recordo també com

  de fàcil resultaven les coses quan les explicava.

  To Professor Galla, thank you very much for opening your lab and allowing me to stay

  in your group. Sabine, if I ever reproduce your cultures, you will the first person to

  know! Dearest Antje, you were like a mother in Münster, I don’t know if I ever will be

  able to thank you all the help you gave me. Dr. Fredrick Höhn and Wolfgang

  Willenbrink, thank you for the help with the computers, the microscope and the bicycle!

  Dr. Markus Seidl and Dr. Patrick Zeni, thank you for being so fun and talkative. Patrick,

  Prachee, Kathrin, Sandra, Julia, Mira, Milena, Christian, Ralph, Falko, Gokulan, Lena,

  Isabel and Philipp… You were my family for three months; you will always be my family

  in Germany. Jehad, I don’t know if you realize what you did for me. You were, you are

  and you will be much more than a friend… Viele danke!!!

  El Dr. Camins i la Dra. Pallàs, pels consells, suggeriments i ajudes (moltes d’elles

  grans ajudes) de diversa naturalesa. Moltes gràcies per ajudar-me a arribar al final.

  Els companys del departament, amb els que compartim molts dinars (quan avisen), i

  molt més que dinars. Amb els que em trobo a la coffee o al passadís i fem bromes i

  parlem del temps, de pastissos, de chismorreos o de... Que m’aguanten les

 • insolències i no m’engeguen. A la Tere, Sara, Carolina, Francisco, Raquel, Maria José,

  Vanesa, Montse, Malén, Mar, Sílvia, Ana, Manel, Chari, Carme i demés... Gràcies.

  En Quim i la Gemma, companys del lab i companys de congressos. Que m’aguanten

  quan se’m gira el cap, o quan parlo de Sarrià, o dels transgènics... Gràcies per no

  deixar d’escoltar-me quan em queixo (o per dissimular tan bé). Dank u wel.

  Els meus amics Edu, Xavi i Dume, els pelleringues, la Marina, la Roser, l’Albert i la

  Irene, les Núries, el David, la Jessica, la Miren i el Renato, el Miki i tots els que em

  falta per posar. Gràcies per preocupar-vos per com m’anava i per preguntar on era

  quan desapareixia del mapa, gràcies pels ànims.

  La meva família, per interessar-se en tot moment pel què feia i per què ho feia, per

  intentar entendre el que els explicava i per confiar en mi. Per pensar que descobriria la

  vacuna del SIDA i del càncer (tot alhora, vinga va...). Gràcies pel suport i per donar

  importància a la meva feina.

  La Dra. Pelegrí i el Dr. Vilaplana, el Jordi i la Nanen. Perquè sigui en l’ordre que sigui,

  tots dos m’han portat fins aquí. Fa 4 anys em van explicar el projecte de recerca i ja

  em van contagiar el seu entusiasme. Gràcies per deixar-me formar part d’aquest

  projecte i fer-me’l sentir també meu. Gràcies per compartir consells, per compartir la

  feina i molt més que la feina, per compartir i ajudar-me amb la burocràcia (eterna), pels

  projectes, les idees, els articles, els pòsters i gràcies, sobretot, per compartir riures

  (encara recordo els barrufets) i pel bon rotllo. Moltes gràcies.

  L’Ari, perquè és qui més ha patit els danys col·laterals d’aquesta tesi, perquè és qui

  més m’ha ajudat en aquesta tesi. Si al principi deia que això és com un camí, ella m’ha

  ajudat a arribar al final de l’etapa sent el bastó en el que et recolzes a cada passa.

  Cada cop que he ensopegat ella m’ha ajudat a aixecar-me, m’ha desinfectat les ferides

  i m’ha curat els peus quan em feien mal de tant caminar. Perquè sense ella no hagués

  estat el mateix arribar fins aquí, perquè no sé si hi hagués arribat sense ella.

  Ella és la coautora de molt, molt més que aquesta tesi.

 • Aquesta tesi ha estat subvencionada pels projectes BFU 2006-

  11981 del “Ministerio de Educación y Ciencia” i BFU 2009-08352

  del “Ministerio de Ciencia e Innovación”. Durant la seva realització,

  l’autor ha gaudit d’una beca de la fundació Agustí Pedro i Pons i

  de dues beques de col·laboració 59FQ200702003 i

  59FQ201002004.

 • ÍNDEX

  I. INTRODUCCIÓ 1 1. La malaltia d’Alzheimer 3

  1.1 Signes clínics i símptomes 4 1.2 Neuropatologia 7

  1.2.1 Beta 7

  1.2.2 Tau 8

  1.2.3 Alteracions sinàptiques 11

  1.2.4 Depleció de neurotrofines i neurotransmissors 11

  1.2.5 Disfunció mitocondrial 13

  1.2.6 Estrès oxidatiu 14

  1.2.7 Reentrad