β-pèptids ciclobutànics: síntesi, estructura i possibles ... 2.2.1...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of β-pèptids ciclobutànics: síntesi, estructura i possibles ... 2.2.1...

 • β-pèptids ciclobutànics: síntesi, estructura i possibles aplicacions

  Elisabeth Torres Cano

  2009

  Tesi Doctoral realitzada al Departament de Química

  de la Universitat Autònoma de Barcelona

 • ROSA Ma. ORTUÑO MINGARRO, Catedràtica d’Universitat al Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

  CERTIFICA

  Que na Elisabeth Torres Cano, Llicenciada en Química, ha dut a terme sota la seva direcció el treball que porta per títol “β-pèptids

  ciclobutànics: síntesi, estructura i possibles aplicacions” que es

  recull en aquesta memòria per optar al grau de Doctora en

  Química.

  I perquè així consti, signa el present certificat

  Dra. Rosa Ma. Ortuño

  Bellaterra, 6 de març de 2009

 •  

 •  

 • Als meus pares

 •  

 • Agraïments

  En primer lloc vull agrair a la Dra. Rosa Ma. Ortuño Mingarro, directora

  d’aquesta Tesi Doctoral, l’oportunitat d’entrar en aquest grup, així com la seva

  ajuda i suport en tot moment al llarg d’aquests anys.

  També vull agrair als Professors Vicenç Branchadell i Carlos Jaime, la

  seva col·laboració en la realització de diferents càlculs teòrics, DFT i AMBER,

  respectivament. I en especial al Carles Acosta i al Kepa Koldo Burusco per la

  seva bona disposició i per intentar iniciar-me en el món dels càlculs teòrics.

  Agrair també al Professor Josep Vendrell i al Daniel Fernández per la

  seva col·laboració avaluant l’activitat inhibidora dels diferents β-pèptids,

  sintetitzats al nostre laboratori, oferint-nos la possibilitat de donar aplicacions

  als nostres productes.

  També haig de donar les gràcies al Dr. David Amabilino per la seva

  col·laboració en la síntesi i l’estudi estudi de noves molècules orgàniques

  derivades de TTF, oferint-me així l’oportunitat de conèixer nous camps en

  l’aplicació de materials orgànics. I especialment al Dr. Josep Puigmartí ja que,

  fins i tot des de la distància, ha atès els meus dubtes en tot moment.

  M’agradaria també agrair al Dr. Ángel Álvarez, del Servei de

  Cristal·lografia, per ensenyar-me la paciència i insistència que requereix

  l’obtenció d’un bon cristall apte per la realització de raigs-X i per ajudar-me a

  entendre conceptes relacionats amb aquesta temàtica.

  També donar les gràcies al Dr. Pau Nolis, del Servei de Ressonància

  Magnètica Nuclear, per la seva eficàcia i col·laboració en la realització de nous i

  sofisticats experiments de RMN.

  Haig de donar també les gràcies als membres del Servei d’Anàlisi

  Química, així com al Departament de Química i molt especialment als membres

  de la Unitat de Química Orgànica.

 • Un agraïment molt especial pels meus actuals companys de laboratori:

  l’Ona, el Jordi, la Raquel, el Sergi, l’Esther i l’Eric, (i pels que ho han estat amb

  anterioritat, com la Sandra i el Fede) amb els que he compartit tantes bones

  estones i per la seva participació en aquesta Tesi Doctoral ajudant-me a

  resoldre dubtes sempre que ha calgut.

  També vull donar les gràcies als meus amics, en especial al Marc i la

  Sofia, per la seva ajuda en el disseny de la portada, però molt especialment per

  suportar la monotemàtica de la meva conversa en els darrers mesos.

  No puc acabar aquests agraïments sense donar les gràcies als meus

  pares i la meva germaneta per animar-me a continuar la meva formació, sent

  conscient de que sense el seu suport i la seva paciència, aquesta Tesi Doctoral

  no hagués estat possible.

  I finalment, però no per això menys important, vull donar les gràcies al

  Carles, per animar-me i donar-me suport sempre que ha calgut però sobretot

  per tenir tanta paciència i aguantar-me aquests darrers mesos.

  En definitiva: Moltes gràcies a tots!

 • Summary

  It is well documented that peptides built in β-amino acids could be able to

  adopt secondary structures like helices, turns or sheets. Therefore, in our

  research group, we have synthesized β-peptides made of cyclobutane

  containing residues with the purpose to study if this carbocyclic ring could

  provide conformational constraint to prompt the formation of secondary or even

  tertiary structures.

  In the present work, we have synthesized two different kinds of

  cyclobutane containing peptides, one where the cyclobutane ring is a part of the

  main carbon chain and another class where this ring is taken in as a

  substituent. We have also synthesized different cyclobutane ureas and mixed

  materials composed of TTF-cyclobutane β-dipeptide.

  This Doctoral Thesis has been organized in different parts. There is a

  General Introduction where we explain our interest in this sort of compounds,

  followed by different chapters for every subject. In each chapter we describe the

  synthetic procedure(s) for the target cyclobutane containing compounds as well

  as their structural study. This has been carried out in solution, to analyse the

  generated secondary structures, using NMR techniques, CD and theoretical

  calculations. We have also performed a supramolecular study by microscopic

  approaches (TEM, AFM, SEM) to explore the possible tertiary structures these

  compounds could develop.

  In the chapter devoted to ureas, we describe these compounds as

  secondary products obtained from the synthesis of β-cis-cyclobutane

  derivatives. In this case, we have been able to obtain X-ray diffraction pattern

  and, consequently, we have studied these compounds in the solid state too.

  In addition, we have carried out a preliminary study about the

  applications these cyclobutane derivatives could present. For that reason, on

  one hand, we have explored the activity of some cyclobutane β-peptides as

  CPA and CPB enzyme inhibitors. On the other hand, we also show how we

  have synthesized and studied a chiral organic conductor by coupling one of our

  cyclobutane β-dipeptide with a TTF derivative.

 •  

 • Abreviatures

  AcOEt Acetat d’etil

  AFM Atomic Force Microscope

  B3LYP Funcional de bescanvi de Becke 3 i correlació de Lee, Tang i Parr

  Bn Benzil

  Boc tert-butoxicarbonil

  Cbz Carbamat de benzil

  COSY Correlated Spectroscopy

  CPA Carboxipeptidasa A

  CPB Carboxipeptidasa B

  CS-AFM Current Sensing-Atomic Force Microscopy

  DC Dicroïsme Circular

  DCC 1,3-Diciclohexilcarbodiïmida

  DEC 1,3-Dietilcarbodiïmida

  DEPT Distortionless Enhancement by Polarization Transfer

  DFT Teoria del Funcional de Densitat

  DM Dinàmica Molecular

  DMF Dimetilformamida

  EDAC N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride

  e.e. excès enantiomèric

  GABA àcid γ-aminobutíric

  HMPA Hexamethylphosphoramide

  HMQC Heteronucler Multiple Quantum Correlation

  HOBt 1-hidroxibenzotriazol

 • HR-MAS High Resolution Magic Angle Spinning

  HSQC Heteronuclear Single Quantum Spectrum

  IR Espectroscòpia d’Infraroig

  MCP Metal·locarboxipeptidasa

  MM Mecànica Molecular

  NOE Nuclear Overhauser effect

  NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy

  PLE Pig Liver Esterase

  ppm, ppb parts per milió, parts per bilió

  PPTS p-toluensulfonat de piridini

  RMN Ressonància Magnètica Nuclear

  SEM Scanning Electron Microscopy

  SPFM Scanning Polarization Force Microscopy

  t.a. Temperatura ambient

  TEA Trietilamina

  TEM Transmision Electron Microscopy

  TFA Àcid trifluoroacètic

  TTF Tetratiafulvalè

 • Índex

  Capítol 1 1

  Introducció General 1

  Objectius Generals 15

  Capítol 2: β-aminoàcids i β-pèptids ciclobutànics de la sèrie cis 19

  Introducció 19

  2.1 β-pèptids 19

  2.1.1 Tècniques comunament utilitzades per realitzar l’anàlisi

  conformacional de β-pèptids 20

  2.1.2 Propietats confomacionals 26

  2.1.3 Conformacions helicoïdals 29

  2.1.4 Conformacions laminars: làmines β 41

  2.1.5 Conformacions tipus cinta 46

  2.1.6 β-pèptids biològicament actius 50

  2.1.7 Estructures terciàries 54

  2.2 Antecedents en el grup d’investigació 60

  2.2.1 Síntesi i estudi estructural de β-pèptids Tipus A 62

  2.2.2 Síntesi i estudi estructural de β-pèptids Tipus B 65

  2.3 Objectius 75

  2.4 Resultats i discussió 77

  2.4.1 Síntesi del β-hexapèptid 32 78

  2.4.2 Estudi estructural del β-hexapèptid 32 83

 • I. Estudi estructural del β-hexapèptid 32 mitjançant RM