clases de clasificacion de suelos.pdf

of 50/50
R R E E S S I I S S T T E E N N C C I I A A A A L L E E S S F F U U E E R R Z Z O O C C O O R R T T A A N N T T E E
 • date post

  19-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  1

Embed Size (px)

description

normas para suelos

Transcript of clases de clasificacion de suelos.pdf

 • RREESSIISSTTEENNCCIIAA AALL EESSFFUUEERRZZOO CCOORRTTAANNTTEE

 • RREESSIISSTTEENNCCIIAA AALL EESSFFUUEERRZZOO CCOORRTTAANNTTEE

  = c + ( - ) Tan(EECCUUAACCIIIOONN DDEE CCCOOOUUULLLOOOMMMBBB)))

 • == AANNGGUULLOO DDEE FFRRIICCCCIIOONNRROOZZAAMMIIEENNTTOO == TTAANN

  DDEEPPEENNDDEE DDEE::

  TTAAMMAAOO DDEE LLAASS PPAARRTTIIICCUULLAASS FFOORRMMAA DDEE LLAASS PPAARRTTIICCUULLAASS DDIIISSTTRRIIIBBUUCCIIIOONN DDEE TTAAMMAAOOSS DDEE PPAARRTTIIICCUULLAASS DDEENNSSIIDDAADD

 • CC == CCOOHHEESSIIOONN

  --CCEEMMEENNTTAACCIIOONN

  -- AADDHHEERREENNCCIIIAA

 • EE LL AABBOORR::JJ AAII MM

  EESS UU

  AARREE ZZ

  DDII AAZZ

  RREESSIISSTTEENNCCIIAA PPIICCOO YY RREESSIISSTTEENNCCIIAA RREESSIIDDUUAALL

 • CCoonnddiicciioonneessddrreennaaddaass

  SSee ddiiccee qquuee uunnaa ccoonnddiicciinn eess ddrreennaaddaa ccuuaannddoo eell aagguuaaeess ccaappaazz ddee fflluuiirr hhaacciiaa aaffuueerraa oo hhaacciiaa aaddeennttrroo ddee llaammaassaa ddee sssuuueeelllooo cccuuuaaannndddooo eess ssoommeettiiddaa aa uunnaa ccaarrggaa yy nnoossee pprroodduucceenn pprreessiioonneess ddee ppoorroo

 • EENNVVOOLLVVEENNTTEE DDEE FFAALLLLAA YY CCIIRRCCUULLOO DDEE MMOOHHRR

 • Es

  fuerzo

  deco

  rtante

  -psi

  Envolvente suelos granulares

  Angulo de friccin secante 38.21500 para =650 psi (4480 kPa)

  Envolvente curva

  1000

  500

  00 500 1000 1500 2000 2500 3000

  Esfuerzo normal efectivo -psi

 • EENNSSAAYYOOSS DDEE RREESSIISSTTEENNCCIIAA

  EEll oobbjjeettiivvoo eess oobbtteenneerr::

  EEnnvvoollvveennttee ddee ffaallllaa eeffeeccttiivvaa ((cc'' aanndd '' ))

  RReessiisstteenncciiaa aall ccoorrttaannttee mmaaxx == cc'' ++ NN''ttaann '' RReessiisstteenncciiaa ttoottaall oo nnoo ddrreennaaddaa

  SSuu oo ccuuSSuu // vvoo'' == 00..55 sseenn '' OOCCRR 00..55

 • TTIIPPOOSS DDEE EENNSSAAYYOO

  CCoommpprreessiinn iinnccoonnffiinnaaddaa oo ssiimmppllee

  CCoommpprreessiinn ttrriiaaxxiiaall

  CCoorrttee ddiirreeccttoo

  CCoolluummnnaa rreessoonnaannttee

  VVeelleettaa mmiinniiaattuurraa

  CC BB RR

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIINN IINNCCOONNFFIINNAADDAAEESSFFUUEERRZZOO AAXXIIAALL

  ESFUERZO AXIAL

 • IInnccoonnffiinnaaddaa ((UU))

  CCaarrggaa ddee ffaallllaa

  CCoonnff.. eess cceerroo PPllaannoo ddee ffaallllaa ddeemmeennoorr rreessiisstteenncciiaa

 • Axi

  alSt

  ress

  , a

  (kPa

  )

  RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA

  120

  Unconfined Compression

  100

  80

  60 qu = 102 kPa = 2 cu

  40Resistencia al corte

  20 no-drenadocu = su = 51 kN/m2

  00 1 2 3 4 5 6

  Axial Strain, a(%)

 • EE E ss s ff f

  .. . DD Dee e

  cc c oo orr r tt t

  ee e ,, ,

  EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIINN IINNCCOONNFFIINNAADDAA

  EEnnssaayyoo == 00

  CCCC q

  quu== 22

  EEssff.. NNoorrmmaall ,,

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIIOONN SSIIMMPPLLEE

  SSuu == 11//22 qquu

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIINN IINNCCOONNFFIINNAADDAA

  EEnnssaayyoo rrppiiddoo yy eeccoonnmmiiccoo ppaarraa aapprrooxxiimmaarr llaarreessiisstteenncciiaa ddee ssuueellooss ccoohheessiivvooss aa ppooccaapprrooffuunnddiiddaadd..

  SSoonn ppooccoo ccoonnffiiaabblleess ppaarraa mmuueessttrraass oobbtteenniiddaassaa pprrooffuunnddiiddaaddeess ggrraannddeess..

  SSoolloo ddeebbee rrreeeaaallliiizzzaaarrrssseee eenn mmuueessttrraass eexxttrruuddaassddiirreeccttaammeennttee ddeell ttuubboo yy eennssaayyaaddooss aa llaattoottaalliiddaadd ddee ddiimmeettrroo oorriiggiinnaall..

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIIOONN TTRRIIAAXXIIAALLEsfuerzo Axial

  EEssff..llaatteerraall ssuueelloo 33

  1

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOOMMPPRREESSIIOONN TTRRIIAAXXIIAALL

 • EE E ss s fff f

  .. . DD Dee e

  cc c oo orr r tt t

  ee e ,

  EEnnvvoollvveennttee ddee ffaallllaa

  CC 33

  EEssfff.... nnoorrrmmaalll,,,

  11

 • ShearStress,

  (kPa)

  ENVOLVENTE DE MOHR

  600

  SM/ML Residuum, Opelika NGES, Alabama

  500

  400

  300

  Mohr-Coulomb Parameters:c' = 0; ' = 34.0

  tan '=

  0.675

  200

  100

  0 3f'

  0 100 200 300 400 500 600 700 800

  Effective Normal Stress, N ' (kPa)

 • TTIIPPOOSS DDEE EENNSSAAYYOO TTRRIIAAXXIIAALL

  NNoo ccoonnssoolliiddaaddoo NNooddrreennaaddoo ((UUUU))

  CCoonnssoolliiddaaddoo NNoo dddrrreeennnaaadddooo((CCUU))

  CCoonnssoolliiddaaddoo ddrreennaaddoo((CCDD))

  CCoonnssoolliiddaaddoo NNoo dddrrreeennnaaadddoooccoonn mmeeddiicciinn ddee pprreessiinn ddeeppoorrooss ((CCUU oo CCUU))

 • EENNSSAAYYOO TTRRIIAAXXIIAALL

  CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDRREENNAADDOO CC DD

  LLaa mmuueessttrraa eess ccoonnssoolliiddaaddaa

  LLaa ccaarrggaa ssee aapplliiccaa pppeeerrrmmmiiitttiiinnndddooollleee aa llaa mmuueessttrraaddrreennaarr

  AApplliiccaabbllee ppaarraa eevvaalluuaarr rreessiisstteenncciiaa aa llaarrggooppllaazzoo

 • TTRRIIIAAXXIIIAALL CCOONNSSOOLLIIIDDAADDOO -- DDRREENNAADDOO

  -- EESS LLEENNTTOO

  -- FFAACCIILL DDEE HHAACCEERR

  -- EESS EELL MMAASS UUTTIILLIIZZAADDOO

  -- LLAA VVEELLOOCCIIDDAADD DDEE EENNSSAAYYOO NNOO DDEEBBEEPPEERRMMIITTIIRR PPRREESSIIOONNEESS DDEE PPOORROOSSUUPPEERRIIOORREESS AALL 5500%% DDEE LLAA PPRREESSIIOONNDDEE CCOONNFFIINNAAMMIIEENNTTOO

 • EENNSSAAYYOO TTRRIIAAXXIIAALL CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDRREENNAADDOOCC DD

  SSee ggaassttaa mmuucchhoo ttiieemmppoo ppaarraa eennccoonnttrraarr llaarreessiisstteenncciiaa aa eessffuueerrzzooss eeffeeccttiivvooss ppaarraa uunn rraannggoo ddeepprreessiioonneess ddee ccoonnssoolliiddaacciinn..

  SSee rrreeeqqquuuiiieeerrreee eennssaayyaarr vvaarriiaass mmuueessttrraass..

  LLooss rreessuullttaaddooss ssoonn ttiilleess ppaarraa eessttaabbiilliiddaadd ddeettaalluuddeess eenn ccoorrtteess..

 • EENNSSAAYYOO TTRRIIAAXXIIAALL CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

  NNOO--DDRREENNAADDOO CC UU AA llaa mmuueessttrraa ssee llee pppeeerrrmmmiiittteee ddrreennaarr aall ccoollooccaarrllee llaaccaarrggaa ddee ccoonnssoolliiddaacciinn .. SSee iimmppiiddee eell ddrreennaajjee ppaarraaccoollooccaarrllee llaa ccaarrggaa aaxxiiaall..

  CCUU ccoonn// pprreessiinn ddee ppoorrooss ((CCUU))

 • Axial ]000

  TTRRIIAAXXIIAALL CCOOANNir rSSelOOeasLLeval ve

  Rubber

  IIIDDAADDOO--- NNOO DDRREENNAADDOO CC UU

  Specimen enclosedi-D a rubbermembrane

  Rubberring

  EEJJEEMMPPLLOO:: -- CCOOLLOOCCAACCIIOONN RRAAPPIIDDAA DDEE UUNN TTEERRRRAAPPLLEENNTo cefl pressu--reDDcEEonSStrEEolMMBBAALLSSEE RRAAPPIIDDOO DDEE UUNNAA PPRREESSAA

 • EENNSSAAYYOO TTRRIIAAXXIIAALL CCOONNSSOOLLIIDDAADDOONNOO--DDRREENNAADDOO CC UU

  EEnnssaayyoo rrppiiddoo ccoonn vvaarriiaass mmuueessttrraass ppaarraaddeetteerrmmiinnaarr llaa rreessiisstteenncciiaa aall ccoorrttee ppaarraa uunnrraannggoo ddee pprreessiioonneess ddee ccoonnssoolliiddaacciinn..

  SSii ssee mmiiddeenn llaass pprreessiioonneess ddee ppoorroo ssee ppuueeddeennddeetteerrmmiinnaarr llooss ppaarrmmeettrrooss ddee pprreessiinneeffeeccttiivvaa..

  LLooss rreessuullttaaddooss ssoonn ttiilleess ppaarraa pprroobblleemmaass ddeeccoonnssttrruucccciinn ppoorr eessttaappaass..

 • EENNSSAAYYOOSS TTRRIIAAXXIIAALLEESS NNOO--CCOONNSSOOLLIIDDAADDOOSS

  NNOO--DDRREENNAADDOOSS UU UU

  NNoo ssee pppeeerrrmmmiiittteee eell ddrreennaajjee ddee llaass mmuueessttrraass dduurraannttee llaattoottaalliiddaadd ddee llooss mmeennssaayyooss..

  LLooss rreessuullttaaddooss ddeeppeennddeenn ddeell ggrraaddoo ddee ssaattuurraacciinn ((SS)) SSii SS == 110000%% == 00

  EEssttee eennssaayyoo nnoo pprroodduuccee rreessuullttaaddooss ccoonnffiiaabblleess ppaarraassuueellooss ggrraannuullaarreess ssaattuurraaddooss..

 • EENNSSAAYYOOSS TTRRIIAAXXIIAALLEESS NNOO--CCOONNSSOOLLIIDDAADDOOSSNNOO--DDRREENNAADDOOSS UU UU

  RRppiiddooss yy rreellaattiivvaammeennttee eeccoonnmmiiccooss..

  LLaa ccoonnffiiaabbiilliiddaadd ddeeppeennddee ddee qquuee llaa mmuueessttrraarreetteennggaa llaass pprrooppiieeddaaddeess IInn--ssiittuu ..

  LLooss eennssaayyooss ddeebbeenn rreeaalliizzaarrssee ssoollaammeennttee eennmmuueessttrraass eexxttrruuddaass ddiirreeccttaammeennttee ddeell ttuubboo yyeennssaayyaaddooss aa llaa ttoottaalliiddaadd ddeell ddiimmeettrroo..

  UUttiilliizzaaddooss ppaarraa pprroobblleemmaass ddee eessttaabbiilliiddaadd ddeettteeerrrrrraaapppllleeennneeesss...

 • SSEELLEECCCCIIOONN DDEE LLAA PPRREESSIIOONN DDEECCOONNFFIINNAAMMIIEENNTTOO

  DDeebbee ssiimmuullaarr llaass pprreessiioonneess rreeaalleess iinn--ssiittuu

  GGeenneerraallmmeennttee ttrreess pprreessiioonneess ddeeccoonnffiinnaammiieennttoo

  PPrreessiinn oorriiggiinnaall (( vvoo ))MMxxiimmaa pprreessiinn vveerrttiiccaall ffuuttuurraa eessppeerraaddaaUUnnaa pprreessiinn iinntteerrmmeeddiiaa

 • Corte

  20

  EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  Esf. normal,

  Muestra Esf.

  EEssff..ccoorrttee

  Plano corte

 • Esfuerzo ltimoEEssffuueerrzzoo llttiimmoo

  EE E ss s fff f

  .. . DD Dee e

  cc c oo orr r tt t

  ee e

  EE E ss s fff f

  uu u ee e rr r

  zz z oo odd d e

  e ecc c oo o

  rr r tt tee e ,

  EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  EEssffuueerrzzoo ppiiccoo

  DDeeffoorrmmaacciinn hhoorriizzoonnttaall

  CCEEssffuueerrzzoo nnoorrmmaall,,

 • Stres

  s,

  Shear

  (kPa)

  Sh

  earS

  tress,

  (kPa)

  RREESSUULLTTAADDOOSS DDEELL EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  Direct Shear Tests on Triassic Clay, Raleigh, NC140 n'

  140Direct Shear Tests on Triassic Clay, Raleigh, NC

  120

  100

  (kPa)=214.5

  120

  100

  80135.0

  60

  40

  74.720

  00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Displacement, (mm)

  80

  60 0.488 = tan '40

  Strength Parameters:20

  c' = 0; ' = 26.0o0

  0 50 100 150 200 250

  Effective Normal Stress, n'(kPa)

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  UUttiilliizzaaddoo eenn ssuueellooss ggrraannuullaarreess ppaarraa oobbtteenneerreell nngguulloo ddee ffrriicccciinn..

  EEll ttaammaaoo ddee llaass ppaarrttccuullaass eesstt lliimmiittaaddoo ppoorreell ttaammaaoo ddee llaa ccaajjaa ddee eennssaayyoo..

  SSee ppuueeddee oobbtteenneerr eell nngguulloo ddee ffrriicccciinnrreessiidduuaall ppaarraa vvaalloorreess ggttrraannddeess ddee SSttrraaiinn

  PPaarraa ssuueellooss ccoohheessiivvooss ssee rreeqquuiieerree ddee eeeqqquuuiiipppooossseessppeecciiaalleess..

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  EEll mmss aannttiigguuoo yy mmss sseenncciilllloo

  SSee ppuueeddeenn rreeaalliizzaarr eeennnsssaaayyyooosss UUUU,, CCUU,, CCDD

  DDeessvveennttaajjaass ::

  SSuuppeerrffiicciiee ddee ffaallllaa pprree--ddeetteerrmmiinnaaddaa EEll rreeaa ddee ffaallllaa ddiissmmiinnuuyyee aa mmeeddiiddaa qquuee aavvaannzzaa eelleennssaayyoo

  EEll ccoonnttrrooll aall ddrreennaajjee eess lliimmiittaaddoo LLaa ddiissttrriibbuucciinn ddee eessffuueerrzzooss ssoobbrree llaa ssuuppeerrffiicciieeddee ffaallllaa nnoo eess uunniiffoorrmmee

 • EENNSSAAYYOO DDEE CCOORRTTEE DDIIRREECCTTOO

  -- SSIIMMPPLLEE YY EECCOONNOOMMIICCOO

  -- NNOO MMIIDDEE PPRREESSIIOONN DDEEPPOORROOSS

  -- BBUUEENNOO PPAARRAA NNIIVVEELLEESSBBAAJJOOSS DDEE EESSFFUUEERRZZOOSS

  ---SSEE OOBBTTIIIEENNEENNRREESSIIISSTTEENNCCIIIAASS MMAAYYOORREESSQQUUEE LLOOSS TTRRIIAAXXIIAALLEESS

 • PPEENNEETTRRAACCIIOONN EESSTTAANNDDAARR

  SSUUEELLLOOSS GGRRUUEESSOOSS

  NNuummeerroo ddeeppeenneettrraacciinneessttnnddaarr NN

  DDeennssiiddaadd rreellaattiivvaa%%

  EEssttaaddoo ddeell ssuueelloo

  00 aa 33 00 aa 1155 MMuuyy ssuueellttoo33 aa 88 1155 aa 3355 SSuueellttoo88 aa 2255 3355 aa 6655 MMeeddiioo2255 aa 4422 6655 aa 8855 DDeennssoo4422 aa 5588 8855 aa 110000 MMuuyy ddeennssoo

 • PPEENNEETTRRAACCIIOONN EESSTTAANNDDAARR

  SSUUEELLLOOSS FFFIIINNOOSS

  NNuummeerroo ddeeppeenneettrraacciinneessttnnddaarr NN

  CCoonnssiisstteenncciiaa RReessiisstteenncciiaa aaccoommpprreessiinn kkPPaa

  00 aa 22 MMuuyy bbllaannddaa 00 aa 225522 aa 55 BBllaannddaa 2255 aa 550055 aa 1100 MMeeddiioo ffiirrmmee 5500 aa 1100001100 aa 2200 FFiirrmmee 110000 aa 2200002200 aa 3300 MMuuyy ffiirrmmee 220000 aa 440000>> 3300 DDuurraa >> 440000

 • Presion

  norm

  alefec

  tiva

  'vo

  (kgf/cm)

  SPT0 10 20 30 40 50 60

  0

  1

  2

 • 3 0 10 20 30 40 50 60SPT (N)