41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

of 8 /8
ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου Ενότητα 41 Ενότητα 41 η Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929 1929

Embed Size (px)

description

41. Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Transcript of 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Page 1: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

ΙΣΤΟΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑΓ’ ΓυμνασίουΓ’ Γυμνασίου

Ενότητα 41Ενότητα 41ηη

Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 19291929

Page 2: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Αποτελέσματα της Κρίσης του Αποτελέσματα της Κρίσης του 1929 1929 (1)(1)::

Ένα τμήμα των Ένα τμήμα των ανώτερων ανώτερων τάξεων τάξεων ισχυροποιήθηκε.ισχυροποιήθηκε.

Οι Οι αγρότεςαγρότες είδαν τα είδαν τα προϊόντα τους να μένουν προϊόντα τους να μένουν απούλητα και τα εισοδήματά απούλητα και τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονταιτους να εξανεμίζονται

Οι Οι βιομηχανικοί εργάτες βιομηχανικοί εργάτες και οι και οι εμποροϋπάλληλοιεμποροϋπάλληλοι βρέθηκαν με μειωμένους βρέθηκαν με μειωμένους μισθούς, περιορισμό των μισθούς, περιορισμό των ωρών εργασίας και ωρών εργασίας και απολύσεις.απολύσεις.

Page 3: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Page 4: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Αποτελέσματα της Κρίσης του Αποτελέσματα της Κρίσης του 1929 1929 (2)(2)::

Οι Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες υποχρεώθηκαν να πουλήσουν ή να κλείσουν υποχρεώθηκαν να πουλήσουν ή να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.τις επιχειρήσεις τους.

Οι Οι δημόσιοι υπάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να αναγκάστηκαν να δεχθούν δραστικές μειώσεις των μισθών.δεχθούν δραστικές μειώσεις των μισθών.

Κύμα εξαθλίωσης Κύμα εξαθλίωσης κάλυψε τόσο την Ευρώπη κάλυψε τόσο την Ευρώπη όσο και την Αμερική.όσο και την Αμερική.

Page 5: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Μεγάλη Μεγάλη ΎφεσηΎφεση

Page 6: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

ΡούσβλετΡούσβλετ:: Πρόεδρος των Πρόεδρος των Η.Π.Α.Η.Π.Α.

Πίστευε ότι Πίστευε ότι το κράτος θα έπρεπε το κράτος θα έπρεπε να παρεμβαίνει στην οικονομία να παρεμβαίνει στην οικονομία κάνοντας μεγάλες επενδύσειςκάνοντας μεγάλες επενδύσεις: : οι άνεργοι θα έβρισκαν δουλειά, με οι άνεργοι θα έβρισκαν δουλειά, με τα εισοδήματά τους θα αγόραζαν τα εισοδήματά τους θα αγόραζαν προϊόντα και θα αναθερμαινόταν προϊόντα και θα αναθερμαινόταν συνολικά η οικονομία.συνολικά η οικονομία.

Ανάθεση μεγάλων δημόσιων έργων Ανάθεση μεγάλων δημόσιων έργων από την αμερικανική κυβέρνηση σε από την αμερικανική κυβέρνηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.ιδιωτικές επιχειρήσεις.

1934:1934: Η οικονομική κατάσταση Η οικονομική κατάσταση των Η.Π.Α. αρχίζει να καλυτερεύει.των Η.Π.Α. αρχίζει να καλυτερεύει.

Φραγκλίνος Φραγκλίνος ΡούσβελτΡούσβελτ

Page 7: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Πολιτική new deal:Πολιτική new deal:

Το κράτος παύει να Το κράτος παύει να εποπτεύει απλώς την εποπτεύει απλώς την τήρηση των κανόνων τήρηση των κανόνων του οικονομικού του οικονομικού παιχνιδιού, όπως παιχνιδιού, όπως υπαγόρευε μέχρι τότε υπαγόρευε μέχρι τότε ο φιλελευθερισμός, ο φιλελευθερισμός, και αναλαμβάνει ρόλο και αναλαμβάνει ρόλο ρυθμιστή της ρυθμιστή της οικονομικής ζωής οικονομικής ζωής ((διευθυνόμενη διευθυνόμενη οικονομίαοικονομία).).

Δημόσια έργα και κοινωνική ασφάλιση: δύο διαστάσεις του New

Deal

Page 8: 41. κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929

Ιδιαίτερες περιπτώσεις: Ιδιαίτερες περιπτώσεις: Ιταλία, ΓερμανίαΙταλία, Γερμανία

Μετά την επικράτηση του φασισμού Μετά την επικράτηση του φασισμού στην πρώτη και του ναζισμού στη στην πρώτη και του ναζισμού στη δεύτερη, οι κυβερνήσεις των δεύτερη, οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών ακολούθησαν ακραία κρατών αυτών ακολούθησαν ακραία πολιτική αυτάρκειας πολιτική αυτάρκειας προκειμένου προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κρίση.να αντιμετωπισθεί η κρίση.

Η πολιτική αυτή συνοδευόταν από Η πολιτική αυτή συνοδευόταν από μια μια επιθετική εθνικιστική επιθετική εθνικιστική ρητορείαρητορεία που εξυπηρετούσε και που εξυπηρετούσε και πολιτικούς στόχους αυτών των πολιτικούς στόχους αυτών των καθεστώτων.καθεστώτων.