ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1

of 29 /29
ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Μάθηµα 2.1: ∆ιαίρει και Βασίλευε ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

1) Διαίρει και Βασίλευε1.1) Ο αλγόριθμος MergeSort (Ταξινόμηση με Συγχώνευση)1.2) Ο αλγόριθμος QuickSort (Γρήγορη Ταξινόμηση)1.3) Ο αλγόριθμος QuickSelect (Γρήγορη Επιλογή)1.4) Ο αλγόριθμος Strassen για τον πολλαπλασιασμό πινάκωνΑσκήσεις

Transcript of ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 2.1

 • 30 2:

  2.1:

 • .

  1.

  1. MergeSort( )

  2. QuickSort ( )

  3. QuickSelect ( )

  4. Strassen /

  .

  2 , 30, 2.1:

  .

  1.

 • .

  :

  (-)

  3 , 30, 2.1:

  (QuickSort) k- Strassen

 • B.

  4 , 30, 2.1:

  2 , :

  ( 2.1)

  ( 2.2)

  ( 2.3)

  .

 • B. 1.

  5 , 30, 2.1:

  :

  1. : .

  2. : ( )

  3. : , .

 • . 1. 1. MergeSort

  6 , 30, 2.1:

  MergeSort ( ) :

  1. : :

  ],...,[ 1 naaA =],...,[ 2/11 naaA = ],...,[ 12/2 nn aaA +=

  :

  2. : MergeSort.

  3. : Merge ( 1.4)

  2/11 n 12/2 nn +

  )log(...)(2

  2)( nnnn

  TnT ==+

  =

 • . 1. 2. QuickSort

  7 , 30, 2.1:

  QuickSort ( ) :

  1. : : 1 1

  ],...,[ 1 naaA =1 1

  2 1

  2. : ( 1 2) QuickSort.

  3. : A = [A1]1[A2]

 • . 1. 2. QuickSort (1.)

  8 , 30, 2.1:

  QuickSort:procedure QuickSort(A,start,finish)

  if startodigo)B[j]=A[k]; j=j-1

  else B[i]=A[k]; i=i+1

  end forB[i]=odigo; =return pos;

  end procedure

 • . 1. 2. QuickSort (2. )

  9 , 30, 2.1:

  Partition: B.1

  B.2

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7k i j1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4k i j

  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

  B.3

  B.4

  B.5

  B.6

  B.7

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 11k i j

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 18 11k i j

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 20 18 11k i j

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 6 20 18 11k i j

  1 2 3 4 5 6 7 8

  9 7 4 11 18 20 6 1

  1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 6 1 20 18 11k i j1 2 3 4 5 6 7 8

  7 4 6 1 9 20 18 11

 • QuickSort (2. )

  10 , 30, 2.1:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  18 7 4 11 9 20 6 1 22 19 14 5 2 3 10 13

  7 4 11 9 6 1 14 5 2 3 10 13 18 19 22 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  7 4 11 9 6 1 14 5 2 3 10 13

  4 6 1 5 2 3 7 13 10 14 9 11

  14 15 16

  19 22 20

  19 20 22

  1 2 3 4 5 6

  4 6 1 5 2 3

  1 2 3 4 5 6

  8 9 10 11 12

  13 10 14 9 11

  10 9 11 13 14

  15 16

  20 22

  20 221 2 3 4 5 6 10 9 11 13 14 20 22

  16

  22

  22

  1 2 3

  1 2 3

  1 3 2

  5 6

  5 6

  5 6

  8 9 10

  10 9 11

  9 10 11

  12

  14

  14

  6

  6

  6

  2 3

  3 2

  2 3

  2

  2

  2

  8

  9

  9

  10

  11

  11

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 18 19 20 22

 • . 1. 2. QuickSort (3. )

  11 , 30, 2.1:

  Partition (n) :

  . :

  )log(...)(2)(.

  nnnn

  TnT

  ==+=

  : . :

  ?

  )log(...)(2

  2)( nnnn

  TnT ==+

  =

  ( ) )(...)(1)( 2.

  nnnTnT ==+=

 • . 1. 2. QuickSort (3. )

  12 , 30, 2.1:

  : :

  [ ] [ ] [ ]nTnTnnTnnTTnT

  )()0()1(...)()2()1()()1()0()(

  +++++++++=

  :

  T(n)=(nlogn)

  [ ] [ ] [ ]n

  nT )( =

  [ ]n

  nnnTTTnT

  )()(...)1()0(2)(

  ++++=

  [ ])(

  )(...)1()0(2)( n

  n

  nTTTnT ++++=

 • . 1. 3. QuickSelect

  13 , 30, 2.1:

  : n . k-

  :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  18 7 4 11 9 20 6 1 22 19 14 5 2 3 10 13

  5- 5 10- 11

  : : ( MergeSort) k- . : (nlogn)

  QuickSelect: : /: O(n)

 • . 1. 3. QuickSelect ()

  14 , 30, 2.1:

  o partition. k.

  Partition [A1] apos [A2] k=pos apos. kpos 2 (k-n1-1)- ( n1 1)

 • . 1. 3. QuickSelect (1.)

  15 , 30, 2.1:

  :

  procedure QuickSelect(A,start,finish,k)if start>finish then

  return 0elseelse

  pos=Partition(A,start,finish)if k=pos then

  return A[pos]else if kpos then

  return QuickSelect(A,pos+1,finish,k-pos)end if

  end ifend procedure

 • 3. QuickSelect(2. k=12)

  16 , 30, 2.1:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  18 7 4 11 9 20 6 1 22 19 14 5 2 3 10 13

  7 4 11 9 6 1 14 5 2 3 10 13 18 19 22 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  7 4 11 9 6 1 14 5 2 3 10 13

  4 6 1 5 2 3 7 13 10 14 9 11

  8 9 10 11 12

  13 10 14 9 11

  10 9 11 13 1410 9 11 13 14

  12

  14

  14

 • . 1. 3. QuickSelect (3. )

  17 , 30, 2.1:

  Partition (n) :

  . :

  )(...)()(.

  nnn

  TnT

  ==+=

  : . :

  .

  )(...)(2

  )( nnn

  TnT ==+

  =

  ( ) )(...)(1)( 2.

  nnnTnT ==+=

 • . 1. 3. QuickSelect (4. )

  18 , 30, 2.1:

  : 5- 5- . . ( ) ( ) .

  ..:

  5-

  9 ( )

  16

  13

  1 2 3 4 5

  18 7 4 11 9

  6 7 8 9 10

  20 6 1 22 19

  11 12 13 14 15

  14 5 2 3 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  18 7 4 11 9 20 6 1 22 19 14 5 2 3 10 13

  1 2 3 4

  9 19 5 13

 • . 1. 3. QuickSelect (4. )

  19 , 30, 2.1:

  5 : n T(n)

  n/5 ( (1)).

  n/5 .

  )()1(5

  nn =

  n/5 . 5- :

  , 3n/10 ( ). QuickSelect 7n/10 .

  )(...)(5

  )(.

  nnn

  TnT

  ==+

  =

 • . 1. 3. QuickSelect (4. )

  20 , 30, 2.1:

  :

  procedure QuickSelect(A,start,finish,k)if start=finish then

  return A[start]elseelse

  m 5-.swap(A[m],A[start])pos=Partition(A,start,finish)if k=pos then

  return A[pos]else if kpos then

  return QuickSelect(A,pos+1,finish,k-pos)end if

  end ifend procedure

 • . 1. 3. QuickSelect (4. )

  21 , 30, 2.1:

  :

  n: (n) (n) Partition (n)

  7n/10, (7n/10) :

  , T(n)=O(n)

  )(...)(10

  7)(

  .

  nnn

  TnT

  ==+

  =

 • . 1. 4. Strassen

  22 , 30, 2.1:

  : nxn .

  ++++

  =

  =

  ==

  2222122121221121

  2212121121121111

  2221

  1211

  2221

  1211

  babababa

  babababa

  bb

  bb

  aa

  aaC

  BAC

  : 12. (n2).

  Strassen: : : (n2,81)

  . : (n2,38)

  ++ 222212212122112122212221 bababababbaa

 • . 1. 4. Strassen

  O :

  23 , 30, 2.1:

  procedure MultMatrix(A,B)

  for (i=1 to n)for (j=1 to n)

  C[i][j]=0;

  :

  C[i][j]=0;for (k=1 to n)

  C[i][j]=C[i][j]+A[i][k]*B[k][j];end for

  end for end for

  return Cend procedure

  ( ) )(...)1()1()( 3nnnnnT ==+=

 • . 1. 4. Strassen

  Strassen 70: ( n )

  :

  24 , 30, 2.1:

  = 1211

  AA

  AAA

  = 1211

  BB

  BBB

  n/2 x n/2

  O Strassen C=AxB :

  2221 AA

  =2221 BB

  B

  =

  2221

  1211

  CC

  CCC

 • . 1. 4. Strassen

  1 : :

  25 , 30, 2.1:

  2222122122

  2122112121

  2212121112

  2112111111

  BABAC

  BABAC

  BABAC

  BABAC

  +=+=+=+=

  nxn / . : 8 / n/2 x n/2 : . : 4 nx2 x nx2

  n, 8 n/2 (n2)

  :

  2222122122 BABAC +=

  )(...)(2

  8)( 32 nnn

  TnTremMasterTheo

  ==+

  =

 • . 1. 4. Strassen

  1 : :

  26 , 30, 2.1:

  2222122122

  2122112121

  2212121112

  2112111111

  BABAC

  BABAC

  BABAC

  BABAC

  +=+=+=+=

  nxn / . : 8 / n/2 x n/2 : . : 4 nx2 x nx2

  n, 8 n/2 (n2)

  :

  2222122122 BABAC +=

  )(...)(2

  8)( 32 nnn

  TnTremMasterTheo

  ==+

  =

 • . 1. 4. Strassen 2 (Strassen): :

  27 , 30, 2.1:

  ))((

  ))((

  21123

  11112

  1112221122211

  BBAAM

  BAM

  BAM

  BBBAAAM

  ===

  ++=

  742121

  652112

  3211

  MMMMC

  MMMMC

  MMMMC

  MMC

  +++=++=+++=

  +=

  )(

  )(

  ))((

  22221121126

  111222215

  BBBBAM

  BAAAAM

  BBAAM

  +=+=+=

  nxn / . : 7 / n/2 x n/2 : . : 24 nx2 x nx2

  n, 7 n/2 (n2)

  :

  (n2,37). / (n2)

  ))(( 122221114 BBAAM =

  )(...)(2

  7)( 81,22 nnn

  TnTremMasterTheo

  ==+

  =

  542122 MMMMC +++=)( 21122211227 BBBBAM +=

 • . 1

  :

  I. A n , n.

  28 , 30, 2.1:

  II. B n n-1 , , O(n).

  III. n n/3 (n2) .

  ?

 • . 2

  :

  I. A n , 1/4 , ( n/4) ( n)

  29 , 30, 2.1:

  ( n/4) ( n) n.

  II. B n n/2 , , (n3).

  III. n n/2 O(n2) .

  ?