μαθημα δικτυα

of 7 /7
Δίκτυα υπολογιστών Δίκτυο υπολογιστών και τρόποι σύνδεσης Πλεονεκτήματα δικτύων Μειονεκτήματα δικτύων Είδη δικτύων Διαδίκτυο Τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο

Embed Size (px)

Transcript of μαθημα δικτυα

Page 1: μαθημα δικτυα

Δίκτυα υπολογιστών

Δί�κτυο υπολογίστώ�ν καί τρο�ποί συ�νδεσης Πλεονεκτη�ματα δίκτυ�ών Μείονεκτη�ματα δίκτυ�ών Εί�δη δίκτυ�ών Δίαδί�κτυο Τρο�πος συ�νδεσης στο δίαδί�κτυο

Page 2: μαθημα δικτυα

Δίκτυο υπολογιστών και τρόποι σύνδεσης

Με τον ο�ρο δί�κτυο υπολογίστώ�ν εννοου�με ε�να συ�νολο απο� 2 η� περίσσο�τερους υπολογίστε�ς που εί�ναί συνδεδεμε�νοί μεταξυ� τους ώ�στε να μπορου�ν να ανταλλα�σουν δεδομε�να καί πληροφορί�ες Ανα�λογα με το με�σο συ�νδεσης που επίλε�γουμε χαρακτηρί�ζουμε τη συ�νδεση� ώς ασυ�ρματη (συ�νδεση χώρί�ς καλώ�δία) καί ενσυ�ρματη (συ�νδεση με καλώ�δία) Γία να συνδε�σουμε υπολογίστε�ς που βρί�σκονταί μακρία� ο ε�νας απο� τον α�λλο χρησίμοποίου�με τίς τηλεπίκοίνώνίακε�ς γραμμε�ς καί τα μο�ντεμ

Page 3: μαθημα δικτυα

Πλεονεκτήματα δικτύων

Διαμοιρασμός εξοπλισμού, προγραμμάτων και

δεδομένων του δικτύου

Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών και ανταλλαγή δεδομένων

Εξοικονόμηση χρημάτων Ευκολία επέκτασης

Page 4: μαθημα δικτυα

Μειονεκτήματα των δικτύων

Ασφάλεια: οι υπολογιστές ενός

δικτύου είναι ευάλωτοι σε προσπάθειες

πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα

στα αρχεία τους

Ιοί: αν ένας υπολογιστής ενός

δικτύου μολυνθεί από ιό, τότε ο ιός θα

μεταφερθεί και στους άλλους υπολογιστές του δικτύου, επειδή είναι συνδεδεμένοι

μεταξύ τους

Page 5: μαθημα δικτυα

Είδη δικτύων

Διαδίκτυο παγκόσμιο σύστημα

διασυνδεδεμένων δικτύων

Τοπικό δίκτυο LAN

καλύπτει μικρές

περιοχές

Μητροπολιτικό δίκτυο MAN

συνήθως καλύπτει μια πόλη ή μια

πανεπιστημιούπολη

Δίκτυο ευρείας περιοχής WAN καλύπτει μεγάλες

γεωγραφικές περιοχές

Page 6: μαθημα δικτυα

Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο συνδέει διάφορα δίκτυα και ανεξάρτητους

υπολογιστές απ’ όλα τα μέρη του κόσμου μεταξύ τους έτσι ώστε όλα μαζί να σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο (Διαδίκτυο =

Διασύνδεση Δικτύων, Internet = International Network).

Οι υπολογιστές που έχουν αποθηκευμένες ιστοσελίδες τις οποίες μπορούμε να δούμε, αν

γνωρίζουμε την διεύθυνσή τους λέγονται Εξυπηρέτες (servers),

ενώ οι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε για να δούμε τις

ιστοσελίδες ονομάζονται Πελάτες (clients)

Page 7: μαθημα δικτυα

Σύνδεση στο διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο η σύνδεση υπολογιστών είναι πολύ εύκολη. Για τη σύνδεση ενός Η/Υ ή δικτύου στο διαδίκτυο απαιτούνται :

τηλεπικοινωνιακή γραμμή