ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

of 21 /21
ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ. – Α.Σ. Κλειστότητα Πράξεων στις Γλώσσες Α.Σ. ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

Transcript of ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

Page 1: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

ΠΛΗ30ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ. – Α.Σ.

Κλειστότητα Πράξεων στις Γλώσσες Α.Σ.

∆ηµήτρης Ψούνης

Page 2: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΑ. Σκοπός του Μαθήµατος

Β. Θεωρία

1. Ισοδυναµία Γραµµατικής Χ.Σ. µε Αυτόµατο Στοίβας

1. Μετατροπή Γραµµατικής Χ.Σ. σε Αυτόµατο Στοίβας

2. Μετατροπή Αυτοµάτου Στοίβας σε Γραµµατική Χ.Σ.

2. Κλειστότητα στις Γλώσσες Χωρίς Συµφραζόµενα

1. Κλειστότητα στην Ένωση

2. Κλειστότητα στην Παράθεση

3. Κλειστότητα στο Αστέρι Kleene

4. ΌΧΙ κλειστότητα στο συµπλήρωµα

5. ΌΧΙ κλειστότητα στην τοµή

Γ.Ασκήσεις

Εφαρµογές

2∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Page 3: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

Α. Σκοπός του Μαθήµατος

Οι στόχοι του µαθήµατος είναι:

Επίπεδο Α Μετατροπή Γραµµατικής Χωρίς Συµφραζόµενα σε Αυτόµατο Στοίβας

Επίπεδο Β Κλειστότητα Πράξεων των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα

Επίπεδο Γ Μετατροπή Αυτοµάτου Στοίβας σε Γραµµατική Χωρίς Συµφραζόµενα

3∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Page 4: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.

Η έννοια της ισοδυναµίας των παραπάνω κατασκευασµάτων θα αποδειχθεί ως εξής: Θα δούµε αλγόριθµο που µετατρέπει Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ. Θα δούµε αλγόριθµο που µετατρέπει Γρ.Χ.Σ. σε Α.Σ.

4∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Ορισµός Γλώσσας Ανεξάρτητης Συµφραζοµένων: Μία γλώσσα θα λέγεται Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (ή Γλώσσα Χωρίς Συµφραζόµενα) αν και µόνο αν

Υπάρχει Γραµµατική Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (Γρ.Χ.Σ) που παράγει τις συµβολοσειρές της.

Υπάρχει Αυτόµατο Στοίβας (Α.Σ) που αναγνωρίζει τις συµβολοσειρές της γλώσσας.

Page 5: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.1. Μετατροπή Γρ.Χ.Σ. σε Α.Σ.

Οι κανόνες µετατροπής µελετήθηκαν στο Μάθηµα 4.3 που είδαµε πως µια γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα µπορεί να προσοµοιωθεί από ένα µη ντετερµινιστικό αυτόµατο στοίβας.

5∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Θεώρηµα: Κάθε Γραµµατική Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων (Γρ.Χ.Σ) µετατρέπεται σε ένα

ισοδύναµο Αυτόµατο Στοίβας

Page 6: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

6∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Θεώρηµα: Κάθε Αυτόµατο Στοίβας µετατρέπεται σε ένα ισοδύναµο Γραµµατική Χωρίς

Συµφραζόµενα

Κανόνες Μετατροπής:Έστω Σ αλφάβητο εισόδου, Γ αλφάβητο στοίβας, Q σύνολο καταστάσεων, q0 η αρχική κατάσταση του αυτοµάτου.• Οι µεταβλητές της γραµµατικής που θα κατασκευάσουµε θα είναι:

• S η αρχική µεταβλητή

• , , για κάθε ζεύγος , ∈ και Ζ ∈ Γ• Οι κανόνες της γραµµατικής θα κατασκευαστούν ως εξής:

1. Για κάθε κατάσταση ∈ προσθέτουµε τον κανόνα: → , ,

2. Για κάθε κίνηση της µορφής:

(δηλαδή κίνηση αφαίρεσης συµβόλου από την στοίβα) έχουµε τον κανόνα:, Ζ, →

(σ,Ζ)→ε

Page 7: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

7∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

• Οι κανόνες της γραµµατικής θα κατασκευαστούν ως εξής:3. Για κάθε κίνηση της µορφής:

(δηλαδή κίνηση αντικατάστασης συµβόλων στην στοίβα) έχουµε τον οµάδα κανόνων:

, Ζ, Α → , , , , , , … . , , όπου … όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί καταστάσεων

και Α αντικαθίσταται από οποιαδήποτε κατάσταση.

4. Για κάθε τελική κατάσταση q προσθέτουµε τον κανόνα

→ , ,

(σ,Ζ)→Ζ Ζ…, Ζ

Page 8: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

8∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Παράδειγµα: Θα µετατρέψουµε το εξής αυτόµατο (το οποίο αναγνωρίζει τη γλώσσα L= ! | # $:

Οι µεταβλητές θα είναι

,0, , 0 , 0, , 1 , 1, , 0 , 1, , 1

0, 0, 0 , 0, 0, 1 , 1, 0, 0 , 1, 0, 1

Οι κανόνες της γραµµατικής θα είναι:1. Προσθέτουµε τους εξής κανόνες (ένας κανόνας για κάθε κατάσταση)

S → 0, 0, 0S → 0, 0, 1

q0 q1

(1,α)→ε

(0, ))→**(0, +)→*+ (1,α)→ε

Page 9: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

9∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

(…συνέχεια…)2) Προσθέτουµε τους κανόνες που προκύπτουν από τις κινήσεις αφαίρεσης συµβόλου από τη

στοιβά:2.α) Για την κίνηση

0, ,, 1 → 1

2.β) Για την κίνηση

1, ,, 1 → 1

q0 q1

(1,α)→ε

q1

(1,α)→ε

Page 10: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

10∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

(…συνέχεια…)3) Προσθέτουµε τους κανόνες που προκύπτουν από τις κινήσεις τροποποίησης της στοίβας

3.α) Για την κίνηση

0, Ζ0, 0 → 0 0, α, 0 0, Ζ0, 00, Ζ0, 0 → 0 0, α, 1 1, Ζ0, 00, Ζ0, 1 → 0 0, α, 0 0, Ζ0, 10, Ζ0, 1 → 0 0, α, 1 1, Ζ0, 1

3.β) Για την κίνηση

0, α, 0 → 0 0, α, 0 0, α, 00, α, 0 → 0 0, α, 1 1, ,, 00, α, 1 → 0 0, α, 0 0, α, 10, α, 1 → 0 0, α, 1 1, α, 1

4) Για τις τελικές καταστάσεις προσθέτουµε τους κανόνες:0, Z0, 0 → /1, Ζ0, 1 → /

q0

(0, +)→*+

q0

(0, ))→**

Page 11: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

11∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

(…συνέχεια…)Συνοψίζοντας οι κανόνες µπορούν να συµπτηχθούν ως εξής (κάνοντας κατάλληλες µετονοµασίες των µεταβλητών για να είναι πιο εύκλοα αναγνώσιµες): → Υ1|Υ222 → 124 → 141 → 0X1Y1|0X2Y342 → 0X1Y2|0X2Y421 → 0X1X1|0X2X322 → 0X1X2|0X2X441 → ε44 → εΗ παραπάνω γραµµατική είναι ιδιαίτερα περίπλοκή, παρόλα αυτά αναγνωρίζει την γλώσσα.

Απλοποίηση Γραµµατικής Χωρίς Συµφραζόµενα:Θα κάνουµε κάποιες απλοποιήσεις για να την φέρουµε σε µια πιο κατανοητή µορφή.

Page 12: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

12∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

(…συνέχεια…)(1) Αν για µια µεταβλητή δεν έχει οριστεί κανόνας που να παράγει άλλη συµβολοσειρα, µπορούµε να εξαφανίσουµε κάθε εµφάνιση της, εξαφανίζοντας και κάθε κανόνα που αυτή εµφανίζεται. Στο παράδειγµα διώχνουµε τις µεταβλητές Χ3 και Υ3(2) Αντικαθιστούµε κάθε εµφάνιση της Y4 µε ε και του Χ4 µε 1.

→ Υ1|Υ241 → 0X1Y1| ε42 → 0X1Y2|022Χ1 → 0X1X122 → 0X1X2 0X21 1

(3) Αν για µια µεταβλητή δεν έχει οριστεί τερµατικός κανόνας και δεν είναι δυνατόν να έχουµε παραγωγή κάποιας συµβολοσειράς, τότε εξαφανίζουµε την µεταβλητή και κάθε κανόνα που αυτή εµφανίζεται. Στο παράδειγµα όλοι οι κανόνες µε το Χ1 αφαιρούνται.

→ Υ1|Υ241 → /42 → 02222 → 0X21|1

Page 13: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία1. Ισοδυναµία Γρ.Χ.Σ µε Α.Σ.2. Μετατροπή Α.Σ. σε Γρ.Χ.Σ.

13∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

(…συνέχεια…)(4) Μπορούµε να ενσωµατώσουµε απευθείας το Υ1 στον κεντρικό κανόνα ως εξής:

→ Υ2|/42 → 02222 → 0X21|1

Και οµοίως και το Υ2:

→ 022|/22 → 0X21|1

Άρα τελική γραµµατική που παράγεται (αλλάζοντας το όνοµα της µεταβλητής Χ2 σε Χ) είναι::

: → ;|<; → =!|!

Που όντως είναι µια σωστή γραµµατική για την γλώσσα του αυτοµάτου L= ! | # $

Page 14: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα

14∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Έστω δύο γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα

Η ένωση τους είναι γλώσσα χωρίς συµφραζόµενα (θα το αποδείξουµε µέσω Γραµµατικών Χ.Σ.)

Η παράθεση τους είναι γλώσσα χωρίς συµφραζόµενα (θα το αποδείξουµε µέσω Γραµµατικών Χ.Σ.)

Το αστέρι Kleene µίας γλώσσας θα είναι χωρίς συµφραζόµενα (θα το αποδείξουµε µέσω Γραµµατικών Χ.Σ.)

Άρα έχουµε κλειστότητα στις 3 αυτές πράξεις στις Γ.Χ.Σ.

Αντίθετα δεν έχουµε κλειστότητα στις Γ.Χ.Σ. στις πράξεις: Στο συµπλήρωµα µίας γλώσσας

Στην τοµή δύο γλωσσών

Και θα το αποδείξουµε µέσω της κατασκευής κατάλληλων αντιπαραδειγµάτων.

Page 15: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα1. Κλειστότητα στην Ένωση

15∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Θεώρηµα (Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα στην Ένωση)

Αν η L1 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων και η L2 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων τότε και η L1 U L2 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων

Απόδειξη

Η L1 είναι Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων, άρα παράγεται από µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, έστω µε αρχικό κανόνα S1Η L2 είναι Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων, άρα παράγεται από µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, έστω µε αρχικό κανόνα S2

Η L1 U L2 παράγεται από την γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα µε αρχικό κανόνα > → :!|:? άρα είναι χωρίς συµφραζόµενα.

Άρα έχουµε έναν κανόνα για να κάνουµε την ένωση δύο γλωσσών

Π.χ. η γλώσσα @ A 01 B # 0$ παράγεται από την γραµµατική: S → 0S1|/Και η γλώσσα @ A 1C0C D # 0$ παράγεται από την γραµµατική: S → 1S0|/

Άρα η γλώσσα @E A @ ∪ @παράγεται από την γραµµατική:S → |S → 0S1|/S → 1S0|/

Page 16: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα2. Κλειστότητα στην Παράθεση

16∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Θεώρηµα (Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα στην Παράθεση)

Αν η L1 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων και η L2 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων τότε και η L1L2 είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων

Απόδειξη

Η L1 είναι Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων, άρα παράγεται από µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, έστω µε αρχικό κανόνα S1Η L2 είναι Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων, άρα παράγεται από µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, έστω µε αρχικό κανόνα S2

Η L1L2 παράγεται από την γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα µε αρχικό κανόνα > → :!:? άρα είναι χωρίς συµφραζόµενα.Άρα έχουµε έναν κανόνα για να κάνουµε την παράθεση δύο γλωσσών

Π.χ. η γλώσσα @ A 01 B # 0$ παράγεται από την γραµµατική: S → 0S1|/Και η γλώσσα @ A 1C0C D # 0$ παράγεται από την γραµµατική: S → 1S0|/

Άρα η γλώσσα @E A 011C0C B,D # 0$ A @@παράγεται από την γραµµατική:S → S → 0S1|/S → 1S0|/

Page 17: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα3. Κλειστότητα στο Αστέρι Kleene

17∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Θεώρηµα (Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα στο αστέρι Kleene)

Αν η L είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων τότε και η L* είναι Γλώσσα Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων.

Απόδειξη

Η L είναι Ανεξάρτητη Συµφραζοµένων, άρα παράγεται από µία γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα, έστω µε αρχικό κανόνα S1

Η L* παράγεται από την γραµµατική χωρίς συµφραζόµενα µε αρχικό κανόνα > → :!:|< άρα είναι χωρίς συµφραζόµενα.

Άρα έχουµε έναν κανόνα για να κάνουµε την γραµµατική του αστεριού Kleene µιας γλώσσας.

Π.χ. η γλώσσα @ A 01 B # 0$ παράγεται από την γραµµατική: S → 0S1|/

Άρα η γλώσσα @E A 01 C B,D # 0$ A @∗ παράγεται από την γραµµατική:S → |/S → 0S1|/

Page 18: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα4. ΌΧΙ Κλειστότητα στην Τοµή

18∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

∆εν έχουµε κλειστότητα στην πράξη της τοµής

Για να το αποδείξουµε πρέπει να δείξουµε ότι η τοµή δύο γλωσσών χωρίς συµφραζόµενα δεν είναι γλώσσα χωρίς συµφραζόµενα (δηλαδή να βρούµε ένα κατάλληλο αντιπαράδειγµα):

Πράγµατι αν:• L1 A IJC

B,D # 0

• L2 A CIJB,D # 0

Που είναι και οι δύο χωρίς συµφραζόµενα (γιατι; )

Η τοµή τους είναι η γλώσσα:L1 ∩ @2 A IJ

B # 0

που όπως θα δούµε στο επόµενο µάθηµα δεν είναι χωρίς συµφραζόµενα (θα το αποδείξουµε µε το λήµµα της άντλησης για γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα).

Προσοχή! Η σωστή ερµηνεία του γεγονότος ότι δεν έχουµε κλειστότητα στην πράξη της τοµής είναι ότι αν έχουµε δύο γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα, τότε η τοµή τους:• Μπορεί να είναι χωρίς συµφραζόµενα

• Μπορεί να µην είναι χωρίς συµφραζόµενα

∆εν σηµαίνει δηλαδή ότι «σώνει και καλά» δεν είναι χωρίς συµφραζόµενα.

Page 19: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

B. Θεωρία2. Κλειστότητα των Γλωσσών Χωρίς Συµφραζόµενα5. ΌΧΙ Κλειστότητα στο συµπλήρωµα

19∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

∆εν έχουµε κλειστότητα στην πράξη του συµπληρώµατος

Για να το αποδείξουµε πρέπει να δείξουµε το συµπλήρωµα µιας γλώσσας χωρίς συµφραζόµενα δεν είναι γλώσσα χωρίς συµφραζόµενα (δηλαδή να βρούµε ένα κατάλληλο αντιπαράδειγµα):

Πράγµατι αν:• L1 A L ∈ ,, I, J$∗

L δεν έχει ίσα a και b

• L2 A L ∈ ,, I, J$∗L δεν έχει ίσα b και c

που είναι και οι δύο χωρίς συµφραζόµενα (γιατι; ). Τότε η ένωση τους είναι η γλώσσα L′ A L ∈ ,, I, J$∗

L δεν έχει ίσα a και b ή δεν έχει ίσα b και c

Και είναι γλώσσα χωρίς συµφραζόµενα.

Τότε το συµπλήρωµα της L′ είναι η γλώσσα:L′N A L ∈ ,, I, J$∗

L έχει ίσα a, b και c

που όπως θα δούµε στο επόµενο µάθηµα δεν είναι χωρίς συµφραζόµενα (θα το αποδείξουµε µε το λήµµα της άντλησης για γλώσσες χωρίς συµφραζόµενα).

Προσοχή! Η σωστή ερµηνεία του γεγονότος ότι δεν έχουµε κλειστότητα στην πράξη του συµπληρώµατος, σηµαίνει ότι το συµπλήρωµα µιας γλώσσας ανεξάρτητης συµφραζοµένων:• Μπορεί να είναι χωρίς συµφραζόµενα

• Μπορεί να µην είναι χωρίς συµφραζόµενα

Page 20: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

Γ. ΑσκήσειςΕφαρµογή 1

Εξετάστε αν έχουµε κλειστότητα στην πράξη της διαφοράς δύο γλωσσών στις γλώσσες ανεξάρτητες συµφραζοµένων.

20∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.

Page 21: ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 4.4

Γ. ΑσκήσειςΕφαρµογή 2

∆εδοµένου ότι η γλώσσα L1 παράγεται από µία γραµµατική ανεξάρτητη συµφραζοµένων µε αρχικό κανόνα S1 και η γλώσσα L2 παράγεται από µία γραµµατική ανεξάρτητη συµφραζοµένων µε αρχικό κανόνα S2Να αποδείξετε ότι οι ακόλουθες γλώσσες είναι ανεξάρτητες συµφραζοµένων:

1. O@ ∪ @P∗

2. O@@P∗∪ O@@P

21∆ηµήτρης Ψούνης, ΠΛΗ30, Μάθηµα 4.4: Ισοδυναµίες και Κλειστότητες στις Γλώσσες Α.Σ.