ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

of 10 /10
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ Αποστολία Καχέλου Αποστολία Καχέλου Αντωνία Κλειτσιώτου Αντωνία Κλειτσιώτου ΣΤ1 ΣΤ1 11 11 ο ο Δημ. Σχ. Καβάλας Δημ. Σχ. Καβάλας

Embed Size (px)

Transcript of ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Page 1: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑποστολία ΚαχέλουΑποστολία Καχέλου

Αντωνία ΚλειτσιώτουΑντωνία ΚλειτσιώτουΣΤ1ΣΤ1

1111οο Δημ. Σχ. Καβάλας Δημ. Σχ. Καβάλας

Page 2: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Ποια είναι η διατροφή των Ποια είναι η διατροφή των παιδιών στην Ελλάδα.παιδιών στην Ελλάδα.

Η σωστή διατροφή Η σωστή διατροφή των παιδιών των παιδιών είναι είναι :: Να τρώνε Να τρώνε πολλά φρούτα , πολλά φρούτα , λαχανικά, όσπρια λαχανικά, όσπρια και όχι πολλά και όχι πολλά γλυκά και κρέατα.γλυκά και κρέατα.

Page 3: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Η ποσότητα παχυσαρκίας των Η ποσότητα παχυσαρκίας των παιδιών στην Ελλάδα.παιδιών στην Ελλάδα.

Η παχυσαρκία στην Η παχυσαρκία στην Ελλάδα είναι 2Ελλάδα είναι 2ηη σε σε όλο τον κόσμο και όλο τον κόσμο και δεν μπορεί κανένα δεν μπορεί κανένα παιδί να το παιδί να το αποφύγει. Τα κιλά αποφύγει. Τα κιλά που βάζεις μπορούν που βάζεις μπορούν να σε σκοτώσουν να σε σκοτώσουν και συγχρόνως να και συγχρόνως να σου δυσκολέψουν σου δυσκολέψουν την ζωή.την ζωή.

Page 4: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Ο ρόλος της οικογένειας.Ο ρόλος της οικογένειας. Ο ρόλος της Ο ρόλος της

οικογένειας είναι οικογένειας είναι πολύ σημαντικός πολύ σημαντικός γιατί πρέπει να γιατί πρέπει να συμβουλεύουν τα συμβουλεύουν τα παιδιά να μην τρώνε παιδιά να μην τρώνε γλυκά ,πατατάκια γλυκά ,πατατάκια και να τρώνε και να τρώνε υγιεινά και υγιεινά και καλύτερα σπιτικά.καλύτερα σπιτικά.

Page 5: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Ο ρόλος της διαφήμισηςΟ ρόλος της διαφήμισης

Τα παιδιά όταν Τα παιδιά όταν βλέπουν μία βλέπουν μία διαφήμιση που διαφήμιση που διαφημίζει ένα διαφημίζει ένα κακό προϊόν κακό προϊόν επηρεάζονται και επηρεάζονται και αγοράζουν το αγοράζουν το προϊόν.προϊόν.

Page 6: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Ο Ρόλος του κιλικίουΟ Ρόλος του κιλικίου

Το κιλικίο δεν Το κιλικίο δεν πρέπει να πουλάει πρέπει να πουλάει γαριδάκια,πατατάκγαριδάκια,πατατάκια,ια,

αναψυκτικά και να αναψυκτικά και να πουλάει υγιεινά πουλάει υγιεινά φαγητά όπωςφαγητά όπως:: κουλούρι,τοστ με κουλούρι,τοστ με κασέρι,τυροκούλουκασέρι,τυροκούλουρο κτλπ.ρο κτλπ.

Page 7: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Πνευματική και φυσική Πνευματική και φυσική ενδυνάμωση των μαθητών από ενδυνάμωση των μαθητών από

διαφορετικά είδη τροφών .διαφορετικά είδη τροφών .Στην Ελλάδα και σε Στην Ελλάδα και σε

διάφορες χώρες της διάφορες χώρες της Ελλάδας έγινε μια Ελλάδας έγινε μια έρευνα, για τα έρευνα, για τα τρόφιμα του πουλάν τρόφιμα του πουλάν στο σούπερ μάρκετ στο σούπερ μάρκετ και απευθυνόμαστε και απευθυνόμαστε στα παιδιά αλλά και στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους στους μεγάλους κυρίως για τα τρόφιμα κυρίως για τα τρόφιμα που καταναλώνουν. που καταναλώνουν. (γλυκά, αναψυκτικά, (γλυκά, αναψυκτικά, κέικ, τσιπς, κέικ, τσιπς, πατατάκια). πατατάκια).

Page 8: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Επιπτώσεις στην υγεία από την Επιπτώσεις στην υγεία από την παχυσαρκία. παχυσαρκία.

Όταν αποκτάει κάποιος Όταν αποκτάει κάποιος την παχυσαρκία δεν την παχυσαρκία δεν είναι εύκολο να την είναι εύκολο να την αποφύγεις και έχεις αποφύγεις και έχεις επιπτώσεις στην υγειά επιπτώσεις στην υγειά κάποιες από αυτές είναι κάποιες από αυτές είναι :: όταν είσαι γυναίκα δεν όταν είσαι γυναίκα δεν είναι εύκολο να είναι εύκολο να αναπτυχθεί το παιδί αναπτυχθεί το παιδί στην κοιλιά σου , είναι στην κοιλιά σου , είναι τόσο επικίνδυνο και τόσο επικίνδυνο και μπορεί να σε σκοτώσει.μπορεί να σε σκοτώσει.

Page 9: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

Γυμναστική στα παιδιά.Γυμναστική στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να Τα παιδιά πρέπει να

κάνουν γυμναστική κάνουν γυμναστική γιατί αλλιώς γιατί αλλιώς πέφτεις σε πέφτεις σε παχυσαρκία . Η παχυσαρκία . Η γυμναστική είναι γυμναστική είναι πολλή σημαντική πολλή σημαντική γιατί χωρίς αυτή γιατί χωρίς αυτή είσαι αγύμναστος είσαι αγύμναστος και αδύναμος και και αδύναμος και έχεις επιπτώσεις έχεις επιπτώσεις στην καρδιά.στην καρδιά.

Page 10: ΣΤ1 Κλειτσιώτου Καχιέλου - Διατροφη και Παιδι

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΠΟΛΥ….!!!ΠΟΛΥ….!!!