ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

of 155 /155

Embed Size (px)

Transcript of ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Page 1: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 2: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Προσδιορίζοντας τους Προσδιορίζοντας τους κανόνες επικοινωνίας και κανόνες επικοινωνίας και κατανόησηςκατανόησης

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΉΉ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

;;

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΉΉ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

;;

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΠΟΙΟΤΗΤΑ

Page 3: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ;;

;;

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

;;

Page 4: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

NGNGNGNG

Page 5: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΛΟΓΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΛΟΓΟΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΜΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ, ΜΕΡΙΚΩΣ, ΤΩΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ, ΑΜΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ, ΜΕΡΙΚΩΣ, ΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΥΜΠΤΟΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΜΦΑΝΩΝ ΣΥΜΠΤΟΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΣ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ, ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΤΙ ¨Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΤΙ ¨Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΟΡΜΑ¨ Η ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ¨ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΣΜΕΝΟΣ¨ΦΟΡΜΑ¨ Η ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ¨ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΣΜΕΝΟΣ¨

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΚΟΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΚΟΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Page 6: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΜΑΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑΜΑΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΛΙΠΗΛΙΠΗ

ΝΕΡΟΝΕΡΟ

ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑΜΙΚΡΟΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣΒΙΤΑΜΙΝΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Page 7: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 8: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 9: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 10: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 11: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

ΚΑΙΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Page 12: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣΕΠΙΜΕΡΟΥΣ

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ Α

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΤΡΟΦΕΣΤΡΟΦΕΣ

Page 13: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 14: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 15: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 16: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 17: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 18: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 19: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 20: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 21: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 22: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 23: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 24: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥΣΙΔΗΡΟΣ.ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΣ.ΒΙΤΑΜΙΝΗ C,C,ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε, ΧΑΛΚΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε, ΧΑΛΚΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Page 25: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

PROTEIN NEEDS IN ROWERS DURING PROTEIN NEEDS IN ROWERS DURING HIGH INTENSITY TRAININGHIGH INTENSITY TRAININGPROTEIN NEEDS IN ROWERS DURING PROTEIN NEEDS IN ROWERS DURING HIGH INTENSITY TRAININGHIGH INTENSITY TRAINING

Page 26: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Nitrogen Balance in Middle Nitrogen Balance in Middle and Long Distance Runners and Long Distance Runners (n=14) (n=14)

Page 27: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 28: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 29: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 30: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 31: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΕΝΖΥΜΑΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΕΝΖΥΜΑ

Page 32: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 33: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 34: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 35: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣΑΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ- ΗΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟ- Η

ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΗ

ΠΡΩΤΕΙΝΗΣΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

Page 36: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 37: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 38: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 39: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΠΡΑΚΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ

ΑΛΛΗΛΟ ΑΛΛΗΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΦΥΤΙΚΩΝΦΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝΠΡΩΤΕΙΝΩΝ

Page 40: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 41: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 42: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΞΙΑΑΞΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΠΗΓΩΝΠΗΓΩΝ

ΠΡΩΤΕΙΝΗΣΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ

ΤΡΟΦΙΚΗΤΡΟΦΙΚΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΙΔΑ

Page 43: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 44: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΛΙΠΗΛΙΠΗ

ΚΑΙΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Page 45: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 46: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 47: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 48: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 49: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 50: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 51: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 52: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 53: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 54: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 55: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 56: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 57: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 58: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 59: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 60: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 61: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 62: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 63: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 64: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 65: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 66: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 67: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 68: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 69: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 70: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 71: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 72: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 73: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΑΙΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Page 74: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΜΟΡΦΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝΜΟΡΦΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΜΟΝΟΖΑΧΑΡΙΤΕΣΜΟΝΟΖΑΧΑΡΙΤΕΣ

Γλυκόζη, Φρουκτόζη, ΓαλακτόζηΓλυκόζη, Φρουκτόζη, Γαλακτόζη

ΟΛΥΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΕΣΟΛΥΓΟΖΑΚΧΑΡΙΤΕΣ

Σακχαρόζη, Μέλι, Γαλακτόζη, Σακχαρόζη, Μέλι, Γαλακτόζη, ΜαλτόζηΜαλτόζη

ΠΟΛΥΖΑΚΧΑΡΙΤΕΣΠΟΛΥΖΑΚΧΑΡΙΤΕΣ

Γλυκογόνο, Άμυλο, Φυτικές Ίνες Γλυκογόνο, Άμυλο, Φυτικές Ίνες

Page 75: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 76: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 77: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 78: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 79: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 80: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 81: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 82: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 83: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 84: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 85: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 86: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 87: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 88: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 89: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 90: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 91: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 92: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 93: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 94: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 95: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 96: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 97: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 98: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 99: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 100: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΔΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΥΔΡΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΑφυδάτωσηΑφυδάτωση

ΕνυδάτωσηΕνυδάτωση

ΜηχανισμοίΜηχανισμοί

ΠαράγοντεςΠαράγοντες

ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις

Αντιμετώπιση Αντιμετώπιση

Page 101: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 102: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 103: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 104: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 105: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 106: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 107: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 108: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 109: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 110: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 111: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 112: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 113: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 114: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 115: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 116: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 117: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 118: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 119: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 120: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 121: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 122: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 123: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 124: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 125: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣΑΘΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

1) ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1) ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

2) ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ2) ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50-60% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ50-60% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 12-15% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ12-15% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 25-38% ΛΙΠΗ25-38% ΛΙΠΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ(1980Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ(1980))

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ)( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ)

1) ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1) ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

2) ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ2) ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 50-60% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ50-60% ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 12-15% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ12-15% ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 25-38% ΛΙΠΗ25-38% ΛΙΠΗ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ(1980Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ(1980))

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ)( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Page 126: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ

+ + (ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ)(ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

+ + (20% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ)(20% ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ)

ΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΄Η ΑΓΩΝΑΘΕΡΜΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΄Η ΑΓΩΝΑ

(ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ)(ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ________χ_________ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ________χ_________

Page 127: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ1) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ

2) ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ2) ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ

3) ΦΥΛΟ3) ΦΥΛΟ

4) 4) ΦΥΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:ΒΦΥΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ:Β

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

100 Μ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4-5 ΩΡΕΣ. 8-9 ΧΛΜ/ΗΜΕΡΑ 44-55 ΔΕΥ/ΠΤΑ100 Μ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 4-5 ΩΡΕΣ. 8-9 ΧΛΜ/ΗΜΕΡΑ 44-55 ΔΕΥ/ΠΤΑ

400 Μ ΣΤΙΒΟΣ 1-2 ΩΡΕΣ, 3-4 ΧΛΜ/ΗΜΕΡΑ 42-55 ΔΕΥ/ΠΤΑ400 Μ ΣΤΙΒΟΣ 1-2 ΩΡΕΣ, 3-4 ΧΛΜ/ΗΜΕΡΑ 42-55 ΔΕΥ/ΠΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΝΤΑΣΗΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΕΝΤΑΣΗ

Εάν οι δύο ως άνω παράμετροι δεν ληφθούν υπόψιν στη Εάν οι δύο ως άνω παράμετροι δεν ληφθούν υπόψιν στη διατροφική κάλυψη των αθλητών/τριών, τότε όλες οι προπονητικές διατροφική κάλυψη των αθλητών/τριών, τότε όλες οι προπονητικές προσπάθειες, αδιάφορα πόσο καλά προσεγμένες και επιστημονικά προσπάθειες, αδιάφορα πόσο καλά προσεγμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες είναι, δεν θα κατορθώσουν να πετύχουν τον τεκμηριωμένες είναι, δεν θα κατορθώσουν να πετύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή, την μεγιστοποίηση της αθλητικής επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή, την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης. απόδοσης.

Page 128: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 129: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 130: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 131: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 132: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 133: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 134: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 135: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 136: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 137: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 138: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 139: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

LUNG VOLUMES AND CAPACITIES LUNG VOLUMES AND CAPACITIES LUNG VOLUMES AND CAPACITIES LUNG VOLUMES AND CAPACITIES

Page 140: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TLV:RV RATIO 4:1 OR 5:1TLV:RV RATIO 4:1 OR 5:1 DEPTH 30 M CAN COMPRESS VOLUME TO DEPTH 30 M CAN COMPRESS VOLUME TO

RVRV RV increased with age RV increased with age IRV & ERV decrease proportionallyIRV & ERV decrease proportionally

20 weeks of training improved ventilatory endurance 20 weeks of training improved ventilatory endurance 16%16%

TRAININGTRAININGTRAININGTRAINING

Page 141: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 142: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

NGNGNGNG

Page 143: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

NGNGNGNG

Page 144: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

NGNGNGNG

Page 145: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 146: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 147: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 148: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 149: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 150: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 151: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 152: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 153: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αιμοσφαιρίνη: 547 ΑμινοξέαΑιμοσφαιρίνη: 547 Αμινοξέα Μυοσίνη Σαρκομερίου:4500 ΑμινοξέαΜυοσίνη Σαρκομερίου:4500 Αμινοξέα

Page 154: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Page 155: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ